Goudsche Courant, vrijdag 13 oktober 1899

Directe Spoorwegverbindingen met GODDA Wlnterdleost 1899 1900 Aangevangen I October GOUDA ROTTSBDAHTioe eru 9 64 10 49 11 11 11 1 19 18 18 53 l iS 1 11 8 35 11 1 11 7 14 ll H 1 11 36 1 07 11 48 1 14 11 30 11 51 11 88 1 13 1 80 4 11 4 9 31 11 18 1 84 4 04 8 119 03 10 11 11 18 0 411 la en 2fl klaue Extn bubetalen Op duo tremen syn Zondag Maandag en Dinadag fiéndaagaclie ntonrbtljetten toot de Se kl rerkrügbaar tegen enkelen vraoktpr a J7 HoUandaehe Spoor l Eitra inpiileneBt hewüa L 6 40 8 30 7 33 E0TTERDAM 50DDA Ti Toraa 11 80 11 18 11 87 1 8 8 10 19 U 86 11 18 7 3S 4 40 4 0 4 7 6 4 6 10 f 0 8 U 9 00 9 38 10 0 10 17 I 1164 1 0ii Faeultatief op den loop kan niet gerekend worden S HoUandaehe apoor l Extra BupplenKatbewri an de Compagnie der Wagona Lita o u U D A D r N H A A S n ae teraa 1 08 1 01 1 14 3 4 4 18 4 6 15 1 18 5 07 1 19 5 18 1 8 5 81 1 80 1 48 1 41 4 15 4 4 6 87 5 56 7 59 8 10 8 19 9 13 8 11 H 8 11 o a E 8 41 8 48 8 40 9 18 0 7 n iU H 6 41 6 05 05 7 10 7 46 8 85 8 5 9 08 9 46 10 11 11 17 11 88 11 1 9 1 30 9 4t 8 00 4 00 4 85 4 6 6 80 11 7 41 7 55 fM 9 48 10 1 T 10 17 1 S6 4 51 6 18 9 49 Voorburg 5 ♦ Z Z Z o SS 1 50 6 0 8 30 10 03 Zoeter J7 K J 0I ZZZZ i 4S 8 01 l lO U n m 3 7 11 7 41 f O E9 J1 9 36 10 18 10 4 11 S5 13 08 U 37 1 11 S H 8 17 t 7 f 08 S 17 6 00 1 50 8 10 f ni ll 0 8 10 4 O O U l A A M8TESDAM liaa lane 6 9 8 09 8 18 9 S8 10 10 10 17 11 0 1 06 8 M SJS 4 O 03 8 8 16 1 9 13 9 36 0 3 iVinit W 8 01 8 3 9 09 10 10 10 64 11 48 11 7 1 81 18 4 1 4 67 5 506 510 0010 0 0 1010 0 1 45 AmBt C 8 1 k OS 9 13 10 15 11 09 1 08 1 10 1 09 8 41 4 80 11 6 06 9 18 10 8 lO K 10 8 11 00 extra betalen 17 Reiaigora Toor de l n firenlcelen Amatardam mogen ria UtreCQ reizen I I K K l H t Uee V ll O 1 15 3 17 1 81 i lO 1 11 1 18 S 8 1 lO 5 04 4 S1 il t 6 SS 7 1 8 15 8 86 9 18 9 46 1 1 1 01 11 1 t lO K 16 8 81 4 4F 6 80 7 8 10 9 4 Ama W 6 43 O 7 S 8 80 8 O 9 80 10 00 11 80 II 1 40 I IF 80 8 45 6 0 8 35 7 30 8 85 1 00 oiida 7 17 7 8t H ll 9 09 9 34 1 IS 10 48 11 1 1 I 1 1 14 8 88 4 17 4 18 47 7 8 14 9 11 11 10 9 89 10 14 j j i 65 7 63 8 81 ♦ 9 10 10 15 10 38 ll 8 11 01 1 37 108 S ÏO 3 59 t 48 6 38 6 11 6 S 7 68 6 15 IS 8 14 10 38 ll 5i 11 17 4 11 7 1 5 30 7 0i S 8S 10 46 1 35 4 8 7 3 6 0 7 17 7 17 l 3 Ml 9 11 9 1 10 9 11 10 1 11 11 1 8 9 3 40 3 3 4 43 S IO 6 10 7 11 7 51 8 16 10 01 lO X 11 10 graai Elemor Lonyai attacM aan de Oostenrijk Hongaarsche ambassade te Londen DUITSCHLAND 416 Arbeiders en arbeidsters van twee ververijen te Kreleld die aan het werk zjjn gebleven terwijl hun makkers staken hebben bescherming van de politie gevraagd omdat de stakers een dreigende bonding tegen hen aannemen Maandagavond is in het station Oberhaasen West een rangeerende trein door verkeerden wisselatand op een valsch spoor gereden en tegen een stootblok gebotst De machinist on de stoker waren onmiddellijk dood De wissel was door Spelende schoolkinderen verzet Portugal De pest neemt te Oporto inomgang toe Maandag werden 8 nienwe gevallen geconstateerd OoSTENHHK HoNaARIJE Tien Duitsche leerlingen van een handelsschool ziJn naby Pilsen aangevallen en mishandeld door 40 Tsjechen Een Dnitscher is ernstig aan hot hoofd gekwetst BINNENLAND Het vertrek der Koninginnen De Koninginnen verlieten hedenmorgen kwart voor tien nur met prachtig weder Potsdam De Duitsche keizer en de vorstelpke tamilie Von Wied waren aan het station waar ook een deputatie aanwezig was van de Nederlandsche Veroeniging die HH MM bloemen aanbood Eep prachtige bloemenmand was namens de Vereeniging in den salonwagon der Koninginnen geplaatst Koningin Wilhelmina was gekleed in eei lichtgroen costuum de KoninginMoedcrfetf een donker gewaad Er was geen muziekaan het station doch de aanwezige Hollanders zongen bij het wegrijden van den treinhet Nederlandsche volkslied Het ongeval dat de Koninginnen Maandagavond op den terugweg van het Neue Palais overkomen is wordt door de Duitsche bladfenzeer overdreven voorgesteld het is van geenbeteekenis geweest Het rijtuig der vorstinnenraakte van den weg om gpcn tp te verliezenwerd toen het rijtuig vai een voorbirpeidgeneraal gebruikt om de Koninginnen naarHaar paleis te brengen H bl Heden is bij den Hoogen Raad ingediend het verzoek om revisie van het arrest inzake de gebr Hogerhuis In het gister verschenen nummer van Het Oosten sehrijtt de heer Van tLindenhont in zp kroniek der Weesinrichting geen enkel woord over het gerechtelijk onderzoek dat thans weer zoovelen den blik heeft doen wenden naar Neerbosch Of zonden ter kalmeering de volgende zinsneden daaruit moeten dienen f m 8 88 9 01 8 61 8 59 08 9 31 7 10 7 88 8 19 door 7 17 7 84 7 41 8 80 7 60 Qoadt Moordreohl ülauwerknrli Oapelle SoHanlaiii M RottsrdamD P Eoltfrdmn B t AUera dM DiMd g M AU Botterdsm Beun Rotterdam D P JSotterdsm H 3 pelle KienworVerk Moordrecht Soudi J au 1 10 4 46 4 55 6 04 S ll 6 17 5 45 6 1 06 14 0 19 7 44 en 8e klaaae eitra betalen 7 16 8 09 8 41 9 11 7 87 8 3 7 48 8 01 9 14 I UT 8 85 9 19 9 39 Sondi ZerenhuiMn Moorkapolle Soatecmeer Zegvunl Voorborg l nuda f 0 Harmonikatrein alleon Ie en Se kli a 84 7 0 8 18 9 07 i oml 6 10 üudew S 85 Woerd 5 48 Ulre h 03 8 6 7 4 s I t F Ulrechl t I orden Ou dew lioudA De arbeid onder de weezen is al de jaren door voor hen die zich hiermede te Nijmegen en te Neerbosch hebben willen belasten een werk geweest van de grootste zelfverloochening Het is zeer goed dat men voor A kinderen die hun vroegste jengd reeds de hulp en steun hunner ouders derven medelijden gevoelt en de helpende haud naar hen uitstrekt om hun zooveel mogelijk te vergoeden wat zij moeten missen Doch men vergeet wanneer men aan oudcrloozen denkt of er over preekt maar al te zeer dat zij evesalg nderc kinderen met allerlei ondeugden zp behept en zij dikwerf omdat tpens de ziekte der ouders weinig acht op hen geslagen is onhandelbaarder zijn dan dezulken die vader of moeder nog bezitten Men verbindt de liefde tot deze kinderen en het medelpen dat mpn dooi woord en daad jegens hen openbaart maar al te veel aan de idealen van deugd en waarheidsliefde zooals men zich woeien en verlaten kinderen voorstem We hobbelj bijna 36 jaren een worstelstrpgestreden grooter dan iemand di6 buiten deWeesinrichtiw staat zich kan denken WaarwiJ van Godpen moed hebbon ontvangen omhen wier orifb ding geheel verwaarloosd isin de Weeaairiehting op te nemen ei henwelkom te meten op Neerbosch hmben wil om het zachjUte woord te geb ruikin ons tottaak gestelcï ook een plaats te gaven aande grootsteltondengdeh die dikw f in debuurt of op met dorp waar zij woonden zoogehaat warA dat men de handen vai blpschap in ellmar sloeg eü zeide G d m danken dat mol van deze bandieten dirflrooff den en stalan ruiten sttiksloegen en péarden en koeien mishaudeldenl verlost werd Wjjhebben gelwkig ookli vele andere kinderen il mogen iheramgeS dia ons geen ntoeite maarveel gjlnot fphbén bezorgd otschdon ook deietot het zonffig menschetigeslacht behoordenen wel eeip eei vermaning ofbeMrafpn noodig hadmn 9 14 9 16 IS 0 45 f 10 11 9 38 V 40 9 13 10 19 10 99 10 36 10 43 J K 8 40 10 19 11 16 11 15 11 10 ll l ll lO K 11 46 1 9 68 lO K 0 1 u 10 57 li OO ll U U IJ in H 11 4 U a B 40 t l9 11 Ik en mp zoon gaan alle dagen de weesII huizen zooveel njogeltjk rond en vooral wijiniJne er de scholen uit zp en er niet gewerkt wordt op de indi striesewlen wandelen we in stiltö des middags en deB avonds rondom de weeshuizen oin op alles toe te zien Des morgens is hét bij ons attp zeer vroeg dag want ook dan Isi toezicht naqdig Wanneer men echter goed toeziit vooMil bij de opvoeding van voi waarloosden dan o tdekt men zeer veel kwaad en VeroorzaakthétSengrootIpen veel te verdragen voordat rsfn tot straffen overgaat Maar indien men let kwaad niet straft don kan men zeker zp d t men het in de hand werkt Hdt onkruid moet uitgeroeid wotden anders groeit het op en iferstikt al het goede Hoevele gezinnen zp er itiet in ons land waar de geest van Eli de zoons en de dochters van het gezin ih de grootste ellende heeft gebracht Dikwerf heb ik opgemerkt dat in inrichtingen sommige personen nooit genoemd worden door de verpleegden dan met de bijvoeging dat ze zoo bponder goed zp En wat is dan de reden daarvan P Dit dat zij zelden of nooit straffen Wanneer men in een inrichting tot opvoeding van kinderen die verwaarloosd zijn met dit soort van opvoeders te doen heeft dan behoeft ge niet te vragen wat er de gevolgen van zullen zp wanneer straks de jongens en de meisjes aan geen tucht gewoon in de maatschappij zullen terugkeeren Gemengde Berichten Men meldt uit s 6ravenhagc De politie alhier heeft in beslag genomen btj een spekslager hier ter stede een partijtje misdruk afkomstig uit het gebouw der landsdrukkerij Men onderzoekt of dit papier door eene strafbare handeling is verkregen Men meldt uit Ngmegen Gisterennacht is ingebroken in tweebenedenhnizen in de Slichtenhorstraat resp bewoond door overste H en door mevronw T By eerstgenoemde zouden ontvreemd ziJn eeno aanzienlijke geldsofu en effecten by laatstgenoemde enkele genden en zilveren voorwerpen Door de recherche werd te Utrecht eergistiravond in een koffiehuis aan de VoorstréU een persoon aangehouden die daar opüohtorü had gepleegd en zich daartoe had uitgkgevon voor marine officier Bg onderzoek is mbleken dat men hier met eeii matroos te dpen had Tt Amsterdam zp door dit individu nog de volgende oplichterpn gepleegd Namens een winkelier in ne Licidschostraat word kennis gegeven dat j l Zaterdag iemand voorgevende luitenant ter zee te zgn aan boord van Hr Ms wacbtsiïhip aldaar eenige grtederên h ft gekocht on die aan genoemdep bodemf e doen bezorreu hij nam vast eeli regenja mode Bij h t bezorgen bleek die persoonJaanjliet wach icmip niet bekend te zp zoojat ijü winkelii Vermoedt te zyn opgelicht ïfet signalement riifj don verdachte is lang M n gestalte 1 okd uiteriyk en blonde snorl pn gekleed lü bruin colbertcoB uum en gifipenen denkljl M veneens gil een Winka8 r deKalverstrlat k nnis Sdat efen perioon van denztlden nafip en geiyklnidend signalen ent jl Zatfer emi eenige goe ter bezorginj lie persoon een Ook dezen wil Hl aan liet opi ïren had aan gemeld Jasspeld had felief bleek reven adres darfjivontt by ko it evapee adtes on ljat mel egenoitten dafj die pen nielj bekend Later af andere winktUér in de Kalverstraat pog kpnnis dat eergwt eren fcijhem was geweest een persoort zi hl f emende Jan Jnnius luitenant by de mariffi aan boord van het wachtbhip alhier me voor f 46 sigaren en sigaretten kocht welke hy eergisteren bezorgd wenêchte te hebben tusschen 10 en 12 uur aan het wachtschip Bovendien leende hy van dien winkelier f 25 Uit een door eeni recherchenr ingesteld onderzoek is gebleken dat aan het wachtschip geen officier va n dien naam beétaat wel is voor eenige mlaanden geleden een officier van dien naam ge lensionneerd I D D B 67 4 39 4 48 4 65 01 5 09 6 18 3 41 4 08 4 15 4 S7 4 8 6 13 88 8 40 1 56 1 05 1 39 2 58 1 49 1 16 8 03 1 09 1 3i 11 1 05 4 0 4 14 49 15 7 17 15 43 7 45 loula B 47 6 05 6 65 MO 6 18 7 11 88 40 7 9 10 81 10 48 10 1 16 43 5 U S 9 19 10 110 10 84 9 r 10 5 9 49 Er is zeker geen tyd geweest waarin het aantal krankzinnigen in ons land tot zulk eene hoogte geklommen ia als in de dagen die wy beleven Alle gestichten ter verzorging van deze arme lyders vooral voor de patiënten uit den mingegoeden stand zyn overvol Vis een bewys daarvoor kan dienen zegt de Arnh Crt dat vóór 14 dagen in Veldwyk te Ermelo niet minder dan 12 patiënten wegens plaatsgebrek afgewezen moesten worden De Utrechtsche politie heeft een bende jeugdige dieven in handen gekregen Zy bestaat nit 6 knapen van 12 tot 16 jaren en 2 meisjes van 14 jaren In den regel yordt des aiMnds op roof uitgegaan en hetgeen er mafctal by insluiping wordt buitgemaakt v Socht en de opbrengst verdeeld in dier vi e dat zy die den diefstal pleegden altyd meer krygen dan zy die op den uitkyk hebben gestaan Een twist over de verdeeling van de opbrengst van een paar bottines welke door een 12 jarigen knaap uit een winkel waren gestolen brach de bende in handen der politie en deed tevens de brutale wyze kennen waarop zy gewoon watsn op ta treden Hoewel enkelen huiijler reeds een paar malen met de justitie ken iis maakten zon voor de jtagoren plaatsing in een Hyksopvoedingigesticht wellicht nog heilisame gevolgen kunnen hebben Maar wat te doen met de gewetertooze ojkoopers wfer bestaan et kwaad in de baud werkt en die toch zoo moeielyk zyn te treffen f Men meldt uit Den Haag In de dnipen naby den Watertoren te Scheveningen is door een konynendelver een lykje van een zewnjarig kind opgegraven Hpt is ter sehonwtng naar het politieposthuis naby het Kurhaus gebracht Daar er vprmoeden bestond dat dit liikjozou zyn dal vaiK het sedert maande vermiste kntaapje Van Weezel werden de i ni erster herkenni ojAeroepen i Het lykje Hs itfderdaad door de pders herkend in tegenwoordigheid van d ü gemeente geneeèheer dr De Niet Het lykje i vei keerde n vergevoldérdenslaat lan ontbinding Aai de kleerei en deschoentjes herkenden de piders hi kind jj Het onderzoek wondt ejfhtéif nog voottgezeti 1 v ioral tpnein nadat hetUiJkje zaïyngeö i einigd te nnen nagaaroof hot kind een ibrenk bhd f l i i Nadeft melÉ men 81 i De ffeikeniing door m ouders van het lykje te Sch eningen geï iden abldatvan het vertgliste knaapje Van Wezel Wust op de gelykjield fler kleedèren het breukbandje dat de tnaapj droeg en de ïaanweiigheid in een broekzaM van tramk Hrtjes Idoor den vader aan lyil zoontje meeg egeven toen het hem op 2B Anril zyn eten had gebracht Toen de mffeder haar kind in dtón afschuwelyken toestand herkende wew zy zoo gesehokt d dat men haar van de plek moest wegrukkeji en per rytuig huiswaarts vervoeren Ook fte vader was diep bewogen Het stplfelyk overbiyfsel verkeerde in zulk een verrAaanden staat van ontbinding dat men geeftlteekanen van geweld heeft kunnen ontdekken Toch zal het naar Leiden worden vervoerd ter nadere schouwing Op de plek by den watertoren waar het lyk gevonden werd zyn konynenholen en t is dus mogeiyk dat de jongen in een groot konynenhol geraakt en onder het zand bedolven is Het lykje werd niet diep in het zand gevonden maar dit zegt niets want met t oog op de voortdurende verstuivingen is t niet te constateeren of de zandbedekking op t lykje steeds dezelfde is geweest Alle kleedingstukken die de jongen droeg waren dichtgesloten en sporen van bloed zyn op zyn goed niet ontdekt Maar het blyft de vraag hoe is t kereltje daar gekomen zonder terug te komen Is TUd van Greenwich 11 13 8 17 8 31 7 M 8 0S 8 10 8 17 8 t F 8 5H 11 41 11 4 8 0 B 8 a8 S 9 8 P 10 1 10 11 9 38 10 18 lO H 10 10 T 45 5 15 6 8 8 17 17 6 84 4Ï 4T 8 13 8 10 10 4 10 06 10 40 11 1110 18 10 17 10 89 10 4 4 11 07 11 44 10 10 10 87 10 17 10 14 10 31 10 40 10 hy verdwaald of is hy daar gebracht levend of doodP Dit zal het gerechtelyk ondeizoek wellicht opheldereil Volgens het Dagblad werd het lykje gevonden door een strooper genaamd Bazuin Gistermorgen zyn ongeoorloofd métier in de Oostduinen naby den watertoren uitoefenende stiet hy met een stok waarmede hg naar konynen groef op een hard voorwerp en ontblootte een kinderschoen Iets verder uitgravendie ontdekte hy tot zyn ontzetting het ijl verregaanden staat van ontbinding verkeerend lyk van een kind Hy zond onmiddeliyk twee knapen die er by war n naar het politie posthuip aan het Gevers Deynootplein te Scheveningen van waar da politie zich met een raderbaar naar de aangewezen plek begaf en daarmede het lyk naar het pesthuis overgebracht Daar 1 vestigde zich reeds dadelyk t verjfioeder pp de mogelykheid dat t lykje dat was vari den kleiijen Van Wezel omdat er omtrent de verpis ing van andere kinderen geen aangifte bestond Inmiddels werdjn de autoriteiten in Den Haag ivitn t ge l in kennis gesteld en kwara I spoedig ter plaatse de hoofdcommissarï van politi de heer Van Schermbeek de conlmïssaris va i politie de heer Olivier waarnemend eomiuissaris te Scheveningen de heer Sypkena ls met verlof en de beide inspecteurs der ïleherche de hoeren Aaltz n Rdsmaleo jterwyl aan t posthnis zich reedH aanvanke met de zaak onledig hadden gehogdenjle inspecteur jhr Quintus en de hoofda enlJBlokpoel Toen eergisternXcht de vloeschhonwer J Boots uit Venlo van de Bleriksche permis huiswaarts keerd werd hy onderweg door een onbekend perèoon aangevallen en zoodanig mishandeld dat hy bewusteloos neerviel toen hy byi am bleek hem dat zyn gouden horlogekettiijg met horloge en portemonnaie gerold waren De vermoedeiyki dader een Dnitscher is door de niarechausBec te Arcen gearresteerd en naar de strafgevangenis overgebracht Het gestelene werd nog in zyn bezit bevonden J Eenige ottcierbn der infanterie worden van 6 November af gedurende eene week te Amsterdam gedetacheerd om in een technischen cursus in eene der rywielfabrieken te wordert bekend gemaakt met den houw en do samenstelling van het rywiel tot militair gebruik STADSNIEUWS 60ÜDA 12 October 1899 Beroepen by de Vereenigde Christel gemeente te Dokkum de heer K F Sparnaay prop te Qoada Het Dagblad van Zuid Holland en söra venhage schryft Les obsents ont tort dit bekende gezegde wordt weder voor de zooveelste maal bevestigd met de Geleerde Vlieg De lastige zomervliegen die reeds lang hun Intrede gedaan hebben en onze kamers en huizen vervullen met hun brommend ververvelend gezoem loepen nn rond met de staart pardon met den kop omhoog van trots En waarom zult gy vragen uit eerbied voor den bloedverwant die met onfeilbare zekerheid en tegenwoordigheid van geest in de zalen van den Kunstkring op de Heerengraoht alhier de gedachten leest van den toeschouwer en de jalouzie op den hals haalt van den tragen schooljongen door de enorme vlugheid in het rekenen De Geleerde Vlieg is bepaald een bezoek overwaard De voorstellingen zullen plaats hebben op de Ie Bovenzaal van het Café Vredebest ïle voor verdere bizonderheden de advertentie Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleenen wy nog het volgende Binnenlandsche Handel De binnenlandsche handel bestaat voornamelyk ia de hier gefabriceerd wordende artikelen en in granen boter kaas en vee Aan het Stoombooten Veer op de Vest werden 17236 adressen ingeschreven De markten welke hier gebonden worden zyn de volgende a Vier kaasmarkten namelyk op dentweeden Woensdag in Maart den derdenWoensdag in Augustus den vierden Woensdag in September en den eersten Woensdag in November b Op Vrydag v66r Palmzondag eene grooteToorjaarspaardenmarkt c Op Woensdag vó6r de hierna genoemdevrye paardenmarkt eene najaarsveemarkt d De vrye paardenmarkt op Vrydag v66rde MonÜoortsche Markt e De vrye veemarkt op Donderdag na dehiervoren bedoelde vrye paardenmarkt f De St Jacobsmarkt of kennis die een week dnnrt en aanvangt op Maandag na St Jacob of 25 Juli g De weekmarkten die lederen Donderdag plaats vinden Op de den 1 April en 21 October gehouden vrye paardenmarkten waren resp 213 en 988 paarden aan de lyn waarvan 27 en 15 voor de verloting worden aangekocht Buiteiilandsche Handel Naar het buitenland worden hoofdzakeiyk uitgevoerd kaas boter margarine boter pypen garens stearine kaarsen en loodwit Werveii en Scheepsbouw Er worden in deze gemeente vier werven gevonden uitsluitend bestemd voor vaartuigen die de rivieren on binnenwateren bevaren De alhier bestaande machine fabriek heeft een vyzeldok De scheepmakeryen hadden ook dit jaar tamelyk werk Op do werf t Kromhout aan den Rotterdamschcn dyk werden oen sleepboot van 35 paardeukracht twee yzeren kraakschepen resp van 95 en 40 last een yzeren zeilschip van 115 last benevens 6 Ideinere özeren vaartuigen van 5 tot 20 ton gebouwd Middelen van vervoer te water Dagelyks varen stoombooten van de reedery De IJsel viermaal heen en terug naar Rotterdam doch des Zondags slechts éénmaal en de Stad Gouda diiemaal per week De stoombooten Estafette van Utrecht op Rotterdam die dageiyks behalve des Zondags heen en weer varen leggen elke reis hier aan De stoombooten der Maatschappy de Volharding varen dagelyks drie malen doch op Zondag twee malen tusschen Leiden en Gouda heen en ierug en op allo werkdagen tweemalen tusschen Amsterdam en Gouda eens tusschen Alphen en Gouda en tweemalen naar Boskooji Des Zondags is nog een extra dienst van hier naar Boskoop lederen Dondjirdag varen van Woerden Oudshoorn ei Rynsaterwonde stoombooten op deze Gemeente De stooinbüit van de Maatschappy Boskoop WaddingSveen Gouda vaart driemaal daags heen en terug Woidt vervolgd BoDEORAVEN Tot lid vuu deu gemeenteraad is gekozen L Boer met 234 stemmen De candidaat der antirev en kathol C Bol verkreeg 210 stemmen INQEZONDEN Gonda 11 Oct 1899 Mijnimr de Redacteur I Wil ons s V p ook nn wederom gelegenheid geven om in uw courant belangstellenden in staat to stellen een overzicht te nemen van den toestand der Kinderbewaarplaats in de Groenendaal over het boekjaar 18981899 De financiën staan nu niet ongunstig de ontvangsten bedroegen f 1224 63 de uitgaven 1222 batig saldo f 2 63 Dankbaar mag weder melding worden gemaakt van de jaariyksche toelage van den Heer T P Virnly de geachte stichter van de Kinderbewaarplaats en van de bydrage der Directie der Stearine Kaarsenfabriek alhier Dat de Kinderbewaarplaats nog altyd aan een bepaalde behoefte voldoet blykt wel hieruit dat in het afgeloopen jaar 3586 kinderen werden verzorgd Met hartelyken dank aan allen die ons steunden blyft het Bestuur zich in aller welwillendheid voor deze zoo nuttige inrichtüig aanbevelen ü n nheer de Redacteur dankzeggende voor de verleende plaatsruimte hoogachtend M J TEN BOSCH ScuoLTESB Presidente K BRAAT HoooKSDiJK Secretaresse en Penningmeesterese C M E DÜTILH I W VAN WIJCK S JONKER r I G S KESPER l E DH BACKER Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen Gehondsn door Notaris Mahlstede te BergAmbacht 11 October 1899 De Bouwmanswoning F No 62 met circa 18 hectaren Wei en Hooiland te Reeuwyk aan den Gravekoopschen weg Kooper J van den Heuvel aldaar koopsom f 18200 MAR T BERIOHTBN QOUda 13 October 1S99 Van granen waren Tarwe Rogge en Gerst opnieuw hooger Ovetige artikelen onveranderd Tarwe Zeeuwsche 6 75 k 7 10 Mindere dito 6 25 4 6 50 Afwijkende 5 5o4 6 Folder 6 il 6 40 Rogge 1 Zeeuwsche 6 il 6 J5 Polder 5 50 k 5 75 Gerst Winter ƒ 5 50 4 5 85 Zomer 5 10 4 5 40 Chevallier 5 75 4 6 5 Haver per heet 3 35 1 j 3 60 per 100 kilo ƒ 7 4 7 40 Hennepzaad Inlandsche 11 i ri 50 Buitenlandsche ƒ 8 50 4 ƒ 8 75 Kanatiezaad 7 50 4 8 25 KooUaad 8 25 4 8 70 Erwten tCookerwten ƒ 8 25 a ƒ 8 75 etkoqkende ƒ 6 85 4 ƒ 7 10 Biiitenlandbche voererwten per 80 Kilo o 4 o Boonen Bruineboonen 75 4 ƒ 10 50 Witte boonen lOiSo 4 11 Paardeboonen ƒ 6 4 öjZO Duivebooiien ƒ 6 80 4 7 10 Mais Jier 100 Kilo Bonte Anienk ianscbe ƒ 5 15 4 5 25 Cinqudntme 6 25 4 6 50 Odessa 5 75 4 6 Karwcizaad per 50 Kilo 4 Veemarkt Melkvee redelijk aanvoer handel en prijzen vnj wel Vette varkens goede aanvoer handel vrij wel 17 4 19 et per half KG Biggen voor Engeland redelijk aanvoer handel vlug 16 4 17 U per halfK i Magure Biggen goede aanvoer handel iets beter 0 60 4 f 0 80 per week Vette Schapen goede aanvoer handel flauw f 12 4 ao Lammeren aanvoer han del 4 ƒ Nuchtere Kalveren red aanvoer handel vlug z 7 4 ƒ lo Graskalveren goeden aanvoer handel stug ƒ 24 4 ƒ 65 b okkalveren ƒ 84 f li Kaas aangevoerd 67 partijen handel zeer vlug 10 kwal J 26 4 ƒ 28 2de kwal ƒ 23 4 25 zwaardere f 28 4 ƒ 30 NoordHollandsche 4 ƒ Boter goede aanvoer handel vrijwel Goeboter ƒ 1 30 4 1 40 Weiboter f 1 10 4 1 20 per Kilo n iETT TT r iJUIl u Hl imi A van OS kl Md Taillenr Kleiweg E 73 73a GOUDA leteitltoau 1 0 31 w 4insler Jain Vikrs 81 9311 3 100V 88 83 Vi Beurs van Slotkrs 81 s 87 3 U OCTOBEK SiMEUllD Cert Ned W 8 dito lito Jlic S dim dito dito 3 HoMQi OU Gou II 1881 93 4 Itaui In ehr jviDg 1863 81 5 8 l OoiTlKa Obl 10 papier 1888 6 dito ia EiIverlStiS 6 PoBTOaAL Old mot ooupoo 3 4 i dito tiotot 3 8i RnsuvO Obl Binnenl 1894 iV 66 dito Oeeoos 1880 4 961 ddo bij Roths 1889 4 96l d to l j Hop 1889 90 4 96V4 d to in goud leen 1883 dito dito dito iU 5 101 67 8rAl JS Porpel sellutd 1881 4 S7 Tdik ij aopr Conv loon 1890 4 91 8 Go Kening sorieD 8S ii O leouin Bar e C tu ZoiDAn Rip T oblg 1891 S MMl0O Obl Buit Soil 1890 8 100 Vrai ZDil i Obl 4 onbop 1881 841 4 AusTEBnAH Obligatieu 1896 8 9074 BoTTMOAH Stad leen 1894 3 91 NïD N Afr HiOila aaüd 99 4 Arond b Tab M ij Certi4iintoo 611 Deli Maataehappjj dito 436 Am Hypótheokb pandbr 41 Calt M0 d6rVor tonl nd 6S1 i Gr H potheekb paadbr 4 i 108 Nederlandai he bank and lOt Ked Handolmaatieh dito I 1 41 4 N W k Pao Hyp U pandbr 3 98 Eotl Hyi olhookb pandbr 4 ütr Hypothookb dito 4 i OoiTINB OJtt Hong bank aanl 118 Snai Hypotheokbank paudb 6 II01 4 AhUiea Ikint hypoth pan Ib 4 90 Malw L G Pr Lien rert 8 191 NlD Holl U Spooriv Hij aind 114 il Ujj tot Exp r 8t Spw aaad 10 Ned Ind Spoorwegm aaad 814 Nod Zuid Afr Spm aaad 6 1361 dito dito dito 1891 dito 6 lOO I IlALll Spoor 1 1887 89 A Eobl 8 66 Zuid Ital Sp mjj A H obl 3 66 PolFN Wa iohau Woenen aand 161 4 BlTBl Gr Rusi 8p Hg obl 4 97Vi Baltilehe dito aaad Mtowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 98 Ennk Oh Azow Sp kap opl 4 lOOii dito dito oblig 4 100 AliauxA Uant Pao 8p Mij old 6 1 UV Ohio 4 North W pr C aand dito dito Win 8t Poter obl 7 1417 Denver fc Rio Gr 8pm eert r a 61 lllinou Central obl in goud 4 1106 ï V Lomiy llNailiTilliOert v aand 74 MMi 0 N 8pw M lehyp 0 6 104 Uin Kaiira T 4pCt pref aand 87 161 N Tork Ontal o II West aand 16U udlo Ponn Obio oblig Oregon Calif lebvp ingoud 6 IJ i8t Paal Minn liManit ob üo Pao Hoof Ign obig 48V j dito dito Lil o Col lo hyp O B aiKiOA Can Soutb Ohert T aanH s SV Tm C Rallw Na lo h d o O Amiterd Omnibui Mij aand 180 Botterd Tramwe Haal iiand 810 KiD Stad Amalerdam aand 1 108 8tad Roltarda 9 aand 3 101 BiLOM Blad Ant orpen 1887 8 9i Bad Brusael 1888 100 Hoso Thei BesullrQsel eh 4 inV Oo Ti Staataleonig 1860 6 117Vi 85 K K Ooat B Or l880 3 lOl SrADII 8l l Madrid 3 1868 S4I Nn Ver Bai Alb Spoel oeit 361 Staats loteiD 6e Klasse Trekking van Woensdag 11 Oetobor No 1 91 11998 18191 14 58 189 on OUl ioder 1000 No 7907 n 10111 ieder 400 No 1076 11888 en 6947 ieder 00 No Ill 8876 8408 8638 88 8 981t 18138 14730 1B203 en 16919 ieder 100 Pröaen van 70 60 1881 6113 91S8 11071 18686 16049 18 31 8 93 6181 66 11118 18 17 16187 90 8996 63 83 46 14011 16308 18698 180 3316 6366 87 79 11 1 9 1S681 7 3446 6491 97 11141 36 16478 90 866 3506 6il9 91 19 11346 I4I00 16609 18871 616 13 661E 9380 8 63 18606 1 995 36 308B 6719 9674 11487 1430 16743 7 71 3908 48 91 89 11 80 19081 87 4067 6885 9983 90 39 69 ItliS 718 4143 6911 63 98 67 169n al 867 81 11 61 I1B40 14108 60 19S09 971 4154 6935 80 74 llii88 77 19516 1030 4466 43 10043 11 04 67 17110 60 1178 45 4 7018 44 11751 86 17 81 19688 84 46 4 37 78 90 14833 17341 19711 1164 48 83 101 7 11843 44 16 199 4 1401 85 7126 76 98 63 74 lOOlO 1688 4776 757 9111189 90 17 1 18 1760 483 1 688 93 11160 16051 17610 9 1817 490S 7838 94 116 6 15136 31 lOUO 1973 6075 64 10486 11745 IS81S 6t 10817 80 5116 S30D 61 57 1647 6 10 76 80 1 80 48 10516 11881 15606 17it6S 10614 1160 33 63 74 18903 10 17843 96 S8S6 6857 8483 11687 13056 39 17964 10789 3661 5517 8S51 10718 71 15734 18043 98 laC 6607 8616 70 13140 1S830 18841 10867 11 81 38 97 13380 87 8807 10908 1188 6 05 7 1 10877 93 46 19 36 43 6998 8774 lng86 13441 16U08 62 69 1818 6086 96 11001 66 43 78 78 81 34 9134 61 13666 In de vorige lyst stond 1701 ƒ 4llfi m z lOO BurgerlUke Stand GEBOREN 7 Oct Nicolaas Johannes ouders N H van der Wouden en G Walthie 8 fhristiaan ouders J Ejikhoff en A Vermeulen Jacoba Wilhelmina ouders W Sliedrecht en C Jansen Adriaans ouders M N van Dnün en G Smit Johannes ouders H van der Vliet en E M Ham Oornelis Jacobus ouders W Zeverboom en 4 G van der Louw 9 Johanna ouders F 8 Vermeulen en J de Jong Heiltje ouders P Muijs en M Vink Andries ouders P Scharloo en N Polet Carol Everhard Christiaan ouders C E C Both en J Lampc 10 Elizabeth Catharina ouders B Heijl en M M van Velzen 11 Elizabet ouders D L Brouwer enN Dekker Theodoor Johan ouders T J Droste en A M Hoorn OVERLEDEN Ö Oct J van der Klein 37 j M van der Mout wed J van Leeuwen 71 j 7 W de Jong 60 j J Nienwenhnizen 57 8 fl B Vergnnst 4 m 11 B Nieveld 64 j 12 A van Vliet hnisvr van N Vergeer 87 i GEHUWD 11 Oct A Kikkers en T A van der Zwnlm J P de Man en N Graveland P J van der Want en M C van Ettinger ReeuwUk OVERLEDEN B van Wingerden 8 j D Kuijt 74 j A M Verburg 5 m OntTangen de Nouveauté s in GOLFCAPES Orap Ift Paris en Ve vcleens D SAMSOM ADVERTS WTIEN Franscli Duitsch Engelscli in Ier mmimlrn METH BERLITZ aangcb d c dame üitst resultaten worden nagewezen Fr Br Lett L GEBR BELINFANTE Wagenstraat 100 Den Haag GEEX BKTKH adres voor alle soorten SCHOENWERK als lielloorJbraliantab Schoen en Laammagazijn Kleiweg E 30 tegenover do Kleiwegsteeg Ontvangen alle soorten Herren Damegen liimler WlKTEIll ASTOJPFELB Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Hel beate onaoluuWyltate niakkolylule poetamUdel root Heem en vooratdam en KlfUtarachoetiwerk la de Appritunr Tan C II Mlltr 4 0 BirUa BealMIr M Mts bita oed op naam en Mrlekamerk Vwhtiikw by HWM Wlrt llM laiiÉMi W i Hr da1i tntmvt Ml ur SMwaal Ila e4t a W ttHuUÊÊ im