Goudsche Courant, dinsdag 10 oktober 1899

Utreei SiHrnrweKverbUHUnKen roet üü16a Wlnt rdle 8t 1899 1900 Aanmaogeo I October Tüd van öreeowlcl Ol DlL 0TI I 11 II U II 1 U U Il U H 1 11 11 1 0 lUI 11 11 11 II SI 1 11 1 J4 4 04 O t ll l ll 7 14 7 11 1 17 l ll 10 10 10 17 1V 1 01 V 10 17 1 10 10 14 1 17 P 10 SI t 40 I M 7 11 l ll r B tO 10 40 10 11 r f 11 4 f l tO 11 14 rakalaa fnektfriii JT IlolUaaidu Spoor L Eitrt npflomnl lniriii B L f f I 0 11 7 tl 10 10 4 40 ti iM tM t r t 4 t M 10 08 4 17 I Mt lo ll I tt 1 41 lO M 1 10 i 4t S tl 4 1 11 1 10 Si 10 11 10 4 Wo on Uei Op den rit van het teestcltik Terilerdp ktatton nur het HtadtschloH bracht het paliliek Htormachtip ovatios H t rytnig wrd door ijardcsdn corpa gePscorUserd bö het station en oor het paleis atond een eerew cht opgerteld In het paleta begroette de Keizerin de gaaten bartniyk Aan het liner In het paleix namen deel do Keizer on de Keiwrin de koningmncn Wilhelmina en Gmma der Nederlanden de Koningin van Wnrtcmberg de Toriitel ke familie Von Wied de staitosecretari Von Billow de minioter van het HniH des KoningH Von Wedel de upperbolmaarichatk Ton Kolenbnrg de chef van het Kabinet Von Lncanus de chef van het militair Kabinet Von Hahnkc de Nederlandsehc gezant en mevronw Van Tet van iuildriffw en hot gevolg Door de antwoorden op deze vraag zal men krjgen een blik op de gegoedhei der bevolking en ook prachtig materiaal voor bet zoo aan de orde zgnde woningvraagstiik Op den Sten Doeenber 1894 zal wederom eene algeraeene volkHtelllng worden gchondeu de acht te die in ons land heelt Saats gehad Ken zoodanige gchenrteni in menig opzicht een feit van groote beteekenin niet alleen dat door die telling eene controle plaatx heeft over de bevolkingsregistem van het geheele land een contrfile die hoe goed die register ook worden bjjgchoQden om de tien jaar toch gewenscht 1 maar van miiwchien nog grooter beteekeni Voor de wetenschap omdat de uitkomtiten er van prachtig materiaal geven voor den wetgever op menig gebied voor den statiiiticas voor dengene die zich bezighoudt met do ociale wetenschap in het algemeen Reeds eenige raaanilen geleden zijn vanwege het departement van binnimlandsctie zaken aan de goraeentel eHturen de noodige voorschriften en b ischeiden gezonden die op deze telling betrekking hebben Uie be cheidon vormen het materieel voor de telling do z g telkaarten Deze zijn verschillend van klenr de blanwo k art A is voor een man of jongen l i witte H voor een vrouw of meisje de oranje 0 voor oen tydeiyk aanwezigen man ol jongen do rose D voor een t deiyke aanwezige vrouw of meisje torwul er vorder kaarten zyn model K abi verzumelkaart voor het hoofd van een gezin K verïaraelkaart voor een afzondoriyk levend persoon G verzamolkaart voor bestuurders van gebouwen gestichten of schepen H ontvnngbewy voor schippers 1 biljet voor opgave van het aantal personen in gebouwen gestichten of schepen K register voor eiken volkatoller bevattende diens instructie L taat vas huizon schepen on woonwagens Op die kaarten moeten verschillende vragen worden beantwoord n1 welke naam en voornamen men heeft geboortedatum geboorteplaats nationaiitiiit godsdienst terwyi by deze telling op de torumiieren als nieuwe vraag is gesteld Hoeveel vertrekken bewoont hy mot zyn gezin keukens glasdlchto Horres on alkoven mode te rekonen bedsteden niet Kelders zolders en stallen alleen dan mode te rekenen als zy bewoond worden of aldaar geregeld nachtverbiyt gehouden wordt Winkelruimten niet mede te rekonen Zy die een schip ol wagen bewonen moeten dit bovendien vermelden Hoevoel dezer vertrekken staan door oen raam ol deur in onmiddeliyke gemeenschap met do buitenlucht y De minister van anaocien herinnert bgdeze beUngheWiendcn aan de bepalingenvan de Koninklgke besluiten van 14 November 1889 Htbl no KJH en van H April l i 5 Stbl no 41 waarbg hun de verpliehtingis opgelegd zich vW r of op 1 5 Novembertot hot dCTartement van financiën t wendenter verkrgging van de hnwelgksgelden uithet fonds der vrouwe Clara lansdr vanHpamwonde wordende onder hunne aandarlitgebracht dat de uitkeering slechts plaatsheeft tcn behoeve vap die personen wierhuweiyk niet langer dan drie jaren vMr deaanmelding heeft plaats gehad en welke tedier zake nog geene uitkeering hebben genoten Stel ieiiiengrde Berichten Men schrgft uit Almelo aan het Hblad Vele vrachtrjders in Twente hebben de gewoonte brieven Instellingen bevattende van particulieren uit hunne woonplaats mee te nemen waarop zy dan bg de leveranciers elders pakjes ontvangen die zy bnnne klanten togen vergoeding van vracht thnis bezorgen Dit was ook den directeur van hot postkantoor te Vrieicnveen bekend waarom hg zich eergisteren naar bier begal Op zyne aanwyzing werden door de marechaussee een groot aantal brieven by twee vrachtryders van Vriezenvoen die hier vertoefden in beslag genomen on tegen hen procesverbaal opgemaakt op grond dat aan den staat is voorbeliouden de uitsluitende bevoegdheid tot het vervoer van brieven on papieren boneden het gewicht van o hectogrammen De boei van Andrée die onlangs door een Noordsclien robl envaarder gevonden is hg Koning Karelsland in het zuidoosten van den archipel van Spitsbergen is met alle voorzorgen naar Stockholm gezonden en daar geopend in tegenwoordigheid van verscheiden geleerden en belangstidlenden Allereetut verklaarde kapitein Svedenborg van de Svensksund die by de opstgging tegenwoordig is geweest dat een van de haken niet vastgemaakt scheen geweest te zyn aan den ring onder den ballon dat men bygevolgde boei niet had laten zakken door middel van een touw Om de boei te openen luseft men eerst het koperen bokloedsel van het onderste gedeelte doorgesneden er viel t nnd uit Vervolgens heeft men de koperen punt en de koperen buis die eraan gehecht was uitgenomen do bnis liet een weinig water door binnenin bevonden zich proppen van kaoetsjoek wat siyk en iets dat op overbiyfsel van papier geleek maar bg microscopisch onderzoek een soort van alge bleek te zyn Prof Nathorst achtte het onmogelgk dat de boei van de pool tot aan Spitsbergen gedreven kon zyn en toch was het de boei die de expeditie meegenomen had om bg het bereiken van de pool uit te werpen Nordenskj51d achtte het nog geschikt om in 1900 onderzoekingen in te stellen op Koning L ll m 0I 1 41 l ll e M It l 10 4 14 louda Moordnelit IlMwnViitk 0 i l Sa t nlu U RotteriUmD P Itottariliim R i r io 7 11 i door 7 17 7 14 4i p lo u 7 41 11 10 10 7 10 uu 4 n L i± ul i i l iMo 7 l 1 4 Botludn B m 7 t u Rottmdua D T lO l lO I lO St J 1 J M l ll 00 10 0 10 17 1 v hnlIaUtf or M V ku M imb fmi b ll n ti 40 si 7 t t 4l 0 14 10 SolUtdun H 4 4t OaptilK NUu rli k 1 04 HoonltMiil l ll ao U t t i 744 M Sllw U kl ol tMI Karelsland Maar Kansen wiens meening gevraagd werd en die zich tot dusver vrg optimistisch uitgelaten had zeide nu geen hoop meer te hebben Ook Payer de ontdekker van Frans lozefsland maakt uit het feit dat de boei leeg was de güvolgtrokking dat de ballon gescheurd of gesprongen is en de heele iiemanning daarbg omgekomen is Dat endree de boei zou uitgeworpen hebben zonder eenige schriltelgke raededeeling erin te doen is niet aan te nemen Daarom gelooft Payer dat de boei toen de ballen te gronde ging m het water is gevallen en door de strooming naar KoningKarelsland is gedreven waar e door den walvischvaarder werd opgevUcht Andrée wilde op zekere hoogte boven den grond de Noordpool per ballon bereiken on dan met sleden de reis voortzetten Voor Paver is het nu waarschgnlgk dat de moedige mannen reeds vroeger den dood hebben gevonden Die leege boei vindt by een allergewichtigste aanwyzing voor den ondergang der expeditie De gemeenteraad van Ledignan in het Kransche departement Gard heeft mevronw I ncie Dreyfus medegedeeld dat hg lOBeptcmber den dag na de nitspruak van den krygsraad van Rennes het besluit heeft genomen de Republiekstraat voortaan AlfredI rc vfu8 straat to noemen opdat deze naam ten alle tyde den stryd tegen geweld en fanatisme zinnebeeldig zal kunnen maken Reeds meer straten en pleinen te Ledignan hebben namen die door de Dreyfns zaak bekend geworden zgn Men vindt er een Kniile Zola plein een Iloulevard Picquart en een Oeneralestalsteeg Te Lyon yn verleden jaar proeven genomen met glasbestrating Deze proef nn heeft goed voldaan en zal op ruimer schaal worden voortgezet Het bcstrntingsmateriaal bestaat uit blokken van 8 knbieke voeten die onder zeer hoogen dmk uit gesmolten glasalval worden geperst en aan den bovenkant voorzien zyn van rnitvormige groeven De blokken sluiten zoo dicht tegen elkander aan dat er geen water tnsschen kan dringen Deze bestrating is byna onversiytbaar is veel zindeiyker dan eenig ander soort plaveisel en bovendien niet duurder dan keibestrating Een volksrestaurant dat door do stedelyke regcering wordt geëxploiteerd bestaat in Orenoble Krankryk Door den gemeenteraad wordt een commissie van vyftien personen benoemd door wie honderd burgers do stad worden aangewezen om toezicht te houden op de inrichting 4 41 4 lt t OI I Ot t ll 47 4 1 tl 4 08 4 11 4 17 t n t li 411 l tt I OS S 4U l l 1 11 4 05 14 l tO l oi i l l 1 03 1 1 i 11 4 0 4 14 fflMncitho yl OB a Co0 slo der 11 11 Het restaurant bestaat uit negen om een groeten tuin gelegen gebouwen waarin 400 personen plaats kunnen vinden om te eten Men kan evenwel ook in den tuin biyven die keurig is aangelegd en met fonteinen en beelden is versierd Velen nemen zelfs bet eten mede naar hnis Dat de pryzen zoo laag mogcigk zgn gesteld kan lüemit bigkon dat een liter soep 5 cent kost 1 4 pondvlecsch of visch 9 cent 1 4 liter wijn 5 cent enz Alle schoolkinderen der stad worden door dit restaurant van middageten voorzien Bovendien komen er dageiyks 1800 volwassenen eten of eten halen om nee naar hnis te nemen Zoo min niogelgk wordt het tarief der voedingsmiddelen gewgzigd de hoogere ontvangsten van goede jaren dienen tot dekking der meerdere kasten in schrale tgden De daling der temperatuur is gevolgd door een toeneming der post te Oporto Oedarende de week van 18 26 September hebben zich 13 nieuwe gevallen voorgedaan Van de gevallen met Yersin s serum behimdeld is nog niet één doodelgk geëindigd misschien zal het hier zgn verloren roem opnieuw verwerven Te Alexandrie zyn weer na 3 weken 2 nieuwe pestgevalien voorgekomen jnist toen men op het punt stond in overeenstemming met de Weener Conferentie sommige quarantainemaatregelen op te heffen Onder het oppertoezicht van Pinching Bey zyn 800 personen aan het werk om alle noodige maatregelen nit te Toeren Te Poonah bigft de toestand nn gunstig Evenals in andere Indische steden blgkt ook da r dat bg een tweede epidemie meer Europeanen worden aangetast Oedurende de week van 13 19 September zgn te Bombay 89 en te Calcutta 44 personen aan pest gestorven Van Hongkong vermeldt het weekbericht 16 van Mauritius iS van Magude Portug OostAlrika 2 sterfgevallen Het dorp Pombacus in die bezitting is geïsoleerd en de aangetaste woningen zyn verbrand De Syrische kust is onder quarantaine geplaatst wegens het voorkomen van pestgevalien in verscheidene zeehavens De bewering omtrent het voorkomen van pest te Ascunsien wordt volgehouden maar nog steeds door Tho Brit raed Iourn betwyielt Prins Alexander van Oldenburg heeft de regeering van Astrakan aanbevolen een kamp voor 1000 personen in te richten Hieruit schynt men te moeten afleiden dat de toestand door ter plaatse niet gnnstig is Te Falmouth de haven waar schepen uit Portugal veelal het eerst binnenvallen zgn byzondere maatregelen voor bet onderzoek van passagiers en goederen ingevoerd T v ö j Een Amerikaansche artillerie officier heeftde wereld met een nieuwwe vinding verrast De heer Finball te liicagu heeft nl eenkogel vervaardigd die in uitwerking allesovertreft wat tot heden bekend was t Iseen soort van dura dumkogel Maar terwyide eigenaardighwd van dit menschwaardige mooidtuig alleen bestaat in bet aanwezigzyn van een cilindrisch gat geboord in dentop van 15 m M diepte en 4 ra M wydte laat Finball dit gat doorloopen maar naeerst 15 m M recht naar boneden te tlja gegaan verandert hg van richting en boortdan nog 10 ra M dieper onder een boek van 45 graden en dit scheef toepende gat brengthg een scbroelvlak aan De kogels zien eruitwendig uit als de gewone dum dum maarde uitwerking is veel beter De locbt in do cilindrische ruimte wordt door de snelheid samengeperst tot 60 atmosfeeren zoodra nu de kogel zgn mikpunt heeft bereikt begint deze enorme druk op hot schroefvlak te werken en geeft aan den kogel een versnelde draaiende beweging maar door den stand van 45 graden dien het schroefvlak inneemt brengt zy den kogel daarbg in den dwaracben stand en deze wentelt zich dos in het lichaam rond als een voetioeker Bg de proefneming werd eerst op hout van 300 mM dikte geschoten niet één van de honderd kogels ging door het hout heen allen vertoonden zich ter zgde en verlieten bet hout met zulk een kracht dat planken van 6 C M dikte weiden doorboord Toen op ses naast elkaar staande poppen geschoten werd en de eerste rechts het schot kreeg drong de kogel door drie der anderen heen en verliet het laatste lichaam aan de acbtcrzyde Finball bood zgn vinding aan Mac Kinley aan zonder daarvoor eenig geldelgk voordeel te vragen maar de president antwoordde alleen Ik kan er u niet meo gelnkwcnschen t is de uoodlottigale uitvinding van onze eeaw Een nader bericht meldt dat Finball zichonder eede verbonden beeft de uitvindingniet aan Engeland af te staan Maar debeschrgving zal hebias wel voldoende zynvoor namakers De Vox Studiosomm spreekt het bericht dor Amh Ct tegen dat de groen Opstelten geworgd is zoodat hem het bloed uit den neus spoot hg is niet naar Den Haag vervoerd en heelt volkomen gezond den gebeelen tgd te Utrecht doorgebracht De twee feiten zgn gestraft om het beginsel niet om de gevolgen lu de uitspraak van den senaat van het korps voorkomende in hetzelfde nommer wordt gezegd dat op 27 September de novitius Opstelten ten huizo I otz op ergerlgke wyze is getrapt en geslagen en aan bovengenoemd feit is schuldig bevonden het korpslid H C Schimmelponninck dat op 28 September in de Studentensociëteit de novitius 1 van Beusekom in verregaanden staat van dronkenschap van boven van de trappen leidende naar de biljartzaal is gesleept aan zgn beenen zoodat zgn boold tegen elke trede aanbonsde en voorts door een gedeelte van het benedenlokaal der sociëteit is gesleurd zoodat zgn klcedercn waren gescheurd en zgne schoenen kapot aan welk feit is schuldig bevonden het korpslid K de Snoo De redactie van de Vox zegt ondejjliet opschrift i jene slechte gewoonte Het vonnis is gevallen on de schuldigen zyn gestraft I Oelukkig dat deze twee op zichzelven staande feiten goen nadeelige gevolgen hebben gehad en niet van dien aard zgn dat er oen biyvende smet op de daders on middellÖk op het U S C wordt geworpen Tocli kan niemand anders doen dan de krachtige wyze toejuichen waarop de Senaat een dergelgk misbruik te keer gaat Ik spreek van misbruik en niet ten onrechte Waarom toch hebben wj wetten wanneer zg niet worden toegepast waarom verbiedt ons de korpswet anderen dan moreelen dwang op de novitii uit te oefenen als steeds meerderen geen begrip biyken te bezitten van het onderscheid tnsschen moreePen physiekP De bewuste feiten zyn niets dan uitwendige verschgnselcn van de dieper liggende kwaal om willekeurig om te springen met de regelen van doen en laten ons voorgeschreven te schipperen met hetgeen recht is Zooals meestal zgn de beginselen onschuldig doch een tikje ofh de aandacht te trek ken wordt welhaast een gewoonte slagen worden spoedig ook nit andere beweegredenen toegebracht en een toeval een opgewonden gemoctstoestand kan de oorzaak zgn dat de maat overloopt Dan verzet zich de openbare meening en de schuldigen worden getroffen niet zoozeer wegens hun slechtheid dan wel als slachtoffers ecner te kwader ure aangewende hebbelgkheid Laat men zich dus aan het gebeurde spiegelen vele anderen zgn even schuldig ahi de gestaften door het bevorderen van een zoo kwaiyk te verdedigen gebruik De traf was nu niet zwaar de Sen t zal het geen ik hier neerschreef ook zeker overwogen hebben doch men kan voorzien dat wanneer weder iemand zich in dit opzicht te buiten gaat eene minder mals che straf zhn deel zal zyn STADSNIEUWS GOUDA 9 October 1899 Aan het verslag van den toestand dor gemeente Gonda over 1898 ontleenen wg og het volgende Middelen tot leniging en vermindering dor armoede inzonderheid door onderwgs en werkverschaffing T t de gemeentelgke instellingen tot leniging en Tormindering der armoede door onderwgs moeten gerekend worden de beide Openbare Kostolooze Scholen en de Avondscholen herhalingsonderwgs die toeg ankelyk zyn VOO alle onvermogenden Ook nyigen daaronder genoemd worden de t eido F burgerscholen voor jongens en die voor neisjes waarop eveneens kinderen vag onvermogowlen kunnen worden toegelaten tot de klassen voor het zoogenaamde meer ttitgebrt id lagi r onderwijs bcïitemd Werkverschaffing tot Pniging der armoede geschiedt door tnsschcnkomst van instellingen die van bgsondere vereenigingen uitgaan Deze zgn de beide hiervoren reeds genoemde instellingen a De Werkinrichting tot wering van Bedelarg Deze instelling wordt in stand gehouden door bgdragcn van particulieren en verder uit de opbrengst van het gemaakte werk of van de door hare verpleegden verrichtte diensten De inrichting bevindt zich in een gebonw dat door de Gemeente is beschikbaar gesteld en dat van harentwege wordt onderhouden zy die ondersteuning behoeven kunnen daar met het verrichten van het bnn aangewezen werk den kost en bovendien eene kleine geldolgke belooning bekomen In bet afgcloopen jaar namen behalve de vast opgenoraencn wier aantal afwisselde van 40 tot 34 lieden die tegen eene geringe bgdroge van armbesturen of particniieron daar huisvesting voeding en kleeding ontvingen 297 i personen hun toevlucht tot do inrichting Het grootste getal zoogenaamde dagmenschen was 11 het kleinste 2 Het bestuur der Werkinrichting bestaat uit 9 leden met een College van 25 Commissarissen allen gekozen door hen die tot de inrichting geldelgk bgdragen b De vereeniging Hnlpbctoon aan eerlgke en vigtige armoede Deze vereeniging heelt ten doel aan behoeftige gezinnen zedelgke en stoflelgke ondersteuning te verieenen het laatste inzonderheid door togen oen billgk loon aan vrouwen naaien breiwerk te verschaflen Do vervaardigde goederen worden deels verkocht deels verloot De vereeniging staat onder bet bestuur van eenige dames Instellingen ter voorkoming van armoede door of vanwege de tiomeente beheerd a De Stedelgke Bank van I ooning diebestuurd wordt door eene Commissie vandrie leden Kr werden in den loop van het jaar 1236 panden meer boleend en I 3413 20 minder ter leen verstrekt dan in 1897 In de Commissie van administratie had geene verandering plaats b De Spaarkas onder beheer van hotBurgerlflk Armbestuur Door 286 personen werd in 1898 ingebrucht de som van f 3092 90 Zy ontvingen terug f flH 82 Het bedraig waarmede de teruggaaf den inleg overtreft werd bestreden uit de rente die het kapitaal dat op de Spaarbank is geidaatst afwierp ten bodrage van f 28 80 en voor het overige uit de fondsen van het Hnrgerlgk Armbestuur In het vorige jaar hadden 277 personen de som f 30 i7 25 ingebracht Wordt vervolgd WoBBDE Beroepen bg de Ueretornieerde Kerk te Herwynen ds 1 Gunst alhier ScnoosuovB De aldeeling Schoonhoven van het Algem Ned Werklieden Verbond richt een coijperatievc broodbakkery op Rechtszaken Een zonderling vonnis is dezer dagen door den kantonrechter in Choftinitz gewezen Een koopman die vier weken daar in oen hotel had doorgebracht wilde bg het heengaan den eersten huisknecht 4 mark geven voor hot poetsen zgner laarzen en het schoonmaken zyner klecren De man weigerde het geld en beweerde dat hom 12 mark toekwam De koopman liet het tot een proces komen en werd inderdaad veroordeeld meer te betalen nl 10 mark Do kantonrechter overwoog dat gebleken was dat de eerste huisknecht van den hotelhouder geen loon trekt maar enkel kost on inwoning geniet en nog twee helpers moet bezoldigen Dit zou regel zgn in de groote hotels waar zells vaak do eerste nog pacht betaalt aan den hotelhouder Do gedaagde die veel reist behoorde dit te weten en te begrypen dat de eerste bem niet in dienst y van den hotelhouder maar uit eigen hooide diensten had bewezen waarvoor hg recht had op vergoeding Tegen dit zonderligge vonnis is do veroordeelde in faooger bojttep gekomen en wel op aansporing van de ereeniging van reizende kooplieden welke te Leipzig is gevestigd Veemarkt te Rotterdam Maandag 9 October 1899 Vettt Owen en Koeien redelijke aanvoer prij n waren voor ie kwaliteit 33 ae kwaliteit 9 3e knyüïteit aó cent per half Kilo Vette i eren redelijke aanvoer ie kw diteit 39 ae kn ó 3e kw B4 cent per lutlf Kilo Vette Varkens goeom ttanvoer ze kwaliteit 19 ze kwal 18 3e kiral 17 cent per half Kilo Schapen en lammeren jfocd aangevoerd De handd was voor alles vltig pr hoitdend MJIM1 WliïïIRSl A OS Az van Md Tailleur KMwtg K n T ia lUIIIDA Telepkamt K SÊ Beurs van tinslerdam 8l lkn I l a t l Vikn 81 s Vi 100 88 9 V 11 v lOl a 67 1 lOO a 4V O 1 n u gsi 4SI 101 10 114 na l OCTOBKR tfumuiro Urt Ned W 8 IV dito ttito dltc Sdito dito dito SHo nui UU aatt ll iaSl 84ftun IiiMlir iii l8a 81 I Oonixs Obl in p pier 19 8 idito in ulier ISn t n ansAl Obl mtit ooupoD S dito li iki l 9 V 118 110 0 114 10 I 114 195 100 I 85 191 RD UHD Obl Binnonl 18 t 4 dito U oo 1810 ♦ dilo bij Rollis tast dito by Hop iai9 0 4 dito ID goud JMii ias9 A dito dito dito 1884 S JTAllja Psr i t loliuM 1181 4 Touiu Qepr Coi leen IIVO t Oto K euing Mriu D i v Iflouin Mne C ZoiI An Ren r oblg 18 1 i IlljreofObl Buil Sok ia 0 t Tnnioiu Obl 4 onlxip 1881 AvnuDiM Oblii tien I8ti 8 BoniIDill Stad leou 1814 9 NlD N Afr H inde if und Annd b T b Hu Cortiirtteo I liUa tKh v y dito I Arn Hypotbeelib psodbr 4Vi Onlt My dorVonUiil niind Or Hvpolheelib p ndbr 47 Nederlaodti he hink Muid i Ned HitndelmutHh dito i N W tl l ao llyp b undbr 8 Rott llyiiolhsokb panillir 4i Utr li potheekb dito 4Vi OooTisn O rHt llottg bnnk unH t vn Hypotheekbank paiidb i Amuika Kqii hjpoth panilb 4 Hu L f Pr bi n erl flD Holl U 8poor Mü and Mij t tEip 8t Spw aand Ned Iiid Sftoorwegm aaud Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito I8 1 dito t Italt Spoor I 1887 8 A Kobl al iooft 1 100 lU 141 II 105 74 104 87 O Il 180 110 108 10 guiiJP 100 117 m 84 y i V Zii d Iul 8p inii A H obl l VoLfti Wafanhan tVeonen aand tvn Or Ru Spw Mjj obl 4 BalliMbo illto avid Faalowm dito aand 5 loant Dombr dito aand 8 Kunt Oh Aia 8p kap opl 4 dito dito obU 4 I AMnilA Umt I ae Sp Ug obl t Ohio k North W pr O r aand dito dito Win St I eter obl 7 Deniar k Rio Qr Spm jrt f a lilinoia Antral obl in ouü 4 l onUr k Ka h IIIIOerl ind Maii u N 8pv M te hvp o t Hiaa Kin ai r 4pOt pre aand N Tork ünlaa o k Woat aand dto Pann Ohio obiig Ongoo Calif lobyp ingoud ft 8t I aul U f Ontvangen de Nonveauté s in GOLfCAPËS nrap de Paris en Velveteens D SAMJSOM ADVERTENTIEN In oen KAASPAKUUIS te Rottekdam teorden geeraagé bekwame Knechts goed op de hoogte met het sorteeren en 8chrappen dor kazen Franco Meven letter D M boekk J M BEEDÉE KOTTïHDjjf TK Hl UR TKESTOND OF LATEB BOVENHUIS Adres KLUWKKLK N SINUEI 22 H J VAN SCHALENp Rehnnger en Sloffefit er lang e iroonciitlaal 1 HK Voorhanden een groote sorteering RehaiigNolpnpiereii TAPIJTEN ChordJjrLStoffera ZKII 1 N LINDLKIIM S a elShedsn tMatton krtiifc P D 1KB ODDE f H SCHIKnAMMKIl GEHEVEE Merk i VorkrilHbvir bUi M PEKTr RS Jz N l Ala Ixiotji vaq oohthiii l i cMwhot on kurk atoiHls voor MIFQAM t=un ran ilen naam der Pirma P IIOPPR Het Atelier Studio is het beêie niiri H voor Vergroollnreii en Brproduerletrerli an a rl i d KI Singel r K2 I W LS Stollwerck sche Borstbonbons geliibriooord na vooriK hri t van den kon Universiteital ruf üolim Hofrad Dr HarlMi llonn hoUwn sedert 60 Jaren nla verzachtend laiddol tegen hno too beoeehheid en aandoening dor adcming organon lutatookoide diensten b w iiüy ipoeiiigD afwimoling van an ieen koude lucbt is t b zonder aanheretenawardig een bonbon te gebmikon Verpakking Ooelo pakje 25 cent Alom verkrijgbaar l Paiii Expeller a Ud JmJ ta l4 4 O O fi s A S § Ct t M o o b Ci J a Lop t fabriekamork Aokaf id l 26 76o on50o don i de meeate apotheken TiArmterdam bil Ulülb Cbb Tan TnyU on Han l K J b U tnk o Sittnli Dertig jaa nrdt dit middel met yelraHHOnd aoucim ala punatlllendo inwrijvingaangevend teuun Ubouina tiek Jii t t Verliond eid pgn Inden