Goudsche Courant, woensdag 18 oktober 1899

No 8031 Donderdag 10 October 1800 388te Jaargang fiOMOiE mum l ieuwS en Advertentieblad vóór Gouda en Omstreken relrfoou i o 89 Dc Jitg ave dezer Courant geschiedt dag el ijks met uitzondeling van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is L2fi franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VOF CENTEN Telrfaon y N AD VERTEN tTIEN worden geplaatst van 1 5 regels h 60 Ceiiten iedere regel meer 111 Centen Qroote letters worden berekend naar plaatsruimj e Inzending van Advertentiën tot 1 uur deg midd Wxvm KyM EERSTE NEDfiBLANDSGHE RIJWIELFABRIEK Directear H BtlROËaS DEVENTER Model A londor rem en schermen 87 60 Model A met 90 Model A lltf Model AA 126 Model AAA 1 6 LOXE RIJWIEL 16Q GEWONE ACATENES 166 LUXE ACATji NE 180 P 8 DAMES KETTINGRUWIELEN op aU prijzen f 5 hooger Vert geDWoonlii er J G DEUilTEH Gouda FBANSCHE STOOMVEEVEEIJ fcemlsche Wasscherlj TAN U pA PËt llK iMËIt 19 Kruiskade Jiotterdam Oebrereteerd door A M den Konm der Belgen Hoofddepflt voor OOUDA de Üeer A VAN OSr Az dpecialiteit Toor het atoomen en Terreii van rIU Heeren en Oameigarderoben aUoolf U Kindergoederen Speciale inrichting roor het tonui n van plachemanteU veemn boot euK Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieawste en laatnte methodic K fli d Alle goederen hetzy gentoomd ai geverld worden onicbadelgk voor de gezondbeid Tolgeni staal bewerkt Pain Expcllcr Dartig juu wordt dit middftl mtt vetTMBend suooes lil piJDitilleDdo mirrgviDK MUgvwuid t KeD Kheuma tiak Jloht Y arkoiidh eid pgn in Dit be rug aoE proefdi HuJamid diaotdaa den Tartrouwen op bet fabmksmotk Anker Adn J VScenöOcdafl in de meeste apütheken Ta AntBtanUm bu Uloth Cléb o Vftn Tnyfl au Bandara del varook ieBlan lette fUIKB OUDIï SCHIBDAMMRli ilerk NIöHTCAf Vwkl giiur ü 1 M PËETER8 Jz II 1 All bo ij im oohHii iil ii cachet en kurk steoii vf or Ken n den naam tor Firm P HOPPE CHiePAM TE HUUR TERSTOND OF LATER oen BOVENHUIS Adres FLUWEËLEN SING EL 622 A SLEGT btvwltuoh uu tot het leteren van Zuiter Zeeuwsoh Tarwebrood it een de K 0 NIEUWE HAVEN 28 Bekroond op de Internationale TengSoMtelling van Bakkers Maalderj en Kookkomt te t Ormtnhagt met een diploma vergald iSilyeren MeJwUe Qeoombineerde NATUUR GENEESINRIGHTING door Unten krulden oioii water licht lacht eni liizondete behandeling van nUWZleklen verzwakkingen ils gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buiten iwrighcden hoofd en rnglijden bleekinclit luaa lUden slechte bloedsmenclni leKteu aer stofwUsellni burstlUdeii rheumallsnius Isschias vlechten en huidziekten BiUijk jiension Externe behandeling in speciale gevallen Prospecfos op aanvrage tratls en frauca Sanatorium Arentsburgh V M IIBUIt l bij Den Ha ig aan de Geestbrug t r JAAEIIJESCSS TEBLOTINS BI GELEGENHEID DER Vrgé Vee en Paardenmarkten OP WOUNSÜAU 18ÖCTOBEaeDopVlllJÜAG200CTüllKR 1899 te GOUDA BS plaatsing der Loten zal de Isto Prijs bestaan in een COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEEBTIO STUKS BUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tégen ƒ I l Cl l ol bij A BIUt liMAI en Zc LANGK TIENDEWEG CAFE VREDEBEST Markt COUnA Gedurende deze week VOOBSTKLLINGEN VAN La MoucliieSavaiile of GKLKBKl E VLIKli op de nieuw gerestaureerde Ie Bovenzaal AANVANG DER VOORSTELLINGEN s namiddags 3 41 uur s avonds f S en tO nur Eaatrée 25 Ct Kindervoorstelling Woensd enZaterd s nam ten 2 a u ENTREE voor Kinderen met geleide f S Cf L o tttinetUal S O o © 9 fid t S Kort overzicht oozer PriJsoouraDt SHERRIES Pale en Gold Dry van af 1 16 50 per 12 Sess ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet l r V VERMOUTH la Turin föO nescb BODEGA CHAMPAGNE S et D COGNAC M 1 75 12 25 12 76 f 8 25 8 75 en 5 SCOTCH WHISKY = o s a S Per Fl Pe Ank 45 Fl I g § LISTRAC f f 3 CHATEAU VALROSE f 5 St ESTEPHE O W g St EMILION 1894 2 T g PAÜILLAC 1893 1 25 ttg o o 5 GRAVES Witte Bordeaux öü f § S g SAUTERNE non Q7M l 5 ZELTINGER Moezel gg BOURGOGNE Do flessche zijn in den prijien begrepen on worden i 3 ets per stuk teruggenomen BS elke hoeveelheid verkrijgbaar bij Gtehxh Stollwöick s Chocolade en Cacao Dannatlge door de nieuvi sta uilvindinKon op machinaal gebied verbeterd ftóricatle un uitbuitend ge r i van 5jnt en fljnstu g ia tolTon pirmideeroi len verbnuker van StollWerck s Chocolade en Cacao een aaubaveJenswaardig fabrikaat nanwkoung beantwoordemk o n don Inhoud dar reep Kliketten Dt irina behaalde 7 Brevets aU Honevernacler 44 EcroBlploma 8 gouden er Medailles een bewijs ran uitountend flja bbrika t Keeda 1874 sduoef de Accademie national Hou vou d rBon une MwlaHlB in première f 1W M n oonBld4r tJ oa votM eioellent fabrloatlon d Ohooolat bonbona varies etc to StriJwarck Sibrikaat is verkrijgbaar bij K H Cunaseuis Banketbakkeri en a 0 nen lv rtegsnwoordiger toor Nederland jdios H ttemlodt Aofteidiun Kalverstraat 103 De armii T CREBAIS Goii la Hoofilpnjs BV 500 000 Mi Oü prijzen zijn door ilen staat tjecaraiidüercL Hen bdf hel pluk ile band Ditnoodlging tot deelneming In de Kinseo aii de door den Staat Hamburg gü narbor de groolo Gutdioterij waarin zakor 11 Millioen 349 325 Mark ewoniioti moottiu wonleu De prijz t vftu doze töoI voonloel biedende Oeldloterij die volgeus hot plan atecbts U8 000 loten berat zijn de rolgondo De hoogste prijs ia eventueel 500 000 Miirk Premie v 300 000 Mk 1 pr 11 a 00 000 Mark pr a 100 000 Mark prijï a 76 00 ark 1 prijs a 70 000 Mark I prijs ft 6fi 000 Mark 1 priJB a 60 000 Mark prijs a 56 000 v ark prijz Il BO K O Mark 1 prijs u fiOOO Mark I prijs a 30 1100 Mark i pnjz u 20 0 O Mark 16 pr a 10 000 Mark B6pr a 6 000 Nferk 106 pr a a 00 Mark 20fl pr a 8 000 Mark 812 pr a 1 000 Mark IBlSpr a 400 Mark 4iipr ft 300 Murk HOpr n ïOOMark 36062 pr a l Mark 99 Itpr al84 104 100 351 pr a78 f 81 M totaal 5y l Ó prijzen eti worden deze in eenige maanden m 7 klaisen uitKoIoot De Hoofdprijs in de te klasBo bedraagt Mark 60 00 stijgt m de Se kl tot 000 M in do J o tot 1 0 001 M in de e tot 05 000 M i de e tot 7 000 M ni de 6e tot 76 f 00 Mark in do 7e tot 200 00 Mark en met de prom o un 300 000 M event tot 600 000 M Voor de eerste prijstrakkinz die officieel ia vnstgostold kost OLMi jteheel origineel lot alecht Guld 8 50 et3n half oruined lot slochta luld I 76 oen kwart origineel lot slechts iuld O VO t inlogguldeii voor de vol en le klitasen zoowel ftla de juiste lijst dor prijzen worden aan eieven in hst officieole trekkini splan voorzien van hot Wiipen van don Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvanst on etniagd onniiddellyk na de plaats gehad hebbende trekking de oHieioelo trekkingslijst Oa uitbetaling ea verzending van dö prijzen peschii dt door roij en direkt en prompt iian de winners on onder de strengste geheimhoud UI Lf irt ledere bestelling kun men eenvoudig per poatwissol opgefi n ook tegoujir mbours c f Men wonde irh dus mot do iuinvriuig om toezending van loten vo r de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 9 November e k met Tortronwen tot Samiicl HtTltschtT Senr Bankier en Wissolkiintoor in Hamburg Duitseliland TANUAKT8 E CASSrTO Turfmarkt 171 Gouda SPREEKUUR van 8 tot 6 uur VBI IDAGS van 1 tot nnr ZONDAGS geen spreekuur iutomatisehe vallen voor rattSB k fl 1 10 Mior muiMn k fl l ïij voor torren kakhorlukken enï fc fl I BO VBiigan ioort durend Butidor tDQBioht ïu f 0 ratten maicen if luiEsnde kevern in eon nacht BtsUen Ri h vADzelfp weder n tn IhHten niot da anamt reuk □ Verkoop tegen toezending van het bedrag ol ouder romboura Verzendliuls Merkuur CoDimiindit Ma tRohRVpy Hchubf rt 4k Co jHiterdfim N Z Voorburgwal 3ï8 Ie Altoanemeuts VoorstelUnir Donderdag 19 October 1899 VEREENOE ROTTEEDAMSCHE TOOSELLWLN LE GRAS HASPELS De Vrou w van mijn Zoon Biyepel in 3 bedreven GEV0L 11 DOOR MIJu Hleerinaker Tooneelspel in 1 bedrijf Aaniiang acU nur r Ikiwone bepalingen en prezen Gouda Druk van A BRINKMAN Z XjOTIHïT o NATIONALEMiUTIE TWEEDE OPENBARE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA voldoende aan art 28 der Wet van den 1911 Augustajs 1861 Staatsblad no 72 en aan art 20 van Zijner Majesteits besluit van den 8n Mei 1862 Staatsblad no 46 brengen ter algemeene kennis dat de Loting der 111 dit jaar voor de Nationale Militie ingeschrevenen in deze Gemeente zal plaats hebben op Dinsdag den n October aanstaande aanvangende des voormiddags gV ure dat 4e ingeschrevenen naar Alphabotische orde opgeroepen zelven hun nommer trekken dat voor de niet opgekomen Loteling de trekking kan geschieden door zijn Vader Moeder of Voogd terwijl dit bij hunne afwezigheid door den Burgemeester of een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van vrijstelling die zij ter zake van de Militie meenen te hebben zich op voormelden dag en uur zullen moeten bevinden ten Raadhuize dezer Gemeente dat op Maandag den iin November daaraanvolgende van des voormiddags 10 tot des niimitfdags i en van 3 tot 5 ure op het Raadhuis aanvraag kan worden gedaan tot het opmaken der getuigncnrifteii wegens Broederdienst of van te zijn Eenige Wettige Zoon en dat belanghebbenden zich moeten aanmelden vergezeld van twee met hen bekende ter goeder naam en faam staande ingezetenen die op hunne verantwoordelijkheid de vereischte getuigenib kunnen afleggen en het op te maken getuigschrift onderteekenen Het doen opmaken van die getuigschriften is eohter niet voldoende om van de vrijstelling verzekerd te zijn daartoe zullen de Lotelirigen de vrijstelling in de Eerste Zitting van den Militieraad moeten vragen De benoodigde bewij en van werkelijken dienst of uittreksels uit het Stamboek zullen voor de belanghebbenden bij de betrokken korpsen worden aangevraagd indien zij zich vóór de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente en de daartoe riooyige inlichtingen tijdig verstrekken t tjl zij die be waren mochten hebben tegen de wijze waarop de Loting is geschied deze kunnen inbrengen bij de Gedeputeerde St iten dezer Provincie binnen vijf dagen te rekenen van den dag waarop de loting heeft plaats gehad bij een op ongezegeld papier geschreven bezwaarachrilt hetwelk met de noodige bewijsstukken gestaafd tegen bewijs van ontvang zal behooron te worden ingeleverd bij den Burgemeester dezer Gemeente Gouda den ip October 1899 Burgemeester en Wethouder$ oornoem l R L MARl ENS De Secretaris BROUWER FEiJlLLElOX Gcdenksclirillen v n een Gelokzoeker OK AMIBAL DE VONDELING Naar hei Fransch DOOR W NUTTER En dat hij dat ontkent terwijl die voor hem zoo bekngrijke persoon met hem onder éiin dak woont is f och sterk en wel waard er dc aandacht een oogenblik bij te liepalen Verder zoudt ge my bewijzen dat ik hem nooit weer hier zien zou niet waar Ja mevrouw en ge zult het zien Weldra zult ge een brief van hem ontvingen waarin hij u dat zal meedeelen Kent gij dat jongmensch langen tyd reeds mijnheer vroeg Olympia fja mevrouw en treurig is de ervaring die ik met hem heb opgedaan Ik erken dan ook gaarne dat ik hem niet veel goeds wensch Wat heeft hij dan gedaan Hij heeft mijn maatschappelijken ondergang bewerkt hij hééft mij bestolen aan het hoofd van een bende dieven en mij getracht te vermoorden Voor dood heeft hij mij achtergelaten ik draag nog hot litteeken van zijn gevloekte hand op mijn borst Het gloeit dat litteeken als ik van hem hoor spreken Ook ik gloei als ik van hem hoor spreken Uutiealandscti Ovmictii Het Engelsclic Lagerhuis keurde met 322 tegen 54 stommen do TransvaulHcho regoerlngspolitiek goed Het Central News meldt dat volgens de laat te berichten uit Mafcking via Kimberley te Londen ontvangen even voor de telegraafdraad werd doorgesneden do stad onophoudelijk door de Boeron met bommen werd bestookt Te Kaapstad ging het gcrncht dat de ytad reeds gecapituleerd had doch dit bericht is nog niet bevestigd Uit Dundee wordt geseind dat de Boeren onder commando van generaal Viljoen en kapitein Schiel van het corps Duitschers te NewCastlc z jn binnengerukt en daar de Transvaalsche vlag heschen Later rukten zij naar Ladysmith op Volgens telegrammen aan dc Globe rnkte slechts een kleine patrouille New Castle binnen de hoofdmacht een HOO man bleef buiten de stad By het commando bevond zich het corps Hollanders Terwfll dc Boeren op New Castle aantrokken werd een myien lange reeks wagens waargenomen trekkend langs dc Bnffolrivier op Transvaalsch grondgebied Biy een boerder op 8 mül aan den stroom en op h niyi van New Castle werd een leger gevormd Drie mannen die Zondagavond te Dnndeo aankwamen van dc Tngogo vorteHeii hoe zy in het donker vertrokken en door de liniën der Boeren hecnreden Zy verklaarden dat een groote troep Boereu met twaalf stukken geschut Vrijdagmiddag aan de Jngago aankwam De winkels werden leeggehaald de eigenaars vluchtten in het kreupelhout toen zy hnn kans schoon zagen paarden en levensmiddelen medeneniend Toen het donker werd gingen de vluchtelingen op weg Voorzichtig reden zy rond hot Boerenkamp waarin een 16 000 man waren gelegerd Duitsche artüleristen moeten by de Boeren zyn Eo Kaffer die later iu Dundee kwam deelde mede dat dc Boeren dc Ingagaucrivier waren overgetrokken Zy voerden groote kanonnen mede Twee dezer bleven in de rivier bedding vastzitten doch l tcr werden zü er uitgetrokken De vluchtende Kaffers van den Kand naar Natal op weg werden gedwongen de kanonnen uit de rivier te trekken Voordat New Castle bezet werd zond generaal Viljoen een schryven waarin gemeld werd dat de Boeren daar Zaterdag de Transvaalsche vlag zouden hyschen maar dat de mijnheer zoide Olympia met baar gewoon achteloos cynisme raaar gloei niet van wraakzucht Het zal een interessante kamp worden tusschen ons De baron glimlacht Ik geloof het niet mevrouw Als ge den briefontvangt dten hij voornemens is te schrijven danzult ge misschien even als ik gloeien van wraak zucht Wat voor briet is hij dan voornemens mij te schrijven mijnheer V Hij veronderstelt dat dat u liefde voorhem gevoelt Zoo en wat verder Hij maakt zich met zijn vader vroolijk daarover Maar zijn vader ij voorzichtig en raadthem aan om niet uw vijandschap uit te lokken nu hij trouwen gaat Inderdaad voorzichtig van zijn vader Maar dat is een zijdelings corapliment voor mij mijnheer Dat toont aan dat men mij vreest ik ben gaarne gevreesd Niaar ik ben er zeker van dat u niet op hespotting gestel zi t In elk geval ik heb slechts gemeend u van dienst te kunnen zijn en Gij hebt slechts gedacht uw wraakzucht uw haat te koelen mijnheer en ofschoon ik als vijandin niet ben te versmaden en mij nimmer straffeloos laat beleedigen door wien ook moet ik u tevens meedeelen dat ik heel slecht als werktuig van eens anders haat ben te gebruiken Val mij derhalve niet meer lastig Geef mij uw adres misschien dat ik dan uw diensten nog eens inroep Maar laat m nooit vreezen dat ge mij voor uw bewoners zich niet ongerust behoefden te maken alles wat gekocht werd zon worden betaald Shichtvee was noodig Te Jharlestown is de Transvaalsche vlag gelie3chen Laingsnek wordt door generaal Joubcrt versterkt Naby Tagersdrift worden zes manschappen der Natalsche bereden politie gevangen genomen Gisteren zon een regiment lichte cavalerie van Pietermaritzbnrg naar het front vortrokkeii Ouder de vluchtelingon uit Harri niUh te Ladysmith aangekomen bevindt zich de conducteur van den trein die door de Vrystaters is aangehouden H j doelde medo dat de machinist en de stoker beidon Eagtlschen gevangen worden gehouden om de Boeren naar den Van Reouenspas te brengen waar twee groote kanonnen zyn opgesteld Ook werd daar druk gewerkt aan het opwerpen van aarden wallen Ziehier de voornaamste resultaten van de Belgische gemeenteraadsverkiezingen kortaljjk samengevat Te Brossel bestaat de nieuwe gemeenteraad uit 7 iiberaleflj 4 clericalen en 4 socialisten de liberalen liobbeu er 1 zetels gewonnen l j Antwerpen won do anti eloricalo Kartel lpt met 50 0 stemmen Te Leuven zyn de liboralefij gekozen tegen de lyst van den gewezen clericalen minister van binneiilandsche aakoiï m hJifltttWM r Py Weülr hebbfrn clericalon libcralfH en sorialiston elk viJf zetels gekregen Te Aalst haudhaafdo de clericaalconscrvatiove lyst met een meerderheid van slechts 200 stommen liare positie tegenover de aanhangers van den dcmocratischon abbé Daens Tc Bergen zyn 5 liberalen en 4 clericalen gekozen te Oharleroi H liberalen ït socialisten en 2 clericalen to Luik 4 liberalen G socialisten en 5 clericalen do socialisten wonnen hier 2 zetels Te Namen is het clericale gemeentebestuur duor de liberalen omver geworpen Tc Brugge en over het algemeen in geheel Vlaanderonlaud valt een wederoplaving van het liboralisjiie waar te nemen Hot clericale bestuur van Brugge is vervangen door een liberaal Overal waar het anticlerlcale Kartel tot stand was gekomen zyn de clericalen met groote meerderheid geslagen Als men dns den uitslag van de verkiezingen van Zondag als barometer vooV do politieke stemming in het land mag beschouwen zyn de kansen van het liberalisme voor de Kamerverkiezingen van het volgende jaar veel verbeterd Het OoatenriJkMche Parlement komt ie wagen wilt spanne n Ik wil met uw werktuig zijn in geenen deele Kn denk niei d it uw woorden mij tegen dat jongnieusrh hebben opgehitst noch tegen zijn vatler Zelf wil ik ontdekken zelt zien Uw woorden hebben in t geheel geen indruk op mij gemaakt ze hebben me volkomen koud gelaten koud als ijs Ik heb de eer u te groeten Olympia verwijderde ziih En toch kook je inwendig siste de Matibert opstaande wEn toch verga je van spijt van argwaan toch lieb je geen rust en toch lien je bij me binnen een week vergeten wij niet oni adreskaartje om mij te raadplegen hoe hem te verderven Olympia snelde de eerste de beste kamer in Daar stortte zij op den grond als een door den bliksem neergeslagen eik lachend en tandeknersend als een waan innige de nagels in den grond slaande snikkende en handenwringende liaar hoofd tegen den grond bon endo Een rauwe schreeuw bcbeen haar eindelijk lucht te geven Haar hevigheid bedaarde of l eter gezegd nam een anderen vorm aan Zij stond op bleef een oogenblik roerloos staan wierp een blik in den spiegel en schikte Xich de verward om haar hoofd fladderende haren in orde Ik ga een moord plegen ik ga bloed storten als men liegen durft Dan zal ik zekerheid hebben van misleiding Eigenhandig zal ik een leven atsntjden Een vloek rolde van haar lippen Zij verliet haar kamer en begat zich naar een andere Hier xocht zij uit een keurig bewerkt don byeen Heden wordt de opheffing van de taal verordeningen verwacht Da miuihters hebben langdurig beraadslaagd over de maatregelen die in Bohemen en in Moravië ten gevolge van die opheffing ntnidzakeltfk zullen wordon Men verwacht dat reeds dadeiyk na Uet byoenkomen van den R jksraad mooilykheden zullen ontstaan over hot verkiezen van hot bureau Want de Duitscho partyen hebben besloten ondanks do goede verwachtingen die zy van het kabinet Clary hebben niet te spoedig te ontwapenen doch met voorzichtigheid de toekomst tegemoet te gaan In een bijeenkomst te Linz besloten de afgevaardigden van alle Duitscho partyen trouw by elkaar te biyven totdat hun geheel program is verwozenlykt En to Salzburg is besloten om tegenover het Kabinet eon afwachtende houding aan te nemen De minister president dary en de minister van financit n zyn eergisteren te Budapest aangekomen waar zy oen conferentie hadden met de Uongaarsche ministers Dadeiyk nadat de zitting van den Ryksraad heden geopend is zullen aan de afgevaardigden worden voorgelegd wetsontwerpen tot goedkeuring der op grond van § 14 genomen besluiten on tot goedkeuring vun oen krediet van een mllUoen by voorbaat gebruikt voor het lenigen van den nood door hoog wat r aangericht Verspreidt Üerichteu Frankrijk In verband mot de door offlcioren van het garnizoen van Mont limar geliouden betoogingon welke beloedigend waren voor presiilent Loubet in hot 22Rte regiment infanterie te Montidimar in garnizoen overgeplaatst naar Gap Het bestuur van do Ligne de la I atrie fran aiso heeft Paul D roulède een uitnoodiging gezonden voor den plechtigen lykdienst die heden ter eere van kolonel Klohb en luiteunnt Moynier gecelebreerd wordt Déroul de heeft als antwoord on deze invitatie aan mevrouw IClobb een brief geschreven waarin liy verklaart dat de toogangskaart welke zyn vrienden hom hebben gezonden ecrbiediglyk aan den muur van zijn cel is opgehangen on hem overal waar hy gaat zal vergezellen Vermoeileiyk is DéroulMe in het laatste stadium van idiotisme tot volslagen gekheid DUITBCIIJ ANU Thans heet het weer dat keizer Wilhelm kistje een lang dun dolkmes dat zij in haar ge waad verborg de greep vcku hot grijpen zij oefende zich een oogenbji in het met snellieM te voorschijn halen van het mocjrdtiiig en in het toebrengen van een sloot er mee Een at chuwelijke trek kwam over haar schoon gelaat terwijl zij het wapen bliksemsnel te voorschijn trok en in het l ekleedsel van de sofa stak Een gekreun als van bloedige dierlijke wellust steeg op rit haar borst Eindelijk verliet zij de kamer Haar borst hijgde e wilde bedaanl zijn alvorens Martial te gaan ondervragen ïretig zwolg e een glas wijn in toen een glas water vervolgens snoof e langzaam aan een flacon en ging den trap op Voor de deur van het salon w iarin Martial haar komst verbeidde bleef staan Heb nu den moed te liegen gij daar binnen lieg als ge durft Toen riep ze met vaste Htem Mijnheer Martial geef u de moeite mij deze deur te openen De intendant gewoon aan h ire vreemde grillen gehoorzaamde oogenblikkelijk Olympia trad binnen Zet u maar neer waarde intendant i egon ta I Kn geef mij antwoord op de vragen waarmee ik je straks verliet Ik hoop dat de lange bedenktijd dien ik je hoh toegestaan met van invloed ii geweest op je antwoord Waar ben je geweest Een persoonlijke boodschap verricht mevrouwde prinses Wordt vervo d