Goudsche Courant, maandag 23 oktober 1899

ging Het Friesch Rnndvee Stamboek in samenwerking met de Friesche Maatschappij Tan Landbouw 12 fitnks Uroninger fjeeslag zwart witkoppen bjeen to brengen uit de provlnciPn Groningen en Znid Holljind i stnkB l lselvee roodbonten aan te wijzen door de aldeeling Landbouw vcreenitingen Zooveel doenljjk wensclit men elkflütalte doen bestaan uit 2 stieren van IJ tot 1 jaar i stieren van 2 jaar of onder bokkelingen van U jaar eh verder volwassenkoeien van verscliillenden leeftijd jterwglieder ital van elk soort éAn of meizon kunnen bevatten j Do aangiften voor inzending statin voor een ieder open maar bchooren niter ijk v06r 1 Februari liWW te worden ingezondfen De commissie behoudt zich echter voor de aangegeven fokdiorcn vooraf door esne keuringscommissie te doen opnemen ten eind oenheid van type zooveel mogelijk te verzekeren De dieren worden voor rekening ter commissie op een der N ederlandsche statibns van de spoorwegen samen gebracht en van daar onder geleide naar l arijs verzonder i De commissie zal trachten con gijtroawd persoon die met den vcehundt in F ankryk bekend is te vinden aan wien de eigenaren van het ingezonden vee die zelf niet fe l arü aanwezig zullen ziJn kunnen opdragen hnn vee aldaar te verkoopon op voorwaarflen die later aan de inzenders zullen wordo mede Ofschoon het plan tot uitvoering komt zullen toch de bijdragen vnn Maatschappijen en Veroenigingen die nog geen toezegging hebben godaan worden ingewacht De voorzitter der bijzenderc cojnmissie voor Groep VIII is mr 1 Hickesz lid der centrale commissie en de bijzondere groep VIII belast met de uitvoeiting der verzending bestaat uit do h h f Breebaart Kzn Winkel L Magnfe Kforn 1 Van Konijnenberg Leeuwarden Uit Vlissingcn wordt hot volgende temeld Kr is in den laatsten tiJd veel giiting en opschudding in de Klasse van Discipline De Kommandant van dat depot giig daarom Dinsdag naar s Gravonhage en ktri daarna kwam de auditenr inilitair te Vliss nton aan Hij vertoefde Woensdag on Dondsrdag geruimen tijd in en biJ de kazerne en bewoog zich soms vrij geheel alleen olidor de klasslanen 1 e strafcxercitiCn en andire oefeningen werden in zijn bijzijn uitg voord en da gohcele inrichting werd nauwkojirig bezichtigd vooral de arrestlekalen en de boruchto toren waarin ook arrostkaners zijn Zonder hen toe te spreken bewoog de auditeur zich onder do gestraften oWcI van het Ie als van het 2o peloton on werd door allen met den groetston eerbied bWegend Mr Wosenhagen had vorschillendo gesprekken met den koramaudant van het oepêt en bleef by de rapporten waarop do belbamelB verschenen Dit onderzoekoiid en bezadigd iptreden heeft niet alleen oen zeer goeden indruk gemaakt op de officieren van het depot en het kader maar ook zoor kalmcerend gewerkt op don geest dor manscbaijpen die aan verkeerde raadslieden het oor i schijnen te hebben geleend Zijne toelichting van don toestan aan den krijgsraad te s iravonhage zal doi r dit be Ülrrcie S üorwegverblndtecn aiüt GülDA WlDlerdleDSl l 8£9 im Aaascvaa co I October lyd vaü üfe n kb o BOUDA aOITÏEDAIlTl T n 11 11 UM W ll 1I B8 1 18 I 11 8 8S ll t 1 11 8B I 1 07 11 41 1 1 11 10 U ll 11 11 i n s i s o o 411 it m 8 18 01 g si S li li 7 14 1 14 li 7 10 7 8 l door 7 17 7 84 7 41 f 80 7 10 luudt Moordmekt iouwerVwk 0 p lle Rolt ml n H RoUwdimD F Rottsrdam R v S 40 10 7 81 I IS 9 4t P 10 1 10 11 4 8 11 11 08 Ifi AU 1 I U kl Krt W 1 U1 O d W i Z d M M a DliuiH to tortil d H T bll bw U I 1 mditprtj fl H ll J h Spo l t t p l b ll a BOTTE DAH 90nDA in Tun Mi i 11 10 MS S 40 U t7 l 8 U ll 11 11 7 H Bottodun Beun Rotterdua D F Kottordua M Otpolla Hleuwxrlierk UoordrMlit Soad 111 10 11 lO tt I0 3S 2 i i 1 06 8 14 1 00 S8 10 0 10 17 4V MO 4 4S 4 SS B 04 t ll t 4S l l 1 I1 E4U 0S 11 84 l OS i vo ia 1 14 Uian nln b t l Ty luaa T dl 1 V k i rt told maim J B ll d h g X Eilt rel d C p d W g UI M küM l J l OUODA UKN UAAQriM fnw l Oi 1 01 1 14 4B 4 11 4 55 5 15 7 19 I IO 8 19 9 18 V z t z M 8 r 8 41 8 41 8 40 l U Ml 9 17 7 15 I OI 8 41 7 87 8 5 7 48 8 01 9 U 1 07 l il 19 6 41 03 1 01 7 10 7 15 8 Bs S 4S OoadA nhuiMn Mo rk pell 8oal rmMr Z g urd Voorburg Uw Voarburg Zo l m O t nh Mo IS UMirl M 1 41 4 15 4 45 il l il 10 11 to 9 41 1U I1 10 17 in SJ 11 48 p Mi 9 15 10 1 8 10 4 1 17 U ll 11 09 1 80 1 41 8 00 4 0 4 15 4 S SO II 7 41 7 56 I S5 9 48 10 l l l 4 51 8 18 0 40 1 50 8 01 i SO 10 08 i Ol 8 18 3 10 14 lAmrtW 57 11 08 U 17I HI 1 8I7 7 B i s 7 00 50 I lOf tll ii lO ll 10 48 O O U O A A M8TCRDAH yim niM I I 8 09 8 18 9 88 10 10 10 7 11 08 1 08 i 8l 8 98 4 O 5 08 SS 8 18 n 9 18 9 88 O tl 8 01 8 58 9 09 10 10 10 54 11 48 11 17 1 13 8 11 4 15 4 51 5 50 519 00 10 0 0 1010 O 1 41 iLG 8 Iti k OS 9 iS 10 IS 11 09 1 4S 1 0 1 09 1 41 4 10 l il 8 05 9 1110 8 10 11 10 1 11 00 1 11 I OI i 3i 14 11 7 11 7 41 BBiliMlkrtnin li Ii W e I küw in tiwm iÖ Keiripn t fcjij B mk l AMlndM nop rit llttw i i w tC tl t iwnfH 1 15 9 11 4 81 1 11 1 40 3 SI 8 i S bO 1 04 B d 9 07 1 47 8 84 7 S0 l lll tiouitt ladaw iü t 85 KjwlC U7 1 15IM9119 4S 1 UIM H l IISII U 1 11 4i 1 10 7 8 1 0 1 41 lAmi W 1 48 I0 7 11 8 10 8 O I 81 10 00 11 80 II i 11 409 19 lO UO 10 84 j l il 10 1 41 1 0 1 15 7 10 8 11 1 00 9 t 54 h l J 177 S4 l 9 O 9 1411 1810 4811 811 i l1 14l ll 0 49 1 4 17 4 11 1 47 7 11 l U 9 11 lUO Wow 1 1 48 oa 7 4 H IS 8 5 10 14 g J J 17 é l5 1 58 8 81 8 49 9 10 10 15 10 88 11 38 U Ol 1 17 8 01 l tO 8 59 4 41 5 81 8 41 1 i 7 18 UlrMkl U orluii Oudxx ioildl 4 11 7 IJ H 7 1 10 88 in 4 8 11 68 8 14 5 80 7 01 S U MO 7 17 7 17 81 v oi 9 M il iösii 11 10 li ll li lVl 9 s 40 Ml 4 41 t t 10 7 11 7 51 S ll 10 01 10 U 11 10 zoek stellig aan gewicht winnen en den rechtvaardigen depAtkommandant niet langer blootstellen aan praatjes van dezen en genen Het repertoire voor de volgende week der Ned Opera Dir l van der Linden is vastgesteld als volgt Htadsschouwburg Amsterdam 8 uur Zondag 22 Oct Carmen Schouwburg Utrecht Vj uur Maandag 2B Oct De Hugenoten Htadsschouwburg Amsterdam H uur Dinsdag 24 Oct Hans Helling Kon Hchonwbnrg s Hage H uur Woensdag 25 Oct Cleopatra Stadsschouwburg Amsterdam 8 nor Vrijdag 27 Oct Hans Helling Paleis V Volksvlijt Amsterdam 8 uur Zondag 2 Oct De Jodin Sociëteit Concordia Breda Zaterdag 2 t Oct De Jodin Nederlandsche Opera Directie 0 van der Linden Hans Helling In deze opera zal de heer Dibbem een proeve van perspectief maken Bij het verlaten der onderwereld voorspel zal Helling in verschillende pliasen eerst door Orelio dan door oen jongling en eindlijk door een knaap worden voorgesteld Terwijl Orelio s Helling eene creatie van den eersten rang belooft te worden zal do heer de Vos voor teerst in eenbelangrijke party Konrad optreden De damesrollen zgn Züoals bekend is in handen van Mej Marie van Gelder Koningin Mevr TyssenBremcrkamp Anna en Irma Lozin Gertmd Geineng de Berichten l e l ilburg is eergisteren alweer een misdryf gepleegd Kon der lotelingen V L die met andere lotelingen een woordenwisseling had heeft een persoon die hem raadde naar huis te gaan met een mes gevaarlijk in de borst gestoken Kort te voren had v L nog iemand met het mcsesa vrii diepe snede over don linkerarm toegei racht 1 0 lolltic hoeft v L gearresteerd Men meldt uit Don Haag Drie brutale nachtoiyke roevers on roofsters zyn naar de gevangenis overgebracht op aanklacht van twee studenten die door hen van al het geld dat zy by zich hadden wcrdon beroofd on bovendien een pak slaag hadden opgeloopen Bedoelde hoeren hadden kennis gemaakt met een paar dames en waren met haar naar eene woning in de Jan Steenstraat gegaan DA4r werden zy door don man van oen dor vrouwsperspnen overvallen die gewapend met eon byi geld eischte Den studenten bleef niet voel anders over dan hunne portomonnales en zakken leeg te schudden Dit was echter nog niet voldoede De man en de vrouwen vorderden nog meer geld en toen dit niet kwam dwongen zy onder bedreigingen de studenten een schuldbekentenis van f 50 te toekenen Deze deden dit echter met valsche namen X 88 f tl lS U ll 11 18 u ll 1 40 J SI 10 19 11 15 11 11 11 10 u U ll 10 4I 11 45 H 1 11 1 19 1 1 1 80 1 41 11 45 I I K II IO t 0 I 8 10 17 11 00 lii l 11 14 11 14 10 51 11 41 U Si 11 17 1 II Toon kondon de heOren biyvon maar deze hadden er meer dan genoeg van on op straat gckumon vertelden zy hun ontmoeting aan een politieagent die Hink optredende het roovershol binnen ging en het drietal mede nam naar het commissariaat met het gevolg dat men daar voldoende reden meende te hebben om den man en de twee vrouwen die beiden gehuwd zijn achter slot en grendel te zetten De man stond reeds vroeger terecht wegons afperking en een der vrouwen destyds zyn meisje kreeg bg die gelegenheid straf wegens meineed Te Ilpendam kwam deze week bfi een eenvoudig ingezetene een bedelaar die zyn gewone tonmée had gemaakt Men bood den man overgeschoten eten aan doch mynheer bedankte onder het zeggen Als ik straks thuis kom heeft mgn vrouw bloemkool en saucysjes klaar Misdaad aan boord Toen dezer dagen de brik Juliana Schlosser op reis naar Brazilië te Teneriffe Canarische eilanden aankwam verzocht do consul van Brazilië aan de Spaansche overheid aanhouding van dit vaartuig daar hy vermoedde dat er aan boord een driedubbele moord had plaats gehad De tweede stuurman zounameiyk den kapitein diens vrouw en den eersten stuurman onderweg van kant hebben gemaakt en zelf het hevel van het schip op zich genomen hebben Don kruiser Infante Isabella word de aanhouding van het vaartuig t pgedragen Gewapende sloepen werden afgezonden om den tweeden stuurman van boord to halen Buiten verwachting werden evenwel de Spaansche vaartuigen van de brik af met gewcervnnr ontvangen Er ontstond een waar zeegevecht dat ten slotte eindigde met de inbezitneming van de Juliana Schlosser door de Spaansche matrozen Zoodra klommen dezen echter niet aan boord of een elftal der piraten sprongen in zee Zy werden evenwel opgepikt gevangen genomen en ter beschikkmg gesteld van den maritiemen raad De tweede stuurman van wien later bleek dat ly wel degeiyk dor driedubbelen moord had gepleegd had zich jui t v ör het aan boord komen der Spanjaarden van het leven beroofd Men vond nog een lyk aan boord namelyk van een matroos De ongelukkige die biykbaar niet aan de snoode misdaad had mede gedaart was door de zeeschuimers gedood uit vrees dat hy hen verraden zou Men kan zich voorstellen dat het geval op de Canarische eilanden een levendige sensatie heeft gewekt B 87 4 8g 8 41 4 48 4 IS S 0i S 09 1 18 4 08 4 15 4 87 4 S8 5 18 1 81 9 4U 1 SS i Oi 1 89 i Si 1 49 l 3 08 1 09 I 1S l U 4 40 4 50 4 57 5 0 4 5 10 41 15 7 17 5 07 5 18 5 81 1 5 87 S iS IS 41 7 4J O lO lii 10 11 10 41 10 8 1 1I S tl 10 7 18 7 J9 8 48 9 IS 40 Het Hoer Hbl wjist op den achteruitgang van den veeatapef op Java De groote inlandsche veehonders van vroeger die er soms meer dan 50 stuks vee op nahielden zyn er niet moor koeien paarden schapen en gelten zyn physiek achteruitgegaan en dit verschynsel is niet enkel te wyten aan gebrek aan zorg voor de voortteling doch vooral aan het gebrek aan voedingsmiddelen Kon dier kan evengoed als een mensch op klein dieet worden gesteld maar dan ook ten koste van zyne physieke ontwikkeling Biyit de vermindering van vroeger voortduren dan ontstaat een algemeenc achteruitgang van den lichaamsbouw de dieren komen in een toestand van versterving Een zeer groot percentage van het vee op Javtf in Middenen Oost Java bovenal verkeert reeds in dien toestand de regeering weet het zeer goed maar verzuimt maatregelen te nemen tot verbetering Op dit gebied valt nog alles te doen Hulpvr Comité kNEDERL ROODE KRUIS TE GOUDA Het bestuur neemt de vrijheid naar aanleiding van ontvangen bericht dato 7 Oct 1899 van het Hoold Comité te s Gravenhage dat tot versterking en aanvulling der hulpmiddelen van de Roode Kruis vereenigingen te Bloemfontein en te Pretoria nuodig is de uitzending eener tweede expeditie van materieel Wyi de eerste expeditie reeds duizenden guldens bedragen heeft zoo heeft het bestuur van het Hoofd Comité het gew ischt geacht van de Comités en Correspondenten krachtigen bgstand te verzoeken lu de vergadering van 18 October werd aldns besloten aan het Hoofd Comité f 150 uit de kas over te maken en wyi dat bedrag niet voldoende is eene collecte te houden aan de huizen van onze immer welwillende leden en stadgenooten met toestemming van den Edelachtb Heer Burgemeester alhier op Maandag 23 Oet en volgende dagen Het bestunr is overtuigd als altyd aller welwillende medewerking te zullen ondervinden Aan HH Uitgevers onzen besten dank reeds voor de welwillende opname in de Gondsche Couranten Aanbevelend het Bestuur Mevr M J TEN BOSCH Scboltens Presidente Mej G W DE 10NG Penningmeesteresse Mei K SALTZER Secretaresse Mei N J SCHELLING Bestuurslid Mei J M SiLTSEB Mej E TEMMINCK Mej E DE BACKER BnrgerlUk e Stand GEBOREN 17 Oct Nela Johanna ouders C A de Knoop en C F Frie Rudolf Julius ouders C van Balen en A C Herngreen 18 Pieter ouders P W Mul en C van der Starre Dirkje ouders P F de ilong en M den Haag 19 Frapgois oudors F Bastinck en J Schoonderwoerd Marrigjc ouders P van don Berg en A Gort Arie ouders A Grootendorst en J Kisman 20 Johanna Pleternella Cornelia ouders G J van der Peyi en M Moering OVERLEDEN 19 Oct C A Knoors wed J van Gastel 80 j 20 C Hortensius 10 m D Brnyniks 6 m 21 W Kromhout 83 j ONDERTROUWD 20 Oct J van Dam en D van Reedeik D van den Broek en L van den Houten L Begeer te Amsterdam en A J Floor te Wonseradeel D Schut en M C van Ontheusden ll n 8 17 8 11 7 18 8 08 8 10 8 17 l il 10 10 10 87 10 17 10 14 in Sl 10 40 10 11 F 8 S0 u u 11 14 X sr ii 10 08 10 15 10 11 0 81 l i8 0 11 10 iO 7 41 8 17 17 84 41 47 f n r io 10 49 10 40 11 10 10 04 10 11 10 17 10 19 10 44 11 07 11 44 BeeDvIjk GEBORKN Margaretha Elizabeth ouders C Vermeulen en M de Jong OVERLEDEN A M Verburg 5 m ADVERTENTIEN De familie KROMHOUT deelt het overiyden mede van haren geliefden Vader Behuwd en Grootvader den Heer WIILEN KROIHOUT Sr in den ouderdom van byna 84 jaren GouBA Flnweelen Singel R No 597 21 October 1899 ONTVANGEN DE NIEUWE Modelhoeden GEZ niCHAEL KLEIWEG E66 mmm teeedofihg te GOlJDil op DINSDAG 31 OCTOBER 1899 desmorgenè te elf uren in het Koffiehuis Harmosib aan de Markt ten overstaanvan den Notaris 6 C FORTUIJN DROOGLEEVER VAS No 1 Een goed onderhouden van volerlei gomak voorzien WOONHUIS ERF en TUINTJE in de Crabethstraat te Gouda Wyk Q no 269 Terstond te aanvaarden Het Huis van Water en Gasleiding voorjien bevat beneden 2 Kamers Keuken en Kelder en boven 4 Kamers Zolder en Dienstbüdenkamer Het is tot 1 November 1899 verhuurd voor f 825 per jaar Nos 2 tot 10 Een goed onderhouden DUBBEL WOONHUIS STALLING HOOIBERG en OPEN GROND in de Boeleknde te Gouda Wyk R no 52 naast eigendom der Sociëteit Ons Genoegen te zamen groot 8 Aren 43 Centiaren Te aanvaarden de gebouwen 1 December 1899 de grond terstond Te veilen in 9 perceelen als 3 perceelen Bouwgrond ieder breed 4 Meters en lang minstens 17 Meters aan de Boelckade 5 perceelen daarachter ieder breed 3 85 Meters en lang 12 Koters en eindeiyk ïée gebouwen met den grond daarvoor ter breedte van 5 Meters tot aan de Wetering alles zooals op het terrein is aangewezen De perceelen nos 2 tot 10 worden eerst ieder afzonderiyk en daarna gecombineerd geveild en algeslagen No 11 Een HÜI8 en ERF in de Boomgaardstruat te Gouda WJk RR no 31 Verhuurd bg de week voor f 1 40 En no 12 na bekomen rechteriyke machtiging Een gunstig gelegen HUIS en ERF op den hoek der Bogen en van de Hooikade te Gouda en uitkomende aan de Turfsingelgracht waarin thans met goed gevolg 4e Smeéery wordt uitgeoefend Wgk O nr 144 Verhuurd tot 15 November 1899 voor f 3 50 per week De perceelen zgn te bezichtigen en welN j 1 WOENSDAG 25 DONDERDAG 26 en VRIJDAG 27 OCTOBER van 2 tot 4 uren en de overige perceelen VRIJDAG 27 ZATERDAG 28 en MAANDAG 30 OCTOBER a 8 van 10 tot 3 oren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gonda MUIZENHAVER in doozen van 10 IS en 90 cent Ralteiivergir i verzegelde flaeons met gebmiksaanwBzing US cent per Aacon bg J VAN OUE Kleiweg No 2 QOUDA aRAKDs KAaAaim ov Friotemps NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Wlntermiixoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan 11 JULES JiLUZOTAC Paris Hetzelve wordt dan omgaand tjratU en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrg van alle kosten aan huis met S l verhooging lleCxpediiie kantoor te lloiend lal N II Openbare Yerkooping te GOUDA op MAANDAG 30 OCTOBER 1899 des voormiddag te elf nren in het KofBehnis Hakbosie aan de Markt aldaar ten overstaan van den te Uaaitreekl gevestigdeii Notaris J ÜOKMAÜ VAN No 1 Een HUIS en ERF in de Boelekado te a mJa wyk R No 87 Te aanvaarden 1 Jannari 1900 No 2 Een perceel BOUWGROND of TUIN In de Tweede Kade aan de Karnemelksloot te Gauda Kadaster Sectie A No 2510 groot 709 Centiaren Te aanvaarden 1 Januari 1900 No 3 tot en met 13 Elf onlangs nieuw jebouwiie HUIZEN met SCHUURTJES ERVEN en TUINTJES in de Heerenkade Korte Akkeren te Gouda wyk P Nos 591 tot en met 595 en 618 tot en met 621 Elk hnis met inbegrip der waterleiding verhuurd por week voor f 1 80 En No 14 Een WOONHUIS geteekend C 42 met annexe in volle werking zgndo HOEF SCHERPen RIJTUIGSMEDEBIJ te Stoiwykersluis gemeente Haastrecht Te aanvaarden 1 December 1899 De perceelen zyn te bezichtigen de laatste drie werkdagen véór den dag der veiling van 10 tot 4 nren en op dien dag van 9 tot 11 uren Breeder by biljetten welke evenals nadere inlichtingen te bekomen zgn by Notaris KOEMAN voornoemd Slemppoeder BIJ WOLFF Co WESTHAVAN 198 Grootste voorraad TOONEELSTUKJES VOORDRACHTEN met en zonder Muziek vindt men in den Boekhandel van All JONGENEEL GOUDA Oosthaven B 78 IHagumifu eau BRVilMffTM en WKK mT RTiliKI KÊI HAM 8S eent per pond R0LIA130ct p pond Gewicht 4 4 5 pond Aanbevelend II DE EEU Dubbele Buurt Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Bij gelegenbeid der WOKRDENSCHE NAJAARSMABKTEN loopen op MAAIDAG 3 en WOENNDAC 9A OCTOBER 1800 voor vervoer van lerde klnsse reizig ers onderstaande EXTRATBEINEN WOERDEN vertr a nor nam OUDEWATER asnk 2 10 HEKENDORP 2 20 GOUDA 2 34 1 i MOORDRECHT 2 60 NIEUWERKKRK 2 57 CAPELLE 3 04 ROTTERDAM M 3 15 ROTTERDAM M vertr 6 13 voorm CAPELLE 6 23 NIEUWERKERK 6 30 MOORDRECHT 6 37 GOUDA 6 50 HBKENDORP 6 59 OUDEWAfER 7 06 WOERDEN aank 7 13 Met deze treinen kunnen ook vervoerd worden VAARüEN en VEE bevracht tegen Verh Og l rageill 4llllgS tarief t r I l il m CAFE VHEITEBES I Markl CiOlIDA La AÜoucheSavaiite ot feleerdo lleuzoiivlieg ZOÜIIAG onherroepelijk laatste Voorstelling vanaf s middags fl uur Bzitxée lO Ct Ondcrgeteekenden hebben het voornemen opgevat binnen korten tijd een SOIIESIB B te organisecreii waarvan de opbrenjjst zal worden benut ten voordeele van onze Trnnsvaalsche Stamgenooten Zij hebben zieli daartoe tot een JoinmiHsiu gevormd en zullen per advertentie hun nadere plannen bekend maken G C OREFE Pres J TER8TEE0 Secr J F L WITHOP KEUS Penn E CA88UTO G J SCHOTSMAN nï JONG tOoedkoopste en soliedat adres voor Verwoer van Inboedel loowelbiouen als buiten de tsd met geiloteu wagens Ct R A V ESTE IJ N Oude ouwe AUfS wordt tegun TranMport HcImite rrneker p Vermouth Aanbevelend Slotemalrer Co Het ruimst gesorteerd MAGAZI IN VAN llecrcn Mode rtikelen Is IE NIEUWE WINKEL MAHKt A 70 Paiii Expeller Dotlg JMX wordt dit middd mat T rnM niI ucoe Il ptfnsliUeiid lnwiTlTlDg ugawnid twen Eh oniatiek JiohtjTmWudheid m In FRONT HOORDEN MANCHETTEN HEEREN DAS SEN en HTRIKKEN in groote verschcidclihi id OüTWAlGEl SS de Nieuwe TRUIEN SPORTHEMDEN JAEGER SOKKEN ZHDEN CACHENEZ en verdere dal T rtioiiwen op M htatokmurk iako Ad l 26 7Bo m00o deB hl de moeft nothekon Te Aoiterduii W Cloth Oébu Tm Tuin 8 iid ni l iyWtn rJrtttrtni e lajaars Artikelen I AanbeVRlcnd G A B BAMTZINGER