Goudsche Courant, zaterdag 21 oktober 1899

So 80S4 Maandag S3 October 1800 38ste Jaargan fiOMCHE COIRMT I ieuwS en Advertentieblad vhor Gouda en Omstreken ttiefttaa ku BV De Uitgave dezer Courant geschieilt dag e lij kg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VÏ IF CENTEN Telefee M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 11 Centen Groote lettei s worden berekend naar plaatsruimte Iiuending van Advertentiën tot 1 uur des inidd ADVERTENTIEN Te Huur gevraagd BOERDERIJ Toor S tt Koelen lictut HOOIEN en WEIDEN Brieven Ir onder No 7H Boekhandel P WOLFEIW Mcppel TE HUUR TKHHTOND OK LATER een BOVENHUIS Hoofflpnjx BV loo oon Mk Men iiicdc bel pluk lie hand UltaoodlgiDtf tot deelnemiDR in de KanBOD fn il il Hir l ii HUmi lluinbnry gcwiiurtiiirKil fivjotw it litliilunj waarin tmVit U Millioen 349 325 Uark l imiiiiniiii liUfC U U woriUui Do prij cii vim lieio ovl ¥ Htril l butttutiiUi iutlllntttrij ilii vrdj oill Imt plan flllK lttfi 118 ftlKl liit ti Iwïtit rijn il tiiIkoihI lie liiK tii prij ir nvi iitiiwl 500 000 Mnrk VII pr a 10 11110 Mark 5 pr a OII l M irk 1101 pr a H 00 M irk ÏOllpr a 11011 M uk 81 pr a l onil M rk liilUpr a Ml Mnrk 1 pr n 10 M irk Hr mi i ï iioOiHIMk 1 pr I VIIO IMI Mnrk pr u 1011 0 111 Mark 1 pnj nU O Mark 1 pr j a o ririll Mark 1 priji il id lr II Maik I pnj a 110 0110 Molt mi Malk 111 pr I 1 priji II Ü IIOO ark Mm pr a II Mark J pr 1 4 101 1110 II8S1 pr a7S 4S 21 M Oitfinl 5n U0 prijïün ü prij a 6 l t II Mark 1 prij a OHO Mark 1 prij a an iino Mark 1 prij n SO n O Mark wiir li ili o in uuni ï iii imii n Ui 7 kliiswi uitiwlooL Do llool ilprija In Ju In klansu limlmiinl Murk SO lllH liJKl III lil kl liil H l M 01 tlo 1 lol fi ooo M in ilo 11 j Lnr ooo M iu il I I 711 000 M 111 ilii llru l 7 100 Mark in 7 i t l 800 100 Mark ai mol ilu pnilll ttll 300 000 M uvaiil Uil SOO OOO M ViKir ilii eemti piystrikktnn ilie offioiuol i ¥ iwtn i ti l l kimt ijt ii giiliawl iiri ine l lul iiluolili Onlil 11 611 1111 linlf iiniiinüpl lol siunlil tiiiIiU I iiuii kmirl iilori leiiliiunuir in ilo luttrij ontvan t imguyraugil umniil lollijk un llu pliultn Kohiol licliImiile trukkinif ilu illti i i lii lnikkiii iiliiiit De uttbotalinx en versendlng van de prljBen giwluoill Imir mij on ilinikl 1111 priiinpl iiaii lUi wiiRior on iiniUir ilo trongulu golioiiiiliimiUtig I r loiiure bu Uilliilg knn iiiun ooiiiiiuililj por poulKimol opK n I K mhoura Moii w nil i li ilw iii l lil inoivraBK om tooKiniliug au loloii oor ilo npiioilig pliuita hubliouil Inikkiilg Mo spooilig moguliik ol uiloriyk lol Noveuibt r e k iniil Tiirlriioivon lul Samuel llccksclier Scnr Hiinki ir on WiatolkanUmr iii lliiiiilMirK Ililllm lilnliil FEA2ISCHE STOOMVERVERIJ ekeinisrhe Wiusscbnrii t KttiUkiuU HottertUim Q breTeleot 1 iI t Z M Ion Knninu dei HelKBii Iloolddepftt voor lOllDA 1 Mw A VAN OS Az Sn oi Ul it toor hot toornen en rerfe vuii alle lleereueu l roM riliTol n IktoI alle Kindergoedereu Spocialo luriohting oor hel Ux oi D ïBn plnohe inantel eron Iwut ii Oordtinfn tatnlklwHlim enr wonliiii naar de nieuwste en laatst móthodo ueiertii Alle oeileren hotin uMloomd ol iieverio wonleo onnohailelijk onr do uMondneid Hel b i oMcliuUlykiU m l rnkkkvlykate pommlddtl voof Heerta ra oor l d m l n KlnderiChoftiwerlt Il d Appreluur vin C M Nllller k Ce rllil B alll Slr 14 Mtn lette o d it ÜL op naani en fabriekimerk Vefkrillcv ty i Hewee WtwlMUiM in Mhieawirk leltiitHlee E iiIk oi taal boweriil TRAIISVAAL Ondergeteekenden hebben het voornemen opgevat binnen korten tijd een SOIISBE te organiseeren waarvan de oplu cngst zal w Orden benut t n voordeele van onzeTransvaalsche iStaingenooten Zij hebben zicli daartoe tot een Commissie gevormd en zullen per advertentie bun nailere plannen bekend maken ö ÜREFE Pres 3 TEESTEEG Heer J F L WITHOF KEUS Penn E CA SSÜTO i 1 SCHOT SMAN de IONG CAFE VKEÜEBEST Markl GOUDA Zaterdagmiddag 2 en 3 uur Hl lTKNGEWONK KISDEHVOORHÏEI LTNG VAN La MoucheSavaiite ol yeleprdc II euzeiivlieg voorgesteld door Mn FEKNAND IeNTRÉE voor Kinderen met geleide IS Cl s Avonds f en 10 uur tS Cl j ZOIVIIAG oiilierroepelijk llaatste Voorstelliiig vaniil B middags 1 uur Exitxée lO Ct liulicii gij niel wilt hoe sUNi gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract nei a iiii uit de Koninklijke Stoomlabriok l c Honingbloem van II X VA SCIIAIK Co I enllaa y lltillcv m VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 3CHAIK Co B Melianthe i Het liosto miildei ilor erolil SOHAIK Co B Melianthe gouooet Kiiiklnwut SCHAIK Co B Mellftutbe KOnooit oiiwol ou l nl jong 8CHA1K Co a Melianthe mag in geen liui go in mitbrokon SCHAIK CO fl Melianthe uUat vonrUlurend onder Solipiknmlig tiiorirlit 8CHA1K Co 8 Melianthe helpt onherroepelijk SCHAIK ft Co 8 Melianthe i bekrouml m t Eoreiliploin SCHAIK Co B Melianthe bekrooml mot oud SOHAIK Co B Mei anthe i bokriHiu l mot zilver SCHAIK Co B Melianthe i verkrijgli ar m niiooiM J Th TOllKEN Bn hnp ü y WI IK Ou lew i r M KOLKMAN Waddinxvrei 11 UOLLMAN Bodtgrmm I IN K K Nimwerktrk o d IJtel W 1 tAN DAM Haailreeht A N vakZESSEN Srlmnlioiten vau 40 Cl rO ett eu f bü Kirma WOLl t Co Westliaven 198 louda U UlKlilKa Kleiweg E 100 G OU i ii B H ViN Mll D Veerstal It 126 te Hmida A BOUMAN Moordricht ZUIDEK HYPOTHEEKBANK gevetttuA Us HH1C A laalsclia t if li k K iltial Ken MllllOCII üulÜCII waarop l Ct gestort Geheel yeiilaiiM Directeuren 1 Mr H H VAN MAA3DUK en E J M DE BRDIJN De Bank veretrekt voor mmte rm We golden onder Eerste Hypothecair verband op Uniaieu en Landcrijeii logon nmtigo ronte onder voornitbetaltng en onfier büberekeiHnu van admlntutmUekostén on geeft 3 en 4 pCt famAbrfece nit in stnkken van KXH 00 1 en UKI interest 1 lanuiiri en 1 luli Nadere inliehtingcn te bekomen ten kantore der Bank zooraede te Gouoi bj doFirma MONTl lN DOKTLAND SN Patent H Stolleii niu utift nini in naiiüit tó UI UU rn UkU nr iiini ntnimi Wm Per rowie Brfolg YffrjlUUff i n PalMil H SfolUm i immili lel Ifw liÈKft d hêf irtiMfe aUl ac Mrfen H St Umt mr m iM ii Kl tttr f KUm tJmlmilmf k aWM Kr 1 f uti m M mll aiafMbli I w fiRRSTF RGDERLiHDSCBE RIJWIEIFABRIEK Directeur H BUBGKR8 DEVENTER Model A ïonder rem en schermen f 37 50 Model met Kl Model I ll Model AA 128 Model AAA 145 LUXE RI nVIEL leo GEWONE ACATÈNES 165 LUXE ACAT11 NE 180 P S DAMES KETTINGRLIWIELEN op alle prijzen f 5 hooger ïerlegenwoordijer J C D8RDITE8 ioud Nieuw onovertroftcB rof Dr LioliOFB welhekeiitl nXtrW KSACBT UtXIIt AUmd dit tset F rleluinerlt tot Tourtdorende radicale en zekere geneziog vfto alle zelfl de meest hardnekkig xeantP gle ften vooral ontatann duor afdwalingea op jeugdi in leeftfid Totale genezing van elke zwakte Kleek acht Bensawdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Mangpijn slechte spÜBvertering Onvermogen Impolenii PoUutione enz Uit voerige prospectcescn l ryiprr fü ch ft 1 fl ft 3 diihbale fltiscli ll fV CpnlraMlepot Mutth v d Yocte ZHUkoiiift iil D pufi M Cléliau ö Amstonlara F llsppol a OraviinliBKo I iitmmniiB lilt J ni Ctii KnUerdim W iff Jo Tfouda II liü itllu Iro sttiit TANDAUT s E CASSITO 1 irfmarkt 171 Qoiida 8PREEKUUK van 8 tot 5 uur VBI lDAGS vaii I tot uur ZONDAGSgeen spreekuur Qecomblneerde NATDDR GENEESINRICHTIN6 door planten krulden ozon water Ilbhl lucht en lluondere Ijehandeling van Benuwzlekten ver w ikkiogeo aU gevolg van losbandige ieefwijxe of jeugdige boilensjiorighedeo hoofden rilglijden Uleekzucilt inaa lyden slechte bloedsiueugliii lekten der stofwisseling borstlUden rheuiuatlsmus isscliuis vleihten en huidziekten Billijk penbion Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratU en franco Sanatorium Arents argh VOOKIIIJItU bij Den Haag aan de Geestbrug StoUwerck sche Borstbonbons getkhrioeerd na voomohrift van den kon Universiteits Prof 0 hm Eofirad Dr HarilU Bonn hebben 8edert 60 Jaren als verzachtend mkldel t n hoesten beeeokbeid en aandoening der ademings organen uitatoekend diensten bewezeuj Bg spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanhevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes h 25 centAlom verkrijgbaar PaiN Expellcr Dwtis ua wordt dit mid iA nut TBmsseniI succi 5 la mJDftUlABde tnwrijMiig ftu weiid tegen Rheuinatiak Jiolit yflr oudheid pyn in den rSTiin l r = t b r £ proefde HoiBmid l R 4 fl I T dientdanl J Jil ook leden vertrouwen Men lette op het Eftbrwksmerk Anker Ad 1 25 75o n50c defl in d meette apotheken Te Amsterdam tó XJloth Clébaa Tin Tnyll en Suviers 14 mtnl U lFtttlllttm ÖOUDA Druk van A BKINKMAN Z Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Ituilenlandscl Ovur ichl In den loop van een redevoering heeft Wyndliam in het Lagerhuis het volgende tetegram gedagteekend Liidysmith heden 3 uur 30 voorgelezen Gleneoekamp Wjj z jn heden bg het aanbreken van den dag aangevallen door een Boerenmacht mw genchat op ongeveer vierduizend man Deze lilatttsten vier of vijf kanonnen in positie op een henvel en bombardeerden ons kamp geringe schade aanrichtende Onze infanterie werd voor den aanval opgesteld juist tegenover hunne positie Nadat de vvjajidelöke positie eenigen tijd was gebombardeerd trok de infanterie tot den aanval op Na een hardnckkigen strjjd welke tot half twee in den namiddag duurde werd de bjjna onnoembare positie der Ho ren genomen De vyand trok in oosteiyke richting terng Groot gejuich iu het Lagerhuis Onze cavalerie en artillerie zjjn nog niet temg Onze verliezen z jn zwaar Generaal Symona is ernstig gekwetst De gevraagde tion millioen zjn mot 271 tegen 32 stemmen door hot Lagerhuis toegestaan By de beraadslaging deed Balfour voorlezing van een telegram dat generaal Symons doodelijk was gewond vaarb j alle leden den hoed afnamen De belangrpe strijd die In Natal verwacht werd is aangevangen de Boeren vallen het kamp te Glencoe aan De wjjze waarop z gemanoeuvreerd hebben is nu duidelijk Donderdag hebben de Vrijstaters wier macht op 11 tot 13 000 man geschat wordt en die een kleinere maar beter nitgernste macht Engelschen b j Ladysmith tegenover zich hebben oenige voorpostengevechten geleverd die althans het gevolg hadden dat lij zich dichter bg Ladysmith nestelden en generaal White beletten zgn hoofdmacht naar het noordoosten in de richting van het bedreigde öleneoe te verplaatsen Maar de groote slag zon tegen Glencoe zelf gericht worden daar zjjn de Engelschen het zwakst want vermoedelijk hebben Ynle en Symons tnsschen Glencoe en Dundee over niet meer dan iOOO man te beschikken met inbegrip van zeker niet geheel betrouwbare militie terwöl de cavalerie die afgezonden moest FEViLLElOX Grileiiksetirlfteo vaD eeo Gelnkioeker or ANITIBAL DE VONDELING Naar het Fransch DOOR W NUTTER Wat een vreernde vraag vader of ik vertrouwen in u heb Antwoord mij openhartig Natuurlijk heb ik Luister dan eens Er biedt zich thans een gelegenheid aan om zijn ka itaal te veidnbbeten een gelegenheid die werkehjk ccnig is ik Kg vo ubbelen maar ik kon met evenveel zekerheid zeggep verdriedubbelen En at is die gelegenheid Antwoord mij eerst oog étin vraag Als ik je aantoon dat de zaak veilt is zou je dan genegen z n om je heele bezittini er in te steken Nu vijftigduiund francs heb ik bestemd voor den aankoop van een lieve villa voor de meubelen daarvoor noodig voor de bruiloK en voor de eerste weken van ons huweHjk Maar de overige Dat il juist vdldoende Kijk mijn voorstel is ik beken het gulweg niet geheel lictan eloos De gelegenheid waarvan ik spreek bestaat m het auücoopen van een uitgeBtrekt stuk bouwtenein worden om do Boeren aan de Buffclrivierdriften en bü de fliggarsbergen in bet oog te houden in Hindering moest worden gebracht En hier rukt uit het noorden du hoofdmacht der vereenigde Transvalers on Vrijstaters onder generaal Koek mot veel artillerie naar het Zuiden op de eoinmandant geiioraal had eergisteren reeds zgn hoofdkwartier gevestigd te Dannhanser op 20 kilonieter van Glencoe De Hoeren zijn eergisteren begonnen mot de verbindingslijn tusscbou Ladysmith on Glencoe te verstoren Bij Elandslaagte aan don spoorweg tusschen Ladysmith en Dundee hebben zö zich meester gemaakt van een trein en de telegrafische gemeenschap verbroken wil mogen daaruit opmaken dat zü ergens in de buurt ook den spoorweg zelf opgebroken of bezet hebben Glencoe ligt aan het einde van een diep dal dut by Waschbnnk beginnend nourdoostwaarls do Biggarsbergen doorsnijdt het station is aan den voet van een hoogte g legen langs welker wostzUde de spoorweg loopt Het ligt 4300 Eng voi ton boven den zeespiegel het terrein loopt naar b t zuiden liooger op zoodat do Biggarsbcrg in het zuidwesten waarhg een paar forten liggen iSCiO Eng voeten bereikt dit Indoeraoni in liet zuidoosten 7200 voet Naar bet oosten daalt het terrein vr i langzaam Dundee ligt een puaihonderd voet lager dan Heneoe Wat verderop in deze richting tnsschen Dundee en EorkeMrilt hebben do Engelschen het fort Pine aangelegd Tusschen Ladysmith en bet enge dal dat by het station Waschbank begint is het terrein hoewel met kopjes en rotsen bestrooid tameiyk vlak de Biggarsbergen daarentegen zullen de Boeren wel gelegenheid geven hun oude oorlogstactiek toe te passen Voorloopig kunnen do vrienden van do Boeren dus wel tevreden zön In Natal is loubert met zfln hoofdkwartier tot Dannhanser gevorderd z jn troepen ondor Villiers en Meyer hebben Glencoe en Dundee geïsoleerd en vallen die stelling thans aan en generaal White wordt te Ladysmith door de Vrgstaters beziggehouden In t noorden van do Kaapkolonie worden Colesborg Burgersdorp en Aliwal North bedreigd In t Westen is Kimberley ingesloten zgn Taungs en Vryburg in handen van de Boeren gevallen en wordt Mafeking zóó bestookt dat do val van BadenPowell die zich echter manmoedig verdedigt slechts een quaestie van tyd schgnt te zgn vooral daar de Boeren den toevoer van water hebben afgesneden De gepantserde treinen die groote krui wat ik dun bij gedeelten aan bouwers verkoopen wil Vierhonderdduizend francs zijn noodig Ik zelt bezit maar anderhalf honderdduizend tenminste als ik niet tot de laatste centime toe wi opnemen Met mijn eigen geld kan ik dus niets doen want het terrein is alleen in zijn geheel verkrijgbaar vandaar den h en prijs Maar als wij het samen doen dan maken we een slag die eenig is De zaak is zoo veilig als maar kan geheel zonder waag of risico Bij e deelten den grond verkoopendo maken we een enorme winst in bijna fjeen tijd tDan moesten we dat maar samen doen geloot ik zeide de jonkman Zoo komt het mij ook voor Dan is de verdceling der opbrengst van de aan te koopen terreinen als volgt vijf achtste voor jou drie achtste voor mij vNeen ik wil een aadere schikking die is me te kleingeestig nauwkeurig Hoe dan l 8t elk zijn kapitaal terug en dan wordt de winst gelijkelijk verdeeld Maar dan ontvang ik meer dan mij toekomt zeide Martial Niet waar ik dank dat geld wat ik bezit aan u als ge die schikking niet goedkeurt dan zie ik van de zaak af En als u het wel goed vindt maak er dan maar zoo gauw mogelijk werk van DfMi is het noodig dat wij beiden ons geld gaan opnemen Als ge nu uw notaris mot uw besluit m kennis stelt dan kan de zaak nog voor je trouwen in onle zyn Neem de pen en schrijt pcnd dralven die een fantastisch element lykeB in d w en strjjd schynen ook niet meer in en uit hun holen to kruipen Noch nit do woestynen van het noorden noch nit do muren viiii Mafeking worden zo meer gesignaleerd Ook deze Falncrs en Easolds met glooiende oogen en heeten adem zyn niet onkl etsbaar evenmin als die uit don sagent d Verspreide Uericliien 1 Fkankhmk D advocaat generaal van het Hof van l assatio Mele il wiens duel met den rechter Grusjcan is afgesprongen wordt nog niet met rustgelaten over do door lieni verstrekte iiiiichtmgeii aangaande het bostaan van eon eomplotGrosjeaii aiin den Paryschen correspondent vaii de Ktoile beige Uertol Graivil Eon movriiinv lioniot die Meleot als een dor in hot i ntiiplot betrokkenen had genoemd heelt leg M lii in de Ktoile beige en Bertol Graivii een eiseb tot schadevergoeding ingediend Ter eere van den Ruasischen minister van buiteulandsche zaken Morawiew heeft eergisteravond een door president Lonbet aangeboden diner in het lillysde plaats gehad In huoger beroep is een redacteur van het louriial du Peuplo wegons beleediging van het leger tol 3 maanden govangonlsstraf en 500 francs boete veroordoeld In eerste instantie was do oiscli goiykluidend DiFiTscni Asn Op staatskosten zal een spoorweg in OostAfrlka worden aangelegd De kosten worden geraamd op 73 millioen do loiigto van den weg zal 1773 K M bedragen Het oerslo deel zal binnen drie jaar gereed zgn en Dkami bereiken EsoEi Ann De St James Gazette wil weten dat de Dnitsclic generale staf do mobilisatie van het Engelsche leger niet groote belangstelling volgt en de snelheid waarmede gewerkt wordt bewondert Zelfs zou do Britsche genernlo staf door dien van Duitschland met do resultaten der mobilisatie zgn gelukgewenscht 1 Eergisteren heeft tengevolge van dikken mist naby Willenhal een botsing plaats gehad tusschen een excursie trein on een goetierentrein De machinist en de stoker van den eersten werden gedood aan je notaris of zoek hem op Ik heb het zeer druk ik wenachte dat u dio zaak maar geheel op u nam ik zal u een machtiging geven om mijn geld op te nemen Dat is goed geef dan maar jiapier dan kan ik al vast een rccu maken Een re u P Geen ilenken aan Knkel vertrouwen of heelemaal niet En opstaande gaf hij zijn vader de hand en zeide Ik moet weg Ik heb een afspraak met Emilie Voor geen geld of terreinen ter wereld zou ik haar willeh laten wachten Ik zal vanavond nog wel even bij mijn notaris iianloopen en hem orders geven Als ge dan maar zelf de aak verder regelt en mij nu en dan eens mzagc geeft dan is alles in orde En nu vader tot ziens Wacht ik ga mee tot aan de deur zeide Martial opstaande Op straat namen vader en zoon afscheid Raphael in de wete verwachting Emilie te zullen ontmoeten Martial met de tidachtc dio hij tluisterend in woorden bracht aU om zichzelf een weinig te vermaken dat wanneer elk Parijzenanr dien dag verdiend had zooveel ala hij er geld te kort zou zijn m geheel Frankrijk HOOFDSTUK XXVÏ UBT HUWKLIJK De dag die voor het huwelijk van Raphael en Kmilie vastgesteld was was daar I en dag te voren had de jongeling zijn bezitting zijn driehonderdduizend francs opgenomen Hkloik Het bestuur van het Algemeen Nederlandseh Verbond heeft een oproeping gericht om aan te sporen lot het verleenen van tinaueieelen steun tot het zenden van geneeskundige hnlp verplegers en verpleegsters voor de Nederdnitsche broeders de Boeren in ZnidAfrika Een Hulp comiteit voor Transvaal is gevormd waarvan Pol de Mout voorzitter is OOSTEIIHUK HOKUAKUII By de door do radicale I sjochen in verband met de opheffing der taalrescripten te Praag uitgelokte troebelen werden 25 agenten van politi gewond Ook te l reran Prnsznitz Trobitw li Hoskowitsrh en Kojetoin hebben ongci egolillioilon plaats gehad Te l reran wordtin dl ruiten in de huizen der lodoii ingeworpen De cavalerie moest chnrgcereti waurby een persoon door een sabelhouw zwaar gewond word BINNENLAND De gemeenteraad van Leiden heeft voor don aanlog en de explotntio van oen net van tramwegen in de Haarlemmermeer en omgeving en van oen tramweg van Amsterdam naar Alten voor zoover dit net gelegen is in do provincie Zuid Holland eeno rentegarantie verleend van 4 pOI van f iO K 0 gedurende den tyd van 20 achtereenvolgende jaren ingaande op den dag waarop do lyn Hoofddorp Leiden in volledige exploitatie zal zyn gebracht Ons vee ter Parysche tentoonstelling De bözondere commissie voor groep VII Landbouw ter wereldtentoonstellingte l arys in 11100 heeft bepaald dat Nederland door inzending van fokvee zal deelnemen Uit hot programma biykt dat voor ons land twee soorten van wodstryden open staan n l voor fokvee en voor verzamelingen of groepen melkvee Beide aldcelingen zgn gesplitst n l voor liet zware Noderlandsclio vee en voor bet veo nit de polders der Noordzee waaronder hot meer lichtere on het IJselveo kan worden gerangschikt Do inzending uit Nederland denkt men samen te stollen als volgt IH stuks vee Noord Hollandsch veeslag waarvan i stuks samen te brengen door do veroeniglng tot ontwikkeling van den Landbouw in Hollandsch Noorderkwrrtier en 12 stuks Friosoh veeslag sainon te brengen door de vereeni en zijn vader er tweehonderd en vijitigduizenii van ter hand gesteld en hem vohnaclit gegeven om ze in de door Martial voorgcnielde onderneming te steken Met de enorme som geld bij zich begaf Raphael s vader zich naar een hotel Verder in don avond bezocht hij een rijtuighandelaar schafte zich een rijtuig aan begaf zich voorts naar de paardenpost en l sprak tegen den volgenden morgen twee paarden De lang verwathtc dag was voor Raphael aan S ebroken de djg waarop ietti zou voorvallen wat ij eenige dagen te voren in zijn st utste droomen niet had durven hoi n dat ooit gebeuren zou l e avond van deren dag zou hem met onverbreekbare heilige banden verbonden zien aan Emilie Evenals een holt jaar te voren toen hij ook meende dat de avond hem als de getukkignte der stervelingen begroeten rx u wan hij reeds opgestaan bij de eerste stralen der zon Hij zat aan het venster van zijn hotel de hand onder het hoofd diep in getlachten Beelden uit hel verleden zweefden hem voorbij Al zijn rampen en onheilen trokken voorbij zijn geestesoog als een afschuwelijke optocht En in die lange optocht wai een gedaante die onophoudelijk van achter naar voren en van voren naar achter zich bewcog en alles scheen te beheerschen Dat was de Maubert lordt vervolgii