Goudsche Courant, donderdag 12 oktober 1899

steden was de hospita haar reisgezellin en werd dan vrij gehouden van haar eigen spaardniten Ten laatse werd het te mooi en liep de millioenen jnffrouw tegen de lamp Vrpag werd zij op een harer reisjes te Arasterdam aangehouden zoodat een spoedige liquidatie van de erleniszaak is te voorzien Zij is gister naar de gevangenis overgebracht Nog deze bijzonderheid dat de verdachte evenals indertp Jannetje Struyk in het Biblehotel te Amsterdam haar intrek had genomen en daar werd gearresteerd houtzagerij aan den Kattensingel door vermeerdering der beweegkracht aan P den Hertog tot het uitbreiden der blikslagery en lakkery aan de Turfmarkt door verbouwing aan J Spoor tot het oprichten eener slachtery aan den Groenenweg aan U A Sprayt tot het weder oprichten der sigarenfabriek aan de tleuzenstraat aan J de Jong tot het wyzigen derhoutzagéry aan den Kattensingel door verandeT mi van beweegkracht ïan E Arends tot hot oprichten eener akkery aan de Korte Groenendaal aan E J van der Heyden tot hot oprichten eener malery van kryt enz gedreven door een gasraotor aan den Turfsingel aan de Directie der Stearinekaaraenfabriek tiüuda tot het uitbreiden dier fabriek door aan Jiet oprichten eener inrichting voor glycerine Onder de voor de arrondissementsrechtbank te Utrecht als gewooniyk terechtstaande groot aantal landloopers bevond zich eergisteren een zestigjarig man die zeer doof was Dientengevolge moesten de gewone vragen van den president hem door den deurwaarder verstaanbaar worden gemaakt Zoo werd hem 0 a aan het oor geschreeuwd of hy al meer en hoe dikwyls in de Rjks werkinrichting was geweest op welke vraag de man antwoordde ja driemaal geloof ik I Doch toen heW op last van den president werd toegeroepen dat hy zich vergissen moest want dat nit de stukken bleek dat hy er reeds zestien maal was geweest keek hy den deurwaarder half wezenloos aan ei zei chut zostienmaal alP Waar blyfttoch de tijdl Voor de zeventiende maal zal hy er nu heengezonden worden voor drie jaren zoo luidde het vonnis der rechtbank den Zeekant warmer was is een woon ver dtstillatie scbynsel maar zeer sterk was gisterochtend het verschil van 18 graden tusschen Utrecht en Helder waar de thermometer op 52 stqnd wat jnist de norhiale temperatuur is ook voor Amsterdam waar de stand echter 4 graden lager was 48 Te Vlissingen waar het normale cyfer 54 is stond de kwikkolom op 49 In een vergadering van de brandweer eergister avond te Rotterdam gehouden was gezegd dat die stad ryk genoeg is om een beroepsbrandweer te betalen Hierop zeide de heer Rothmeyer Rotterdam is ryk zeer zeker doch slechts ryk aan menschen Het zou ook in andere opzichten ryk zyk zyn als men het geluk had dat den Haag 24 uur verder gelegen was Thans is de beste winkelstand van Rotterdam de Spuistraat in den Haag t Behoeft geen vermelding dat de slotsom was dat Rotterdam s vrywillige brandweer voortreffelyk is Te Wormorveer ligt een brug over de Zaan in het Overslnispad Sedert eenigen tyd echter is er een geschil ontstaan tusschen de hoeren van Wermeskerken notaris te Krommenie Boonacker notaris te Schagen eigenaar van genoemde brug en Langebaerd notaris te Wormervner en t gevolg daarvan is nu dat Zondag morgen de bewoners van Wormerveer de brug vonden afgebroken De heer v W had dit op last van den heer B in t nachtelyk dniater met eenige helpers opgeknapt Als antwoord op de sympathie betuiging door de Friezen aan mevrouw en kapitein Dreyfus te Oarpentras gezonden is by de afzendster mejuffrouw G H Matthyssen te Leeuwarden de volgende uiting van dank ingekomen De heer en mevrouw Alfred Dreyfus hebben het prachtige album ontvangen dat hun op zoo gracieuze wyze door de inwoners van de provincie Friesland is aangeboden Zy zyn byzonder getroffen door deze betuiging van achting en sympathie en brengen zeer hartelyken dank aan de ondertee Directe SwoorweKverblndlngen met GOUDA WInterdlenst 1899 1900 AaoKevao D 1 October Tijd vao Greenwieli ROTTIKDAÜTioa reru 19 13 18 68 1 86 8 11 3 86 8 49 11 83 1 11 86 1 07 4 08 11 48 1 14 a 4 16 10 19 11 80 11 61 18 88 1 88 8 80 4 HM 09 411 6 18 8 60 M Alleen Ie en 8e Kxtra b b Ul n Op de treinan aljn zondag Maandag en Dinadag ndaagaeh retonrbiljattan aeor de kl erkrjgbaar tegen kalen rraebtprij W HoUandacbe Spoo r L Zx pple n b g E 9 14 Ooudn oordroeht liauwerlreik OnpelU Rotterdun M BotterdmnD P Botterdam B AUeen dea Dinadagi 9 88 9 46 P 10 11 EOTTBBDAM 90ÜDA ii reraa 10 19 11 85 18 16 10 89 10 36 10 48 0 17 I 11 54 IJ OI 18 84 1 06 9tolttndaehe apoor l Extra aopplemt nlb wija tan de Compagni der Wagons Lite KM 8 11 00 9 88 10 0 PaenlUtief op den loop kan niet gerekend worden n o U D A I I N H A A o via veraa 10 1911 16 11 19 18 16 1 03 1 0 i S 14 3 46 4 18 4 66 6 86 11 80 1 18 6 07 11 41 1 89 6 18 11 66 1 8 6 88 10 16 11 46 11 19 46 130 1 48 8 48 i Xi 4 4S 6 87 6 66 9 66 10 98 m m 9 4610 11 11 97 11 86 18 0 1 30 8 4E 8 00 4 09 4 S6 4 t 6 30 6 19 7 48 7 66 8 66 9 48 10 19J 10 17 1 86 4 61 8 18 9 4 f 10 88 l so 6 06 6 J0 10 08 10 4S J ol 5 16 6 89 10 14 0 9 9S6 10 18 10 4 11 1 19 08 U S7 8 19 8 14 8 87 l 7 6 08 6 87 6 00 6 50 8 10 f 88 9 8 i J10 46 £ klaaae extra betalen Ü Beitigora roor de lijn Brwikelen Anutwdam mogen via UtrMgt rmsen B O I II I I H C H 1 il reria 9 40 10 19 10 67 18 00 18 0 8 16 3 17 4 88 11 14 9 8 U 8J 9 40 S Si 10 61 11 46 U SS 1 18 8 S 1 0 6 04 ouda Uudew Woerd Utt nh Utrecht Wrtürdöll üudüf Ooada 6 80 6 34 7 60 8 18 6 48 6 0S 7 4 8 8 S 8 66 S 10 14 6 87 8 66 7 63 8 81 8 40 0 10 16 10 88 11 88 19 08 1 37 8 ns 8 20 3 69 1 48 6 38 6 1 6 6 i 7 63 9 19 10 00 10 84 6 18 6 SS 8 14 10 38 11 65 18 87 4 88 7 9J i 10 64 5 S0 7 0 8 88 10 46 l 36 4S 7 37 9 4 6 60 7 17 7 87 8 86 9 01 9 98 V 6 10 69 11 10 19 11 18 61 8 1 9 8 40 8 68 4 43 5 90 6 10 7 18 7 68 8 86 10 0 10 16 11 10 zullen trachten naar het vorm li eeaer regeoring die op deze grondslagen het bewind wU aanvaarden Het manliest is dus een oorlogsverklaring niet alleen aan het overgangsministerie Clary maar ook aan het toekomstige coalitie kabinet waaraan keizer Franz Joseph de zorg voor het herstellen van do cunstitntioneele toestanden in ziin rjjk wil toevertrouwen Verspreide Berichten Duitse HLAKD Het 248te jaarlgkache congres der Dnit8che socialisten is te Hannover geopend Singer begroette de vertegenwoordigers der buitenlandsche partygenooten Nederland is vertegenwoordigd door Vliegen Hermans en Kemper Nabjj Oberlahnstein is een locomotief in een pleiziertrein gereden Twaall personen werden gewond In het Renzengebergte is de temperatuur zeer gedaald en een hevige sneeuwstorm heelt gewoed Tengevolge van kouvatten moet de r kskanselier vorst Hohenloho sedert eenige dagen zjn kamer houden Op het internationaal aardrpskundig congres heeft de bekende Noordpoolreiziger Kansen als zjjn meening te kennen gegeven dat de poolexpeditie Andrée is verongelukt ESQELASD De eerste steenlegging van een monument Toor Pamell heeft Zondag te Dublin aanleiding gegeven tot een grootsche betooging van vereenigingen met den lord mayor aan het hoofd De lord mayor hield een rede waarin hj in herinnering bracht dut de eerste daad van Pamell in het Parlement is geweest een poging om de vrijheid en onafhankelpheid van Transvaal te waarborgen De plechtigheid eindigde met een driewerf hoera ter eere van president Kruger BSLOIE Er loopen geruchten van een nieuwe werkstaking in de kolenmijnen als gevolg van de verhooging der kolenprgzen welke door de werklieden wordt beschouwd als een bewjis voor den bloei der mjjnindnstrie waarvan ook zy willen profiteeren door loonsverhooging In hot middelbekken moet zelfs reeds tot staking besloten zgn Japak Een tyfoon heeft in midden en oostelijk Japan enorme schade aan den oogst en gebouwen toegebracht Een spoortrein werd van een brug nabij ütsunomiya in de rivier geworpen Zes personen werden gedood verscheidene gewond BINNENLAND W fl 8 88 9 09 8 46 8 68 8 6 9 C8 9 38 J 7 80 7 38 8 19 door 7 97 7 84 7 41 7 60 6 30 S 4S 8 19 9 Botterdiun Beun Rotterdam D F Botterdam M Japolla Hieuwerkerk HoordrMht audi 7 16 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 6 46 b 61 8 0 6 14 8 80 7 41 Alleen 1 en 9 klaaae extra betalen W 7 86 8 09 8 41 9 11 7 S7 8 63 7 48 8 08 9 14 8 07 8 86 9 19 9 8 Gouda ï Tenliui n Moerkap6ll Soetermeer ZegwaMil Voorburg Han 6 49 e OS 7 06 7 90 7 46 8 SS 8 66 9 0 iUage Voorburg ZoeUmn Zeg tM Z euli Mc 6 18 Ooudl 94 6 9 7 SI 7 47 i Harmonikatrein allMn 1 d 07 Men deelt mede dat de minister van justitie een gestreng gerechtclflk onderzoek gelast heeft in zake de openbaarmaking de vorige week door een der Haagsche dagbladen van een résumé van de nog niet bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoordracht betreffende de legerorganisatie Onder de merkwaardigheden die de pachter der hofstede Huis Ter Haar vóór het jaar 92 toonde aan hen die in de ruïne ook nog artistieke onderdeden van beeldhouwwerk enz zochten behoorden de groote hardsteenen grafzerken dicht in de nabpeid van stal en schuur Aangezien het vee der hoeve hier nog ronddoolde en biJ de ondernomen herstellingswerken het gevaar voor beschadigen door onachtzaamheid en nieuwsgierigheid van vreemdelingen toenam werden deze grafzerken bij den aanvang der bouwwerken onmiddellijk met een geheele beschutting overdekt Zoo lang de overgebleven muren der kerk niet opgetrokken waren en met den ganschen behouden toren weer tot een geheel waren opgebouwd werd aan de grafzerken niet geraakt en mocht ook het terrein noch neven noch daaronder worden onderzocht In de vorige maand eindelijk was de kerk zoo ver voltooid en afgesloten dat baron Van Zuylen met de architecten tot een volledig onderzoek kon overgaan Van de drie groote zerken behoefde slechts een gedeeltelp verplaatst te worden om den toegang te vinden tot een zeer ruimen grafkelder waarvan het bestaan niet meer bekend was Sedert de tpen der Hervorming onderging deze slotkapel veel lotswisselingen de familie Van Zuylen bewoonde het huis Ter Haar niet meer sedert 150 jaren was het slot zelfs geheel onbewoond Dus werd ook in eeuwen hier niet meer begraven De grootste en belangrökste zerk werd vervaardigd op last van én voor Dirk van Zoylen vertoonende als kwartieren Zuylen Drakenborgh Assendelft Rennes Nyevelt Haer Kyetwiick en Cninre De data van t overlijden werden niet ingevuld Het ornament is renaissance van karakter In den zeven meter langen en twee meter breeden kelder met een enkel tongewelf overspannen zijn nog aanwezig achttien schedels en een menigte doodsbeenderen De kisten ziJn geheel vergaan zoodat de gebeenten op den vloer rusten van de metalen handvatten en sppers zijn nog veel overblijfselen Thans worden deze gebeenten van ditvoorgeslacht die niet meer te onderkennen ziJn gezamenlijk in een eikenhouten kist behoorlijk gesloten welke met lood inwendigwordt bekleed dat voor de toekomst eendeugdelijk omhulsel kan vormen 5 In hetmetaal vermeldt een opschrift de toedrachtvan deze vernieuwde kisting en de nainender personen onder wier leiding zü werd bewerkstelligd Tijd Greinengde Berichten GOUDA 10 49 11 11 81 9 86 9 64 U 11 80 11 87 9 38 9 40 k 68 8 40 7 6 CKstermorgen kWart voor zeven zijn te Breukelen de personentrein no 5 43 die uit Amsterdani naar Rotterdam vertrekt en een kolentrein uit Utrecht tegen elkaar geloopen Het ongeval gebeurde even voorbij Breukelen waar de lijn zich splitst in de richtingen Utrecht en Harmeien en stond in verband met het herstellen van de brug over de Breukelensche vaart waardoor het verkeer tusschen Maarsen en Nieuwerslnis tijdelp over enkel spoor geschiedt De personentrein uit Amsterdam was het station Breukelen gepasseerd en stond te wachten voor onveilig sein op den wissel toen hy schuin van ter zjde ingeloupen werd door den kolentrein uit Utrecht Het mistte in den vroegen morgen zwaar zoodat de machinist het onveilig sein niet zien kon Kr waren knalsignalen op de rails geplaatst maar door de gladheid van de rails kon de machinist den rem aanzettend den trein niet spoedig genoeg tot staan brengen Dub liep de machine van den kolentrein in den bagagewagen vlak achter de locomotief van den personentrein Deze bagagewagen was gelukkig gevuld met stukgoed Het treinpersoneel bevond zich in den derden wagen door welk toeval geen persoonlyke ongelukken te betreuren zijn De ongeveer twintig reizigers in den personentrein hielden zich kalm De machine van den kolentrein veroorzaakte voortscliurend langs den personentrein geringe materieele schade De eerste bagagewagen van den personentrein werd uit de rails geworpen en kantelde van den tweeden bagagewagen werd de treeplank beschadigd en de tender der locomotief werd door den schok buiten de rails De locomotief van de kolentrein kreeg schade aan den bufferbalk en de bagagewagen van dien trein werd evene ns licht beschadigd Kort na het ongeval verschenen ter plaatse de hoeren Huysinga inspecteur Van Egmond ingenieur der tractie en Van Hoorn ingenieur van weg en werken allen uit Utrecht De kolentrein werd met een andere locomotief naar Utrecht teruggezonden De passagiers van den personentrein werden over Utrecht naar de plaats hunner bestemming gebracht on het vervoer van Amsterdam naar Rotterdam is nu tijdelijk over Utrecht verlegd Men hoopte tegen den namiddag het versperde spoor weder geheel vrij te hebben een nieuwe wissel te Nieuwerslnis voorhanden werd reeds omstreeks den middag ingelegd IntusBchen ondervond gistermorgen het verkeer tusschen Amsterdam Utrecht en Rotterdam groote vertraging H M de Koningin heeft door den burgemeester van Hoedekenskerke aan den arbeider P Lucasse aldaar f20 ter hand doen stellen opdat deze daarmede een vrachtrödersbedrijfje zal kunnen beginnen De arbeider is door een gebrek aan zijn oogen niet meer in staat veldarbeid te verrichten Een nieuwe Jannetje Struyk is een juffrouw op de Kalvermarkt in Den Haag Onder voorgeven tot een erfenis gerechtigd te worden van drie en een half millioen gulden welke zaak de Engelsche consuls te Rotterdam en Amsterdam voor haar in handen hadden wist zij van verschillende lieden in en buiten haar omgeving geld te leenen Het grootste vertrouwen word in haar gesteld door hare hospita die een vetten spaarpot had waaruit zy zich een bedrag van ongeveer f 1200 wist meester te maken B 67 4 89 7 6 8 03 8 10 8 17 8 88 4 48 4 6b 6 08 6 09 6 18 6 88 S 18 7 14 8 17 8 39 10 10 10 87 10 17 10 94 10 81 10 40 10 66 11 18 8 60 6 40 8 30 7 88 11 41 UJ84 l 8 18 Sr 9 68 10 08 f 10 16 10 99 9 39 10 98 Op haar manier was t millioenenmensch nog royaal want op haar pleizierreisjes in t buitenland of naar de beide genoemde koop 1 66 9 06 1 39 8 6S 1 49 i ce 8 03 8 09 8 8 11 18 88 18 81 8 33 8 411 7 46 10 18 10 90 4 06 4 40 4 60 4 67 6 n4 4 84 6 10 8 17 I 97 8 84 8 41 8 47 8 18 8 90 6 46 6 66 i 4 6 15 7 17 10 06 10 40 10 18 10 97 10 8 10 4 4 U 07 7 69 8 80 8 S9 9 13 8 11 M e 1 00 8 88 8 8 E 8 41 8 48 8 t 40 6 16 43 7 46 GOUD A A MSTIBDAH na farta iaiida 9 8 09 8 18 9 33 10 10 10 57 18 0S 1 06 8 8 8 4 O 6 08 86 8 16 f il 9 93 9 86 0 68 Am l W 8 01 8 68 9 09 10 10 10 64 18 48 18 67 1J3 8 3 4 16 B 8 47 6 05 8 66 8 88 7 10 8 7 18 8 48 t8 40 7 89 f b 10 38 10 48 10 11 16 10 68 4 67 6 60 8 689 0010 01 0 1010 O 1 46 Aliiit O 8 IV k OS 83 10 86 11 09 1 08 1 10 08 8 41 4 80 6 11 6 06 9 13 10 8 10 86 10 81 18 00 Vmat O 6 85T 8I6 8 86 18 9 46n lH 01U 0 11 81 Ib 8 31 4 4 8 90 7 6 8 10 9 46 Ka W i 48 1 60 7 86 8 10 SF0 9 30 10 00 iLsO 18 6 18 40 8 1 8 30 3 46 6 0 8 36 7 30 8 86 li OO toiula 7 17 7 3 8 18 9 09 9 34 1M8 10 48 18 611 0 1 94 33 4 17 4 88 6 47 7 69 8 14 9 19 11 10 kenaWs van dit protest ten gunste van het recht bn der waarheid De brief geschreven door mevrouw Dreyfus ea door haar onderteekend draagt tevens de haljdteekening van kapitein Dreyfus Het handstairift van dezen is krachtig somber zonder aarzeling schryft de Leenw Ct In plaat van de S aan het einde van den naam een korte stevige haal schuins naar beneden de onderteekening van een man die energiek is niet van tirelantyntjes houdt en zyn zaken kort en bondig afdoet Te Utrecht wees gisterochtend 8 uur de thermometer niet hooger dan 34 graden dus slechts 2 boven het vriespunt De normale warmte aldaar in dezen tyd van October 51 graden es verschil dus van Te öroningeu was het 2 te Maa g ht graden hooger Dat het ophetzelf Schipper Jan Post lag dezer dagen met zyn visschersvaartuig U K 92 in de haven te Nieuwediep met een knecht aan boord toen zich een heer by hom vervoegde om eenige dagen met hem te gaan varen om verschillende plaatsen te bezoeken Het akkoord werd gemaakt voor f 10 per dag en men stevende naar Medcmblik waar de heer genoeg van de reis had en aan wal ging liet verschuldigde voor een dag betalende De schipper gaf hier den knecht zyn congé als oorzaak van het vertrek van den heer en voer alleen naar het Nieuwediep terug alwaar een andere knecht gehuurd en men zee inging om te vissclieu doch na eenigen tyd had de nieuwe knecht zyn bekomst en moest aan wal gezet worden waarna schipper Post de reis alleen ondernam naar Urk doch hy geraakte ten Westen van Wieringen by vallend water aan den grond Het gelukte hem door de zee wadende een anker uit te brengen om te voorkomen dat zyn schip nog verder op het droge kwam doch met zeer veel moeite gelukte het hem weer aan boord te komen Nadat het schip hier twee dagen en nachten had vast gezeten en de schipper zonder voedsel was geraakt kwam het vaartuig weer vlot en werd de koers naar ürk gezet Onder het zeilen geraakte Post by het laten vieren van een zwaard over boord doch had gelukkig hot zwaardtouw gegrepen zoodat hy nu aan het zeilende schip huig doch waarmede hy zich weer in het vaartuig kon werken en nu ongehinderd in de Urker haven kwam STADSNIEUWS GOUDA 11 October 1899 Wat is of wie is de galeerde vlieg Wie met dit wonder kennis wil maken brenge Maandag 16 October een bezoek aan café Vredebest alhier Dagelyks hebben aldaar dan sensatie voorstellingen plaats De impressario presenteert dit kunststuk als een raadsel dezer eeuw Op het gebied van gedachten lezen rekenkunde helderziendheid enz weet deze wonderiyke vlieg tegen een eenvoudige spiegelrnit geplaatst op de meest cnrieuse wyze juist neer te schryven wat in het brein van een mensch omgaat t Is een heel aardige geheel nieuwe truc I Tot adjudant onderofficier by het 4d Reg Jnf is benoemd onze vroegeren stadgenoot de sergeantmajoor G F Kagie T Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleenen wy nog het volgende NIJVERHEID HANDEL EN SCHEEPVAART Kamer van Koophandel en Fabrieken By de verkiezing die op 23 November gehouden werd ter voorziening in de vacaturen ontstaan tengevolge van periodieke aftreding werden de aftredende leden allen herkozen en wel de heeren H Straver met 26 A van Reedt Dortland met 25 H Braat met 24 D G van Vreumingen met 23 en A A C Verzyl met 22 van de 26 uitgebrachte geldige stemmen Op het einde van het jaar fungeerden als Voorzitter en als Plaatsvervangend Voorzitter de heeren H Jager en J M Koot hoven van Goor en als Secretaris de heer Mr M M Schim van der Loeff Nyverheid Hoewel in sommige takken van Handel en Nyverheid eenige vooruitgang was te bespeuren kan de Igemeene toestand niet gunstig worden genoemd Krachtens de wet van 2 Juni 1875 Staatsblad No 96 werden de volgende vergunningen verleend aan J Vergeer tot het uitbreiden der aan G F van der Want tot het oprichten eener pypenfabriefc aan de Zeugstraat aan G J Goedewuagen lot het uitbreiden zynor bakkery door het plaatsen van eene stoommachine tot het reinigen van beschuitbussen aan de Vischsteeg aan P van der Pol firma Dualmans Co tot het uitbreiden der bleekery aan den Fluweelen singel door vermeerdering van beweegkracht aau l tebr Dercksen tot het oprichten eener hakkery met blikslagery gedreven dooreen gasmotor aan de Karnemelksloot aan J C Dorlas tot het oprichten eener koffibrandery met gasmotor achter de Kerk aan J H Kok tot het oprichten eener smedei y aan de Zedgstraat aan J Kortenoever Zn tot het oprichten eener wcvery gedreven door een gasmotor aan de Lazaruskade aai G J üoedewaagen om met verandering der hakkery aan de Gouwe daarin een gasmotor te plaatsen in plaats van de stoommachine aan H van Vlaarduigen tot het uitbreiden der smedery behoorende tot zyne scheepstimmerwerf aan den Hoogen Schiclandschen Zeedijk Op het verzoek van C C Krom om vergunning tot het oprichten eener lak en oliekokery aan de Korte Akkeren werd afwyzend beschikt Gaskrachtmachines worden gebezigd in de tabakskervory van de firma Wed J Goorissen in de boekdrukkery van de firma J van Bentum en Zoon in den timmerwinkel van H J Nederhorst in de koordfabriek van de firma J B van Oatz en Zoon in de hakkery van Gebr Dercksen in de gruttery van G Krook in de hontzagery van J Vergeer in do smedery van G Tiesema in de tahaksltervery van P J van Vrenmingen in de Goudsohe Coup Broodbakkery üns Voordeel in de houtzagery van J de long in den krytmolen van E J van der Heyden in de hakkery van G J Goedewaagen in de koffibrandery van J C Dorlas en in de wevery van de firma J Kortenoover en Zoon Wordt vervolgd Haastrecht De heer 6 van dor Graaf onze vroegere dorpsgenoot thans onderwyzer te Amsterdam is benoemd tot 2e luitenant van het Reservekader by het 7e regiment infanterie Zevenhuizen Aangenomen het beroep by de Gereformeerde Kerk alhier door ds G W de Vries te Metslawier Lekkekkerk De vergadering door de werkliedenvereeniging Onderling Belang 11 Zaterdagavond in het lokaal van den heer D Verkaik alhier gehouden was door de leden flink bezocht Do oprichting van het ziekenfonds kwam daarin tot stand Het ontworpen reglement werd onveranderd goedgekeurd en aangenomen t Aantal toegetreden leden bedraagt 37 Volgens de bepaling vervat in art 4 van het reglement den onderdom bepalende tot 45 jaren Evenwel zyn als medeoprichters van vereeniging en fond 6 leden boven 45 jaren toegelaten by besluit van de vergadering Het fonds trad dadelyk in werking Daar geen andere zaken ter behandeling waren aangegeven sloot de voorzitter de heer J Neef de vergadering met den wensch dat spoedig meer werklieden zullen toetreden nu het streven beter bekend wordt MooRDEECHT Alhier zyn als candidaten voor één lid van den gemeenteraad gesteld vacature C Hoogerdyk de heeren C Tom en J IJff Krimpe a d IJsbi Woensdag zal in de zaal van den heer G Boers alhier eene openbare vergadering plaats hebben uitgeschrev p door de Kralingsche werklieden vereeniging Vryheid door Broederschap als spreker zal optreden de heer D De Klerk lid van de Tweede Kamer Het onderwerp zal zfln Doel en werkkring van het Algem Nederl Werklieden Verbond Na afioop der lezing zal getracht worden een Werkliedenvereenigiijj op te richten Rechtszaken Door de Arrondissemonts Bechtbank te Rotterdam werdt gisteren o a het volgende vonnis gewezen W D 19 jaar boerenarbeider te Stoiwyk beklaagd geweest van diefstal van tamme eenden te Gonderak werd vrygesproken Na een twist met zyn baas had de 21jarige schippcrsknecht A H te Rotterdam den 30 Aug alhier zich in de herberg van E H van Mild zoo bedronken dat de kastelein het noodig oordeelde hem uit zyn iiiricIWing te verwyderen Toen hy buiten de deur was gezet had hy een ruit boven de deur stnkgetrapt en vernield Natuurlyk zeide bekl zich daar niets van te herinneren wat niet belette dat het O M op grond van de getuigenverklaringen 12 dagen gevangenisstraf requireerde Het gerechtshof te Arasterdam veroordeelde gister Edel van Twist wegens vervalsching van assurantieplanuen en gebruikmakiiig van de valsclie stukken tot 2 jaren gevangenisstraf De rechtbank had 3 jaren gevangenisstraf opgelegd De arr rechtbank te Arnhem heeft gister den wethouder van Gendt J 1 van E die terecht stund ter zake van helecdiging van den burgemerster van dat dorp veroordeeld tot 5 dagen gevangenisstraf Wegens huisvredebreuk is diezelfde wethouder veroordeeld tot f 10 boete subs 10 dagen hechtenis 361 Staats loterij 6e Klaasa Trokkieg van Dinsdag 10 October No 13146 18768 Ua 1 1 60 ieder t 1 00 No 1136 13450 H728 ieder f 400 No 1103 11336 13357 18117 19708 iedor f 800 No 686 1893 8704 10 69 11518 1806 18688 16619 19573 19752 Prijzen vao 70 39 2 99 6894 7868 9 38 li399 1 084 180 i 64 8710 6399 79 8 118 8 7S 5734 8 1 996 3 04 58e 31 896 78 471 3109 5900 616 8 80 8098 19 3405 61 7 99 8600 73 690 68 84 706 S603 67 10108 12146 16221 181 2 71 12668 15591 61 95 19610 69 U20I 8208 10219 71 156 3 18960 44 10363 127 9 15866 1842 67 78 61 16983 1 687 91 10787 1888 16013 18688 8306 08 7 t 7 16 18171 11 10931 6 84 1880S 8434 11009 18083 16117 48 864 378 8229 8 19 60 98 63 19287 099 932 58 69 76 13007 16 96 66 88 40IS 6 74 78 6t 6699 1086 4131 77 1188 4 70 6609 1315 4462 73 1486 78 6716 46 7 41 73 90 1505 4611 66 61 91 18859 1633i 19S76 8671 11192 18387 43 19 84 8726 11260 8 88 87 8810 11376 I34S3 18580 19 08 80 96 13602 67 6 89 88 11 1140S 60 06 t9 8983 67 51 16934 196 4 9010 11676 81 3 10791 44 11603 137 1 17837 19844 28 4601 6944 9998 11734 13816 17417 19015 9 71 7014 9362 1180 13945 17860 80070 1683 80 87 77 11939 14312 78 20832 1766 4704 79 84 67 35 8 84 88 16 1 8 8 1 083 40 1 79 1968 84 7204 9480 12112 1448 1777 20316 3161 4812 1346 9660 13 14545 84 20446 86 498 7400 99 19 72 1 20646 2281 608 7667 9363 7 82 17827 30708 8511 610 7827 701 7 11609 66 79 96 6248 67 42 12951 48 18050 20885 verscheidenheid Groote vrooiykheid ontstond dezer dagen voor het loket van het post en telegraafkantoor in het Duitsche stadje Wandsbeck Een klein meisje kwam door het loketvenster kyken en luisterde opmerkzaam naar het tikken van het telegraaftoestel De dienstdoende ambtenaar dacht dat het meisje wist wat een telegraaftoestel was en vroeg haar of zy wel wist wat daar zoo klapperde Het antwoord luidde de ooievaar De verwisseling met den ooievaar helderde zich spoedig op want op hetzelfde oogenblik overhandigde de vader van het meisje den ambtenaar een telegram waarin kennis werd gegeven van de geboorte van Een rondje van lord Salisbury In den tyd dat de tegenwoordige Engelsche mi nisterpresident lord Salisbury nog journalist was zat hy in hetzelfde bureau als Oh Williams den tegenwoordigen militairen correspondent van de Daily Chronicle De twee collega s schreven beurtelings het hoofdartikel voor hun blad In dien goeden ouden tyd hadden zy de gewoonte elkaar ieder op zyn beurt op een rondje bier te onthalen om hun dorst te lesschen onder hun ingespannen arbeid De jaren vervlogen en de beide journalisten volgden verschillende wegen door het leven Salisbury werd markies en eerste minister en Williams reisde in verre landen voor zyn militair correspondentsehap Dezer dagen ontmoet Williams op een avond lord Salisbury in de couloirs van het gebouw van het Lagerhuis en is zeer verwonderd hem naar zich toe te zien komen De minister president steekt zyn gewezen collega de hand toe en zegt tot hem A propos Williams wiens beurt is het vanavond om een rondje bier te betalen P In een verhaal van een reis naar NischniNovgorod schryft de Russische correspondent van t Nieuws Zoo n Russische trein is eigenlyk niets dan ryen bedden de zitbank is een bed de opgeslagen rug een bed daarboven BJ t flanwe licht van een paar kaarsen die in hare lantaarns boven de deuren branden liggen rookend of etend al die menschen in de duffe lucht van de lange waggons Ligt men niet ver van zoo n kaars af dan kan men zoowat lezen maar het vermoeit te veel en men scheidt er al vlug mee uit Het was een nacht van regen en wind zoo was t weer al een paar weken geweest in den donkeren natten zomernacht schoof de trehi voort langzaam zooals alle treinen in Rusland langzaam gaan Ik keek zoo over de beddenry naast en onder my en overal lagen de menschen in bun reisdekens of een enkele in zyu pels gehuld te slapen Niemand sprak ulier en do rook dreef in het ftauwe kaarslicht in lange draden naar een luchtgnt ergens daar verder weg L van OS Az Md Taillear Klonveii K 7 i 73a GOUDA l elepHoou Xo 31 4msler lain Hciirs van Vikrs Slotlirs 81V 31 9311 93 9 lOOV 88 88 8 i 89 V 24 641 96 4 6 l 96 101 67 f 7 92 83 6 i loov 34V 90 91 611 436 5 100 9 OCTOBEIt NKBillANn üart N d W 8 9V dito iiito ditc 3 dito dito ililo 3 102 204 16 47 96 188 UO a 90 89 1141 10 924 835V 100 66 66 161 97V RUII AND Obl Binnenl 1894 41 dito Oocona 1880 4 dito hij Eotha 1889 4 dito l j Hop 1889 90 4 dito ia goud leen 1888 6 iliti dito dito I8 4 5 8pi jB Purpet aehul l 1881 4 TuHKBlJ Oopr üuuv feoD 1890 4 6e leeiiing serie D üiw leoinn aar eC Zum Ara Rep V oblg 1899 6 Mbiioo OUI Buit 9eh 1890 6 ViNfzoii 1 Olii 4ool er 1881 Avstbbdah Obligation 1896 3 BoTTIBDAK Sled leeu 1894 3 Nbd N Afr H inda av aand Arendib T b My Oerlilicaten Deli Mantaohapp dito Arn Hypolheekb paudbr 4Vi Cutt M der Vorsteal aaud a Or Hypotbrekb pandbr 4 Nederlandarhe bank aand Ned KaDdalmaalscb dito N W i Pao Hyp b pandbr 8 Rott Hy iotliookb pandir VI Utr Hypotbeekb dito 4V O08TINB OjatHong baak aao l Rdbl Hypotheekbank pandb 6 AUBBIKA Equt hypoth pandb 4 Maiw L G Pr Lien lorl 6 Nbd Holl U 8poor v Mij aaod My tot Eipl V St 8pi aand Ned lud Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IIALIB Spoorol 1887 89 A lSobl 8 987 100 100 I 114 1 105 74 Zuid Ilal 9p mij A H obl 3 PoLrN Wa Bohau Weonea aand Rnal Or Russ otterd TrBmwe MaalB aaad 10 Kbu Stad Amsterdam aand 8 108 Stad Ro tenlam aanil 3 108 BBLO Stad Antwerpen 1897 2 99 n i Stad Brussel 1886 S 100 HoNa Thei8sRo8UllrQiS l8oh 4 117 QjBTlKB Staalsleenig 1860 6 117 K K Oom B Cr 1880 8 101 SpANJi Stad Madrid 3 1968 S4I Nbd Ver Bat Arb Spoel oait b