Goudsche Courant, zaterdag 7 oktober 1899

hlenlain Vikn StoUrs IIV4 81 Vii 100 i 88 1 Vtt 11 4 81 ll 101 7V 7 100 34 0 1 11 a 31 mm 101 101 1141 III uov 0 i V l4 10 114 131 100 il ii lil 7V z 100 114 141 81 lOi 74 7 104 37 A lil ♦ 7u M i l 0 110 101 10 1 100 UTV iiJVl T 101 o 3 1 immEi A TU os Al Md Tailleur KInwaR K 73 730 OMDDA V lDle rdlenst 18 1 00 AnBKevangCD I Oclober Tüd vso Greenwich D4 S0TT1ED B i tina Il ll Wrecle SiMMirwegvcrWDdlngen iiicl wlÜA 0 0 11D4 S0TT1ED B i tma I4 io Il ll Ji n 11 1 i 1 f U M I 1 07 1 t t 11 41 l l 11 10 ii iifli ii iM U l 0I 411 nMrkiljaltaa li kl mbwkar ttgrn afalea t li II I I4 Ontvangen de Noaveauté s in GOLFCAPES ürapde Paris en Velveteens 11 SAMJ OM W ll a 1 Mm hl tuWttto Of JM t Ü P T j i F 9 0UDt ll M 11 87 1M 10 11 U H la ti in 4S I0 t7 l 11 84 If OH JJ Halli H f 4 Ol 141 tpaar X Zlln nnl alkrtg aa i Omflftit In W aa Uli 1 MMt m WtalM W furi trt W ap l o ba aW i n n u u D 4 l Oi I OI 1 14 l ll l H l l lt 41 140 1 41 BurgerlUke Stand Uaaitreoht ÖEBORKN Adriana Nelia ouders A van Vliet en A van Mourik ÖKTROOWD K A Houdgk eniJ de Lange OVERLEDEN j C van den Hoek 12 j VllBt GEBOREN Corr eli8 Willem ouders H II 1 17 10 11 o O f 1 i MST8RD4M tlM 8 0 8 18 S 10 10 10 S7 11 01 1 0 l l i 03 3 1 18 IS O iS j i A l W 8 01 S iS 0 10 10 10 S4 11 48 1 87 1 18 5 M 4 11 4 7i 60 8 H 00 10 01 0 1010 J J Aaita I 1 0S 18 10 1 11 0 1 011 10 1 0 8 41 4 80 U l Oi U10 I 10 11 10 iHI OO 4 SI i 41 i SO 11 7 41 7 U Mi 1 48 10 11 4 81 II 4 I OI 8 80 10 03 i H S 10 14 0 I tU 4 tUM 4t I OS 7 01 7 10 7 41 lat 1 11 I OI Ml 10 11 ll 7ll Slll r l iO Ml 1 00 4 O0 Voortarg 1 41 i lil 7eT b Ue U in 48 i ol M4 8 17 11 741 1 k OVpMilSI 10 1110 4 11 U ll Oi 11 171 lll UiI7 4 0I 17 1 00 tO 4 10 MS i li Ilaraiaallcatnia allan U n U klMa aitra kalalaa l laiilpta n i la iga gwatalaa iMlaiJaai aan tja Pl aa t taina l D A r 1 II KI H 1 laiiana 11 00 11 10 1 1 1 17 4 81 I M J 1 4 I SIt H 9I UI S I V T Vm in H7 1 8 I 1S 4S 1 1 1 1M MO S U l ll 4 41 1 10 7 I 8 1 0 1 48 Aon W 1 48 I IO 7 38 8 10 8 10 30 10 00 U IO II I 11 40 I U 8 30 3 4 i O 88 7 30 S li 1 00 M U 1 17 7 3t F ll O 34 1 18 10 48 11 111 1 1 1 I4M3 4 17 4 18 t 47 7 81 8 14 l ll U IO 7 4 1 18 l ll W l l 17 Il 7 18 Ml 1 4 I IO 10 11 tO li 11 11 11 01 1 37 108 S sO 3 1 4S Ml 1 1 1 7 18 1 1 fO OO 10 34 i li 1 8 14 10 81 ll J 11 17 l it 7 H i lO H i 0 J O 8 11 10 48 li l 7 8 l lMrilllcktiH aail lBiiiiaUliltia DBS da la CHARIIÉ lOe InUal KaniM ParlJa aOIHET I h innjfi i himlsle l ei aag Saulmar ParlJa I pla ts vh OKI 1 IS T lUK WKNi run t x II i n POTiinmiFii J M POLAK ihHi Amatardam owwKwwKM Oondai WOLFF Oo WMttavm ISS i lil 7 7 77 Tl T Il io 11 10 1 11 U U 1 40 Il ♦ f 1 l I Irutt H t CriftUmit Ui Palfiniio fa giiiteren itHtekeiid Koxlugd l e jabelcude menigte drueg den grgzen taataman in triomi naar het galarpuiK dat lieni iuutr bet raailluik bracht en dat byna niet door de opgiproptemenschenhoup kun ToonüfltiiDien Vereemgingfn van oudgedienden en arbeider waren langs den weg gesebaard B t baar banieren Na de olticieele ontvangst ten raad huize waarli i riiipi ef n gouden herinneringKniedailb werd aangeboden hield h vau bet balccw al Mn toespraak tot de menigte Keiier Wilhelm van Duitüchland zond riipi een telegram m t gelnkwensehen BINNENLAND 1 II M de Koningla ia voornemetia zich up 7 Oct van Het mu lang de route Apeldooni Deventer Almelo Bentbeim t begeven naar PoHtdam om op 11 October d a v langs denzollden weg naar het hm terug te kecren H M zal niet incoifnito reizon doch wciAcht nergentf met eenig ceremonieel te worden OBtvaogeu Voor zoover tot na toe il bepaald komen de Koninginnen Zaterdag te PoKtdam aan j worden door deu Keizer en de Keizerin aan het tation ontvangen Zondagmiddag lal dn doopplechtigheid in het hoi van den ortprins van Wied in den vcrtrouweiykcn tamiliekring gebeuren De Koningin vun Wurtemberg iij reedn Hodert ccnigen tijd b de Wied als gast De Koning van Wartemberg komt Zondagochtend om do plechtigheid bil te wonen Ook de keizer en de keizerin hebben laten zeggen dut zy komen Maandag geelt de Keizer tor eero van de Koninginnen in kleinen kring een musicale oire Voor Vimdag 1 nog niets nader bepaald Woensdag vertrokken de Kouinglnnen waarBchyniyk weer Dezer dagen habt en de mliil torH van wateriitaat en van binneiilandsche zaken in oogeuDchouw genomen het zellworkende toestol In Amerika in gebruik by de verkiezingen en waarop In de Tweede Kamer reed vroeger de aandacht is gevestigd Hot toestel dat voor do Anierikaanschc voorschriften is ingericht en met het oog op do bepalingen van de Nederlandsche kieswet niet onbelangrbke wyzigingen zon moeten ondergaan en by algonioene invoering zeer belangryke uitgaven zou vorderen word den ministers in hytonderbeden uitgelegd door den vertegenwoordiger van den buitenlandschen labrlkant die in den Haag vertoeft Het bestuur der Liberale Unie heelt aan de kieavereenigingen leden der Unie medegedeeld dat bot zich ernstig bezighoudt met de voorbereiding der behandoling van het kiesrechtvraagstuk in eeiie algemeene vergadering en dat H n praeadvies daarumtrent by eeie commissie uit hel midden van het bestuur in bewerking b êll 7 10 7 M 1 1 door T i7 I T I4 T 41 I O 7 10 l ll oi 41 l ll 1 1 I OI l Omida VgoidrMht nnw V rli OaixilU loHanUa U RoUardimD r RoUardaia B AllM ta D to 4 a ii a oi Bottordn Bmis Rottanlam D P BoUenUB M Olpall Mllu rkark MooriIrMlil t nd 1 U Ift 1 41 1 14 I OI 8 14 t 4 41 4 11 1 04 l ll 1 17 7 1 1 01 1 41 111 7 37 1 1 t 7j I 1 01 14 1 07 l ll Il s Soada JSaraabuiiDD Monkapalla SoetanuarZagnant Voorlnrii Hurt Oouda W 0J 8 84 7 80 1 18 I IO 1 14 1 4 i l ouila Uadaar l Mrd UUvk lllradtf n WhlM Oud floada Vanwege don Nederlandsehcn Venetariersboiid is weder een nieuw gesclirilt versche nen om propaganda te nuken voor de beginselen vw den bond Ditmaal is t een orochoVe van Kelix Ortt die met een prjs werd bekroond De hrgver heeft zSn stof over de volgende hooldutukken verdeeldl Wat n een VegeUrier 2 UVegeUrisme raogeiykf 3 Welke voordeelen zgn aaneen vegetarische leelwgze verbonden 4 Zgn al de aangeviierde voordeelen overwegend genoeg om vegetariër te worden en zich daardoor zooveel levensgenot te ontzeggen Op deze laat te vraag wordt het volgende antwoord gegeven Vegetarisebe voeding laat ovorloed van variatie toe een goed bereid vegetarisch maal doet in smakeiykheid geen szins ouder voor een maaltyd met vlei clispyzen zooals do vegetarische kookboeken en een bezoek aan de tairyke vegetarische restaurants loeren Hgna alle vegataril rs kunnen het getnigen dat bon voednel Imiu nouit zoo goed gesmaakt r heelt als nadat zg hun eenvoudige leelwgze hadden aangenomen een gevolg daarvan dat hun smaakzenuwen niet langer overprikkcld en algestompt bon spysverteringsorganen niet langer bedorven worden Kn het genot dat bet eenvoudige smakeiyke natuuriyke voedsel I hun verschaft wordt verhoogd door bet bewustzy n dat zg door deze voeding medewerken um de samenleving zedeiyker dal is I beter te maken I liet is dus terecht dat de Ned VegetariersI bond in art 1 zyuer statuten de overtuiging I uitspreekt dat deze levenswyze strekt tot I vermooi dcring van gezondheid en levensgeluk I en tot toeneming van beschaving en menscbe I lykheid üemeng ile Bei ifhten Het Ha ndelsblad verneemt betreffende bet overiyden van een der weesjongen te Neerbosch naar aanleid ig waarvan de jnstitie te Arnhem zich met de zaak heeft ingelaten uit vertrouwbare bron het volgende In den appelentyd is het by een groot deel der Neerboscbe jengd de gewoonte er in stilte bai r werk van fc maken op ëigeii terrein of ook op de boerde yen in don omtrek zooveel appels te veroveren als y maar kan meester worden Oelgk te begrgpeu is laten de gevolgen van dit overmatig gebruik van ryp en rauw zich niet zelden gevoelen Zoo kwam Vrydag IH Augustus zekereTiek Vi jaar oud op do boenlery der inrichting in gezebichap van een troep ap Ibnstrooper die hem toevoegden Wal doejy bier met je bleeke gezicht mnak dat je weg komt In hoever ook Tiek achter de appéb gezeten heelt is niet bekend maar wel dat hy dienzellden middag naar zyn bod trok en 9 morgens bleel liggen Toen kwam een 4or meisjes met het in orde brengen der slaapzaal belast bjj den suppoost L die den patient in njn oog een appelzieke gelastte op te staan en heenging Voor de tweede maal geroepen bg den jongen te komen beeft h in drift don jongen meteen voorwerp een siag op den arm gegeven en andermaal hem gelast op te staan l l I li II l ll 4I Jr 1 H0TT1KD41I 1 u MM 4 l lt i 00 l ll l l 11 18 10 1111 11 11 1 11 10 n 4 Il ll 10 41 11 41 U ll 7 a o 10 17 U lt 10 11 11 48 lo l Do jongen is toen opgestaan maar direct duariitt bleek dat oiiverwyide opneming in het ziekenhuis dringend nood wta want I reeds om elf nar s morgens overleed hg üe 1 daarop spoedig gevolgde correspondentie door I de familie te Dieren woonachtig gaf aan1 leiding tot een gerechtelgk onderzoek Het 1 Igk werd opgegraven en in bet Wilbelmina ziekenhuis te gmegen gerechtelgk geschouwd 1 ook werden de suppoost Ij en enkele anderen 1 herhaaldelijk in verhoor genomen I De geneesheer der inrichting dr De 1 Bléeonrt verklaarde dat de dood niet kon 1 zyn ingetreden ten gevolge van den slag op den arm maar dat de overledene Igdcnde 1 wax aan een inwendig aSees de Igkschonwing I moet geen licht in ieze zaak verschaft I hebben 1 Ken aatomobiel uit Aken waarin drie 1 heeren zaten reed gisteren op de helling van don Heezerberg bg Heerlen tegen een boom aan de drie personen werden nit bet I voertuig geslingerd en bewusteloos opge1 nomen 1 Omtrent de loonsbeweging der Haagsche I stukadoors meldt men aan t Volksdbl 1 Ken patroon trad onmiddellgk in onderhandeling met het gevolg dat zyn gezellen 1 bleven voortwerken Op 24 September werd door de werklieden besloten op aandringen van den eersten patroon voor wien wiW gestaakt nogmaals onder de patroons met oen Igst rond te gaan teneinde te onderzoeken wie wel en wie niet do voorwaarden wenschten in te willigen De patroon V intusschen voor wien gestaakt werd gaf den 25n toe en toekende na bespreking met de werkliedeneommissie als eerste patroon de lyst alleen bedenking makende tegen den oitdrukkeiykcn eisch eerst de staker aan het werk Ongeveer do helft der patroons toekende nu de iy t in de eerste dagen van de week wyi zy een Hink loon betaalden of nooit van de ioonlgst waren afgeweken Andéren deden de toezegging by de eerstvolgende aanneming met do cgfers der loonlgst rekening te zullen honden Maar er bleven nog onwilligen waarom de gezellen vergadering van 29 September besloot op den ingeslagen weg voort te gaan doch telkens slechts by één patroon te staken Djg geheime stemming werd de beer de Moet aangewezen als degene voor wien het I eerst gestaakt zou worden I Door een schatter te Hneck zgn wapen I en kleeding ingeleverd met de mededeeling I dat hy die niet langer wenscht te dragen I Ken in Augustus ingedccjd schutter wei I gert ook wapens en kloeding te halen I In den Haag is in verzekerde bewaring I gesteld oen korp oraal van de grenadier I die verdacht wordt dezer dagcn zicb aan I een brutale straatroof te hebben schuldig I gemaakt liy zon naroelgk van een dienst I bode een bankbiljet van I 61 hebben out I roold dat bet meisje bg een stalhouder in I dl Holstraat moest brengen Na zyn rais I daad zette de militair t op een loepen doch I do politie wist bom op te sporen en hoewel I de aangehoudene allo schuld ontkent meende I de politie toch voldoende bewgs t i bobben I om Urn korporaal achter slof en grendel te 11 17 4 1 4 41 4 1 i ni t o 1 18 4 08 4 11 4 S7 4 11 l ll 11 18 11 8 1 I OS I U i M 14 l 8 1 08 1 0 IJ 11 S 40 4 40 4 10 4 17 5 i 4 S IO 1 1 4 01 4 14 11 14 I DEN H A tO 1 41 4 11 1 4 I U 7 17 4 11 til 1 07 lil Ui 117 I U 1 11 4i 7 4S 1 41 4 11 4 4 oaU B 1 47 lO lll l il tO M 10 41 1 43 lO l i l l E Si 7 10 7 1 7 8 8 11 40 l ll I zetten De correspondent der S R Ct te Batavia seint onder dagteekening van gisteren Onze troepenmacht in i edir heeft de actie tegen Polem begonnen WaATom het oorlog wordt De overgroote meerderheid van het Engelsche volk gaat den oorlog tegemoet met een opgeruimde lichtzinnigheid t bamberlain de groote Kngeischman wil het Het zal geschieden Staatklieden Engelsche scbryvers en geleerden die den oorlog een schandelgk onrecht dnrVen noemen zyn in zeer geringe minderheid De Temps laat de voornaamste mannen dier minderheid door haar Ijondenschen correspondent ondervragen Een der eersten die tegen het heilloos drgven van Chamberlain alarm hoeft geroepen is geweest A J Wilson directeur van de Invistor s Revieuw vroeger een dor uitgevers van de Times Zgn beschouwing over de diepere oorzaak van bet oorlogzuchtig bedrgf van Chamberlain en zyn mede ministers Igkt belangrgk genoeg om haar in het geheel te laten vo en Ja zei de heer Wihon tot my aldns de Temps correspondont die grieven doruitlandors zyn maar malligheid Het is nu veeri tien ol vgftien jaar geledon dat zf met de exploitatie der mgnen zgn begonnen on hnn toenemende welvaart bowgst duideiyk genoeg dat vreemdelingen in Transvaal zonder ernstige belemmeringen of persooniyk gevaar kunnen werken en zaken dooii Wat betreft de andere reden die men voor den oorlog opgeeft een droom van becrschzucbtig jingoisme het verlangen om onder Kngelscbe heerscbappg alle Zuid Alrikaansche staten te doen samensmelten tot éen geheel dat bestaat klaarblgkelipt wel iii de hersens der onwetende menigte maar zg I die dat eiploiteren weten wel beter of liever slechter I Ik houd vol dat bet voornaamste dool I is de Chartered te redden huister maar I naar deze cgfers zy zullen u voldoende inI lichten I De Cjartered werd opgericht met ee I kapitaal van 50 millioen Iranra Daarboven I heelt zg Sedert Inli WK 17 millioen aan I aaiideelen uitgegeven Samen 22 millioen I J it kapitaal moest 2 millioen rente opbrenI gen Welnu waar zgn de tot stand gebrachte I verfiindingswerkon de geopende myiien de f gebaande wegen De Igst daarvan is kort I Het gcootsto gedeelte van bot geld is hoon gegaati mot het onderdrukken van opstanden dor inboorlingen bet bezoldigen eener kostbare administratie en andere tameiyk geImlmzinnigo doeleinden Op het oogenblik bedraagt het jaarlgks tekoft der maatscbappy de kleinigheid van 13 millioen francs het laatste jaar was er een tekort van rond 53O 0 K pond sterling Kn wilt ge weten wat baar actiel is Do spoorweg in Bechuana land en het dagblad Zuid AIriku 3 3 25 00 francs aan deelen in den spoorweg van Masjona land h lU fm francs voorschot aan diverse maat schappyeii 5 1 000 francs leeningen aan I de spoorwegen van Heira en Bechuana land I 4 500 00 francs uitgaven voor consessies a si U l lo ig10 37 10 17 10 14 in si 10 40 U ll I8 8 03 1 10 8 17 l ll f 7 83 P l 4 11 41 n i4 I IO rnak cüa II IlollaiaMa S aar L Eilra laniltaieat lmgi 0 11 10 10 l = l t ï il JJ 10 08 P 10 16 in tl 31 in u i li l ll 8 17 8 8 17 8 34 8 41 4r 11 I0 10 40 10 40 11 10 l ll 18 9M 10 01 10 11 10 17 lO it 10 4 4 740 I M l ll lil 8 11 1 41 1 41 E l oa C I 40 1107 11 44 I 700 000 francs de verdediging van Hho deida lee oorlog van Matabeland 62 500 000 francs Te zamen ruim 100 millioen inincs En wat is nu de werkelgke aarde van dit actief Eerlgk gezegd nul Na Is de Chartered op en hoe onbegrgpelgk dom zich ook het Kngelscbe publiek te baren opzichte heeft getoond nieuwe aandeelen zal men het niet kunnen aansmeeren Wat bigit de raaatschappg over dan haar balans te publiceeren en te bekennen welk een enorme alzetterg zg heelt gepleegd De echo van dit schandaal moet zelfs tot de treden van den troon doorklinken Het is my nu wel duidelgk zeide ik tot den heer Wilson dat de Chartered failliet moet gaan maar ik zie niet in boe de oorlog haar kan redden Begrgpt gg bet niet f Rhodesia is in het Koorden gesloten paar heeft de zee in t Westen Het is bgna onbewoond Er zgn elfs geen slaven genoeg te krygen om in 4o mgnen te werken Zooals het nu is is t niets waard Strek nu de verordening uit van bet Zuiden naar het Westen annexeer Transvaal en Oranje Vrystaat noodzaak Portugal de Delagoabaai prgs te geren en gy hebt een onmeteiyk ryk met een prachtige haven met de groote reeds in exploitatie zynde en nog onontgonnen mynen van de Transvaal Kn nog een tweede staatkundige roden heeft deze onrechtvaardige oorlog Men wil de goudmgnen van t Noorden in oen band brengen evenals indertgd de diamantmgnen van Kimberley Ziehier een nadere verklaring van deze combinatie Og weet dat vroeger de exploitatie der Kimberley mynen geschiedde door een aantal kleine maatscbappgen Door een opeenvolging van slimme flnancieele operaties beeft men deze gedwongen zich te vcreenigen en tegenwoordig worden de stcenen gekocht doOr een syndicaat van diamanthandelaars dat zelf de prgzen bepaald en waarby zich bet mecrendeel van de bewerkers dier vereeniging liebben aangesloten Oo begrgpt dat dit voor hen een zeer winstgevend zaakje is Welnu in Transvaal zgn zeer veel mgnen waarvoor de aandeelen in Londen uitgegeven nog niet zgn verkocht Knkele worden reeds geëxploiteerd sommige met veel andere mot minder eenige met totaal geen succes Begrgpt gy nu het financieel belang dat men zon hebben by oen herhaling van het spelletje in Kimberley V Het is begrgpelgk maar is daarvoor oorlog noodigV vroeg ik In Kimberley is immers deze samensmelting zonder gewelddaden gebeurd Jawel maar Kimberley beÜoorde tot de Engelsche bezittingen terwgl Transvaal in het bezit is der Boeren wier wetgeving een samensmelting bgna onmogelgk maakt Het gezag der Boeren moet das worden vernietigd Kr moet dus oorlog komen Ziedaar de reden En wat zullen de gevolgen van den oorlog zgnt Ik geloof dat hg een ernstige Anancieele crisis zal teweeg brengen De Kaapkolonie heeft van ons 750 millioen geleend De waarde van het kapitaal der gondB en zal aan de Knropeescbe beurs stggen tot een milliard misschien En waar in oor logstgd noch de Kaap noch Natal waar chgnlgk hun interesten kunnen betalen zullen de goudmgnen al spoedig buiten exploitatie komen of door de Boereii regeering worden geëxploiteerd die er de voordeelen van zal krygen en daardoor bet geld waaraan ly behoefte heelt Heelt men er wel aan gedacht hoezeer Engeland het Transvaalscbe goud neodig heeft f Do kas van de bank bezit giet veel goud Het staat te voorzien dat het leger in ZuidAfrika ons millioenen pond sterling por maand zal kostoH Kn daar de leveranciers aan d Kaap en in Natal hun patriottisme wel niet zoover zullen willen drgven dat zg iets anders dan souvereigns in betaling nemen zal men wat vty paradoxaal klinkt goud naar het goudland moeten uitvoeren Sluit dan de mynen gedurende drie maanden en ge zult getuige iyn van een bank crisis van gevfcrlgken omvang Zie dit schreef ik zoo even en daar sta ik voor in Elk van onze koloniën is onze schuidenares of zy ons zal kunnen betalen hangt af van den geregelden voortgang van baren internationalen handel en in deii tegcnwoor digen tyd van de goudopbrongst van don Rand Belemmer den handel neem het goud dat de koloniën voedt en steunt en zoo mogeiyk ze uitbreidt en alle stort ineen Kunnen wg nog terug Moreel zgn wü verslagen nog voor de stryd is aangevangen eif al behaalden onze troepen do overwinning zg zouden ons later toch niet kunnen beschermen tegen een bevolking die ons haat en begeerig i ons juk al te schudden Wy kunnen Zuid Airika niet in handen houden zooals wfj t Ierland doen aldus luidde zgn slotwoord oy zondt dus ook donken vroeg ik dat ZuidAfrika een tweede Ierland kan wordenF Ongetwyield en erger dan dat Zw Ct STADSNIEUWS GOUDA 6 October 1899 In de Nnts spaarbank alhier werd gedurende de maand SepUmber 1899 ingelegd f 1551 0 43 temglietaald f 10485 61 Oisteravond vergaderde het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond op de bovenzaal van het café Harmonie Hciirs an 4iii 8 OCTOBKS 1 NtnaaunD Uart Nad W 8 l idilo dito dllc 3 diia dito dilo 3 Ho i OHI Goall 1881I34I I ia Iniaki4 Dg 18M81 iOamH ObLin papiar 1888 idita in iiliar 1118 I Poaitsu O I Bil coupoa 3 dilo tiolu l 8 BoiuaD Obl Bioimil I8 4 4 diln aoooaa 1880 4 d la bii Ruikt 138 4 dilo bli Hop tll 0 4 d loia noDd laaik 1838 dit dilo diki 18 4 i DrtXJS Parpal cliulil 1881 4 TDIoiJ Oaiir CuuT laaii imo 4 Qfr l aning aeria D Il laantn aeraC 2oiD Ara iUp ablg Uil I Illlloo Ubl BuiLScb IKO VlHFtoiu 01 1 4 oiilwp 1881 AtUTiaiiu Obhgatiao 18 8 I BonUDAa Steil laan 1804 I N D N Arr H adalar aaad Araad b Tab Hg CartilaaUo UaliHaaUohappij dila Ar i Hvpoibaakb paadbr 4Vi Jall M i ilarVonlanl aaad aOr Hïpoib kb paadbr 4Vi Nudarlaada ha tiaak asnd i Na l Haadalmaataeb dilo I N W b Faa iivp b paadbr 3 BolL Hy pothaakb paaill r 4 Ulr Hvixabaaa dilii 4 i Ooorist ü I Hoog baak aan I BSIL Hjrpotbaakbaull paadb i Aasaizi Eqal bvpotk paa Ib 4 Mat 1 O Pr Liio an N D Holl U 8poür Mii a nd My t I Kl i BI 8p aand Nad l id S iounregai aaad Nad Zuid Air Spm aaad dito dilo dito ll l diu i Iiauiapoor l 1887 81 A Kobl 8 Zuid lul ap mij A II ehl 3 Pof Waioh u Waeiira aaad Rmi Or Ru apw M j abl Baltiaehe ililo aaitd Pa loira dilo aand 8 Iwana IlumSr dilo aaad 8 Kant l b A o 8p kap opl 4 j dilo dilo oblig 4 AKiaiu U nt Paa Bp Mg obl 8 Clbla kNortb W pr O r aand dito dilo Wio BI I alar obl 7 Danaar k Kio Qr Spm aart T a IliinoU Ooalral obl lo Kond 4 LouUr fc Na hillliUon v and Haai o N 8p M la hvp o 8 Hita K n a 4pCl pralCasnd N YorkOu iokWaal tand dio Pann Obio oUig 8 Oregon Colli la byp in gond 1 BI Paul Min kUanil ob Uu Pao Hooflun oblg dila dito li iO Ool labyp OI Cuma Oao Boulk Chart v aand Vm C BaUir fcNa lah d o 0 Aaiilard Ooinibuf My aand itUlard Tramwa rHaali and Nili Stad Amtlerdam aand I llail Ro lardam aand 8 BiUil 8Ud Antaorpan 18 7 f J 8 ad Bruaaal 18181 HoDo Tbaiia fia u Ir G ulaak 4 0 nai Slaalalaanig 18 0 i K K Goal B Cr 18801 Spasjs Stail Madrid 8 ll 8 Nlo V B I ArIi Bpoal aort Op aanvrage van zusteraldeelingen werd besloten I 3 uit de kas al te zonderen voor de weduwe van een overleden lid en voor een lid wiens inboedel niet verzekerd zgnde door brand is verwoest In verband met een ingekomen mrculaire van bet partgbestaur der Sociaal Democratische Besloten werd echter aan de oproeping geen gevolg te geven daar men de bondsvergadering wenschte al te wachten waar de houding tegenover een beweging voor AlgemeenKiesrecht zou worden vastgesteld Na eenige huisboudeiyke zaken besproken te hebbon werd de vergadering gesloten Het verzoek van eenige ingezetenen te Haastrecht om de brieven des middags pi lu 3 uur naar Schoonhoven te kunnen verzenden is door het Hoofdbestuur der Posteryen goedgekeurd Aan het verslag van deu toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleonen wy nog het volgende Het getal deelnemers in het fonds van de Vereeniging van Werklieden was iets hooger dan in bet vorige jaar Door 286 personen werd ingebracht f 3092 90 tegen f 3067 25 in 1897 door 277 personen Alzoo oene vermeerdering van 9 deelnemers en een booger bedrag van f 25 65 Met het verstrekken van voorschotten op pensioenen aan de Land en Zeemacht wordt geregeld voortgegaan Het bedrag zoowel in ontvang als in uitgaaf was wederom hooger Zooals reeds is vermeld worden in dit jaar aan 645 personen waterleidingkaarten uitgereikt en wel aan 369 voor 1 emmer en aan 270 voor 2 emmers daags Klachten van armen over geneeskundige behandeling kwamen niet in Het College van het Burgeriyk Armbestuur onderging geene verandering De beer C van Veen die dit jaar aan de beurt van aftreding was werd door den Raad herbenoemd Ten slotte maakt bet Burgeriyk Arinliestnur met dankbaarheid melding van de giften die door H H M M de Konii gin en de KoninginMoeder ten behoeve van de ver schillende Afrabesturen in 1897 en 1898 zyn geschonken waardoor het mogeiyk is geweest den 5en Maart en den 30en Augustus des vorigen jaars een extra bedeeling bestaande uit spek en bruine boonen te doen plaats hebben 2 Het Vereefiigd Wees en iKlemoeseniershub By den aanvang va bet jaar bevonden zich in het Gesticht 80 kinderen waarvan 42 jongens en 38 m ijijes In den loop van bet jaar werden 6 weezen opgegomen 5 kinderen verlieten tengevolge van bet bereikeh van den bepaalden leeftyd het gesticht aan 2 meisjes en 6 jongens werd toegestaan bet bui te verlaten omdat zy voldoende in eigen onderhoud konden voorzien 1 meisje overleed terwgl een jongen dienst nam bg de Mariniers en een die het vorige jaar naar Nederlandsch Mettray werd gezonden uit de voogdy van bet Huis ontslagen Op het einde van bet jaar bevonden zj h dus iiUfhet gesticht 70 verpleegden nl 35 jongens en 35 meisjes De gezondheidstoestand was over het algemeen zeer gunstig Van het School en Oodsdienstonderwys werd getrouw gebruik gemaakt de uitkomsten ran dat onderwys zgn bevredigend Wordt vervolgd SioLWUK Heeren kerkvoogden en notabelen der Ned Horv Kerk alhier hebben besloten het traktement van den te beroepen predikant met f 200 te verhoogen en alzoo te brengen op f 1200 Op de najaarsbeestenmarkl alhier worden gisteren aangevoerd 5 koeien en 52 kalveren Handel redelgk vlug RECLAME VV A a W Myi A VWVW M V l l i WM A A A i l yolkgiiieiip uoeziog BLOED AHMOSDS orhatELIXER anStVINCENTDE PAUL v flfl iiliondBri iBilie gêrnachttgi Protukt i Stuble en L de Pater Jannigje oaders Vermeg en J S Bried ONDERTROUWD H Benschop van WUleskop en C den Toom VERSCHEIDENHEID Het voornemen bestaat de vesting artillerie het geweer H 95 af te nemen en dit korps te voorxien van een karabfln of revolver Het nieuwe geweer eischt te veel zorg en onderhond om tydens de mobilisatie in orde te worden gehouden De uitgebreide artiUeriewerkiaamheden laten daartoe geen tyd ook is bet te zwaar en te groot om ongehinderd op den rug te worden gedragen N w s Door de ryks en de gemeente politle de veldwachters R Van der Mey en Van der Stel te Zoeterwonde i aan den Haagweg onder Zoeterwoude aangehouden zekeren G K die onder voorwendsel van bloedspuwingen te hebben het medeiyden van het publiek trachtte op te wekken Hy nam ui eenig bloed of roodgekleurd vocht in den mond waarvan by eenige fteschjes vol by lich had liet zich vallen en spuwde dan het vocht hy gedeelten uit niemand was op het bedrog bedacht en deze en gene tastte al in de beun om den ongelukkige te belpen Van hem aangeboden geneeskundigen bystand wilde hy natuuriyk niets weten K is iemand die reeds veel op yn kerfstok heeft en schynt dit kunstje ook op anderen plaatsen vertoond te hebben Ken familie uit Frankfort kocht In den algeloopen zomer van een antiekkoopman aan t strand te Scheveningen een fraaien beker Kr is nu gebleken dat ook dit voorwerp door Le Blanc nit do zilverkamerder Koningin gestolen en aan den goudsmid I verkocht was die het weer had overgedaan aan den bandelaar in oudheden Door tosschenkomsl van den directeur van t Kurhaus is de beker thans weer aan de rechtmatige eigenares teruggegeven Mr Troelstra schryit in de Soc dem In het nummer van 30 September van da Limburger Koorier staat een artikel Socialistische redeneeringen en bi weringen dat geheel gericht is togen de Hoeiaalderaocraat van verleden Woensdag In het artikel komen aanhalingen voor uit ons blad van dingen die er nooit in hebben gestaan Drio vier maal noemt Th pastoor Thisaen ons blad geelt al op Troelstra en Vliegen scheldt raast en tiert tegen ons en dat alles om een artikel te b08tr tden wat wy wel elders lazen doeh dat nlot in ons blad stond Wy zouden Th den weg wel kunnen wyzen en hem vertellen waar t wel stond j maar bet past niet aan den zondaar zich op te werpen jüs leidsman van een aanstaand geestelgk advMeur eener aanstaande antisemitische party ADVERTENTIEN Openbare Yerkooping te GOUDA op MA ANDAO 30 OCTOBER 1899 des voormiddags to ell uren In bet Koltle huls HtKHosiK aan de Harkt aldaar lea overstaan van den te Hmttmht gcvestigdcB Notaris Ja KOKilAW VAN No 1 Een HUIS en ERH In de Boelekade te Oouila Wyk R No 87 Te aanvaarden 1 lanuari 1900 No 2 Een perceel BOUWGROND ol TUIN in de Tweede Kade aan de Karn melksloot te Oondit Kadaster Sectie A No 2510 groot 709 Centlaren Te aanvaarden 1 lanuari 1900 No 3 tot en met 13 Eir raiaigi iieuw Uawde HUIZEN en ERVEN in de Heerrnkade Korte Akkeren te Somia wyk P Nos 591 tot en met 695 en 616 tot en met 621 Elk hui met inbegrip der waterleiding verhuurd per week voor I 1 80 Kn No 14 Een WOONHUIS geteekend C 42 met annexe in volle werking zynde HOEF SCHERP en RUTÜIGSMEDERIJ te Stolwykersluis gemeente Haailrtekt Te aanvaarden 1 December 1899 Breeder by biljetten welke even aU nadere inlichtingen te bekomen zyn by Notaria KOEMAN voornoemd