Goudsche Courant, donderdag 19 oktober 1899

wel degel k naar Engeland gaat en dat by 18 November aan boord van zijn jactit Hohenzollern uit Willemshaven zal vertrekken Ekoïlakd Men verzekert dat Marconi de man van de telegraSe zonder draad die op het oogenblik te New York is door de rcgoering telegrafisch is aangezoclit met z jn Btelfel dienHten te verleeneu in den oorlog inZnidAlrik Beloik Ken groütc Ijberaal socialintluclie betooging waaraan ongeveer lO fKM iiersoncn deelnamen heelt gisteravond te Antwerpen plaat gehad voor de woning van Jan van RÜswijck den bnrgemeester Eenige toespraken werden gehouden en Van llijsw jck antwoordde aan twee tot gemeenteraadslcden gekozen socialisten dat hy zich met hen zon trachten te verstaan tot bet invoeren van democratiBche hervormingen Sl K IE Hevige stormen hebben in de laatste dagen overal gewoed I e Barcelona viel zooveel regen dat de trams den dienst moesten staken Op vele plaatsen is groote schade aangericht BINNENLAND Naar wy vernemen hebben de ontwerpen van wet betreöendo de legerhervormiug en de militie onder dagteekening van U Oct de Tweede Kamer bereikt Naar hot Schoolblad verneemt heeft do minister van binnonlandsclio zaken de beeren W Middelveld Vicrson districtsschoolop ziener te Middelburg l H van der Ley directeur der rykskweokschool t Haarlem on J H Blnm arr schoolopzicner te Alkmaar nitgenoüdigd den Inlorraationskursus voor handenarbeid te Leipzig by te wonen Deze cursus wor4t gehouden van 16 tot 2ö dezer on is bestemd om schoolautoriteitcn oen denkbeeld te geven van wat de handenarbeid wil en bedoelt en welke plaats hy in het onderwys moet innemen Voor dat doel worden er een reeks van voordrachten gebonden on proeflessen gegeven terwyi ook de deelnemers onderling tot discussie worden Opgewekt Aan het examen van den Nationalen Bond van Handelson Kantoorbedienden in Nederland te houden op 18 en 19 October te Amsterdam wordt deelgenomen voor Boekhouden door S8 Fransche Handelsrorrcspondontio 5 Engelschc 12 DnitscUo 7 on Htenografle stelsel GabelsborgerSchwab 2 candidaten Het volgende rondschryven wordt ver zonden M Nu do oorlog tusschcn Engeland en do beide Hollandsche Boerenropubliokon van Zuid Alrika is uitgebroken ligt hot dunkt ons op den weg van het Noderlandscho volk om door een gemoenschappeiyke daad van zuivere barmhartigheid op welsprekende wyze to tüonon van welk oen eerbiedige bewon D E M Ulrecte Spoorwegverbindingen met GüllDA Wlnt5dlenst 1899 190 Aapgevaogeo I October TUd van Greenwich iOUDA BOTTXRDAM ioo rit 9 14 10 49 11 18 U l 11 18 H 68 1 86 J ll 8B 6 1 8 1 7 14 8 18 9 01 8 41 8 81 8 89 9 08 9 89 Dotidl 8 7 10 7 88 8 19 VwrdieoM door 7 87 lauw i rk 7 14 0 mI 1 Rottsrilom M 8 80 7 80 ttotterilamD P 48 Rotteriiiim B 8 1 9 08 Allooi dn Dimdagi J Alloon lo on 1 1 07 1 14 l iS 9 88 9 4B F 10 11 6 40 8 80 I SS U ii i bi b Ul n Op do trotaoo Zood M d o Dioriag fedu b r t u blli tu oo do bl W im U ooM mobtpij ff Holtodod Spoo L E p l t b g Q o U D A r M T 11 80 I U b7 1 18 0 1 10 0 7 8 Botterdam Beurs Rotterdam D P Botterilam H 4 48 Oapelle 4 66 Hieuwerkerb 04Uoordreoht 6 11Sold 8 17 M 10 19 11 18 10 9 10 88 10 43 10 17 11 tv 11 64 IJ Ofl U S4 l l 6 1 03 8 f ll 4 09 t 4 ff Bolludiobi ipoor t Iiira uppliilAilbaw i ou do Coiiipi iiia der Wtgoni Liti MO 6 46 6 6 M 8 14 8 0 10 49 08 8 11 9 ioO 0 88 10 0 Fuultotief op dtn loop ktn niot genkond wordes 4 Allo lo os 9 Uuoo oitn boltlu o flOUDA DEN HAAOtito am 1 08 1 01 1 14 8 41 4 18 4 ti 6 6 1 18 6 07 1 10 118 l 8 6 8 180 1 48 1 41 4 18 4 4 87 8 56 11 10 7 69 M 8 S9 9 18 n r 811 E 8 41 8 48 8 40 9 88 9 87 7 16 1 09 8 41 9 11 J S7 8 68 7 48 I nl 0 14 8 07 1 86 9 19 9 80 Soudi Znenhuiien Moorkapelle 8oeleraio rile irB ril Voorburg lUite 0 66 10 11 w e O D U A A M8TIIDAII liaa toru 8 9 8 09 8 18 9 18 10 10 10 67 11 08 1 0 1 88 8 18 4 O 5 03 35 8 1e S snl lS 0 88 0 53 iAmit W 8 01 8 53 9 09 10 10 10 64 11 48 11 7 1 3 3 18 4 15 4 67 5 08 619 0010 010 1010 0 1 45 lAlnatO 8 Iv 9 08 9 18 10 15 11 09 1 08 1 10 1 09 8 41 4 80 5 11 8 05 9 18 1 8 10 11 10 1 11 00 Hain 6 4I 0S 1 06 7 10 7 6 sas 8 56 9 08 9 46 lu ll 11 17 11 88 ll 9 1 80 i 4 8 00 4 00 4 6 4 JS 80 l t 4 7 6 8 l 6 9 4310 191 Voorburg W i i 10 17 18 4 61 8 18 0 49 Zoelerm Ur f 01 J lO Si 1 60 08 8 80 10 03 y feuh Mo 8 18 in 4S 01 5 8 3 10 14 Onudj 8 14 1 7 l 7 4 l 01 = 9 1 S6 10 18 10 r4 U SI 11 08 U 37 8 14 8 7 7 6 0 17 8 00 8 0 8 10 8 18 9 11 IO U0 48i i Humoslbitnin illoon U en Ie kloloo ortrt bololon P Reirifin Toor do ll Broobelen Anuloldom aegon tl Uttoe t i ff 40 4 9 07 8 34 7 80 8 18 oud Ottdew WoMd Utnek Olrwkl r er lM Oudov Goud I0 86 6 48 08 V uilC SSf 7 tns 16S88 9 19 9 45 1 18 1 0 18 1 1 80 I 1 I S1 4 4 8 10 7 6 8 10 9 45 Km W 6 48 8 50 7 85 8 80 8 10 9 30 10 00 11 80 II 11 40 l ll J JO 8 46 5 0 1 86 7 80 8 16 1 00 l il 7 17 7 84 8 18 9 9 9 84 1 18 10 48 11 51 l ii 1 14 38 4 17 4 18 8 47 7 51 8 14 9 11 11 10 7 4 3 8 88 9 89 10 14 i s 817 8 56 7 63 8 11 1 49 9 10 lli l 10 88 II 18 11 01 1 87 3 08 S tO 3 9 1 48 6 S8 8 I Si 7 8 9 19 10 00 10 84 6 15 8 53 8 14 10 88 11 5 18 17 4 11 7 JJ 10 4 30 1M S ll 10 48 186 H 7 87 0 41 8 0 17 7 17 8 86 9 01 9 18 9 5 10 69 11 10 11 11 11 51 I 9 3 40 8 68 4 48 t lO 10 7 11 7 1 8 18 lO Oi lo tl 11 10 dering en warme toegenegenheid ons l et bart is vervuld voor de stamverwanten die daar ginds de onalhankeiykheid van hun volksbestaan met kracht van wapenen zullen hebben te verdedigen In het vertrouwen dat ons denkbeeld door byna lederen Nederlander met groote ingenomenheid zal worden begroet verzoeken wy H dringend daarvan biyk te geven door op bygaande lyst een flink bedrag te leekenen Het byeengebrachte geld stellen wy ons voor te besteden Voor het uitzenden van volledige ambulances of vorbandmiddelen naar ZnidAfrika door tusschenkomst van de Nederlandsche aldecling van het Itoode Kruis Voor het ondersteunen der in den strydverminkten of achtergebleven betrekkingenvan op het slagveld gebleven burgers J Voor zoodanig doel als ons gepast zal voorkomen ter verzachting van de gevolgen van den oorlog Overtuigd als wy waren dat ons beroep op het Nederlandsche volk niet te vergeefs zou worden gedaan zyn wy mot het oog op het belang eener spoedige afzending van verbaudmiddcleii er reeds toe overgegaan drie belangryke zendingen in overleg met het hoofdbestuur der Nederlandsche afdeeling van bet Eoode Kruis naar Pretoria en feloemfontein over te maken Het Bestuur van de Nederlandsche ZnidAtrikaansche Voreoeniging Het Bestuur der Afd Haarlem Het Bestuur dor Htudentenafd Amsterdam Het Bostnur der Studentenafd Leiden Voorts verklaren gaarne dat zy met het doel door de Nederlandsche ZuidAfrikaan sclie Vereeniging beoogd ten volle instemmen en noodigon bnnne landgenooten uit een ruim gebruik te maken van de hun aangeboden gelegenlieid om een tastbaar bewfls te geven hunner belangstelling voor de strydende en lydende Hollandsche Boeren in Zuid AfrikiT Het Nederlandsch Comité voor Transvaal en tal van heeren die het schryven hebben ondorteckond mannen van byna iedere richting in ons land De tentoonstelling van voedingsmiddelen te Antwerpen December 9 19 a s ontworpen door de vereeniging van Hütolbondors kofflhuiseigenaars enz verdient naar onze bescheiden meening voorzeker de aandacht van eenige onzer lezers omdat het hier eene vaktentoonstelling betreft in den aard van die welke het jaar te voren Juli Augustus in Den Haag oen zoo groot Mcces inoogste Voor inlichtingen zich wendCjU tot den heer P C Nioola 14 Liedekerkschestraat Brussel Procureur Theron loUannesburg September 99 Des EorrEiiR Als burgers van dit land verzoeken wy u beleefd uiting te mogen geven aan de indrukken welke wy hebben ontvangen van hot optreden van een procureur genaamd Theron woonachtig te Krugersdorp tegenover het ZASM personeel L 9 38 t 9 18 11 9 11 81 11 49 11 81 11 8 10 11 11 18 ll 8 ROTTERDAM 9 8 40 10 1911 16 11 18 11 10 11 41 11 18 10 48 11 46 II 11 48 w 1 I 8 E t Il I vioo TorH ll 0 1 16 3 17 4 3 1 81 I IO 3 11 1 11 3 8 1 0 1 6 04 0 1 BA 111 19 10 57 11 00 11 11 11 11 10 61 11 46 U 81 T Do eerste ontmoeting had plaats 11 Zaterdag te Braamfontein station alwaar genoemd individu werd aangebraeht by den stationschef wegens het reizen met een ongeldig plaatsbewys De stationschef wees hem in beleefde termen pp zyne overtreding en verzocht hem een nieuw plaatsbewijs te nemen doch de procureur ving aan op onbeschofte wyze den chef te beleedigen verklaarde die bloody Hollanders er uit te zullen trappen en braakte nog een twaalftal vloeken en verwenschingen uit die alleen getuigden van zyne onmacht om zich in fatsoeniyke bewoordingen nit te drukken Laatstleden Dinsdag reisden wy in gezelschap van den chef vBn Mouvement en Handelszaken en te Park aankomende kwamen wy ten tweeden male in aanraking met meergenoemd individu Daar was hy wederom bezig om een bewys te geven hoe vast s lands wetten in zyn hersens zyn opgenomen en trachtte hy den stationchef over te halen hem toe te staan 4000 patronen met een personentrein te vervoeren De stationschef hoewel geen procureur of wetsagent was beter op de hoogte met de wettelyke bepalingen wees hem er op dat indien hy hem een en ander toestond dit in stryd zou zyn met Wet 27 van 1896 waarin de verbodsbepaling is opgenomen dat zonder speciale vergunning van het Gouvernement niet meer dan 1 K patronen per persoon met een personentrein vervoerd mogen worden De stationschef bracht hem by den chef van Mouvement die hem nogmaals beleefd op de bepalingen van bovenaangehaalde wet attent maakte en hem er bovendien op wees dat hy moeilyk verwacliten kon dat een ambtenaar van de N Z AS M de Transvaalsche wetten zou helpen ontdniken wy ontvingen daarop het volgende staaltje van s man s wellevendheid zyne opvoeding en rechtskennis De heer f Theron procurenr wonende te Krngersdorp drukte zich te midden van het publiek op het platform te Parkstation uit Nou wacht maar juUe G Hollanders net nou als ons die Engelschon het uitgetrapt zweer ik voor jou dat ons dan die laatste Hollander zal uit Transvaal trappen Jnlle bloody Hollanders Voorwaar de man was vrygevig met zyn eed gelukkig dat die door zulk eon individu werd afgelegd en ieder Hollander zal dan ook met diepe verachting op zoo iemand neerzien En dit is nu het optreden van iemand die zobals hy het laat voorkomen door het gouvernement is aangewezen de burgers voor te gaan in deze dagen Ons doel is onze medeburgers op de bandeloosheid van dit individu te wyzen en hen te waarschuwen dat het optreden van deze Ini niet ten voordeele maar zeer zeker ten nadeele van het land is wy zyn er van overtuigd dat deze man zich opwerpende als voorganger van onze burgers door dergelyke handelingen zeer zeker geen sympathie zal ondervinden van de ware Transvalers en dat die evenals wy volkomen zullen beseffen dat een dergelyk optreden alleen te verwachten is van een wouldbe voorgangers ff 87 4 9 4 48 4 Sb 6 0 6 09 8 18 4 08 4 U 4 04 411 4 87 4 18 5 18 1 4 09 1 68 0S 1 39 8 6 140 i a s os 1 03 8 f ll 18 S8 I 8 1 88 8 40 4 40 4 60 4 67 6 n4 6 10 49 8 15 7 17 16 41 7 4 m lo iU ff 8 47 06 e i 7 10 7 18 7 39 10 8 8 I 10 11 10 48 10 8 1 1 8 ï IS 40 3 48 69 ll 3li r EENIGE BURGERS wier namen by de Administratie van de Randpost kunnen worden opgevraagd VKRGADERING VANDEN GKMRKNTERAIB DINSDAG 17 OCTOBER Vervolg Na heropening van de besloten vergadering werden de volgende beschikkingen genomen Wyk No Reclamanten Aanslag Beslissing A 106a H W Bos f 700 gehandh 106a H W Bos f 135 H A M Duyn 1800 2000 f 1800 500 450 800 gehandh 1000 1600 f 14o0 600 geroyeerd 1000 f 800 1000 gehandh 1200 500 f 450 500 450 4000 gehandh stee 143 153 15 5 158 G C Bruynel T C van Luyk 8 A van Deth F X Hardyzer 167a Dr T Heinsius 5 M A M van de Pavoordt 34 H J Bik A T Wildenburg T Vermey 54 M A Vermey 54 80 1000 2000 3000 750 1500 2500 1700 1500 65 L E Beszelzen 2000 7 L Vermey A K van der Garden 152a Wed K de Vries Smits 33 R Triezenberg39 Wed Overeynder Koster 2300 800 geliandh 2500 1400 1200 4000 3000 500 geroyeerd 89 P J Bokhoven 162 A de Rek 246 C J Braynel 41a M J de Gidts 62 J F Herman 1500 900 900 800 700 800 1600 500 gehandh 500 geroyeerd 600 gehandh 1200 f 1000 1200 1000 450 gehandh 500 800 450 geroyeerd 1100 ingetrokk 15000 113000 500 geroyeerd 500 f 450 1000 800 700 500 450 geroyeerd 450 10 34 101 II 44 48a P 54 F 107 C 122a G 124 105 36 41 85 113 114 172 22 108 113 W F P Verkerk de Groot 71 P van Zonne 78a Wed Bertels Kabel L Leasen J P Lugthart J v Zonneveld 1800 J Rost J J v Leeuwen Steen Sigmans Wlezer V de Jong A Revet J M deWegerA J WynmalenL M RoodJ L Brnns J Hey C B SpeeP van VlietW Hornes B Boelens 241 P G Overeynder 3000 56 B J van Raay 550 500 113b 172 203 195 250 C Verschnt Wed Mul V d Ree W Verkaaik J Zorg A Vreeswyk 251 C T Wildenburg f 2600 geroyeerd H Toen J C de Beun B Terlouw W F de Mol H K de Waal J Scheffer 226 22 157 193 216 220 8 17 8 8 ll U 7 60 8 03 1 10 8 17 8 18 10 10 10 87 10 1 10 14 10 81 10 40 10 66 8 69 11 41 11 64 8 8 S 9 68 10 08 P 10 16 10 11 9 88 10 18 7 46 6 16 S 86 8 17 8 17 94 6 41 8 4 8 18 8 10 10 08 10 18 10J7 10 89 10 44 C 00 11 07 n t 450 gehandh 2000 500 f 475 500 450 800 500 gehandh 650 f 525 600 gehandh 500 f 450 550 gehaaih 900 f 8Ö0 336 J Terlouw 600 gehandh 509 A N vanWi k 700 1650 611 F G IJsselstyn 600 gehandh P 5 P de Mink 4000 80 J V Lankelma 1500 1200 93 J C Vermeulen 500 450 229a Wed Ouweneel KTuit 700 600 393 A Karreman 450 gehandh 396 A den Edel 450 geroyeerd 414 A Leys 450 gehandh q 105 J Hoeksel 500 geroyeerd J C Zeldenryk 1600 gehandh A Jonker 3000 252 R ü Jongenburger f 4000 259 H C Edanw 3000 f2500 273 Wed Glavimans Montauban van Swyndregt 1 1200 1000 B 20 J H Grottendiek 1200 gehandh 89a L P de Jong 550 143a J J van Waas 500 geroyeerd 247 li J Jaspers 300O f2200 2 0 J Jaspers 1000 800 291 J Radder 1200 1000 302a Wed M Rozeveld Davidson 1000 geroyeerd 368 W d Fnrrer Struif 1 500 f 450 370 G J Verby 500 geroyeerd 395 S J den Edel 500 579 J H v d Voort 4000 f3500 591 P J Schlosser 860 gehandh 605 M VermaatSr 1200 f 1000 636 J J Peetera 3500 gehandh 644 M Donk 2300 f 1900 T 10 T Zuidam 800 gehandh 26 G H Straver 550 geroyeerd 36 B Matse 1200 gehandh Tor zyde gelegd als te laat ingekomen G 39 Wed Oliflera van der Klein h 225 J A Pennet Q 339a Wed öroenink de Vries v Gemengde Berichten De studenten te Groningen hebben f 200 bfl elkaar gebracht voor de zending van het Boodc Kruis naar Transvaal Het vronwencoinitë van de plaatseiyke afdeeling van het Boode Kmis te Schiedam heeft f 400 ter leschikking gesteld Te Ëmden had eergisteren een zeer zeldXaam feest plaats in één huisgezin werden eu gouden en een zilveren hnwelyksfeest gevierd M Men schryft nit Amsterdam Gisteren kwam aan het pesthuis Reml randtplehi alhier een student bestuurslid van de sociteit S A L V E op het Rembrandtplem aangeven dat eenige studenten leden van de sociëteit boven het café de Kroon hot vereenigingslokaal van S A L V E waren binnengedrongen eenige schade aangericht en hem en andere leden mishandeld liadden De afd Kampen van liet Roodo Kruis heeft besloten f 500 te zenden aan het hoofdcomité met het doel dit bedrag te besteden voor de gekwetste en zieke krygsliedon in é Zuidalrikaansche Republiek Door de Bossche politie is de vorige week aangehouden en ter beschikking van de militaire autoriteit gesteld zekere v H die in 1888 te Nyraegen deserteerde als muzikant Tan het 5e reg infanterie Hy ïwierf gedurende die elf jaren de geheele wereld door doch kon ten slotte niet nalaten zyn vrouw op den vaderlanifichen bodem een bezoek te gaan brengen hetgeen zyn aanhouding tengevolge had Men schryft aan het Centrum De heer Herman Noy pastoor te Siebengewald is tengevolge van een zeer ongelukkig toeval door de Kevelaarsche politie een wyle tjds in hechtenis gehouden J l Maandag ondernam zyn Weleerw de pelgrimsreize naar genoemd bedeoord in gebed verzonken stond hy daar voor het genadekapelletje toeneen daar knielende aanzieniyke dame tot haren schrik bemerkte dat zy hare beurs kwyt was Op t geroep der opspringende juffrouw schoot een politiebeambte toe de heer Noy had toen het ongelnk te struikelen endaar er niemand in de onmiddellyke nabyheid was werd de pastoor voor een vermomde zakkenroller aangeiienl Ofschoon Noy zyne onschuld betuigde baatte dit niet eiï werd hy geboeid onder toeloop van een nieuwsgierige en opgewonden menigte naar de wacht opgebracht De hotelhouder uit de Gouden Sleutels de heer H ndrik Gmyters en de bierbrouwer Loosschelders die den alom beminden herder uit Siebengewald goed kenden begaven zich naar het arrestantenlokaal om zyne invryheidstelling te bewerken hierop werd zyn Kerw naar het klooster ter confrontatie gebracht en in vryheid gesteld En wat was nu het geval De dame vond ietwat later hare beurs terug in een anderen uk van haar kleed I Wees voorzichtig in het grosse Vaterland STADSNIEUWS GOUDA 18 October 1899 Heden morgen werd gehouden de Vrye Veemarkt uitgeschreven door de Afd Gouda van de Holl Maatschappy van Landbouw Aangevoerd werden 184 koeien 55 kalveren 6 schapen 2 geiten De pryzen waren voor melkkoeien f 130 k f 210 vaarkoeien f 80 4 165 kalfkoeien f 100 i f 150 kalfvaarzen f 90 k f 130 guste vaarzen f 60 A f 85 graskalveren f 30 4 f 60 vette koeien f 0 26 A f 0 31 per Vi K G Vreemde kooplieden waren aanwezig De handel was vry vlug Voor de verloting werden 40 stuks vee aangekocht Wy herinneren het schouwburg bezoekend publiek dat de voorstelling op morgenavond om 8 uur aanvangt Waddinüsvebn Te 3 uur ontstond Dinsdagmiddag brand in de tim nermanswinkol van den heer M Verzydo Op liet oogenblik was niemand in do werkplaats aanwezig zoodat naar de oorzaak van het onheil nog wordt gezocht Het perceel brandde tot den grond too af Behoudens eenige waterschade kwamen de omwonenden met den schrik vry ScHOONiiovES By de eergisteren alhier gehouden publieke inschryving ter verzekering van de gebouwen tegen brandschade gezamenlyk voor f 2Ua 6 X kwamen vele biljetten in Het laagst werd ingeschreven door l Union te Parys van de binnenlandsche maatschappyen door Mercurins te Amsterdam Ahmersto Tot bestnnrsleden van het Fanfarecorps alhier zyn herbenoemd do bh J van den Berg on W A Emeis NiEüWERKERK a d LTsei Door wylen den beer A van Leerdam is by testamentaire dispositie vermaakt een som van f 1000 aan do kerk der Nod Herv Gem en ook duizend gulden aan de armen dezor gemeente beido vry van successierechten Capelle a d IJssel De bargemeester dezer Gemeente heeft gisteren met een toepasselyk woord aan don gemeente veldwachter C J Laman aldaar uitgereikt de zilveren medaille met een belooning in geld wegens het redden van een drenkeling nit den t Jsef op 16 Mei Rbbuwuk Donderdagavond had de eerste vergadering plaats in dit seizoen van het leesgezelschap alhier Na voorafgaande bestuurswerkzaamheden waaronder rekening en verantwoording door den penningmeester opende de voorzitter de ledenvergaderino met een liarteiyk welkom en verzocht daarna voor de vergadering als spreker op te treden Dr C H Hillo arts oflicier van gezondheid O l leger 1ste klasse alhier welke de vergadering boeiend wist bezig te honden met een schets uit Familie en Kennissen door Ds F Havorschmidt getiteld OpeenDonderdagavond Na eenige voordrachten werd deze eerste byeenkomst gesloten Krimpbs a d IJsei Jl Vrydagavond vergaderde in het Bondscafé van den lieer J van der Plas alhier de ysclub Tegenwoordig waren 26 leden Voorzitter de heer A J Otto Jr Secretaris de heer Joh Ph Woltors fJa opening der vergadering riep de voorzitter den aanwezigen een hartelyk welkom toe daarby zyn leedwezen uitdrukkende dat zoovele leden schitterden door afwezigheid De secretaris deed hierna voorlezing der notulen van de vorige vergadering welke zonder eenige op of aanmerking werden gearresteerd Aan de orde was I Onderzoek rekening dienst 1898 99 De rekening wordt ter üne van onderzoek gesteld in handen eener eommissie die by monde van den heer Verslnys rapporteert haar in orde te hebben bevonden en voorstelt ze vast te stellen met een batig slot van f 132 09 i n Aftreding bestnnrsleden Tengevolge der periodieke aftreding van de bestuursleden de hh A J Otto Jr J Noorlander G van der Linde S Slappendel en Noordegraaf moet in de vacatures worden voorzien Na stemming by besloten briefjes blyken bovenstaande heeren met overgroote meerderheid van stemmen te zyn herkozen Rechtszaken Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werden gisteren de volgende vonnissen gewezen A H 21 jaar schippersknecht te Rotterdam wegens vernieling van een ruit te Gonda tot 5 dagen gevangenisstraf B J 33 jaar warmoezier te Bei hoek wegens urederspannigbeid t gevangenisstraf Kantongerecht te Goudao Zitting van Woensdag J8 October De volgende personen zyn veroordeeld wegens Overtreding wet op S S C H te Rotterdam vi ygesproken J V te Hekendorp tot f 3 of 3 dagen b tlvortreding Strafwet K de B te Waddingsveen vrygesproken J V E te Reeuwyk tot f 2 of 4 dagen h H N C V K en G R te Waddingsveen ieder tot f 2 uf 2 dagen h Jachtovcrtreding W H te Nieuwerkerk a d IJsel tot f 3 of 3 dagen b Overtreding Provinciaal Reglement P C V d H te Waddingsveen tot f 6 of 2 dagen h met vryspraak van het meei der ten laste gelegde D B te Ondewatcr tot f 1 of 1 dag Politie ovorlrcdmg te Gouda A 0 te Htolwyk tot f 10 of 3 dagen h C H V T te Nyniegon J P en H A A d G te joada J V zwervende en N J V E te Gonda ieder tot 1 1 of d h O S te Gonda tot f 5 of 5 dagen h Politie overtreding to Langernigeweide 8 d te Langeruigeweide tot f 1 of 2 d h Politie overtreding te Nieuwerkerk a d IJsel B d B te Nieuwerkerk a d I lsel tot f 3 of 6 dagen h Openbare dronkenschap A B M e en W d H te Gouda P S H en E v d V zwervende P V teWaddingsveen ieder tot f 1 of 2 dagen h B J B en P T te Gouda ieder tot f 3 of 3 dagen h Openbare dronkenschap 1ste herhaling H J te Honda tot f 2 of 2 dagen li HDIDZIEKTEN EN KUEREN Van den heer J Fokki ns te Veendam ontvingen wy onderstaand schryven dat wy in t belang der personen die aan deze ziekten lyden pnbliceeren lJo Pink Pillen van Dr Williams bevallen ons best daar myne vrouw tien jaren lang erg aan klieren in t aangezicht geleden heeft en verscheidene malen in Groningen on zelfs in Duitsehland geopereerd is geworden maar nooit geen baat heeft gevonden jTeel geld hebben wi iinltelooa nitgogcven dücli bjj hot gebruik van t we Pink Pillen bevindt zy zich nitstokond Eerst zag myne vrouw er tegen op omdat wy nooit geen baat vonden maar over de Pink Pillen verheugt zy zich zeer jWy kunnen deze Pillen niet genoeg pryzen I lerst hebben wy eens willen zien of do geriezing van duur was alvorens II te schryven doch wy kunnen het bevestigen zy is genezen na zoo veel jaren gemarteld ti zyn fZiehior haar portret en U kunt tot onze groote vreugde dit attest vryelyk pnbljceeren VolRona gogcTon portret In aanmerking genomen de groote werkdadigheid der Pink Pillen in nlle ziekten voortkomende uit een verarmd on onzuiver bloed beperkt deze workdadigheid zich niet alleen tot de klierziekten maar bestrydt ook bloedarmoede bleekzucht algemeene verzwakking beenzickte by het kind en in alle gevallen van verzwakking by man en vrouw zelfs wanneer zy voortkomen nit allerlei soort van overdryving Ook zeer werkdadig by de vorming der jonge meisjes Verkrygbaiir 1 75 Gld per doos en 9 Gld de 6 doezen by J H L Skabilié 27 Steiger Rotterdam hoofddopothouder voor Nederland Franco toezending tegen postwlssel Ontvangen de Nouveauté s in GOLFCAPES rap de Paris en Velveteens D SAM80M iliEWi A van OS A Md Tailleor Kleiweg K 73 73 1 GOUDA Üciirs van Amslcrdaiii Vikra 14 OCTOBKK Slotkrs 81 98 93 l t l ANll ÖeH Nad w 8 l i ll i 93lV 93 100 88 SS Vi 88 14 88 84 4 ihlo ilito ailc Sdim dilo dilo 3 HoHOj 01 1 Gou 11 1881 98 4 iTAUl Iiuohr HDg 1881 81 5 OosTMA OW in papier 1888 dilo io tilter 18118 6 PoETDSAL 011 mot oonpon 8 dilo liok l 3 RoalAKD Obl BinnmI 1894 4 85 0 V 9611 98V 101 57 dilo Oecom 1880 4 dilo Mi Rolhs 1889 4 dito b j Mop 1S89 V0 4 d loin toud leen 1883 8 dito dito dito 1814 5 ÜFAHrt Porpel ohul l 1881 4 t 7 1 uumii 1001 I 01 TuMtlH Qopr Oouv loen 1890 t 91 0 lii niDftMrieD 8 Ger leenin oer e O 76 ZülD Ari R p T oblg 18916 1890 8 100 ÏMUDlin Ohl 4 onliKp 1881 84 AManaoAM Oliligition 1896 8 90 BoTTIuiAll SM Iwu 1894 8 81 NlD N Al H ndol Mml 9 4 Ar nd b T b Mg Corli9i tBn 8U Di li M iit ili ppg dito 486 Arii Hypolhookb pandbr 41 I 1 I Ciull Mii dorVontonLoand 51 e Or Hypolhiekb pandbr 4 101 Nodorlandai he bank aand 901 Kad Kandalmaataeh dilo 164 N W 1 Pao Hyp h pandbr 8 Bott Hy otlieekb pandbr 4 ülr Hyiiotheokb dito 4 O AtBN O t Hood baok au 1 118 Rtlli Hypothaukbaiik pniidb 6 110 Ahbeika Kqill hypQth pao Ib 4 90 19 I 114 1 10 24 9861 T 6 ini 7 Maiw h O l r Li n ren 8 N u Holl IJ Spoor My a nd My 1 1 Ki T 81 8p aand Ned Ii d 8 morwegm naiid Ked Kiiid Afr 8pni aand 8 dito uito dito 1891 dito lTAU 8poor l 1887 89 A K0I1I 8 987 loon 100 114 7 V 8 68 180 110 108 101 100 117 117V 101 84 Zaid Il 1 8p mi A H ubl 8 l oLi H Wa scfaiiu Woeiien aand Rnai Or Rn 8pir Hg obl 4 BalliBohe dilo aan 1 FanluwR dito aand 6 Iwang Pombr dito amd 6 Kur k Ob Awiw 8p kap opl 4 dito dito obhg 4 Anebika CVn l ao Sp Hy o i 6 i i v Cbo h Vonk W pr O v aan l l ilit dilo Win 81 l Bler obl 7 1 141 DenmrtRioQr Spm cert a 6 Illinoii üentral obl iii oud 4 1 OS Louiav ltNabrilliüerl v aanl 74 Meii o N 8pw M Ie hvp o 6 104 Mis K n a T 4pt i pre aanJ 87 N York Oiilaa o ï Weat aand 6l dto Ptino Ohio oblig 8 Oregon Calif 1 hyp in goud 6 81 Paul Min Il Manu ob Uu Pao Ilooflml ob ig 8 dito dilo Line Gul Ie hyp O 5 Canada Ctn South Obort T aap 1 Vb 0 Ball iNa Ioh d o O Amslerd Omnibui MjJ aand I Rotterd Tramwo Haall and Kbu Stad Amaterdam aand 9 8Ud Ro turdam aan l 3 Bbloib Stad Aotaerpan 1887 i J S ad Bruiael 1888 HoNO Thaiia Begullr QuelMb 4 O stbhb Staalaleenig 1S 0 K K Omi B Cr 1880 8 3PA VJ Stad Madrid 3 1888 Mbü Vr B z Avli Spoel eert 8 1 ADVERTENTIEN Sociëteit Ons Genoegen oiumiswarisscn dt r Sociëteit Onh GbsoKfiEs brengen ter keimissc van HH Loden ingevolge Art HO van hot Hi gli mi iit dat by gelegenheid van do lo AboniieinentTooneelvoorstelling op DONI KBD den 19 OCTOBER mm aelSOCleiTBlTvan den iiiiomiH XKH Wit 11 1 a nloten xiil n Namens het Bestnnr F HERMAN Fz Hecrctaris Gouda 18 Ojtober 1899 GEE BETEII adres voor alle soorten HOUOENWERK als liet MliraliiinL irh ücboen rn Laarzcnmagiizijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen alle soorten Uitren Oamenon Ktuder WlflTEUPANTOVFELS Aanbevelend C SMITS Alle reparatiên en aangemeten werk