Goudsche Courant, woensdag 11 oktober 1899

Woensdag 11 Octobei 1800 So 8014 38ste Jnargapg mmm courant I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMR 0 ADVERTENTIEN wonlen geplaatst v an 1 5 r els è 60 enten iedere regel meer 10 Centen Gjroote letteis worduo berekend 1 naar plaat ruim te Inzending van A vertentiën tot 1 uur des niidd D Uitgrave dezer Courantg CHckieilt dag el jks met uitzondering van Zon en Vcestdagen fjt prijs per drie maanden is 1 35 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN aRAMDS MAAAaiNa DU PiiDtemps NOUVEAUTÉS Wtj verzoeken de Dame die un gefllu trecrd mode albam voor liet WinterMiimtn nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan 11 JULES JALUZOT C M arls Hetzelve wordt dan onigiiund ynillii in franco toegezonden Bestellingen van al 25 Iranc vrji van alle konten aan hnl met a o vcrliooging IteCxpeditle ktiiioor Ie KoMnditl N I Een ware Schal Toor de ongelukkige ilRchtoffers der Zii iberlekking Onanie en gebe mo liUpftitingen ii net beroemde wurk Z Dr UH u h i i FitEWAni i HoUuidecbe ttitgara met 27 alb Vr 2 iroldeh leder die uu de vunchnkkelgke geTolgeii v ii dsr ondouffd Igdi moet het twen de oprechte leenng die hel geeftt redt juu lgki duizend vnn eeu lekereii dood Te rerkrüffen bg hetVerUgihMitKUEin te i eip ig Neiitiiarkt 34 franco t en inzending van het bedi ook in polt l g lU en in ntken boekhandel in Hotland PEANSCHE ST00M7ERVERIJ im ekiimisckt WuschürlJ T KruUkade Hiftterdam Uabnvalaord door Z M den KoniUK dar Belgui Uoofddepjt voor UOUDA d llwr A VAN 08 Az dpeciatiteit voor het itoomen en TArrea vau alle Heeres en l ameegard robt n nliu oV alln KintlerK wdereii b ieciale lurtchting voor het itoom n van ptnche mautele veeren bont enx 6ordyn n tafelkleeden enz worden naar de oiauwite eu lantstf methode Kevertd Alle KOfldereu hetzy f eiito Mud ol tteverld wofden 9ntohadeljik voor d ftesondheid ralgani ilaal bewerkt Oeoomblbeerda NAJDUR GENEESINRICBTIN6 cliwr plantmi kriiMïii anm water llchl lucht cnü liiBOndere iKhandeling vun iennwtirklen VCTr iikkinKcn nl k=vo1 van losbandige leefwijze of jeugdige I Uilcnt rlg hedpii hoofden ruvjlijdcii bleekluclil nia lUde ilfclite bloedameiigliir tiekirii der lüW hiiis vlcdilcn t n hiiulii klen Itillijli penüion Kxternc l chAl deling in ii ieciale gevallen Pro MMXaa op aanvrage rMU en nuMo Sa aioritiBi Arentsburgh VOOKBIIKG bij Oen Haag aan ile Ckestbrug EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIÉLFABRIfiK Direet ur 11 UUROKHH DEVENTER 7 50 90 110 ils 1 6 160 155 180 EN op Uit Model il zonder rem on schennen I Model i mof Model 4 Model AA Model AAA LUXE RLlWISil GEWONE AOATENES UIXE ACATfcNE P S DAMES KKTTINOHMWIEI alle jiiüien I 5 hooger V rte9ni oonlii r J C DEHim 10 JAASLIJESCSE TEELO TISQ K B1 I JKLEUEXHEIU DEK Vrvje Vee en Paardenmarkten op WOKKSÜAu 180CTOUKReoopVmJÜA i200CTOBfJl 1899 te GOUDA Bji plaatsing der Loten zal d late Prjia bentaan in eent WMPLEETE BESPAXNINO de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEEBTIÜ STUKS BUNDVEE e aanverwante Artikelen LOTEN ziln verkrBgbaar tegen ft het IM bij A BRUVüMA on Z LANGE TIENDËWEG ZUIDER HYPOTHEEKBANK geeettlgi te BilEOA Maalseliippelijk Kxpltiil Ken lltllOCII üuldeil waarop 10 pfi cslort Oeheel yeiilaiUtt Directeuren Mr H R VAN MA A8DIJK en E J DB BROUN De Bank vcr trekt voor faête termijnen gelden onder Eenfte Hypothecair verband op Huizen eu Landerijen togen matige rente onder vooruitbetaling en xontler bljberekeniny van ndmtni triiUehoiiten en geelt i en 4 pCt famdbrleeeu nit in tukken van 1000 600 en 100 interest 1 lanuari en 1 luli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Ooud bff de Firma MONTI IN DORTLAND Indien gij niei wilt lioesltM gebruikt de allerw e bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borsthoiiig Extract n mH mt le Koninklijke Stooinlabriek De Honingbhioni van H K VAil ÉiCHAlli Co Denllaa iyevxdiicien 80BAIK 8CHAIK 8CHAIK SCHAIK 80BAIK BÜHAIK BOHAIK SCHAIK BOHAIK 80HA1K VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN V N ft OO a MellanthO i hoi be to miU lier wereld ft Co Mellantlie l ouoe t Kinkhoi t ft CO B Mellinthe gonoo 1 wel oud l Jimf ft Co MellantbO uuu in n hin geim m tl reken ft CO Ï Mellanthe staat foondarend omler Sclit ikun llg lomMii ft Oo B molUnthe bolpt onbemwpelijk ft Co Mellanthe bokround m t Eoreiliploinaa ft Co 8 Mellautbe U bekroond met Goud ft Co B Mellanthe i bekroond mot iliiver ft CO S Mellanthe i vorkrünboar in naeoM van 40 Cf roet M f j H Firma WOLF f Co Weathaven 198 ffouAi I MtüJilJSa Kleiweg E 100 Oouda B U vm MILD Yeeratal B 126 te OouJa A BOUMAN Moordruht J Th TOIIKBN Iio k p B V WIJK Oüimai r M KOLKMAN WaiUinmit M IIOLLMAN Bmltgravm PINKSK Nieuaerkeri a d JJ I W J tan IMM HaatiruKt A N V41 ZE8SKN SrhoonKovln aj iS Kort overslcht onaer Prtl oourant SHERB1K8 Pal en Oold Dry V van al I 16 50 per 12 üeBS fB a ROODE on WITTE PÜRTWI ISEN 1 12 B MADEHAVS droog en oot 18 12 VERMOUTH lo Turin 1 50 Besch m is BODEUA CHAMPAGNE 1 75 O g COGNAC k I 1 75 I 2 26 I 2 75 I 8 86 I S 75 en 5 J Z SCOTCH WHISKY 8 26 g 9 g Por Fl Per Ank 45 Fl I g ö H LI8TRAC 1 0 66 Nto I 27 15 qS iC 3 CHATEAU VALKOSS 0 75 31 2 S St E8TEPHE OJ 36 tf 5 St EMILION 1894 1 42 £ g PAVILLAC 1893 r 1 25 J 53 p S ÖBAVES Witte Bordeaoi 0 80 34 tr O 1 SAVTERNE 1 42 l S ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 SC = U BOI RGOGNE 1 10 47 De lleBi Ohe zijn in den prgzen begrepen en worden i 3 ct8 por stuk teruggenomen g By elke hmn i elheid verkrijgbaar by Pe Urmii T C tKBAS Goiida m L lMi tOoedkoopite en soliedsi adres voor V ervoer wan Inboedel oowelbinnea ala hoitande itad me PRoten wagena i A ORAVESTEIJN OudeGouvve Ml ttordt tegen TraH i ort ekade verii ker p 4 te GOlJllA op DISSDAfJ 31 OCTOBER 1899 dea morgen te elf oren in het KoMehais HtKMosiE aan de Markt ten overataan van den Notaris G C IiX KTn lN DROOGLEEVEK No 1 Een goed onderbonden van velerlei gemak voorzien WOONHUIS ERF en TUINTJE in de Crabethstraat t Gouda Wgk Q M 269 Terstond te aanvaarden Het Huis van Water en Gasleiding voorzien bevat beneden 2 Kamers Keuken en Kelder en boven 4 Kamers Zolder en Dionatbodenkamer Het is tot 1 November 1899 verhunrd voor 1 325 per jaar Nos 2 tot 10 Een goed onderhouden DUBBEL WOONHUIS STALLING HOOI BERG en OPEN GROND in de Boelekade to iouda Wyk R no 52 naast eigendom der Sociëteit Ons Genoegen te zamen groot 8 Aren 43 Centiaren Te aanvaarden de gebouwen 1 December 1899 de grond terstond Te veilen in 9 perceeleo als 3 perceelen Bouwgrond ieder broed 4 Meters en lang minstens 17 Meters aan de Boelekade 5 perceelen daarachter ieder breed It Sfj Meters en lang 12 Meters en eindelp do gebouwen met den grond daarvoor ter breedte van 5 Meters tot aan de Wetering alles zooals op het terrein is aangewezen Do perceelen nos 2 tot 10 worden eerst ieder alzonderlijk en daarna gecombineerd geveild en algeslagen No 11 Fjen HUIS en ERF in de Boomgaardstraat e Gouda Wgk RB no 31 Verhuurd bjj de week voor I 1 40 En no 12 na bekomen rec iterHjke machttging Een gunstig gelegen HUIS ea ERF op den hoek der Bogen en van de Hooikade te Gouda en uitkomende aan de Tnrlsingelgracht waarin thans mot goed gevolg He Hmtilery wordt uitgeoeleud Wijk O nr 144 Vurhuurd tot 15 November 1899 voor I 3 50 por week De perceelen zgn te bezicbügeii en wel No 1 WOENSDAG 26 DONDERDAG g6 en VRUDAG 27 OCTOBER van 2 ot 4 nron on de overige porcoelcn VBI IDAG27 ZATERDAG 28 on MAANDAG 30 OCTOBER a s y u 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 urenl Nadere inJichtingen geelt voornoemde Notaris FORTULTN DROOGLEEVER te Gouda Sleuw OBOterlroflen I B 1 rof r Liebers welliekoiid I nxtrw xaACBT uizu I n llina U al Ptbilekamtrk Il l f tot voortdurende radicale el sekere genesiDg an alle telia du meeaahardnekkig xenuutMlehteil vooral ontataas Hoor g afdwaliugBD op jeugdigtn leeltüd Totale genezing an elkeibakte Bhek locht Benaawdheid flooldpijn Migraine Hartklopping MaagpiJD lachte apgaTortering Onvermogen Impotent Pollutione enz Uit loerige proapectnaaen limrcr f each 1 1 t SV dubbele each n 6 Cenlroil DepSl Matth d VoRle Zoltbomraal ürp6U M ClébaD k Co Anuterdam 1 Happcl a Uravenkago Botlordani K l atmmanB de JuDg J Oio Iff 8t Co Gouda ra bii allo drogisten A S EGT beveelt zich aan lot het leveren van Züver Zeeuwsok Tarwebrood iM oent de K O NIEUWE HAVEN 28 E Baboond op de Internationale Teng Hing van Bakkerg Haalderig en Kook knoat te a Gravtnhage met eea diploma Vernld Zilveren Htdaille GouoA Dnik van A BRINKMAN Zs VOOR DK NATIONALE MILITIE EERSTE OPENBARK ICENNISGEVING BURGEMbKSTER en WETHOUDERS van GOUDA voldoentle aan art aS der Wet van den 190 Augustus 1861 Staatsblad no 73 en aan art o van Zijner Majcsteits bebluit van den 8n Mei 1863 Staatsblad no 46 brengen ter algemeene kennisdat Ie I oting der in dit jaar voor de Nationale Mditie ingcschreve nen in deze Gemeente zal plaats hebben op Dinsdag den i4n October aanstaande aanvangende des voormiddag 9V4 nre dat de ingeschrevenen naar Alphabetische onle opgeroepen zelven hun nommer trtikken dat voor de niet opgekomen Lotehng de trekking kan geschieden dfxir nijn Vader Moeder of Voogd terwijl dit bij hunne afwezigheid door den Bui mcenter of een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaat te doen van de fedenen van vrijstellm die lij ter rake an de Mditie nieenen te hebben zich op voormelden dag en uur zullen moeten bevinden ten Raadhuize dezer Gemeente dat op Maandag den i3n Movember daaraanvolgende van des voormiddags 10 tot des namiddags I en van 3 tot 5 ure op het Raadhuis aanvraag kan worden gedaan tot het opmaken der getiiigsrhrifteii wegens Broederdienst of van te zijn Kenige Wettige Zoon en dat belanghebbeuden zicK moeten aanmelden vergezeld van twee met ben bekende ter goeder naam eii faam staande ingezetenen die op hunne verantwoordelijkheid de rerejschte getuigenis kunnen afleggen en het op te maken getuigsckrift ondurteekenen g Het doen opmaken van die getuigschriften is Vhter met voldoende om van de vnjsteUmg verzekerd te zijn daartoe zullen de Gotelingen de vrijsteUmg in de Eente Zitting van den Militieraad moeten vrageij i e benoodigde bewijzen van werkclijken dienü of uittrckseU uit het Stamboek zullen voor de belanghebbenden bij de betrokken korpsen worden aangc raagd indien zij zich vóór de Loting vervoegen ter Secretarie dczet gemeente en de daartoe noodige inlichtingen tijdtg verstrekken terwijl tij die bezwaren mochten hebben teRen de wijze waarop de Loting is geschied deze kunnen inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezej Provincie binoen vijf dagen te rekenen van den dag waarop de loting heeft plaats gehad bij een op ongezegeld papier geschreven bezwoarachrift hetwelk met de noodige bewijsstukken gestaafd tegen bewijs van ontvang zal behooren tf worden ingeleverd bij den Burgemeester dezer Gemeente Gouda den 10 October 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R Le ARTENS De Secretaris BROUWER mm FÈVILLEIOX GrdeoksehrlHen van md Gelakuwker AinsriBAL DE VoOTEUlIG Naar het Fransch DOOR W NUTTER 3t7 Alle deuren van het gebouw moesten gedurende de lezing geopend zijn en niemand mocht de loft gang ontzegd worden hetzij ze door banden v i vriendschap of door geen banden hoegenaamd aan de overledeiie gebo don waren geweest Ofschoon getracht waweworden haar van deze neemde beschikking te noen afeien had zij er in volhud en zou het derhalve aUoo geschieden De kerel heeft gelijk dacht Martial dat is arerkcUjk vreemd Wat zou ze daarmee bedoeld hebben ï FarailiekXtrekkingen zt n er niet Haar te ament moet in het openbaar bekend worden gemaakt zou er onder dat alles misschun iets kunnen schuilen dafvoor mij van belang is of voor I iiisi wat hetzelfdb is In eUi geval ben ik morgen tegenwoordig En plotseling kwam er weer een straal van hoop in zyn hart En in die flauwe en slechts oj een gewaagd vermoeden berustende hoop vond hij al zijn geestkracht terug met Raphael verwijderfte hij xich en daar het bij hem opkwam dat het nwt anders dan in zijn voordeel kon zijn dat zijn Koon vertrouwen in iiem stelde begon hij HulleniaiKlscb lv r iclil De procureur generaal bg het hooggcrechtshol te Pargs heelt besloten morgen te beginnen met het verhoor der monarchistische beklaagden Eerst zal Bnllet verhoord worStii dan graal l hevilly daarna Moniconrt enz In de departementen zullen meer dan l W rogalotre commissiSn gezonden i orden om personen te verhoorcn wier naam op de in beslag genomen lijsten voorkomt De werkstaking te Oeusot ia geëindigd na de uitspraak van den minister president Zooals men weet hebben beide partyen zich by deze boslihsiiig neergelegd Zjj is over het geheel een overwinning voor de werklieden Hun algevaardigden uit Parjjs torugkcerende werden met stormachtige toejnii hingen van oeH grooto menigte begroot en spraken met lol over Waldeck Rousseau Het is niet de eefste maal dat de rogeoriiig aanneemt scheidsrofliter te zjjn in eeu arbeidsconflict In 189 2 deed Loubet t n minister van binnenlandsche zaken uitspraak m de werkstaking van armnui maar een groot deel der arbeiders legden zich daarbtj niet neer en de werkstaking en onlusten hinldcn aan Er is één voornaam punt waarop de uitspraak Schneider in het gelgk stelt dio geweigerd had zich de verplichting te laten opleggen met de werkliedenvorceniglng over de grieven te onderhandelen Overwegende zegt het besluit te dien aanzien dat waar je vorocnigingon bemiddelende lichamen zgn welke logisch en nuttig tusschenbeide kunnen komon in de mocielgkheden welke ontsjaan tnsschon patroons en werklieden niemand evenwel gedwongen kan worden een bemiddelaar te aanvaarden dat een patroon niet zon kunnen eiscUen dat de werklieden hnn grieven brachten voor hot patroons syndicaat waarvan hy deel uitmaakt dat de werklieden hem evenmin knuiien verplichten het werkliedensyndicaat waartoe zj behooren als rechter van do tnsschen hen en hem halbende geschillen te nemen Het is o a deze overweging welke de Temps ertoe leidt zich zeer gunstig over de uitspraak uil te laten warme woorden van lol voor Waldeck Ronssean te spreken en een dergelgko arbitrale uitspraak voor latere toepassing aan te bevelen De Débats legt eveneens allen nadruk op deze overweging welke de dictatoriale eischen der werklledenvereenigingen trolt Het blad zegt dat de socialisten niet zooveel reden hebben tot juichen als zg voorgeven leedwezen en droefheid te veinzen over deze onverwachte oniknooping Raphael rde niet naar de woning van prinses Olympia terug Den volgenden dag om ha f twee des middags trad Martuil de PréauU hel hotÖ de Basseterre binnen Gelijk de concierge zegd had dat Louise had gewild stonden de deuren wijd open Zonder moeite en Ift zonder dat hem door iemand naar de reden van zijn bezoek gevraag was bereikte hij een groote zaal In deze zaal waren reeds verschiïidene personen aanwezig Behalve een aantal vrienden waren de meesten hier gebracht doft een gevoel van nieuwsgierigheid en waren overigens onverschitlig en zagen in hetgeen ophanden was meer een excentrieke aardigheid dan een plechtigheid Men sprak hardop en als in een publieke plaats Enkelen redetwistten heltig over de mindere ot meerdere gepastheid van testamenten als waarvan zij de opening verbeidden Anderen verhaalden allerlei anecdoten van zonderlinge besluiten van stervenden en dwaze testamenten van voorname lieden Achter in de zaal stond een kleine tafel waarj j hter een fauteuil de zitplaats van den notaris j nwees die met d lezing belast was Om twee uur precies verscheen de notaris Hij werd gevolgd door cei ijner klerken die tr ize zön niettemin zeer tuvredeu al kondigen ook Jaurès an Viviani een voorstel tot wpiging van de SyndicaatR wet vao 1884 aan opdat er eon sanotio in die wot zon worden opgenomen WaMock Roassean zon daarvoor zgn medewerking toegezof d hebben Inderdaad hebben de werklieden loo zy op het pnnt dat Schneider met den secretaris van hnn vereonif ng zon onderhandelenengclDk gekregen hebben hnn zin inbünaalle andere opzichton met name dat er niemand wegens werkstukingsfeiten zou afgewezen worden Schneider had wul niet altdrnkkeiyk veitlaard dat hy dit doen zon maur hü had zich te dezen opzichte volledige vrykoid vooirbehonden zoodat de werklieden in groote onwskerhoid verkeerden Jonclosie velen z in tevredi n do werkstaking 18 geëindigd on de politieke pOHitievan det premier verHtorkt pe hertog van Devonshire heelt een redevoering gehouden te Sheffield Hü vreesde dat er gein ander toeken van hoop niPer was dan dit dut de bocrtS de handelingi n van aanval niet hebben verhaast Hunne voorafganndo voorbereidingen htdiben Kngt land in staat gesteld at te wachten Kouwcl de rogcering niet meent dat ze het rexht heelt har voorbereidingen te verminderen zal er geen ouhorrwspelfkestap gedaan wor denalvorens de Transvaal volle gelegenheid a i Tiebtien gehad de vordfiringt n dor Kngo sche regoering te ovcfwegiin begeven dat hot noodig is de beveiliging van de Kngelsche onderdanen en Belangen in Afrika te verzekeren heeft do stand van zaken geen ernstiger aspect gekregen en bestaat nog het vertronwen dat nadero overdenking zal kannen leiden tot een vreedzame oploBsing The Economist volkomen het gevaar inziende dat voor Kngeland zal vuortspmiten nit een strtjd n Znid Aïrika wyst er op dat Chamberlain on Milner de mannen zijn die Kngelands staatkando in dezen noodlottigen hoek hebben gedreven Chamberlain begon mot het eischen van staatkondige reehten voor de Uitlonders en jnist op het oogcnbiik dat een overoenBtemming in zicht was kwam C hamberlAin als om elke toenadering to beletten plotseling met den eisch tot erkenning der snzereiniteit te voorschijn en verwierp daardoor de enige kans op een vriendschappelp en vreedzaam vergeiyk Üe Econemist beklaagt zich over het in t debat brengen van dat vageen wezenlooze begrip dat geen der bekende meesters een groote iwrtefeuille droejf De notaris bereikte zonder tol iemand der aanwezigea het woord te nchten zijn plaats en zette zich neer Na stilte verzocht te hebben nam hij de portefeuille uit de handen van zijn klerk over en haakieer een groote enveloppe uitjte oorschijn metzes cachets gezegeld De notaris tiietfl de enveloppe in de hoogte om den aanwezigen te toonendat het zegel niet verbroken was Daarop verbraktiy een voor een de zegels met een plechtigelangzaamheid Er heerschtc een doodelijke stilte onder de toeschouwers Zelfs de meest onve chilligjen begonnen eengewaarwording van eerbied te gevoelen en zwegenstil en zagen toe t De notaris haalde uit de envelop een in vieren gevouwen blad papior te voorschijn hetwelk hij ontvouwde en voor zich on tafel legde Toen begon de notaris te lezen Hét testament luidde ils volgt Dit is mijn testament en het is tezelfdertijd mijn bekentenis en daarom heb ik gewild dat de bekendmaking in het openbaar zou geschieden In leven ontbrak mij daartoe den moed vergeef het de doode Men heeft mij veel lol toegezwaaid mij dikwgis een heïUge genoemd Men beschouwde mij als een voorbeeld van deugd n goedheid Men versierde mij met den stralenkrans der algemeene achting J in de kennis der internationale verhottdiiK gen behooriyk kan deflnioeron Zoo word do zaak ovorgebracht naar eea terrein waarop het eene verkeerde begffp noodzakeiyk hot andere muwit opvolgen en de toestand is thans zoo H pannen dat het blad oen oorlog voorziet die echter door het Kngelscho volk nooit met oen gornst geweten en een tevreden gemoed kan worden gevoerd omdat het beginsel waardoor deze oorlog op eroepon is strydt met elk begrip van een gezonde staatkundige ethica Het blad gelooft dat Kngelancls stantknnde had kunnen zegevieren zonder tot znlke middelen de toevlucht te nemen en hot somt als de gevolgen van Chamberlain s nieuwe staatkunde op do aanhitiUng van den raHHcnhaat in Zuid Atrika tot ourlogvoerens toe wantrouwen by de Hoeren en by anderen aan de goede tfouw van Knpteland en de kans dat Kngeland In botsing komt met den geheelen HolIandf chen stam in ZuidAfrika Wat oen armzalig prodnet zi t het blad van die nieuwe staatkunde Over den uitslag van den stryd egt de Kc nomist zoo die komt make men zichechter geon illusies Hoe verdeeld Engelandop dit oogenblik ook sehynt zoodra hol eerste schot gelost is toont hot zyn eenheiddoor krachtig stennen van do Kegoering Later komt wellicht de afrekening eerfitmoet de togenstander worden vernietigd Krkan dan gtwn spralte moor xgn van een eonVfntie I o RepnhlJek wordt nitgewisoht uitdo rtj der volkon en niemand zal zich daartegon verzetten Want al Is dit niol te verdedigen voor oen Hoogon Uaad van abstracte ethische begrippen het zal instemming vinden by don Engelsehmaiutin hooptnu eindeiyk eens vrede te kryg In ZnidAfrika f Of dio hoop dan ook vervold zal worden vraagt de Economist niet eens Kr skruk Gisteren was to Knghien een groot stierengevecht georganiseerd waarvoor 10 eitratrcinenhelangsti IIenden iiitl arysannvofrden Tervyi de tallooze menigte do voorstoMingen volgde drong eon stior In de wandelgangen door on veroorzaakte een hevige paniek waarby 8 personen werden gewond Daarna Iit p het dier naar buiten en holdn door de volden achtervolgd door oontgo gendarmet dio zonder snccei hun revolvers op hem afschoten Eindeiyk toen de stier viel on twee pooten brak kon men hem afmaken De Ik ga dien stralenkrans met eigen hand verbreken ik heb ei geen reiht oji Onverdiend onrechtvaardig bevbotiwde men mij oen heilige Bij het hooren dezer laatste zinsneden liep er een gcmomoel door de menigte een geimirme van verwonoering van ongcloovighetd Dat s onmogelijk Al te grooKrbeichcidenhcId Stil ze zat het toch niet zelf wggen als hetniet waar is Stil luister De nota ris vcitocht dringend iitilUi en z tte du lezing voort I c oorde velHngen der wereld zijn metsten tijiU bedriegelijk en valsrh Te dikwijls vervolgt zij onschuldigen met haar hister met haar verdenking met haar kwade vermoedens en wantrouwen l e dikwijls ook nlaatst zij Cfln eerekroon op hel hoold van w huldigen Zoo ging het mij Ixniise le Froidmantèl de Basseterre Ht was schuldig en men vereerde mij ikwas gevallen en men noemde mij een heilige men noemde weldutigheidszin wat slechts Ijoetedoening was W De moed ontbrak mij om de wereld te zeggen dat zij dwfiaid Il ordt vervolgi