Goudsche Courant, woensdag 11 oktober 1899

Donderdag 18 October 1899 No 8015 88s e Jaargang mimm miuwi l ieitwsr en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i lelcfooii i W ADVERTENTIEN worden geplaatst van j 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer Hl Jenten proote letters worden gerekend naar plaatsruin te Inzending van A dvertentiën tot 1 uur des midd relefoon l ii I De IHtg ave dezer iourant geschiedt dag el ijks niiet uitzondering van Zon en Feestdagen De rijs per drie maanden is 1 25 franco perp 8t 1 70 I Afzonderlijke Nommers Vl F CENTEN 1 w kmiiiiSGevkNG IflRlCHriNGEN WELKE I UEVAAR SCHADE HINDER KUNNKff VEROORZAKEN OEMEESTER en WETHpUüES S vai BU Ier HINDERWET ining debben verleend a an de lot chap Gouda faWiek van hare rechtverknjgenden tgt het mveliabriek op bet perceel aan Ka iitSr al bekend Secjie E Octblber 1899 r eii Wethouders voornoemd J f R L MaAtÉNS I De Seea étaris OUWEB 1 G ien art poen te Pat zij verf Baanilpoze Ve iflkpVodukten iprichte i eeiiej ï ffsm m m geti Nti zoo heel onschnUig ging liet er niet toe want belialve dat er zeer hoog gespeeld werd werd er ook valach gespeeld De zaak werd vervolgd beroepsspel is in de Dnitsohe strafwet verboden nadat een der nitgebannenen uit de clnb dr Komblnm in de bladen was gaan schrijven Deze heer moest ook als getoige verschijnen maar hij was nergens te vinden Trouwens van de meer dan 100 getuigen waaronder tal van cavalerieofflcieren en adellijke personen o a prins von Thnm nnd Taxis graaf Munster enz waren er meer niet verschenen De beklaagden zijn plotseling tot aller verbazing tijdens het geding op vrije voeten gesteld nadat zij verzekerd hadden dat ze er niet van door zonden gaan De Frankf Ztg is hierover weinig gesticht en meent bovendien dat in dit proces alles gedaan wordt om zoo weinig mogelijk aan t licht te brengen Tal van getuigen verschenen niet en zfl die verklaringen afleggen verzwakken hetgeen ze in instructie hebben gezegd Nogal vermakelijk eindigde het verhoor van een der deskundigen Het bleek dat valsche spelers bjj het schudden van de kaarten min of meer de volgorde kunnen onthouden en dat zij verder de rugzijde der kiarten aan het zoogenaamde Naturpunkt herkennen Hiertoe behooren echter een scherp oog en langdurige oefening Verder honden de valsche spelers er nog een groot aantal kunstjes op na die echter voor t meerendeel geheim zijn Een der deskundigen Hermann vertoonde er echter een aantal die alweer bewezen dat handigheid geen tooveren is De beklaagden beweerden dat deze kunstjes alleen door goochelaars van beroep konden worden toegepast maar de deskundige verklaarde dat ziJ zeer eenvoudig zjjn en dat valsche spelers ze heel gauw te pakken hebben Toen vroeg de verdediger dr Schachtel Zondt n kans zien om bijv mij zelf in 14 dagen zoover in de kunst te brengen dat ik die trucs bij het spelen zou kunnen toepassen P Oh antwoordde de deskundige ondergroote vroolijkheid u mijnheer de advokaat kan ik ze in één dag wel leeren I Men verwacht vrjj algemeen dat de beklaagden zullen worden vrijgesproken ADVERTEKTIEN Franseh Duitscli Engelsch in lier maanden METH BERLITZ aangeb d e dame üitst resultaten worden nagewezen Fr Br Lett B L GEBE BELINFANTE Wagenstraat 100 Den Haag TE HÜÜR TERSTOND OP LATER een BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL 622 EERSTE NBDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BURGËBS DEVENTER Model A zonder rem en schermen f 87 50 Model J met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 156 LUXE ACATisNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op aUe prijzen i 5 r hoogef ïertegOToordigerJ C DERÜITEB Bonda FRMSCÏÏE STOOMYEEVERIJ hei isclie Wasscberij TAN ib PE iiJï iMEit iÖ Kruiêlettde Rotterdatn Oebrereteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Speoiftliteii Toor het stoomen en verven van alle Ueerenen Dameigarderoben alscolr alle Einder oederen Speciale inrichting voor het itoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden Daar de nienwBte en laatste methode geverfd Alle goederen hetzji gestoomd of ireverfü worden onHchsdelflk voor de ge7 ondl eid vnlgena taal bewerkt i 10 JAAELIJESCBE TEBLOTINO m BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP W0E SDAU 18 OCTOBER en op VRIJÜAIJ 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bij plaatsing der Loten zal de Iste Prijs bestaan in oen COMPLEETE BEAPANNING de ndere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE eii aanverwante Artikelen j LOTEN zijn verkrijgbaar tegen i I ft hel l ol bij A BlU killAI en Zk LANGE TIENDEWEG Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao t DttftnaUge door de nieuwste uitvindingen op machinaal gobied verbeterdefiiJbrlcatie jon uitEduitend gebruili van fijn en fijnsto gronil st offou paii andeenii Jen v brulker mn Stollwerck s Chocolade en Cacao oen anbeïelenswaordig fabrikaat nauwtourig beantwoordende atn den inhèuo der resp Etiketten Ik irma behaalde f 87 Brevets als flofleTeran jier i 44 J ere Dlploina 8 gouden enz JUedallIeg een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Veeds IBÏ schreef de Acea mie national de Paris f Nous voue lé 8nions nne 1I ilalUe or première clumfi in oonèldèraUta ae votr excellente fabrioation de Ohooolat bonbona varies et ete SttUwerck t fiibrikaat is verkrijgbaar bij H H Conflsours Banjietfi ikkers enz enz i leneraalvertegenwoordiger voor Nederland I Julins Hattenslodt 1 l Amsterdam Kalverstraat 103 11 i wn Indien gij niet will hoesten gebrnikt de allerwege bekroonde en wweldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract iidiaiiiiii uit de Koninklijke Stoomfabriek üe Honingbloeni van II A7 i CHAIH Co ücnlIaa Mevwim VAN SCHAIE Co a Melianthe is Iwt beste middel dor wereld VAN SOHAIK Sc Oo s Melianthe geneest KinkUoest VAN SCHAIK Co B Meliènthe geneest zoowel oud als jong VAN SCHAIE Co a Melianthe mog in geon huisaiozm ontbreken VAN SCHAIK CO fl Melianthe stnat voottdureml onder Soboikuiidiu toe icbl VAN SCHAIK Co a Melianthe Uelpt onharroepolijk VAN SCHAIK CO S Melianthe is bekroond m t Eerediplomn s VAN SCHAIK Co B Melianthe i bekroond met Goud VAN SCHAIK Co S Melianthe is bekroond mot Zilver VA N SCHAIE Sc Co B Melianthe is verkrijnbaar in flacons van 40 CU lOVtl en I by Firma WOLFF fi Co WesthaTen 198 flouda D MIBBIES Kleiweg E 100 Bouda E H ïi MILD Veerstal B 126 te Gouda A BODMAN Mooriricht J Th torken Boik top B V WIJK Oudtuml r M KOLKMAN Waddinxveei n liOLLMAN Bodegraven PINKSE Nieuwerkerk a d IJ tel W J Tju DAM HamireeU A N vanZESSE N Sciwonhoven Sï s Patent H Stollen Wam Ver ffronae Brfoly ö WÜ7 tnttn Fatent H Stolltm arruniaii hMt Anlau leiihtlenen uM rihh H n Hachahmunyen gagtbê i Mui kaufe daUor ansert gtetê ëcHatfen H UtoUmi mr nn tiiu ilreol odtr tii tolehm élttnhtndlurgen ir atnêtt uaiêrpltkêt fWH aebtniMêndf amgahingl it = S PreUHsten und geugntMe grêtk und frum ZÜIDER HYPOTHEERBANR geeetUgd te BiiemA Haalschappelllk Kapitsal Ren lyillllDen Guideil waarop 10 pCt gestort Geheel geplaalat Directeuren Mr H B VAN MAA8DIJK en E J M DE BRÜIJN De Bank verstrekt voor vaste temtijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente zonder vooruitbetaling en xonder bijberekening van admlniêtrntiekosten en geeft 3è en i pCt fantlhrleten nit in stukken van 1000 500 en ƒ 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gouda b i de Firma MONTIJN DORTLAND Café VEEDEBEST Voorstellingen met t f UODVllE SAPASTJi of de geleerde vlieg vangen aan MAANDAG 16 OCTOBRR aanstaande A SLEGT beveelt zich aan tot b t leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood 12 cent tie K 0 NIEÜWB HAVKN 28 n P Bekrootid op de Internationale Teng toonstelling van Bakkery Mnalderj en Kook t kunst te s Graven flage met een diploma Ver uld Zilveren Medaille j Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekkibg Ouanie en gebe me iit8pattingen ia het beroemde werk Z Dr Retail s i FJ FBE VAItl ii HollaiidBche uitufflve met 27 afb Prjia 2 gulden Ieder die uan de verschrikkelflke gevolg i van deze oudeuj d lydt moet liet lezeö de oüijechte leering diti het g eft redt jaarl fiwi duizend vau een zekeren dood Tp vertegen b hetVer JagaMagaziu t e Leipzig Neuiqavkt 3 Tranco tegen tlizendiql van het bedrag y ook in fo9tztW yi ei in fikeu boeK4 handel H H lISi OIIiLNIJS MAOJUDttS DU Iriiiteinps NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons geïllustreerd mode album voor Jiet Wintersei oen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HMJDLESJALUZOT G oParls Hetzelve wordt dan omgaand jjwtid en franco toegezonden Bestellingen van al 2 5 francs vrjf van alle kosten aan buis met 5 j verbooging ReCxpcitllie kantoor e Hozend lal N K Het Atelier Studio is het bette adres voor VergrootinKen en Rcproiluctiewerk AubeTelud Fl Singel 582 P ï I WAALS iBHHHIi HIHHBL imBMl TAN13AliiS E CASSITO Turfmarkt ITl Gouda SPREEKUUR van 8 tot 6 uur VRIJDAGS van t tot S unr ZONDAGS geen spreeknnr GoüDi Drukvan A BEINKMAN Zn i üvef zlchi Er is hldeplIgriM jiieuws i ii de Zuidalrikaanscbe jnaeilie lï t De Boerenrageerlng lief wacliten mofeèe beeft aan de Britechen ii ent te Pretoria een flink gesteld ultimatnmi dóen toekoéon De Bepnbliek eisclit voor lledenraiddag vBfuur een bevredigend antwoord er zjjn dusook beden weer belangrijke bericbten tewachten i Het ultimatum is waarschijnlijk hetzelfde waarvan verleden week in verschillende bericbten werd gesproken In dit ultimatum werd Woensdag i October gesteld als termgn voor de ontvangst van Engeland s antwoord Do verzending van deze nota werd destijds echter vertraagd ter wille van de te elfder ure aangeknoopte onderhandelinhen tusschen president Steyn van Oranje Vrüstaat en Sir Alfred Milner Aan de in het ultimatum gestelde eischen gaat vooraf een breedvoerige uiteenzetting waarin de Z A Republiek opnieuw vcrwjjst naar de conventie van 1884 en verklaart dat alleen de schending der rechten bü deze conventie aan de Uitlanders toegekend aan Engeland het recht zon hebben gegeven diplomatieke vertoogen omtrent zijn tusschenkomst ten behoeve van de Uitlanders tot de Transvaalsche Regeering te richten Verder wordt gewezen op de jongste onderhandelingen en herinnerd dat do Britsche regeering onlangs een spoedige oplossing aanbeval en op antwoord binnen 48 uren f aandrang hoewel dezen eisch later word ge wijzigd Daarop werden de onderhandelingen afgebroken en kreeg de Republiek te verstaan dat een voorstel omtrent een beslissende regeling binnenkort zon worden gedaan Tot FEVILLETOX Uedcnkschrllten van een Gelukzoeker AimiBAL DE VoFDELma Naar htt Framch DOOR W NUTTER S S Maar o hoe zwaar viel mij haar lof te dragen pijnlijker dan de onbarmhartigste aanklacht was mij haar vereering de lofspraak der wereld deed mijn poging om boete te doen te niet Wat ik mijzelven als stratpUcht oplegde werd mij een bron van genot deed mij gevierd worden streelde mijn trots Doeh mijn hart liet zich niet misleiden door den schijn Ik aanvaardde de eerbewijzen niet ik verafschuwde de onverdiende lofspraak het klonk mij in de ooren als bitter sarcasme Maar de moed om der wereld de oogen te openen ontbrak mij Maar ik wil niet in het graf dalen met een onverdienden lauwerkrans om de slapen de last van den op schijn gegronden eerbied en bewondering mag mij niet tot in den grafkuil bezwaren Ik begeer geen sympathie die ik niet waardig ben Ik wil niet dat men als deugd beschouwe wat slechts een uiting was van berouw Ik wil kortom dat men de waarheid wete m dusvefois echter geen voorstel ontvak cn Dan WJst de regeering der Kepubljek op de mjlitüire toebereidselen van Engelaïnd en zegt Harer Majesteits Regeering on tettige ipracnging lil de binne landHche aangelegeiiheden der Repnbliek heeft een cftidragelöken to estand in het leven geroepen waaraan ie Regeoring der Zuidalrikaansche Repnbliek verplicht is zoo spoedig nlogelyk een eind te maken Hierop vol n de eischen der Transvaalsche Regeoring te i ctQh jloi dat ille geschüpantert aan de eene en de andere ziide zullen w rden opgelost door vriendtéhapAlgke arbiti age of op eenige anderer vricrfflschappelijke wü als tusschen ï ngcland eij Je Z Republiek zal Wordeij Britache troepen ajin de grens onmiddellijk zullen worden 2o Dat U d4r Republie tei uggetrbkke 3o dat alle boepenvorsterkiiïfeen die sedert 1 Juni 1899 iti Zuid Afrika z n aangekomen vandaar teruggetrokken zullen worden binnen een redelpeni tgd ast te stellen door Enger land en de Republiek en onder waarborg vau de zyde van de Republiek dat op geen enkel deel van de Britsche bezittingen een aanval zal worden ondernomen gedurende de nieuwe onderhandelingen Indien deze voor waarde mocht worden aangenomen is de Regeering der Republiek bereid de gewapende Burgers van de grenzen terug te trekken 4o dat de Britsche troepen die op zee onderweg zjjn op geen punt in Zuid Afrika aan land zullen worden gezet De regeering der Z A Republiek eiscbt met nadruk een bevestigend antwoord op deze vier punten en verzoekt der Britsche regeering dringend haar antwoord niet later dan vyf uur Woensdagavond a s te zenden De regeering der Zuid Afrikaansche Republiek wil daaraan nog toevoegen dat het onverhoopt niet ontvangen van een bevredigend antwoord binnen den gestelden termün haar tot haar groote spijt zou noodzaken om de actie der Britsche Regeering te beschouwen als een vormeiyke oorlogsverklaring dat zy zich niet aunsprakelyk acht voor de gevolgen en dat ingeval nieuwe troepenbewegingen naar de Transvaalsche grenzen plaats hebben binnen den gestelden termijn do Regeering der Republiek genoodzaakt zal zyn dergelpe bewegingen eveneens te beschouwen als een vormeiyke oorlogsverklaring De Engelschen gaan voort zich voor den oorlog uit te rusten Dat de stryd nog niet is uitgebroken zegt de gansche waarheid Men moet weten wie Louise de Basseterre was Ziedaar waarom ik dit mijn testament hetwelk tevens mijnbekentenisis schrijf en waarom ik openbaarmaking er van eisch De notaris hield een oogenblik op De verrassing der toehoorders had haar hoogste punt bereikt Men zag elkander verbaasd aan Er werd hier en daar zelfs fluisterend verondersteld dat Louise de Basseterre in een aanval van krankzinnigheid deze regelen geschreven moeht hebben want vroeg men wie kan met een gezond hooid zoo moedwillig ichzelf bel isteren en belagen zichzelt prijsgeven aan de algemeene schande Anderen louter nieuwsgierigen en onverschilligen gevoelden innerlijk een sterke gewaarwording van blijdschap hier gekomen te zijn en de lezing van dit vreemde testament te zijn gaan bijwonen Men verwachtte niet anders dan de openbaarmaking van wie weet welke schandelykheden en laagheden Het was niet noodig dat de notaris stilte verzocht Een blik in de zaal en op de aangezichten der aanwezigen zeide hem hoezeer men voortzetting der lezing begeerde Hij voldeed aan het brandend verlangen der wachtenden en las Ik Louise Henrïette de Froidmantèl markiezin de Basseterre belijd openHjk voor God die mijn hart ziet voor de menschen die mij de Manch Guardian on dat Engeland niet reeds een paar ernstige nederlagen geboekstaafd heeft moet alleen gedankt worden aan President Kruger Van militaire zyde zegt het blad wordt gropte bewondering uitgesproken over de möHCwaardige zelfbeheersching der Boeren die hun positie zeer hadden kunnen verbeteren door de grenzen van Natal en van de Kttftfkolonie te overschryden in het nog lang niet voldoende versterkte gebied te vallen en daar de éipoorwegen te vernielen en de BoerenbevolMng op te roepen met hen geifceene zaak te maken eze houding van kalmte en afwachting todnt dat de Republiek geneigd is alles te do n wat bestaanbaar is met hot behoud vaii de onafhankelijkheid om den vrede te bewaren pn de Times erkent de juistheid hiervajh Het blad doet uitkomen dat thans nog 1 inj hot Noorden van Natal een onvoldoende tro penmassa byeen is en poogt de Boeren te verlokken om den stryd aan te binden Doch de verlokkingen van het City blad ga hU der Boeren oor voorby en zy gaan niet af van hunne aangenomen houding Zy zullen zooals de Chronicle mededeelt eerst de Britsche eischen afwachten en hoewel zy daardoor een groot aanvankelyk hoordeel prysgeven slechts een verdedigende houding blyven aannemen In de Boerenkimpemeuten zjjn natuurlyk ook jonge heetgebakerde elementen die de bedaclitzaamheid van Kruger van Joubcrt en van de oudere commandanten laken en gaarne onmiddellyk op de rooibaaitjes zouden losslaan Maar de kalme bedachtzaamheid wint de overhand en verkrygt daardoor tevens de sympathie van de weldeukenden en beschaafden Het werk te Creusot is nog niet hervat Wel zyn er vergaderingen gehouden van de chefs van dienst maar het bleek onmogelyk de deuren der fabriek weer eensklaps te openen Pas langzamerhand kunnen de werklieden weer in dienst gesteld worden Het materiaal in de fabrieken heeft geducht geleden en dit botoekent wat in een inrichtinp waarvan alle vertakkingen met elkaar in zoo nauw verband staan De hoogovens zyn niet uitgedoofd zy smeulen nog maar zullen met de uiterste voorzichtigheid weer tot den normalen gloed teruggebracht moeten worden dit geschiedt door inblazing van warme lucht en zal zeker acht dagen tyd eischen Het werkstakingscomité heeft nn veertig man aangewezen om met dien arbeid te beginnen Mocht er een hoogoven uitgaan dan beteekent dat voorloopige werkeloos hoeren geknield de vergiffenis inroepende van 5God en van de menschen mijn geweten bezwaard te hebben met den dood van mijn vader en met dien van mijn zoon Een verward gedruisch van stemmen deed den notaris de lezing staken Dat testament liegt of degeen die het voorleest liegt 1 riepen een twmtigtal stemmen tegelijk Hot waren de verpleegden van Louise s stichting Stil stil riepen anderen waarom zou het niet de waarheid zyn Laat men voortgaan met lozen er gebeurt zooveel in de wereld Intusbchen waren twee in het zwart gekleede vrouwen don notaris genaderd en verzochten hem dringend het hierbij te laten en een groot schandaal te voorkomen Het waren twee vriendinnen der overledene helpsters in hare inrithtmg als zij van hooge geboorte en als zij haar leven wijdende aan werIcen van barmhartigheid iHet is niet alleen de eer der overledene die er mee gemoeid ia maar de goede naam onzer instellmg staat op het spel pleitlen zij Maar de notaris gat haar op beleefden doch beslisten toon ten antwoord dat de laatste wil eener afgestorvene geëerbiedigd moest worden en dat bovendien zijn beroepsplicht hem voorschreef de lezing ten einde te brengen en hem niet toestond op welken grond ook zich er aan te onttrekken En hij ging voort Ik heb mijn vader gedood heid voor 500 arbeiders Oelyk men weet zal echter do werkeloosheid over al de arbeiders van een bepaald vak omgeslagen worden De ovens der staalgieteryeu zyn ten deele vernield gewelven zyn ingestort De materie is in de ovens gestold zoodat deze opengebroken moeten worden De myn heeft ook geleden men kan daarin niet maar weer zoo dadelijk aan het werk gaan Dan liggen er treinen bootladingen brand en grondstoffen te wachten die gelost moeten worden maar waarvoor eerst de bergplaatsen in orde moeten worden gemaakt In acht dagen denkt men evenwel heel wat te doen Schneider is te Purp tot regeling van de talloozo moeielykheden welke zich liebben voorgedaan door de vertraging der leveringen zoowel aan den Htaat als aan andere afnemers Men denkt dat de maatschappij nog belangryke schadevergoedingen zal te betalen hebben In een woord deze uitkomst toont nog eens op schrikbarende wüze aan welke ontzaglijke materiaele schade het gevaarlyke wapen eener algemeene werkstaking aan de groot industrie kan toebrengen De Czechische feudale adel in Oostenrijkheelt gemeend den toestand der Czechentegen de plannen van het nieuwe kabinetClary een beetje te moeten aanwakkeren In een proclamatie door de club der feudale grootgrondbezitters opgesteld wordt het besluit van het uitvoerend comité van de groepen der meerderheid om alles te doen watin het vermogen der aaneengesloten partygroepen ligt ten einde het gemeenschappelijkprogram tot uitvoering te brengen hoogelyk geprezen en wordt beslist verklaard dat doclub gaarne tot het uitvoeren van dit planzal medewerken als daardoor de gelijkheiden de rechtvaardigheid in de behandelingvan alle volken der monarchie worden bevorderd I Vooral het plan tot opheffing van de door Badeni op onwettige wyzo uitgevaardigde taalvcrurdeningen vindt by de club grooteu tegenstand De proclamatie noemt dit plan wanneer het niet voorafgegaan wordt door een daarmede gelijkstaande schadeloosstelling een groot onrecht aan het Czechische volk een onrecht dat onvereenigbaar is met de grondgedachte van het program der meerderheid Do club zal daarom gemeenschappelijk met de geestverwante partijen optreden voor de wettelijtto regeling van de rechten der verschillende volken en van hunne talen In verband hiermede verklaart de club te Ik heb mijn kind gedood Niet het is waar door mijn handen met hun bloed te bevlekken maar door een zede lijken slag even noodlottig en doodelijk als messteken of pistoolschoten Ik heb mijn vader gedood door mijn schande mijn zoon door hem aan zijn bt over te laten ik ben een ontaarde dochter een onnatuurlijke moeder Ten val gebracht zocht ik mijn schande te bedekken en de gevolgen te ontgaan De man die de vader was van mijn zoon heeft mij mijn zoon ontvoerd Hij heeft mij gezegd wat hem goeddacht en ik hob blindelings geloof geslagen aan zijn woorden omdat ze mij tijdelijk str iffelooiheul waarborgden ofschoon ik bijna voor zeker had kunnen aannemen dat hij mij ook daarin weder bedroog Mag een moeder zich laten bedriegen om den tuin leiden als het haar kind geldt Ik had over mijn zoon moeten waken aU over mijn eigen leven meer dan over mijn leven Ik had den moed behooren te hebben voor den dag te komen met mijn oneer in het aangezicht mijner ouders had ik mijn schuld behooren te belijden terwiUe van de toekomst van mijn zoon Met mijn armen had ik hem moeten beschermen tegen deze wereld Niets van dat alks heb ik gedaan Ik heh er in berust dat mijn naam goed was Wordt vervolgd