Goudsche Courant, zaterdag 7 oktober 1899

Maandag O October 1899 38ste Jaargang No 8013 mimm mmmi i ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TE HÜUK TEH8T0KD OF LATEB een BOVENHUIS Adrea FLUWEELEN S0JOEL 022 TANÜAUT Ë CASSITO Turfmarkt IT l ouda SPREEKUtlB van 8 tot 5 uur VBUDA08 van t tot nnr ZÜNDAOS few aproekanr EERSTE REDERLARDSCHE RIJWIELFABRIEK Uiractaur U HUKOKKS DKVENTER Model tonder rem en Bchermen l K7 50 Model met Model A W Model AA If Model AAA J LUXE RUWIEL JW GEWONE ACATENES 156 LUXE ACATfcNE W P 8 DAMES KETTIN0BI 1WIELEN op alle pr jïen I 5 hooger VerbpwNrdijier J C DE RUITER tab A SLEGT MveiiUiieb aan tot hrt lanren van Ztiiver Zeeuwub Taxwebrood ta eent de K Q NIBUWE HAVKN 28 M Bekroond op de International Teog taonatelling van Hakkery Maaldery en Kook kunit ta i linivmliaiit mut en iliplöma Verold Zilveren Medaille 1 Het Atelier Studio in het Mf adre voor Vergroollnceii m Beproilaetlewerk Fl Singel 5 2 r iWAU S Of $ é I FEANSCHE STOÖMVEEVEEIJ lierij eken I wie H oi i Ë iiii iMii it t9 KruWtade Botterdam Uabnivot ord Jwr Z M dan Koning der Balgen Uaafild a 6t voor UÜUUA de Heer VAN OS Moialitait voor hat stoonien en verven van alleïlaaren en l ain Karderoben alacak aU Kindergoederea ÜMoiale innehting voor hel ttooM a va pluehs maliteli reereo bont ena Oordgnen talelkleeden eni worden naar da nienwate e i laatate methode geverfd i Alle goedaren heta j gaetoomd of gaverM wonian ouaohadelgk voor da gaaondaeid olgana liaal bawarkt Mk H t ODXAaadjrloH ao a 1 nukkdrkiM poMmMM VOO llMna n ToorftldaiDM o IDatf ncaoaBwtrk udiAppnArarvanCII Miltar A Ca Jrif twIlB tMlIhSlr l4 MenUHi o ULV op num vn fKbrlak D ra rkr iMmVMMMnliMèM iiw sS ir JAA LUESCIE 7E L0TINB WL BIJ OELKOKNHEll DEK Vrtje Vee © n Faardenmarkten OP v WOKNSDAu 18 OCTOBER en op V illJDAti 20 OCTOBER 1899 te GOUDA B8 plaabiing der Loten zal de late Prp bestaan in een COMPLEETE BE8PANNINO de andere in ongeveer 10 PAAKÜEN VEERTIÖ STUKS BUKUVEE en aanverwante Artikelen i UJTEN zti verkrijgbaar tegen ƒ f Iiel l ol bij A BRU kMAI en Zni LANGE TIENDEWËG Indien gij niet wilt hoestea gebruikt de allerivega bekroond en wereldberoemde Superior Druiven Borstliomg Extract m m uit de Koninklijke Stoomtabriek De Honin fbl u ni van II 1 VAil lM ili ll4 €o ncnllua rjliillcvjrwieni 8CHAIK SCHAIK SCHAIK BCRAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN ft Co 8 MeliaDthe tiet liuiitu middel dor wereld ft Co Melianthe jeiioe l KinktoMt ft Co b MollAntbe jeneMt Kjowiil oud U joii v ft Co b Holi QthO rnoK in w n huiaj oKiii ontbreken ft Co b Melianthe stAat roortdarend oiiiter Scheikundig toexieht ft Co b Mellantbe helpt onherroepel k ft CO B Mollantbe bekroond met Ëereiliplomn t ft Oo 8 Uelianihe ï bekroond mot Goud ft CO B HeLantbe is bekroond met Zilver ft Co b Mellantbe ii verkHjftbAsr in flBCou van 40 CU to Clê em fi bij Firma WOLFF Co Westhaven 108 Oouda U MlEBim Kleiwag E 100 Qouda E H VAH UILU VeertUI U 126 te aouda A BOUMAN Moordfihi J Th TOttKSN Dot of B V WIJK Oudtaat r M KOLKMAN Waddinxveei a IIOLLMAN Bodegraven PINKSK Nieuwerieric a d 11 ui W J vAa DAM Haattnckt A N vakZEHSEN Sehoimhoeen 7 Gebrfb toU werck s Chocolade en Cacao IValmatige door de nieuwat uitvindinpm ip ri aihinaal gndiod verbeterd hhrieatle oa uitalaitend gebruik vao n en fijnste grunilslofruu Kanuidnem i n verbrnikcr van Stollwerck B Chocolade en Oacao e n anbevewnswaardij faliiikuat nanwkeu ig benntwoordoi lo aar den inlwud der res Ëlütetten De irma biiiaaJle 87 BreTPts als HofltrefBacler 44 Eero ÜIplomB 8 goiidcn en Medailles een fcewü an uitmuntend Ija fabrikaat fcVeds ISJ4 wluiKjt lie Accademie national de Paria Koua Tou ddaamona on Hadaüle premiere cli e en oonaldérftUoo ae Yotr xoaUsnta kbrloatlon d Ohoccilat bonbon varies eto et IttHwerok t fabrikaat ia verkrijgbaar bij 11 H Confisenrs Banketbakker eni anz Ganeraalvertegenvroordiger oor Nederland Jolini Mattenalodt Amterdam Kalveratraat 103 S Sfcsl Patent H Stollen nil Ktirt In iil lti UBttüO Ml dun mi flicti nr ïlitii mniun Oer armee Kriotg Wfffflii VaMU IHoUeei min i het Meu ie rer l wMai uiwi wt r1hiie n Kaehahmuiiifnt iegetee Hea Kiuf eeliit emere eteie eeharfen H StotU eer ree eni Jifect eéee Ie wieAM eiteeeeeeiuntee e eeeee eeeer fletet ft eefetleliee eeiielieell m B iVwMMen a teugnleee irel eet tn ZUIDER HYPOTHEEKBANK geeetlIgU te HHCnA Mulscluppelilk Knpitial Km Millloen Guldeil wurop 10 pn cslort aeheH geiilanM Directeuren Mr H B VAN MAA8DHK en E J W DE BRÜIJN De Bank verstrekt voor ratte termifHeu gelden onder Eerste Hypothecair verband op Hnizen en Landeryoii tegen matige rente onder voornUbettiliiff en tonder 6üftMj n t u tfimiutitrntiekoiiten en geeft 3i en i ptt fumébrleven nit if süikken van imKl M tl en 100 interest 1 Januari en 1 Jnli Naderf inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank aoomede te Oouda bS de Firma MONTIJN D KTLANÜ C eE BETCR adrefc voor alle soorten S HOEXWERK al bel NoonHmknlüdi Üdueii ra Laaneiniaiiazijii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsleeg Ontvangen alle soorten Un rmt Iximreen KlnderWlXTBllPAXTOFFEKn Aanbevelend C 8 MITS Alle reparation en aangemeten werk Ken ware Schat voor de oagelnkldge slachtoffer der Zelibevlekking Onanie en gehe jne litspattingen is het beroemde werk z Dr Retau s KLFBEWARIi G BoUandscbe uitgave met 27 aib Prga 2 gulden Ieder dia aan de veraebrikkeljike gevolgen vau deie ondeugd Igdt moet het teaen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijba Juiuind van een zekeren dood Te verkrygen bg het Ver lagsMagaiin te Leipiig Nenmarkt S4 franco tegen inzending van het bedrag ook in postiegels m in i lteii boekhandel in Holland tt iHe U HiB GD DE Merkt NIGHTCAP VerkrüglMar bjj i M PEETERS Jz AU bovriji van echtheid ia cachot OQ kurk steeds tooiv tiva van den num der Firma P HOPPE SCHIEDAMMEll GocomDiDöorde NATDDR GËNEESINRIGBTING l K r planten kruiden ozon water licht tueht enz Hi7onilt r t ehanilelm van Mlliiwxiekfen verzwakkingen nis gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en niglijden oleekzucllt niasKlyden slechte bluedsiiieiirinr lekten der stofwlsselinr borKtiydeii rheuniatisiiius laschiaa vlechten en huitUiekten Billijk pension KKterne lx handeling in si ec ale gevallen Prospectus op aanvrage rratlH en franco SanatoriumArentsburgh VIIORIIiJKG bij Den Haag aan de eeatbrug Meuw onovertroffen rof Dr Liobera welhekeud UXtrW EBACB7 SI IXn Alleen echt met Fifarickunerk tot Tourtdarende radicate b m Bekere geoezing ran alle teUs HÉ9H de meest hardnekkige zentlW flJXa Mteh leUf Tooral ontstaao door jflfQII atdfralitigea op jeugdig n leef tfjd Totale genezing van elke zwakte Uleek tucht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spgaverttiring OnTermogen Impoteoz Polintione ene Uit Toerige proBpectnagen 1 iij ipcr fewh fi 1 fl ft 3 dubbeleSweh 11 6 OeDlrailDopdt Matth v d Vepte ZuUboraraiL i t pöti M Clélmii o Amsterdam l Happel s Grav nhage 1 alminAiis du JongJ Cid Rotterdam Wf ff k Co Gouda r n bii aUfi drogisten PaiH ExpelUr pp o Dwtig jaKt woidt dit midiA mat reiTassMid eaooea ala p itillenda invT ving aaogawMMl tagen Bbcomat Ji t Terl Qudh eid pyn hl I T yi Ü i m l rug enz Dit be rjj proefde uisnud l r3 i del ver liAntdMi BW a g l 1 k 16 o S dars Tertrouweo Men letto op bet fabriekemerk ker Ad l 25 75c en50o defl in de meeste apotbokoo Te AinsterdaDi bu üloth C3ébas van Tayll en Sanders 1 3J til Uri Cfl Sottertiim VAN Blommestein s Inkt ÖOOBA Drukvan A BRINKMAN 4 Zk KE M IS iËVL G De V URGEMEESÏER van Goudj brengt bij deïc ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Uireite Belastingen eni te Rotterdam op den 4en October 1899 executoiris verklaard het Kohier No 3 van de beU ting op bedrijf en andere inkomsten over het belastmidaar 1899 1900 en Dat voonneld Kohier ter invordering is gestel 1 in handen van den Heer Ontvanger dat ie ter die daarop voorkomt verpliiht is zijnen a an lag op tien bij de Wet bep ialdcn voet te voldoen en dat heden ingaat ilc termijn v an e Weken binnen welke de reclames behoorcn te wonlen ingediend Gouda den 6en October 1899 De Buruemeestcr voornoemd R 1 MARTENS ItuUenlaodscb Uvcntichl Campbell Bannermann de liberale partijleider heelt een redevoering gehouden te Maidstone Hij achtte het geen oogenblik voor vrijmoedige woordvoering De partijbelangen moeten voor het oogenblik ter ügde gelaten evenals aanmerkingen op het ministerie Spreker geloofde niet dat het laatste woord der diplomatie in de Zaid Alrikaanschc crisis gesproken was Het verschil tnsschen het zeven en het vijtjaarskiesrecht der uitlanders in Transvaal vond spreker niet de beenderen waard van ook maar één Engelfichen grenadier Wat de snzereiniteit aangaat Clarke en Harconrt hebben die reden tot oorlog reeds vernietigd Welke andere bestaat er dan f De qnaestie soms van het acheidsgerecht f Maar de Engelsche regecring aanvaardt het arbitragebeginscl Welke reden vroeg spreker nogmaals bestaat er dan voor dezen oorlog die niet alleen den OranjeVrptaat maar geheel de Hollandscho bevolking van Znid Alrika omvatten kan Want ia het aannemelijk dat da Hollanders van de Knap kalm en rustig de verplettering hunner broeders in het noorden door de vereenigde wapenen van het Engelsche rjjk zullen aanzien f Spreker zoekt vergeefs naar een voldoende reden tot oorlog Hjj vond geen erkende reden wel een niet erkende niet erkenWe namelijk de iniyving van de Transvaal Maar Devonshire en Ridley hebben die reden plechtig geloochend Spreker ontkent dat de oppositie het Engelsche kabinet in moeilijkheden zou willen brengen Hü doet een beroep op al de ministers die zulk een zware vei antwoordelijkhoid dragen om èn te Kaapstad èn te Pretoria nog alles te doen wat mogelijk is ten einde het onheil van een oorlog op zulke onvoldoende gronden Btennende van Znid Afrika af te wenden waardoor Engeland inderdaad de toejuichingen zou krijgen van de geheele menschheid Hprekende op een vergadering in het belang van den vrede te Carnarvon gehouden heeft Morley mot nadruk gewezen op de gematigdheid en de redelijkheid van Devonshire s rede bewijzende dat de Engelsche regeering niet aan Transvaal s onafhankelpheid begeert te raken Het was hem onmogelijk in te zien waarom Transvaal en Engeland niet tot een goede oplossing zouden geraken FEViLLETOK GedeBkschrifien v d een Gelokioeker AiraiBAL DE VOin ELING Naar het Fransik DOOR W NurrER 3 S Martial vreesde niet evenwel uit schaamte of schuldgevoel maar omdat hij inzag dat hem hier een vermogen wachtte of hem ging ontsnappen dat alles afhing van den indruk dien hij maken zou bij dit bezoek Hoe meer hij rue Saint Dominique naderde des te meer kwam hem een afwijzing het mecï c waarschijolijk voor Maar telkens ittclde de nabijheid van Tx uisAnnibat hem een weinig geruft en gaf hem nieuwen moed Tusschen mij en den toorn en afkeer van I uiso sal ik dezen jongeheer hier naast mij plaaucn dacht hij en ze zal den moe i niet hebben om in zijn tegenwoordigheid verwijtingen te doen ot te zeggen dat ze mij verafschuwt Mmchien zal ze mij in vertrouwden meedoelen dat ze mij minacht en veracht enzdBvoort en dat het alleen tor wïlle is van haar ongelukkig kind Welnu dan ben ik reeds meer dan tevreden Het is niet haar genegenheid of hare achting noch iets van zulk een teederen aard waaraan jk behoefte heb lu zijn redevoeringen had hy er altoos op aangedrongen dat Transvaal Engeland halverwege tegemoet zou komen Hjj betreurde het terugnemen van een aanbod van een vijfjaarskiesrecht Maar niettemin is het de plicht van Engeland alsnog de dear open te houden voor onderhandelingen De vraag of er een nltimatnin door de regeering der Z A Kepnbliek aan de Engelsche regeering is gesteld kan nog niet beantwoord woorden Bij alle kwesties van dien aard hebben we met een groot bezwaar te doen de Eugelschen hebben het in haii hand welke berichten zy willen doorlaten en welke niet Nu spreekt het wel van zelf dat als er een ultimatum gesteld is de Britsche overheid dat zoo vernederend voor haar positie zal vinden dat zjj het niet zal bekemien vóór zü er door do oinstandighudeii toe gedwongen wordt Was het een ultimatum op oen 4H nnrs termijn dan moeten w j in elk geval spoedig vernemen dat de Boeren de vijandelijkheden begonnen zijn want heden liep die termgn at Misschien is er wel een eisch gestold met een oltimatnm overeenkomende maar waarbij den Kngelschen langer tyd gelaten wordt Dat er werkeiyk iets van dien aard aan de hand is biyft in verband met andere berichten waarschgniyk Waarom is generaal White met den meesten spoed naar Durban gereisd indien de Kngelschen geen goede reden hadden om aan te nemen dat de Boeren Chamberlain il nienwe voorstellen die zoo lang in do maak blijven niet zullen afwachten Waarom zyn de troepen reeds uit Jharlestown teruggetrokken en staat men gereed Newcastle te ontruimen daaraan valt wegens de nadere telegrammen niet meer te twyfelen terwijl de opperbevelhebber van de Boeren toch nog zyn onderbovolhebbers op t hart gedrukt heeft de grens niet te overschryden lykt het niet alsof de Engelschen wol weten da die werkeloosheid van den vjand maar tot een zeker tydstip dnren zal f Jok wat president Krnger gisteren gezegd heeft volgens een lïeutertele gram van hedenmiddag beeft betoekcnia in dit verband De Kepnbliek zeide hy was niet voornemens aanvallenderwys op te treden tenzy zy ertoe gedwongen werd door de houding van Engeland als het voortging met troepen aan de grenzen byeon te trekken of versterkingen over zee te zenden Zoo dat al niet wgst op een nltimatnm in den vorm dan draagt het er toch geheel hot karakter van Minister Waldeck Konsseau heeft op verzoek der werklieden zich bereid verklaard als scheidsrechter op te treden in het geschil tnsschen hen en den fabrikant Schneider te Cronzot mits beide partyen het verlangen Schneider is reeds hy den minister president geweest en de vertegonwooriligers der stakers znllen hedenochtend by den heer WaltleckRousseau worden toegelaten w De Oostenryksche Rgksraad zal tnsschen 17 en 20 October weer byoen komen en dadelyk de gelegenheid hebben van zyn gezindheid tegenover het nienwe ministerie Clary Ze mag mij vrij haten veratschuwcn minachten als ze mij slechts trouwt En dat zal ze waarschijnlijk doen om haar kmd een naam te geven Wat ik begeer ia haar geld en haar geld zal ik hebben Gelijk njen weet was het hotel de Basseterre gelegen op het midden van me SaintDominique Martial de Préaulx en Ix üis Anmbal betraden deze straat van uit eene zijstraat en bleven eensklaps stilstaan De straat wa s versperd door een lange rij rijtuigen aan weerskanten van de straat stond een dicht opeengepakte menschenmassa geschaard Het was niet dan met groote moeite mogelijk uiterst langzaam te vorderen De rijtuigen maakten deel uit van ec begrafcnis s oet C lqitnigte sprak niet dan tlpisterend ijÉr zijn er niet veel zooals er nu een heen iciAls ze allemaal zoo waren dan wae er minder ellende É u ja BC had er pleizier in weldaden te doen Een mensch zijn zin is een mensch zijn leven Ze hield toch nog genoeg over Voor haar zelf Misschien was ze er op gesteld voor een heilige door te gaan jEn wat koos ze een rare tak van weldadigheid waarom zou ze juist een tehuis voor gevallen en verlaten meisjes gesticht hebben Misschien om van den steun van alle rijke lui yerzekerd te zijn te d6en blgken In die zitting toch zal de minislorpresident terstond zün programma in 2ake de talen mededeelen en dan kan dos dadeiyk de Czechische party met leasenaart gaan kloppen en met inktkokers gooien Dat keett y als zy het niet al kon nu xekeè wel van hare Duitsche medeleden afgeven Vooraf il graaf Clary een samenkomst hebben mot de aanvoerders der rechterzyde maar van deze bespreking bohoett men niet te veel to verwachten Het plan van hot ministerie Is de verzekering te geven dat het rogeeren met verordetingen hotzy over de taal hetzy naar de bapalingeu van ü 14 der Orondwet nil zal Iqn Voor hoe lang wordt er niet hy gjDzegd Toch heeft de regeoring biykbaar niet veel vertrouwen op haar succes want het is volgens de Neuo Ereio l resse nug onzeker of de zitting na de uiteenzetting van het programma der regeoring voortgezet zal worden ol niet In die uiteenzetting zal een talenwet worden aangekondigd hoewol nog niet dadelgk ingediend Vóór do eerste zitting zullen echter de taalverordeningeu zeker worden ingetrokken ytM Verspreide Heri liten ERA VKKIJK Bö hot bonwen van eon spoorwegbrug tnsschen Mende on La Hastido is oen stolling gebroken waarop K workliodon aan don arbeid waren Zy stortten van een hoogte van 4Q meter naar boneden 4 waren onAiiddeliyk dood de andere 4 werden ernstig gekwetst Een gesprek van 3 minuten tusschen ParUs on Beriyn langs de nieuwe telefoonlgn KKKI K M zal i francs kosten Parya zal binnenkort waarschyniyk ook telefonisch worden verbonden met Uonio en mol Milaan EstiKI AND Keizer Wilhelm van Dnitschland wordt ao November te Windsor verwacht Hy arriveert to Port Victoria by Hheonioss en gaat dan onmiddoliyk por extra troin naar Windsor waar hy tot 27 Noveinhor biyit Daarna bezoekt de keizer den prins van Wales te Sandringham POBTÜOAl Vier nieuwe gevallen van post en oen aterfgeval zyn Dinsdag te Oporto voorgekomw Itai u Behalve van keizer Wilhelm van Dultschland hoeft Crispi by gelegenheid van zyn 80stcn verjlardag nog telegrammen met golukwenschen ontvangen van koning Tlmbcrto koningin Margherita graaf Dnlow don Duitschen minister van bnitenlandsche zaken den Duitschen rykskanselior vorst IIohenlohe en eenigen duizenden anderen RUSLAKO Te Zarizin is do Aziatische pest uitgebroken onder de fabrieksarbeiders Maatregelen worden genomen om uitbreiding der ziekte te keeren Neen o n een arbeidsveld te heblwn dat nooit algewerkt is Ik heb vele bijdragen geleverd voor haar tehuis zeide een lompe ruwe kerel Hoe moeten we dat opvatten Jean Zoo je maar wilt je weel ik ben arm ik spreek dus niet van geld tHeel oud was ze pog niet wel iF ven ovor de veertig denk ik Waar is ze aan gestorven F Wie zal haar opvolgen i iWeet ik het solliciteer jij eons naar de betrekking van directeur Al dezo uitroepen en brokstukken van gesprekken vingen de beide mannen op terwijl ze zich door de menigte heenbraken en zonder er veel aandacht aan te schenken iWij treffen het niet zeide Martial hier is geen doorkomen aan En als bij dezo drukte mevrouw de Basseterre maar te spreken is voor mijnheer haar zoon en voor mijnheer haar Hier zweeg Louis plotseling en keek verward een anderen kant uit Martial klemde de landen op elkaar en balde de vuisten Laten we zien of wij door de volgende dwarsstraat beter het midden kunnen bereiken We moeten zoowat op het midden zijn zeide hij Zij begonnen zich opnieuw door de menigteheen te breken doch een plotseling geroep vanstdte en een algemeen afnemen der hogden deedhen stilstaan Een somber rijtuig getrokken door vier zwarte BIIMNE LAND Het repertoire voor de volgende week der Nederl Opera Directie C van der Linden is vastgesteld als volgt Zondag H October Stadsschouwburg 8 uur Amsterdam Eaust Maandag U October Schouwbnrg Utrecht H uur Oastvoorstelling van Mevr Etta Madier de Mantjau Cloopatra Dinsdag II October Stadsschouwbtirg Amstoiilam H uur Oastvoorstelling van Mevr Etta Mudier do Montjnu Cleopatra Woensdag 11 October Kon Schouwburg sHage 8 uur De Koningin van Saba Vrydag 13 October Stadsschouwburg msterdam H uur De Koningin van Saba Zaterdag 14 October Paleis v Volksvljt Amsterdam K nnr Eaust Zondag If October Schouwburg Rotterdam H uur Kanst De Veroenlge Tooneollsten directie Le Oras Haspels verzonden een circulaire waarin de aandacht wordt gevestigd op do voorstelling van Dinsdag KI October e k Die voorstelling wordt aangekondigd als Tcr herinnering aan het 2 jarlg beslaan van de Vereenigde Uottordamhche Toonoolistcn terwyi hotzoHdo programma zal worden gegeven dat den 3en September 1874 onder do directie van Lo Oras Van Zuylen en Haspels gespeeld werd 25 jaar is een groote spanne tjjda Na 25 jaar van aanhoudende krachtsinspanning van onvermoeid kampen tegen dniI zonderlei inoeiiykhodeii van dobberen soms slingeren tusschen vóór en tegenspoed na 26 jaar bestaat er nog een vennootschap onder dn firma l e Oras 1 Haspels mot Van Zuylen medeworkende in het gezelschap on het groote Kotterdamacho publiok trekt nog naar haar vertooningeu in den nienwen raonninentnlen Orooteii Sohonwburg Wnariyk daar is reden voor verheuging daar Is aanleiding tot feestvieren De directie had dan ook o zóó gaarne hot 25jarlg bestaan fcosteiyk herdacht I maar de omstandigheden zyn te ongunstig er yn te veel treurtonen die zirh in den julml zouden mengon Mevrouw ath Bnersmans gebukt onder zwaar en aanhoudend lyden zwevende in levensgevaar Do heer Rosier Kaassen verwPerd van zgn omgeving ontrukt aan zyn werkkring in de hoop dat afzondering on goode verpleging zyn geschokt zenawgoslol tot rust zullen brengen l e heer 1 Haspels nog altyd doorphysiek lyden verhinderd de rollen te vervnllcii waarin hy steeds heeft geschitterd Kindeiyic de heoren A J le Oras en J Haspels door den dood aan het gezelschap ontvallen I Dat Is reden te over om geen loost te vloren al had de geldeiyke toestand waarin de vennootschap verkeert het feestvieren toegestaan Herdenken echter is plicht een plloht der dankbaarheid want er zgn vele licht paarden naderde ilet was een hik Ken bijna onafzienbare rij van rijtuigen volgde de wagen waarop een doode naar het graf werd geleid Naar de witte draperie der lijkwagen te oordeelen was de doode een metije of ongehuwd overleden vrouw De ongehoorde luze die ten toon gespreid werd gaf te kennen dat de familie rijk moest zijn Martial en zijn zoon wieri en een vturhtigc bhk op den voorbijtrekkenden stoet Wat ging hun deze doode aan waarvan zij met eens de moeite n imen den naam te vragen Jj ondervonden iets als een onaangename gewaarwording over de korte stoornis die deztf stoet in hun tocht bracht e begaven zich weer op weg oa snel het hun mogelijk vas drongen ze lich door de maisa en liereikten tenslotte het huis dat Martial maar al te goed herkenfle niettegenstaande de vwbou wing en de aangebrachte veranderingen Maar Het hek voor het hotel was afgesloten de hoofdingang der woning waa met wit floers l ehangen te midden der plooien van de draperies zag men een wa enschild door een inarkiezenkrooD gedekt halt bedekt onder zwart krijj Martial ferbleekte Een vermoeden schoot hem plotseling door den geest en hij sidderde