Goudsche Courant, vrijdag 13 oktober 1899

Vrijdag 13 October 1899 No 8016 38s e Jaargfin mimim mmm l ietiws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rdrfoon Sa H3 De tJ i tgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN Telefonn IV A9 ADVERTENTIEN worden ge laat8t van 1 5 regels a W Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordon berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ontvangen de Nouveavité s in GOLFCAPES Drap d Paris en Ve veteens 11 SAMSOM ADVERTBNTIEN T Voor de vele blylcen van belangstelling ondervonden bj het overlgden van mijne geliefde Schoonmoeder betuig ik mijn hartel jl en dank Mevrouw A M vas EUN van ALKEMADE DlOXHOOHS GEVRAAGD MET NOVEMBER ï een Zit en Slaapkamer met volledig PI NSIO II Br Fr No 2637 met opgave van prjjs bïj den Boekh A v HOOGSTRATEN Zn Den Haag TE HÜÜE TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres FLÜWEELBN SINGEL 022 Nederlandsche 0PËR4 ROTTERDAM Zondag 1 Oct FAVS1 A I VAI CS 8 WH Plaatsbenproking DONDERDAG 12 OCT s avonds van ÏJ nur Café SCHAAKBORD TANÜAUTS E CASSllO Turfmarkt l 71 Grouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VRIJDAGS van tot uur ZONDAGS geen spreekuur A SLEGT bevmltzich san tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood Iet Atelier Studio iK het bCMte adros voor Verffrootliiiren eu Beprodnctlewerk Aanbereleiid Fl Singel 582 P ï I WA LS É9 cent de K 0NIEUWE HAVEN 28 jB r Bekroond op de IntemationaJe Teng toonstelling van Bakkerg Maalderü en Kook kunst te a Gravenhage met een diploma Verald Zilveren Medaille Vraagt Uwen Bottelaar PRIMA SMITS STOUT nit Ie Bierbrouwerij le 3 lloelljzers BIIEDA Het meest smalcelijke I Het meest voedzame Het meest versterkende Bestellingen worden aangenomen biJ onzen Vertegenwoordiger den Heer HKNRI DUIJNSTÉE Markt Iiulieii giy niet wilt hoesle i gebrnikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior vDmiven Borstlionig ExtractiMeiiaiiiiie uit de Koninkliyke Stoomiabriek üe Honingbloem van H 1 VAill i§CHAIIi € o Denllaa iidcvjramrs VAN SCHAIK Co S Meltantbe i li t boate middel der wereld VAN SCHAIK Co S Mellanthe geneest KinkUoest VAN SCHAIK CO S nleliè ntlie genoett zoowel oud g jong VAN SCHAIK Co S Melianthe mag in geen huisgezin ontbroken VAN SCHAIK Co S M llantbe staat voortdurend onder Scheikundig toezirht VAN SCHAIK Co S mellantbe helpt onherroepelijk VAN SCHAIK Co s Meliantbe is bekroond mit Eerediploina r VAN SCHAIK Co S Meliantbe i bekroond met Goud VAN SCHAIK Co S Meliantbe is bekroond met Zilver VAN SCHAIK Co S Mellanthe is verkrunliaur in naoons J Th TOBKKN Boikaop B T WIJK Oudeaai T M KOLKMAN Waddinxveei 11 EOLLMAN Bodegraven PIN KSE NUumerkerk a d JJeel W J VA ÜAM Haatlrecht k N vaüZëSSEN Sdiomhoven van 0 CU IWCtê en f tg bg Firma WOLI F Co Westhaien 198 Gouda D MIJiBIES Kleiweg E 100 Gouda E H viN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht A r JAAELIJESGSE TE LOTINS BIJ GBLEGEN HEID DER Vrye Vee en Paardenmarkten Jp W0K SÜAU 18OCTOBER enep VRIJDAG 20OCTOBER 1899 te GOUDA Bij plaatsing der Loten zal de 1ste Prijs bestaan in een COMPLEETE BESpANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tegen 1 liel Lol bij A BRI kHAi V en Zrv LANGE TIËNDEWEG Ö3 Kort overzlcbt onzer PrtJsoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 floss a BOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 2 MADEEA S droog en zoet 1 12 VERMOUTH lo Turin i 1 60 üesch S BODEGA CHAMPAGNE l ö © ë COGNAC 4 f 1 75 f 2 25 f 2 5 f 3 25 f 3 76 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 C = S Per FL Per Ank 45 Fl I g a 2 LI8TRAC f 0 65 Nto f 27 75 ff ï 3 CHATEAU VALROSE 0 75 81 S S wSt ESTEPHE 0 85 36 p g St EMILION 1894 1 42 2 g RiUILLAC 1898 j 1 25 53 § O I GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 g t p a SAÜTERNE 1 42 gg o ZELTINGER Moezel 0 90 37 é W fC S O BOURGOGNE 1 10 47 P S g De flessche zijn in den prezen begrepen en worden k 3 ets per stuk tenjggenomen g BiJ elke hoeveelheid verkrijgbaar bi De flrma T caEBAS Gouda ZÜIDEK HYPOTHEEKBANK geeettiga te BiiEUA Mulschappeliik KApitui EeH Millloen Gulden waarop 10 pCt gestort Oeheel getdaalst Directeuren Mr H B VAN MAASDHK en E J M DE BHÜIJN De Bank verstrekt voor vaste termljmen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente mnder vooruitbetalirig en mmder bljberekening van adminUtraUekoden en geeft 3i en 4 pCt Panttbrt t en nit in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gouda b deFirma MONTIJN DORTLAND EERSTE NEDERLANDSCHE BIJWIELFABRIEK Directeur H BURGERS DEVENTER Model 4 zonder rem en schermen f 87 60 Mo el A met 90 Model 1 110 Model AA 125 Model AAA 146 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATÈNES 155 LUXE ACATÜ NE 180 P S DAMES KETTINQRMWIELEN op alle prijzen f 6 hooger Verli enwoordii itr J C DERIJITEK Hmk H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder hnnge Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Behaiigsclpaplereii S ox ijaristoffexiL ZEILEN LINOLEUMS FRANSCHE ST00MVEEVEEI3 N cheiiiisclie Wiis$oli rij TAN H OLH Ët HEIMER 10 Krnitikaite Hotterdam GebrovetA rd door Z M den Koning der Belgen Uoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az ASpeoialiteit voor bet stoomsn en veihroil riËfl titl bleeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomsn Tan plucbemantels veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden enK worden nur de nieuwste en laatate methode geverfd Alle goederen hetïü gestoomd of gevertd worden onachadelÜk voor de gezondheid volgenH staal bewerkt Mfeuw onoTertroften rof Dr Jaolwrs wolbekend 2EHÏÏW lSiVCBf SLIZIS Alleen echt met Febnekemerk tot voortdorende radicale en zekere genezing van alle zelifl de meest hardnekkige xenuw ttiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftjd Totale genezing van elke zwakte Bleek zocht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpü slechte epBsvertering Onvermogen Inipolenz Pollutione enz Uit voerige prospectnasen iiijnrcr fe h 11 1 fl fl SVv duhboloflesch 11 £ Oentrad l opSt Matth v d VeRte ZaUliommel Depots M Cléban Si Co Amsterdam F Happol s Gravenhage llalmmans do Jong J Czn Kotterdam lit C o Oouila en bit alle drogisten Een ware Schal Toor de ongelnkkïge slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en gehe Jue uitepattingen ie het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIl lCi Hollandsche nitgavo met 27 afb Prjs 2 golden Ieder die aan de verschnkkelnke gevolgen vau deze ondeupl Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyke dnizend van een zekeren dood Te Terkrjgen hij hetVerlagB Magaiin te Leipzig Nenmarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in poBtzegQU en in eiken boekhandel in Bolland Gouda Drukvan A BRINKMAN Z Huileiiliiiulscli Overzicht De verjaardag van den Staatspresident werd Dinsdag gevierd met artillerie salvo s in het kamp en het uitsteken der vlaggen Er was geen officieele receptie maar de buitenlandsche vertegenwoordigers maakten hunne opwachting in de presidentswoning Krnger ontving vele telegraphische gelnkwenschen nit alle doelen van Zuid Afrika en uit Europa Tot de talrijke burgers die hem kwamen bezoeken alvorens naar het front te gaan hield Krnger een toespraak Hij vermaande hen niet op zichzelven te vertrouwen maar op God zü moesten zich herinneren dat in vroegere dagen de verliezen der burgers betrekkelijk klein waren al was de macht der tegenstanders groot De burgers vertrokken onder het zingen van het volkslied Er is een proclamatie uitgevaardigd waarbij Mie burgers die zich buitenslands bevinden gesommeerd worden zich onmiddelIp aan te melden voor den krijgsdienst bij gebreke van dien zullen zij gestraft worden met boeten van 100 tot 500 pond sterling of gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar en verbeurdverklaring hunner eigendommen Behalve de B eren ziJn bijna alle Duitschers Pranschen Belgen Zweden Noren Denen Italianen Hollanders Zwitsers en Amerikanen evenals de nog niet genaturaliseerde Afrikaanders nit de Kaapkolonie naar de grens getrokken om voor de onafhankelijkheid van Transvaal te vechten Zelfs hebben honderden Britsche onderdanen den eed van tronw aan de Zuidafrikaanscho Republiek gezworen Te Pretoria en in den Vrijstaat hoerscht groote geestdrift De houding die het Knapsche ministerie zal aannemen bij het uitbreken der vijandelijkheden wordt druk besproken Do loopende geruchten dat het kabinet van plan is af to treden worden niet bevestigd Sir Alfred Milner heeft een proclamatie uitgevaardigd waarbij wordt kennis gegeven dat allo personen die den vijand helpen welke in staat van oorlog is mot GrootBritannif zich schuldig maken aau hoogverraad Gisterenmiddag om vijf uur trad de oorlogstoestand in Op dat tijdstip eindigde deWmgn van 48 uren binnen welken do regeering der Z Afr Republiek Engeland santwoord verwacht Maar de Bngelsche regeering heeft den afloop van den termijn FËiJiLLElOSl Geiicnksclirlltcn van een Gelukzoeker OF AMIBAL DE VONDELING Naar het Fransch DOOR W NUTTER 3 9 De vader van mijn zoon verdween enkele dagen na het meest vreeselijke oogenblik In mijn leven Hij had zelfs zyn schandelijk geheim niet geëerbiedigd een onbekende schreef mij een brief dreigde mij alles aan mijn ouders te zullen meededen indien ik niet zijn stilzwijgen kocht Deze brief viel in handen mijns vaders de lezing van dien bnet de ontdekking d zijn dochter onteerd was bracht hem een doèdelijken slag toe Hij stierf met den brief in ha den Een beroerte had hem getroffen Een ware ziekte wierp mij temeer Dagen lang lag ik buiten kennis Toen ik hersteld was deelde men mij eerst mede dat ook mijn moeder overleden was Nog een kastijding had de rechtvaardige hemel tnij bewaard Verscheidene jaren na dit alles vond ik in mijn huls papieren die mij lïcht gaven omtrent de plaats waarheen men mijn zoon had gevoerd Zijn vader had hem overgebracht naar het gesticht voor vondelingen onder den naam van niet eens afgewacht Zy heeft Sir Alfred Milner gelast eou kort maar waardig antwoord naar Pretoria te zenden Met het laatste gedeelte van die opdracht aal de regeeringscommissaris benige moeite hebben gebad zonden we deiiken Er zijn drie voorname operatie terreinen waartoe zich naar men verwachten kan de str d in den aanvang grootendeels zal bepalen Het eerste terrein ligt aan de Oostgrens en wordt gevormd door den driehoek Natalsch gebied tusschen de Z A Republiek en OranjeVrgstaat gelegen Daarin bevinden zich de hoogten van Langsnek eu Amajuba Ongeveer 10000 Boeren hebben zich ten Noorden daarvan langs de Tranvaalsche grens verzameld by Volkrust Zandsprnit en Utrecht langs den spoorweg die Newcastle met Johannesburg verbindt Voortdurend wordt het grensgebied door sterke Boerenpatronilles verkend In verband met deze positie der Transvalers hebben zich de Oranje Vrptaters vereenigd by Harriamith van waar de eenige toegang tot het gebied van den Vry staat de Van Reenen s pas gelegen aan den spoorweg van Ladysmith naar Harrismith wordt bewaakt Deze geheele grensstreek is zeer bergachtig en levert voor den vfaand die uit Natal het gebied van den Vrystaat of dat van de Z A Republiek wil binnendringen groote nMfi Ül ii op Bovendien is het noordelijk gedeelte van Natal zeer slecht van Engelsche troepen voorzien zóó zelfs dat by eon aanval der Boeren waarschynlyk Newcastle en het gebied tot voorby Glencoe em Dundee aal moeten worden ontruimd De Transvaalsche Boereneoramando s die zich om en voor Utrecht vereenigden hebben door het doorgraven van de hooge oevers van BuüaloRiver zich de gelegenheid geschapen om snel in het Natalsche gebied te kunnen vallen De Boeren zyn gewapend met Mausergeweren Echter worden onder hen wegens den slechten staat der Mauserpatronen 20 000 Martini Henry geweren verdeeld De Engelfichen hebben het geheele noordelyke deel van den driehoek ontruimd en zich verzameld in de lyn Ladysmith GUencoc Dundee Men schat hun strydmacht daar op 20 000 man Sinds enkele dagen worden geen berichten door de Engelsche bladen medegedeeld over de bewegingen dezer troepen zoodat men over de opstelling crvaji eenigszins in het onzekere verkeert Het tweede operatieterrein is gelegen aan de westelijke grens van de Z A Republiek ongeveer daar waar in 1895 de inval van Jameson plaats had Aanzienlyke Boerencommando s zijn opgesteld in de lijn Zee Louii Annibal en met opgave van het herkenningbteeken Uit die papieren vernam ik tevens dat ik door ze te kunnen overleggen mij mijn kind kon doen teruggeven Ik snelde naar de phiats waar ik hoopte mijn zoon te zullen vinden Ik vond hem niet Hij was verdwenen weggeloopen van bij de lieden aan wie hij was toevertrouwd geworden een slechten naam nalatende Tenondergegaan in ellende bedorven in zijn verlatenheid zwerft hij misschien thans rond zijn ouders vloekende Misschien is hij reeds dood in elk geval is hij ongelukkig Ik heb gezegd Ziedaar mijn misdaden Sedert twintig jaren zoek ik door boetedoening vergeving te erlangen Maar mijn geweten is nimmer tot rust gekomen steeds heeft er een verwijtende sipm in mijn hart geklonken De dood dien ik begeer verschrikt me tevens mijn laatste ademtocht zal een zucht zijn van angst en verschrikking Gij allen die mij gekend hebt die my misschien een weinig hebt liel gehad niet mij kennende in mijn ware gedaante gij allen die thaas weet wie Louise de Basseterre ia bidt voor mij Vervolgens beschreet het testament hel vermogen en de bezittingen van de overledene en gaf volledige inlichtingen omtrent de pkaUing ervan ruBt Lichtenbarg met vooruitgeschoven posities bil Ramathlabama Rooigrond en Louisfarm Een groot gedeelte der ötaatsartiUere beschermd door een vry sterk commando is eenigszins achterwaarts by Kustonburg in positie gebracht Het bevel over dit gedeelte is opgedragen aan generaal Oronje Sterke Engelsche troepenafdeelingen zyn onder hevel von kolonel Baden Powell by Eafeking opgesteld Deze hebben een detachement afgezonden tot het bezetten van Lobatsi 50 mijlen Noordelyk van Mafeking en tot het bezetten van den spoorweg naar Ehodesia H0t laatste operatieterrein is gelegen aan de Westgrens van den Oranje Vrijstaat waar de Engelschen een zeer sterke stelling hebben ingenomen bij Kimberley De Vrjjstaters h beu hun commando s verzameld in den omtrek van Boshof Voorts zyn aan de zuidelijke grens van den Orauje Vrijstaat nog Engelsche detachementen opgesteld by De Aar bjj Koolsherg en bij Aliwall Het observatiekorps der Vrflstaters tegenover deze Engelsche aldersling en is by Springfontein opgesteld De Zuiderlijke grens van den Üranje Vrystaat is achter zeer moeilyk te overschrijden en de eenige toegangen zyn een paar bergpassen waardoor de Kaapsche spoorweg gelegd is Voorloopig isde Engelsche reserve opgesteld bij Beauforti Wtii t in de Kaapkolonie Aau de Noordelpke grens van de Zuidafrikaanache Republiek zijn enkele afdeelingen Rhodesian police geplaatst die echter door de Transvalers als quantité négligeable worden beschpuwd Van meer belang acht de regeering te Pretoria den toegang by Komatipoort tot het Portugeesche kustgebied Aan dien toegang is een commando ter observatie opgesteld Zoolang de Portugeesche Regeering een onzydige bonding bewaart is van die zijde voor de Republiek niets te vreezen Blykt het echter dat werkelijk een overeenkomst tusschen Engeland en Portugal is gesloten en de Engelsche troepen door Loreffco Marqoez naar Transvaal kunnen oprukken dan zal de Transvaalsche Regeerinii maatregelen moeten nemen om ook Komatiepoort in staat van verdediging te brongen Den 18en October komt de Oosteuryksche Ryksraad byeen in de nieuwe zitting Eergisteren is het keizerlijk besluit verschenen waarbij de vorige zitting gesloten wordt verklaard Dit achtte de Regeering noodig om een einde te maken aan de klachten tegen ministers en aan de voorstellen om leden van vorige kabinetten in staat van be Het grootste deel vermaakte aij aan de instelling waarvan zij stichtster was Daarop volgde een llfst van grootere en klein re legaten aan onderscheidene personen Het testament eindigde met de bepaling En wat den zoon betreft die het gevolg is geweest van mfjn misslag hij werd geborenoen zevenden Maart van het jaar 1803 ontving in het gesticht voor vondelingen te Parijs denamen van Louis Annibal en hij draagt volgens de papieren die ik gevonden heb op den rechterarm een ingebrand kruisteeken ik legateer aan dezen zoon bijgeval hij nog leeft eenmaal een som van driemaal honderdduizendfirancs bij mijn notaris den heer gedeponeerd Deze som zal hem Ier hand worden gesteld loodra zijn identiteit zal bewezen zijn Moge hij een goed gebruik maken van dit geld dit wensch ik maar ik vrees voor de vervulling van dien wensch En thans nu ik mijn aardsche zaken in orde heb gebracht nu ik mijn goederen heb ver ieeld en den roep van deugd die van mij ging het zwijgen heb opgelegd den leugenachtigen stralenkrans door voorbarige lieden om mijn slapen gelegd te niet heb gedaan thanst rest mij niets meer dan te sterven God hebbe mijn ziek De voorlezer zweeg schuldiging te stellen Deze voorstellen zouden volgens het reglement van orde onmiddellijk in behandeling moeten komen Thanszijn ze vervallen en kannen weliswaar opnieuw worden ingediend doch dan gaan de regeeringsvoorstollen voor De Rijksraad moet allereerst do delegaties benoemen de overeenkomst met Hongarije op wettelijke wijze vaststellen en y ndere dringende zaken afdoen Tevens wordt de noodzakelijkheid geopend een nieuw bureau van den Ryksraad te kiezen De Duitschers willen pogen om den tegenwoordigen president van den Rijksraad dr von Euchs niet te doen herkiezen zy achten hem den medeplichtige van ridder Von Abrahamowitch bjj het knevelen der oppositie door de politie in November 1897 Van verschillende zyden wordt echter dMi Duitschfln partyen aangeraden dr Von Fuchs niet te laten vallen omdat men vreest daardoor de katholieke volkspartij tot welke hy behoort naar de oppositie te dryven Daarentegen zal de plaats van eerste vicepresident tot nog toe door den Slowak Ferjaneic ingenomen aan een Duitscher worden toegekend men noemt daarvoor dr Hochburger Tot tweede vice president zal dan waarschijnlijk een Pool worden benoemd Dit zou geheel in overeenstemming ziJn met de plannen van keizer Franz Joseph die een coalitie vdnscht pnder leiding van de Duitschers en de Polen V r s ronie Uci ielitrn Frankrijk De neringdoenden uit do Rue Chabrol 110 in getal hebbon do door hen in verband met do belegering van het fort Öuérin te eischen schadevergoeding vastgesteld op 207 607 francs 40 centimes Op uitnoodiging van den minister van justitie Monis zal de griffier bü het Hof van assatie Mesnard zijn ontslag nemen omdat op aanklacht van de raadshceren Bard Manau on Dnraas gebleken is dat Mesnard in de uitoefening van zyn ambt indiscreties heeft begaan door Quesnay de Beaurepaire de groggeschiedenis en andere belachelijke aanwijzingen to verschaffen die de beruchte dessaisissementswet deden ontstaan België Het gerucht gaat dat aartshertogin Stephanie van Oostenrijk weduwe van aartshertog Rudolph en doditer van koning Leopold zoodra haar dochter 16 jaar is in het huwclyk zal treden met een Hongaarschcn staatsman Een sterke gemoedsbeweging maakte zich meester van alle toehoorders Men riep dal zij toch oen heilige was ilat haar eenige fotit wat hare zwakheden te overdrijven dat geen gewoon measch tot zulk een bekentenis in staat is ïn aller oogen blonken tranen bohai e in dat v in Martial de Prèaulx Hij de oorzaak van dat testament de verleider van Louise de vader van Louii Aimibal hij juichte inwendig van blijdschap Er straalde vreugde uit zijn blikken Er kwam een vroolijke ghmlach om zijn bleeke dunne lippen Met overhaasting verliet hij het hotel d Uasseterre de woning van haar die zijn liebzucht en laagheid het leven tot een tang martelaarschap hadden gemaakt en voor welke hij geen traan had geen medelijden zelfs wier söiart in het min t niet zijn ziel had bewogen Hij snelde naar zijn zoon naar Raphael on zijn eerste woord was Je moeder heeft je niet vergeten wees blij mijn jongen je bent rijk hoofdstuk xxni HERROEPEN Op het vernemen van deze tijding betoonde Raphael een groote vreugde die schijnbaar zijn hart weinig eer aandeed en die toch op in den grond edele drijfveeren berustte Ben ik waarlijk rijk Wordt vervolgd