Goudsche Courant, woensdag 11 oktober 1899

I SiSt Sp rwe8 erMrt i l Sr f J f T T 4 48 6 88 8 18 7 14 7 68 4 66 8 08 r 4 08 6 0 8 10 4 16 6 09 8 17 P I 6 18 6 40 8 80 7 88 8 88 8 60 4 87 4 B8 6 18 8 60 de 8e kl Terbqghear legen eDkelei ntehtpnji fi HoUndailie Spoor L Eitra i pleiiieti ieirii 8 88 9 08 8 46 8 68 8 89 1 08 9 89 10 11 4 AUni 1 m Si Uu Eitn ul Ulim O duo tnmin i i Zoiid HundiR n Diiudig idugnho ntonrbiljattoii T S8 9 88 9 40 7 6 8 40 9 18 0 18 3J HoUindiolie ipoor l Eitr inpplemAtbewyi f de Compognie der Wegoni Liti 10 06 10 40 11 1810 18 10 87 10 8 10 4 4 11 07 11 44 7 6 8 80 8 i li 8 11 r 8 88 8 86 E 8 41 8 48 8 6 40 O O U U A A HSTEBDAH Tu lou ioU U 6 8 O 8 18 9 33 10 10 10 67 18 08 1 06 8 88 3 18 4 O 6 08 SB 8 16 8 S 86 10 63 Amit W 8 01 8 BS 0 10 10 10 54 18 48 18 87 1 63 8 88 4 15 4 57 6 606 689 0010 01 0 10 10 0 11 45 AhhUC 8 1 V OS 9 88 10 85 11 0 1 08 1 10 8 09 8 41 4 80 8 18 6 06 9 18 10 8 10 86 10 8 4 18 00 iHlge 6 4 6 05 7 06 7 80 7 46 8 85 8 65 l Voorburg 6 46 a ïodtormï e 08 ftoodt 8 846 87 S1 741 II 1I08F9 I898B 10 1S10 f4 lHi I i i Hunottikntnin alleen Ie en 8e kluM eltr beUlen Ï7 Seisigon Toor de l jn Btwkelen Amiterdtm mogen vil UtreeQ i ifen 6 84 7 60 8 18 7 fiO lü o j i j 15 8 3 13 46 11 8 08 1 8 8 80 iV lil il AViV t l nM 18 5 18 40 1 6 66 7 58 8 i 8 4 O 10 15 0 88 11 88 18 1 37 3 08 8 0 8 5 4 6 M 7 9 1 IM 10 84 llj Ji U oV ï lS O lfu l 16 6 8 14 10 88 11 65 18 87 J on i 17 4 88 6 47 7 68 8 14 l 11 10 6 80 7 08 8 8 10 46 li S6 5 50 7 17 7 87 8 85 01 9 88 9 58 10 69 11 10 18 11 18 61 8 0 8 40 8 68 48 6 80 8 10 7 18 7 88 8 86 10 01 lO St 11 10 voortïettmg van het stierengevecht werd I verboden DUITSOHLAKD 1 I De Tarksche gezant bg het Daitsche hol Tew flk Pacho die dezer dagen te Berljjn terugkeert brengt een geschenk van zgn snltan aan keizer Wilhelm over Het is een groote schilderj van een ond Franschen meester die een der voornaamste sieraden van IJÜdiz Kiosk was en de bewondering opwekte van den keizer tgdens diens verblgf te Konstantinopel ZWITSERLASD De te öenéve gearresteerde Tnrksche agent provocatenr van wien is gebleken dat hfl op last van den snltan van Tnrkije tegen de te Geneve verblglhondende Jongtnrken ageerde is op bevel der regeering over de grenzen gezet Ehobland Te Londen gaat het gerucht van het aanstaand huwelgk van den RnssiBchen troonopvolger dan 21 jarigen grootvorst Michael en de In jarige prinses Margaretha dochter van den hertog van Connanght POETUaAL Tot nog toe zjjn te Oporto volgens de offlcieele gegevens 181 gevallen van pest voorgekomen waarvan 43 met doodelgken sfloap Spanje De militaire rechter die belast was met een instrnctie in zake de onthullingen van de martelingen te Montjnich heeft zijn onderzoek geëindigd De rechtbank zal nu na inzage te hebben genomen van het lijvige dossier uitmaken of een gerechtelijke vervolging zal worden ingesteld tegen hen die van deze martelingen worden beschuldigd BINNENLAND De eerste aflevering heeft het licht gezien van Evenredige Vertegenwoordiging het driemaandelijksch tgdschrift tot welks uitgave de Ned Vereeniging voor Evenredige vertegenwoordiging besloten heeft Het staat onder redactie van den heer C E van Koetsveld te Goes Het eerste nummer is gezonden behalve aan de leden ook aan tal van personen die geacht kunne ti worden belang in deze zaak te stellen Het doel van de E Y wordt in een aan het hoofd van dit nummer geplaatste beschouwing door den voorzitter van het bestuur der Vereeniging mr J A van Gilse uiteengezet ü 7 80 7 88 8 19 dooi 7 87 f V 7 84 7 41 6 80 7 10 Ooad Moordre ht Sioumrkerk Oapelle ftoHordiua M RotterdumD P EottéKl m B Alleei da DiuiUgi 8 48 8 18 9 03 EotlerdMn Beun Roltordam D P Rotterdam M 0 pc3ll Wituwerkerk Koorilraoht Soudi 7 16 10 4 46 66 6 04 B U 6 17 6 46 8 8 14 8 0 8 8 7 4i 0 All Ie kl i OB 8 41 9 11 8 53 7 48 f 8 08 9 14 8 07 8 86 9 1 9 8 Goudi Ze nhui n Mo6rkip ll6 So teniieM Zeg rd Voorbarg H w w uooda Oudew o rd Vtnolii 6 80 5 86 6 48 6 08 7 4 8 88 8 66 9 8 Ulnelll Woantm Oud Qaiult Voorts zijn in dit tijdschrift opgenomen de statuten der vereeniging het reglement voor de verkiezing van bestuursleden eenige bijzonderheden omtrent de evenredige vertegenwoordiging in BelgiS alsmede een artikel door ift Arnhemsche Courant aan het Belgische kiesrechtontwerp gewijd Het bestuur der Nedirlandsche Vereeniging voor E V bestaat uit de hebren Mr J A van Gilse lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal Arnhem voorzitter mr J T I Harte van Tecklenburg lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal Den Haag vicevoorzitter mtSSS J L v Aalten lid van den Raad van Rotterdam jhr mr F A J V Ascp van Wijck lid van de Eerste Kamer der St Gen Den Haag prof dr H W Bakhuis Roljzeboom Hoogl a d universiteit te Amsterdaihi mr w K F P Graal van Bylandt lid van de Tweede Kamer der St Gen Den Haag B J Gerretsen lid van den Raad van Rotterdam J Menno Huizenga inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht Den Haag M de Jonge Jz lid der Prov Staten van Zeeland en wethouder van Goes mr J J Tilanus advocaat en procureur Tiel mr A J M Vos de Wael advocaat en procureur Zwolle C B van Koetsveld Goes secretaris penningmeester In de vergadering van 5 Mei 1899 werd besloten met het oog op art 3 der statuten eene commissie van vgl leden te benoemen welke commissie na bespreking en vergelgking der verschillende stelsels van Evenredige Vertegenwoordiging een rapport zal uitbrengen dat der vereeniging kan dienen tot leiddraad bij hare keuze van de voor Nederland meest geschikte wijze van toepassing van het beginsel der evenredige vertegenwoordiging Deze commissie is samengesteld uit de hoeren mr J A van Gilse J Menno Huizenga C E van Koetsveld mr J J Tilanus en mr A J M Vos de Wael bloede eene hoeveelheid ruwe carbol op hetgeen hij moest bezigen bg het reinigen van eene wond van een paard Slechts een oogenblik hield hij zich goed doch weldra zakte hg ineen Een ontboden geneesheer gelastte onmiddellijk zgne overbrenging naar een ziekeninrichting en in het Wilhelmina Ziekenhuis vond bij hulpvaardige handen die al het mogelgke deden om hem in het leven te behouden doch omstreeks 7 ure overleed hij Wat de aanleiding tot deze noodlottige daad is geweest is tot dusverre onbekend Ngm Ct Valsche munters gepakt I De politie heeft Zaterdagavond sen goede I vangst gedaan 1 In een perceel in de Jan Steenstraat wa 1 een valsche gnlden gevonden in en kamer 1 vroeger door Duitschers bewoond doch die 1 sedert naar elders verhuisd waren De be I woner deed van zijn vondst aangifte bg de politic in de Ferdinand Bolstraat en de re 1 cherche toog op onderzoek uit De politie vond toen op een der boven 1 verdiepingen van een huis in de Papenbrug 1 steeg twee Duitschers en een vrouw Dei beide mannen kozen bg de komst der poli1 tiq het hazenpad doch werden na door de 1 recherche te zgn nagehold toch gepakt en naar het politie bureau aan de St Pieters 1 Gemengde Berichten De Stoorapost verneemt dat het Kurhans te Scheveningen eene belangrijke uitbreiding zal ondergaan door bgtrekking na verbouwing van naast het Kurhans staande villa s Ook andere inrichtingen te Scheveningen zullen worden vergroot hal gebracht Daar werden de beide man 1 nen en de vrouw door den commissaris van 1 politie den heer Versteeg verhoord en ge fouilleerd en op hen werd nog valsch geld 1 bevonden I De commissaris stelde den Officier van 1 Justitie met een en ander in kennis en zgn I wiJ goed ingelicht dan moet door de com I missarissen Versteeg en Van der Wiele en I Aangaande den zilverdiefstal ten paleize 1 gepleegd komt meer en meer aan het licht schrijft de Haagsche Kron der N Gr C dat ik wel zeer goed was ingelicht en dat de ontvreemdingen reeds zeer gérnimen tgd geduurd en een verbazenden omvang verkregen hebben Er is nog een gêheele kast met kostbare voorwerpen meerendeels uit het paleis herkomstig doch waaromtrent men nog steeds aan het onderzoeken is aan het bureau van politie Mij is verzekerd dat de gezamenlijke waarde van het ontvreemde in de laatste paar jaren gerust op p f60 000 mag worden geschat En dat werd bii de controle niet bemerkt door de handigheid waarmee de zilverbewaarder den zilvervoorraad opstelde en quasi verpakt vertoonde Het schijnt intnsschen dat door terugkoop al het gestelene ongeveer in het bezit van H M zal knnnen terugkeerei In den algeloopen of in den vorigen nacht is er Ingebroken in het kantoor van den heer Richartz commissionair in effecten in de Veenestraat te s Gravenhage Slechts twee Antwerpsche loten die door een bediende in een kast waren geborgen worden vermist De pogingen om de brandkast open te breken ziJn mislukt De inbrekers haddfen zeker uit voorzorg bg eventneelen overval de telefoondraden doorgesneden den Officier in de bedoelde woning in de I Papenbrugsteeg een geheele inrichting voor I het maken van valsche munt gevonden zgnalles wat voor een dergelgk vak noodig is was aanwezig Tot diep in den nacht werd 1 het onderzoek voortgezet en daarna het perceel onder bewaking der politie gesteld Posterijen en Telegrapliie Benoemd 1 Dec Tot Hoofdingenieur der telegraphic A E R Collette thans Ingenieur der telegraphie in jilgemeenen dienst bg het Hoofdbestuur tot Ingenieur der telegraphie in alge meenen dienst bij het Hoofdbestuur S J J H van Embden thans Ingenieur der telegraphie te s Hertogenbosch Bevorderd 16 Oct Tot klerk der postergen en telegraphie 1ste klasse de klerken 2de klasse L F Junge te Krommenie en mej Q A D Schepp van het bgpost en telegraafkantoor Prins Hendrikkade te AmsterI dam Zekere C van G een 34jarig kennisrei ziger woonachtig te Dordrecht en werkzaam in de op de kermis te Ngmegen staande hippodrSme dronk gisterenmiddag in koelen Verplaatst 1 Oct De telegrafist mej J M C Huys I van Wageningen naar het bgpost en telej graafkantoor Amstelstraat te AmsterI dam onder intrekking van hare verplaatI sing naar Barneveld I de klerk der posterijen Istc klasse C 00CDA 0TTIBnAM l 64 10 49 11 18 11 31 18 18 19 68 1 86 8 11 8 86 67 4 8 L 9 88 r V 96 14 1 1 07 11 89 11 86 11 48 11 80 11 61 18 88 1 07 1 14 1 88 8 80 88 9 46 P 10 18 4 04 4 11 1 64 S O 11 18 11 88 B0TTKRDAM 90tIDA rle i 11 80 ll J 11 86 18 1 8 38 8 411 18 88 18 38 1 86 8 06 1 39 9 68 1 49 1 E6 r 8 85 UI 4 40 4 60 4 67 5 14 5 10 I C L Schermer van bet bgpost en telegraalkantoor Potgieterstraat naar het 10 1910 89 10 86 4 09 4 84 X 10 48 ll St 1 I6 18 84 1 06 11 06 8 14 9 00 9 88 10 0 10 17 I14 FunlUtief op dtn loop kut niet gerekmd warden O OUUDA DKN Haag nee yitut ii 49 6 15 7 17 18 16 1 08 1 01 8 14 8 46 4 18 4 66 6 86 10 1911 16 11 18 11 80 11 1 U B6 10 48 11 46 U 9 88 9 67 1 18 6 07 1 8 5 18 1 18 r 6 38 6 16 6 48 7 46 18 48 1 30 1 48 8 48 4 16 4 45 6 87 6 66 9 66 10 86 9 45 10 11 11 87 11 86 IB r 1 30 8 4t 3 00 4 00 4 86 4 45 6 80 6 18 7 48 7 56 8 66 48 10 1 10 17 1 88 10 88 1 60 7 UTÜS 18l7 f iM 8 87 4 7 5 08 687 6 00 6 50 8 10 8 88 9 8 10 85 10 481 1 4 61 6 18 9 49 6 08 6 80 10 08 H 6 47 1 1 R l b M l ilee YB 1 18 10 8 16 8 17 4 88 8 88 8 40 S S4 1 18 8 11 S iO 6 04 10 68 0 1 U A lO l 10 67 18 00 11 14 11 88 10 61 11 46 18 8 8 j 8 05 8 26 10 88 10 48 8 48 10 56 fj 11 18 11 88 e 86 7 10 J8 7 18 6 88 40 7 3 r 7 87 9 4 4 811 6 16 6 8 10 14 bgpost en tfilegraafkantoor Amstelstraat te Amsterdam de klerken der postergen en telegraphie 2de klasse E H Poebnan van het bgposten telegraafkantoor Hobbemastraat te Amsterdam naar Barneveld mej L M Elze van het bijpostkantoor Goudschesingel naar het hoofdpostkantoor te Rotterdam mej D E G Laan van het bgpost posten telegraafkantoor Amstelstraat naar het bgpost en telegraalkantoor Hobbemastraat te Amsterdam J H de Broekert naar het bijpost en telegraafkantoor Burgemeester de Roosstraat te Rotterdam B W J Wierckï naar het bgpostkantoor Goudschesingel te Rotterdam beiden van het hoofdtelegraafkantoor aldaar J W H M Meijer van Amsterdam telegraafkantoor naar Nijmegen postkantoor mej E de Hartog van het bgposten telegraalkantoor Amstelstraat naar het bgposten telegraafkantoor Potgieterstraat te Amsterdam n N W A Overbroek van Rotterdam telegraalkantoor naar Tolen tot en met 31 Maart 1900 5 Oct De commies der posterijen en telegraphic 4de klasse J Renier van Leeuwarden postkantoor naar het spoorwegpostkantoor No 1 te Amsterdam 16 Oct De Ingenieur der telegraphie S Mulder van Amsterdam naar s Gravenhage 1 Nov De commies der posterijen 4de klasseF H J Belonj van het spoorwegpostkantoor no 1 te Amsterdam naar s Hertogenbosch j de commies der posterijen en telegraphie 4de klasse M in den Berken van s Hertogenbosch postkantoor naar bet spoorwegpostkantoor no 1 te Amsterdam Geplaatst na afloop van hun militiedienst te Amsterdam telegraalkantoor Sept De klerken der postergen en telegraphie 2de klasse J van der Linde J F de Hossen en J F Besier Sept De klerken der postergen en telegraphie 2de klasse T Nieland J W H M Meyer M van der Hal M Wierdeman D 0 J Samson W L H H Verpalen H Geitenbeek P C van Krieken D P Pickée R J H Leenders J G Roozeeen J Eijkens Sept De klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse J O Smit en H Meyer Belast 1 Nov Met de lunctiën van Districtsingenieur der telegraphie te s Hertogenbosch C L van der Bilt thans Ingenieur der telegraphie aldaar Belast met het beheer 16 Oct Van het bgpost en telegraafkantoor Prins Hendrikkade te Amsterdam de commies der telegraphie Iste klasse F H Dangremond thans beheerder van het bijposten telegraafkantoor PotgieI terstraat aldaar 11 18 10 10 10 87 10 17 f 10 84 10 81 10 40 10 66 8 17 8 88 11 48 11 64 L 8 D8 S9 68 10 08 f 10 15 10 88 9 88 10 88 10 18 10 80 8 17 6 87 8 84 6 41 6 47 6 86 6 S6 8 13 8 80 OO Voorloopig belast met het beheer 16 Oct Van het bijpost en telegraafkantoor Potgieterstraat te Amsterdam de commies der telegraphie Iste klasse W K Kuiler van het hoofdtelegraafkantoor aldaar STADSNIEUWS GOUDA 10 October 1899 Heden middag werd ten raadhuize dezer gemeente aanbesteed de levering van de benoodigde steenkolen Ingekomen waren twee biljetten D Vermeij en J van der Horst Ruhr Kaohelkolen per 1000 K G voor f 10 50 Haardkolen 12 J de Koster Ruhr Kachelkolen per 1000 K G voor 110 Haardkolen 13 De agent van politie H J van Lonkhugzen is benoemd tot conducteur bg de Holl SpoorwegMij Volgens achterstaande advertentie zullen de voorstellingen met La monche savante Maandag aanstaande een aanvang nemen waarover wij morgen nadere bizonderheden zullen mededeelen Hedenmorgen heelt te Breukelen een spoorwegongeluk plaats gehad Twee treinen een goederenen personentrein zijn in botsing Bizonderheden ontbreken nog Door de Anti Revolutionaire Kiesvereeniging Vreest God eert den Koning alhier is het volgende schrijven aan de heeren P de Baadt en M H A Straater leden van den Gemeenteraad te Gouda toegezonden Ingevolge besluit van de Leden der Plaatselijke AntiRevolutionaire Kiesvereenigiug Vreest God eert den Koning te Gouda heeft bet Beitttur dier Vereeniging de eer ter Uwer kennisse te brengen dat in hare Vergadering van 22 September IJ onderstaande motie is ingediend en aangenomen De leden der Anti Revolutionaire Kiesvereeniging Vreest God eert den Koning te Gouda kennis genomen hebbende van do houding der heeren P de Raadt en M H A Straater bg de keuze van Wethouders op Dinsdag 6 September 1899 waardoor de twee Candidaten der Liberale Partg het Wethouderschap hebben verkregen betreuren deze houding ten zeerste en meenen tengevolge daarvan beiden raadsleden gekozen door de AntiRevolutionaire en Koomsch Katholieke Kiezers niet meer te kunnen beschouwen als hunne Vertegenwoordigers Namens de Anti Revolutionaire Kiesver Het Bestuur Gouda 9 October 1899 Gisterenavond hield de Metselaarsvereeniging Onderling Hulpbetoon in het café van den heer G Tuithol haar 26e jaarvcrgaderuig De voorzitter de heer A H Kulik opende de vergadering en nadat de secretaris boekhonder de heer A H Kulik Jr de notulen had voorgelezen die onveranderd werden goedgekeurd ging men over tot het verslag der toestand van de kas De inkomsten en vorige rekening waren f 640 21 de uitgaven bedroegen 1283 79 Dit boekjaar sloot met een nadeelige rekening van f 17 37 De leden P Rozestraten en D HoUestelle keken boeken en gelden na hetwelk door hen in orde werd bevonden Het bestuurslid de heer H J Rabouw penningmeester aan de beurt van aftreden zijnde werd met bijna algemeene stemmen herkozen Na nog eenige besprekingen sloot de voorlitter deze algemeene vergadering Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleenen wg nog het volgende Behalve de beide voorgaande GemeenteInstellingen verdienen nog de volgende die door of van wege corporatièa of particulieren beheerd worden vermelding a De Spaar en Hulpbank opgericht door het Departement Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Ie De Spaarbank Blgkens de laatste rekening waren er 2761 deelnemers of crediteuren tegen 2742 in 1897 De inbreng bedroeg in het jaar 1898 t 144825 731 terwgl terugbetaald werd zoo voor opgevraagde inlagen als voor interessen l 131113 01 In het jaar te voren werd mgebracht f 146792 89 en opgevraagd f 166302 76 De spaarbank betaalt 3 pCt rente 2e De Hulpbank Deze gal in het algeloopen jaar 64 voorschotten tot een gezamenlgk bedrag van f 11310 In 1897 bedroeg het getal voorschotten 60 en beliep de voorgeschoten som 111260 b Een Algemeen Ziekenfonds dat 292 deelnemers telde door welke 1 1698 07 aan contributiën werd bggedragen Aan 278 personen werd geneeskundige hulp verleend bovendien ontvingen 28 vrouwen geldelijke bgdragen voor verloskundige hulp c Eene begralenisbus Zg telde 496 leden voor het begraven van 22 personenwerd een bedrag van 1 1480 uitgekeerd LANDBOUW EN VEETEELT Algemeene Toestand De algemeene toestand was weder gunstig De koop en hnnrprjzen der wei enhooi landen waren gelijk aan die van het vorige jaar Er kwamen geen hooge waterstanden voor Van schadelijk gedierte bad men geen last De kwaliteit van het hooi van de Iste snede was middelmatig die van de 2de snede goed De opbrengst der wei en hooilanden was gunstig Het vee ging op tgd naar de weide en werd laat naar den stal teruggebracht De gezondheidstoestand was goed Ziekten onder het vee kwamen niet voor De handel was over het algemeen tamelgk levendig Voor paarden waren de prijzen redelijk in den herfst zelfs hoog Die van runderen schapen en varkens bleven laag tengevolge van de weinige vraag voor het buitenland De prijzen van boter waren iets hooger die van kaas ongeveer gelgk aan die van het vorige jaar Er werd belangrijk meer kaas ter markt gebracht de aanvoer van boter was minder Warmoezerijgronden worden hier weinig aangetroffen De uitkomsten waren redeiyk De groenten worden meerendeels langs de huizen gevent en in de Gemeente verbruikt Het resultaat dat do boom en bloeinkweckerijen opleverden was niet gunstig De prgzen waren laag De vruchtenteelt is van geringe beteekenis evenzoo de handel in vrachten Voor zoover bekend bestond de veestapel nit dekhengsten veulenmerriön veulens en jonge paarden 16 werkpaarden 147 ezels en muilezels 2 springstieren r 5 melkkoeien en inelkvaarsen 1000 kalveren en pinken 183 mestvee 8 schapen 85 geiten en bokken 62 varkens 206 Het pluimvee uit hoenders ongeveer 1387 kalkoenen 16 eenden 406 ganzen zwanen Bgenteelt bestaat hier niet De gemiddelde marktprijzen bedroegen Van paarden luxe 1 550 werkpaarden 275 het melkvee 140 het slachtvee kalveren 130 60 bokken en geiten 9 schapen 16 lammereu 16 varkens 50 biggen 6 de grasboter per kilo 1 30 hooiboter 1 graskaas per 50 kilo 24 hooikaas 20 Er werden ter markt gebracht paarden 1268 runderen 768 kalveren 6022 schapen 4122 lammeren 4424 bokken en geiten 431 varkens 7574 biggen 31979 boter 99566 K G kaas 1173584 De Afdeeling Gouda en Omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw telt 217 leden Bedoelde Aldeeling hield bij gelegenheid van de Paardenmarkten in April en October verlotingen van paarden en aanverwanfe artikelen waarvoor l 000 loten i f 1 werden uitgegeven terwgl 150 prgzen werden uitgeloofd Wordt vervolgd SonooNHOVEN Wegens gebrek aan sollicitanten na herhaalde oproeping ter benoeming van een onderwijzer met acte Fransch voor do school voor M U L O te Schoonhoven is op de voordracht geplaatst alleen de heer M B Schram onderwijzer te Teteringen INGEZONDEN Op de BTiivensport Alle menecheh op deez aarde Hebben iets voor hun plezier Deze kiest zich schoone bloemen Gene een ol ander dier Weder and ren olf ren schatten Op het altaar van de min En helaas maar al te velen Stellen op het spel hun zin Ook wü die hier zg n gezeten Om deez gullen vrienden disch Hebben tot vermaak gekozen Het duifje dat ons dierbaar is Ja de duif kan mg bekoren Haar zg thans mgn lied gewijd kWil haar deugden thans bezingen Lach en spotlust zelfs ten spijt Ben ik op mijn hok gezeten Met mgn duifjes om mg heen O dan voel ik mg gelukkig Ja dan ben ik recht tevreen Met mijne bruine op den schouder De and ren om mg heen geschaard Kan geen Koning rgker wezen Zelfs geen Sultan op deez aard k Spreek dan met mijn lievelingen Door gebaren met do hand En dan stralen uit hun oogjes Liefde wgsheid en verstand En ik zou het haast gelooven Als zg zijn op reis gebracht Dat zij kirrend samen fluist ren Rept u want de meester wacht En van vreugde klopt mij t harte Als ik door het luchtruim staar En dan reeds van uit de verte Mjjne liev ling word gewaar Zie daar komt Zo aangevlogen I Roep ik blijde tot mgn vrouw Ja dat is de bruine doffer Die is altijd even gauw 2ie klapwiekend strijkt hg neder Kirrend loopt hij t hok al in Als of het dier dan zelve big is Als ik een der prijzen win Roemt gerust op schoone bloemen Paarden honden rijkdom eer Mag ik slechts mgn duifjes hebben k Vraag in waarheid dan niets meer O bedenk eens lieve dames Als uw echtvriend in den strijd II geen enkel woord kan zenden In den hangen oorlogstijd Als de spoorweg afgesneden En de draad niet werken kan ttct duifje is dan liofdebodo Uwer zonen of van uw man Trots verdragende geweren En het moordende kanon Brengt zg tgding van de uwen Wat geen mensch nu toch meer kon En door liefde aangedreven Zweeft ziJ boven t moordend lood En ze rept haar kleine wieken Is haar nut dan toch niet groot Ia elk hart moet dankbaar kloppen Bij het zien van t lieve dier Lieve dames mag ik vragen Om u aller bijval hier En komt het duifje toch bewond r e Als men baar hier stelt ten toon Met hun lieve scbrand re oogjes En hun kleurenpracht zoo schoon En wilt allen toch iets schenken Aan de nuttige tïl fensport Want het kan teek eer goed wezen Dat ze ook eeitó kot bode wordt f a V LEEUWEN 361 Staats loterij ie Klaisa Trekking van Maondag 9 October No 8166 f lOOUO No 6718 f 1600y No 1608 4879 8469 17446 ieder f 1000 No 6808 88 8896 17862 80844 ieder f 4 0 No 606 19038 19518 ieder f 200 No 8864 5265 85B4 14797 I486 18176 18806 19896 20489 ieder 100 Prijuti van 70 8312132 6150 7192 9563 1839 1 733 18870 130 283 53 78i 9645 12421 16844 7 361 8988 57 67 81 126 0 67 187 0 531 3006 8 72 10214 56 16 143 ISIO 688 51 90 7888 10355 60 16135 18967 67 3863 5320 66 74 127 6 80 19081 784 3389 5448 7745 10488 32 16964 91 47 3482 61 61 106 1 76 73 191U 827 41 98 8017 3 18859 16432 2 988 78 6509 8138 90 13120 16S24 60 1007 8601 5668 62 7 13227 36 19426 96 71 6831 97 1C764 13883 16739 60 99 3627 98 8902 10904 67 16867 98 lis 8706 6949 9 19 13722 17044 19 80 1366 88 73 98 39 86 1 6 68 1418 89 98 8831 11169 98 87 19670 1608 55 616 841 i 11247 13899 17138 19 64 1 7 8911 66 8663 76 11069 43 19886 1781 86 6341 62B 11416 14118 70 99J4 64 4099 60 32 30 14341 17 34 38 1916 4806 641 94 116 7 43 17T94 20048 88 48J8 6691 8848 11738 47 17858 61 86 4417 6641 68 88 14438 b 68 2066 45 77 8986 86 58 17 22 20111 7 4687 98 9016 98 14471 18008 76 2116 4727 6843 80 93 14637 7 20224 64 81 692 0109 11836 16107 81 8036B 64 37 81 32 11905 84 18106 20491 8861 4822 84 9287 58 15311 18204 20638 2192 266 7088 68 1214 66 18306 20900 48 496 67 H 122114 15521 93 89 85S0 98 7113 9327 12802 40 18487 43 5140 50 9511 70 15640 70 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag lo October 1899 Vette OsseOj e i oeien redelijke aanvoer prlj zen waren voor ie kwaliteit 33 2e kwaliteit 39 3e kwaliteit 36 cent per half Kilo Vette Kalveren redelijke aanvoer ie kwaliteit 39 3e kw 36 3e kw 24 cent per half Kilo Vetto Varkens goeden aanvoer ie kwaliteit 19 26 kwal 18 3e kwal 17 cent per half Kilo Schajicn en Lammeren p ed aangevoerd De handel wa voor alles vlug prijbhoudend lTIB Cr 97 E A van OS Ai Md Taillear Kleiweg B 73 730 GOUDA Tetephoa Mo 3i Beurs vaii Amsterdam Slotkrs 81 98 93 9 OOTOBES I Vfkr HlDMLiND Uure Ned W 8 9V 81V 93lV s 93 s lOO i 88 88 i 88 a4 66 961 6 is 98 lÖÏ s 67V 92 88 88 100 j 84 90V 91 99 6 il 436 651 102 204 1541 98 dito dito dltc 8 dito dito dito 3 HoNoj OM Gou 11 1881 98 4 lTiLlB IasohrijTing 1862 81 5 88 l Oo T KR Obl in papier 1868 6 dito in iil er 1868 6 FORTDQAL Obl met 0OU OD 8 l dito ticket 3 SualjuiD Obl Biiinenl 1894 4V dito Gooons 1880 4 dito bi Roths 1889 4 dito bü Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1683 6 dito dito dito 1884 6 57 128 HOI 90 991 Tt 824 236 T 66 161V 97V 81 ANji Forpet aohuld 18S1 4 Tdikiij Gepr Couv loen 1890 4 Gec Icening aelie D Gec leonin sar e C ZdidAfb Eip V oblg 1898 6 Ubiioo Obl Buit 8oh 1890 6 VENteuKLA Obl 4 onbep 1881 AvaTRRDAH Obligatieu 1896 3 BorriRDAH Stad leeu 1894 3 KlD N Afr HindolBf Band Arendb Tab M CorliJo ton Deli Maauohappij dito Ara Hypotheekb pandbr 4l i Oult Mij der Voratenl aaud a Gr Hypolheekb pandbr 4 i Nederlandat he bank aand Ned Handelmaatseh dito N W k Fan Uyp b pandbr 81 Bott Hyiiotheukb pandbr 4i Utr Hypotheekb dito 4 OOSTINR O jat Hong bank aand BCSL Hypotheekbank pandb 6 Ahbrika Equt bypotfa paudb 4 Maiw L G Pr Lien cert 6 Nrd Holl U 8poor Mü aand Mij tüt E p V 81 Sp aand Ned Iiid Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1801 dito 6 IIAUl Spoor 1887 89 A Ëobl 8 98 100 100 1141 1411 58 106 74 76 9B 261 ls 631 160 810 108 109 100 117V 117 101 8 Zuid Ital Bp mij A H obl 8 FotrN Warschau Weonen aand Bdbl Gr Ruis Spw Mij obl 4 Baltiaebe dito aand FastowB dito aand 6 Iwang Ilonibr dito aaod 5 Eursk Oh AEoar Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahsrika Cent Pao 8p Mlj obl 6 Cbic North W pr C aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denrer fc Bio Gr Spm csrt r a Illinois Central obl in goud 4 LoaisT Na htilliOort f aand Meii 0 N 8p M lehvp o 6 104 Uiaa Kansas T 4pCt pret aand 87 N Yerk Oulaa o ï West aand dto Penn Ohio ohlig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 9jI j St Paul Minn k Manit obl Un Pao Hoof lyn oh ig 6 dito dito Line Col lo hyp O 5 Canada Can South Oh8rt r aan V Vrn C Eall Na lch d c O Amsterd Omnibus Mij aand Bottord Tramwe M8ata Hand Nbd Stad Amsterdam aand 9 atad Bo terdam aand 8 BlMll Stad Antwerpen 1887 S J Slad Bruaael 1886 2V Houd Theiss Begullr Gvselsoh 4 OusTiNR StaaUleenig 1860 6 K K Oost B Ot 1880 8 Spanji Stad Madrid 3 1868 NlD Ver B J Av po l eert 36V Ontvangen de Nouveauté s in GOLFCAPES ürap de Paris en Ve veteens ü SAMSOM VEHSCHEIDENHEID Sinds eenige dagen is te Berlyn een strafgeding aanhangig tegen driejongelni nit den eersten stand o a twee zoons van hootdolficieren die het spel ftls beroep heoelenen m a w die hun bovenmatige uitgaven trachten te dekken door hazardspelen Zy hadden een clnb waarin alleen eerstel lui werden toegelaten en die den naam droeg van Klnb der Harmlosen d i de club der onschuld