Goudsche Courant, zaterdag 7 oktober 1899

Zaterdag 7 October 1800 No 8011 38ste tfaargang mimm mum J iieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T Mé a No V ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k öO Centen iedere regel meer II Centen Groote letters worden bergend naar plaatsruimte In ielidin van Advertentiën tot 1 uur des midd relcfoau u SS De Jitg Bve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per 0 post 1 70 Afzonderlijke Nommeis VIJF CENTEN SocDA Dmk van A BRINKMAN Zn Voor de vele bewüzcn vil deelneming bS het overlgden onzer gelieldc Mocdencn Behnwdmoedcr Mcjnfr de W6 1 BOKIj SUMHHAALiiETEa betuigen wj onzen baf teiyicen dank Nsmenfi de amille Th SOHMTOï A 80HMU Ï BoiLnmi Gouda Octob MELEEEIJ aan den Duitscben Neder Eijn zoekt om tpoeMg in dleiut te IreOeu een volledig ervaren Kaasmaker dte hel maken can UoUuudêeke Haat grondig rertlaal Otterten onder H N I fi2 aan het bareau dezer Courant Mevrouw KOLFF Sohui tz Rotterdam Vjjverlaau 70 Park Uoniogea vraagt tegen November a s eene Reukenmeid P 6 goed kunnende koken en werken en van goede getuigen voorzien EERSTE NEDfiRUNDSCHE RIJWIELFABRIER Oineteur B BURGEBS DEVKNTER Hodol A zonder rem en uchormcn l 87 50 Model A met W Model A 110 Model AA 126 Model AAA 148 LIIXK Hl lWIKL 160 KWÜNK A A I ÈNER 155 UrXE ACAT NE 180 fi DAMES KETTlNCiKLTWlELEN op allo prezen i 6 hoogor Verte eDWoor li er J G DEBIJITEK Uouda c gg beter adres voor alle soorten HCHOENWERK als het NoonibraiianLsch Schoen en laarzenmagazijn Kleiweg K liO tegenover do IClciwegstccg Ontvangen allo soorten Brrren Uame en KinderWlJITBUPAyTOFrELS Aanbovelend C SMltS lo roparatiën on aangemeten werk VAN Rlommesteiim s Inkt i iroi fondei Vin lelijk de BESTE en volkomen ON SCHADELDK APELDOORN HOLLAND 40I A PÜIKK OUÜL i SCHIEDAMMER GENEVEE Herki NiaFnx Ai Varkrünbanr bgi PE ETERS Jz K i bowiji vKQ ootitltBïil it oaehut on kurk lUed voors on vKi dun naani dor Pirnii p noppK StoUwerck sche Borstbonbons Wirioeerd na voomobrift van den I ioB UnivgnitaitcPnii iMm Bofrad 1 Dr Htriatl Bonn hebben 8edert 50 Jaren als venachtend i del tegen hoeeten I heeeokheid en aandoening der ademiogs 1 organen uitstettands dienaten bewezen 1 By poedigD afwineling van warme I ec koude lucht Is t bjjionder aanbereleua1 wardig oen bonbon Ie gebruiken I Verpakking Oeele pakjea i 36 oent I AhMn verkrQgbtar 1 4 tlm een einde te maken aan de lasterlijkepraatjes van F X li iltDIJZKK voorheen Koffiehuishoiider te Gouda waarschuwt onderjfeleekende beleefd ieder die iets te vorderen heeft van genoemden H lïltDIJZEIl zich niet te laten paaien met een verhaal als zoude hij op afrekenin r met ondergeteekende nog gelden te vorderen hebben daar II absoluut niets meer van hem te vorderenheeft doch ondcrgeteekende integendeel nog eene groole prelentie op II heeft waarvan de oflicieelebewijsstukken voor ieder belanghebbende ter inzage zijn iïet alle achting 1 HERMAN TERHELL Café Restawant VREDEBEST Markt GOUDA mim WATEMIim MAATSCBAmJ Geajionneerden wordt herinnerd de betaaldagen der abonneiiH iitsgelden zijn van 1 tot en niet 8 OCTOBF H De fHreeteur 1 D C Y vAiv DEI LAAK ZUIDKR HYPOTHEERBANK geeeUlgd te BliKUA Masisobappelijk Knpittgl Een lllliOCH Gllldeil waarop 10 pCl geslorl Geheel ge ilaiUst Direoteuren Hr H R VAN HAASDIJK en E J V DB BRÜUS De Bank verstrekt voor vaate termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen togen matige rente xonder vooriiUbetiilhiff en zonder bifberekenInfi van admtnlKtmtiekoiilen en geeft 3S en 4 pCt Pandbrleeeu nit in stukken van 1000 500 en ƒ 100 interest 1 Januari en 1 Tuli Nadere inlichtingen te bekomen ton kantore der Bank zoomede te Gouda bg do Firma MONTHN ÜORTUAND r JIASLIJKSEEE VERLOTINS Ë £ BIJ ELIhMENHEID DER Vrye Vee en Paardenmar kten op ISOCTOBEa enop VIIIJÜA 200GTUBEH 1899 te GOUDA By plaatsing der Loten zal de 1ste Prijs bestaan in een OMPLEETE BESPANNING do andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG StüKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen f LOTEN zvjn verkrijgbaar tegen ƒ 1 hel l ol bij A BRIKkMAl en Zrv lan e tiejsdeweg X O Si Bi o u 9 fid u 9 Kort overzicbt onzer PrUBoourant SHERRIES Palo en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 flesch BODECJA CHAMPAGNE 1 76 COGNAC A f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 8 26 f 3 75 en 6 SCOTCH AVHISKY 2 25 O n on ï Per Fl Per Ank 45 Fl I g S LI8TRAC f 0 65 Nto f 27 75 g H CHATKAU VALROSB 0 75 31 J St E STEPHE 0 85 36 H St EMIIJON 1894 1 42 P 2 PAOIUUAC 1893 1 25 68 1 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 § f g SATITERNE 1 42 5 8 ZCTAINGER Moezel 0 90 87 50 § g BOURGOGNE MO 47 a De fleasche cQn In den prijzen bogropeo n worden k 3 ets per stuk teruggenomen BiJ elke buefeelheirt verkrijgbaar bij De arma T € ReilAfi Gouda TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL 022 A SLEGT bereuU zich aan tot bpt lereren ran Zuiver Zeenwsoh Tarwebrood f eent de K O NIEUWE HAVEN 28 mpBekroond op de Inleraalionale Teng toonrtelling aa Bnkkerj Maalderj en Kook kunst te i Granenhage met teu diploma V rnld Zilreren Medaille Pain Expeller dan Tertrouwen Men tettc ophetbbriflkBmerlr Ankei Ad 125 75c enr 0c defl io de meeste apotheken Ti Ainaterdara bn UltilhiTlébin van Taxll en Saadcrs Jtti fWtt It € o iiittfrtiam Dertig jga wordt dit middel met vaiTUBeDd succor ti pqnstiUeiide inwryviiig aangevend tegen Rheamatiak Jich t Verkoudh eid pgn den O ilileuw oitovertroflcii ruf Dr liiobors welbekend SIKVW KBACHT ltlXaa AIImh echt met Fabriekimetk tot Tourtdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meeat hardnekkige zenuW itiekteiif vooral ontstaap duóV afdwalingen op jeugdigi n leeltgd fotale genezing van elke Kwakte Bleek KQcht Benaawdhetd Hoofdpijn Migriiioe Hartklopping Maagpijn alechte Bp i a vertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uit voerige proapectusaén lij I 1 iencli 1 1 fl fl 3 j lubheh floscb fl cvi eolraalDepöt MiUth v d VoRto i ltboumel i cputa M Clélmn lo Amsterdnm K HiippBl 8 Jrav ribiij 0 J KalinmaBs iIü Jun I Ozii Rotterdam W ff k lo Uou la Il bit allo dro st4jn OecomDJneerde NATODR GENEESINRICHTIN6 tloor planten krulden ozon water licht lucht enz Bi ondere behamleling van zenuwzleklen verzwakkingen ils gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporighe leu hoofd en ruglijden bleekzueht tuaaglUden slechte bloedsinciiginr ziehlen der stofwisseling borsllUden rlieunialismos Isschias vlechten en huidziekten BiUijk peniion Externe Ijehandelmg in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis en franco SanatoriumArentsburgh VIMHBIJItG bij Den Haag aan de Geestbrug fEANSCHE STOOMTERVEEIJ UN ebetiilscbe W ssehtrij VAN H Oi iL ËL IIK iillEK 19 Kruinkade Uotterdam t ebreTetK rd door Z M den Koning der Belgui lloofddepAt voor GOUDA de Heer VAN 08 Az Specialiteit voor bet atoomen en verves vaiiall He renen Oameagarderoben alsook alle Kindergoederen i Speciale inrichting voor het jnoomRn vu ploche mantels veeren bont eniK Gordgnen tafelkleeden eni woiden naar d nieawite en laatate methode geverfd Alle goederen het B gertoomd of geverfd worden onschadelïk voor de gezondaeid Toigens staal bewerkt f u HM tMU ooKluddTkak n ik a nakktlykilt folmMM noc ÜMna 1 vooral danwf n IQiidcrtehoMiwerk 9 UibArpretuiuvinCII MillirlkCt B alk Slr l4 Mm Mti foid op sum eo fabrtekamttfc v ftoTBtw ir l lwcwi Wlrtrttw I MMfMMrt tÊtMtmkm HuiienlHiidscli OviT icht 1 Indien het waar is dat de Transvaalscho regeering een nltimatuni naar Londen gezonden heeft waarin binnen acht en veertig nren het temgtrekken van de Engelsche troepen van de grens verlangd wordt dan zou wen hedenochtend het uitbreken van de vijandelijkheden knnnen verwachten En dAt het bericht jnist is schijnt zeker De Temjis hondt het nadrukkelijk vol in weerwil van de oflicieele tegenspraak van Engelsche zpe en do Parijsche correspondent der N R Ct meldt dat hij bijzondere reden heeft om het bericht van het Franscho blad volkomen gegrond te achten Het is nog slechts enkele dagen geleden dat de Times in een artikel over de crisis in Zuid Afrika zeide Wanneer Engeland om zijn eischen kracht bij te zetten naar de wapens moet grijpen kan de Regeering ervan overtuigd zijn het geheele volk achter zich te hebben Reeds in die dagen is twijfel uitgesproken aan de juistheid van die bewering Hot blad dat steeds spreekt van de blufferigo boeren zal nn wel zacbtjcs aan genoodzaakt zijn te erkennen dat zjjn eigen taal herhaaldelijk voor bluffen vi grootspreken moet worden gehouden Want terwijl de Engelsche Regeering door haar optreden steeds dichter komt bij de oplossing van de crisis door geweid blpt voortdurend meer hoe groot bot deel van het Engelsche volk is dat zich met die oplossing in geenen deole kan veroenigen Merlcwaardig is in dit opzicht do briof door Sir William Harconrt aan de Times geschreven Het City blad poogt in zijn woede over den hernieuwden aanval van die zijde scheldwoorden en insinuaties te plaatsen tegenover argumenten Maar het kan niet te niet doen de redeneering van Sir AVilliam De Engelsche Regeering heeft ongelijk en haar beschuldiging tegen president Kruger en de Transvaalscho Regeering gaat niet op De geest van de oorlogspartij van het oogenblik ia de geest van den inval van Jameson van de aanleggers de uitvoerders en de bewonderaars En die heeft en had geen ander doel dan de vernietiging van de Republiek en de anneiatie van haar grondgebied En thans nn van alle zijden op bemiddeling wordt aangedrongen nu de bladen als de Westm Gazette on de Manch Guardian en de Daily Jhronicle dag iri dag uit op FEVILLEIOX UrilenkschiilleD van en Gelakioeker or ANmBAL EE VONDELINC A aar het Frainck DOOR W NUTTER 3M lËn niet dat ik eerst nu tot dit besluit kom nu ik een vader heb gevonden een moeder vinden ga reed voor ik dit wjst d acht ik er aan lieen te gaan Thans aarzel ik niet langer en zal er zonder verwijl toe overgaan Ixiuis de prinses heeft u lief Zij beschouwt je niet slechts als een minnaar oi als wat ook ze heelt je Hel Gij kent haar niet ik wel Krenk haar niet beleedig niet haar trots hemel en aarde zou ze bewegen wanneer je haar wraakzucht gaande maakt Denk niet dat het een Ewakke vrouw is die zich op den achtergrond zal houden Ze staat in alles boven je in roacht in invloed in rijkdom in kennis in boosaardigheid iMisschien niet in moed viel Louis zijnvader in de rede Als dat waar is dan zult ge des te gemakkelijker in haar wraakgierige handen vallen In ilien ze haar trots gekrenkt acht Hjn zijt ge verloren Luister Wij waren in Milaan drie jaren geleden Een edelman van hoogen rang en door hartelijken en gematigden toon pogen de opwinding te doen bedaren en de gemoederentot rust te brengen is het de Times dieeiken dag de oorlogstrompet steekt en inzijn kolommen een toon aanslaat waardoorde indruk gewekt wprdt dat de oorlog onvermijdelijk is Toch zegt de Westm Gétette geven wij den moed niet op Hofmeyr is als bemiddelaar naar Pietoria vertrokken en poogt nog voor de laatste maal een vergelijk te vinden Uit Milaan komt het bericht dat Graaf Moerawjef de Russische minister van binnenlandsche zaken hoeft aangeboden als arbiter op te treden En meer dan één mogendheid dringt bij Engeland aan op onderworping aan een scheidsrechterlpe uitspraak daar de Z A Republiek die reeds zoo herhaaldelijk heeft gevraagd Doch Engeland wil rechter zijn in zijn eigen zaak En het zal daarom ook thans weigeren Met de republieken in Zuid Afrika behoeft men zoo n omslag niet te maken meent Chamberlain Tegen de helft van deze maand zal de Engel ch strijdmacht in Zuid Afrika bedragen 18 01X man ihfanterie 1900 man cavalerie 1500 man artillerie met 54 stukken geschut on 1000 man genie een totaal van 22 j00 man niet 54 stukken geschat waarbij dan nog komen eeu 6ü K man vrijwilligers uit de Kaapkolonie Bovendien ligt in hot kamp van Alderschot een brigade van goneranl majoor Fitzroy Hart tot vertrek naar Afrika gereed en zuUcR nog twee regimenten cavalerie worden afgezonden waardoor Engeland dan in Afrika de beschikking zal hebben over 34000 manschappen met 05 stukkon geschat Hierbij zon men het voorloopig willen laten in verband ook met de hooge kosten der mobilisatie waaraan nu reeds ongeveer 3 millloen pond sterling zijn besteed Een telegram uit Londen houdt echter in dat do regeering mot een strijdmacht van 40 000 man hoopt te beginnen Er moeten dan nog 18 000 mannetjes bijkomen maar dat kan nog v66r het eind dezer maand gebeuren Het grootste deel daarvan zal gecommandeerd worden door generaal White die Woensdag te Kaapstad is aangekomen Van daar gaat hij ten spoedigste door naar Natal met den generalen staf om dan Zondag het opperbevel over de troepen in Natal over te nomen Volgens de Times bevond de generaal bij zijn aankomst dat de toestand aan de Natalsche grens als zoo ernstig wordt beschouwd banden des bloeds aan haar verwant had hare ontevredenheid gaande gemaakt ik weet niet waardoor üp een feest ontmoetten zij elkander Olympia trad eensklaps op hem toe er volgde een woordenwisseling plotselinggafzij den edelman ten aanzien van alle aanwezigen eeii slag in het aangezicht snelde naar de garderobezaal en keerde terug met een deg Mijnheer zeide zij gij weet dat ik de schermkunst eenigszins machtig ben ik ben tot uw beschikking Ik heb u beleedigd zuiver u Ve edelman weigerde en allen kozen alhoewel zonder er rechtstreeks voor uit te komen zijn partij Toen viel ze als een razende op hem aan en woiidde hem en noemde hem lafaard Nooit heb ik zooveel wild vuur gezien in menschenoogen Toen ile edelman weg was trierp zij het wapen door het venster en verwijderde zich roet opgericht hoofd en minachting in haar blikken Die vrouw is een duivelin Moet ik daarom haar sUaf zijn haar minnaar vroeg Louis iLuister verder Wij waren in Rome tAch vader zwijgen wij over prinses Olympia Ik kan niet anders doen dan met haar breken En ik zal met haar breken Het is ook niet om u af te raden dat te doen I uis dat ik trachten wilde haar te doen kennen het was maar alleen om je tot voorzichtigheid aan te manen tot de grootste voorzichtigheid Wat zijt ge van plan V Ik herhaal het u ik ga weg van hier ik ver laat dit huis Ik vrees dat zij beginnen zal met u met haar jietde te vervolgen dat de autoriteiten het noodig oordeelden naar den admiraal in do Simonsbaai to telegrapheeren om to vragen of de kruiser Doris beschikbaar was era generaal White en twaalf ofücieren direct over zee naar Durban te brengen Naar men verneemt heeft de kanselier der schatkist in Engeland reeds de voorloopige uitgaven tot een bedrag van drie millloen pond sterling voor do militaire en maritieme toebereidselen goedgekeurd en zal de regeering deze grens niet overschrijden zonder machtiging van het Lagerhuls De regeering zal aan het Parlement vragen te mogen beschikken over een som van ten hoogste acht mlllioen pond voor do uitgaven aan de operation verbonden De militaire autoriteiten hebben zoo lezen we In betzelfde Londensche telegram reeds de bijzonderheden vastgesteld voor de oprichting en verdediging van commnnicatieliniSn dwars door Natal waaronder begrepen zijn een voldoend aantifc kampen voor het opslaan van levensmiddelen en voor rustplaats der troegen zoodat de soldaten dadelijk na de ontsclioping naar het front kunnen gezonden worden Aldus wil men opeenhooping van mannen aan den operatiebasis voorkomen Ai Brittanjo hot niet bji 40 000 men laat maar nog een tienduizend méér wil sturen kan het eind November worden eer zulk een troepenmacht in staat is op te rukken tot den aanval In io4er geval zegt de Londensche correspondent van de Klllnische moet de trein bestaande nit minstens 10 000 muildieren in Z Afrika aangekomen en georganiseerd zijn èn gereed staan voordat de gansche str dmacht in staat is zich te bewegen Inmiddels brommen hier de mannen van Oorlog over de admiraliteit en geven te verstaan dat het uitstel voor rekening van déze moet komen Het schijnt namelijk dat de voorzieningen voor minstens vijftig transportschepen die vereischt zijn tot het vervoeren van een strijdmacht van 30 40 000 man naar Afrika wet in liet magazijn gereed behoorden te liggen maar feitelijk ten deelo nog eerst klaar gemaakt moeten worden Wat de troepen van de hoofdmacht zelve betreft is men pas begonnen hier en daar de geneeskundige keuring voor te schrijven om vast te stellen welke manschappen voor den dienst te velde ongeschikt zijn en door manschappen vvi de reserve vervangen moeten worden die men ook nog moet oproepen I Kortom de groote strpmacht die naar generaal Boilers meent tot den aanvaUioorlog in staat is kan op z n vroegst in de tweede helft van November op iDes te erger voor haar Ik heb ha ir niet gevraagd om liefde Toen ik met wist dat ik bestond heeft zij zich meester van mij gemaakt waardoor ik in inijn eigen oog verachtelijk ben Ën wat mij voornaoielijlt betel mijn hart is niet vrij ik bemin elders ik zou verraad plegen en ongelukkig zijn bovendien want het hart ver deelt zich niet kan geen twee heeren dienen Maar wees toch voonsichtig Zeg haar niets vooral niets van onze verhouding en ook niets van je plannen En als ge haar meedeeldet wat je plannen zijn dan zou se er de vrouw voor zijn om het je met geweld te beletten Het is het beste spoorloos te verdwijnen Wees gerust vader ik zal zwijgen en voorzichtig zijn ik beloof het u Kn morgen om tien uur gaan wij te zamenheen en gaan uw moeder een bezoek brengen Zoo ge niet wilt behoeft ge dan hier niet terugte keeren Goed dat ia afgesproken aiftwoordde IxiuisAnnibal Toen Matial de Préaidx vertrokken was bleef zijn zoon nog langen tijd zitten denken Allerlei beelden vbgen door zijn hoofd Hij had èeil vader morgen zou hjj een moeder hebben Hij glimiachte droevig terwijl hij tot zichzelve deze vreemde woorden zeide Hoe vele malen hatl hij zich ouders gewenscht in de dagen die achter heib lagen Hoe dikwijls had hij van den hemel begeerd hem aan te wijzen WW schuld had ajio zijn bestaan en nu het tooneel van den strijd aanwezig zijn ült Manila wordt gemeld dat sedert Zaterdagavond onophoudelijk govochten wordt Woensdag hebbe do Filipinos Oalamba aangevallen de aanval werd afgeslagen maar do Amerikanen hadden twee dooden en zeven gewonden waarbij éen ottlder DienzeUdag moest oen atdeeling Amerikaansche ruiterij é hij het plaatsje Mexico op verkenning uit was terngtrekken voor een vjandeiyke overmacht By Gnage hebben Filipinos drie Amerikaanschn soldaten die tirailleursdienst verrichtten omsingeld en gevangen genomen Versjireide Berichten FauiiLauK Du Paty de Olam heelt een aanklacht ingediend tegen een zekere mevragw Wnattier die in de enquête van het Hol van Caacatlo in de Dreyfuszaak getuigenis heeft afgelegd Deze vrouw hoeft Du Paty dezer dagen een brief geschreven waarin zy hem met don dood bedreigt als hy haar niet eenlge brieven welke aan kolonel Uenry behoord hebben teruggeeft De Matin bevestigt het bericht in de Anrore vrtgens hetwelk de luitenant dercavalerie Mercier een zoon van generaal Mercier in Soedan eigenhandig met oen revolverschot een zwarten drager heeft gedood en voegt er by dat de gevangenneming van den zwarte door luitenant Meroier op Eng Isch grondgebied een diplomatiek incident tengevolge heeft gehad Het plan on In massa naar Parys te trekken is door de stakers te Le üreuzot nog niet opgegeven hoewel het heet dat hot werk a s Maandag f Dinsdag zal worden hervat als alle arbeiders zonder een enkele uitziuidering Weder in dienst worden genomen De anarchist Sébastlcn Faure beeft aan het stakingscoraité getelegrafeerd dat hy zich verbindt te Parys 1000 stiikers cdu onderkoraonU leveren De socialistische kamerafgovaardigde Viviani heeft voorgesteld de regeering als scheidsrechter te kiezen welk voorstel is aangenomen ZwiTSiaUHD 200 Italianen werkzaam aan de werken in den Alhulatunnel hebben den arbeid nedergolegd Zy licbben don ingang van don tunnel versperd De trargerweer uit Znrtoh is naar den Alhnla opgerukt aU uit tien grond opgcrcMrn stond tjn vader voor hem en Louia Annibal gevoelde iets wat naar teleurstelling zweemde Dea anderen daags verlieten vader en toon het gevloekte huis Dronken van blijdschap was Ix ui hij ver C in dit oogenblik dat zijn vader hem teleur gesteld hij wist oïet waarom en waarin Than ging hij zijn moeder vinden Het kwam den jongeling niet in de gedachte dat misschien ook zi hem ion tegen vailen hem zou spreken over zaken n geld en allerlei dlnfcen Hij was op w naar zijn moeder die men hem beschreven had aU schoon een enxelin vnn goedheid over een tiur zou een moederkua op ziiq voorhoofd gloeien en het merk der schande uitgewischt hebben over een uur zou er een armom zijn hals geslagen worden die zijn teven eenanderen loop zou geven ja ook al wan die arm die hand niet gevuld met rijkdommen Het was I uia Annibal aU droomde hij een heerlijken droom te schoon om waar te kunnen zijn te heerlijk om in werkelijkhetd te kunnen treden Mariial aan sijn zyde scheen zeer bekommerd en in onaan enune gedachten vertliept Diepe rimpels in i voorhoofd verrieden lijden Hij vMcsde de ontmoethig die aanstaande was Hij digpt met schrik aan het oogenblik dat hij voor l uise zou staan Tevergeefs vroeg hij zich at hoe zij hem ontvangen xou hem die haar gansche leven verwoest ha die oorzaak was van haars vadera pbtselingen dood IVordt p rvaigdj