Goudsche Courant, zaterdag 21 oktober 1899

den van het ondernemen van een onnoodi gen oorlog De liheraal Haldane ste nde de regeering Dr Clark laakte de Transvaalsche regeering zoowel als Chamberlain wegen het afbreken der vreedzame onderhandelingen Morley zeide Als ik zie hoeveel misverstand en verkeerde voorstellingen een verzoenende regeling hebben verhinderd en deze afschuweiyke verschrikkelgke katastrofe hebben teweeggebracht dan zyn wy gerechtigd om te zeggen de aannemelgkheid van het amendement is zonnoklaar bewezen Ken groot conservatief leider van voorheen heeft eens gezegd dat hg den vrede met den eer terugbracht Geroep op de banken der regeeringsparty Majoeba Dan is het wraak roovery Ik kan slechts betreuren ging Morley voort dat Lord Rüsebery de traditie en het voorbeeld der liberale partg heeft prgsgegeven Luide toejuie hingen onder de liberalen Krachtig ondersteunde Morley het amendement Geen enkel woord van wat hg vroeger over deze zaak gezegd had wenschte hg terug te nemen Binnen korten tyd zouden het gezond verstand van het Engelsche volk zyn Uefde voor de gerechtigheid zyn haat tegen een noodeloozen oorlog Morley s optreden rechtvaardigen Tot slot van het debat zeide Balfour dnt de oorzaak van den oorlog was de opzetteIgke bedoeling van de Transvaalsche regeering om tot eiken prgs het toekennen van vertegenwoordiging aan de uitlanders te vermgden De stemming over het amendement zou beschouwd worden als een toetssteen van s lands goode trouw Het amendement van Stanhope werd daarop met i i2 tegen Diö stemmen verworpen onder luid gejuich van de regeeringsparty Het adres van antwoord werd goedgekeurd Bultenlandsch Overzicht Het debat over het adres van antwoord werd in het Kng ijagerhnis voortgezet Het Huis was over en vervol toi n Chamberlain zijn rede begon die twee en een halt nnr dnnrdo Het kan niet betwijfeld worden zeidc h i dat de redevoeringen van de loidcrB der oppositie gedorende het parlemenliircees alIeBzln geschikt waren om Krugcr in zjn verzet te styven en de regeering te hinderen Thans echter zoa de oorlogslortuin niet beïnvloed worden door oonige redevoering do regeering heette dn amendementen en eeriykc eerbiedwaardige critiek welkom ik wensehte dat ik deze nitdrukking ken toepassen up de rede van den heer Stanhope van gisteren Stanhope deed hier een beroep op den Speaker die van oordeel wiut dat t hamberlain s taal de gewone grenzen te bniten ging Luid gejuich van de Ieren Chamberlain nam de uitdrukking lenig Z j die Stanhope s spceeh gehoord hadden louden diens toon en bedoeling op de juiste waarde schatten welke van dien aard waren als zelden in hel parlement was gehoord Stanhope vond een denkbeeldige samenwerking tusschen my en llhiides alt van den ty l van den inval af ik lich nooit wat de Zuid Afrikaansche politiek betreft direct ol Indirect verstandhouding gepleegd met Rhodes die millionair als hy is toch maar liet gegovaar tegemoet gegaan is te Kimberlcy Daarop ging liy voort Ik kwanf eerst onlangs on tegenstrevend tot de conclusie dat de oorlog altyd onveniiyilelyk geweest is Ik heb gehoopt oji en t e lre d naar vrede en tot kort geleden geloefde ik dat de vrede raogoiyk was Maar ik hen altyd vastbesloten geweest te verzekeren de rechtvaardigheid voor Britsche onderdanen en Engeland s oppermacht en binnen die grenzen heb ik naar vrede gestreefd m on bestaan als groote mogendheid in iCaid Afrika te handhaven moeten wü zorgen bereid en bekwaam te zyn om do Kritsche onderdanen te beschermen overal waar zv onderdrukt worden De vrede van Zuid Afrika hangt erviul af of wy die vorantwoordeiykheid op ons nemen Wat zoa Kngeland s positie geweest zyn indien hot had toegestemd in de minderwaardigheid van Kngelsche burgers in de Transvaal Do oorlog vervolgde Chamberlain zon den rassenhaat niet vermeordoren Deze ion aangroeien zoolang de mannen van den eenon blanken stam verachting hadden voor Steeds schaarscher worden de berichten van het oorlogstooneel De anders zoo spraakzame Engelsche kabel zwygt waarschyiiIgk onder den invloed van de militaire censuur En de berichten uit Transvaal die over Lorenijo Marquez en langs den Fransrhen kabol van Madagascar naar Europa worden overgebracht komen ongeveer vier dagen te laat aan zoodat ze slechts oen zeer onvolkomen beeld geven van den toestand op dit oogenblik De Engelsche berichten zouden doen golooven dat Baden I owel zich te Mafeking uitstekend weet te verdedigen er wordt melding gemaakt van groote verliezen door ido Hoeren geledon zoodat zy zelfs genoodzaakt waren terug te trekken De telegrammen uit Pretoria doen echter zien dat Mafeking beschoten werd zoodot de artillerie van ronjc toch niet teruggetrokken is en die beschieting schgnt nogal succes te hebben gehad zoo zelfs dat Baden Powell de witte vlag heeft doen hyschen De overgave van Mafeking dat onder de officieren van zgn garnizoen ook den vierden zoon van lord Salisbury lord Edward Cecil telt schgnt vrg zeker Reeds zgn verschillende punten aan do wettoiyke grens van Transvaal en denVrgStaat door do Boeren bezet en is daardoor de geheele verbinding van do Kaapkolonie Ulrecle SiMwrwenverblndlnRen met GOUDA Wloterdlenst 18 9 1900 AanKevangeo I October TUd van Greenwich 4 41 4 55 6 08 6 0 6 18 5 81 18 7 14 6 40 S0 7 83 Zondag Maandag e Omideg ndaageehe retoutbilielten Toor de e kl terkrijgbaei legen enkelen mehlprga ff noUandacte Spoor L tilt enpplemenl kewjje 0 18 10 80 8 88 H 40 4 40 4 60 4 57 8 i4 6 10 ff Hollendaeke apoor l Ejira enpp le l lbe i a ea de Compagiie der Wagoni lila 7 6 8 80 8 1 ü lS 8 11 r 8 88 S P 8 41 8 48 e 40 4 c l 7 17 1107 11 44 8 15 48 7 4 O O II n A A VI8T88DAM flae eana 8 8 I 08 8 18 8 10 10 10 t7 18 08 1 08 8 38 3 18 I O 6 08 35 8 18 n 8 83 9 88 0 18 iiul W 8 01 8 63 t Ot 10 10 10 54 18 48 U I7 1 13 3 83 4 11 4 SJ 5 50 68 OOIO O 0 1010 O 1 46 jAmiLO Il 01 9 83 10 86 11 0 1 08 1 10 8 0 8 41 4 80 6 II i 9 18 10 8 10 88 10 8 18 00 S80 al6 8SS 18 45 1 18 8 0 18 8 I IO I Ml 8 81 4 4 8 80 7 II 10 1 46 Am W I 4S 8 10 7 81 8 80 8r0 8l 10 00 11 30 11 111 40 8 i 3 80 8 45 8 0 86 7 30 8 86 1 00 7 17 7 8411 18 9 09 9 34 1 18 10 48 18 111 1 8 1 84 8 11 4 17 4 S8 1 47 7 61 8 14 ll 11 10 1 10 00 10 84 9 I lO H 0 4 i O M 11 10 I n Werken tot openbaren dienst 6il881 Konten voor rfgendorameii 3Hf 4K 81 Invordering der plwitiieiyiic belastingen 275f y Openbare veiligheid en brandweer 24 I4 H7 V Openbare TeDlglicirt en brandiveor 24945 K7 Vl Oezondfleidspolitie 3 525 60 VII 0nderw4j 151826 87 Vni Armwezen 53 t 9 93 IX Geldleenijigen n K 8 l X Andere uitgaven 11027 XI Onvoorziene uit n imM f4K4177 S4 Totaal der nitgaven die van den anderen Er zal nooit vrede zjn zoolang de blanke rassen clkiindcr niet hebben Iceren eerbiedigen In welk opzicht zon de politiek der oppositie van die der regeering verschild hebben Zon zg de gestelde eischen ingetrokken de belangen des lands verraden hebben i Transvaal had altgd getracht Kngeland h suzereiniteit omver te werpen en het werd boud door straffeloosheid Het toonde dnidi iyk wat altyd zyn doel was geweest en verklaarde zichzelf een sonvereincn onafhankciyken staat Doir vermeerdering van de militaire wapeningen was het weinige maanden geleden de machtigste staat van Zuid Vfrika geworden Kngeland was aan oen van de grootste gevaren ontsnapt waaraan het ooit blootgesteld was geweest Was er in de leiding der onderhandelingen aan de Kngclsche zyde eenig tcekeu van uitlokking van of begeerte naar oorlog f De regeering trachtte veeleer beide partyen met zich mede te krygen in haar politiek welke bestond in handhaving geiykheid der blanke rassen bescherming van Hritsche onderdanen instandhüudidg van Kngeland s snzerclniteit Kruger riep deze uitkomst te voorschyn hy heeft een beroep gedaan op den god des oorlogs Welnu wy aanvaarden dat beroep want wy achten den stryd rechtvaardig Chamberlain eindigde als volgt De suzereiniteit is nnoit afgeschaft noch heeft deaandrang daartoe veel invloed geoefend opden loop der onderhandelingen Maar deverdenking richtte zich hierop dat de zending van Ijeyds een reeks van intriges geweest i in vreerade landen tegen de Britsche Jieerschappy toejuichingen Wat demilitaire politiek der regeering betreft indien er een maimd vroeger een legerkorpswas gezonden zou dan de oppositie het optreden der regeering gesteund heblien i Campbell Bannerraau had voor de vorschyning vanhet ultimatum verklaard dat er geen troeponzendingen noodig waren ilnnnermau viel hier in de rede Ik zcide dat er met veel vertoon troepen gezonden waren tydens den loop der naar het heette vrieiidscbappeiyke onderhandelingen Indien de regeering een maand geleden mot voldoende zekerheid wist dat dit noodig was dan was het haar plicht om zonder zich aan critiek te storen een behoorigke macht uit te zenden Indien untwH ordde Chamberlain de regeering toen een gruoto troepenm cht had uitgezonden zon de oppositie met de meening welke zy toen was toegedaan zich allicht tegen die handelwijze verzet hebben on een ernstige partyverileoldhoid in eon zware crisis zou de toekomstige samenwerking sterk bomoeiiykt hebben De regeering had zorg gedragen voor de eer en de belangen des lands daarom ontving zy thans den stoan van do groote massa der landgenooteu en riep zü die prachtige betooging van deaanliankeiykhcid en toegenegenheid der koloniön in het leven B 67 4 88 f CU DA SOTTÏKDAMlioa lem U 18 n ni l l l 18 58 1 86 8 11 3 86 11 81 1 11 86 1 07 11 4 1 14 11 80 11 11 U 8 1 88 80 1 ♦ 0 4 11 De conservatief Kdward Clarke zeide te meenon dhf er fouten by de leiding dor onderhandelingen begaan waren Men kon van do Hoeren niet do erkenning verwachten dat wg recht door zec loyaal en oerlgk in deze zaak gehandeld hadden Kr zou een dag komen waaro i zgn vrienden hem zouden vrgspreken van ontrouw aan zgn party omdat hg getracht had Engeland terug te hon 8 88 54 10 4 7 80 7 88 8 1 door 7 87 7 84 7 41 7 10 lloudi Kaordroohl ieuverVork 0 l Solliirdui H RottordamD P Rottardiiin B 8 88 08 1 14 8I 4 08 4 16 41 8 18 I IS 8 18 46 F 10 18 8 10 8 08 4 37 4 8 5 18 4ï 88 ii i 8 1 08 10 11 ll 8 1 lUeas dee Dlnedege Allee Ie en a kliaee Elbe bt keUlen Op da Heine njn H0TTERD4M 9OUDA Tiee rem U 0 11 88 U 87 U S 11 15 18 1 1 15 8 05 1 3 2 58 14 l 8 08 8 0 8 8 11 88 40 7 88 7 15 I8 10 11 10 8 10 81 10 48 5 40 10 4 41 4 66 6 04 S ll 8 1T 1 41 5 11 l 4 14 SO Botterdun Bsun Kottordam D F Bottordam H Oapallt I154 1 0I1 U 14 1 16 ► 0 S il 700 B 88 lO n 10 17 1 Panltntiel op de loop kan lot gnnkaad woida 8 7 44 Hianxirkerk llo rdrwl l Soidt AUew I fiOUbA DEN HaAO 1 08 1 0 8 14 8 41 4 18 1 11 1 8 1 S 1 80 1 48 4 66 i 85 6 07 118 6 88 5 87 1 65 e 8a kUaae eitn betolea 10 1811 16 11 11 ll M IMl ll 10 11 11 4118 18 8 17 1 81 1 0 1 41 11 J 7 l r 7 4 J 8 l 9 14 8 0 1 81 1 81 Soada Itfukuiun Moorkaptlle SÖetoroiöerZegwaarcl Voorbliri llttn 8 48 1 15 4 4 II 10 81 f 1 iHam 6 48 8 05 06 7 10 7 lil 8 11 8 01 10 11 11 87 11 81 18 1 1 80 8 41 8 00 4 00 4 H 4 J 5 80 18 7 48 7 i5 5I 4810 lVooSwf ï 10 17 188 4 61 8 18 ïo l rm B 01 10 81 1 50 I OI 5 30 10 08 nh Mo 18 10 4 8 01 S l IJ 10 1 Unmia 1 84 7 11 7 4 1 O 8 8I 10 13 10 4 11 7 18 03 11 87 8 V14 8 87 t 7 5 08 87 00 4 S0 J 10 f JS 88 0 810 4 J Hal ao ikatr l allaan 1 e 8a klaaaa eitn beUla P Helalgora Toer de Ig Brenkelan A ierd m egn TJa Otiee reilen leereaie i n 4 88 o I 11 10 57 18 00 11 11 1I 8S II tl I ld 1 47 I il 10 88 10 8 1 43 10 5 18 10 61 S 5S io 7 H 7 40 I 1 1 0 84 7 10 1 18 u 07 I IO 5 81 1 48 8 08 uoada U dt Wowd UtiMk UlrMki Woerde Oudgv Qoada I I K £ H I 18 0 1 16 J8 8 18 0 J S 8 101 18 1 8 7 4 1 81 8 18 1 10 14 10 51 f J I 1 J 7 11 7 8 7 3 6 04 r T JF 87 8 15 1 S3 8 11 8 4 0 10 15 10 38 i l 18 08 1 87 1 0S S ïO 8 1 48 i 8 11 S8 8 14 10 H8 II SS 18 87 4 88 130 7 0i H 8i 10 4 186 13 1 80 7 17 7 17 Ml v ni 88 K I8 in l ll ln IMl 18 81 V I 40 8 18 4 48 V80 8 1n 7 18 7 18 88 10 08 I en Rhodesia verbroken Kimberley dat door de Vrgstaters is ingesloten zal nu ook moeten vallen en dan is tevens Rhodes de krggsgevangene van de Transvalers een vooruitzicht dat den Napeleon van de Kaap nu niet juist prettig stemmen zal Aan de grenzen van Natal sluiten de Transvalers geholpen door de Vrgstaters de Engelsche positie bg Glencoe Dundee en bg Ladysmith gelcidelgk in elke overgang over de Buftalo rivier wordt een punt dat door de Engelschen moet worden bewaakt En toch zgn Transvaalsche troepen waargenomen door de Engelsche cavalerie bg Borke s Drift en zelfs bg Biggarsberg waaruit biykt dat pogingen worden gedaan om Glencoe Dundee te omsingeten en af te sngden van generaal White s positie by Ladysmith Het voornemen der Engelsche bevelvoering in dal deel van Natal zou dan ook volgens de Westm Gazette zyn de stelling bg Dundes te verlaten en alle beschikbare troepen op Jlencoe saam te trekken Van de sterkte der Boeren Commando s op de verschillende punten is zeer weinig te zeggen De berichten uit Engelsche bron daarover zyn verbazend overdreven want als de tienduizenden die gereed staan de Engelschen alom aan te vallen volgens de telegrammen werkelgk goed besteld waren dan mocht het Transvaalsche en Vrystaatsche leger wel uit zoovele duizenden bestaan als het thans uit honderden bestaat De Voss Ztg wyst er op dat de Engelsche berichten alle opgaven omtrent de getalsterkte der Boeren wel met tien schgnen te vermenigvuldigen zeker om zich grooter air te Ikunnen geven wanneer zg op het eene of andere punt den aanval der Boeren weten af te slaan in de periode vóórdat de Engelsche versterkingen zyn aangekomen Het Oostenryksche Huis van Afgevaardigden heeft Fuchs tot voorzitter herkozen Van te voren had Schoenerer verklaard dat hg zich van stemming zon onthouden omdat Fuchs medeplichtig was geweest aan grondwetsschennis en daarom tiet voorzittersambt onwaardig was De Tong Tsjechen vielen den nieuwen mi nisterpresident Clary terwyi deze zgn verklaring voorlas voortdurend in de rede met het geroep van Pfui en Schande Onder de voorstellen uit het midden van het Huis is er behalve het voorstel van Kaiser en Fnnke om het ministerie Thnn in staat van beschuldiging te stellen ook een van de Duitsche linkerzgde streklcende om een commissie in te stollen met het doel een wetsontwerp uitte werken waardoor artikel 14 vervangen wordt door een andere bepaling welke het daarin verschafte buitengewone middel tot workeiyko gevallen van nood beperkt verder een voorstel van de sociaol democraten tot afschaffing van artikel 14 U n 7 60 8 0S 8 10 8 17 8 88 10 10 10 97 10 17 10 14 10 31 10 40 10 15 8 17 a 88 F 8 50 11 41 11 14 i 8 8 S l V 10 08 r 10 16 10 88 8 81 10 81 17 87 8 84 41 4T f lS 80 to o Ifi rt 87 10 8 10 4 4 E 1 01 Eindelgk is ook een interpellatie aangekondigd over de beschuldiging van ritneelen moord by het proces te Poina tegen de Joden ingebracht Verspreide Berichten FnüiitEuit f u sschen Urbain Uohier die Van het duel tusschen den rechter Grosjean en den advocaat generaal bg het Hof vau Cassatie Melcot komt niets De scheidsrechter liéon Bourgeois heeft uitgemaakt dat Melcot niet opzettelgk heeft beleedigd en dat er dus geen aanleiding is om te vechten Arlon heeft gratie gekregen tiistermiddag is hg in vrgheid gesteld Zgn vrouw en zgn dochters baalden hem aan de gevangenis af DUITSCMLAJID In tegenwoordigheid des keizers is gisteren te Hamburg een nieuw pantserschip te water gelaten dat gedoopt is Kaiser Karl der Orosse By het banket in het raadhuis hield de keizer een rede ten gunste van de uitbreiding der Duitsche vloot Het moet uit zyn zeide hy o a met de partytwisten en men moet zich opofferingen leeren getroosten om de zeemacht tot de door de omstaudigheden geSischte hoogte te brengen ÜOSTENBIJK HONOARIJE Kolonel Schneider de gewezen militaire attaché van üostenrgk te Purgs ligt te Weenen waar hg in een sanatorium verpleegd wordt op sterven Tusschen Franzensfeste en Qrasteiu op de Brennerbuau heeft gisteren een botsing plaats gehad tusschen een sneltrein en een goederentrein Drie spoorwegbeambten werden gedood Volgens de Daily Chronicle zal het huwelyk tusschen aartshertogin Stephanie met den Hongaarechen graaf Lonyai 22 dezer te lion den voltrokken worden BINJSrË LAND De Bataviasche correspondent van het Handelsblad seint De kruiser Holland is op een rots bg de Duizend Eilanden goloopen De Duizend Eilanden archipel is een eilandengroep eenige myien ten Noorden van den Westhoek van Java De kruiser Holland is een pantserdekscbip metende 3900 ton in 1807 te Amsterdam van stapel geloopen en in Augustus 181 8 te Amsterdam in dienst gesteld De Holland vertrok 7 Januari 1 1 uit Nieuwediep onder bevel van den kapitein ter zee De Bruyne en staat thans onder bevel van den kapitein ter zee Romer Prof Korteweg die zich bereid heeft verklaard de Nederlandsche ambulance te vergezellen zal naar uit den Haag wordt gemeld als hoofd van den medischen dienst optreden Men deelt uit den Haag mede dat 18 November uit Napels een ambulance van het Duitsche Roode Kruis zal vertrekken die gerekend wordt 10 dagen na de Nederlandsche ambulance die 28 October Amsterdam verlaat Lorenco Marquez te bereiken In art 4 van het thans ingediende ontwerp tot wgziging der Militiewet wordt bevolen dat de schuttergen op een nader te bepalen tydstip worden afgeschaft en dat die afschaffing en de vervanging door een landweer nader by de wet worden geregeld In de toelichting zegt de minister van oorlog daarover het volgende Afschaffing van de schuttergen in haar geheel dadelgk zon niet wenschelgk zgn omdat daardoor bg gemis van een landweer gedurende geruimen tgd de getalsterkte van het voor de verdediging te land beschikbare personeel te gering zou wezen Op dien grond ligt het in de bedoeling om de schottergen geleidelgk op te heffen in verband met de wording van de landweer on om eerst bg toereikende getalsterkte van deze laatste tot de afschaffing over te gaan Indien in de eerste vgf jaren na het in werking treden van de wettelgke regeling voor de landweer de jaarlgksche aanvulling van de schutteryen niet meer plaats heeft doch zoowel de overgang naar de reserve al het verkenen van flnaal ontslag geschiedt zal het aanUI van de hg de schuiteryen beschikbare lichtingen met inbegrip van de reserve telken jare met één verminderenen alzoo na afioop van dat tgdvak zgn gedaald van 10 tot 5 Middelerwgl zou dan de landweer reeds 5 lichtingen tellen en zou er geen bezwaar tegen bestaan om de vgf overgebleven Bchutterg lichtingen alle tot de reserve behoorende gezamelgk in ééns van eventneelen verderen dienst te ontheffen te geljk met de Tr wUUg dienenden h $ de acbutterg Door eene regeling in dezen zin zon het mogelgk blgven gedurende het vgfjarig overgangstydpcrk waarin jaarlgk eene lichting militie voor de landweer beschikbaar zal komen van de in de schnttergen aanwezige krachten voor s lands verdediging party te trekken zoolang en voor zooveel daaraan behoefte zou kunnen bestaan Zulk een geleidetgke opheffing van de schuttergen zou bovendien bevorderigk kunnen zyn aan de vrywiUige dienstneming vooral van officieren en verdere leden van het kader der schnttergen hg de landweer naarmate deze wordt gevormd en hare organieke samenstelling zal bereiken Op 77 jarigen Iceftgd is te Met hem daalt een man ten grave die zich als paedagüog een bekenden naam heeft verworven en aan wien het te danken is dat De heer Bonman was Oroninger van geboorte het was ook iu die provincie dat hg zgn opleiding als oiiderwgzer ontving hg was o a een leerling van den bekenden Groningschen paedagoog Brugsma die veel genoten had van den Duitscher Diestcrweg Al spoedig was de overledene geworden hoofd der normnalschool te Beerta en aldaar maakte hg zich weldra naam als een der beste paedagogen van die dagen Zoo groot was de roep die van deze nederige plaats als zoodanig van hem uitging dat men hem toen de gemeente Amsterdam besloten had een kweekschool voor onderwgzers en onderwgzeressen op te richten den aangewezc n man achtte om ais directeur dezer stichting op te treden In 1876 toen deze inrichting van onderwgs werd geopend weid dus aan den heer llouman de eervolle doch inoeiIgke taak opgedragen haar te bestieren het onderwgs t leiden de school volkomen te doen beantwoorden aan het doel dat men ermede beoogd had En dat de overledene volkomen berekend was voor zyn uioeiiyke taak dat kunnen zy getuigen die aan de kweekschool hunne opleiding ontvingen dat kunnen getuigen allen die met hem daar mochten samenwerken dat wordt bewezen door den goeden naam dien de stichting thans in den lande heeft Hbl Jeiiieiiffde BerichiPii l en meldt uit den Haag Omtrent eene werkstaking in de werkplaats bg de drukkerspatroon Eger in de Herderinnestraat verneemt men dat het geschil niet loopt over hot loon of over arbeidsduur De verhouding tusschen een der gezellen en den patroon was gespannen geraakt over werkzaamheden en over de inrichting van werktuigen Deze quaestie liep zoo hoog dat de patroon zich gedwongen gevoelde zgn knecht gedaan te geven hg bepaalde echter een termgn van 14 dagen In dien tgd werd de verhouding echter zoodanig dat Eger zgn knecht Zaterdag het werk opzegde echter met bybetaling van een weekloon extra By zyn indionsttreden was bedoelde knecht aangenomen op f il per week een loon door hem zeil gevraagd Het indienstnemen van een anderen drukker Maandag jl gaf weder ongenoegen tusschen Eger en een anderen bg hem in dienst zynden gezel en het gevolg was dat het werk werd gestaakt De jongemaatjes werden echter spoedig door hun ouders teruggebracht zoodat het aantal stakers bestaat uit 4 personen twee gezellen een winkelbediende en een jongen Voor de drukkerj is een politiepost geplaatst en s avonds zyn er in de straat opstootjes dan worden er strooibiljetten aan het publiek uitgedeeld Onze Bossche correspondent schryft AI behooren de gilden leitelgk tot het verleden al behoeven er geen proeven van bekwaamheid afgelegd te worden om baas of meester te worden toch leven zg in Brabant op de dorpen nog voort in den vorm van vriendschappelgke vereenigingen Zy hebben daar een heel eigenaardig karakter een zekere wyding door het kerkelgke waas dat er over ligt door den patroon wiens naamdag elk jaar door het gilde feestelgk herdacht wordt Zoo vierden de schoenmakers te Loon op Zand gisteren het feest van hun patroon Crispgn Wat een vroolgkheid in t geheele dorp dat voor een deel nit schoenmakers bestaat Wat een drukte T n den vroegen morgen af toen men reeds in optocht ter kerke toog later op den dag muziek van het gilde door de stille straten en landwegen met ontplooide banier feestmaaltgd en dans de vrouwen en meisjes in haar Brabantsch costaam zoo kleurig mogelgk helgroen of hardblanw met hreede heupen wgde rokken en de eigenaardige muts met bloemen en linten op het hoofd jammer took dat Oriapljn geen anderen tgd van t jaar voor zgn naamfeest heeft t Is al zoo vroeg donker tegenwoordig en als de zon verdwgnt mag er dit belet de pastoor niet meer gedanst worden Nog een enkel dansje in schemerlicht t kunstlicht mag niet op en dan nemen de meisjes afscheid terwyi de mannen en jongens nog eenigen tgd samen blgven Zoo verstaat men hier op t plattelandfeest te vieren vroolgk en jolig zondervechtpartgen of ruzie alleen als t volk uitde groote steden zooals men s Hertogenbosch en Tilburg noemt er bg komt wordthet anders Hbld STADSNIEUWS GOUDA 20 October 1899 Op de vrge paardenuiarkt alhier werden heden ongeveer 1100 paarden aangevoerd I e navolgende prgzen werden Iwsteedt H jarige f llh k f 250 2 jarige f iSO i f 360 5 jarige f 310 4 f 450 veulens f 100 il f 150 werkpaarden f HK A f 300 Luxe paarden f 400 i f 600 hitten f 100 k f 180 Do handel was ving vele vreemde kooplieden als Duitschers Franschen en Belgen waren aanwezig Met ingang van 1 November is alhier benoemd tot commies 3de klasse de heer P J Kuckelus Gisteren slaagden te Dordrecht voor de acte vryoen ordcoeleningen der gymnastiek de dames N van Veen en G Berman De voorstellingen met de geleerde vlieg Blagen uitmiintenil by iedere voorstelling is zeer voel publiek aanwezig Naar wy vernemen zal Zondag oen volksvoorstelling plaats hebben en ongetwyfeld zullen die een druk bezoek hebben De entree zal geen beletsel zyn Stoi wuk Wederom heelt het College vaii Kerkvoogden en Notabelen der Ned Herv Kerk alhier het traktement van den te U roepen predikant met f 150 verhoogd en alzoo gebracht op f 1350 Bodequavb Eindeiyk is de nieuwe sluis alhier voor de scheepvaart geopend Wel werden reeds sedert een paar weken nu eb dan schepen doorgelaten doch alleen met toestemiuing an de aannt mers die voor elk vaartuig behalve het gewone schntgeld één gulden lieten betalen rtENsoHiip Tot lid van den gemeenteraad alhier is by herstemming gekozen de heer A T Kasteleyn met 1113 van de 168 geldige stemmen TOOiiTmmTj Als eerste voorstelling in het Abonnement der Vereenigde Hotterdamsche Tooneelisten ging gisteren Dt Vaoiw va Mi m Zoon 1 0 goede naam dien hot artistiek gezelschap der Vereen Itott Tooneel heeft lykt tegenwoordig niet meer voldoende om het succes van een stuk te verzekeren Immers ook nu weer ontvingen we bg het programma een afzondoriyk biljet met do beoordeeling van het stuk van verschillende Nieuwsbladen Hy nauwkeurige lezing daarvan biykt echter dat hoofdzakelgk het spel daarin wordt besproken en dat is in den regel zoo goed dat deze aanbeveling in het vervolg gerust achterwege kan biyven Ook gisteren avond was het spel Iwven onzen lof en als we dan later moesten vernemen dat de Heer Van Egsden wat ongesteld was dan moeten we in de eerste plaats hem hulde brongen voor zyn werk Hy heeft geenszins laten zien dat het spelen hem moeite kostte De Heer H Poolman is weer een groote aanwinst voor het gezelschap hy was juist in zyn rol en alles wat hy zegt en doet komt tot zijn recht Het stemgeluid van Mevrouw Kley was nu en dan wat zwaar maar overigens was ze in de meeste gevallen een type van een hateiyke onverdraagiyke schoonmoeder zooals er op bet Tooneel nu eenmaal velen moeten wezen In de omgeving waarin ze zich bewoog was ze niet altoos deftig genoeg Malescot vertolkt door den Heer Van Kerckhoven was zeer goed en het moet erkend worden dat hg zich uitstekend wist te gedragen ook dan wanneer hy byna niets te zeggen of te doen had Mevrouw v Eysden Vink speelde wear als steeds met het noodigc aplomb en ze heeft er heel wat toe bygehracht om het stuk nog wat genietbaar te maken 1 Niet minder goed acteerde de Heer Tartaud De schrik die hem beving toen zyne vrouw uit de grap de komst van Mama annonceerde was natuoriyk en geestig weergegeven De overige rollen waren In goede handen Kleeding en uiteriyk vooral denken we hier aan den muzikalen Ferdinand Lamelle waren goed verzorgd eu wekten dikwyia den lacUoat op Hierop is het stnk dan ook dat veeleer eeuUncht kan heeten vooral aangelegd Wy voor ons hebben liever een stuk dat ons wat geeft te deuken eu dat we niet zoo gauw weer verlieten als deze combinatie van grappige tooneeltjes In plaats van Mgn Kleermaker datdoor ongesteldheid van den Heer v Eysdeaniet gegeven kon worden werd gespeeld Zgiie Excellentie inspè De Heer en Mevr Poolman kweten zich daarin goed van hi nne taak v Glacé llaii l8clio iieiinogledereii Goitisicilcreii Milllalre I Wollen Asiracan Tricot A vau OS As Hd Tailleur KlBiwBs K 7 S 73a ilOUDA f leteithonu o n Beurs van imslerüain lulkr8 91 98 14 OOTOBEK I Vrkrt S jMai ASD Jorl N l W 8 8 II dito iliw lllc 8 S illte ililo ilito 3 93 Ho raa üll Qou l ll81 S4 lOOf tlAl n l iMlirv in 1888 81 6 8B Dmtikh 01 1 in pnpier 1888 6 8 dilo In l cr 18118 I 18 PoamaAL Oi l nut ooupoii 8 84 dito ti M 8 84 aouHU Obl Ilinnnnl 1894 41 81 don iLOana 1880 4 d lobi B lbi 188 4 6 dito bij Mop 188 t0 4 d lo in goad leen 1888 Ml dilo ilitu 1814 6 101 7 IPAI JS Pdrp irbuia 1881 4 67V tomiu Oa ir C u loon 1810 4 tS Qa Rning aiiri i P 88 0 a loonin aar oC 8 i aoiD Ari lb p oblg 18911 Uliloo übl Biiit 8oh 1890 8 100 7l l IDll A Ohl 4 oriLiip 1881 84 IT DAM Obligation 1895 8 0i BoniaoAll Blo l loon 1894 8 91 S D N Afr H n lo a nnml Aron l b TalpiHg Corlifi aten 8 Beli M te hai j dito 486 Arn liypotheekb pandbr 4 Oull HiJ dorVnrelonl aanil 5 aOr Hïpolli okb pamlbr 4 i 108 Ko larlaiida ha bank aaod 801 Kod Ilmdalmaalaoh diio 114i N W II Pao llyp b pandbr 8 Bolt Hy olU kb pamll r 4 i Ulr HyiwOieOKb dito 4 I Oonisa O t Uong bank aan I 188 Kmi Hypntheokbauk paiidb 5 IIO I AmalKA Kqn hypolb pau Ib 4 90 Max Ij a Pr l iin mrl 8 8 M t 1 P t d 81 Bp aand ï eil liid S oürirogDi aand Nad Zuid Afr Spin aand illto dito Ilito 18 1 dilo 5 IIAUl Spoor I 1887 89 A Kol 1 8 Znid Iu 1 Spumy A H i bi 8 VowK Wa aphau Wuenen aaud Ruil Or Ruia AnaillA U ni I BO 8p Uy l l Chic k Notth W pr C aand diti ditoWin ei Potar obl 7Dauaer k Bio Qr Bpni corl 1 8 llliooia Central obl in goud 4 LoaiH fc Na hfilllClart r aaoMoii o N 8pir M labyp ll 104 Uiaa Kan a 4pCt preAaanJ 87 N YorkOulaiokWaal aaod dto Ponn Ohio oblig 6 Orcgao üalif lu hyp in goud 6 8t Panl Hlnii k Uanit obl Un Pao Hoof lijn ob ig I dito dito U o Ool la hyp O 5 Caxada Can South Chgrt r aaa I Tik o Ball r kNa loh d a 0 Amatard Omnibua HQ aaod Hollord Tramwa Maali and Nlo Stad Analf nlam aand I lail Bo terilam aaml 8 BlLOll Stad Aotoerpan 18 7 87J 8 ad Bruaaal 1888 8V HOHO TbeilaSo Ullr Oiaalaob 4 Oirrin StaaUleanig 1880 6 g K Ooal B Cr l8808 9i si StailUadrid 3 1i 8 r i V r II Arh Spool oort 10 984 8851 lOOi 65 66 1 1 7 a loofi 100 114 iTiv Z 58 105 14 N u Uoll U Spoorw Mij a Dd 114 58V l 0 Ito 108 101 9 100 inv 117 101 81 Ontvangeen de Nouveauté s i fillLFCAPES Drap de Paris en Velveteens 11 8AM80M