Goudsche Courant, zaterdag 14 oktober 1899

So 8018 Maandag 10 Océober 1809 S8i te Jaargi gw mmm mium J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ffMttoa No M De Uitg ave dezer Courant geschiedt dag el ijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 h anoo per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VIJF CENTEN Telefoon n Rt ADVEttTENTIEN woi den geplaatst van 1 5 a egels A 50 Centen iedere regel meer Hl O ten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adve tentiën tot 1 uur des midd Van af beden versch van t Vat Münchener Bier k 10 Ct per halve Literg las Aanbevelend I J IL EOODE Bisrlialle Zeugestraat 85 Het Atelier Studio is liet beêie luireK voor Verirruotliifceu eii Ucprüductiewci k FLSinKclMa K ï 1 WAULS TANDzVirS s E CASSrïO Turfmark t l l Cüouda SPREEKUl R van 8 ot 5 uur VRIJDAGS van 1 tut S irar ZONDACJS geen spreeknur O fUIÜE OUDiS ll CHIËDAMMEIJ QEFEVEP Merk Vorkryiilinnr tiij M pi kti r s J N H AU btiwija Min ucluln iii u c ohot on kurk stemU v or iMin van loii iianii dur Kir iif V uovrv Pain Expelkr o Dertig jaa wordt dit muldel met veiTaBseod buucüs ftta pynsÜUendo inwryviug aan evrend to en Kheuniatiek Jiuh t Vni kmiilh flid injn proerdo Dit be Uolsmid dientdait o o Ü3 dol vor ook iedwn Tertrouwen Men letto op het fabriekBinerk Aiiker Ad 1 25 75o en50c defl in de meeste apothokon To AmBterdam bii Ülotli Oioban vttQ TuyU en Sandors 3 b Blit l itto totttt am H J VAN SeHALEN Behanger i en Stoffeertler Lanji e ivoeiieiidaal I 108 Voorliiindeii een K hortei ving Behaii§8clpaplcreii a oriAïÖ23 sto£fer i ZKILEN LINOLEUMM CAFE VREDEBESÏ Markt COU A MAAÏÏDAa 15 OCTOBEE a s V00R8TFXLINGEN VAN La lloucheSavaiite of CiELEËHDE VLIEG op de nieuw gerestaureerde Ie Bovenzaal AAKVANÖ DEK VOOBSTELLTNGEN s namiddags 3 4 ë nnr e avonds 7 8 9 en M nur Erxtrée 25 Ct I Kindervoorstelling Woensd enZaterd s nam tenZVg vi ENTREE voor Kinderen met geleide f5 Cl A 10 JAiSLIJESCaE TERIOTINS K BIJ GELEGENHEID DEE Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOH SDAU 18 OCTOBER en up VIIIJÜAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bij plaatsing der Loten zal de Iste Prijs bestaan in eene COMPLEEÏE BESPANNING do andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE on aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar togen 1 liel Lol bij A BIU liMA en Zn LANGK TIKNDEWEG ZUIDEH HYPOTHEEKBANK geceêtiaA te BIIEUA Maatscliaiiiiclljk Knpidnl Een fiillioeu Uuiden waarop 10 iC esfort Qeheel gei lnnlst Directeuren Mr H H YAM MAA 8DIJK en E J M DB BKUIJN De Bank verstrekt voor vaste termijnen gelden onder ïjorste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente tonder voornllbetiilluff en eoniter bijberekenlnii van administratiekosten on geelt 3 en 4 pCt I andbtleeeti uit in atnkken van 1000 ƒ 500 en 100 interest 1 Jannari en 1 Juli Nadere inliclitingen te bekomen ten kantore der Bank zoomedo te Gouda bij deFirma MONTUN D ORTLAND I W IJ 3iTia 3NriDEIl I E3I T I rrj Kort overzicM onaer Prijaoourant SHERRIES PalB en Gold Dry van af 1 lü SÜ per 12 flcss J S ROODE en WITTE PORTWIJNEN j MADERA S droog en zoet i VERMOUTH la Turin l gO escn I i BODEGA CHAMPAGNE P O X ÖNAG i I 1 75 f a 25 I 2 75 I 3 25 f 3 75 en 5 Z SCOTCH WHISKY 2 25 g O M Per Fl Pe Ank 45 Fl g B a § LISTRAC 1 0 65 Nto J 27 75 § 3 CHATEAU VALROSE 0 75 31 S CT s 1 St ESTEPHE 0 85 36 g i St BMILION 1894 t f J £ g PAUILLAC 1893 1 25 53 M O S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 g O S SAUTERNE ca ffSiS S ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 g Ej j BOURGOGNE 1 10 47 Pa f De liessclie zijn in den prjzen begrepen en worden 3 ets per stnk teruggenomen gBij elke hoeveelheid verkrijgbaar biJ lie Onna T CREIIitlS GoiKla Vraagt Uwen Bottelaar PRIMA SiVirJ 8 STOUT lilt Ie Bierbrouwerij de 3 llocOjaers BBEBA Hot meest smakelijke Het meest voedaame Het meest versterkende Bestellingen worden aangenomen bj onzen Vertegenwoordiger den Heer HENRI DUIJNÖTKE Markt TE HUUR TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL 622 EERSTE NEDËRLANDSCHE RUWIELFABRIEK Directeur H B O EG E 11 S DKVKNTER Model 4 zonder rem en schermen 1 37 50 Model 4 met 90 Model 1 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENE8 165 LUXE ACATjiNB 180 P 8 DAMES KETTDJGRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger Verlegenwooriliger J C DE RUITER Gouda FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ chwnisfbc W ss lifrij VAN II OPPEtVllEIMEK lit lirnUknde tMlerdam iebreveteord door Z M den Koniug dvr Belgen lloolddep6t ïoor GOUDA de Heet A VAN OS z Specialiteit voor bet stoomeri e verven van alle lleereneu Oameigarderuben alflcok alle Kindfrgoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pluche raantela veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eni worden nur d nieuwste en laatste methode geverid Alle goederen hetijj gestoomd dI iraverlil worden onBchodelp voor de gerondr nd rolgeuR staal bewerkt Loii Nvarc Schal voor de ongelukkige slacbtoSers der eltbevlekking Onanie en gehe me utspattingeu ia iet ijeroemde werk Z ür Uetaii ELFBEWAIVIV Hollaudscüe aiigaTe met 27 afb Prgs 2 galdeu Ieder die a de versohrikkelüke evolj eu van deze oitüeagd Ijjdt moet bet leïeii de oprechte leormg die het eeft redt jaArlijkü duizeud van eeo lekeren dood Te rerkrüf en by het Ver UgHMi aziii te Leipzig Neuioarkt 34 franco tegen tuzeiidiug van liet bedrag ook iu postzdgjls en iui elkeu boekbandei in Holland Meuw oiioverlroften rof Dr Jjiübera welbokoiid lUKS EKACaT tLIXIB Alieen echt met Fibriektmtfk tot voortdurende radicale en i zekere genosing van alle zelfa El9H de meest hardnekkige xenuwj ySSl utieh teOf vooral titstann duor siKB afdwalingen op jevgdigi n leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleek 7 ucht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte Bpysverturing Onvermogen Impotena Poliutione ena Uit roerige proapectusaen Inj jpcr i esch fl 1 fl 9 dubbel flewh fl eVi CentraTl Uepöt Mattb v d VoRto ZaltboraraBl Dcpöti M Cléban Oo AmBterdam V Happol S Gravcnhase T lUlmmnuv de JnngJ CEn ftotterdam W Iff Co aouila rn bii alle drogisten GeoomDioeerdo NATDDR 6ENEESINR10BTIN6 door planten krulden ozon water Ildit lacht en Bizondere behandeling van Mnnwzleklen verzwakkingen aU gevolg van losb indige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofden ruglijden Bl ekni lrt lllt f lUdea BlecUe bioeiUniuicliif ziekten d r stnfwisselloir boratlUdeu rkeuinatlsnius Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Prospeetus op aanvrage gniH en franea Sanatorium Arentsburgü VOOHUIilMJ bij Den Haag aan de Geestbrug GouDi Drukvan A BRINKMAN Zs Dit No bestaat uit Twee Bladen EE118TE BLAD KEK ISGËVI G De BURGEMEESTER van GOUDA gelet op Art 3 der Wel van 27 April 1884 Staatsblad No 96 herinnert lUen die een krankzinnige verplegen aan hunne verplichting om daarvan aangifte te doen aan den Burgemeester der gemeente van hunne woonplaats binnen tweemaal vier en twintig uren na den aanvang dier verpleging Voor krankzinnigen die zonder van hunne vrijheid te zijn beroofd in hunne eigene woning of in die hunner ouders of echtgenooten wórden verpleegd is zulk een aangifte niet vereischt Gouda den izen October 1S99 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Ituitenlandsch Overzicbt Van alle volksvertegenwoordigingen is de Belgische wel het meest te beklagen Den geheelen zomer tot het najaar toe heeft de kamer moeten vergaderen En dat misschien onder de onaangenaamste omstandigheden wi l zoowat niemand belangstelt in wat te IJrnssel omgaat Zelden toch heelt men een zoolang algemeen debat moeten aanhooreu M na En tevens is slechts zelden in zoo wel woorden zoo weinig nienws JBÏBgd t Is daarom maar een oplnchting dat de kamer voor een week uiteenging om den leden gelegenheid te geven deel te nemen aan den gemeentelijken verkiezingsstrijd die zeer hetug is en tot velerlei verdeeldheid aanleiding geeft De voorwaartsche beweging der Boeren is van twee kanten tegelijk begonnen Zij hebben een aanzienlpe macht op de Pogwani bergen ten oosten van Laings Nek verzameld en voor zooveel men kan nagaan den Nek zeil bezet zoodat de noordspits van Natal tot aan Newcastle voor hen open ligt Deze streek is door de Engelsohe troepen verlaten te Newcastle zelt bevindt zich nog slechts een kleine afdee ling politie Vermoodelp is dus het bezetten van de strategische punten daar zonder bloedvergieten geschied Van de Vrijstaatsche grens zijn de Boeren blijkbaar nog niet opgerukt Te Albertina btj Harrismith hebben ziJ zich meester ge maakt van het station dat eigendom van Natal schijnt te zjn maar op Vrijstaatsoh gebied ligt Van het forceeren der passen door het Draken gebergte vernemen we echter nog niets FEVILLETOX GedeDksclirifteo van een Gelokzoeker OF AOTIBAL DE VONIELING Naar het Fransch DOOR W NUTTER Het was evenwel geen geringe taak datgene wat hij te zeggen had in geschikte bewoordmgen in te kleeden Woord voor woord moest nauwkeurig gekozen en overwogen worden om indien het mogelijk was de prmses niet in haar eigenliefde te krenken en haar gevoel niet pijnlijk aan te doen Eindelijk meende Raphael er in geslaagd te zijn een bnei saam te stellen die hem ten naastebij bevredigde en waarvan hij kon verwachten dat bij aan de eischen zou voldoen Door den looper van het logement liet hij dezen brief aan het adres van prinses Olyrapia bezorgen Thans wachtte hem een andere taak niet minder moeielijk Had hij zooeren zijn brein ingespannen om op de beste wijze een band te verbreken thans werd hij niet minder beziggehouden met de vraag hoe op de beste manier een band te hernieuwen Want na den brief verzonden te hebben begaf Raphael zich op wegnaar faubourg Saint Antoine naar de woning van Isidore Potard Met kloppend hart en bonzend hoofil betrad Maar de eigenbike vflandelpheden worden zooals men vermoedt van de westidgke grens gemeld Daar hebben do Traiisvaalsche Boeren op twee plaatsen 300 KM van elkaar verwperd ten zuiden van Mafeking en ter hoogte van Vrijburg de telegi aaf doorgesneden en daarenboven gewichtig toit den den spoorweg biJ Vrijburg bezet Volgens een bericht uit Engelscho bron staan daar nu 2000 Boeren en al is dat getal ook overdreven de Engelschen hebben daar zeker geen behoorlijke troepenmacht tegenover te stellen Terloops maken we melding van het treurige lot van den geblindeerden trein waarvan men te Mafeking zooveel o hel gemaakt had tis er mee gegaan zooals de Boeren voorspelden hun voortreffelijke artillerie heeft daar wel weg me geweten naar t schijnt Het bovenstaande beteekent dat Mafeking Vrijburg öabaronea geheel Betsjoeanalanden het noordelijker gelegen Rhodesia vande Kaa lonie ingesneden is De Boerenhebben zooals men wel dacht den spoorwegniet vernield blijkbaar omdat zjj hem zelfwillen gebruiken Het staat nu te bezien of ook wataèg belangrijker i n êou de spoorwegbrugfifc over de Oranjeviviep onbruikbaar gemaakt zullen worden in rfat geval zou ook Kimberley in de ma t van de Boeren vallen Het is zeer leerrijk thans kennis te nemen van de houding van do geUealc wereldpers tegenover Engeland en Transvaal Men kan die karakteriaeeren als niet onwelwillend jegens Transvaal maar bepaald vijandig tegen Engeland Blijkbaar zon men bijna overal gaarne zien dat Engeland flink klop kreeg Dat blpt 0 a uit wat Russische bladen schrijven De Swjet is misschien geen representatief Russisch blad maar het is toch curieus er kennis van te nemen wat dit blad over Engeland s politiek zegt Het beweert dat er in Engeland een klasse van menschen is tegen welke men bijzonder op ziJn hoede moet zijn Die menschen hebben nooit Engelands verraderlijke plannen tegengehouden maar hun protesten worden d oor geheel Europa verbreid en brengen iedereen van de wijs over de ware plannen van het Engelsehe volk Dan zeggen Engelands vrienden dadelijk dat er toch ook brave en edelmoedige Engelschen dn en dat de respectabele Engelscho party niets opheeft niet de gewetenlooze politici die aan het roer staan Heb gednld zeggen Engeland s vrienden Dan wacht Europa maar intnsschen brengt Engeland ziJn voorbereidselen ten einde en begint den oorlog op het oogenblik dat hem past Met zijn flnancieele macht is uitstel altj d winst hij de werkplaats Een algemeene kreet van In een oogwenk was hij door twintig man omringd Men greep zijn handen en drukte die als om ze te verpletteren men was uitgelaten van blijdschap Bij zijn plotwling verdwijnen had het gerucht zich verspreid dat hem een of ander ongeluk had getroffen dat hij het slachtoffer van een of ander ongelukkig toeval was geworden Isidore in het belang van zijns dochters goeden naam achtte hel niet noodig deze geruchten te weerspreken Weken lang had zijn verdwijnen stof gegeven tot onderhoud Men miste hem zeer De werklieden waren aan hem gehecht De meesterknecht niet beter dan de anderen ingelicht zeide ten slotte Nuj jongens weer aan het werk maar eerst een ferm hoera Op dit geluid verscheen Isidore Potard in de deur van zijn bureau Hi zag zijn gewezon boekhouder Hy fronste de wenkbrauwen er kwam een ontevreden trek op zijn gelaat Raphael zag die blijken van ongenoegen die hem weinig goeds voorspelden zeer goed Hij gaf evenwel den moed niet op Hij naderde Potard en zeide zacht zoodat niemand der werklieden het hoorde Mijnheer ik kwam u de gunst vragen van een onderhoud van enkele minuten Hè j daar mijn hemel waarom jij h ik weet niet Potard stond besluiteloos En dan herinnert het blad er aan dat Napoleon op die manier is bedrogen door de kunstgrepen van de Engelsehe openbare meening en Rusland eerst ten tpo van den örieksclien vrijheidsoorlog en daarna vóór den Krimoorlog Dan volgt deze curieuse bewering Nu wordt dezelfde comedie gespeeld met Transvaal Engeland heeft vele maanden geleden tot den oorlog besloten maar zijn rao 1 bilisatie gaat niet zoo vlug iu haar werk en om dus t jd te winnen houdt het de aandacht van Europa bezig met hetzelfde spelletio ondor leiding van John Morley en W T Stead terwjl massa s menschan het uitschreeuwen dat het ras van edajinoedige en achtenswaardige menschen in ïJiigeland nog niet is uitgestorven Intusschen laat Engeland zijn troepen komen nit Inflifl waarvan geen man weg zou kunnen tflitaeer wj lust hadden de kleinste hetooglitg te houden aan deze zjjde van do Pamir boogvlakte V In Frankrijk zal op 4 November de kamer bijeenkomen tot behandeling van de begrooting voorafgegaan door een berg interpellaties 1 Van den politieken toestand is niets te zeggen oppervlakkig is die niet ongunstig 3e kracht van Meline en diens groepen schijnt gebroken Het land is nogal tevreden mot dB regearing die do republiek verdedigt en tegen haar vijanden optreedt en de socialisten hebben allerminst reden tot ontevredenheid Nog gisteren deelde WaldeckRoussean aan dan minitterraad de hoofdlijnen mede vau een ontwerp tot uitbreiding van de bevoegdheden der arbeiders syndicaten Maar toch MJft Frankrijk een land waar alle politieke berekeningen falen Verspreide Berichten Frankrijk Alle oflioieren te Montélimar die hebben deelgenomen aan hot aan den nationalistischen afgevaardigde d Aulan aangeboden diner zijn in verhoor geweest bjj den pro cureurgeneraal Het blijkt dat alleen luitenant De Bernardy die daarvoor reeds met nonactivitcit voor den tp van 3 jaar en stilstand van promotie voor dien tp is gestraft heeft geroepen Weg met Loubot I Murawiew Rusland s minister van buitenlandsche zaken heeft eergisteravond in bet departement van bnitenl zaken deelgeno nen aan een diner aangeboden door minister Delcassè leider van dat departement Sébastien Faure is wegens opruiing hjj Enfia kom maar even in t kantoor die kerels kijken zoo En de meubelfabrikant deed den jongeling binnentreden en sloot de deur Hij bleef staan en noodigde ook zijn bezoeker niet uit om plaats te nemen fflk begrijp eigenlijk niet gij weet toch wat a esproken is Dat ik nooit meer eon voet over uw drempel zou zetten mijnheer Potard vjuist na alles wat er tusschen ons is voorgevallen zult ge begrijpen dat ik dat niet in seherts gezegd heb Ik had dan ook gelioopt dat ge u er aan zoudt gehouden hebben wat baat het opnieuw oude wonden open te rijten f lik had u een paar woorden te zeggen mijnheer ik bid u Ik erken ik wou dat ge maar niet waart gekomen Ge brengt mij in de grootste moeilijkheden Verduiveld wat moet ik nu mijn knechts wijsmaken Ze dachten je verdronken overreden of wat ook Ik heb ze in dien waan gelaten ik rekende op je maar enfin je bent nu eenmaal hier wat wilt ge tLuister een oogenblik naar me mijnheer Potard een paar woorden maar fflk luister al zoo ge ziet En ik sta er op dat ge dat laatste punt in liet oog houdt Maak het kort antwoordde de meubelfabrikant eenigszma ongeduldig Wij behoeven hier niet te verhalen wat Raphael zeide In korte woorden vertelde hij alles wat hem geschied was sedert hij als een wanhopige de opstootjes op Zondag 20 Aug j l vefoordoold tot 2 maanden gevangenisstrai Twee andere anarchisten kregen 2 jaar wegens mishandeling van de pofitie en de beide overige beklaagden geldboeten DuiTSOULAND Te Leipzig is op een vergadering van metselaarspatroons besloten dat als voor a 8 Maandag de metselaars het nienwe loontarief niet aannemen oen uitslaiting over het geUeele vak voor Saksen en Thüringen zal worden geproclameerd 25 000 Metselaars z jn by deze qnaestie betrokken Bü bouwwerken aan een kerk te Osnabrück Ir een stelling ingestort waardoor 5 metselaars ernstig werden gekwetst Sedert eenige dagen doen onrustbarende berichten de rondo over den gezoudbeidstoestand van den czaar van Rnsland die te Darmstadt vertoeft Men beweert dat de bekende chirnrg Bergmann olt Berljjn naar Darmstadt is ontboden om den ctaar te opereerdn a den schedel OoaTENRUK HOHaAEIJK De Afrikareiziger Oscar Baumann die reeds sedert gernimen tyd krankzinnig was is te Weenen overleden BINNENLAND Do Tweede Kamer is voornemens na hervatting van den parlementairen arbeid op 24 October geregeld tot het Kerstreces in openbare zitting voorttewerkon behondens eene schorsing der werkzaamheden in de week der samenkomst van de Provinciale Staten in herfatvergadoring By do Regeering is uit Batavia het volgende telegram ingekomen Aardbeving met vloedgolf verwoestte in den nacht van 29 September vele negerden aan de Zuidkust van Ceram voornamelök aan de Elpapoetikbaai Volgens voorloopige opgaaf vierduizend dooden en vyfhondord gewonden De besetting van Amabtu en de püsthonders aldaar en te Kairatoe bleven gespaard Onze boUenkweekers zqllen een gecombineerde Inzending op de tentoonetelUng te Par s in het Trocadèro organiseeren Een groote uitgestrektheid gronds is daarvoor in het park aangewezen De heer Kerbert tninarchitect te Haarlem is met den aanleg belast Nog vóór den winter zullen de boUen ip den grond geplaatst worden ddze woning had verlaten Van prinses Olympia sprak hij evenwel niet iWel zeide potard geheel van zijn stuk gebracht door dit onverwachte verhaal dan is er heel wat met je gebeurd en er is heel wat veranderd In een gekkenhuis geweest meer dan een half jaar en dat om Jammn dat je moeder nu juist is komen sterven En wat wou je nu Mijnheer Potard de toon van uw stem beneemt mij hoaat det moed om te spreken wat ik wilde Gij begrijpt het wel mijn liefde voor Emilie de liefde die eenmaat door u zelf is Iwgunstigd en aangewakkerd is nog even sterk bij mij als op dien vreeseUjken morgen en is sterker geworden nog Zijn er nog geldige termen om mij haar hand te ontzeggen V Gij weet wel dat uw verleden net is geweest dat een spaak in het wiel heeft gestoken Ën aan uw verleden is nog niets veranderd Zeker wel mijnheer het is uitgewischt Door mijn berouw en door mijn lijden is het uitgewischt £ n mijn omstandigheden zijn veranderd Het was alleen omdat men de oprechtheid van mijn veranderde levenswijze deed betwijlelen dat men uw geloof aan mijn werkelijke verandering aan het wankelen bracht dat gij mij Emilie weigerdet Ik bid u wees niet onverzoenlijk mijn heer Potard als de hemel vergeeft zult gy dan blijven beschuldigen i