Goudsche Courant, vrijdag 13 oktober 1899

j o 8017 Zaterdag 14 October 1899 i 8ste Jaar aniT B fidüDSCHE COUMMT l ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relefoon Sn De öitg ave dezer Courant g escliiedt dag el ijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe pi ijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomniers VT TF CENTEN Telefoon So A D V E R T E n t I E N worden geplaatst van 1 5 reg els tl iO Centen iedere regel meer in Centen Groote letters worden berekend naêlr plaatsruimte r IiKending van Advertentiën tot 1 uur des midd TE Htnm TEE8T0ND OF LATE een BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINÖEL 622 EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directenr H BÜKGEBS DKVENTER Model A zonder rem en schermen 1 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RtjWlEL 160 GEWONE ACATENE8 156 I ÜXE ACATftNE 180 P S DAMES KETTINGKIJWIELEN op alle prijzen 5 hooger Ver eDWoorili Br J G DE KUITER Gouda Pain Expellcr Dertig jaa wordt dit middel met veiraHnend sm ces at pynstillendo mwryviug aangewend tegen Rheuinatiek Jich t Verkoudh eid pyn in den Dit be rug enz proefde HoJBmiddient dan dei Terook ie en letto ders vertrouwen ft op het fabriekBmerk Ankert in de meeste apotheken To Amsterdam bi Uloth Clóban van Tnyll en Sanders FEANSCHE STOOMVEEVERIJ IN chemische Wisscherlj VAN H OPPE IIKIMEU 19 Kruükeul Sotterdwm OebreTetoerd r Z M den Koninp der Belgen Hoofddep5l Toor GOUDA de Heer A VAN OS A 2 Spaoi lil it TOor het toornen en rerren Tan Ue Ueerenen Damesf arderoben alaoolr alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het Htooin n an pluone mantels veeren bont em Gordynen tafelkleeden enx worden oaar de nienwite en laatate methode geverW Alle goederen hetijj gestoomd ol geverld worden onschadelijk voor de gezondbeid Tolgene taal bewerkt Nieuw onovertrofteii rof Dr I iaberB welbekond zixuw KBACBT naia Alleen eoht met Fabrieksmerk tot yourtdarende radicale en zekere genezing van alle zelia de meest hardnekkign aenuwMiekteiif vooral ontstaan door ypi fc afdwalingen op jeugdig n leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleek tucht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpön slechte apöBvertering Onvermogen impotenz PoUutione enz Uit voerige proapectnsaen J iijincr 1 esoh fl 1 3 tlubbolu fleacli fl XV Oentranl PopÓt Mntth v d Vecte Zaltbotnmeï Dtpöla M Cléban t o Arastordam V Happel a Gravonhago T llalramans do JonR Czn Kottonlam Wdif Co Gouda ra bi allo drofjiaten I ii wan Schal voor de ongelukkige alaohtoflers der Zellbevlekking Onanie en gehe me litepattiugeu ia iet beroemde werk Z Dr Retail s KIJüKWAIll i flollandache nitgave met 27 afb Prya 2 gulden leder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt mnei het lezen de oprechlie leering die het geeft redt iaariyics duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlaga M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedr ook lil poatzegals en in eiken boekKttndel in finlland CAFE VHi DEBESr Alarlil COIIDA MAANDAG 16 OCTOBEE a s V00R8TBLLINGEN VAN La lloucheSavaiite of GELEEK DE VLIEG 0 op de nieuw gerestaureerde Ie Bo venzaal B AANVANG DER VOORSTELLINGEN s namiddags 3 4 S 6 nor s avonds f 8 0 en lO nur Exitrée 2S Ct Kiuder7oorstelling Wosnsd enZaterd s nam teuZVs u ENTREE voor Kinderen met geleide f 5 Ct A r JAAÜLIJESEai 7EIIL0TINO m BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOKKSDAU 18 OCTOBER en op VHIJÜAU 20 OCTOUFJl 1899 te GOUD A Bü plaatsing der Loten zal de 1ste Prjjs bestaan in eone COMPLEETE BERPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tegen ft hel Lol bij A BKIIMKHAA eii Zrv LANGK TIENDEWEG GebrS ötoll werck a Chocolade en Cacao Dffitmatige door do nieuwsteuitvindiu an ip iiiiuhinaal jobi jd vei lM terd fUbrleatle ii uitsluitend gobruik van fiJM en fi nstü gidi tlsfiiifüii f iuHndoerei Ihï verbruiker van Stollwerck s Ghocclado en Oacao ot ii aanbeve ens waardig fabrikaat nauwteu T lioantwi ürdi H iu ann den inhoud der resp Etiketten Do irma behaalde tl Brevets als Hofleveraiicler 44 Eore Diploma s gouden eiïiM 5Iedaïlles een bewijs aa uitmunlfind fijii fabrikant Keeds IHll st ieef do Ac ademie national de Paria NouB voua déaornons une Hadatlle d or première cïasHe on coneldérfttloD oe votr exoellenta flabrioatlon de Obooolat bonbons cai iea eto etc Stotlwerck febrikaat is verkrijgbaar bi K H Contiseurs Banketbakkers enz snz Geüeraalvertegenwoordiger voor Nederland juling Hattemlcdt Jüusterdam Kalverstraat 103 mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊmÊÊÊÊÊmoBmmÊimÊi igam Indien gij niet wilt lioesteiii gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract iiiéamiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H 1 TAiir SCHAIK Co Denllaa JoOevmciers SCHAIK SCHAIK SCHAIK SOHAIE SOHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SOaAlK VAN VAN VAN VAN VAM VAN VAM VAN VAN VAN CO s Moliailthe is hot beste middel der wereld C0 8 Melianthe geneest Kinkhoest CO s Meli ntbe geneest 7 oowel oud als jong Co s Melianthe mag in geen huisgezin ontbreken Co s MoUaXIthe staat voortdurend onder Scheikundig toozioht Co s melianthe helpt onherroepelijk CO S Melianthe is bekroond met Eereditiloma a OO B Melianthe is bekroond met Goud ft Co s Mei anthe is bekroond met Zilver ft Co s Melianthe is verkrijnbnar in flacons van 40 CIt tO Ct e fi j bg J Th TORKIN Boitoop B V WIJK Oudewa rr M KOLKMAN Waddinxtmi a IIOLLMAN Bodegraven PINKSK Nietfnerkerk a d IJ eel W 1 VAN DAM Haattretht A N vanZESSBN Schoonhoven Kirma WOLFF Co Westhaven 198 Goudn 1 JUIÜBIES Kleiweg E 100 Gouda K H VAN UILÜ Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordrecht TANDAUT ï K CASSliTO Turfmarkt iri Oouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VRIJDAGS van 1 tot 6 nur ZONI AGS geen spreekuur H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lange Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Beliaiigscipapiereii TAFIJTEl a oxcaj jaa sto£f©aa ZEILEN LINOLEUMS afslRleaém dltaitsn V o IKK OÜDi SCHIEDAMMER GE1TE7ER Herli NlOllUXDAF Verkrygbaar byi M PEETER8 Jz Nü A 1b btiwiJB van eehthoid is cachot en kurk steeds voop E en van dan naam der Firma P HOPPE A SLEGT beveelt zich aan tot hit leveren ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood t cent lïe K Q NÏEÜWE HAVEN 28 Wf Bekroond op de Internationale Teng toonstelling van Bakkf riy Maatdtiry en Koqk kunst te e rravenfiage mBi een diploma Vernld Zilveren Medaille ORAJiDS MAOABINS DU FriDteinps NOUVEAUTÉS Wjj verzoeken de Dames die ons gelltatreerd modealbum voor het Wintetxel xoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HM JULES JALDZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand grati en franco toegezonden Bestellingen van af 26 francs Trjj van alle kosten aan huis met 5 verhooging Ileeipediüe kanloor te liozeidial N U öeoomoineerde NATDUR 6ENEESINRICHTING door planten krulden ozon water lieht lucht enz Bizondere behandeling van zennwziekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitenspongbeden hoofden ruglijden bleekiucllt m a rlijden slechte bloedsuieoglnjr ziekten der stofwisseling borstlUden rheumatisiuus Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis en franco Sanatorium Arentsburgb VOORBUHG bij Den Haag aan de Geestbrug Gouda Dmk van A BRINKMAN Zk tiuUeniitfldscli verzichl Brodrick heeft te Guilford het woord voerende gezegd dat er maar één antwoord te geven was op het ultimatum van Transvaal en dat antwoord is gegeven uamelp dat Engeland zich niet met een bespreking van zulke voorwaarden kon inlaten De Daily Telegraph vernoemt uit Ladysmith van gisteren De oorlog is begonnen De Transvalers zijn de grens van Natal overgetrokken de Vrijstaters hebben te Harrismith beslag gelegd op een trein aan de regeering van Natal toebehoorend De correspondent van de Times te Zandspruit bjj Volksrust meldt van 9 dezer Met toestemming van Joubert heb ik de kampementen der Boeren in den omtrek bezocht De sterkte van de strijdkrachten op dit punt van de grens is omstreeks 8000 over eeiie groote nitgestrektheid verspreid Behalve de Transvaalsche coihmando a zjjn hier het Nederlandsche en hot lersche vrijwilligerscorps elk 250 man sterk en twee Duitsche corpsen een daarvan onder kolonel Schiel staat bij Kliprivior op de grens van den Oranje Vrijstaat De avondbladen melden dat do Boeren Laings Nek bezet hebben zoodra de termijn van het ultimatum verstreken was Z rnkkon nu in groeten getale Natal binnen en bezetten de hoogten van Ingogo Kruger heeft door middel van de World telegraSsoh zijn hartelpen dank betuigd aan de Amerikaansche vrienden voor hun sympathie De Britsche agent seint hjj is teruggeroepen de oorlog is zeker De republieken zijn vastbesloten dat zoo zjj aan Engeland moeten behooren daarvoor een prijs betaald moet worden die het menschdom zal verschrikken Maar de republieken zijn vol goeden moed De zon der vrijheid zal oprijzen over Zuid Afrika gelp ze over NoordAmerika opgerezen is Een groote volksvergadering is gisterenavond in Carnegie Hall gehouden Er werden tal van redevoeringen uitgesproken waarin Engeland s houding afgekeurd en Kruger geprezen werd De Duitsche pers oordeelt zeer gunstig over het besluit van de Transvaalsche Regeering De Vo8S Ztg zegt Zoo is dan de oorlog uitgebroken en wagen de Boeren den strijd voor hunne onafhankolflkheid en hun vrpeid Na langer dan vier jaren gekuipt te hebben onder het voorwendsel hervor FEUILLEIOIV firilenkschriften v n een Geinkzoeker OF AMIBAL DE VONDELING Naar het Fransch DOOR W NUTTER 320 Ja Louis Je moeder heeft je eon som van driemaal honderdduizend franc nagelaten die je ter hand zullen worden gesteld zoodra je kunt bewijzen dat je bent wie je bent iMaar zal mij dat mogelijk zijn 0 dat zal wel gaan vooral wanneer wij samen zoeken Martial en zijn zoon verloren geen minuut In de eerste plaats werd de schoolmeester van Ville d Avray opgezocht die Raphael terstond herkende Nog verscheidene andere lieden in de gemeente herkenden den bengel van voor vijf of zes jaren Het knïis op zijn rechterarm nam verder alle mogelijkheid van vergissing weg Door de administratie van het Vondeling gesticht werd hem een certificaat uitgereikt hetgeen wettelijk gelegaliseerd hem tot in bezitneming van het legaat zijner moeder machtigde Binnen twee weken was Raphael in bezit van driemaal honderdduizend francs die hij in papieren ontving Welnu mijn jongen zeide Martial wiens oogen van wilde begeerte schitterden op het zien mingen te eischen voor de Uitlanders hebben de geheime machten die achter de Engelsche minister van koloniën staan hun doel bereikt De oorlog die met Jameson s inval door overrompeling zon worden ingeleid breekt uit de oorlog om het bezit der goudvelden Het is niet mogelijk oen andere reden er voor te vinden want zoowel Transvaal als de Vrijstaat hebben steeds een scheidsgereclit verlangd doch Engeland weigerde dit De Frankf Ztg zegt Do Engclsche oorlogszuchtigen behoeven thans niet meer te spreken over bescherming der Engelschen in Transvaal over het behoud van de paramouiitcy hi Zuid Afrika of over de andere gronden waarachter de veroveringszucht en de goudzucht zich tot dusver verborgen bielden Thans zal men zoggen dat Transvaal eischen gesteld heeft die voor Engelaud onaannemelijk waren en dat het feitelijk den vrede verbroken beeft zoodat hot lankmoedige en edele Engeland tot zijn leedwezen in de noodzakeliikboid wordt gebracht zich tegen een onrechtvaardigen aanval te verdedigen Het blad wil en kan geen beschouwingen houden over den vermoedelgke uitslag van den strijd Dit is zeker als Engeland de beide Republieken veroverd heeft begint de moeilijkheid pas De mogendheden zullen zich wol buiten de zaak houden meent do Frankf Ztg Een directe inmenging van wolko mogendheid ook hebben de Engelschon niet te vroozep want Rusland noch Frankrijk zullen tu pschenbeideu treden zoolang IJnitscbland een welwillende nentraliteit bewaard Engeland zal dus wanneer het ZuidAlrlkaan srhe avontuur gehikt dit grootendeels aan Duitschland te danken hebben maar dit zal men in Engeland wel niet erkennen omdat het de eigenliefde der Britton niet zou streelen Tengevolge van den strjjd in de gietorüen te Oreuzot heeft de Franscbe minister president WaldeckRousseuu die door zjjn bcmiddeliug de werkstaking tot een goed einde heeft gebracht het voornemen opgevat by de Fransche Kamer voorstellen iii te dienen tot wijziging van de bekende wet van 1884 op de syndicaten waarbij leze volledige rechtspersoonlijkheid zal worden verleend en onbelemmerde uitoefening van de rechten uit deze wet voortspruitende wordt verzekerd Tolgens de tegenwoordige wet zjjn de syndicaten slechts gerechtigd het huis te bezit der papieren die zooveel geld vertegenwoordigden wel wat zijt ge nu voornemons met al dat geld te doen In de eerste plaats u overhalen de helft er van te nemen vader tDat voorstel doet je hart eer aan ik had ook niets anders verwacht Ik heb zelfs gehoopt dat je mij zulk een voorstel doen aoudt alleen om het geftoegen te kunnen smaken om het van de hand te wijzen Hoe vader Zeker ik spreek in ernst Ik wil dat ge bewijzen hebt van mijn belangeloosheid Ik ia niet een centime van uw geld aannemen Maar u vermindert mijn blijdschap over dit onverwachte fortuin zoodoende Waarom Mijn behoeften zijn niet vele en weinig kostbaar Mot hetgeen ik me heb kunnen besparen kan ik eenigbzins rondkomen dat n me voldoende Maar ik herhaal u wat ik heb is het uwe evengoed en ik zal er niet ten volle van kunnen genieten als ge weigert Ik weiger Louis tenminste voor het oogenblik Spreken wij er niet n er van Maar wel ben ik bereid om je met raad en daad terzijde to staan om een goed gebruik te maken van dat geld om het zoo voordeelig mogelijk te plaatsen Antwoord mij dus op mijn vraag wat zijt ge voornemens te doen met dat geld Hebt ge al plannen lk ga in het huwelijk treden vader ik ga trouwen Trouwen i met wieP ten waarin zy zün gevestigd en d noodige fondsen voor hmi werking Oe keer Waldeck RüuKsean wenscht dat zg binnen enkele grenzen gerechtigd znlloii zp zooveel bezittingen byecn te garen als bun mogelyk if Bovendien zullen zy als do voor te stellen wijzigingen worden goedgekeurd oudernenüi en mogen beheereu on concessies kunnen Mrygen Het tweede deel van de voorstellen van don ministerpresident heeft ten dool de yerklieden te troffen die de patroons willen dwingen slechts üy een syndicaat aangesloten werklieden te nemen en do patroons die werklieden ontslaan omdat zy lid zyn van een syndicaat Het gewyzigde Spaansche ministerie waarin generaal fifolavioja plaats heeft moeten maken voor generaiil Azcarraga schijnt wcrkelyk voornemons tegemoet te willen komen aan den weuach om het deficit niet te dekken door verhooging der bülasti gen maar door vermindering der uitgaven Het geschil tusschen den minister van flnauciën en generaal Polavieja wat tot het aftreden van den ministor van oorlog heeft geleid liep joist over de weigering van den laatste om de hegruüting van zyn departement in ovoE enstcmming te brengen met do baten waafover te beschikken is Do ministerraad heeft thans in groote trekken vastgesteld welke hozuinigingon oji do begrooting kunnen worden aangebracht en hoe deze er hg do aanbieding aan de Cortes zal uitzien ÖenoMial Azcarraga heeft zy het dan ook met eenige moeite toegestemd zeventien millioen pesetas te bezuinigen op de begrooting van oorlog die steeds nog bovenaan stond wat de aitgave i betreft H lieeftdit bedrag gevonden door de lichting 1899 met 15 000 man te vermiijj ren en door afstand te doen van de plannen tot vorming van derde bataljons en van reservekador tot oprichten van versterkingen en tot reorganisatie der kafet en der grensverdcdiging Voorloopig wil hy echter niet itc f ermaiKmte legersterkte van 80 000 nian noch het zoo groote aantal officieren verminderen De overige ministers hebbeu eveneens belangryke bezuinigingen aangebracht en zoodoende is het tekort van 40 millioen op papier gedekt Do minister van onderwys heeft enkele facnlteiten aan de Hoogeschoten doon vervallen en 18 lycea opgeheven de ministor van justitie vermindordo het aantal hoven en rechtbanken in eersten aanleg en de schadeloosstelling aan jurleden en getuigen iMet haar die ik lietheb met haar van wie ik u wel gesproken heb iMet haar die ge lief had tot krankzinnigheid toe Juist vader met haar Maar hebt ge mij niet verteld dat e reeds op het punt hebt gestaan met haar in het huwelijk te treden maar dat men aan den vader van het meisje op het laatste oogonblik sommige zaken uit je leven heeft verraden en dat hij daarop alle betrekking heeft afgebroken Dat heb ik verteld en dat was de waarheid Maar ik heb hoop dat hij zijn verbod herroepen tal er is sedert heel wat veranderd lïDat is waar het laat zich bcgrnpen dat men je thans niet meer het huis al verbieden nu je rijic geworden bent 0 vader het is volstrekt niet alleen op mijn geld dat ik mijn hoop bouw Werd zij mij niet gegeven toen ik niets bezat arm w is i Nu ik wil je volstrekt niet je illusies ontnemen pMaar ou het u mibhagen vader dat ik met dat meisje huwde Volstrekt niet ifGij raadt het mij derhalve niet aff Ik zougaarne willen dat mijn zin ook de uwe was zoodat ik op uw egen en vriendschap rekenenkan Ge hebt mijn goedkeuring wanneer ge denkt alleon op die wijze gelukkig te zijn En uw toestemming f Zeker Louis ofschoon de wet die niet vragen zal doet het mij toch goed te zien dat ge Hot Vaticaan heeft toegestemd in een verlaging der begrooting voor ewedioMst met 4 millioen op de 43 millioen en de UegenteH heeft nogmaals toegestemd in een vermindering der civiele lyslr met eon milUoen pesetos Zoo is men er in geslaagd de begrooting slnitend te maken Vcrsjn t ule lïci ich KUANKKIJK Luitenant De Bernardi die te Montélimar tegen president Lonbet hoeft gemanifesteerd is op non activitoit gesteld Hot heeft dat de tiiinister van oorlog generaal De Jallifet besloten heeft de sluiting te gelasten van allo militaire sociëteiten waar in het vervolg de liiinsto politieke betoogiug zou plaats vinden DiriTSOHLANI Tn den loop van dit jaar zyn over Hamburg als landverhuizers vertrokken 48 997 personen van wie 7928 Duitschcrs Rykskan lior vorst Von Hohcnlohe ia weder hersteld Uisteron dineerde hy aan s keizers tafel in het Neue Palais ZWITSERLASD Kr wnrden pogingen aangewoiid om een referendum tegen de verzekcriiigswot uit te lokken De leiders der beweging rekenen op den stenn der oppositioneele vakvereenigingeu en vele socialisten Oo iTENni ÏK HoN URlJK Te Budapest blyft het gerucht dat aartsliiTtogin Stephanie in het huwclyk zal treden met graaf Klomer hiniyai liardnckkig lüopen Het heet dat de aartsliertogin van haar aanspraken zou afzien en zich rat t een jaargeld van lOO OOO guldon tevreden zou stollen Keizer Franz Joseph zou zyn toestemming gegeven hebben op voorwaarde dat de dochter van Stephanie de i jarige aai l hertngin Klisabeth tevoren in hot huwelyk Irad Servië Sedert het aanslagproces moeten naar verzekerd wordt ecu groot aantal radicalen die niet in het proces betrokken waren spoorloos verdwenen zyn Te Belgrado verzekert men dat zg naai het buitenland zyn uitgeweken doch te Boekarest loopt het gerucht dat men hen in het buitenland niet iiecft kunnen vinden en dat zy op last van ex koning Milan in het geheim van kunt zyn gemaakt d iar pnj i op stelt Imi ge hebt mijn toestemming Helaas dat de hemel niet veroorlootd heeft dat een huwelijk u een naam gaf maar wij moeten berusten Martial zweeg een oogenbiik Toen giuK Iiij op geheel anderen toon voort pMaar als ge aan trouwen denkt dan zijt ge verplicht om beslist alle j etneenschap niet prinses Olynipia af f breken en haar daarvan met in het onzekere te laten Twee wekon heeft zij niets van je gehoord O ik denk al lang n i over de beste wij e haar mijn besluiten mede te deelen De band die mij nog aan h iar biiult moet op eerlijke wijze verbroken worden Hoe zult gij het lanteggen Ik weet geen ander middel dan haar een briefte Khrijven i l oet Rc het li er schriftelijk dan mondelinge Natuurlijk whrijven is veel gemakkelijker dan spreken tenminste in lit geval Ge hebt gelijk schrijt dan en verlies geen tijd meer Vandaag zal ik het doen Voor van avond heett de prinses een brief Raphael keerde naar het logement torug waar hij voorloopig zijn verbbjt hiebl en zette zich thitia gekomen oogenbiik kei ijk aan het schryven Wordt vervoigd