Goudsche Courant, vrijdag 20 oktober 1899

8 47 06 e 66 8 ie 10 31 7 10 10 48 8 S 7 18 8 48 10 8 8 18 40 7 89 6 1 18 t wil gebruiken als een stormram tegen Chamberlain De redactie van ke Echo zegt dut Chamberlain Stead moet vervolgen wegens laster of anders schuld belijden geen middenweg Hen vermoedt dat de beschuldiging in een hoofdartikel van do Times van gisteren dat een deel der Britsche per omgekocht is met Transvaalsch goud ook op Stead s ylngschrift doelt Hevige ontroering werd gister gewekt door de oproeping dor militie In sommige kringen bad men de opvatting dat die maatregel zjn reden had in vrees voor de tusschenkomst van een Vreemde m gendheidof in een of andere nieuwe moeilijkheid Dat donkbeeld is echter ongegrond Het oproepen van de militie dienst alleen om de garnizoenen in Engeland die verminderd zjjn door de afzending van regimenten naar ZnidAlrika aan te vullen Een dergelijke maatregel is in 1882 en 85 genomen toen een groote legermacht uit geregelde troepen bestaande naar Kgypte was gezonden Een Reuter telegram uit Weenen meldt de intrekking van de taaiverordeningen in Bohemen en Moravië Ziehier waar de ofiicieele bekendmaking in de Wiener Zeitung op neerkomt De intrekking van de taaiverordeningen geschiedt door twee voor Bohemen en Moravië afzonderlijk uitgevaardigde beschikkingen van de ministeries van binnenlandsche zaken justitie financiën koophandel en landbouw betreffende het gebruik van de landstalen bij de overheid Artikel 1 stelt de ministerieele verordeningen van 24 Februari 1898 buiten werking Artikel 2 bepaalt dat tot de wettelijke regeling die in voorbereiding is voorloopig de bepalingen en beginselen in toepassing komen die vóór het in werking treden van de op lf Maart van het vorig jaar buiten working gestelde verordeningen van f April 1897 golden Artikel 3 bepaalt dat de nieuwe verordening mot ingang van oorgistoron van kracht is geworden Vers reide flericlilon FBiSKBIJK Üo zitting der Kamors zal waarschijnlijk niet op S maar op 7 November worden geopend De eerste week zal aan interpellaties gewijd zijn zoo de regoering die doorstaat zal den l4den November met de behandeling dcr stnatsbegrooting begonnen worden Er zijn vijftien interpellaties ingediend do helft gericht tot Waldock Eoussean de andere voor hot grootste deel tot de Oallllfet op Deernis Er zullen er wol enkele bijeengevoegd kunnen worden in een debat over de algomoone politiek Zestien van de 80 presidenten dor bonapartlstischc volkscomités hebben hun ontslag genomen omdat ö vinden dat prins Victor Napoléon te lang werkeloos blijft De werkstaking in de mijnen nabjj Bëthune breidt zich uit In sommige dorpen is de opgewondenheid vrij groot Do pendarraerie is versterkt To Sesches le Chltol en Dampiorreles Boi staken 2000 fabrieksarbeiders onder wie 600 vrouwen Zij oiachen loonsverhoo Directe Spoorwegverbindingen met ÏUUÜA Wlnterdlenst 1899 1900 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich OUDA ROTTIRDAHtIoo Tont 64 10 49 1119 ll il 18 18 11 68 1 16 1 11 8 86 9 16 8 19 8 11 7 14 1 1 07 1 14 1 98 U Si 11 86 11 48 11 61 11 88 9 9 46 p 10 11 6 40 8 80 7 8 11 18 11 88 AUm del Dliud i J Alloon 1 ra 8 Uu Eltri billKlolei Op d a teolnen lüo Zoidif Hundoit on Diao d adinoclio rotourbiljotloii o r do 8o H Totbjiglim loge a oikoloo mehtpnji fl noUudjolio Spoor l Eiln inptiloaeDt btiiyi BOTTERDAM 90BDA io nm 9 81 11 80 18 98 11 40 11 17 19 88 9 18 I8 10 19 11 86 19 18 10 99 f 10 86 10 48 9 38 10 0 10 17 1 ♦ 11 64 1 0 18 34 1 06 40 7 J 6 46 6 66 8 19 T44 08 8 1 1 9 00 AllwD 1 on 8o Uuae extn betolon o FMultotiof op di n loop kut niet gerokeud worden R HoUudwIie epoor L Eitrt lopplemenlbowü de Compognte der Wegoni Liti OUDDA UEN HAAOfUe mee 9 18 9 17 10 1911 16 11 18 11 18 1 08 1 0 1 14 8 46 4 18 4 66 6 18 49 8 U 7 17 11 80 1 18 6 07 i 11 41 1 99 618 o e 11 68 e 1 8 o 6 81 tor 9 66 10 fO II 11 16 1 11 46 1 80 l 4 8 41 4 16 4 46 6 87 6 66 8 16 6 48 7 46 7 69 8 10 8 9 9 18 8 11 819 88 E 8 41 8 48 8 8 1 40 H n 6 41 8 06 06 7 10 7 6 8 85 8 86 9 08 9 46 lo ll 11 17 U l t9 1 80 1 4E 8 00 4 00 4 f 6 4 6 6 80 6 11 7 41 7 6 48 10 19 Z Um W W i l tO r 8 08 B SO 10 03 mh Mo 8 18 l l 8 1 01 1 8 8 89 lO U 0 ud 4 8 7 11 7 41 Olpl l9 S6 10 18 10 4 M 57 11 08 U 87 1 11 8 14 8 17 Lf 6 01 v 17 6 00 1 60 8 10 M8 9 11 iO l 110 4 t Hlirmonik tiein illeoii Ie en o klueo eitn botalo P Heiiigon roor de ly Brenkelen AmMerdim mop tU tHree reilen O O D U A A H8TEKDAH lim lerMU lol 1 8 8 0 8 18 9 33 10 10 10 67 11 08 1 081 88 8 88 4 O 6 08 36 8 18 9 13 9 36 0 89 VmiLW 8 01 8 63 09 10 10 10 64 11 48 11 671 63 3 13 4 16 4 67 8 108 689 0010 0 0 1010 0 1 4B m t C 8 lU 9 0S 13 10 86 11 09 1 03 1 10 1 09 8 41 4 80 8 11 8 06 9 18 10 8 10 M 10 3 11 00 I I 1 t l I K kU II I iioe en 111 19 10 67 11 00 11 O 9 IB t tl 4 81 II u J Sl 11 98 0 l t 10 61 11 48 1 JI1 11 y K 6 04 MO 6 10 8 84 7 10 8 11 6 J8 t 4J 08 7 4 8 88 8 88 9 89 10 14 IxnC 6 86 7 n 8 16 8 86 9 13 9 46 I U 18 01 11 1 1 80 lt 3 31 4 41 90 7 6 8 10 0 46 kmt W 6 41 60 7 86 8 10 8 60 9 30 10 00 11 30 11 40 8 41 8 30 3 46 6 0 8 36 7 30 8 16 li OO Inii U 7 17 7 34 18 9 09 9 34 IMS 10 48 11 611 011 14 8 81 4 17 4 18 6 47 7 61 8 14 11 11 10 87 S ns 3 0 S S9 48 8 88 1 8 6 7 68 9 19 10 00 10 34 4 11 7 IJ 9 1 10 64 l 8 7 31 8 4 6 60 7 17 7 17 36 0 0 18 61 10 69 11 10 l ll 19 61 3 1 40 3 63 4 41 10 8 10 7 11 7 61 1 18 10 01 10 18 11 10 11 e BS 7 68 8 81 8 40 9 80 10 16 10 38 I IB 11 03 6 18 S 8 14 10 18 11 53 19 17 8 10 7 0i S 19 10 48 1 86 is gewikkeld die millioenen sehats en tal van menschenievens eiaclien zal om eenigen Engelschen goudkuningen gelegenheid te geven nog rgker te worden dan ztl i Sn moeilgk denkbaar Do zitting van het Parlement in verloopen zooals to verwachten was De opponitie kon onder do gegeven omtstandigheden niet ander doen dan betreurende dat het door Engeland s houding zoover was gekomen bartelgken steun te beloven aan de Regeering um den oorlog zoo snel en zoo krachtig mogeiyk ten eindo te brengen De moedige daad van de Ieren en van Labonchère die thans nog den strgd willen staken om de geschillen aan arbitrage onderworpen was geheel doelloos het moest bljjven bjj eon platonisch protest Uit de mededoclingon door Lord Halisbnry in het Uoogerhnis gedaan blgkt thans wat het einde wezen zal van den strijd zoo Engeland de Kepnblieken tot onderwerping dwingt Do Btr jd gaat en dit mogen de kolonisten in de Kaapkolonie en in Natal wel bedenken niet om het kiesrecht o om andere zaken in de onderhandelingen genoemd maar om de suprematie van de Engelschen of van de Hollanders in ZuidAfrika En mocht de suprematie van Kngeland bevestigd worden zegt Lord Halisbnry dan zullen de blanke rassen op gelijken voet worden behandeld dan zal oen zachte behandeling der inboorlingen worden ingevoerd dan zal een staat van zaken ontstaan waarbij Engeland s paramountcy in gohecl Znid Alrika zal worden verzekerd En als mot dit alles vorconigbaar is een ruime mato van autonomie voor het Hollandsche ra welnu dan zal dat der Hegeoring aaugedaam ziJn maar het komt eerst in de laatste plaats De autonomie die door Engeland als eerste eisch werd gesteld voor de Uitlanders komt heel achteraan at Engeland zelf eerst naar het woord van Lord Loch d6 Republieken heeft geannexeerd Stead publiceert eon sensatiowekkend vlugschrift getiteld Hebben wij gelijk V Eon beroep op alle eerlijke lieden waarin Stead herhaalt en ontwikkelt zijn vroegere beweringen dat Ihambcrluin Jameson s inval rechtstreeks aanstichtte heulend met Rhodes die Chamberlain er in zou betrokken hebbon hem verklarend dat lijj moe moest anders zou ZuidAfrika verloren zjjn voor Engeland Kruger zon van Chamberlain verraad afgeweten hebben Vorder is die toedracht volgens Stead bewezen door do telegrammen tuHschen Kaapstad en het Britsche ministerie van koloniën waarvan de Zuid Atrikaauscho Commissie do overlegging weigerde insgelijks op aanstioliling van rhamberlain volgens Stead Toon Rhodes schrijft Stead naderhand het parlementslid Tatton Egerton te Kaapstad aantrof bekende Rhodes Chamberlain s medeplichtigheid nan hot Jamesonisme Later herhaalde Egerton tegenover Chamberlain Rhodes bekentenis waarop ihamberlain zou uitgeroepen hebben Dio verrader Ktead sommeert hot ministerie do achtorgehoïden depêches thans te publiooeren il m ODudl 8 7 80 7 88 8 19 8 88 9 01 Kootdreohl door T 87 K 46 ïfiamrerVerk t 7 84 k 8 89 a p lU T 41 i 8 69 aollerdtm M MO 7 60 9 C8 RotlordamD P 4S 9 88 Sottsrilam II 8 19 9 08 7 81 Bottardiun Beurs Rotterdua D F Aotterdam M Otpelle Klauvarkerli Moordrtoht 8a di 7 16 6 46 6 6 8 18 8 14 8 Ï0 10 4 46 4 B6 6 04 6 11 6 17 M 7 16 8 09 8 41 9 11 7 t7 8 68 7 48 8 09 9 14 8 U7 1 86 9 18 9 39 Qoada 2aveiibuixeD Moerkap no SMtermeflr Zdgwsard Voorburg H t 9 07 ItQUdt Ottdn Wa nl Ulnali ll r H hl W i ir oa Oudiiv Houd Philip Stanhope s redevoering in het Lagerhuis waarin Stead s vlugschrift aangehaald werd toont aan dat de radicale partij kot ging en het ontslag van twee werkmeesters In den eergisteren gehouden ministerraad is besloten Arton gratie te verleenen Beloie Het clericale lid van den gemeenteraad van Antwerpen baron De Vinck de Winnezeele heeft zijn ontslag genomen omdat hy zooals hj schrgft niet in den gemeenteraad wil zitten met socialisten DuiTSCHLiSD In den Landdag van Oldenburg is voor het eerst een sociaal democraat gekozen Dr Meyerhoff bewijst met cjjfers dat het aantal geboorten in Dnitschland afneemt Van 1871 1895 is de bevolking in de groote steden toegenomen inaar het geboortecijfer is aanmerkelijk gedaald In IHHü kwamen te Berlijn 230 geboorten voor op 1000 vrouwen in 1896 slechts 188 De rheid heeft het besluit van den BerljniBthon gemeenteraad om bnrgomeestep tirschner een gratificatie van 12 KX jliark te verleenen voor de in het afgeloopen jaar bewezen diensten goedgekeurd Knoëland De Daily Mail kondigt aan dat zij voornemens is lederen dag zoolang de oorlog in ZuidAfrika loopt een extra trein dien zti oorlogstrein noemt te laten loopen van Londen naar de middel en noordelijke graafschappen met oorlogsnieuws ten behoeve van haar lezers opdat dezen het zoozeer begeerde nieuws uit Kaapkolonie spoediger zullen in handen krijgen Deze trein rgdt mot een snelheid van 80 Eng mjjlen per uur BINNENLAND Naar men meldt zgn dezer dagen drie jongelieden uit Rotterdam die naar Londen waren gegaan om daar een betrekking te zoeken onverrichter zake teruggekeerd BiJ alle kooplieden tot wie zij zich wendden kregen ziJ ten antwoord dat zj maar liever naar de Transvaal moesten gaan om daar te vochten in plaats van te trachten in Engeland geld te verdienen Onze bloembüllenkweekers zullen een gecombineerde inzonding op de tentoonstelling te Parijs in het ïrocadero organiseeren Een groote uitgestrektheid is voor het beplanten in het park aangewezen Do heer Kerbert tuinarchitect te Haarlem is met den aanleg bolast 125 Roomsch katholieke hoofden van scholen en onderwijzer uit het Noordwesten v an Nourdbrabant hebbon aan de Tweede Kamer oen adres gericht waarin zjj verzoeken het aanhangige wetsontwerp op don leerplicht in hoofdzaak aan te nemen B 67 4 99 4 48 4 66 6 01 6 09 8 18 4 08 4 18 1 64 09 4 04 4 11 4 37 4 S8 6 18 l B6 9 05 1 39 8 61 1 49 1 6 l OB l OJ 1 8 11 1 88 I 4U 4 40 4 60 4 67 6 114 B IO 4 06 4 09 4 34 10 68 11 3 Het hoofdbestuur der ve reeniging vergun ning heeft met verwijzing naar vroeger te dier zake ingediende adressen zich tot de Tweede Kamer gewend met verzoek caféhouders en tappers ten opzichte van den aanslag in het personeel f eiyk te stellen met andere winkeliers Uit het aantal faillisse menten blflkt zegt het adres o a dat veel meer caféhouders en tappers dan andere neringdoenden hnn betalingen moeten staken Omtrent de eerlang te verwachten opvoering van de oorspronkelijke Opera Helga van den heer K Monch kunnen wij nog mededeelon dat de bezetting aan de beste krachten van t gezelschap allen Nederlanders is toevertrouwd en de heer J ae Coini zich met de regie heeft belast De monteering belooft zeer schitterend te zullen zijn Gemeng de Berichten Te oroenendyk onder de gemeente Oostorhout werd gisterochtend in de schuur by zgn woning het lyk gevonden van den 74jarigen A K De man had zich naar de schuur begeven om hooi te halen Men veronderstelt dat hg van de ladder is gevallen De Nederlandsche marechaussee bewaakt de grenzen hg Denekamp voor het geval dat Duitsche gevangenen naar ons land zouden ontsnappen Er zgn nl 55 gevangenen bezig onder toezicht van eenige militairen het kanaal Almelo Nordhorn door te graven Naar men verneemt moet ook de nadere schouwing in het academisch ziekenhuis te Leiden van het Igkje van Albert van Wezel niet geleid hebben tot het ontdekken van de oorzaak van den dood Sedert de invoering van coupes nietrooken ook voor de 3e klasse op onze spoorwegen heeft zeker menigeen gedacht dat de reiziger 3e klasse ook recht op zulk een coupé had Dit blgkt slechts waar te zg zoolang er plaats is in zulke coupes Een reiziger die onlangs in het station Uitgeest plaats verlangde in een waggon niet rooken ter wille van zg n zieke oogen vond alles bezet on zou in een waggon vol rook hebben moeten plaats nemen wanneer hy zich niet liever een oponthout van 3 uren in dat station getroost had tot een volgenden trein ruimte bood Hy heeft zich daarover beklaagd bg de directie van de Holl Spoorwegmaatschappy welke hem het volgende antwoordde Naar aanleiding van uw schrgven dd 18 Snptember jl hebben wy de eer u te berichten dat het beschikbaar stellen van compartimenten 3e klasse niet rookon voor de Spoorweg Maatschappyen niet verplichtend is besteld Indien dus bg aankomst van een trein op een station alle plaatsen in de afdoelingen 3e klasse niet rooken bezet zyn zullen de reizigers die in eene zoodanige coupé zouden willen plaats nomen zich tevreden moeten stellen met nen plaats in een der overige compartimenten dierzolfde klasse Uit het bovenstaande zal het u naar wy vertrouwen dnidolük zgn dnt zoowel de chef als de conducteursfcorrect handelden toen zy ziende dat de beide afdoelingen niet rooken bezet waren u uitnoodigden in te stappen in een der overige compartimenten 3e klasse waarin nog eénige plaatsen onbezet waren 7 88 8 0S 8 10 8 17 8 11 8 17 B 88 10 10 10 87 10 17 10 14 10 81 10 40 10 86 11 18 8 69 11 48 11 84 8 B0 X 8 t8 S 9 88 R 10 08 P 10 16 10 11 9 31 10 18 0 1I 10 10 7 46 6 16 6 86 8 17 6 17 8 84 8 41 8 4 8 10 49 8 18 8 10 10 40 ll lO 10 08 10 18 10 17 10 89 10 4 4 E r oo 11 07 11 44 Sedert het bekende Engelsche werk Friesland van den waterkant bezien verscheen komen jaariyks een aantal vreemdelingen meerendeels Engelschen een watertocht langs de Friesche meren maken Te Stavoren beutaat gelegenheid om een daarvoor opzettelijk ingericht vaartuig te huren en de eigenaar maakt met zgne schepen goede zaken Naar gelang van het meer of minder aangename en gemakkelgke dier schepen wisselen de huurprgzen tnsschen f l 0 en 160 per week Vooral dit jaar met zyn heerlgken zomer was de toevloed van vreemdelingen groot en het bezoek aan het Friesch Musedm te Leeuwarden was in zeer sterke mate toenemend Vele vreemdelingen bezoeken bg voorkeur de hardzeildery op het Sneekermeer Door den kapitein van een bg Anacapaeiland alifornië liggend schip werd onlangs een jonge zeehond gevangen en aan boord gebracht Toen het schip vertrok zwom de moeder van het jonge beest onder luid gehuil mee hetgeen door het jong beantwoord werd Toen de werf vau Santa Barbara was bereikt werd de kleine gevangene in een zak gebonden en alleen op dek gelaten doch nauweiyks bad men hem onbewaakt gelaten of hy sprong met zak en al overboord De moeder zeehond greep den zak tnsschen haar tanden en scheurde hein open en dook vrooiyk kwispelstaartend met haar jong onder Zg had het schip gedurende tachtig mgl gevolgd STADSNIEUWS GOUDA 19 October 1899 Zaterdag 28 October a s des avonds H uur zal de Typ Jongelings Vereeniging üo longe Strijder onderafdeeling derafdeeling Gouda van den Alg Nederlandschen Typografen Bond haar twee jarig bestaan foestelgk herdenken door iet geven van een Tooneeluitvoering in do zaal van den heer Uitenbrock Spoorstraat HBtel Zomerzorg voorheen jTivoli Trouwe opkomst der ingezetenen is gewenscht Voor een bg uitstek uitgezocht programma wordt gezorgd De firma öebr Geisderver te Amsterdam berichten ons dat zy van af 10 October tot uit Dec van elke flosch Champagne Doyon Co die zy verkoopen 10 cents zullen afstaan nan het Amsterdamsch Comité van het Nederlandsche Roode Krnis ten behoeve van den Transvaalschen oorlog Dit kan zooals indertgd bg de Kroningsfeesten een aardig bedrag vormen en wanneer tedere Hrma s zooals vroeger de Anna Biooef dit navolgen een flinke som uitmaken Gaarne voldoen wy aan het verzoek ook andere firma s tot navolging op to wekken Champagne drinkende te offeren op het altaar der naasten en broederliefde is geen onaangename bezigheid Mej J W C van Kesteren arts te sGra venhage is voor het studiejaar 1899 1900 benoemd tot assistente by de verloskundige afdeeling der vrouwen kliniek aan de kraaminrichting in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam Beroepen bg de Ned Hervormde kerk te Rockanjo ds B Boers C Jz te Kedichem Bg Kon Besl J is K ten Bruggencate leeraar aan het gymnasium te Leeuwarden benoemd tot inspecteur van het middelbaar onderwys BoDiMKAVEN Onmiddeliyk na het ontvangen van de circulaire der Znid Afrikaansclie Veroeniging heeft zich alhier op verzoek van den burgen eester een comité gevormd om gelden in te zamelen voor het uitzenden van ambulances enz naar de Transvaal en voor het ondersteunen der in den stryd verminkten of achtergebleven betrekkingen van op het slagveld gebleven burgers INQBZONDEN Ik achtte mg verplicht bygaijnd Request aan de Tweede Kamer der Staten Generaal te zenden onze waardigheid onze eer ons verleden verplichten ons al het mogeiyke te doen teneinde hulp voor onze Transvaalsche broeders te verkrygen Platonische protesten hebben geen doel Voorzichtige personen zullen misschien beweren dateene oproeping van een Europeesch Congres ter behandeling van een zoodanig geformuleerd voorstel door Engeland beschouwd zal worden als een weinig vriendschappeiyke daad gaarne erken ik zulks maar mag men angstvallig alle gevolgen wikken en wegen van eeno daad indien zulk eene daad door eer en plicht wordt geboden f Moeten de afstammelingen van ons roemryk voorgeslacht afdalen tot een zoet en gehoorzaam volkje al do grootmachten van Enropa naar de oogen ziende of rust op ons nog de plicht voor het geschonden recht op te treden voor onze stamgenooten die niet om oenig politiek belang maar om de laagste aller drgfveeren de zucht naar goud verdelgd zullen worden Laat ons niet al te angstvallig zijn Europa zal ons optreden weten te waardeeren Zoude het geen schoone episode in onze geschiedenis zgn Onze jeugdige Koningin gesteund door regeering en volksvertegenwoordiging en verzekerd van de harteiyke sympathie van geheel Haar volk de staten van Europa oproerende tot een congres in Haar residentie ten einde te beletten dat een onrecht gepleegd wordt een onrecht zoo groot dat men tot de barbaarsche tgden moet terug gaan om een voorbeeld te vinden Zoude eene dergelgke stoutmoedige daad niet do sympathie der geheele beschaafde wereld verwerven Zoude ze niet de band kunnen zijn die Rnsland Frankrgk en Dnitschland samen bracht tot een krachtig optreden tegen het rooverseiland Engeland Men worpe my niet tegen dat eene dorgelgko daad misbchien een nog grooter ramp namenlijk oenen Europeoschen oorlog ten gevolge kan hebben Iets vroeger of later zal Europa Engeland toch een tot hiertoe en niet verder moeten toeroepen Indien men er tegen opziet offers te brengen om het recht te liandhavcn zoo zoude men ook de rooversbenden van CalabriS ongestraft moeten luteii uit vrees voor do brave gendarmes die bg de vervolging kunnen vallen En bestaat er feitelgk wel veol verschil tusschen Engeland en die outlaws van Italië Het spreekt van zelf dat de daad dio ik zoude wenschon dat door onze Koningin Regeeriug en Staten Generaal gedaan werd de sympathie moet hebbeu van byna de geheele natie dan alleen maar ook dan zeker zon de uitwerking groot zyn Landgonooten 1 Vergeten wg niet dat de vooronders der Trttusvalers met de onzen zg aan zy streden voor onze onafhankelgkheid C VAN GOOR Ez Aan de Tweede Kamer der Staton Generaal Mgne Hoeren Als burger vuii Nederland verontwaardigd door den lagen rooversaunval der engelsche regeering op een vry ons stamverwant volk richt ik my tot de volksvertegenwoordiging opdat deze bg Hare Majesteits regoering aandringe tot het nemen van zulke maatregelen als noodig zgn om te voorkomen dat het rgkste land der wereld een vrg en eerlyk volk uitmoordt ter willo van do schatten die in den Transvaalschen bodem liedolvon liggen ten eindo dit doel te bereiken verzoek ik de volksvertegenwoordiging van mgn land Harcr Majesteits regeoring dringend te verzoeken zich te wenden tot de mogendheden van Enropa met hot voorstel tot het honden van een Congres in den Haag ten einde to bespreken op welke wgze en door welke middelen men Engeland verbieden zal boven vermelde schanddaad te volvoeren t Welk doende w g C TAN GOOR Ez Amsterdam 12 October 1899 VERSCHEIDENHEID Bg een uitvoering in do Russische renbaan te Luikwerdon de toeschouwers vanden eersten rang die de Brabangonue toejuichten handgemeen met het publiek op do mindere rangen dat in geestdrift geraakte bg het spelen van de Marseillaise De politie moest tusschenbeide komen en een aantal vechtenden arresteeren MAHKT B8RICHTEH Oouda 19 October 1899 Granen Bijna alle artikelen werden heden hooger betaald met goede kooplust Tarwe Zeeuwbche 6 90 i ƒ 7 25 Mindere dito 6 60 i 6 8o Afwijkende 6 k 6 aj Polder 6 5o k 6 75 Rogge Zeeuwschc 6 k J 6 50 Polder 5 90 i 6 35 Gerst Winter 5 60 il 6 Zomer 5 50 4 5 80 Chevalller f 5 75 4 5 i Haver per heet 3 35 i 3 80 per 100 kilo 7 i 7 50 Hennep zaad Inlandsche 11 25 i 12 Huitenlandsche 8 50 4 9 Kanariezaad 7 50 4 9 Koolzaad 8 50 k 9 Erwten Kookerwten ƒ 8 50 a 9 Niet kookende 7 15 4 7 50 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo o 4 o Boonen Broineboonen 10 4 ƒ 10 50 Witte boonen ƒ 10 50 4 11 50 Paardeboonen ƒ 6 4 6 20 Duiveboonen 6 80 4 7 10 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 5 20 4 5 30 Cinquantine 6 25 4 6 50 Odessa 4 Karweizaad per 50 Kilp ƒ 4 ƒ Veemarkt Melkvee redelijk aanvoer handelen prijzen vrij wel Vette varkens goede aanvoer handel vrij wel 17 4 19 et per half KG Biggenvoor Engeland redelijk aanvoer handel vlug 164 17 et per halfK G Magore Biggen goede aanvoer handel iet i beter 0 60 4 q 8o per week Vette Schapen goede aanvoer handel flauw ƒ 12 4 20 Lammeren aanvoer handel 4 Nuchtere Kalveren red aanvoer handel vlug f k f Graskalveren goeden aanvoer handel vlug 30 4 ƒ 70 Fokkalveren 8 4 18 Kaas aangevoerd 63 partijen handel zeer vlug ie kwal 27 4 29 ade kwal 24 4 26 zwaardere 4 30 Noord Hollandsche 30 4 Boter goede aanvoer handel vrijwel Goeboter 1 30 4 1 40 Weiboter 1 10 4 1 20 per Kilo CilacéllaiKl schoenen Doglederen Geinslederen miilaire Wollen A§lracan ♦ Trieot A van OS Az Hd Tailleur Kl iw g E 73 73 1 GOUDA l eleiihooH Xo 31 Beurs vaii tmslerdain Vrkrs idvtkrs 93 1 14 OCTOBEK I Vrki i i lort Ne l W S li i SIV ditü dito Ullc 3 iliio dito dito 3 HoK8e ü l Goull 1881 98 4 IlALl Iaschr mf 1888 81 6 EDulAND Obl Binnenl 1894 41 dilo 0 ian 1880 4 dilobilBolha 1889 4 dito bij Hop 188B 90 4 d to ia goud leen 1883 8 dito dito dito 18 4 5 ÜFASjii Perpet Mhuld 1881 4 TotKiu Qeiir Cnu Icon 1890 t öe Iconing serie 1 ft o leeum aer e C ZoiD Ars Bep T oblg 1891 6 MKloo Obl BuitSoh 1890 8 TlNizutlA Ohl 4oiilii p 1881 A M DA Obligetien 1896 8 BoTTiioui Stsd leeu 1894 8 Km N Afr H ode and ArBndsb T b MiJ Cerliliriiteii Deli Maatsohftppij dito BSi i 98 1001 ti L t 8S Vi 88 a 24 86 M 96V 67 1011 67 99 i l 100 a4 91 99 811 w py iiiku 4So Ara Hjrpollieokb pnodbr 4 i Ciilt Mij dorVorsteul anud 661 Or Hypoihi okb pandbr 4 101 Nederlaudx he bank aanil 804 Ned H iideliSia t ch dilo I 164 N W II Pao Hyp b pandbr 8 BS Eott Hj olheukb psndlr 41 ütr Uviiotheolb dito 4 OoïMNB O t Hong bank and 1 188 Rml Hypntheokbenk pandb 6 110 Amwiia Equl hypolk p n lb 4 90 M iw L ft Pr Lion cert 6 291 N D Koll IJ Spoorw Mg and 1 14i Mij I t Eip V 8t Spw B nd 10 r Ned Iiid Spoorwogm nd I 884 Nod Zuid Afr 8pni and 8 IS6I illln dito ilito 1891 dilo 6 100 1 ItAUlSpoor l 18S7 A Bobl 8 66 66 IBIV 97 BS looft 100 iéd li l Sp mij A H cibl 8 ïohAi W i h tt Weenen and RusL Or Ru 76 181 dito dito oblig 4 AmaiiA Uauf Pao Bp Mij old 6 1141 Chio k North W pr O v aand l ditii dilo Win 8t Peter obl 7 1141 Danver Kio Gr Spm eert v 61 Illinois Central obl in goud 4 I 106 Louis k Na btilliCert v nd 74 Meii o N Spw H Ie byp o 8 104 Uias Ksu v 4pCt prel a nd 87 N ïork Oulaa o fc Wesl and 961 dto Penn Ohio oblig 8 Oregon Calif lo byp in goud 6 9Ji 8t Paul Minn Ie Haait obl On Pao Hooflijn ob ig 8 48 dito dito Line Col Ie byp O 6 Cahaba Can Soulb Chert v aand 681 Vm C Eallw t Na lo b d e O Amsterd Omnibus Mij aand 180 Rotterd Tr mwe Ma8ts Haad 910 NlD 8tad Amsterdam and 8 108 Htad Ko terdam and 8 lOS BiLOII Stad Antnerpen 1887 3 9 ll a ad Brussel 1886 i i 100 HOKO TheisB fiegullr O salsiih 4 117 OoBTliiK Staaleleenig 1880 6 117 K K Oost B 0r 1880a lOl 8pahj 4 Stad Madrid S 1888 S41 Vlo V r H z Avli Spoel eert OntVangen de Nouveauté s in GÖLFCAPES Drap de Paris en Velveteens P SAM80M ADVERTENTIEN adres voor alle soorten SCHOKNWERK als hel tloordbraliaiiLsch Schoen en Laarzenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen alle soorten Herren Uameuen Kinder WIflTBttPAtlTOFFELa Aanbevelend J SMITS Alle reparatiën en aangemeten verk aNEONlIBIHB Bjj akte den 30 8EPTEMBEB 1899 voot den ondergetcekende Notaris te Gonda ver leden waarvan het ontwerp was goedgekenrd bjj Koninklp Besluit van den 28 September 1899 no 26 is opgericht de naamlooze vennootschap Naamlooze VenniMtschap Gonda Fabriek van melkproducten gevestigd te Gouda De akte is in haar geheel met de Koninklijke bewilliging geplaatst in het btjvoegsel van de Ned Staatscourant van 19 October 1899 n 246 En geschiedt hiervan namens vennooten kennisgeving ingevolge het bepaalde in artt 38 en 28 Wetboek van Koophandel H ÖEOENENDAAL Notaris WESENs iiimim terstond over te nemen eene sedert jaren gevestigde en bloeiende EXPORT ZAAK in KAAS Het huis is In hnur of te koop te aanvaarden Tusschcnpersonen komen niet in aanmerking Brieven franco ouder lett J li aan t Bureau dezer Courant Hoofdprij ov 500 noo Mk Men liiede hel ijelnk k haiid Oitiioodlging tot dealnemlng In de Kansen villi do door den 8taat lliuiiliurg gDwiiiirborüdn groote joldlütery waarin zeker 11 Millioen 349 325 Mark 6 pr n 10 000 Maik 6ept a f 00ilM rk 1011 pr n 00 Mark SOU pr a 2 01111 Murk 819 pr n 1 0110 Mark UlSpr a JOOMiu k 4 pr n 800 Mark 1 Hl pr a 80 Mark SSlIna pr 1 M rV 99 llpr a 184 101 100 SM pr ii7 S 46 81 M totaal 511 1 o prijzen liüwoniiöii moeten wiirdeii De prijz ii vim dijEe voel voordeel bindende liBldluloi j ilii volaoiu hel plou sleidit 1 IS noO lotoii bevat yu do rolgoiido 11e boogsto prij eventueel 600 000 Miirk I reinio v aiftl llllO Mk I pr a von oilli Mark 1 pr a 1011 111111 Mark a prijs a 76 1 On M rk l prijs 70 0110 Mark 1 prij Il i S OiiO Murk 1 prijs Bll ono Mark prijs a f 6 0110 rk prijï 60 nr j 1 prijs a 4 0110 Mark 1 prijs 11 30 11110 Mark 9 prijz a 20 0 o Mark 11 wurdoii loze in oeuige inaanilon lii 7 klilHsoii iiilieliHit Do lIoofdpruH ill do lo klasse bwlrangt Mark 60 1101 stijgt in de Se kl tol H OOIi M iii do o lot 0 0011 M in de o lot 06 000 M in d o tot 7i 000 M lu do e tot 71 00 Mark in do 7e Uit 900 tToil Mark en mol do proni o vnii 300 000 M event lot fiOO ÜIIO M Voor do oonle prijitrekking die oflioieel is vastgesteld kost oen Kobeoi iirigineel lot sloobt Guld 8 50 een half oriyinofl lot sleobls luid 1 76 oon kwart nrigiuoel lot slocbts tiuld O HO 1 iiiloggoldoii Tiior lie volgende klnsson zoowel a s do juiste lijst der prijzen werileii iiiiiigoiovon in liet iifli loolotrokkiiissplan voor zion vim bol Wapen van don Hiaat wolk plan ik op aanvrago gratis verzond leilore deelnemer in de loterij ontvnuKl ougevrangd oumiildcllijk iia do plaats gubnil holibenile Irokkiug de offioioole trokkiiigslijst Oe uitbetaliniien verzending van de pnjZ jn goschi ill door mij endiroktoii jtrompt aan do wiuneni on oiiilor do strengste goboilnbiiuding JiS ledore boslellini kiiu uien oen iiudig por poatwiSHol opgeT n ook toi oii r inbours f r Mon wonde zieli dus in t de aanvraiig 0111 toozeildillg van lolou voor do spoodig plaats bobhoude trekking zoo spoedig mogelijk el uiterlyli Uit i November e k mei vertrouwen tot NamiK l lli ks hcr Seiir Bitrikior en Wissülkiintdor in Hainliurtr nuiUclilniid I K M AND geheel door de natuur geneeiwijze behandeld en liemteUl is volgaarne bereid aan zijne lijdende natuurgenooten die het verlangen uit dankbaarheid het adres op te geven Briev J Hekkema Molenitr 15 Den Haag