Goudsche Courant, vrijdag 20 oktober 1899

iNo 8023 Zaterdag 81 October 1899 38ste Jaargang GOIDSCHE CDIRAIT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relffoan V De Uitgave dezer Courant g eschiedt dag e lij kg met uitzondering van Zon en Feestdagen Qe prijs per drie maanden i s 1 2 5 franco per po8t 1 70 Afomderlijke Nommers VT TF CENTEN Telefoon Sa M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Jentrn iedere regel meer 1 t enten Gvoote letters worden berekend naar plaatsruimte k Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TE HüUE TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres FJ tWEELEN 8INÖEL 622 FEANSCHE STOOMYEEVERIJ It chemische Wasscbt rii 19 Kruiëkade UoUerdam Öebreveteord door Z M den Koning der Belgen HooWdepÓt voor ÜOÜDA de Fleer VAN OS Az dpeciftUteit voor het itoomeu en verreH raualle Meerenen Dsmeigarderoben alsooV alWKindergoederen Bpeciale inrichting voor hpt t om n an ptacbe monteU veeren bont ene Gordijnen ta elkleeden eni worden naar de aienwtie en laatute méthoilx geverfd Aile goederen betzjj gestoomd ol uevertd worden onKchsdeiyii voor do ge ndceid rolgenR ataal bewerkt lieii waro Schal voor de ongelukkige nhicbtoöiBr ler libevlekking Oname en geho me mtsputtingen la hei beroemde werk Z Dr Retau H EI FBEWAKI 4 HoUandficbe nitgHVo met 27 afb I roa 2 gulden leder die aan de verschrikkelgke gevolgen vau de uodeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering dm het geeft reilt jaariyki duiieend van een zeker n dood Te verkrijgen by hetVerlagB Magazin te Leipzig Nouiaarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in poiitzegiits Rn in Htkeii boekhandel in Hnllnnd Oeoom Dineerde NATDDR GENEESINRIGHTING door iiUiiteii krulileu uzoii water licht lucht enz Bi ondere behandeling van ïenilWZlekten verzwakkingen ah gevolg van losbandige leefwijze of jengdige bnitensporigheden hoofden ruglijden hleekzucht uiaafi lydeii slechte bluedsnieiigiiiiir ziekten der BtofwlBseliuK liiirKllUdeu rheuiuatisiiius Isachia vlechten en huidziekten Bütijk pension Kxtcrne behandeling in bpeciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis en franc Sanatorium Arentsburgh VUOniilJIlO bij Den Haag aan de Oeestbrug fUIEK ODDh GEHEVEE Merlti TsicirivrcA V rkrggbaar liüi PEETERS Jz N B Ml boviji vaa eohtheid ii oaohet en kurk lUedi roorlioa ran den naam dor Pirmi P HOPPE f jf 8CHIEDAMMEH Nieuw ouaverlroflen rof Dr I iohors wulbukond UI1TW K BA0BT Sl USa Alleen echt met Ksbriekimork tut vourtdorcnde radicale en zekere genezing van alle zelfs du mees harduekkigo zenuwuteliien vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdig in leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleek acht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagptjn slechte spysvertering Onvermogen Tmpotenz Pollutiono enz lUi voerige prospectussen i rijipcr foBoh H 1 fi tl S j dubbele flewh Ji li H t bfitte onidiadslylutt f K maktalykite portsmiddei voor Uwtm tn Tooral daoiM ao Klndfrachoan werki li dt ApprMuur van C M MUIlM k C Ï K BerKn Beuth Str 14 Men Istte fowt üitf op naam n fabriekjmerk VérkrriMa ky Hw Wlnhtlltri l uhsHwerk itltiiUrlM i au QaMratl Depetky W tsNMumAnikMi Wj R G Oentranl l epflt Matth v d Vocte ZaUborarael DcpöUi M 01 Ö aii h o Ain terdftm r Uappul a ürav uliHgB ï rnlrammn do Junn J Csn Rotterdam W ff k o fïouJa n bii allo drofrfsten CAFE VUEDEBEST Markt € OUDA Gedurende deze week V00R8TBLLINGEN VAN La UoueheSavante of GELEERDE VLIEl op de nieuw g erestaureerde Ie Bovenzaal fc AANVANÖ DER VOORSTELLINGEN s namiddags S 4 nur s avonds f 8 en lO nar Ban trée 2S Ct I Kindervoorstelling Woensd enZaterd s nam tenZVg u ENTRÉb voor Kinderen met geleide f 8 Ct Prima Goudsche Kaas 40 35 en 30 Ct per pond A Bluyssen Zonen FABRIKANTEN VAN INATUIJK m MARGilttl EBOTFJl Rechtstreeksche verkoop aan particulieren tot fabrieksprijzen in hunne bekende overal gevestigde eigen verkoophuizen Het Vl apcii vaii Asten AliLERFLINSTK MARGARINEBOTER M Ut per li pond BKNTK MARÜARINEIU ÏER 48 en 44 Ct por ti pond UOEDKOÜPSTE MAR WRINEBOTER 30 en J t per 1 pond DEENHOHE MaLANöE extra fijn fO f t per 1 pond MENGBÜTER extra fijn BO Ct per pond ALLERFIJNSTE ZUIVERE NATUURBOTER 80 Ct per pond De allerfijnste Margarineboter Deensche Mélange en Mengboter zjjn even smakelijk en geurig als do fijnste zuivere Nutuurbotar mnar véél goedkooper Ilerlehteri d oiilvfingst vnn verschillende prachtige iiM uwetoegilkrllkeli ii De volgende artikeldn kunnen van al fi4 OCTOBER tot nader bericlit worden ingeruild als volg t De liouilloir voor 70 groene bons Do Koffiepot voor 40 groene bons De Theepot voor 20 groene bons Het Komfoor voor 15 groene bons De Suikerpot voor h groene bons Do Melkkan voor 12 groene bons Do glazen Melkkan met nikkelen hal voor 9 groene bons De glaten melkkan met nikkelen voet voor O groene bons Hot Blad voor 30 groene bons De Waterkan voor 22 groene bons De Betichulfpot voor 15 groone bons Het Sulkervaasje nte blauw voor 14 groene bons Het Suikermandje m hengel en voet voor 10 groene bons De Snikeraehaal op voet voor 10 groene bons Verder verschillende prachtige Presenteer Koffie Thee en andere Trommels voor 2 en 3 groene bons Toegiften in eens CttOCOLADE CACAO of THEE ï Gouda WIJDSTE A AT 150 Het hooge Siiikertnnmije m hengel voor 7 groene bons De TUeebus voor 7 groene bons Het platte Sailiermantlje met hengel voor 6 groene bons üe Lepelbekev op voet voor 6 groene bons De kleine Lepelbeker voor 3 groene bons Het OlteHtel voor IH groene bons Het Botervlootje voor 18 gr bons Het Peper en Zoiitutel voor 13 groene bons De Stgarenbeker voor 10 gr bons Het Tafelkleed voor 30 groene bons De Album voor 20 groene bons De Port reW wi voor 3 groene bons Prima Lcldschc Raas 25 Ct per pond p fiS lir JAAHLUESGIE 7EEL0T11 K BIJ ÜELEÖENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten O WOKKSÜAU 180CTOBËRenOpVlllJDAG200CTOBRR 1899 te QOUDA Bil plaatsing der Loten zul de Iste Prijs bestaan in een COMPLEETE BKSPANNIN i de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tegen ƒ 1 bel l ol bij A BKIKKMAI en Zn LANfiE TIENDEWEO EERSTE NËDERLANDSCBE RIJWIELFABRIEi Directenr H HURGKliS DEVENTER Model zonder rem en schermen t 87 5 Model A met 90 Model 1 110 Model AA 126 Model AAA 145 LUXE RI TWIEL 160 GEWONE ACATENE8 155 LUXE ACATaNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN o alle prijzen f 5 hooger Vertegenwoordiger J £ DEItlJlTeB liouila StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voonwhrift van den 1 kon ünivBTsitóts Pn Gehm Hofrad Dr Harlati Bonn hebben Bedert 50 Jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeeohheid en aandoening der ademingsorganen niteteekende diensten bewezen Bij Bpoedigü afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbeveleuswardig een bonbon te gebruiken Vorpakking Geele pakjes h 26 cent Alom verkrijgbaar TANDAirrs E CASSITO Turfmarkt ITl öouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VRIJDAGS van 1 tot S uur ZONDAGS geen spreekuur Het Atelier Studio is het be$ie adres voor VerKfooflntreu n U productiewerk Aanbevelend Fl Singel 582 P ï d WAALS A SLEGT beveelt zich aan tot het levereb van Zuiver Zeenwsoh Tarwebrood tS eent de K O NIEUWE HAVKN 28 H F Bekroond op de Intematiouale Teng tooDstelling van Bakkerg Maalderij en Kook kunst te fdravenhagê met een diploma Verguld Zilveren Medulle PaiR Expeller Dertig jaax wordt dit middel met Temesend Buooefl all iiijiuliUnide imnvving MO wwui tegen Rhfiamaliek jich t Terioadh eiil pün in den l rng enz Dit fV proeWe HtuBmidn J del ver as di atd ii 2Sl d fl vertroawNi Mea lette op hel bbliekmwt Ailieil Ad l 28 7ri eii50o de In de mMrt potheken Ie Anwtndam hü tHoth C3ébm Tin Tayfl ui Sanders f J M4tn MM i Gouda Druk van A BRINKMAN 4 Z Invoer van Slachtvee in België De BURGEMEESTER van Gouda ma ikt bekend dat door de Belgische Regeering van at 9 October 1899 de invoer per spoorweg van llollandsche runderen en schapen met Ijesteinming naar de slachthuizen te Anderlecht Antwerpen Brussel Gent en I utk langs Chnge station op alle MAANDAGEN lan ir 12 uur onder dezelfde voorwaarden worth toegehten waiironder dit krachtens besluit dter Regeering van 14 December 1896 zie Nederlandsche Staatscourant van 19 December 1896 wordt toegelaten langs Selziiete Achel Hamont en Vise Gouda 19 October 1899 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BEGKOOTINO HER IMSTeNeiilllT6ilVENvaiideGeiH UGOI Di VOOR DEN DIENST 1900 Bevolking 2183G zielen UITGA VEN HOOFDSTUK I Huishoudelp bestuur Taarwedde Burgemeester 1 3000 Idem Wethouders 1600 Mem Secreatris 2600 Idem Ontvanger 2200 Idem Bouwkundigen 4054 4054 ïdem ambtenaren Gemeente Secretarie 5900 Idem concierge en boden 900 Idem kaai en havenmeester 700 Idem klokkenist en klokluider 000 Idem keurders wegers en dor geiyken 2200 Jaarwedde sluiswachters 5804 Marktmeesters 950 Eeis en verblijfkosten 100 Archief 575 Wïkmeesters 150 Licht en brandstoffen 250 Bureaubehoeften 360 Drnk en bindwerk 1200 Briefport 100 Onderhouden en schoonhouden van het Stadhuis 550 Onderhoud meubelen 250 Verteringen Commissiën 100 Registers burgerlpen stand 500 Bevolkingsregisters 576 Kiezerslijsten 900 Aanplakken en omroepen 196 Dagbladen 49 Zegels 876 FEVtLLElOX A Gedenksebrilleii v n een Gelnkzoeker ANNiBAL DE Vondeling A aor het Framch DOOK W NUTTER 3 7 Eti ie weet hoe anders mijn geheele leven geweest zou zijn als ik toen niet had gewacht en gedaan had waar zij zooveel heil van verwachtte maar oin op mijn reis terug te komen ik heb Itelijk ik meen gezegd te hebben geld daarvoor noodig Mijn zoon heelt driemaal honderdduizend L liiincs met waar ï Zeker heeft hij die En door p wien heeft hij die als ik vragen mag f Door luij zou ik denken Juist door mij en zou ik die anderen een fortuin bezorg zelf armoede lijden Dat IJ verre dat zou al te dwaas zijn En ik haat dwaasheden ik heb er mij al meer dan genoeg te verwijten zou ik denken Eenige dagen later bezocht Martial zijn zoon in diens logement Met een gezicht stralend van blijdschap kwam Raphael zijn vader tegemoet stak hem de hand toe en riep nit 0 welk een geluk dat ik u gevonden heb aonder u te vinden zou ik nu met de gelukkigste 1000 125 675 Tienjarige volkstelling AdvertentiPn Verslag gemeenteraad Totaal van het Ie Hoofdstuk f 38B27 HOOFDSTUK II Werken en inrichtingen tot openbaren dienst Onderhoud straten en pleinen f 17650 wegen en voetpaden 750 wandelplaatsen en plantsoenen 132iS Aanleg wandelpark lOOOOt Bruggen en overzetveren 20 X Pompen en riolen 1000 Havens sluizen en waterwerken 26195 Klokken en dergeiyken 100 Schuiten en vlotten 1325 Algemeene begraafplaats 2666 Arti legi 870 Totaal van het lie Hoofdstuk f 63881 HOOFDSTUK III Eigendommen der Gemeente Onderhoud huizen torens enz f 10360 Bouwen Commissariaat van politie 9750 Onderhond overige eigendummen 1330 Dag Dagen weekgelden der werklieden 16050 Grondlasten 500 Dijk en polderlasten 250 Personeele belasting 100 Innen van renten 120 Rechten recognitiën 81 Totaal van het Ille Hoofdstuk f 38648 81 HOOFDSTUK IV Invordering plaatselijke belastingen Kosten der plaatselijke belastingen f 2000 Vergoeding aan het Bgk 750 Totaal van het IVe Hoofdstuk f 2750 HOOFDSTUK V Openbare veiligheid en brandweer Commissaris van politie f 2000 Schrijfbehoeften politic 110 Inspecteurs en verdere beambten van politie 11725 Kleeding politienaars 1500 Nacht en stille wachten 75 Onderhond van de politiewacht 200 Geneeskundige hulp aan de politie 100 Lantaarns en verlichting 3250 Brandspuiten 720 Premiën aan de brandspuitlieden 1350 Schutterij 3715 87 Weerbaarheid 50 sterveling onder de zon zijn Alles loopt me thans mee als dat maar goed gaat voegde hij er gUmlachend bij Soms wordt ik bang voor mijn eigen geluk en wenschte wel dat er een kleinigheid kwam die mij wat kalmeerde In zijn hart beloofde Martial het zijne te doen om Raphael die kleinigheid te bezorgen waarnaar hij zoozeer scheen te erlang n Hoe heeft de prinses mijn schrijven opgenomen vader vroeg Raphael Dat weet ik met Ze heeft mij geen wooni gesproken over een brief Dat komt me wel vreemd voor want onze verhouding is haar be = Is haar hekend vader 1 1a ze weel hel reeds buiten mij om zeide ze toen ik het haar ineediielde Hoe laat kan ze je brief heblicn ontvangen i Stond daar iets in over mij Niets vader Wist ze het reeds dat enhn wat zeide ze wel Niel veel maar wal ze zei was nogal voor mij belangrijk Ze haalde namelijk een dolk te voorschijn en bekende haar voornemen om mij te zullen doorsteken indien ik haar wal anders dan de waarheid had gezegd Vreemd dat ze het al wist enfin ik raak vertrouwd me hel vreemde En was ze niet verwonderd f Heeft ze niets laten blijken f Niels Maar ik geloot dat hel geen kwaadkan als je voorzichtig bent Ze is wraakgierigen durft alles aan Voor de bevrediging vaneen hartslocht heeft ze alles veil en ze is eenware duivelin Verdere uitgaven der politie 150 totaal van het Ve hoofdstak f 24945 87 HOOFD STUK VÏ Plaatselijke gezondheidspolitie Koepokinentuig f 400 Gezondheidsoommissie 200 Doodschonw 100 Bad en zweminricbting 1085 60 Kearen van vee 140 Ontsmetting 300 Verstrekken van drinkwater 1000 Desintectiemiddelon 300 Totaal van het Vle Hoofdstuk f 3525 60 HOOFDSTUK Vil Onderwijs Gymnasium f 21050 Schoolbehoeften 300 Vunr en licht 200 Gebouwen 360 Meubelen 250 Curatoren 675 Jaarwedden middelbare scholen 5600 Schoolbehoeften 350 Vuur en licht 425 Menbelen 760 Plaatselijk toezicht Middelbaar Onderwijs 126 Bj age Hoogere Burgerschool 2770 Jaarwedden onderwijzers lager onderwijs 57840 Vergoeding geiuis van vrjjo woning 300 Opleiding onderwijzers 700 Herhalingsonderwijs 1325 Stichten van schoollokalen 40000 Instandhouden van schoollokalen 1930 Schoolmenbelen 1400 Schoolbehoeften 3000 Verlichting en verwarming 2760 Plaatselijk schooltoezicht 275 Schoolbibliotheken 90 Belooningen en eerebljjkcn 200 Kosten der Muziekschool 3610 Bewaarscholen 4560 Librye 100 Museum van Oudheden 306 K7 Huisvlijtschool 100 Andere uitgaven 375 Andere uitgaven 375 Totaal Vlle Hoofdstuk f 161626 87 HOOFDSTUK VIII Armwezen Doctoren heelmeesters f 4100 Gemeente apotheek 3275 Verpleging van arme krankzinnigen 8140 Ik beloof u voorzichtig te zullen zijn Als ze maar niet meer van mij weel Hebt ge haar geschreven dat ge trouwen gaalmei je Emilie V Wie heeft u verleid vader dal ik dal gadoen Ik zeil met Ik raad er ook maar naar Ik leid hel at uil uw opgewonden vroohjkheid Nu het is waar dal ik ga trouwen en dat over veertien dagen Maar ik heb niets daarvan aan de prinses geschreven Ik kon dal trouwens nok niet doen want ik heb haar geschreven voor ik mijn oude vrienden van laubourgSainl Anloine heb opgezocht Wees voorzichtig ze voert voorzeker iels in haar schild Ik zal vandaag nog mijn intrek in een ander logement neinen en ze hier op oen dwaalspoor brengen Ik zal ze hier een adres opgeven dal minstens twee uur van mijn werkelijk verblijf verwijderd is Kn weldra ben ik getrouwd nog twee weken en niet eens meer volle twee weken Gver twee weken dat is gauw Is hel nogal gemakkelijk gegaan Wal De verzoening hel in orde brengen van debezwaren van den ouden hoer Eerst had ik niet vee hoop Ik geloof dalEmdie er meer aan heeft gedaan dan ik Enfin hoe hetzij alles is dlans in orde En wal zijl ge van plan te doen na je huwelijk Dat weel ik nog niet precies Ik denk mi met mijn schoonvader te verbinden en mijn geld Stichtingen 9783 Snbsidiën aan Godshuizen a Gasthuis 9329 68 b Oude Vrouwenhuis 3847 20 c Bestedelingenhnis 2027 14 d Wees en yElmoezeniershuis 7488 51 a Burgerlijk Armbestuur 5029 60 b Israëlietisch Armbestuur 365 Tota l VlIIe Hoofdstuk f 53339 93 HOOFDSTUK IX Renten en aflossingen geldleeningen Gevestigde schuld 1040 Bijzondere geldleeningen 9670 Aflossingen bijz geldleeningen 1 6000 Lijfrenten en wachtgelden 18 Gratillcatiën 133 Gemeente pensioenfonds 9400 Schadeloosstelling Hervormde kerk 2400 Annniteiten hg de Maatschappij voor Gemeente Crediet 2000 Idem in 1872 3160 Idem in 1873 3898 80 Rente en aflossing van geldleeningen 15050 Kosten aan kassiers 50 Voorschotten aan de gemeentegasfabriek 30000 9170 80 Totaal van het IXe Hoofdstuk I HOOFDSTUK X f 300 40 200 15 100 800 100 900 1000 5810 50 12 100 600 1000 Andere uitgaven Kamer vau koophandel Lotingen nationale militie enSchutterij Bü voorschot te verstrekkenkosten IJk en berp Openbare vcrmakelpheden enfeesten Brundvorzekekering Kosten rechtskundig onderzoek Straatweg Gouda Rotterdam Uitkeoring aan het Rp aandeel kwade posten Ophalen der asch en vuilnis Uitkeering H Kerk te Moordrecht Idem gemeente Waddinxvoen Verkoopingen en verhuringen Aanbesteden van werken Restauratie van de Sint Janskerk Totaal Xe Hoofdstuk f 11027 HOOFDSTUK XI Onvoorziene uitgaven f 4295 96 VERZAMELING DEK UITGAVEN I Huishoudelp Bestuur 38527 m zijn fabriek Ie steken Gij bezit driehonderdduizend francs meiwaar Raphael f Precies op den kop al vader want ik hadvan vroeger niemendal meer Is dat geld met belegd in staalspapieren hebik dal niet goed gezien r Ja Weel ge hoeveel rente ge aldus van je driehonderdduizend francs trekt f lk heb het ruw berekend en ben gekomen tot vijftienduizend francs Je vergist je bij den tegenwoordigen standder papieren geeft het je nog geen volle veertienduizend maand of twee Hen vermeerde Het kan zijn b ijg W dat louprecies niet en wat Maar zoudt ge drie dal fortuinren f Waartoe zou me 1 Pardieu om rijker te worden en je vrouwzoodoende gelukkiger te maken Ik twijfel er stel k aan of Emilie wel lang naar mij zou luisteren als ik haar over geldzaken en gelallen begin Ie spreken Dal neemt niet weg dal ik mijn bezitting wel vermeerderen wil maar nNu ga voort wal maar Ik weel geen enkele veilige weg en speculeereli wil ik niet Wel laat ik je een voorstel doen lleh je vertrouwen in mij f Wordt virvotid h ft