Goudsche Courant, zaterdag 14 oktober 1899

De Bossche correspondent van het schryft Een eigenaardige levensverzekering is hier ter stede onder de werklieden het zooge UIrccte Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1899 1900 Aangevangen I Oclober TU I van Greenwich OODDA ROTTXHDAUt rere 11 18 11 1 11 1 S li bS 1 18 8 11 8 81 3 48 11 8 1 11 81 1 07 11 48 1 14 f ll SO U tl 19 38 1 88 8 80 4 1 04 I 09 4 11 i tS 8 IS 7 14 1 40 8 80 7 3S M Alleen Ie en 9e klana Eikr bijboUlen j Op de treinen n n Zondeg M ind g en Dinri g ndi g ibe relonrbil etten oor de 8e kl terkii gb r tegen enkelen mehtprjt g HolUnd ilie Spoor l BOTTERDAM 9 0UDA rioe lerii 11 80 11 87 ll 4 1 01 IS H4 l 6 l 08 it 9 00 9 88 l o 10 17 I Fwultatief op dtn loop kui niet gerekend worden ff Ilolluidiehe ipoor Z Exlrt Bupplenii tbe je ten de Compegnie der Wegoni Liti OOI DA 11 B N H AO i 19 16 1 03 1 01 8 14 3 48 4 18 1 18 1 99 1 S 18 48 1 30 1 48 7 59 8 80 8 9 18 8 11 r 8M s M E 8 41 8 48 8 8 40 9 88 9 17 8 43 4 11 4 4 9 88 10 85 n o U 1 A A M 8 T B R D A a ia erna 4ou I 8 9 8 0 8 18 9 98 10 10 10 17 19 08 1 08 f l 9 88 1 O 5 03 35 8 16 8 9 93 9 36 10 58 Vniit W 8 01 8 53 9 09 10 10 10 14 18 48 11 511 58 8 98 4 15 4 87 5 10 8 889 00 10 01 0 1010 O 1 45 Am t O 8 1 V Oi 9 83 10 95 11 09 1 08 1 10 8 09 8 41 4 80 6 H 8 05 9 18 10 8 10 J5 10 8 H M llago 8 48 8 03 1 05 7 80 7 18 9 8 55 9 08 9 45 10 11 11 97 11 85 I8 i 9 1 80 8 41 3 00 4 00 4 S5 4 45 1 80 8 18 7 48 7 M A ll 9 4310 19 Voorburg 5 4S 10 17 l 88 4 81 8 18 f tt Brra fir 8 02 = l n 1 60 1 01 8 30 10 08 araoli Mo 8 13 11 4S 9 91 5 8 6 SJ a 40 VTi td 8 7 8 15 8 86 9 18 9 41 1 18 18 08 11 9 l l 11 8 8 4 4 6 90 7 5 8 10 9 45 Ami W 5 43 6 60 7 85 8 90 8 O O 30 10 00 ll SO 11 5 li 4 l tr 8 80 3 45 5 0 8 35 7 80 8 S5 l OO l 7 17 7 Ü 18 9 09 9 34 1 MS 10 48 19 511 1 9 1 141 1 4 17 4 88 5 47 7 518 14 0 18 11 10 1 04 7 4 83 8 88 1 89 10 14 10 51 g 8 81 8 11 7 83 8 81 8 49 9 80 10 11 10 38 1 18 6 11 Sli S 14 10 31 ll S 130 7 0J 92 10 48 1 31 5 80 7 17 7 87 11 31 U OI 9 98 9 18 10 19 11 11 li ll 19 51 9 1 B f r 18 09 1 87 i Ud 3M 3 19 1 48 5 S8 8 1 8 5 8S 18 97 4 99 7 J 8 9 40 3 18 4 43 i 90 8 10 7 BINIOTNLAND i Hare Majesteit de Koningin is Woensdagavond laat in welstand uit Postdam op het Loo teruggekeerd Naar wy vernemen heeft de regeering der Znid Afrikaansche Hepuhlick de Ncderlandaphe rcgeering verzocht de belangen der burgers der Znid Afrikaansche Republiek in Engeland te doen waarnemen door onzen consul generaal te Londen Harer Majesteits regeering heeft op dit verzoek eene gunstige beslissing genomen De Zuidkust van het eiland Ceram is verwoest door een aardbeving Men schut hot aantal dooden op 4 XX er n W gekwetsten Do stad Amahei is geheel verwoest Het eiland Coram is half zoo groot als Nederland 18 198 vierk K M schaursch bevolkt en doorsneden door en bergketen van vulcnnischen aard Te Amahei ligt een garnizoen van omstreeks dertig man De posthüuder Van tiont woont aldaar sedert 6 Maart 1882 Men vindt er een Christengemeente van 7600 zielen onder den hulpprediker Keiling die sedert Dec 1885 aldaar is gevestigd Ook wordt genoemd als Europeaan de heer A L F Tansen Tot dusver beteekent ons gezag op Ocram weinig en staat de welvaart nog op zeer lagen trap Op do Zuidkust zyn tin petroleum en steenkolen gevonden doch nog niet geëxploiteerd Gemengde Berichten Uit Amsterdam meldt men Oisternacht is door inbrekers oen brutale diefstal gepleegd ten kantore der expediteurs firma Brasch en Rothensteiu aan de stille ztjde van het D rak no 100 Boven hot kantoor waarin de brandkast stond sliep de boekhouder der firma de heer Cleve Te half twee had hü zich te bed begeveii en te half zeven opstaande om de deur te openen voor een melkmeisje vond h j de buitendeur ontsloten ook de deur van het kantoor geopend De brandkast die in een hoek tegen den wand had gestaan lag gekanteld op den vloer Een der zijbladen was geheel losgebroken Al wat zich in de kast bevond ongeveer f 900 aan bankpapicr en los geld boeken kwitanties en wissels is door de inbrekers Wodegenomen Voorts zyn de kantoorlessenaars geforceerd waarin de dieven nog eenigei zaken van waarde van hunne gading vonden t Is onbegrijpelijk hoe de inbrekers do brankast hebben kunnen openen met zoo weinig geraas dat de heer lieve er niet door werd gewekt Do deur zyncr slaapkamer die hfl bjj hot te bed gaan gesloten had vond h s morgens op een kier en voetstappen op de trap en op den grond der slaapkamer vóór zijn bed doen denken dat een der dieven aan zijn bed de wacht heeft gehouden bij den slapende uren lang Want langen tyd moeten de dieven hard gewerkt hebben om de dikke züplaat der brandkast los te krijgen w 8 88 9 01 S 4t 8 61 8 S9 9 C8 9 88 7 80 7 88 8 19 door 7 87 luudt Sfoord recht ieuworVQrk aspelli Rolt irdnm M aotterdamDJ Rotterdam B o Alleen dei Diuidagi 7 84 7 41 7 10 8 30 41 8 18 fl3 Uotterdam Beurs Rotterdam D P Botterdam M Otpalle Hieuwerlrerk Hoor lwhl Doud 8 10 4 41 4 81 1 04 5 11 i i 41 l l t 8 08 8 14 8 0 8 89 7 4t ld Alleen In en ie kluee eltn beUlen 7 81 8 09 8 41 9 11 7 7 8 M 7 48 1 09 9 14 8 07 8 38 11 19 9 39 Qoudl Zefonliuiion MoorkaiMlle Sostormear Zogwaard Voorburg tUüo 9 07 8 S4 7 10 8 18 itouila 1 90 Oudaw 1 81 Woerd 1 48 Utrerh 8 08 niraehl VV or lail Oudav londa Misschien een groot geluk voor de hoer Cleve van wien ook eenig geld dat hem toebehoorde in de brandkast was geborgen dat hiJ niet wakker is geworden Men meldt uit Den Haag Omtrent de ontdekking van het Ijkjevan den Tjarigen Albert van Wezel verneemt men nader dat bij de autoriteiten die met het onderzoek in deze zaak zijn belast het vermoeden meer en meer veld wint dat men te doen heeft met een afschuwelijke misdaad omdat zoowel de plek waar en de ligging waarin het knaapje gevonden is een gewoon ongeval zoo goed als geheel uitsluit De juiste plaats waar het lijk werd gevonden ia gelegen omstreeks driehonderd meter strandwaarts van af den watertoren en Horstenhoekschenweg een terrein begroeid met helm en gras waar volgens personen goed in de duinen bekend zandstortingen niet denkbaar ziJn En ook de ligging waarin het kind gevonden is wijst zoo goed als zeker op misdaad Het kind lag op den rug geheel in horizontale bedding het hoofd gesteund en ter weerszijden leunende tegen graszoden Vandaar dat er nioeil k aan begraven kan worden gedacht jisteren kwamen bjj de politie reeds eenige personen om mededeeliiigeu te doen De persoonsbeschrijvingen van een man dien zj vermoedelijk mot Albert van Wezel hadden gezien stemmen echter niet overeen Den dag van de verdwijning 25 April even vóór het kind bij ziJn vader op het Htationsplein was geweest zou op het nabijgelegen Bijswijkscheplein een man een jongetje hebben aangesproken en dezen een zak knikkers beloofd hebben indien hij mede wandelde Deze knaap had t echter op een loepen gezet Na afloop van do schouwing in het Academische Ziekenhuis te Leiden worden de overblijfselen op verzoek van den vader naar hier overgebracht om op Nieuw Eik en Duinen te warden begraven Omtrent de kolonie door den ox predikant 8 C Kijlstra van Bottevallc te Laren N H te stichten meldt de correspondent der Arnh Cour in Friesland thans het volgende Er is oen groot terrein aangekocht waarvan 12 H A goede grond is het overige bestaat uit bosch en holde Vier huishoudingen en 2 ongehuwde manspersonen zullen er zich op vestigen Allen zullen trachten hun brood te verdienen met den tuin en landbouw het ter markt brengen en verkoopen van het gebouwde terwijl tevens groenten en vrufhten zullen worden ingelegd Allo personen zjjn vegetariërs Als mest zal enkel kunstmest en groenbemesting aangewend worden In don Bosch is bezwaar gemuakl tegen de loting voor de Militie Maandag trok de burgemeester by afwezigheid van dej loteling ter Borg een dienstplichtig nummer maar Woensdag verscheen de loteling in persoon bij de loting bewerende Terborg te heeten en dus by de T te moeten loten It 9 81 11 18 11 88 9 38 k 40 7 6 40 9 13 3i 10 19 10 99 10 38 111 41 10 1911 11 11 18 11 30 11 41 11 51 10 16 11 41 11 I K K ü 11 1 vim I 18 O 8 11 1 17 9 31 8 10 1 11 l 18 3 8 o o 1 1 10 17 18 00 Il U 11 9 11 48 K S8 Daar door do directie van het Sportterrein Den Haag besloten is dit seizoen geen races meer te houden en do jaariykschc populaire wielraces dit jaar er niet zjn geweest bestaat er by t Haagsch Wielerwedstrgd comitè het plan om indien er zich niet te groote flnancieële bezwaren voordoen deze races alsnog te doen houden waarschijniyk op 29 October Tnsschen genoemd comité en de directie der Haagsche baan zyn besprekingen dienaangaande loopende Het programma zal alsdan bevatten een No voor amateurs om het kampioenschap van s Gravenhage een No van profs om het kampioenschap van Den Haag een No voor bedienden van rywielhandelarcn een No voor slagersbedienden De veranderingen welke de stoom in de zoden en gewoonten moet brengen komen toch niet zóó met stoom als verwacht kon worden zegt t Nieuws Alle stoomverkeersmiddelen tusschen een paar steden als Middelburg en Vlissingon bv hebben niet belet dat by een deel niet het beste van de bewoners nog even goed een geest van wederzydschen afkeer als bestaat in den tyd toen de pietjeswagens nog het eenige middel van verkeer was en er geen kermis in een van de beide plaatsen gehouden werd of de bezoekers van ie andere plaats werden hardhandig uitgeleid Nog altyd smeult de vonk van datzelfde gevoel voort om van tyd tot tyd nog eens op te wakkeren Zoo Zondag by gelegenheid van een voetbalwedstryd te Middelburg tusschen een vereeniging van daar en oen van Vlissingen Een gedeelte van het publiek kosteloos toegelaten heeft toen biykens de Midd Ot t den Vlissingschen spelers door schelden en jouwen als anderszins ten eeuemale onmogeiyk gemaakt hun aandacht bij het spel te bepalen Een der spelers werd hierdoor zoo driftig dat hy ineenzakte en bewustelooa weggedragen moest worden waarna het spel gestaakt werd Er kan haast geen andere aanleiding voor geweest zyn dan intercommunale afkeer die zich in een paar eeuwenoudsche scheldwoorden uitdrukt want de Vlissingers waren juist de verliezende party Op last van hooger hand is na ingekomen klachten door de justitie aan de politie te Utrecht bevel gegeven tot nader onderzoek van de gevallen van ernstige mishandeling waarvan een paar groenen onlangs de slachtoffers zyn geweest en van welke de daders door den senaat reeds met schorsing en ernstige berisping zyn gestraft Reeds zyn de betrokkenen voor een deel door een commissaris van politie verhoord Hbl B 17 4 89 4 48 4 81 5 01 1 09 1 18 4 08 4 18 4 87 4 8 8 18 88 S 40 1S M 18 88 1 61 9 05 1 39 8 18 1 49 1 6 9 08 8 09 8 31 11 4 40 4 50 4 17 5 4 I IO 4 09 4 84 4 55 1 81 1 07 5 18 5 89 1 87 1 15 49 8 U 7 17 8 11 8 43 7 41 5 47 8 11 7 10 7 U 7 S9 lO U 10 48 10 l l 8 8 8 40 43 19 l J 9 19 10 00 10 34 9 1 10 54 7 3 9 49 8 7 58 1 88 10 08 10 15 11 10 Een internationale valsche muntersbende is men te Altona op het spoor gekomen Daar werd oen persoon gearresteerd by wien een groote hoeveelheid valsche Zweedsche banknoten in beslag genomen werd naar schatting VQor een waarde van 25000 mark De gearresteerde die zich kunströder Vou Bernhardi noemde is een Duitscher j hg gaf op van Stockholm direct naar Altona te zyn gekomen Het onderzoek tegen Bernhardi wordt met do grootste geheimzinnigheid voortgezet daar men hoopt dat nog meer leden der bende in handen te kunnen krygen naamde Dnbbeltjesfonds Een jaartyksche premie of contributie behoeft men niet te betalen alleen verbindt elk lid zich in geval van overiyden van één der medeleden tien cents by te dragen Veel kleintjes maken één groote en zoo ontvangen de nagelaten betrekkingen dan een aardig sommetje in geval van duizend leden waarop men spoedig hoopt te komen honderd gulden De eenvoud is zeker een aanbiveling voor deze inrichting Het N V d D meldt Omtrent de treurige gebeurtenissen te Neerbosch bevestigt men ons bericht dat de zaak van het 12 jarige zoontje van de wed Tieken te Angerloo nog niet afgeloopen is De lykschouwing moet integendeel aan het licht gebracht hebben dat er van een inwendig abces in het geheel geen sprake was De ernstige kastgding moet naar men zegt hebben plaats gehad omdat het ventje door braken en afgang zyn bed bevuild had Van de wed Tieken worden drie kinderen ii Neerbosch verpleegd j de oudste een jongen van 14 jaar heeft uit eigen beweging de inrichting verlaten en zyne moeder opgezocht Het derde kind is door hen die t in Neerbosch uitbesteed hadden opgoöischt Het voorloopig onderzoek wordt dan ook nog ten strengste voortgezet Omtrent de zonderlinge wjze waarop de secretaris van de gemeente Ewi k zyn ontslag kreeg verneemt men het volgende In de eergisteren te Nyinegen gehouden vergadering werd door de vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen de volgende motie aangenomen De vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in het voormalig Arrondissement Nymegen vergaderd te Nymegen op den 9en October 1899 geeft hare afkeuring te kennen over de wyze waarop een barer leden als secretaris der gemeente Ewyk is ontslagen In het gehucht Paasloo by Steenwyk zou zich volgens de Tel een goval van cholera asiatica met doodeiyken afloop hebben voorgedaan t Zou ons zeer verwonderen als hier niet van cholera nostras inlandsche cholera een soort van dysenterie moest zyn gesproken De gevreesde Aziatische cholera verschyut zoo maar niet plotseling Te Berlyn is Dinsdagmiddag de weduwe Joost in haar keuken vermoord gevonden Een vroegere kostganger een timmerman Trotzer geheeten is met het beetje geld van de arme vrouw verdwenen Deze man die in een brief zyn plannen had geopenbaard en die dus zonder twytel de moordenaar iS is nog niet gevonden 8 17 8 88 10 10 10 87 10 17 10 14 10 81 10 40 10 85 7 58 8 03 8 10 8 17 8 l 11 11 P 8 10 11 41 11 54 1 50 l 8 t8 sr 5 3 10 08 10 15 10 18 9 38 10 88 0 1 1D III 7 45 8 17 8 87 6 84 8 41 8 47 1 45 1 81 10 40 11 10 10 08 10 8 10 87 10 89 10 4 4 E I 01 1107 ll i In Centraal Rusland hebben zware sneeuwstormen gewoed zoodat het tolegraphisch verkeer tusschen Petersburg met Moskon gestoord is Ook het spoorwegverkeer is op verschillende plaatsen belemmerd STADSNIEUWS ÖOÜDA 13 October 1899 In byzijn van hh Commissarissen Aandeelhouders en Directeuren werd heden middag ten i nur de eerste steen gelegd voor de Roomboterfabriek aan de Turfsingel De hh Schim van der Loeff Prince H J Nederhorst Jr en Valekenier de öreeve voerden daarby het woord Wederom had gistermorgen een spoorwegongeval plaats ditmaal op de lyn KotterdamGouda Te Nienwerkerk is een goederentrein op een lorriewagen geloopen echter zonder ongelukken te veroorzaken De dienst tusschen Gouda en Rotterdam kreeg belangryke vertraging die zoo spoedig mogelyk hersteld werd De heer K G F W Ham sedert 1S84 predikant te Middelhamis zal 1 1 Oct zyn 4 jarige ambtsvervulling herdenken De heer Han aanvaardde het predikambt te Berkenwoudo en ging in 186 naar Boskoop waar hij tot 1884 bleef Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleenen wy nog het volgende Voorts leggen hier by het kantoor op de Vest aan de van Amsterdam en daarheen terugvarende stoombooteu op Rotterdam Vlaardingen Arnhem Zntphen Dordrecht Gorinchem Zierikzee Middelburg Vlissingen Goes Zaltbommel Tiel Nymegen Helmond s Hertogenbosch Waalwyk Bergen op Zoom Tilburg Breda Woerden Delft Schiedam Vlaardingen Antwerpfen en Brussel de van Rotterdam en daarheen terugvarende stoombooten op Bodegraven Haarlem Alkmaar den Helder Purmerend Zaandam Wormerveer Nieuwediep Woerden Hoorn Enkhuizen Kampen Zwolle Sneek Harlingen Franeker Leeuwarden Groningen en Deventer en de booten van Zaandam en Leiden op s Hertogenbosch Bergen op Zoom en Breda Dagelyks met uitzondering van Zondags vaart eene barge van hier naar Amsterdam drie malen s weeks vaart eene stoomboot naar s Gravenhage eenmaal een stoomboot naar Delft en tweemaal een petrolenmmotor naar Leiden Verder varen op deze stad verscheidene markt en veerschuiten Op den IJsel en de Gouwe worden door de heeren van der Garden en Co alhier en Pannevis te Alphen atoomsleepdiensten uitgeoefend Middelen van vervoef te land De vervoermiddelen te land waren in 1898 de Nederlandsche Staatsspoorweg de Tramweg tusschen Gouda en Bodegraven in exploitatie by de Alg Trammaatschappy te 8 Gravenhage de Stoomtramweg tusschen Gouda en Oudewater in exploitatie by de Maatschappy tot Expl van Tramwegen te s Gravenhage een postwagendienst op Schoonhoven van J J Driessen aldaar vroeger A Jonkheid Co een omnibusdienst op Moordrecht van J H Perk aldaar een omnibusdienst op Schoonhoven van A J van den Bergh aldaar een omnibusdienst op Schoonhoven van J N Both alhier een omnibusdienst op Schoonhoven van 0 A J de Goey alhier Broodzetting Broodzetting bestaat hier niet Krimpen a n LIssel Alhier is een afdeeling van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond opgericht WADDisosviiBS Bedankt voor het beroep by de Ned Hervormde Kerk alhier door ds C J Leemans te Zetten AANBESTEDINGEN Voor rekening van de naaralooze vennootschap Plettery voorheen L J Enthoven Co is te Scheveningen aanbesteed het amoveeren van een gedeelte van het terras van het Kurhaus en het bouwen van een galery voor een twaalftal winkels bierhalle confiserie bodega keukeninrichtingon enz en voorts het maken van een verbindingsgang toegang gevende tot het hotelgedeelte van het Knrhaus aan de zeezyde Er waren 24 biljetten ingekomen Laagste inschryver was de heer J G v Linden te Woerden voor f 86 998 Rechtszaken G ü G laatstelyk brievenbesteller te Naarden heeft wegens verduistering van gelden door hem op postkwitanties geïnd te Amsterdam terechtgestaan Bekl ia achttien jaren in zyn betrekking geweest en stond niet ongunstig aangeschreven Alleen waren er vroeger wel eena kwitanties hem toevertrouwd zoek geraakt In Augustus is uitgekomen dat hy het geld van twee kwitanties groot f 65 en f 15 niet verantwoord heeft Wat by met hot geld gedaan heeft is onbekend Hy zegt dat hy het vermoedelyk verloren heeft toen Ly met veel brieven enz is uitgegaan Het O M eischte 9 maanden gevangenis Mr Pekelharing betoogde dat geen verduistering was bewezen daar de wederrechtelyke toeüigening niet vaststond PI geloofde dat een vergissing is gepleegd te meer daar bekl het verlies na de ontdekking vergoed heeft Voor de rechtbank te s Hage werd eergisteren gepleit in de zaak van de flrina A Thallmann frères te Barys eischeres tegen dr V gedaagde alhier Door den gedaagde waren verscheidene transactiën met genoemde firma aangegaan betreffende olie suiker meel lynzaad enz terwyl door dr V het deswege verschuldigde bedrag schuldig werd beleden door erkenning van een saldo rekening courant omtrent de voldoening van welk saldo een bepaald tydstip tusschen partyen werd vastgesteld Toen nu eenmaal de dag van betaling was aangebroken bleef de gedaagde niettemin in gebreke zyne verplichtingen na tö komen en eindeiyk in rechte geroepen betwistte hy thans de ontvankelijkheid der actie op grond dat de erkenning van een saldo rekeningcourant op zich zelf geen rechtsband kan vormen wanneer niet tevens wordt aangegeven hetgeen de dagvaarding in gebreke was gebleven te doen op welke bepaalde posten die rekening courant berust Voorts beweerde god dat de transaction geen reëelen handel hadden beoogd zuiver waren premie contracten tot verrekening van koersvorscbil en dus vielen onder spel en weddenschap en getroffen werden door art 1825 B W een saldo rekening courant steunende op een en ander kon dus evenmin een actie geven Een buitengei echteiyke bekentenis deswege afgelegd door de goedkeuring der reke ningcourant moest geAcht worden in dwaling te zyn afgelegd en kon geenerlei effect sorteeren De eischeres bestreed uitvoerig al dezepunten van verweer en besprak in de eerste plaats de juridieke natuur der rekeningcourant betoogende dat de vaststelling vaneen saldo wegens rekening courant zooals ten deze had plaats gehad is aante merken als een overeenkomst ten doelhebbende een reeks van handelingen tusschen personen die gewoon zyn elkander beurtelings crediet te verleenen tot klaarheid te brengen i Dit had dus niets te maken met het begrip schnldbekentenis en alles wat dus omtrent de leer der causa was ten beste gegeven viel geheel bezyden de kwestie gelyk ook het geval was met de beschouwing over de erkenning van het saldo waarin ged zag een bekentenis maar later door gedaagde herroepen op grond van dwaling De eischeres betoogde dat hier van geen bekentenis sprake was dus veel meer van een herroeping en in ieder geval wanneer er dwaling was by bet afleggen dier bekentenis dit hoogstens zou zyn een dwaling niet in de feiten maar een dwaling in het recht iets wat de wet niet erkent Voor de eischeres trad op mr Mart Tels uit Rotterdam voor den gedaagde mr J van Praag alhier 361 Staats loterij Ie Kla Trekking vao Donderdag 18 October No 11787 ƒ 1000 met premie 30100 No 911 889 3166 16181 en 19905 ieder 1000 No 378 I1B 8 13M0 14589 18884 1888en 18874 ieder 400 No 9Ï48 3808 8110 en 19178 ieder 800 No 14 31 O 715 8168 9399 14947 678li 17893 en 19581 ieder 100 PrÜMn van ƒ 70 198 8919 6138 9908 19009 13184 17041 1889 43 8 86 93tS 19 91 77 18981 76 8480 6371 9447 1891S 18886 98 ICOSt 279 SO 8393 9106 19378 91 17989 71 817 4167 8118 9873 94 18968 63 192 U 440 71 40 9768 19415 90 96 88 517 4101 8110064 17 14016 1999 4 809 4306 6816 88 34 56 63 l 484 1904 88 811 79 88 14976 95 1954 1 1394 41 81 91 12601 98 17878 41 69 89 4110110 8 14414 1 469 62 1406 4535 7119 10475 41 48 811979 82 79 99 10608 18603 11626 17609 19897 1638 4686 7995 57 58 14868 66 1990 1841 87 7417 10607 83 70 17716 36 74 4780 7667 67 18779 147 9 17846 73 1745 48 S6 10746 18808 81 H 80076 4S0T 9310811 S8 14941 80 90189 11 7669 10 84 76 46 179 7 9023ÏS9 8 89 i7 60 11910 15 86 18069 409864 4975 78 66 18048 74 18130 803081416 5049 7788 11004 74 15487 1 918 7 47 83 986 46 13813 16619 18371 21 62 8179 8097 11116 48 85 18479 20438 88 5996 8161 61 18800 95 74 49 96 76 888611441 18432 160 1 98 62 1578 5368 8360 64 49 16181 18603 5 8750 69 96 11548 55 16269 28 7 S8S7 5564 8499 11644 69 16564 84 9O644 1984 5989 8776 1768 70 78 60 71 98 69 887411981 13666 167 n 79 IOt78 3041 74 897 41 61 71 18613 80948 60 6181 9019 7 78 17018 8861 Trekking lan Vrijdag 13 October No 18171 ƒ 100 met premi 8000 No 19769 400No 7486 900 PriJMn Tan ƒ 70 704 IE88 6997 10849 13075 14111 14969 19337 1490 9 65 7836 11638 19116 14929 18979 90881 15 7 6896 93 1 18138 1449 MJUi fflimsii A vaa OS Az Md Tailleur Kleiweg K 73 73 GOUÜA lleurs van 4mslerdam Vtkrs Slotkrs 81 81 931 98 93 93 lOOV 88 83 SS 94 ï 66 96 6 e8V 101 67 17 99 l l l 100 341 90 91 99 z 6 1 435 65 108 204 164 08 128 110 90 20 IH Vl 10 224 236 100 55 55 161 7 z 100 100 114 141V 62 105 74 7 104 37 S6 V 8V 3 160 210 108 10 i l l 100 117 U7 101 81 Siv 11 OOTOBEK I NsDBSliSl Cert Ned W 8 8V1 dito dito lltc Silito dito dito 3 Hoxaaa üU aau II 1881 98 4 iTAlll lasohr mg 1869 81 5 OoUlKa Obl in papier 1888 6 ilito 10 iilrer 18 8 5 P0HT11OAI O il mt t coupon 8 illlo tirk l 3 BnaLAND Obl Binneul 1894 4 duo Uoooiis 1880 4 dilo liii Eollia 1889 4 d to bij Uop 1889 110 4 d lo in goud leen 1883 8 ilito ilito dito 18S4 5 Spahjb Perpot achulil 1881 4 TtiRK u Qe ir Oouv leen 1890 t Ge leemng eerie D G c laeiiin aer e C ZuidAfb Rep T oblg 1899 5 Mitioo Obl Bult 9eli 1890 6 VlNfZVlu Obl 4 onh p 1891 AwsTKRUAM Obligatien 1891 3 aoTTlauiM Stad leeu 1894 3 NlD N Air H nile av aand Aren i9b Tab Mg Certianatai DeliMaataoliappij dito Arii Hjrpotheokb pnndbr 41 Oult Mg ilorVoratenl aaud aOr Hypoibiekb pandbr 4 Necjerlandathe aBk aand Ned llandalmaateoh dito I N W t Pao Hyp b paodbr 3 llott Hy otbeakb paU lhr i l VU Uypothoolb dito 4 Ooal ssa O t Hong bank aan l Boat Mypothookbank pandb 6 AMlülrA Bqul hvpolh pandb 4 Maiw L O Pr Liin lorl 6 N B Holl IJ S ur Mg a nd Mg tot Kip St Sp aand Ned liid S üorwegm aand Ned Zuid Afr Spin aand 8 dito dito ilito 1891 dito 5 ITAUA Spoor I 1887 89 A Eobl 3 Zuid Ital Spamg A H obl 3 eoL V Wa aoliau Weenen aand Rotl Qr Ruaa 8pw Mg ohl 4 Baltiaebe ilito aand Fastowa dito aand 1 Ivang Donibr dito aand 5 Kurak Oh Aaow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AulUKA Cl nl Pae Sp Mij o I 5 OhctNortb W pr a aanl ditii dito Win Bt Heter obl 7 Denver Ie Rio Gr Spm cert v a lUiooia Central obl In goud 4 Louix k Na hrilUCert r aanil Meii O N Spir H lehyp 0 6 Miaa Kinras r 4pCt ptef aand N ïork Oulaa o k Wrat aand dtó Ponn Ohio obbg 6 Oregon Calif lo hyp in goud 6 8t Panl Ontvangen de Nouveauté s in GOLPCAPES Urap d Paris cii Velvdecns 11 SAMSOM BnrgerlUke Stand Moordrecht ÖEBOKEN Jantje Gysberta ouders A Hoogendoorn en J Kruit Klaas en Myntje Maria ouders L vau Eyk en M van Roon ADVERTENTIEN a Heden overleed zacht en kalm onze lieveling Welmoet Henriëtte Geertruid 7 jaren oud W N VAK ÖARDEREN H G VAN ÖARDEREN Vebschuue GoiiBA 12 October 1899 Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet ivorden afgeuiaeht I li DEBLAKDSCIIE OPERA ROTTERDAM Woensdag 18 Oct Ga Uoorslelling van Mevrouw LTTA MADIKR DE MONTJAÜ iiaMiM Plaatsbesprcking ZATERDAG 14 OCT s avonds van 3 8 uur Café SCHAAKBORD TANDPOEDER Volgens voorschrift en met toestemming van den WedEd Heer J J VUAIHKK Timdnrln alhier wordt door ons geleverd Pfer roos 15 rt cii 10 et Aanbevelend WOLPP Co WESTHAVEN 198 adres voor alle soorten SCHOKNWKRK als liet Kiorilbriiliaiilscli Sclwen en Liuiri i iiiiiai izijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwcgsleeg Ontvangen alle soorten Upi ren hainenen niuilei WIÜTBUPANlOlVtiLS Aanbevelend C MIT i Alle reparatien en aangemeten werk aRANDS HAaASlHS DU Fmtemps JNOU VI AU TÈS Wy verzüüken de TJaniPs die ons geïllustreerd inüde album voor het IVhiterMclxoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan lHJDLESJALDZOT C Pari s Hetzelve wordt dan omgaand fjrnilH en franco toegezonden Bestellingen van iif 2B francs vrjj van alle kosten aan buis met S verhooging Iieexiteilille kiiiiloiir Ie Itiwndu il N II A SLKGT beretiltzicb i tut h t leveren vaa Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood i eeiit If e K Q NIEOWE HAVKN 28 I p Bekroond op de Internalionnle Teng tooDstelling van Hukkery Maalderi en Kook kmiHt te e Oravenlmtfe met pen diploinn Verald Zilveren Medaille