Goudsche Courant, woensdag 18 oktober 1899

8 10 8 1 8 18 9M 1 Ê 8 48 8 B 40 1 00 der opvarenden de Opmerking werd gemaakt dat het schip te diep lag HetToorluik werd geopend en nu bleek dat het schip veel water maakte Terstond werd een onderzoek ingesteld waarbij bleek dat een kwaadwillige de looden bunp p had afgehakt eu de bunkraan geopend waardoor het schip in zee komende bepaald zou gezonken ziJn en dertien menschen hun dood in de golven zonden hebben gevonden De justitie is van het feit in kennis gesteld Te Koewacht heeft zich eergisteren een meisje dat niet met haar stiefmoeder overweg kon van het leven beroofd Donderdagmiddag had te Putten Velnwe een treurige misdaad plaats Zekere F M tiramermansknecht had het reeds sedert gemimen tjjd voorzien op den raetselaarsbaas C J öaosbeek Reeds vroeger bchgnt bil pogingen aangewend te hebben om Gaasbeek aan te randen welke pogingen evenwel gelukkig niet slaagden Nu echter nadat hg een flink broodmes had gekocht en de gangen van Gaosbeek had nagegaan bevond h zich hg den draaimolen in gezelschap van twee meisjes Nauwelijks ziet hg Gaasbeek aankomen of hg vliegt naar de overzijde van den weg op hem af en steekt hem met het mes in de linkerzgde Gaasbeek blgkt een zeer ernstige wonde van circa 10 cM lengte in den vorm van een winkelhaak te hebben bekomen Naar hnis begeleid blgkt aldaar aan den inmiddels ontboden geneesheer de toegebrachte wonde uiterst gevaarlijk te zijn Intusschen is de verdachte M van het terrein van de misdaad weggegaan om nog een haastig afscheid van zgn ouders te nemen en daarna de bosschen in te vluchten Ondanks alle pogingen mocht t der politienog niet gelukken M te vinden Een z g Internationale handelmaotschap pij die fietsen verloot tegen zooveel per lot had in hare aankondigingen wot Amhem betreft verwezen naar de bekende boekhandelaarsfirma Gouda Quint Deze verklaart nu dat die maatschappg geheel buiten haar voorkennis van haar naam had gebruik gemaakt en dat zg omtrent deze zaak geene de minste aansprakelijkheid op zich nam en wat antwoordde de directie der maatschappg hierop in eeno daaronder geplaatste annonce f Dat de ondergeteekenden verklaren bg dezen het feit te erkennen doch geen andere bedoeling gehad te hebben dan om de boekhandelaren vertrouwen in te boezemen in de stipte eerlijkheid dier verloting door zich te refereeren aan en bij den boekhandel als soliode bekende flrmo welke te Arnhem gevestigd op verlongen dus inlichtingen zon hebben kunnen verschaffen Men moet toch maar durven Na deze verklaring behoeft het publiek stellig ook niet in onzekerheid te verkeeroii over de bedoeling van het noemen van een Arnhemschen bankier en een notaris in de circulaire zegt de Arnh Ct Een boschwachter béhoorende tM een jachtgezelschop dat dezer dagen in dé bosschen van Waasmunster in België aan t jagen was viel in een put die bij onderzoek ülructe SpoorwenverblDdlngen met GOUDA Wlnterdleost 1899 1900 AaneevaogeD I October Tfjd van Clreenwlcb 6 88 8 18 7 14 4 48 4 86 8 08 6 09 8 18 6 40 8 80 7 88 n Zoidef Heudag en Diuleg tdeefadie nloorbiljettee oor de Se kl retkr iglaai tegen enkelen mehtpfüi B HolUsduke Spoor l Eiln eoppleaenl liewije 0 18 10 80 4 40 86 t 88 S 17 8 4 80 8 97 4 67 6 84 6 4 8 41 6 10 6 46 S 86 47 8 18 8 10 10 49 rtenlMlet op du loop bn niel erekenl worden fi Bollmdeehe epoor L Eiln nppienientlien e ru do Coapwiie der Wegoni Lite tt e lS 7 17 11 07 11 44 8 18 8 41 7 46 Q O U U A A MaTIlDAM iae ena toud 6 8 09 8 18 B SS 10 10 10 7 18 08 1 06 8 86 8 18 4 O 6 03 86 8 16 l is S8 9 86 0 68 mat W 8 01 8 63 9 09 10 10 10 64 18 48 18 7 l BS 8 88 4 16 4 7 6 60 6 8 00 10 01 0 10 10 O 1 48 JjAmatC 8 1 k OI 9 88 10 86 11 09 1 08 1 10 8 09 8 41 4 80 18 8 06 9 18 10 8 10 88 10 8 18 00 6 86 7 n 8 18 8 86 18 8 46 l K 11 01 11 11 1 80 M 8 81 4 4 80 7 8 8 10 8 46 W 6 43 6 0 7 8 8 80 8 60 30 10 00 11 30 ll 1S 4 8 H 3 30 8 48 01 6 86 7 80 8 86 m OO 7 17 7 S 8 18 0 0 9 84 10 18 10 48 11 11 011 14 8 88 4 17 4 88 6 47 7 81 8 14 9 11 11 10 Vm 1 0 loiidi den 25 April den dag der verdwijning zgn vader eten had gebracht Zondig werd de plaats waar de overblijfselen van het knaapje gevonden z jn door zeer vele personen bezocht Naar wfl vernemen staat de brief postmerk Zntphen aan den minister van justitie waarvan de onbekende sehrijver door den officier van justitie hg advertentie is opgeroepen in verband met het dezer dagen gevonden Ijkje van den ongelukkigen knaap Van Wezel In verband met de verdwnning van het jongetje van Van Wezel op 25 April 1899 verzoekt de commissaris van politie W H Olivier der 4e afdeeling te s öravenhage inlichtingen omtrent een rijtuig dat in de eerste dagen van Mei des morgens ten 41 uur zoowat een kwartier heeft stil gestaan op dffn Hastschenhoekweg De man die het kind ontvoerde was + 30 jaar oud tameijk lang mager en bleek zonder baard of knevel blijkbaar pas geschoren gedeeltelijk in het grgs gekleed drag ende een parapluie in de hand Hij is gezien met een pet en later met een hoed op waarbtj de commigsariasen den dlrectear per soonlijk verantwoordelijk wilden stellen maar deze zich op de statuten beriep en door den rechter in t geltjk werd gesteld beantwoordt mr B J Polenaar in Unitas na In t algemeen de vraag in hoeverre men veilig kan contracteeren inet directeuren eener nagmlooze vennootschap In den regel zegt hy zal de koopman die met den directeur eener naaml Vennootschap handelt meenen to handelen met de vennootschap en derhalve indien hs die vennootschap zelve vertrouwt gjeen verder onderzoek instellen naar de bevoegdheden van den directeur Men schrijft aan de N B Ct Een der vermoedelijke inbrekers op het Damrak te Amsterdam zekere Lieuwens was reeds vroeger verdacht van diefstal van een rgwiel te Haarlem wat niet kon bewezen worden Om zgn alibi te bewijzen was hg nog Weensdag s nachts naar Haarlem gekomen en had daar in een hotel gelogeerd Eerst Donderdagochtend kwamen de heide kameroden Zondagmiddag te 2 nur had op de rivier de Noord onder de gemeente Papendrecht een ongeluk plaats De centerboard Hollandia der Rotterdamsche roei on zeilvereeniging de Maas die van Rotterdam kwam vuren liep uit zijn roer en geraakte met den boegspriet in de raderkast der naar Rotterdam vorende stoomboot Rotterdam der HoUandsche reederg Het rad der boot sloeg vervolgens een groot stuk uit de centerboard waordoor dit vaartuig omsloeg Dogopvaronden dor centerboard waren de heeren Vincent van Peski uit Rotterdam ö W H van Imhoff uit Amsterdam schipper Anthonie Bakker en twee onbekenden Twee hunner onder wie de schipper sprongen in de raderkast der Rotterdam waaruit zg later door den visscher Ario Verwey uit Papendrecht gered werden De overigen geraakten te water Twee der drenkelingen werden door de Rotterdam gered maar de heer van imhofi verdronk De verdronkene is doctorandus in de rechten en 24 jaar oud Zgn Igk is te Papendrecht aangebracht Toch is het hoogst gevaarlijk dit te doen Eigenlek zou men verwachten dat een voorlichtig koopman alvorens in relatie te treden met een naaml vennootschap zich de moeite getroostte hare statuten te raadplegen ten einde hare organisatie te leeren kennen Men mag echter betwijtelen oldit diltwyis gebeurt Het is vreemd men klaagt zoo gaarne over onvoldoende wettelijke maatregelen in het belang van het verkeer en met name kan men vaak genoeg klachten vernemen over de slechte regeling der wet omtrent naaml vennootschappen Maar zij die zoo klagen en toch geen gebruik maken van uitmuntende bepalingen der wet waarbij voor behoorlflke openbaarmaking van de statuten der naaml vennootschappen zorg gedragen is verliezen door de zorgeloosheid hunnerzijds elk recht om de wet te kritiseeron en te laken Elke naaml vennootschap moet de akte Tan oprichting in haar geheel in de daartoe bestemde openbare re gisters laten inschrijven en doen opnemen in de Staatscourant Daarenltoven moeten nog in een detinienwspapieren ter plaatse hare vestiging Verschijnende te gelijk met de aankondiging Tan haar bestaan openbaar worden gemaakt datum en nummer der Staatscourant waarin de akte is opgenomen Zoo heeft de wet gezorgd dat ieder den inhoud der statnten kan leeren kennen Ieder kan weten welke de organisatie is der naaml vennootschap met welke hij in verbinding treedt Verkiest hij nu daarvan geen kennis te nemen ol zich onvoldoende op de hoogw te stellen zoo moet hij zich niet verbaien wanneer hij te avond ot te morgen tot de onaangename ervaring komt dat de de directeur die als vertegenwoordiger der naaml vennootschap is opgetreden daartoe het recht miste üeniengdc Berit liten Ëergisteravond is te Qelèeu I i een jonge man kort na het verlaten eener herberg door een onder met een mes of onder scherp voorwerp zoodanig aan het hoofd en in de zijde verwond dat zijn toestand hoogst gevaarlijk is De dader is gearresteerd en naar de gevangenis te Sittard overgebracht Eergistermiddog zou de sloep PR iü uit Pernis naar zee vertrekken toen door een i Thans reeds voor de derde maal ir de nachten van Zaterdag op Zondag is te Delft brand ontstaan in schuren van tuinders waarin rietmatten en broeiramen geborgen waren Ditmaal drie naast elkander liggende schuren aan don Ooatsingol Alles werd een prooi der vlammen Ondanks het druk surveilleeren der politie kan men de daders niet op het spoor komen B 67 4 89 eODDl IOTTIKDIHtIoo fem 11 81 18 18 18 68 1 86 8 11 8 86 U 8Ï 1 f 11 86 1 07 11 48 1 14 I f 11 80 11 61 18 88 1 88 8 80 1 64 4 04 08 411 Uit den Haag wordt gemeld i Op eenigen afstand van de plek in de duinen waar Woensdag hot lijk van Albert van Wezel werd ontdekt zijn thans gevonden het pannetje bord enz waarin de knaap L 9 88 s i 8 14 10 4 11 1 7 10 7 88 1 1 door 7 87 7 84 7 41 8 80 7 80 48 8 18 08 Oouda Sloordrwiht Simvwirerk Oapallo Bollardui H BoUerdamD F RotterdalKB il m dee Cii 4 08 4 18 8 88 11 08 8 41 S IS 8 80 8 88 8 48 F 10 18 4 87 4 68 6 18 11 18 11 88 8 08 8 88 10 11 0TT llDilC 90nDi tlee T ii o il 7 n 86 18 18 1 88 8 4U 18 88 11 88 1 86 S Oi l S 8 81 1 49 1 68 8 86 1 11 4 ülleea Ie en 8e kiene Eitre bijkelalen f Op i 9 88 9 40 e 1 88 10 18 10 8 10 86 10 48 10 01 10 17 11 4 Sottardsm Beun Roltordam D P JtoUerdim M Oapclla NimrirkBrk Uoordn it oidt 7 88 7 16 8 40 Si 6 46 6n 8 e 8 14 8 10 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 llo 11 64 1 08 18 84 8 10 8 7 4 0 8 U O OOUDA DEN HAASrioe eraa 1 08 1 01 8 14 8 48 4 18 4 66 86 Alleen 1 on Se klaiee eitn beUlea e 10 1 11 16 11 18 11 80 11 41 11 66 10 8 11 46 18 B8 9 87 7 86 8 0 8 41 9 11 7 7 8 68 7 48 8 18 14 8 U7 8 86 9 19 6 07 818 6 18 87 6 86 1 18 1 8 1 8 1 80 1 48 Qottdt 8 48 4 16 4 46 lannhuiiss MoerkapelIg SoaUrmMrZogwaaid Voorburg a Hfê 9 88 10 88 aHig Voorburg Io t m Z g ÜOTOnli Mo Inuda 8 1 Heraionikatnii elleon Ie 48 8 05 1 08 7 80 7 46 8 85 8 881 08 8 48 10 1111 87 11 86 18 1 80 8 4E S OO 4 00 4 6 4 46 6 80 8 18 7 41 7 66 8 68 8 4810 1 S l 10 17 IM 4 61 8 18 9 4 01 10 88 1 60 08 8 80 10 08 U 5 10 48 8 01 6 18 8 8 H 8 47 u t 40 8 18 10 88 10 48 8 48 lO M 1 69 11 16 6 66 7 10 7 18 7 8 T U OO 18 10 8 16 8 17 4 8 1 8 8 40 8 S4 U S8 1 18 8 1 8 8 60 8 04 10 87 11 11 11 8i 11 48 6 88 40 11 38 10 14 10 61 1 8e Ueeee eitra Walen 17 Iteiii on Toor de lya Brenkelen Ameterdam gufen na Utree tt 4 80 6 84 7 60 8 18 9 07 0 4tw 6 WMTd 48 VliMk 8 08 1 4 8 8 8 66 9 8 6 87 8 66 7 3 8 81 8 49 9 80 10 16 10 38 11 38 18 08 1 87 3 08 8 iO 3 9 4 48 8 88 6 il 6 II 7 68 9 19 10 00 10 84 Uinohl WoinlM ud t Oouda 6 16 8 8 8 14 10 38 11 5 18 87 4 88 7 8J 9 4 10 4 8 30 7 08 8 88 10 46 1 86 4 3 7 87 9 4 80 7 1 7 87 8 86 9 01 9 88 9 M 10 9 11 10 18 11 18 81 8 1 3 40 8 88 4 48 6 80 6 10 7 18 7 88 8 86 10 08 10 11 10 bleek een gegraven hol te zgn dat een mensch herbergde die in verregaanden staat van verdierlgking verkeerde Het gelaat was geheel begroeid en verwilderd en de kleederen waren grootendeels verdwenen Naor het dorp geleid werd de man door een politiedienaar herkend als iemand die voor joreu uit het leger was gedeserteerd De man weigerde te spreken De kinderen uit den omtrek hadden reeds eenige malen verteld dat zg een wilde in het bosch hadden gezien Volgend stuia Hu geestige actualiteit vinden wg in de Ifchoger at 4iaar aanleiding en aan het slot van een bestrijding van het kamerlid Staalman en zgn blad Extra Tijding Ik droomde mij op epn slagveld in Transvaal De Boeren schoten en de Engelschen schoten maar de Boeren schoten alleen raak De Engelschen vielen bg faoopen Hun Dum dum kogels troffen geen doel Plotseling ontstaat er onder de dikke witte kruitwolken een verbazende paniek Ik zog de Boeren die lachend de üum dum kogels bodden afgewocht plotseling verbleeken en booze gezichten trekken terwijl zg wezen op de onder hen neervallende kogels Ik naderde Dat is al te erg riep een groote zwareBoer Ik vroeg hem wat er aan haperde Hg wees me op een kogel uit het Engelsche kamp geschoten Het is afschuwelijk zeide hg Om hundumdums lachen wjj dair kunnen we tegen Maar ols ze d rmee goon schieten Maar waarmee schieten ze dan f De Boer raapte een kogel op Het bleek een prop ineengewrongen popier te zgn Longzoam vouwde hij het open Die smerige Engelschen schold de Boer Hun dum dums troffen niet en nu probeeren ze t hiermee Dat i s geen oorlogs geiyk meer Wg schieten tenminste met eerljjke patronen maar op zulke schoten hebben wü niet gerekend Die treffen ons met doodelgke verontwaardiging Kijk eens is dat een eerlijk strijdmiddel vroeg hjj Ik keek in het opengevouwen blad papier Neen dat is geen eerlgk strijdmiddel zei ik Het was een exemplaar van Staalman Extra Tijding KB N Omtrent de door den heer S 0 Kylstra omerituspredikant te stichten Landbouwkolonie deelt De Landman het volgendemede Het doel van de kolonie is te leven ii onderlinge broederschap naor het leven van lezns zooals dit in de statuten is vermeld en wat de naam der kolonie Internationale Broederschap ook aanwijst In de kolonie zal geen sprake van dwang zgn dan alleen de dwang der rede Vrijheid van orbeid van genieten in onderling samenleven CO 8 17 8 88 11 18 10 10 10 87 10 17 10 84 10 81 10 40 10 66 7 88 8 08 8 10 8 17 8 88 8 68 11 48 11 84 l 8 8 Sr 9 68 r 10 08 10 16 10 88 9 31 10 88 10 40 11 10 10 08 10 18 10 87 10 8 10 4 4 Door tuin en ooftbouw zal men trachten in de behoefte voorzien en aangezien de vegetarische leefwijze zal gevolgd worden zal er in geen geval veeteelt beoefend worden De eultiveering van den grond zal geschieden door doelmatige bewerking en bemesting met kunstmest en groenbemesting De middelen om tot de oprichting en eventoeele uitbreiding te geraken zgn en worden verkregen door schenking dus zonder rentelast Hg die de kolonie wenscht te verlaten verbeurt evenwel alle recht op de goederen Ontbinding van de kolonie geschiedt alleen met olgemeene stemmen terwgl de goederen alsdan onder de laatst overblgvenden verdeeld zullen worden Met November a s zal men beginnen op een daartoe reeds aangekocht terrein gelegen oan de tromlgn tusschen Laren en Blaricuni ter grootte van ongeveer 15 H A waaronder ongeveer 4 H A eiken hakhout Het is een hooge zandgrond voor t overige op een klein gedeelte na in cultuur Een groot huis zal daarop worden gebouwd hetwelk benevens een gemeenschappelijk lokaal voor vgf gezinnen een woning zal bevatten Als eerste deelnemers zgn bg ons bg name bekend 2 landarbeiders met hunne gezinnen een alleen loopend persoon ook londorbeider een predikant met zgn gezin een behanger een student in de theologie een bakker met zgn gezin een diamantbewerker en een weduwe terwgl prof 7 van Hees zich in de nabgheid metterwoon zal vestigen ten einde ook zijn vrijen tijd in de kolonie te kunnen doorbrengen Meerderen zgn nog gereed om ook mede te doen doch voorloopig f er geen plaats meer Allen zgi aanhangers van Tolstoi of wat men wel zoo eens noemt van de leer t Lijdelijk Verzet of Weerloosheid STADSNIEUWS GOUDA 17 October 1899 By Kon Besl is voor het tgdvak van 18 October 1899 tot en met il Augustus 1900 benoemd tot leeruar aan de rijks hoogere burgerschool te Gouda J H Scholte alhier met mochtiging tot gelgktydige waarneming van het ambt van leeraar aan het gymnasium Heden morgen ten ongeveer 9 uur is op de Oouwe nabij de Aaltje Baksteeg door bijziendheid in het water gevallen de 86jarige wed Nieuwenhuizen Door eenige personen w rd zg spoedig op het droge gebracht Gisterenmiddog werden de voorstellingen oangevangen in het Jofé Vredebedl met La MouchP Havanto Het succes met dit wonderdier is kolossaal niemand vorzuime een bezoek oan de geleerde vlieg te brengen de toeren door de vlieg verricht zjjn liiteressont De steenkolenvereeniging Winterzorg alhier hield Zaterdag hare vierde jaarvergadering Het ledental was geklommen en in de levering van kolen was men ook ditmaal goed geslaagd en waren dezen aan de leden op 79 ets per H L gekomen De ontvongsten waren f 6923 75Vi de uitgaven f6866 90V zoodat er een saldo van 166 85 overbleef R N De naanüooze Vennootschap Pietterg voorheen L J Enthoven en Co Den Hoog heeft den houw eener winkelgolerg en verschillende daarbij béhoorende werken op 12 October in het openbaar aanbesteed gegundaan den aannemer J van den Elshout Oz te Scheveningen die voor f 93 700 had ingeschreven De Pletterij heeft naar men mededeelt pm overwegende redenen onafhankelijk vande soliditeit en bekwaamheid der lagere inschrgvers J G Van der Linden te Woerden C P W Dessing te Gouda G Vanden Elshout te Scheveningen en J P J Lorrie te s Gravenhage besloten het werkToor een boven hunne aanbesteding gaandesom te doen uitvoeren D Üt Stolwuk De kerkeraad der Ned Herv Gemeente alhier heeft toezegging van beroep gezonden aan ds B Boers predikant te Kedichem Kempkh a d LIsel Gisteren had alhier in het bondsoalé de joarlgksche vergadering plaats van de gsclnb Krimpen aan den IJsel afdeeling van den ijsbond Krimpenerwaard Door de heeren L Versluis en A W Goudriaan werd de rekening dienst 1898 1899 nagezlen en goedgekeurd Sluitende met een voordeelig saldo van f 132 09 Tot leden van het bestuur werden herkozen de heeren A J Otto J Noorlander G van der Linde S Slappendel en J Noordegraof NffiuwEBKERK a d IJskl Ds G Wisso hoopt Donderdag in het belang van het Christelijk onderwijs alhier eene rede te houden VKRGADERING VAÜDEHKHKENTIRAID DINSDAG 17 OCTOBER Voorzitter de Burgemeester de heer R L Martens Tegenwoordig zgn de hh Noothoven van Goor Jager Herman Bellaart van Galen Luger van Itersou de Lang Krook Donker Straater Dessing Jaspers en de Raadt Afwezig de heer Vingerling m kennisgeving Prince en van de Velde De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat bg Kon besluit van 20 Sept jl ziJn goedgekeurd lo hot Roadsbeslnit van 30 December No 13 tot heffing van bruggeld aan de Haastrechtsche brug tot 1 Januari 1905 2o het Raadsbesluit van 30 Juni j l No 16 tot heffing van rechten aan het stoomboütenveer Door Gedeputeerbe Staten is goedgekeurd Het Raadsbesluit van 29 Sept No 5 tot liet aangaan eener geldleening ad f 77 000 tegen 3i pCt sjaars Op 10 Odtober j l heeft de opneming ploots gebod van de kas en de boeken van den gemeenteontvanger Het proces verbaal ligt voor de leden ter inzage Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zgn Een voorstel von B en W om IJ vander Vring toe te loten tot afkoop van grond Een voorstel van B en W tot wijzigingder gemeentebegrooting Is gedrukt en aan de leden bezorgd en tegen heden aan de orde 3 Een brief van den heer J H Scholte kennis gevende dat hg de tijdelijke benoeming aan het Gymnasium aanneemt Aangenomen voor kennisgeving Een adres van H Blom verzoekendecontinuatie van de pocht van het pontjeo er de Turfsingelgracht Ter visie Het rapport der ropporteurs over de gemeentebegroüting voor 19 X met antwoord van B en W op bovengenoemdrapport Ter visie Een brief van B en W tot wijzigingder gemeentebegrooting Op voorstel van den heer van Galen wordt besloten dit na afloop van punt 8 aan de orde te stellen 7 Een moti van den hoer Vingerliiig aangaande de schoeiing van de Bleekerskade Ter visie Aan de orde lo De rekening van het Stedelgk Museum van Oudheden voor 1898 Goedgekeurd Aan de orde 2u Het voorstel tot aankoop van een stuk grond ten behoeve van den bouw eenor nieuwe school Ing stukken No 89 Op voorstel van den heer Herman wordt eene besloten vergodering gehouden tot het doen von mededeelingen Na heropening deelde de Voorzitter mede dat punt 2 tot de volgende vergadering wordt uitgesteld Aon de orde 3ü Het voorstel tot oistand van gronden aan de Vest voor den dienst der ge meentegasfabriek Ing stukken No 94 Goedgekeurd Aan de orde 4o Het voorstel om B Punselie toe te loten tot den ofloop van de rechten der gemeente op een stuk grond van de Korte Noodgodsteeg Ing stukken No 95 Goedgekeurd Aan de orde 5o Het voorstel om IJ van der Vring toe te laten tot den afkoop van de rechten der gemeente op een stuk grond aan de Gonweslnis te Alfen Ing stukken No 97 Goedgekeurd Aan de orde 6o Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1899 Ing stukken No 98 Wordt goedgekeurd Aan de orde 7o De reclames tegen oonslagen in de plaatselijke directe belating njiar het inkomen voorkomende op het primitief Kohier van den dieB8t 1899 Deze worden in besloten vergadering bebondeld Bg het ter perse gaan was de vergadering nog niet afgeloopen FOSTE R IJ E ISr Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand October 1899 en terug te verkregen door tnsschenkomst van het Postkantoor te Gonda Verzonden van GOUDA Minnie Hagnes Londen A Veenendaal Amsterdam A Veenendaal Amsterdam H van Dam Brussel Mej Cato v d Bilt Haastrecht De Directeur v h Post en Telegra fkantoor M C HENNEQUIN 3snB cr rE m w wiiiswffl A van OS Az Hd TuUaoT Kleiweg B 73 73 GOUDA TeleitluMm 3t Uours van 4inslerdam 14 OCTOBE Vrkr Stotkrs 81 8 i 98 lOOV 88 88li 88U M u 84 i BDal Ain Obl Blanenl 1894 4 66 dito Oeooni 1880 4 dito bigRothl 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito io goud leen 1883 dito dito dito I8S4 6 Hfavji Ferpet iohuld 1881 4 4 Nll l ujil C rt Nod W 8 8 BIV dito dito dilc 3 93ll dito dito dilo 3 HoHaaa üa Qouill 1881 9S4 lTAUI Iii ohr Toig 1869 81 6 Oonnn Obl m papier 1868 6 dito in lUrer 1888 8 PoBUlBii 01 1 met coupon 3 dito tinkel 8 6 96V 101 67 i 67 Tonilj Oepr Coiir leeii 1890 4 9B i Ooc leeoing aerie D 89 i Oeo leenin serie C 6 i ZuidAm Rep v obig 18918 Mllico Obl Buit Boh 1890 6 100 VlKïlBiiA Obl 4 oohep 1881 841 4 AviTlADAll Obligstieo 18 8 90 Bonusui Stad leeii 1894 3 91 N B N Afr Hindelar aand llV4 Aren leb Tab Mg Oertiaoatoii 611 Deli liaatacbappü dito 438 661 101 104 1641 96 Arii Hypotbeekb paudbr 4l üult H derVnr leiil aand a Or Hfpothnikb pandbr 4 Vi Nederlaodafhe baiik aand j Ned Knndolmaataeb dito 1 N WkPao Hjp h pandbr 3 Bott U i otlieekb pantllir 4V Ctr Ilypotheekb d to 4V 118 1101 OoaTBNB O xt Hong bank aan I Bdsl Hypotbeekbaiik paudb 6 Amuii Equ bypolb uandb 4 0 Uaiw L O Pr Libn lert 6 891 1 lU 10 824 886V T 6 Ul a 97V NlD Holl IJ Bpoorir Uij aand Hij lol Bip T 61 Sp aand Ned Iiid Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spin od 6 dito dito dilo 1891 dito 6 IlAUlSpoor l 1887 89 A ltobl 8j Zuid Ital Spitmij A H obl 3 PoUH Warachau Weenen aaud ioo5 100 114V 141V 68 I 106 74 BoiL ar Aaei 8pw HiJ obl 4 Btltiaebe dito aand Faatowa dito aaud 6 Ivang Domlir dito amid 6 Ksnk Ob A ow Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 76 86V AvauxA 0 ii ru 8p Uij obl Obio fc Noitb W pr O f aand dito dito Win Bt l eter obl 7 Denver fc Blo Qr Spm eert f a Illinou Central obl in goud 4 I LottiaT kNa h imOert r aand Meii o N 8p H Ie hyp o 6 104 Hia Kinis V 4pOt pre aand 87 N YorkOnUaofcWeat aand a6 dlo Poon Ohio oblig 8 8 l 1 31 160 110 108 101 l 100 117 1 101 84 Oregon Cahf lo bjrp jugoud 5 SI Oaxioa Cau South Obert r aao l l Vl 0 Ball tNa lch d e O Amlterd Omnibua Mjj aand Botterd Traniw6 Maali and NlD atad Amaterdam aaud 1 Htad Boiterdam aanil 8 Biuill Stul Antwerpen 1887 8 Slad Brnsael 1886 8 HoHO Theiaa Begullr Oraelaeh 4 Ooann StaaUleeoig 1860 K K O ial B Or l880 8 Sruin Stad Madrid 3 1168 Nb Ver B I Arb Spoel eert 86 Ontvangen de Nouveauté s in GOLFCAPES Drap de Paris en VelveteeosD SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Uinsdag 17 October 1899 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 ae kwaliteit 30 3e kwaliteit 26 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Voarkoeien groote aanvoer Vette Kalveren redelijke aanvoer ie kwaliteit 28 2C kw 26 3e kw 24 cent per half Kilo Stieren en Graskalveren goed aangevoerd De handel was in vet Vee vette kalveren n ie kwaliteit Melkvee vlug Prijshoudend mindere soorten mager Vee Toorul Oaaen traag Graskalveren ca Stieren duur BargerlUke Stand GEBOREN 13 Oct Leentje ouders H F den Biet en C C van der Klffi 15 Grietje Klazina ouders P den Braber en E Jongenelen Johannes Petrus ouders J P van Reeden en A Blanken OVERLEDEN 14 Oct C van Vliet 6 m 15 J P Rotte 13 j 16 J Ver veen huisvr van E Sliedrecht 66 j ADVERTENTIEN V Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Echtgenoote Moeder Behuwden Grootmoeder Mej JACOBA V KR VEEN in den ouderdom van ruim 66 jaren Uit aller naam E SLIEDRECHT Gouda 16 Oct 1899 Vertoeke van rouwbeklag verichoond te blijven V De Heer en Mevrouw SPA ANDERM AN betuigen bg dezen hun hartelijkon dank voor de vele bewijzen van belangstelling den 6n October j l ondervonden Gouda 17 Oct 1899 GEVRAAGD wegens hnwelgk v d tegenwoordige tegen 2Voe of lö Dee e k eene flinke Werkmeid van goede getuigen voorzien Adres Uuismeesteres OudemannMhnil Spieringstraat F 11 GEVRAAGD MET NOVEMBER een Zit en Slaapkamer met volledig PESatOK Br fr No 2056 met opgave van prijs hij den Boekh A v HOOGSTRATEN Zn Deri Haag Sociëteit Ons Genoegen Aan beUoghebbenden wordt bg desa bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmantachap der Sociëteit aal plaala hebben op ZATERDAG 4 NOVKMBBK en de Ballotage Lijat op ZATESDAQ 21 OCTUBElt 1899 gtsloten wordt Namena hiH Ueataar F IIERMVN Fi SeerelarxM Gouda 17 Oc oer 1809 De PRIJZEN der OKEH zjjn af gasfabriek M ets per H L geklopt BeEorgen por H L 8 otg extra Stedelijke Oae abHet DE DIRECTIE Gouda 17 October 1899 GEEK BETER adres voor alle soorten HfIHOENWERK als liel Noonllirdliaiitob SdiMii en barjenmagaziJB Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen alle soorten Heeren Uameêen Kinder WiriTBRPAJITOVrBLS Aanbevelend C 8 MIT8 Alle reparatiën en aangemeten werk I leaw ouorenroflen rof Dr Mohora welbekend IIIXUW KKACHT llIZI AUxm lit mat FabrlekiiMork tot vourtdorfude Vadicate Ml ma zekere genezing van alle seUa HI H de ro at hardnekkig zenuW SCBÊ ulelelen vooral oniataao door SBfl afdwalingen op jeugdig n leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleek anoht BeDBowdheid Hoofdpijn Migraine Hafikloppiiig Maagpgn slechte apgavertering Onvermogen Impolenz Polintione enz Hit voerige proapeotcaaan Irijaprr flewili 8 1 fl 8 S dulihelufleaeb 1 CVi Onlra lDepüt Matth d Veste 2altlwmtnel Dcpöt i M CKban k Co Ani lordain 1 Happel s Oravinhage I l almmaui du Jonf J Can BotterdM Iff k üo Oouda n bii alle drogisten