Goudsche Courant, dinsdag 17 oktober 1899

1 Meden overleed tot onze diepe 1 droefheid onze a eUüfde Kchtge ootc 1 1 Moeder Behuwd en irootuioede Moj 1 1 JACOBA VKllVKEN 1 1 iu deu ouderdom van ruim 00 ja en 1 1 Uit atler itafim 1 E SLIEDHECHT 1 1 Goi i A IG Oct 1899 1 1 Verzoeke tan rouwbeklag verschoond te 1 1 bhjvat 1 i H K0TTÏEDAM 9OUDA rie i ta E L Botteidam Beun ff e 7 81 a 38 11 80 18 18 1 56 8 88 a a r a a f 8 c8 a 0 11 Rotterdam D P f 7 16 9 40 11 87 11 88 1 05 8 40 7 48 a lOJO Botterdam H 4 45 5 46 MO r 7 6 40 9 18 9 88 10 19 l lt 11 18 I S9 61 4 0t 4 40 5 88 6 5 17 8 S 1 68 ff Onelle 4 66 6 51 g J 1 10 89 a a 10 38 a l M a 4 60 a 8 17 a 10 08 r Kleuwerktrt 6 04 8 0t g i e a 4 57 8 84 a 10 16 Moorilreolit 6 11 8 14 u X 10 48 08 a a 8 04 8 41 10 18 Old 6 17 8 0 8 19 7 4 0 8 14 9 00 9 88 10 0 10 17 H 11 64 IJ OR U S4 1 06 1 09 1 SS 1 11 4 09 4 14 5 10 5 45 6 15 47 8 18 8 10 9 88 1 18 10 49 W Alleen Ie en 8e Uaaae eitn Utalen aOODA UEN HAAS iae aeraa Oondt 7 16 8 09 8 41 9 11 9 18 9 87 10 1911 16 11 18 U lt l OSl OI 1 14 8 46 4 18 4 55 6 15 F 49 0 16 7 17 7 69 8 10 8 9 9 18 84 10 08 10 40 lUt Ze eliliulMii Moerk p ll J S7 8 68 a a 11 80 a 1 18 8 07 a a a 8 11 M 10 18 Soetenneer SSegwaard 7 48 f a n 9 11 41 a a 1 19 a a a 518 a 8 11 M 10 17 10 89 Voorburg 8 08 14 a a a 11 55 1 18 B l 8 88 E Hiw 8 U7 8 86 9 19 9 89 9 60 10 16 10 45 11 46 11 11 45 1 80 1 48 8 41 4 16 4 45 5 87 6 55 8 15 8 48 7 4 S 8 41 8 48 8 11 40 1 00 10 4 4 11 07 11 44 verklaard wordt dat er voor de Dnitsche socialistische party geen enkele reden is om haar tot dusver gevolgde gcdragslp wat betreft het samengaan met de bnrgerlijktj partyen te wflzigen De Beriynsche overheid heeft besloten hooger beroep aan te teekenen tegen het beslnit van de districtscommissie waarbg het bouwen van het portaal voor de b j de revolutie van Maart 1848 gesneuvelden op het kerkhof verboden werd Een in aanbouw zijnd winkelhuis te Augsburg dat reeds tot op verscheidene verdiepingen hoogte was opgetrokken is gisteren ingestort Een aantal arbeiders werden onder het puin bedolven tot nog toe zfln er drie doeden en twee zwaar gekwetsten onder uit gehaald Sl ANJB De beweging tegen de belastingen welke het gevolg z n van den oorlog met Amerika neemt te Barcelona in omvang toe en men vreest onlusten Cavalerie patrouilles doorkruisen de stad ÜOBTBSRIJK HOSOABIJE Eenige honderden personen hebben te Prerau onlusten uitgelokt on op verschillende plaatsen de ruiten ingeworpen Politie en gendarmes herstelden de orde Een Tsjechische schoenmaker die te Praag als reservist was opgeroepen en met zde present in plaats van met het Dnitsche hier antwoordde is gearresteerd BINNËNJLANDr Naar wj vernemen hebben voorloopige besprekingen tusschen bestuursleden der Liberale Unie en van de Radicale Vereeniging er toegeleid dat op Zondag 29 dezer te Amsterdameene gecombineerde vergadering van beidebesturen zal gehouden worden ter overweging on bespreking van het plan om toteene fusie te geraken Hand Ontvangen de Nouveauté s in GOLFCAPES Drap de Paris en Velveteens ö SAMSOM ADVERTENTIEN Heden overleed zacht on kalm onze lieveling Welmoet Henriëtte jeerti uid 7 jaren oud W N VAS GAKDEREN H G VAN UARDEltEN VERHCniHJK OoiiuA 12 October 1899 Bf oehn van routebeklatf kunnen niet worden aft ewaeht WESENS mmim ttii fitond over to nemen eene Kodeit jaren gevestigde on bloeiende EXPORT ZAAK in KAAS Het huis is in liuur o te koop te aanvaarden Tusscljenpersoiion komen niet in Hunmerking Brieven franco ouder lelt t K aan t Bnreau dezer Courant TE HUUR TKilSTOND OP lATKR een BOVENHUIS Adres FLÜWEEI EN SINGEL 622 ÏANDARTS E CASSl lO Tui fmarkt 171 Gouda SPUEEKUl U van 8 tot 5 uur VBUDAGB van I tot i uui ZONDAGS geen spreekuur Naar mèn verneemt zal de commissie van rapportenra voor de ongevallenwet vóór de behandeling van het voorstel in openbare vergadering nog tot eene bespreking samenkomen Onze bollenkweekors zullen een gecombineerde inzending op de tentoonstelling te Partjs in het Trocadéro organiseeren Kon groote uitgestrektheid gronds is daarvoor in het park aangeweaen De heer Kerbert tuin architect te Haarlem is met den aanleg belast Nog vóór den winter zullen de bollen in den grond geplaatst worden By de Neder Opera is in studie genomen de reeds vroeger aangekondigde oorspronkeiyke Nederl Opera Helga van den heer Karel Mönch te Amsterdam tekst van den heer E van der Ven den bekenden auteur van Leidens Ontzet De eerste opvoering van dit dramatische werk waarvan wj van ingewijden die reeds mot do mnziek mochten kennismaken veel goeds vernemen kan reeds spoedig tegemoet worden gezien ülrccte Spoorwegverbindingen met ÜUUÜA Wlnterdlenst 1899 1900 Aangevangeo f October TUd van Greenwich f w 8 88 9 01 45 8 69 8 59 9 08 IS 9 88 GOVBA ROTTIBDlUaiee aetaa 11 18 11 81 18 18 18 68 1 85 8 11 8 85 7 80 7 88 8 19 door 7 S7 7 84 7 41 6 80 7 0 8 4 8 18 9 08 9 14 Ooadt Uoordrtioht KieuTorVinlc Oapelle Bottndun H RotterdamD F Rotterdam B 5 M II 7 14 1 1 07 1 14 1 88 1 40 to 7 8 a Alleen dea Dinadaga d Alleen la an Se klaaae Extra btjlietalen f Op deae treinen ign Zondag tfaandag en Dinadag Mndaagaohe retonrbiljetUn voor de 8e kl Torhrüglieir tegen enkelen nachtprtja S Hollandaehe Spoor L Extra aupplemant lMWÜa iHage 6 418 06 1 06 7 10 7 15 8 8S 8 55 9 08 9 45 10 11 11 17 ll SB ll CO 1 80 1 4 8 4 00 4 U 4 46 6 80 8 11 7 41 7 65 1 65 9 4810 19 Voortnrg 6 48 10 17 I 4 61 8 18 9 49 8o term 8eg 0 10 81 1 60 5 0 8 80 10 08 e eob Mo 6 18 in 4S i oi 6 8 89 10 14 Oouda 11 1411 17 11741 l 01 F 9 11 9 36 10 18 10 4 II 67 11 08 11 37 8 11 8 14 8 87 4 1 6 08 6 87 00 8 50 8 10 1 18 9 11 lO ii 10 48 0 HarmoniUtrein alleen le en 8e klaaae extra betalen V Relaigert Tear de lijn Braukelen AmatardaHi mogen via TJtree relxen S 0 U D i A MSTIIOAH alee mt ioudn 1 8 09 8 18 9 93 10 10 10 67 11 08 1 0 1 88 8 18 4 0 5 08 85 8 10 1 18 9 18 9 8 0 88 4iIut W 8 01 8 63 9 09 10 10 10 64 11 48 11 57 1 58 3 18 4 16 4 67 5 50 8 19 0010 01 O IOIO 0 1 46 AmatO 8 19 9 0S t IS 10 15 11 00 I 08 1 10 1 09 8 41 4 10 t ll 05 9 1810 8 10 85 10 81 11 00 4 9 07 I I n I I R Ë H I Na aaraa R 18 00 11 10 8 16 i7 4 88 1 47 8 06 I 8I J tO l St 1I 8 1 11 8 I 3 0 5 04 8 18 4t 1 40 10 19 6 84 7 80 8 18 5 10 6 85 5 48 6 03 liouda Oudew Woerd Ulraohi IVmatn 8S7 t 81 8 8 918 45 1 1511 01 ll t 1 8 11 1 8 81 4 41 8 10 7 5 8 10 1 45 Abu W 48 SO 1 85 8 10 8 0 9 80 10 00 11 30 11 6 11 40 l lt 8 80 8 45 5 01 85 7 80 8 15 10 00 loiiHa 7 17 7 84 8 18 9 00 9 34 IMS 10 48 11 611 1 11 14 8 88 4 17 4 18 5 47 7 61 8 14 9 1 11 10 7 4 8 13 8 58 9 89 10 14 10 61 Uiteehl W erdeQ Ouduv Ooadi De heer C Van öoor Ezii te Amsterdam heeft een adres gericht aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het dtjor hem in zeer krasse bewoordingen aangeduide optreden van de Engelsche Regeering in Zaid Atrika Hy verzoekt daarin der Kamer by Harer Majesteits Regeering aan te dringen op het byeenroepen van een Europeesch Congres ten einde te besproken op welke w ze en door welke middelen men Engeland zal verbieden zyn vermelde schanddaad tevolvoeren De kamer van arbeid voor de bonwbedryven te Amsterdam heeft een adres gezonden aan de Tweede Kamer naar aanleidingvan het ontwerp Ongevallenwet Daar de Kamer alleen inlichting genoten heeft van grootindastriëelen kan het nuttig zgn zegt het adres dat ook de kleinste industrie haar stem doet hoeren De aandacht wordt nu op het volgende gevestigd Dat de verzekering van werklieden tegen ongelukken door t particnlier initiatief mogelyk is biykt uit het feit dat het tot dusver tot tevredenheid van beide partyen door vele patroons in de bouwvakken is geschied Gevreesd wordt dat de groote administratieve omslag der Ryksverzekeringsbank voor de werklieden nadeelig zal zjn Om deze redenen verzoekt de meerderheid der kamer van arbeid het amendement van dr Kuyper te willen aannemen mits de gelegenheid om een bedrijfsvereeniging te vormen zoo goed mogeiyk gemaakt en derhalve het muiimum aantal voor een bedryfsvereeniging noodzakelgk en het minimum werklieden by één patroon zoo laag mogeiyk gesteld worden Ben minderheid verzet zich echter tegen het denkbeeld van bedryfsvereenigingen Zy is van oordeel dat alle burgers geiyk behooren te zyn en dat deze geiykheid ophoudt indien een deel der patroons zich voordeelen kannen verschaffen door een alzonderiyke vereeniging op te richten Zy acht de rechten der werklieden bovendien beter gewaarborgd hy do onafhankelijke beslissing der Rpsbank en vreest den admiuistratieven omslag dier bank niet omdat de contröle maatregelen der bedryfsvereenigingen toch op dezelfde wyze ingericht zullen worden als die der bank terwgl de verhouding tusschen de beide instellingen nog tot nieuwe administratieve maatregelen aanleiding zal geven Do kamer van arbeid in haar geheel betoogt ten slotte de wenscheiykheid van uitkeering van den eersten dag na hel ongeluk al In de jongste vergadering van d sGra venhaagsche coöperatieve broodbakkery en verbruiksvereeniging de Hoop kwam aan de orde een voorstel om de afd kruidenierswaren de afd boter en kaas en de toekomstige melkinrichting onafhankeiyk temaken van de afd bakkerij Hiertoe moest art i8a van de statuten worden gewyzigd Die wgziging werd voorgesteld omdat er zooveel leden zyn die geen brood meer betrekken van de bakkerg maar nog wel waren van do kruideniers of de boteren kaasaideeling En omdat deze af deeling toch al zoo treurig ging wilde het bestuur lie 9 16 11 8S 11 81 11 41 11 81 11 S1 48 10 11 11 18 11 18 10 67 ll U U l 11 46 MaP Mp pMaM ei M HqM pMBM M HWMMH ver dat struikelblok 18a van de statuten uit den weg nemen en wel in dier voege dat ook aan niet leden zou mogen verkocht worden om te trachten zoodoende de zaak voor ondergang te behoeden TJit de beraadslaging die hierop volgde bleek dat de groote meerderheid der vergadering voor geheele wyziging der statuten was Ten slotte werd het bestuur het onderling oneens zoodat de vergadering een oogenblik begon te geiyken op een Poolschen landdag zegt de Bakkers Ct Wat de achteruitgang der bakkerg betreft deze werd hoofdzakeiyk toegeschreven aan de afschaffing van den nachtarbeid Zelfs verklaarde een lid van het bestuur tevens lid van de commissie over de bakkery dat de achteruitgang der bakkerg verschrikkeiyk was Het verschil tusschen nu en vooreenigen tyd beliep tusschen de f 6 i f 700 per week Het algemeen bestuur van den A N W B bestaat thans uit de hh Goekoop Gebel Gerlings Otten Knyff Elout Altena en Koolbergen Gemengde Berichten Men schrgft uit Haarlem Zaterdagmiddag omstreeks kwart voor twee uur ontmoette een agent van politie op den Heerensingel een beschonken man Hy raadde hem vervolgens aan huiswaarts te gaan en gaf hem daar hg bleef staan een duw Plotseling trok de man nu een mes Hg stiet naar den agent Deze wist gelukkig eenigszins te ontwgken zoodat het mes alleen door zgne kleederen ging ter hoogte van het hart De politieman hierop zyn sabel trekkende bracht den woesteling eenige geduchte balen toe zoodat deze onder geneeskundige behandeling moest worden gesteld Men meldt uit Krommenie aan de O H C Bg een hevig onweder Vrgdagavond brandde te Krommenie de papiermolen De Mol af te Wormer de verfmolen De Uil en ook te Westzaaii was een groote brand zichtbaar Naar het schynt is in laatstgenoemde plaats een watermolen van den polder Westzaan in asch gelegd Men meldt uit Den Haag Het vermoeden dat de Tjarige Albert van Wezel door misdaad om het leven is gekomen vindt bevestiging in een vondst door de politie gedaan op de plek in de duinen waar Woensdag jl het Igkje ontdekt is Daar ter plaatse toch zg n vergulde knikkers opgegraven gelgk aan de knikkers die op den 268ten April even vóór Albert bg zyn vader op het Stationsplein kwam door een man op het nabgzgnde Hyswyksche Plein aan een jongetje waren beloofd wanneer hg een eindje medewandelde B 67 4 89 4 48 4 15 5 01 6 09 5 18 4 0S 4 15 4 04 4 11 4 87 4 68 18 l 4 09 tM 6 65 7 10 7 18 7 89 T 10 61 10 81 10 48 10 II8 11 18 8 48 69 Bedoeld knaapje is niettegenstaande zgn jeugdigen leeftgd en den sedert verloopen tgd zeer stellig in zyne verklaringen aan de politie omtrent het signalement van den man die hem heeft aangesproken Hg beschryft dezen persoon als lang mager met bleek gelaat zonder baard of knevel omstreeks 28 i 30 jaren oud Het slachtoffer van de vermoedeiyke mi8daad werd Zaterdag onder groote beUqistelling op Nieuw Eik en Duinen begraven Zoowel by de ouderlijke wontog in de Snoekstraat als langs den weg door de stad en ter begraafplaats Monden honderden menschen met deelneming den droeven stoet gadeslaande Ter weerszijden van den ronwwagen waarop eenige kransen rustten gingen speelkameraadjes van Albert van Wezel Aan het graf werden woorden van troost gesproken tot den treurenden vader en ook werd het volk opgewekt de politie in haar moeilgke taak ter zijde te staan om in deze geheimzinnige misdaad het volle licht te doen Bchgnen Toen de vader snikkende van zyn lieveling afscheid nam welde in het oog van menig omstander een traan en onder aangrüpende stilte verliet de menigte het graf Uit Amsterdam meldt men Als verdacht van de diefstal met braak ten kantore van de Srma Brascb en Rothenstein zgn Zaterdag 3 personen gearresteerd Het signalement van één hunner komt overeen met de beschrgving van een persoon die onlangs de flrma bezocht om zaken te doen die echter op niets zgn uitgeloopen Het bezoek diende dns denkelgk om het terrein te verkennen De arrestatie is te danken aan de waakzaamheid van een der firmanten van de wgnkooperszaak Jager Van de drie personen die zooals gemeld werd aan die flrma een bezoek brachten en een paar flesschen wyn met een bankbiljet van f 300 wilden betalen zyn Gerlings te Haarlem twee aan den trein te Amsterdam gearresteerd En later liep ook de derde in den val Het zgn alle drie goede bekenden der politie Zaterdag heeft de directie van het Familieblad aan Hendrik Bazuin f 100 uitgekeerd als premie door dat blad uitgeloofd voor het doen van zoodanige aanwyzingen aan de politie dat het vermiste knaapje Van Wezel daardoor ontdekt en aan zyn ouders zou worden teruggegeven De instructie in de zaak van J Zeegers bakker tj Harscamp gemeente Ede die sedert vief maanden preventief gevangen zit te Arnhem als verdacht van vergiftiging zyner echtgenoote is gesloten De rechtbank beval de verwyzing naar de openbare zitting Twintig getuigen worden gedagvaard Mr H P de Wilde is als verdediger toegevoegdi De commissie door het gemeentebestuur van Munchen benoemd om de schade op te nemen welke door de overstroomingen der vorige maand zgn veroorzaakt is tot een bedrag van 2j millioen mark gekomen Deze schade is byna uitsluitend door de gemeente geleden het nadeel aan particuliere goederen bedraagt slechts 26 000 mark De verslaggever van het N v N die geregeld de strafzittingen der rechtbank te Amsterdam bywoont kan er zich op beroee men dat door zgn toedoen een beklaagde uit de preventieve hechtenis is ontslagen Hy schrgft hieromtrent het volgende 8 17 B SI 7 S 8 0S 8 10 8 17 8 l 11 1 10 10 10 87 10 17 10 14 10 81 10 40 10 66 P 8 60 11 41 11 64 8 80 i Zaterdagmorgen stond voor de rechtbank hier terecht een gehuwde vrouw beklaagd van diefstal van lint en klossen garen en een mof uit het magazgn van den heer Zondervan alhier De eisch van het O M was 10 maanden gevangenisstrai Mr E Van Lier hield een pleidooi dat biykbaar indmk op de rechtbank maakte In het vuur van zyn rede vergat de veqiediger echter de voorloopige in vrgheidsstelling van zyn cliënte te verzoeken terwyi ik meende dat zyn pleidooi daarop zou neerkomen Toen dit echter niet geschiedde verzocht ik den deurwaarder den heer Van Lier hierop attent te maken Deze nam toen voor de tweede maal het woord en vroeg ontslag van rechtsvervolging De rechtbank ging in raadkamer en ziet zy bepaalde dat aan het verzoek van mr V Lier zou worden voldaan In een te Berlgn verschgnend blad staat do volgende advertentie Een Dnitscher kunstenaar zoekt in kennis te komen met een dame tusschen de 18 en 20 jaar oud middelbare grootte met eonig vermogen teneinde zoo spoedig mogeiyk een huwelgk aan te gaan Negerinnen genieten de voorkeur De inzender is een Duitscher die nimmer in de tropen is geweest Een onzer lezers zendt ons het volgende versje dat hg uit oude papieren heeft opgedolven en dat volgens het opschrift behelst Het getuigenis van Napoleon omtrent de Hollanders Er onder staat Gevonden in deszells geheime papieren Gy kent het kaasvolk niet gg kunt u niet begrypen Hoe deftig stil bedaard zg met hun lange pgpen In t hoekje van den haard de kat zion uit den boom En schijnen traag te zgn besluiteloos en loom Maar ja ik zeg nog eens gy kent ze niet Mgn Heeren Met dat verd volk is gaiisch geen gek te scheren Zgn ze eenmaal aan den gang leggen z hon pgpen neer Dan gaan zy onversaagd den duivel zelfs te keer Dan ziet men dadelijk hun geld en goed en leven Voor de onafhanklgkbeid met vreugd ten offer geven Dat Napoleon zooveel Hollandsch verstond om zulk een versje te kunnen dichten zal wel niemand beweren Vermoedelijk is het na de merkwaardige gebeurtenissen van 1813 gemaakt door een vaderlander die het den Corsicaanschen geweldenaar in de schoenen stopte Zeer toepasselgk schijnt het echter thans op de afstammelingen van het Kaasvplk in ZuidAfrika die nog pgpen roeken en toonen geld en goed en leven voor Iran onafhankelgkheid veil te hebben Hand Een zeer fataal avontuur is naar uit Bucharest wordt gemeld aldaar een jongen Don Jnan overkomen Damian Vlada een ryke grondbezitter nit Walachye was in hevige Bpfde ontbrand voor de schoone Anna Procoviez de dochter van zyn rentmeester die de toenadering van den ryken vrger volstrekt Wet terugwees De ouders van het meisje ichtar vertrouwden de dure liefdeseeden van inn als zeer wispelturig bekend staanden tatroon niet en weigerden reeds sedert lang snn toestemming tot de verloving Onder ze omstandigheden nam Damian het besluit te geliefde te schaken en zich op Oostenrijks grondgebied met haar te laten trouwen ttj trol dus alle mogelgke toebereidselen T n de touwladder af tot den met vurige Wssen bespannen reiswagen toe en hief in Ie duisternis van den nacht zgn vermeend WnWje dat nog geen geluid had gegeven t evenals de Éomeinschen het gelaat met n dichten sluier bedekt had bg zich in het rgtoig Wie beschrgtt echter zyn ontsteltenis toen hy op het oogenblik dat hy het toppunt zijner wenschen naby dacht te zyn bemerkte dat hfl zgn toekomstige schoonmoeder had geschaakt Deze had daar zg achter de voorgenomen ontvoering was gekomen goedgevonden de plaats van haar dochter in te nemen Te Oporto de eenige plaats in Europa waar de pest heerscht in September kwamen daar 17 gevallen voor met 4 doeden heeft éen commissie van het Instituut Pasteur te Parijs die ziekte bestndeerd Onlangs van daar teruggekeerd deelt zg nu omtrent hare bevindingen belangwekkende bgzonderheden mede Zy zag voortreflelgke mtkomsten van het serum van Yersin De bevolking was eerst wantrouwend en oproerig een der doktoren dr Salemheni werd o a vrg ernstig gewond door een steen dien men naar hem geworjpen had Later werd dit beter en de chef der Fransche commissie dr Calmette had toen i23 arbeiders kuimen inenten Over den uitslag was men zeer tevreden zells als de ziekte reeds nitgebroken en zeer hevig was kon het leven soms nog gered worden door inspuiting direct in de aderen Oalinette is van oordeel dat de Portugeezen zich door het serum volkomen kunnen beschermen De onvatbaarheid na de inspuiting duurt minstens 25 dagen Ongelukkig zgn er altgd nog wantrouwenden die hun zieken en zelfs hun doeden verbergen Eens had men een Igk drie weken lang verborgen gehouden en de zieken worden meestal niet naar het hospitaal gebracht voordat zy hopeloos zgn Het vertrouwen van dr alinette in het serum is zóó groot dat hg het voor onniogeiyk houdt dat de pest in Frankrgk tot eenige groote uitbreiding zal komen Men weet dat de Transvaalsche vrouwen zich in het schieten oefenen Belangrgk is daaiom het volgende citaat uit een brief van een HoUandsche dame te Prötoria aan haar vader te Amsterdam Hier zou het als het met zoo treurig was een grappige tyd zyn Van het verband loggen en wonden verzorgen op kaffers om als ik met de ambulance ga vlug de handeling to hebben ga ik naar de schietvereeniging Schieten hebbeu wg dames meer noodig om in staat te zjn ons tegen do kaffers te verdedigen die in tgd van oorlog byna altgd opstaan en het op vrouwen en kinderen begrepen hebben Ik kan tot mgn spgt echter geen Mauaergeweer hanteeron het is my te zwaar en geeft zulk een schok zo zgn echter makkelgk om te laden er kunnen vyf kogels tegeiyk in is er een afgeschoten dan valt de huls er uit eu schuift een andere patroon vanzoif op zgn plek zoodat er met die geweren een byna onafgebroken vuur kan onderhouden worden Ik schiet met een soort salongeweer dat heerlgk licht is Mevrouw TSloft de dochter van den president schiet uitstekend Onze club schiet onder voorzitterscliap van mevrouw presidentKrnger en mevrouw generaal Joubert Van het grootsie belang voor de zee enzootwatervisschery is het dat men de vischlovend op de markt kan brengen daar waarmen de hoogste prgzen bedingen kan Voorhet overbrengen van de visch op groote atstanden worden vaten van ovalen vorm vervaardigd teneinde door het heen en weerschudden van het water zuurstof daaraantoe te voegen daar bewezen is dat de sterfteder visch gedurende hot vervoer aan gebrekaan zuurstof in het water moet worden toegeschreven maar zelfs bg eenig oponthoud moeten die vaten in schommelende bewegingworden gehouden De heer 1 H G van Deun te Groningen bericht nu in Piscicultura dat het hem gelukt is een machine samen te stellen die in een goederenwagen de visch in vaten of bakken vervoert en onverschillig over welken afstand levend doet aankomen De heer v D houdt zgn vinding die zeer eenvoudig moet zgn geheim Personen die meenen er partg van te kunnen trokken kunnen hem schryven Te Nlchtevecht heeft een hengelaar dezer dagen een snoek gevangen van 22 pond Hg had het watermonster dat 1 1 5 M lang was dank zg het bgzonder sterke koord en de haak met koperdraad na tien minuten worstelens nit de Vecht in de bun STADSNIEUWS GOÜDA 16 October 1899 De voorstellingen met de geleerde Vlieg zgn heden middag aangevangen Het succes is verrassend de vlieg raadt gedachten wyst woorden en cyiers aan en is tevens politicus Wj raden ieder aan een bezoek te brengen aan de voorstellingen in het Café Vredebest Haastkeht Bedankt voor het beroep bg de Ned Hervormde Kerk alhier toez door ds Th A Ph van Papenrecht te Vierpolders WoEEDEs Eerstdaags zal het detachement infanterie alhier worden opgeheven Veemarkt te Rotterdam Maandag lO October 1899 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 32 ie kwalvteit 30 3e kwaliteit 26 cent per half Kilo Vette Kalveren redelijke aanvoer re kwahteit 27 2e kw 26 3e kw 24 cent per half Kilo Vette Varkens goeden aanvoer ie kwaliteit 19 20 kwal 18 3e kwal 17 cent per half Kilo Schapen en Lammeren veel aangevoerd Do handel was voor vet vee en vette kalveren vlug Varkens prijshoudend Schapen slecht 3 IE CrTX7 E A van OS Az Md Tailleur Kleiweg B 73 73o GOUDA VeleiikooH Sa 31 Beurs van mslerüaiii 14 OOTOBE Vtkrs Slotkrs I 81 98 93 1 NüDKiiiiD Uerl Ned W 8 iV 81 a dito dito llic 1 aSll i dito dito dito 3 93 g HoIlOa 01 1 Goull 1881 93 4 lOOV Italis Iniohr Ying 1861 815 88 8 l 0oiTB 0bl inpapierl8 S 6 SSn j dito ia Eilrer 18n8 6 88uL PomnOii Obl mol ooapon 8 dito tinkot 8 84 EuaLUD Obl Bmnonl 1894 41 65 duo Oüoon 1880 4 981 illobiiSoths 1889 4 96 dito bij Hop 1889 90 4 961 dito iu goud leen 188S ilitj dito dito 1884 5 101 67 8PA jB P rpi t okuia 1891 4 67 TilHKiij Qopr Couv loon ISaO 4 98 Ge leeuing eetio D IS i One leflHin aer eC 28 Zoid Afa U p V ojilg 18916 Mliroo Obl Buit Sob 1890 8 100 Vl izmii Obl 4 oiiliop 1881 SI AaUTKDAii Obligntieii 1896 3 90 BomuiAll Stad Ireu 1894 3 91 N D N A r 11 n lu a and 9 V Arenilab T bMo Corliaratoii 6H1I eliMaBtachap ij dito 436 Arn Hypolheekb paudbr 4l Gult Mij derVoratenl naad 851 Or Hypolhi okli paiidbr 4 108 Ntiderlaoila ho bank aaud 101 Ned Kande maHtsoh ilito 1 lB4Vi N W i Pm Uyp 1 pandbr 3 98 Bolt Hy lothoekb pandi r 4 Utr Uypolhoelib dito 4 OoariKA Oiat HoDg banliaaiil 188 Bnsi llypotlieukbauk pniidb 6 HO AuuiIA Fx lii hypoth paailb 4 90 Maxw L G Pr I ieii ert 6 19 jNtD Holl U 8poüria Mti a nd 114 MÜ Il t Kip V 8t 8pw aand 10 Ned Iiid Spoorwegra aaud 884Ned Zuid Afr Spm aand 8 ISC dito dito dito 1891 dito 6 100 iTALllSpoOTMi 1887 89 A Eolil 3 66 ZuidIiiil Spwmij AH ob 3 65 POL l Wa chau WooDCaaand 161 Boat Br Rma 78 2 Paatowa dito aand 6 I Iwaag Donilir dito a iiid 6 98 Kurak Oh A ow Bp kap opl 4 IOO dllo dito oblig 4 100 AMaalKA Oiul l ao 8p Mij oM 6 114 Chic t North W pr Cv aand dil i dito Win Si Peter obl 7 1411 DenvorhBioGr Spm oert v a 62 Illinois üeatral obl iu KOnd 4 1106 iliOUiav ltNailivilUCert v aan l 74 Mmi o N Spw U lebyp a 6 104 Miaa Kamai v 4pCt pre aand 87 N Tork Onlas o West aand 26 dto Ponn Ohio obhg ft Oregon Calif lo hyp in goud 5 9jV St Paul Minn Manit obl i On Pao Hoof Hjn ob ig 6 48l dito dito Line Ooi Is hyp 0 6 Canada Oan South Ohert v aaml Si Tin o Ballw k Na 1o h d e O Amaterd Otonibua Mjj aand 190 Sotterd Trsmwe MaalB a nd 110 Nlu Stad Amsterdam aand i 108 Stad Bo terdam aanil 3 104 BKI SII Stad Antwerpen 1887 1 09 Stad Brussel 1888 11 100 Homo Theiss Beiullr Q selseh 4 1I7 Oj StaauTeenig 1880 6 117 K K Oost B Gr 1880 8 101 Spahii Stad Madrid 8 1868 34 1D Vfr H 7 A po 1 irrl 86 CAFE VREDEBEST Markt GOUDA Gedurende deze week VOORSTRLLTNQEN VAN La AÜoucheSavaiite of GELEEKUE VLIEG ll op de nieuw gierestaureerde le Bovenzaal 1 AANVANG DER VOORSTELLINGEN s namiddag 3 4 ft unr s avonds r 8 9 en 10 uur EKLtxé © 25 Ct I Kindervoorstelling Woensd enZaterd s nam tenZVa u KNïRÉE voor Kinderen met geleide f ft € l 9