Goudsche Courant, dinsdag 17 oktober 1899

Dinsdag 17 October 1890 No 8019 38ste Jaargang I II I GOUD A ftOUDSCHE COURANT I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken O f SPECIALITEIT Êj MANTELS en JAPONSTOFFEN BEKROOND met ZILVEa op NAT eo INTERNAT TENTOONSTELLINGEN telefoon Ko S9 De Uitgave dezer Courantg esehiedt dag el ijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommei s VT IF CENTEN Telefoon M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels ó 50 Centen iedere regel meer Hl Centen Oroote letters worden berekend naaf plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Bericht de ontvangst der groote keuze in NOU VEAUTÉ S als DAMES en RI DERM4KirRLH COSTUMES BLOUSES PEIGNOIRS ZWARTE EN GEKLEURDE VELVETEENS PELTERIJEN ENZ De billiykste tot de beste soorten teg en de meest Concurreerende prijzen Alle MANTELS zijn van PRIMA KWALITEIT en voor de soliditeit der Stof wordt gegarandeerd MARKT GOUDA BJEMI SAISO S van d mker en Ijehl Cover Coat worden bijzonder door ons gerecomandeenl f 14 f 18 f 20 ♦ Wnterproof en Gattapercha BEGINJAfStU gegarandeerd waterdicht f 10 f 16 f 20 leleD avodi OPENING VAK HET Magazijn DE TOEKOMST GROOTE KEUZE lemaakte en Tricot Goederen NIBirWSTK HBSSINS Seeren Dassen en Strikken in zwart en geMeurd Baorme Sorteerlng BOORDGK FRONTS MAKGDETTËW exxz e3n z Magazijn DE TOEKOMST KORTE TIENDEWEG D 2 tQoedkoopste en loliedst adres voor Verwoer van Inboedel oowel binnen Is buiten de aUd mek geiloten wagens i ij A ÖR A VESTBIJN Oude Gouwe Gouda Drukvan A BRINKMAN Z Alle inordt tegen TrantportMihaile vemeker p f i Milli II Bekroond DORDRECHT 1896 DEN HAAG 1898 rijn gre3s r a id © n groed gre rr o lcl St IViCOLAAS En onovertrefbaar in bioosheid en smaak is ZAAL S BOTER St NICOLAAS Aanbevelend J ZA AL 0ONPI8EDE 8I0KSH4RP SCHOONSTE EN mVAAKSTI JBSTBOIENT 49 Snaren Onmiddellijk teleeren 120 Ps iei Clir en aderi lie l r i VBUE BEZICHTIGMC PRIJS met toebehooren f 19 20 laar b j 008THAVEN B 16 Huileniandsch Overzicht Ter beoordeeling van den toestand in ZnidAlrika is het noodzakelijk eeiiige opmerkingen te maken Er komen tal van berichten over hetgeen de Boeren doen en voornemens zijn te doen maar al die berichten komen uit Engelsche bron en hebben een Engelschen bijsmaak Hot is bekend dat de Boeren op do meeste grensplaatsen de telegraaflijnen hebben doorgesneden en dat dit zeer eenvoudige middel om alle berichten over hunne plannen en troepenbewegingen aan den vijand te onthouden zeer afdoend werkt Wat na de Engelsche berichten mededeelen blijkt veelal zeer overdreven of soms wel geheel onwaar te zijn Het zal zaak zgn aan die berichten in den eersten tiJd niet meer waarde te hechten dan zü na verloop van enkele dagen zullen blijken te bezitten Het is vrij zeker dat de Boeren bü Matekittg en h Vrpnrg de grens zijn overgetrokken en den spoorweg hebben opgebroken die langs de westelijke grens van ban land naar Boeloewayo leidt Dat was noodzakelijk om te zorgen dat de Engelschen vooreerst geen troepen naar het Westen en Noorden kunnen brengen wijl de hoofdslag geleverd moet worden in Natal Nu kwam een geblindeerdcn trein met vluchtelingen uit het Noorden naar Vrijburg vandaar zou de trein met kanonnen uit Kiraberley naar Maleking terugkeeren Op dien terugweg dus toen de trein diende voor het overbrengen van oorlogswerktuigen hebben de Boeren hem doen ontsporen de troepen gevangen genomen en de kanonnen buitgemaakt Inmiddels hebben de Boeren hun hoofdaanval gericht op Natal Zij hebben in den eersten aanloop wat te voorzien en te verwachten was de hoogten bezet die een groot deel van het Natalsche gebied bestrijden In Engeland wordt ook daarover geklaagd In de Contemporary had de heer Öarrel gezegd dat het bezetten van Langs Neck voor de Engelschen BOOO man waard zon ziJn Toch heeft Engeland geen moeite gedaan zich van dat beslissende strategische punt meester te maken voordat de strijd uitbrak Thans verklaren de deskundigen naar de Westm 6azette mededeelt dat die positie niets te beteekenen heeft en dat het zelfs voor Engeland beter uitkomt als de Boeren haar bezet houden een redeneering die eenigszins doet denken aan faire bonne nÖie i manvais jen Terwijl de Transvalers zich in het noorden Natal meester maakten van het stra £ FEJJILLETOX Gedenkschrliten van eco Gelukzoeker OF AMIEAL DE VONDELING Naar het Franscho DOOR W NUTTER Maar wanneer al die dingen waar die brief V n sprak eens aan het licht kwamen P £ r zijn nog al tamelijk kapitale misdrijven onder als ik mij goed herinner Mijnheer degeen die u dat schreef is een dief hij bestal u immers Het is een ellendeling Hij ii grootendeels de schuld van alles wat ik gedaan heb Hij was mijn verleider hij heeft mij ten vjU gebracht En hij is een leugenaar Hij liegt Wel heb ik vele dingen die hij daar opnoemt bedreven doch altijd onder omstandigheden die mij onterekenbaar maakten Maar zijt e er wel zeker van dat die omstandigheden zich niet telkens weer zullen herhalen Het spreekwoord van de vos schiet mij tebhmen Mijnheer Potard zie in mijn oogen en luister Hazt de klank van mtjn stem en zeg dan of ge meent dat ik oprecht ben of niet Ja alles goed en wel duivels dat wordt me te machtig Wacht nog even Potard verliet in overhaasting het kantoor Ken oogenblik later trad een ander binnen Het was tegisch belangrijke gebied waarin Langs Nek Amajuba Ingogo en Spitskop gelegen zijn rukten de Vrptaters uit Harismith vooruit om van Reenens pas den toegang tot hun gebied aan die zijde te bezetten Volgen de jongste berichten zouden 12000 man door dien pas Natal zjn binuongovallen en den strijd met de EngelBche troepen van genoraal White hebben aangebonden Is dit bericht juist dan zullen ook de Transvalers uit hot noorden van Natal en de bij Utrecht opgestelde troepen wel oprukken om aan dien strijd deel te nemen en dan is het voor generaal White niet mogelijk zich in de lijn Ladysmith Gloncoe Dundee to handhaven Maar wiJ wachten nog steeds op de bevestiging ervan De President der Franscho Republiek heeft op voorstel van den Minister van Oorlog het besluit geteekend waarin aan de officieren van alle graden verboden wordt burgerkleeding te dragen uitgezonderd zij die met verlof zijn en de offlciereu te Parijs in garnizoen mits niet in dienst Misbruik heeft tot dit besluit aanleiding gegeven Onder de stukken van hoogverraadsprocos bevinden zich twee teekeningen Keu daarvan stelt den Hertog van Orleans voor Parijs binnentrekkend de ander denzolfden Hertog de Joden voor zich uitdrijvende uit Parijs Te Grenoble hebben woer huiszoekingen plaats gehad biJ een majoor van de reserve biJ een Jezuïet en bij een advocaat er werden verschillende papieren in beslag genomen De Raad van de Benches du Rhone lieeft de volgende practische moti aangenomen Overwegende dat de maatschappij de oude lieden die hun gansohe loven gearbeid hebben ofn haar te verrijken niet b j gebrek aan zorgen mag laten sterven spreekt de Departementale Raad den wensch uit dat do tabaksburean s die tegenwoordig meestal dienen om verkiezingsdionsten to betalen j worden aanbesteed en de opbrengst worde gebruikt tot stichting van een pensioenkas voor behoeftige oude lieden De sociaal democratische partijdag te Hannover verklaarde na ellenlange discussies zich met 216 tegen 21 stemmen voor de motie van Bebel volgens welke voor de partij geen aanleiding bestaat haar beginselen op te geven of te wijzigen Verder wordt daarin gezegd dat de partij ön eventueel kiesverbond met de burgerlijke partijen niet weigert aan te gaan en zich onzijdig houdt tegenover de stichting van economische Ëmtlie De beide gelieven snelden op elkander toe en vielen in eikaars armen en kusten elkaar en lieten elkander los en vielen weder elkaar om den hals en drukten elkaara hand en waren dronken van blijdsqhap en weenden van vreugd over dit weerzien Zij hadden niet noodig elkaar verklaring te doen zich te rechtvaardigen ophelderingen te geven Het was niet noodig dat zij elkander verzekerden dat hun Helde nog even sterk was als ooit ïWat heeft vader gezegd vroeg Emilie vleiend en zij bloosde Raphaels gelaat betrok hij kon Uiarop geen antwoord geven Hij vreesde meer dan hij hoopte Het kwam hem waarschijnlijker voor dat Potard weigeren zou dan toestemmen Hij gaf geen antwoord Emilie zag Raphael aan Hij wendde het oog af Toen wist zij genoeg Zij drukte zijn hand snelde heen keei9e bij de deur zich nog eens om alsot ze nog iets wilde zoggen maar bedacht zich en verdween Meer dan een uur bleef Raphael alleen op het kantoor Onrustig aan een pijnigende onzekerheid ten prooi zwevende tusschen hoop en vrees liep hij heen en weer stilstaande zoo dikwijls hij schreden de deur van het bureau hoorde naderen Maar die deur bleef gesloten En telkens hervatte Raphael zijn wandeling door het vertrek waar elke stoel iedere kleinigheid veroenigingen al ziet zy daarin aik een geschikt middel voor de arbeidende klassoom tot oon zelfstandige regeling van haar eigen aangelegenheden te komen De troebelen te Barcelona vinden wel hun oorsprong in do saparatistische beweging die in Jataloniê altijd grooten invloed hoeft gehad maar hun directe aanleiding is gelogen in de ontevredenheid gewekt door de hooge belastingen die van den ongelnkkigon oorlog mot de Unie het onvermijdelp gevolg zijn De bargomeester van Barcelona hoeft oon tijdlang geduldig aangezien dat de winkelstand weigerde die belastingen Ie betalen hiJ heeft de bevolking zelfs eenigermato in haar verzet gestijfd Eindelijk echter hooft de rcgoering hem afgezet en daarop hebboa alle winkels gesloten en zijn do ongorogoldheden begonnen Troepen doorkrnisen thans do stad Do staat van beleg is afgekondigd De prefect neemt de functies van don burgemeester waar Het andere politieke nieuws bepaald zich tot een reeks üerichten over het gebruik dat Rusland zou willen maken van de mooilijkliedon fwaarin Engolimd op dit oogonbllk verkeert Wij gehioven ons ten aanzien van dit onderworp op dit standpunt t moeten stellenV In de eerste plaats dat voor Kngeland geen groüter ramp denkbaar is dan dat hot op dit oogenblik gedwongen werd ziJn oog naar andere punten van don aardbol te richten dan naar Zuid Afrika Want hot is voor Engeland een oorzaak van zwakte dat hot groote rjjk goon samenhang bcoft on zjjn belangen zoo verspreid mogelijk liggen In de tweede plaats valt op te merken dat niets natunrlpker zou zijn dan dat Rusland op dit oogenblik trachtte do vrucliten te plukken van den arbeid van jaren en van de zoolang reeds gehuldigde vrodospolitiok Maar daar tegenover staat dat als iets zóo natuurlijk is als dit hot erg gemakkolijk is oogcnschijnlijk geloofwaardige verhalen te verzinnen Het ia daarom het best de berichten mede te doelen zooals wij ze vinden De Internationnle Jorr to Woonen spreekt van een grooto activiteit van de Rnsaische agenten zoowel in Europeesch als in Aziatisch Turkije In Europeesch Rusland zouden hot vooral Boelgaren zijn die overal de bevolking opwinden door hot gerucht te verspreiden dat de czaar ziJn afwachtende politiek laat varen en wil oprukken tot verspreiding der onderdrukte Slaven hem gelukkige dagen herinnerde En hoe meer hij nadacht over de giin t die hij gevraagd had hoe onwaarschijnlijker het hem voorkwam dat Potard zou toeatemmen Kenige uren geleden was hij vol moed goweeat thanb kwam een oogenblik zelts de lust bij hem op om zich uit de voeten te maken Maar hij had Emilie gezien Zij beminde hem nog steetls Nieta was er veranderd in haar liefde onverzwakt beminde zij hem nog gelijk voorheen In bombere gedachten verdiept bleof Raphael wachten Dit uur was een ware marteling voor hem De onzekerheid deed hem zijn zaak van oogenblik tot oogenblik donkerder in ien Eindelijk ging de deur open en trad Isidore Potard binnen Snel wierp Raphael een blik op hem de e zeide hem evenwel niets Neein jjlaats zeide Potard kortaf een stoel aanschuivende voor Rajihael en voor zichzelf Beiden zetten zich neer lErailie is hier gewee t vroeg le fabrikant zonder op te zien ja mijnheer antwoordde Raphael Wel ik heb over de zaak nagedacht Ik ben de straat opgeloopen want hier m huis werd het mij te warm aan alle kanten gesnieek en gejammer daar kan ik niet tegen Ik heb over de zaak naged icht en ofschoon ik waarlijk met precies weet of ik er wel aan doe heb ik maar bealote om toe te geven Kijk me dat jon fmen srh in ent een kleiir krijgen ik geloof waarlijk dat dit niet een van mijn slechtste daden is wees maar niet meer zoo hoe zal ik het zeggen Een dergelyke propaganda zou ook in KleiuAzie Syrië zelfs in Palestina worden opgemerkt Hot is o i natuurlijk niet noodig te weten of de czaar dergolpo propaganda goedkeurde of uitlokte Als het feit der propaganda waar is dan is roods daarvan veel te vreezen in stroken waar do gemoederen zoo ontevreden en licht ontvlambaar zijn De Loudenscho Globe bevat verder ernstige berichten uit hina kr zou oen groote samenzwering i hot paleis zijn ontdekt en terstond onderdrukt Do keizerin zou deze gelogonheid gebruikt hübben om haar positie te versterken Vele rijke on invloedrijke mannen zoudon in de gevangenis zijn goworpen Men zookt achter deze samenzwering de liand eenor andoro mogendheid die zich tot bescherming van tlliina zou willen opwerpen Aldus het Londensche blad Uit do Temps blijkt dat men zicS te Londen werkelijk een beetje ongerust maakt Moge men daarvoor veel roden hebbon I Verspreide Berichten KttASKKiJK Droyfus hoeft zgn dank betuigd aan de 6 000 burgers van Bern die liom een met hun liandteokoning voorzien sympathie adres hebben gezonden De rogeoring hooft don prefect der Seine last gegeven oon commissie te benooraen tot het onderzoeken van do eiselien tot f chadevergooding van do neringdoenden uit de Ruo do Chabrol Volgens den Intransigeant hoeft kolonel Schneider do gewezen militaire attaché van Oostenrijk te Parijs te Parijs geduelleerd met generaal Pogot en is hij IJenderdagavond zwaar gewond met de OrientKipre s vertrokken Aan de Oostonrijksclie ambassade verklaart men dat kolonel Schneider die sedert eenige weken zwaar ziek is dien avond naar Woonen is vertrokken nniar dat hü niet geduelleerd hooft Gisternacht is voor do kazerne der mariiioinlanterio te Brost een paal geplaatst mot een vlag in lop waarop men las Leve Déroulède Leve do hertog van Orleans 1 Weg met Loubet I Een onderzoek is ingesteld DmTscnt ANn Het socialistisch congros te Hannover heelt zich met 216 togen 16 stemmen uitgesproken ton gunste van do resoiutie Bebel waarbij enfin je kunt Emilie krijgen afgcloopen Ik doe dat te meer omdat ik ander j geen huls weet te houden met de arme meid en geen raad zou weten nu ze je weer heeft geiien en gesproken en gezoend alles tegelijk en zeg dan maar wnocn als vader zijnde Ik had nooit gedacht dat het van weerskanton koo diep zat Kn laten we er nu maar niet lang over babbelen en taUueti ga nu samen maar eens een ferme wandeUng maken en spreek elf af wanneer we den trouwdag zullen hebben Als in een droom hoorde Raphael den gullen fabrikant aan Het was hem ah kon hij zijn ooren nauwelijks gelooven Hij was niet in staat zich te verroeren ija oude Jongen zit hier nu niet langer te MifJen gauw ze wacht je kant en klaar in de voorkamer aU jelui uitgaat ga dan de voordeur uit niet de werkplaats door Kn nu atgemarcheerd sinds je mij oo in ile s eek hebt gelaten enfin dat was min of meer buiten je bedoeling maar ik wil maar zeggen lUt ik tot over de ooren in de cijlcrs en rekeningen en de duivel mag weten wat nog meer zit sinds ik alles weer zelt moet doen En nu goeden middag ot goeden avond liever want het is al mooi laat En hiermee drong Isidore Potard zijn aanstaanden schoonzoon de deur uu Half bedwelmd door zijn ongeluk waggttlde Raphael voort In den gang wachtte Einilio hem reeds gelijk vader l otard veronder ield had kant en klaar ffotdt vervolgd