Goudsche Courant, donderdag 19 oktober 1899

JVo 8038 Vrydag 80 October 1899 38ste Jaargang mMWm CÖDBAMT l ieuws e ï Advertentieblad mor Gouda en Qmstreken De Uitgave dezer CourantgeRciieJtdagelijks f t jfH ADVERTENTIEN worden geplaltTt vin met uitzondering van Zon ei Feestdagen fSfjIfflBK tfA ö tenten iedere regel meer De prijs per drie maanden is 1 2 5 tranco per P iEH BT a tfi Gi oote lettei s wowlon berekend post 1 70 i lMffl80 naar plaatsruimte Afeonderlijke Nommers VT IP CENTEN I S Inzending van Advertentiën tot 1 uur des iMidd Eog COKES De prijzen der COKES zijn ÖEOVE COKES franco aan Uuis bezorgd M t p H L ÖEKLOPTE COKES fr aan huis bezorgd r Ct p H L Afgehaald ft V t per H L minder A JONKKIl Z0M ÜEBKS USSELSÏIJN Kantoor Vest Gouda 18 Octb 99 mm MFSETAL terstond over te nemen eene sedert jaren gevestigde en bloeiende EXPORT ZAAK in KAAS Het huis ia In huur of te koop te aanvaarden TuBBchenpcrBonen komen niet in aanmerking Brieven franco onder Ictt J K aan t Bureau dezer Courant TANDPOEDER Volgens voorschrift en niet toestemming vanden WelEd Heer J J CRAUMtt landartH alhier wordt door ons geleverd Per doos 15 ct en 10 ct Aanbevelend WOLFF 8u Co WESTHAVEN 19H A SLEGT btTwltnoh aan tut het leteren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood 19 cent de K Q NIEUWB HAVEN 28 1 Bekroond op de ïutemBtionnle Teng Söonitelling van Bakkerg Matlderg en Kook kamt te i Qravmhage met een diploma Vergald Zilveren Medaille TANDAltïS E CASSUTO Turfmarkt 171 öouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VBUDAGS van tot uur ZON DAWS geen spreekuur EERSTE NEDSRLANDSCHfi RUWIELFABRIEK Directeur H BUUGEKH DEVENTER Model A zonder rem en schermen f 87 60 Model A met O Model A 110 Model AA 12B Model AAA l LUXE EIJWIEI 160 GEWONE ACATENES 15o LUXE ACATl NB 1 P 8 DAMES KETTINGEIJWIELEN op alle preien 1 5 hooger VerlegenwoonlijicrJ C DERÖITKR Bondii TE HUUE TERSTOND OV LATER een BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL 622 ltki 1 otMchadelylurte an k mAkkclykits potttmMdel voor Uttttu ffjR tnvoorkldaniMcnianderachMnwerk JlU U de Apprituur t o C M Mllllw ft C S PT Bw Hi Beuth Str 14 Men latti goed Öi op naun en f btlekimerk Verlrvitair ly Hmtm Wtakrileri iiMMwert lalaRttrlafl CWVM Hl ML twtrul OeHt kr W tarëenua ArahM Vraagt Uwen Bottelaar PRIMA SMITS STOUT üH de Bierbrouwerij de j iloeöjzers BBKD 4 Het meest smakelijke Hot meest voedzame Hel meest versterkende Bestellingen worden aangenomen bji onzen Vertegenwoordiger den Heer HF NF I niJIJNSTfÓE Markt CAFE VllEÜEBEST Markt GOUDA Gedurende deze week VOORSTELLINGEN VAN La Mouche 8avante u or CiELËËlU E VLIK Li op de nieuw g erestaureerde Ie Bovenzaal AANVANG DEE VOOESTELLINGEK s avonds T S 9 en lO uur s namiddags 3 4 S 6 uar Exitxée 25 Ct Kinder70orstelling Woe sd enZaterd s nam teQ2 u ENÏKÉE voor Kinderen met geleide f S € 1 i Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract f eiiamiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H ü VAN $ ii€IIAIIi €o l enllaagrJInllMincim SCHAIK SCHAIK SCHAtK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO S Meliauthe U liet beate midilol dor wereld St Co B Melianthe geuooat ICiiikhoeet CO S Mell Tlthe Renoüst Roowol oud at jonR CO S Dttelianthe huik m geen huiagozi üiitijreken CO S fflelianthe atant voorUluroiid onder Sclieikillidig toe ioht Co s tVLelianthe tiolpt onherroepulyk Sc Co S Mellanthe ia i ekround met Eerediploma a Co s Meliauthe ia bekmoud met Goud Co s Mei anthe ia beltrooud met Zilver Co s Melianthe ia verkrijgbaar in flnoona van 0 Cl TO VU eu f 1 bS Firma WOLFJP Co Westhaven 198 Jouda D Ml EBI BS Kleiweg E 100 Gouda E H viN MILD Veeratal B 126 te Oouda A BüUMAN Moordruht J Th TOKKEN Biikoop B ï WiJK Oudmini r M KOLKMAN WadUinxvtet a IIOLLMAIS Bodegravm PINKSE Nieuwerkerk a d IJnel W 1 V K DAM Haatlrecht A N TANZESaEN Sehoonhoven 10 JAABLIJKSCSE TESLOTIUS IS £ BI 1 GELEGENHEID DEE Vrüe Vee en Paardenmarkten OP WMNSDAW 18 OCT m K en op VIIIJDAB 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bii plaatsing der Loten zal do 1ste Prjis bestaan in eene COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAAEDEN VEEETIÖ STUKS EUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrügbaar tegen ƒ 1 hel l ot bij A BRIf KMAi eii Zrv LANGU TIENDEWEG ZUIDER HYPOTHEEKBANK geeeêtigé te BlifinA Mialsclitppeiijk Kapitial ECR iMIIIIOcn Guldeil waarop 10 pCI feslOFt Oeheel oeiiliiiiliit DireoUUKD 1 Mr H B VAN MAA8DHK en E J V DE BRDIJH De Bank verstrekt voer vtule $ ermljnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Lauderyen tegen matige reuto tonder voorttUbetallng en xonder bUberekeuinu vnn adm nMnitlekoaten en geelt 3 en 4 pCt I amillbrlevat nit in stukken van 1000 500 en 100 interest 1 Jannari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zooraede te GouBi bS de Firma MONTIJN DOKTLAND Kachels Haarden WINTERARTIKELEN I in zeer ruime keuze bü JAH EOND I Korto Groeneadaal I 203 204 Uimm GF eLEDSCHAPPE N IIUISHOLD IKTIKELEIV iguurmg en KerfsnijlitiioodigUei BSEOKBANDBN PEANSCHE STOOMVEBVERU clieiiiisrhf Wfts clierQ H Ui i É ilElMEIl 10 l raU ule Botterdatn OebreTetdcr i iIitt Z M den Koning der Belgen Iloolüüepdt voor GOUDA de Heer VAN OS Az dpeciahteit voor het § toomeu eu verven van alle BeereD eu Oameagarderoben alHOok allo Kindorj oederen 8 eciale inricbtiug voor het atoom a van pluchenianteln veeren bont enz Gordfjneu tafelkleeden enz woi deu naar da utenwBte pij lautRte methode jeveriil Alle j oedenm hetzïi gesloonid ol treverid worden unflcbitdeiyk voor de fe oudtiatd volgeus staal bewerkt luMi wan Schal voor de ongelukkige alnohtoffers der Zelfbevlekkmg Onanie en gehe me uitspattingen is et beroemde werk Z Dr Retau s ELFBBVVAKI HoUand he oit ave met 27 afb Pt 2 gulden Ieder die aan de vurschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van eau zekeren dood To rerkrggen bg het Ter lagBM ntin te Leipzig Neiiuiarkt 34 franco tegen inzending van het beditff ook in postzegtiU en in eiken boekhandel in Holland BBBOBBaaMaaHE Meuw onovertroffen rof Dr J iotjers wolbokeiHl SSXUW KBACHT BLIZia Alleen echt met Ksbnelumerk tot vourtdnrende radicale en zekere genezing van alle zelfev de meeat hardnekkige xenuW mieUtefi vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeityd Totale genezing van eike zwakte Bleek zQoht BeuaQwdbeid Rootdpyn Migraine Hartklopping Maagp n slechte apysvertering Onvermogen Impotena Pollutione enz Uit Toerige proapectussen I njipcr flewh fl 1 tl fl S i dubbelo flewh J ntraii Depöt Matth v d VeRto lthomraol DcpöLa M Cléban Co Amsterdam F llappel a öravenhage HalramniiB rto Jong J Czn Rotterdam Wrlff k Co fiomla e n bU alle dro sten H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder liange Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering B f liaiig§elpaplereti ïiFIJTlI a oxdJjaa stoffen ZEILEN LINOLEUMS Goinu Druk van A BRINKMAN k SW BEGKOOTING DER llOiSTENenUiTGAVENvaiKleGeineente GOUDA VÜOE DEN DIENST 1900 Bevolking 21836 zielen INKOMaTMy HOOFDSTUK I Ontvangsten wegens vroegere diensten Batig slot der laatste rekening 1 21815 76 Totaal van het Ie Hooldstuk I 21815 76 HOOFDSTUK II Opbrengst van belastingen en heffingen 40 Opcenten op de hooldsom der belasting op de gebouwde eigendoaimen f 12554 09 10 Opcenten op de hooldsom der belasting op de ongebouwde eigendommen 412 34 50 Opcenten op de hoofdsom der belasting op het personeel 16778 67 Plaatseiyke directe belasting 56000 Opbr van brug kaai haven kraan sluis dok boom en veergelden 11000 Opbrengst dor wik weeg meeten kenrloonen 2000 Opbrengst voor banken f staanplaatsen in hallen op markten en dergelpe openb plaatsen 7500 Opbrengst van rechten voor hetgebruik van het Stoombooten veer 800 Opbrengst openbare Gemeentewerken 1000 Opbrengst wegens de begraafplaatsen 8300 Leges der Gemeente Secretarie 600 Opbrengst van Schoolgeld hooger onderwas 4800 Opbrengst van Schoolgeld middelbaar onderwijs 200 Opbrengst van Schoolgeld lager onderwijs 11705 40 Opbrengst van Schoolgeld bewaarscholen 201 60 Opbrengst van Schoolgeld muziekschool 2566 Belasting op de honden 1800 Opbrengst van vesgnnningsrecht kleinhandel Sterken Drank 4900 Totaal van het He Hoofdstuk 138108 11 HOOFDSTUK III Baten en opkomsten spruitende uit Gemeenteeigendommen en bezittingen Huur van huizen en andere ge FEVILLETOX Gi denksciirilleo van een Geloidoeiier or MNIBAL DE YONDELHTG Naar htt Fransch DOOR W NUTTER 316 En hoe staat het met onzen vriend Raphael Maakt hij het goed f Ja mevrouw Kn zullen w hem weldra weer in ons midden zien denkt ge tüat weet ik niet precies mevrouw Ge hebt Aij verteld dat farailie omstandigheden hem dwongen tot deze langdurige afwezigheid Ik daclit dat hij geen familie wat is dat tóch Zij atond in schijnbaar achtelooze houding voor haar intendantDeze zweeg j Bijna in dezelfde liewoordingen herhaalde Olympia haar laatste vraag Mevrouw er is veel veranderd in zijn omstandigheden Hij heeft ouders gevonden een vader een moeder een vermogen alles in eens En wie zijn zijn ouders als ik vragen mag Wie is zijn vader hoe heet onze vriend Nog dichter was zij Martial genaderd Haar vingen kromden zich haar oog zocht iels bonwen f 1630 Hnar of pacht van landen en landerijen 748 86 Opbrengst van den outhak 200 Rente van kapitalen 14806 50 Opbr van grasverpachtingen 239 Pacht van de gabel op het Ani sterdamsche en Goudsche rüpad daaronder begrepen de huur en de buizinge van het land daartoe behooreude 1000 Pacht van het Reeuwijksche verlaat 780 Schadeloosstelling van het Heemraadschap van den Amstel en Nienwer Amstel wegens de overneming van tollen enz voor de vaart van de ürecht Aar en Amstel 2000 Uitkeeringen Provincie Zuid Hol voor onderhoud van Turlsingel grScht en Gouwe 21307 68 Ontvangst van de Stedelijke ias fabriek 19280 Ontvangst van de Sted Zwem inrichtiüg 800 Totaal van het IHe Hoofdstuk 62792 04 HOOFDSTUK IV Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten Tienden cijnsen en erfpachten 1162 84 Pacht of opbrengst van de haardasch vuilnis en dergelijke mestspeciën 100 Teruggave van hot Kijk wegens voorschotten 200 Uitkeeringen van het Rijk krachtens de Wet van 24 Mei 1897 Stbl No 156 68946 65 Bijdrage vrn het Rijk in do kosten van het hooger onderwijs gymnasium 8205 Subsidie van de Provincie ZuidHolland in de kosten van de Avondsch v Ambachtslieden 1000 Bijdragen van het Eijk lager onderwijs 15486 40 Retributie voor het gebruik vanden ondergrond der straten enwegen voor de buisleidingender Gasfabriek 6461 Opbrengst van de kosten op het aannemen van werken 600 Retributie van de Goudsche Telefoon Maatschappij 1 K Retribntie van de Goudsche Waterleiding Maatschappij 1 K Terugontvangst van bijvoorschot betaalde arbeidsloonen voor Mevrouw ik ben zijn vader Mijnheer Martial d it antwoord redt je het leven I Ik wist dat je zijn vader bent Had eeni ontkent ziehier ziet fje dit wapen i Het is lang en scherp kijk En zij stiet het wapen in de tafel en boog het blinkende staal en vervolgde Dat antwoord redt je het leven ik had gezworen je te doorsteken als je gelogen hadt toen ik de vraag deed Wfaa mijn hand reeds ge reed tot den stoot mijn Oog had de plaats at gezocht waar ik treffen moest met een stoot ware het gedaan geweest Maar je goede engel heeft over je gewaakt Martial was zeer bleek geworden Hij kende ülympia Hij schrikte van den blik barer oogen Niet mijn goede engel mevrouw ik twijfel of er een goede engel iets met mij uitstaande heeft Maar ik tien niet gewoon u te bedriegen Waarom hebt ge zoolang verzwegen dat ge uw zoon hebt gevonden in Raphael Dar weet ik met bepaald mevrouw is het mij niet geoorloold mijn kleine geheimen te bewaren Bewaar uw geheimen Ik wil niets meer weten maar ge kunt van avond niet uitgaan Ik heb veel werk voor je Je moet eenige brieven schrijven ik zal je de kiadschriijes zoo dadelijk laten brengen ülympia verwijderde zich Op haar kamer gekomen wierp ze met een onstuimige beweging den dolk in het wilde van zich Het wapen verbrijzelde een prachtige spiegel Oljrmpi iloeg er geen acht op net opbreken van straten en andere werkzaamheden f 600 Ontvangsten betref f ende toelating van kinderen uit naburige gemeenten op de lagere scholen 1000 Uitkoering van bet Rijk wegens werkzaamheden voor de tienjanrlijksche volkstelling 1000 Audcre ontvangsten 600 Totaal IVe Hoofdstak 1105561 92 HOOFDSTUK V Buitengewone ontvangsten Opbrengst van deu verkoop van gemeente eigendommen 100 Geldleening ter voorziening in de kosten van opeuh werken 80850 Akoop tienden enz 20 Subsidie in do verpleging van arme krankzinnigen 2430 Geldleening kasgeld 15000 Terug ontvangst van voorsclrot aan de gemoonte gasfabriek 30500 Terug ontvangst belegde geldon 10000 Bijdrage van het Rijk nieuwe school lager onderwijs 10000 Totaal Ve Hoofdstuk f148900 VERZAMELING DER INKOMSTEN I Ontvangsten vroegere diensten f 28215 76 II Belastingen en heffingen 138108 11 nr Semeento eigendommen en bozittiugon 62792 04 IV Ontvangsten van verschillenden aard 105561 92 V Buitengewone ontvangsten 148900 Totaal oer inkomsten f 48417714 Hultcnlandscl verzichl Meerdere byzonderhodcn over hot gevecht nabü Mafeking seint Dalziel s correBpondont die zich by hot Boeroncommando aan de Westergreim bevindt Volgens een bericht üttoshuop door een wielrgder gebracht werd er Zaterdag den geheolen dag hevig gevochten voor Mufekinir Oe Engelschen op een gepantserden trein deden dienst als dekking voor de genie die bezig was do opgebroken gedeelten van den spoorweg te repareeren Zy onderhielden daartoe een hevig vunr uit de Maxinxkanonnen Baitengewone moed werd aan beide züden getoond Het bleek spoedig dat de Boeren met hun geweren niets konden doen tegen den gepantserden trein die echter oerst genoodzaakt was naar Mafeking terug te stoomen doch spoedig terug kwam en een nieuwen Ais uitgeput w nk zo neer op de sofa Zij liijjjde naar adem j hans Het ze liaar razernij den vrijen loop Ze geleek een tijgerin fll e brief siste it koint de brief nog niet f Laat hij komen die briefen we uilen ïien ü hoe goddelijk onstuimig is de haal hoe IiemeUch doet ze het bloed stroomen ik zal een brief ontvangen vanavond of morgen O God dat het vanavond zij 1 Die briet zal mij molden dat hij ct maar van afziet hier ooit weer te verschijnen verder dat hij trouwen gaat trouwen Ik wordt afgeschreven men versnmatit raij Ze beet ais een racende in het hout der sofa zij kreunde als aan ondragelijke pynen ten prooi handen wringend begon ze door het elegante ver trek waarvan het meubilair een klein vermogen vertegenwoordigde te loopen alles verbrijzelend wat haar in den weg kwam stoelen ondersteboven werpende AL een furie aL een levende Razernij uit de fabelleer liep ze rond of wierp zich terneer sprong weer op zich met de vuisten het aangezicht geeselenfie Vc brief die Raphael in ztjn Ligement met veel overleg samengesteld had kwam werkelijk dien avond En juist op het oogenblik dat de jonkman gelukkig éw in een sitaat van verrukkmg boven alle beschrijving met Emilie even gelukkig al hij de woning van Potard verliet had Olympia den briel gelezen en herlezen en frommelde ze het papier krampachtig tot een vormlooEe prop Zij stiet een afsrhuwelijken vloek uit te afgrijselijker omdat hij kwam van zulke heerlijk schoone lippen en met een stem waarvan de woede al aanval deed De trein word vergezeld door oen bereden Kngelsche troepenmacht on het gevecht begon met groote heftighoid Toen de corrospondent zyn telegram verzond duurde de strjjd voort De Boereu handhaalden hun posities op nitstekendtt wüz Tot nu toe zegt hy telde ik een twaalftal doeden en gewonden maar hot is onuiogelyk te zeggen hoeveel verliezen de Engelschen eden Men kan hoeren dat er ten Zuiden van Mafeking waar commandant Oonjé opereert hevig wordt geschoten Uit vertrouwbare bron wordt uit Kaapstad gemeld dat Mafeking Zaterdagavond nog in handen dor Britten was De Boeren waren bezig met moer kanonnen aan te brengen maar z waren nog niet in stelling gebracht toon het bericht werd verzonden Ken verkenningstrocp hoeft volgens een telegram uit Kimberley eene ontmoeting gehad met de Boeren aan de spoorweglljn op 40 mjjl van do stad De vijand had oen twaalftal dooden en gewonden geen der Kngolschen werd geraakt Uit dOiSelfde plaats komen eenige meerdere bijzonderheden omtrent het gevecht naby Spytfontein het station aan de lyn naar Kimberley Een detachement van het Lancashire regiment dat in een gepantserden troin op verkenning uitging stootte op de Boeren ünniiddeliyk werd met de Maxims op den vyand geschoten De Boeren verdedigden zich slecht Vyf hunner werden gedood en velen gewond Geen verliezen aan Engelsche zyde Een brug by Hopetown 12 myi westeiyk van Dranjerivorstation is door Engelsche sappeurs vernield daar dit uit een strategisch oogpunt werd noodlg geoordeeld Volgens een telegram nit Durban zyn tö Ladysmith twee Boeren gearresteerd Zy hadden oerst voor den magistraat te v rschynen en worden toen als politieke misdadigers overgeleverd aan de militaire autoriteiten welke hen voor een Krygsraad zullen dagen Ai dozo berichten moeten natuuriyk met de meeste voorzichtigheid worden beschouwd Het Engelsche Parlement is oergisteren byoengekomen De troonrede waarmede deze bnitongewone zitting geopend is maakt een zonderlingen indruk door do wyze waarop over don oorlog in Znid Afrika wordt gesproken de Ministers laten H M zeggen dat afgezien van de mooiiykhcden ontstaan door het optreden der Z A Republiek de politieke toestand voortdurend vredelievend is Een merkwaardiger wyze om medo te deelen dat Engeland in een bloedigen oorlog het menschelijke deed verloren gaan riep ze Bij den luister Jods Ik zat me verschrikkelijk wreken Kn terwijl ze dezen vree iehjken eed deed was z buitensporig schoon maar haar schoonheid had de afgrijselijkheid der duivelen het was de dchoonheid der duisternis HOOFDSTUK XXV è Toen ülympia Martial alleen had gelaten gat deze zichzelve schertnend rwijze de hand im zeide Dat ben ik waarlijk prachtig ontkomen liuivels m had het gedaan ook Daarop vervolgde hij ijn alleenspraak Met wordt geloof ik tijd dat ik van hier verdwijn Ik ga maar weer reizen Maar voor reizen is eld noodig en ik heb niet veel Maar ik heb een zoon die geld heeft en dat komt op hetzeltde neer Ik heb altijd wol gedacht dat dat zaadje me nog eens op de een of andere wijze voordeel zou aanbrengen en ziedaarnu mijn kans Hij hep de kamer op en neer Het was duidelijk zichtbaar dat hij iets overwoog ilk heb heden avond huis arrest mompelde hij ten slotte Knfin van avond geloof ik toch niet iets te hebben kunnen doen We moeten wachten Kijk daar ontvalt me hetzelfde woord dat ik altijd moest antwoorden op Louise s onzinnige klaaghederen het woord dat ze zoo verafschuwde wachten li ordt vervolgd