Goudsche Courant, dinsdag 17 oktober 1899

38ste Jaargangu Woensdag 18 October 1899 No 8080 WLSBR i i umm G o U D A GROOTSTE COLl ECTIK effen en gewerkte Zijden Sloffen waaronder Moiré Autlek primaHI T ni n c A i iycit kwaliteit m Zwart en diverse kleuren a f 1 10 per Hl iii A ORES voor Velveteen voor Costumes lllJKE KEUZE in effen en gewerkt Fluweel A TR K billende soorlen ook MongoHebont in diverse breedten AM HA KAÏN en rewatteerde voering in zwart en gekleurd MEEST GESOH TEERD magazijn van onlwerken als Moffen Kragen Cófs en Koas alsmede RUIM A inilTIMI rv r Kinderstelleljes iii iiTi Ai5£5iJii M li liAM 1 n Damesrokken en Ovorhemden van dc goedkoopste lol de fijnste kwaliteit GERLOEMü Pluweel en Zyde ZIJÜE PLUCHE in diverse kleuren van f 53 Cent per El fATIJN o 50 80 J van af 40 Cent per Kh KOORD en LINT en prijz Openbare Yerkooping mimm coürmt JSieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Ofnstreken Telefoon u M reterson Kn De Uitgave dezer Courantgeschiedt dag el ijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 5f Centen iedere regel meer o Centen Gr ote letters worden l erekendnaar plaatsruimtej Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd CENTEN te GOUDA op MAANDAe OOTOIiKR 189 dcvoormiddags te elf uren in het Kiiffii hui jHakmonie aan de Markt aldaar ten overstaan van den te Haastredtt gevestlgden Notaris J HOKMAn VAN No 1 Een HUIS en ERF in de Boelokado te Omda Wp K No 87 Te aanvaarden 1 Jannari 1900 No 2 Een perceel BOUWGROND ol TUIN in do Tweede Kade aan de Karneuielkbloot te Gouda Kadaster Sectie A No 2510 groot 709 Centiaren Te aanvaarden 1 Jannari 1900 No 3 tot en met 13 Elf onianijs ninuw ijoboawile HUIZEN mot SOHDÜRTJES ERVEN en TUINTJES in de Heerenkade Korte Akkeren te Gouda Wp P Nos 691 tot en mot 59 5 en 616 tot on mot 621 Bik huis met inbegrip der waterleiding verhuurd per week voor 1 l HO En No li Een WOONHUIS geteekend J 42 met annexe in volle werking zijndo HOEF SCHERPen RLfrüIÖSMEUERIJ te Stolwperslais gemeente Haastrteht Te aanvaarden 1 December 1899 De perceelon zün te bezichtigen de laatste drie werkdagen vl u don dag dor veiling van 10 tot i nren on op dien dag van 9 tot 11 uren Breeder b j biljetten welke evenals nadere inlichtingen te bekomen z jn b j Notaris KOEMAN voornoemd A SLEGT boTeuItzioh aan tut het lereren van Zuiver Zeeuwsoh Tamebrood i eent de KM NIEÜWK HAVKN 28 W Êf Bekroond op de Internationale Teng tooiifltelling van Bakkerü MaRlderii en Kook kimflt te Qravenhojfe met t en diploma Verguld i ilveren Medaille WI KTERSAISOEN 18 99 Modes en Confectie GEZ VAN DANTZIG Gouda fm HOOO ST R iu A T i 122 hebben de eer de ontvangst te berichten van de ntenio te moilellen Dames en Kinder Hoeden Dames welke abusiet geene Circulaire ontvangen hebben worden beleefd verzocht bovenstaande als zoodanig te beschouwen tiitiscpllsehe Tand poeder en i iill§epfl§eli iioiidtiiieluiir van E CASSÜTO Tandarti te OouOa OVERAL VBBKRIJOBAAR Agent voor Nederland G IJSSEL8TIJN Blauwstraat Oouda SÉi r JAARLIJESCHE TEEIOTINO m BIJ GELEGENHEID DER Vrüe Vee en Paardenmarkten OP WOE SDAii ISOGTOBRReoopVllIJDAeZOOGTOBER 1899 te GOUDA Bij plaatsing der Loten zal de 1ste PriJB bestaan in éen COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN ïffi verkrijgbaar tegen I liet Lol bij A BlU KnAi en Z i L ANGK TIENDEWEG tOoedkoopBteenaoliedst adrea voor Vervoc VAU Inboedel oowelbfnuen ak bniten de stad met geiloien wageDi i 8 A Ct R A V E STEUN Oude Gouwe Allf inmU tegen Tranititort eknde veneker y Opeabape Verkooping te CiounA op DINSDAG 17 CT01iER 1899 en ir e iug itt Uebtbej iSO des morgens te O uren aan het huis wjjk K No 25 aan de Peperstraat van eenen INBOEDEL als Kasten Stoelen Tafels Bedden en Beddengoed enz Voorts eene partö KKÜIDENIEHSWAREN gemaakteKLEEEEN DRIE BASCULE waarvan één wegende 750 K G en eenig GEWEEKT GOUD en ZILVER Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 oren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C PORTUUN DEOOGLEEVER te Goun Een ware $$ chat Toot d oagfilaUci e laclitodh im Zelibevlskkiag Onuie en gehe jaa ultfiitiuf D il liet beiro ióde werk Z Or RetBtt s ELFBEW IBtNti BollMidwbe oitgiT met 27 lOf Pri a i IfaUea Ieder dw aan de venohriklelgke gevolgeu tiu den ondeugd Igdt uuiat h t luen de opmcbt laeruig die het geeft redt JMriglia dnizend ra awi Mkereo dood T Twktggea bg hetVerl gs Uaguiji t Le Neuuiarkt 34 tnaeo teg uuendiog ran h t bedn ook in poetoegsU en in elkfia bodl handel in Hollapi U kom wirta VoerstclUar Donderdag 19 OeiQi t 1898 VEREENIGDE ROnElAMSCflE TOÜHEEIBTEH LE GRAS HASPELS De 7tm w wa jJoos ig q8iSaW giWêBlgl gWgg Bai BIgspd in 3 bedigvw OIVALaD DOOB üUJii ii le iruiiilie Tooneelspel is 1 bedrijft Aanvang fdkf uur WtF Gewone bepalingen en pi en GoüDA Druk van A BRINKMAN t ZR Bullenlandsch Overzicht Gisterenmiddag is in de Gildenhal de groote bijeenkomst gehouden door den lord mayor belegd met het doel openlijk te getuigen van den steun dien de City geeft aan de regeering in hare politiek tegenover ZuidAfrika De leden van de EBecteubeurs begaven zich in optocht er heen met Engelsche vlaggen vooraan en onder het zingen van Rule Britania en God Save the Queen Er werd eene motie voorgesteld waarin de oorlog wordt betrenrt maar tegelijk de hartelijke steun aan de regeering toegezegd in haren aandrang oto gelijke rechten te eischen voor alle blank rassen Die motie werd onder groote g stdrift bij acclamatie aangenomen Slechts één der aanwezigen verklaarde zich er tegen Een afschrift van de motie zal worden gezonden aan den eersten minister lord Salisbury V Het is ongetwijfeld de grootste misslag dien dc Engelschcn in doze eeuw begaan hebben Aldus vut Paul Leroy Beanlieu in dc Economiste zijn oordcel samen over den oorlog in Zuid Afrika De Engelschen hebben zich herhaaldeldk vergist zegt hij In de eerste plaats ten aanzien van den Oranje Vrijstaat die naar zij meenden onzpig zou bleven terwijl deze republiek toch zoowel nit trouw aan het V9 ag als nit zelfbehoud openlijk de zijde van Trnnsvaal gekozen heeft en er veel kans bestaat dat een groot aantal jonge Boeren uit de Kaapkolonie en Natal zullen meevechten Maar de fou pervers geiyk Chamberlain door Leroy Beanlieu genoemd wordt heeft zich nog in een ander opzicht grovelijk vergist HiJ heeft met oorlog gedreigd en zelfs een soort van ultimatum afgezonden twee of drie maanden voordat Engeland een voldoende troepenmacht bijeen had om daaraan kracht bü te zetten Zoo heeft hij de Engelsche troepen in ZnidAlrika als t ware weerloos aan de Boeren overgeleverd Leroy Beanlieu schrijft dan over de bezwaren van den veldtocht voor het te land niet zeer sterke Engeland ook als Johannesburg en zelf Pretoria ingenomen zijn zullen de Engelschen nog evenmin iets gewonnen hebben als indertp Napoleon I te Moskou de troepen van Napoleon III in Mexico de Amerikanen te Manilla De Engelschen moeten de Boeren niet alleen overwinnen zij moeten hen er ook toe brengen vrede te sluiten Wordt de oorlog aldus verlengd dan zal Engeland s prestige op de heele wereld eronder lijden daargelaten nog dat FEVILLETOX Gedenkschrilten v n een Geinkioeker AïïïnBAL de vondeling Naar het Fransch DOOR W NUTTER Maar een half uur later stonden zij daar als aan de plaats gekluisterd opgaande in hun geluk Ën daar ginder in het geslaakte huis op bou levard Bourdon stond eveneens een vrouw onbewegelijk Ook d zc vrouw was schoon oneind fraaier van bouw dan £ milie een vrouw met razende hartstochten met een hoogmoed zonder wedergade De oogen deser vrouw schitterden haar mond trilde zenuwachtig haar fraai doorschijnende hand frommelde een blad papier ineen En een verschrikkelijke vloek rolde over haar schoone lippen Met een stem door woede halt verstikt stampvoetende de vuisten ballende riep zij uit Bij den luister Gods ik zal me vreeselijk wreken verschrikkelijk Die vrouw was prinses Olympia HOOFDSTUK XXIV EEH FURIE Wij moeten enkele uren teruggaan Engeland bezig is zich in Zuid Afrika nog een Ierland te scheppen Bg den oorlog zullen zij die bij de goudindustrie belang hebben niets kunnen winnen En daar evenmin Engeland noch de wereld er iets bg te winnen hoeft is deze oorlog in alle opzichten betreurenswaard Voor Engeland zelf echter zgn de nadeelen het grootst ZuidAfrika had lang mot Engeland vereenigd kunnen blijven indien de Britten pen welwillende houding aangenomen hadden maar nu zü onrechtvaardig en aanmatigend blijven is het verbreken van den band tusBchen het moederland en de Engelsche kolopiën aan de Kaap en de vorming van een machtige Nederlandsche statenbond ia dat deel van de wereld nog maar een kwestie van tgd en gelegenheid Een Reuter telegram heeft de voornaamste resultaten medegedeeld van de gemeenteraadsverkiezingen in België Te Brussel hebben de socialisten meer dan 15 000 stemmen gekregen tegen 7620 in 1896 De clericalen hebben er één zetel verloren en zijn in stemmenaantal haast niet vooruitgegaan in weerwil van de uitbreiding van het kiezerscorps sedert 1895 De grootste moreele overwinning hebben de anti clericalen behaald te Antwerpen Daar is de clericale Igst met 1000 stemmen geslagen De raad van Antwerpen bestond sedert 189B nit 18 clericalen en 19 liberalen maar nu hebben de liberalen een veel grootere meerderheid want de katholieken hebben zeven zotels verloren Verder is de clericale meerderheid volgens de Petit Bleu uit het zadel gelicht te Leuven in drie plaatsen in Luxemburg te Hal en te Namen te Brugge hebben de anti clericalen vier zetels gewonnen en te Veume nemen voor het eerst zes liberalen zitting in den jraad Al hebben zegt een van de liberale bladen de clericalen ook abbé Daens te Aelst ziJn kazuifel uitgetrokken zeil staan ze nu ook in hun vest Op een feestmaal te Chicago heeft president Mc Kinley een programma voor de Philippijnen ontwikkeld dat den invloed van admiraal Dewey duidelijk aantoont Indien de Amerikaansche vlag zeide de president eenmaal wapperen zal over de streken die thans in de macht der oproerige Filipinos zgn dan zal de Regeering der Vereenigde Staten an de inboorlingen van de Philippijneu een regeeringsvorm geven die het meest geschikt is om de liefde voor vrgheid en orde die de Amerikanen steeds wenschen aan te wakkeren te vestigen in Het hoofd ol van plannen keerde Martial na het onderhoud met zijto zoon hetwelk wy in het vorig hoofdstuk weergaven in de woning waar hij de Mtrekking van intendant vervulde terug Ter nauwemood was hij aangekomen toen een der bedienden hem Olympia s verlangen om hem te spreken ta Jcennen gaf Een oogenbiik later was hij in tegenwoordigheid van zijn gebiedster Waar zijt ge geweest Martial Maar voor en aleer Martial antwoorden kan werd er op de deur geklopt Olympia ging zelf naar de deur en opende Een dienstmeisje fluisterde enkele woorden waarvan Martial niets verstaan kon Gij kunt hier wel een oogenbiik wachten Mijnheer Martial zeide Olympia En zy volgde hot dienstmeisje Breng dien man in mijn salon gebood ze ik zal daar hem te woord staan Het meisje verwijderde zich Olynipia bleef in den gang bij de trap wachten totdat de dienstbode het bericht bracht dat de bezoeker in het salon was Weldra trad de prinses het salon binnen en wierp een nieuwsgierigen blik op haren bezoeker waarvan wij alleen hebben te zegg n dat het de baron de Maubert was om elke beschrijving overbodig te maken Heb ik het genoegen mijn onbekenden briefschrijver voor mij te zien vroeg Olympia terwijl zij hem een wenk gaf plaate te nemen fja mevrouw Ëa waaraan heb ik de eer van uw bewek te iet verro Oosteu De bevolking dor Vereenfede Staten aal zeker nooit haar plicht rerffeten tegenover de inwoners der PhilipPÜnen Deze verklaring van president Mc Kinley werd door democraten en republikeinen met waraite ontvangen Het la echter de vraag jegj de Voas Ztg of zy ook op de BMiipinos een goeden indruk zal maken Zy is veel te HlgQpieen veel te onbepaald om vertrouwen te wekken Zoolang de Filipinos niet precies weten wat zg van de Amerikanen te wachten hebben en welke regeeringsvorm bö hen iKal worden ingevoerd en zoolang geen vertrouwbare waarborgen gegeven worden voor eennitgebreid zelfbestanr zullen z j de wapens niet nederleggen Zy hebben daartoe te minder redenen nn de strijd die Bedert enkele weken hervat is opnieaw in hun voordeel loopt Generaal Schwan die b j Novaleta met de Tegalen is slaags geweest heelt een zeer ernstig gevecht moeten leveren dat deed zien hoe goed de gevechtsleiding by de Filipinos was Uit een geJekte stelling beschoten zü de aanrukkende Amerikanen en toen zij dezen aanzienlijke verliezen hadden toegebracht trokken zü in goede orde terug daardoor aan de Yankees do gelegenheid benemend hun eenig nadefl van belang toe te brengen Thans ruifn 17 maanden na de overwinning bil avite zyn de Amerikanen slechts drie uren van de kust op het eiland IjUQon doorgedrongen De generaals Arthur Wheeler en Wheaton hebben Angeles bezet generaal Schwan is thans twee mjjlen van CJavite gelegerd Voi 8prei le Bericlitt ii Frankrijk De kapiteins Ginoux en Balla hebben op bevel van den minister van oorlog voorloopig huisarrest gekregen omdat z zich onbeboorlijk hebben uitgelaten over president Lonbet Het heet dat luitenant kolonel Picquart binnenkort in het huwelgk zal treden met een dochter van den directenr aan liet departement van ftiianciën Gaillard Te Belfort is Zaterdag door 4 000 metaalbewerkers begoten tot de algemeene werkstaking De voornaamste eisch is 25 procent loonsverhooging Luitenant de Bernardy die gestraft ia inetj ontzetting uit zgn rang voor den tyd van 3 jasF wegens de incidenten te Montélimar is overgebracht naar de militaire gevangenis te Örenoble danken P Mevrouw twee brieven heb ik u gebchreven binnen een week De waarschuwing die ik u gaf blijkt reeds niet ijdel te zijn geweest mijn voorspelling heeft zich reeds bewaarheid Mijnheer als u wilt dat ik u met aandacht volg spreek dan duidelijk ik houd wel van diplomatie maar op t oogenbiik niet Welnu mevrouw het jongeraensch waarover ik u gesctoeven heb en waarvoor ik u waarschuwde is reeds bezig uw weldaden met ondank te beloonen Ik heb hem in twee weken niet gezien maar mijn intendant houdt mij op de hoo i te omtrent hem antwoordde Olympia en zij ging voort lik zou u kuanen vragen waarmee ge u bemoeit en wat u beweegt tot de onbeschaamdheid uit te visschen wie ik in huis heb Maar ik zal u dat niet vragen Ik begrijp dat ge dat jongemensch haat ik begrijp de haat Maar tevens zeg ik 11 dat ge mij met kunt gebruiken in uw wraakgierige plannen en ook dat ge in mij een vijandin zult vinden als ge iets ten nadeele van mijn pas uit zij iï krankzinnigheid herstelden gast onderneemt Ik verdedig hem ik stel mij tusschen u en hem en gelooi vrij ik ben als vijandin niet gering te achten wees op uw hoede Mevrouw tot hoeverre zult ge zijn verdediging op u nemen f Tot het uiterste tot ellt punt onderneem niets tegen hem Ook wanneer ik u bewijs dat hij uw weldaden met ondank beloont dat hij zich achter uw rug over u vroolijk maakt met zijn vader en als ik u verder bewijs dat ge hem nooit weer hier zien DüITSCHLAHD Binnen eenige dagen zal te Potsdam de veelbesproken ontmoeting plaats hebben tus schen keizer Wilhelm en den czaar van Rus land waarachyniyk in het Neue Palais Enobland Te Plymouth is uit Bombay aangekomen bet stoomschip Peninsular met een aan nest lidenden Chineeschen stoker aan boord a De passagiers mochten aan land gaan en hun reis voortzetten Portugal Gisteren zün te Oporto 5 nieuwe gevalle van pest geconstateerd en twee gevallen van overlpen Voor Leixoes is uit Liverpool aangekomen het stoomschip City of Amsterdam met een cholcraiyder aan boord SpAHJE De Bond van indnstrieelen te Barcelona ical den minister president Silvela verzoeken zich duidelijk uit te spreken over zyn bedoelingen en te verklaren of Cataloniè een zekere fiscale autonomie wil verlcenon waartegen de minister van financiën beslist gekant is De studenten te Barcelona hebben getracht de orde te verstoren doch daar de arbeiders weigerden hen te steunen gelukte het der politie gemakkelijk hen uiteen te draven Rusland Berekend is dut om in de eerste behoeften der door hongersnood geteisterde streken te voorzien In Tanris zullen noodig zijn 212 ntrllioen pond koren in Bessarabiö evenveel en in Tamana 1450000 pond Naar Tauris is reeds graan gezonden BINNENLAND De directie der Ryks telegranf bericht dat de telegrafische gemeenschap van Natal met O ran je Vrijstaat en Transvaal geheel verbroken is De Eastern Telegaphi om pagnie meldt dat alle telegrammen voor en van ZuidAfrika te Aden aan censuur onderhevig zijn De Vereeniging van Zuidh onderwijzers en onderwijzeressen tot eene uitkeering in eens bij overlijden is met ingang van l October ontbonden Het besluit tot ontbinding is met algemeene stemmen genomen Naar aanleiding van de uitspraken in Ijiet bekende proces tegen den vorigen directeur der Haagsche Brood en Meelfabriek Itf Dat weet ik niet Ik zal als e mij dat be wijst doen wat mijn hart ftiij zal ingeven Misschien zal ik hem doodschieten of doen vergiftigen misschien zal ik dat u doen of laten doen misschien mijz lf misschien allen Ik maak Tooraf geen plannen ik bepaal niet vooraf in hoeverre ik mijn haat of mijn liefde voeren zal Ik laat mij meeslepen blindelings door goed en kwaad Bewijs wat ge gezegd hebt te zullen bewij en En zorg voor bewijs voor uw bewijzen Ik hoorde u zooeven spreken van zijn vader wie is zijn vader Hij zeide mij geen vader te hebben iZijn vader mevrouw zeide de Maubert langzaam is ook in deze woning Gij zelf misschien Neen ik niet Wie dan De man die een kwartier geleden de i QlMng bmnen is gegaan Martial de Préaubt Zijn naam weet ik niet Doch tk veet daarom niet minder beslist dat deze man zijn vader is Vraag het hem mevrouw iDat zal ik wel doen als me dat goeddunkt mijnheer In elk geval steekt er geen kwaad in een vader te hebben zou ik zoo denken Maar om t verborgen te houden mevrouw Ge zeidet dat het u onbekend was dat hij een vader had 7clfs dat hij ontkend had een vader te hebben H orfft verwed