Goudsche Courant, maandag 23 oktober 1899

i o 8034 I MARK T I GOUDA £ m 0 i U relefoon Ho M De Uitgave dezer Courant geschiedt dag e lijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs ppr drie maanden is 1 25 iraneo per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Bericht de ontvangst der groote keuze in NOU VEAUTÉ S als D4 IE8 en COSTUMES BLOUSES PEIGNOIRS ZWARTE EN GEKLEURDE VELVETEENS PELTERIJEN ENZ De bill jk8te tot de beste soorten tegen de meest Concurreerende prijzen Alle MANTELS ajn van PRIMA KWALITEIT en voor de soliditeit der Stof wordt gegarandeerd ONGEKEND GROOTE KEUZE HiygREM en JOI GEIIEEREJ GOUDA 21 Octoljor 1899 Voor het examen in de vr je en ordeoefeningen der gymnastiek i jn o a geilangd de heer H J Bitter en mej ö C Spruit alhier Heden slaagdon voor de acte vrje en ordeoefeningen der gymnastiek de dame A W P Woerlee en M S ven Wijngaarden alhier en de heer G de Vries te öondorak ResBltaat van liet bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudsche Waterleiding Maatsfhappg Ditum 17 October 1899 Oorsprong Kuuiii Kantoor Aantal teldagen 3 kiemen per gram 70 vervloeiende kii incu soorten 2 ziektekieinoo geene Opmerkingen goed w g Dr H J VIS tHOFF Haastrecut Mr Tak nit Haarlem hieldjl Dinsdagavond alhier ecne lezing in hetNnt over de misdadige jeugd In tal vangevallen somde ZEd op de verschillendestraffen die opgelegd werden en gaf dan van t d tot t id daarover zflne op en aanmerkingen NiEuwERKKBK Toon Woonsdagavünd de exprestrein van Amsterdam naar Brussel het station alhier naderde maakte eeu passagier met zi n armen buiten het raam zouveel gebaren dat de stationschef den trein deed stilstaan Op de vraag aan don reiziger wat hy verlangde gaf hi te kennen dat hj meende dat het rfltuig in brand was geraakt omdat er zooveel stoom langs hot raam ging Voor het noodeloos op doen houden van den trein kreeg hy een procesverbaal SoHoosHüVEH Door de politie alhier in procesverbaal opgemaakt tegen oen inwoner die niet alleen sterken drank in het klein verkocht zonder vergunning maar dat gif ook verkocht en toediende aan kinderen beneden 16 jaar WnTERJiSSEN PEILERINES n JEEÖRS Uitsluitend eigen fabrikaat Fijne afwerking Lage pry zen J L BRUNS Turimarkt eo Hoek Gouwe is een zeer geurige 2 Gent SIGAAR BISSCHOPJES NraewEEKEEK a d IJsei Donderdagavond jl hield de Nieuwerkerksclie Workliedenvereeniging Onvermoeid Vooruit nfd van het A N W Verbond een vergadering in do school op het dorp Nadat de voorzitter A Van den Berg de vergadering geopend had werden de notulen van de vorige vergadering gelezen en onveranderd goedgekeurd Uit het drie maandelflksch verslag van den penningmeester bleek dat aan contributie was ontvangen f 43 16 en dat de uitgaven hadden bedragen f 8 87 zoodat het batig saldo beliep f 34 28 Drie nieuwe leden werden aangenomen terw yl één persoon werd voorgedragen De vicc president W De Wit de 2de secretaris T Merbis en de 2de penningmeester J Merbis die aan de beurt van aftreding waren werden allen herkozen en in plaats van J Den Oater commissaris van toezicht werd benoemd M De Bruin Ingekomen was een schrijven van het Bestuur I der S D Arbeiderspartij tot bijwoning eener vergadering up a s 5 November te Amsterdam tot vorming van een Laadclok Comité voor algemeen kiesrecht Hoew9l doordrongen van het nut van algemeen kiesrecht werd besloten nu nog geen deel te nemen aan die beweging maar te wachten tot de algemeene Bondsvergadering dat punt op de agenda zal phatsen Ook nog was ee schrflven ingekomen van het Centraal Best uur dat het voornemen was een propagandanummer van de Werkmansbode uit te geven Besloten werd er een IfKMul ter verspreiding aan te küopen Eindel jk werd nog goedgekeurd het voorstel om den heer Mr De Kanter nit te noodigen in een openbare vergadering te willen spreken over Leerplicht Kort over lclit onser Pr ioourant SHÈRRIKS P le en Oold Dry van at 1 16 60 per 12 fless ROODE en WITÏK PORTWIJNEN 15 HADERA H droog en loet 18 VKRMOÜTH lo Turm 1 50 BODKUA HAMPAONE 1 75 COUNAC k l 1 75 f a 25 f 2 75 f 8 26 t 3 75 en 5 C 1 H WHli h 8 25 BOI IDE TJX a L liIBTRAC CHATEAU VAliROSK St E8TEPHE Ht EKtLION 1894 2 PAÜIL1 AC 1893 2 GRAVES Witte Bofdoaui a KAUTEKNK 6 ZELTINGER Moeiel BOüRöÜ NE De tessclie zjjn iu don pr jzen begrepen BH dke hoefoelheid verkrijgbaar bji en worden 13 cta per atak teruggenomen ig i SPECIALITEIT W SPECIALITEIT in MANTELS en JAPON8TOFFEN BEKROOND met ZILVER op NAT ei INTERNAT TENTOONSTKLLINCËN Hieuw model kleine Knakjes Openbare Verkooping te STOLWIAK s ten overstaan van ten tte Goida govestigdon Notaris G e FORTÜIJN DHOOGLEEVER op Woenêdag HS October 1899 des morgens te 9 uren aan de Boawmanswoning 12 flesch 1 90 Hairkoeien 6 Yaiirkoelen 8 Graskalvereo 6 vette Varkens Per Fl Pe Ank 45 Fl l 0 66 Nto f 27 75 81 36 42 68 84 42 84 42 87 60 47 0 75 0 86 1 1 86 0 80 1 0 90 1 10 80000 Kilo s best gewonnen HOOI MELKen BOUWGEREEDSCHAPPEN 3 SCHOUWEN BOERENWAGEN met toebehooren HEKKEN VLONDERS BRANDHOUT enz Des mot ns vMr de verkoopiug te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL 622 I L BISSCHOP p F mm Tiendeweg S9 r etroleum Kachels iMioopoFiJiiirDa EERSTE NEDERLAÜDSCHE RUWIELFABRIfil Dtrecimr H BDBOBRS DEVENTER Model A zonder rem en schermen t 87 60 Model S met 90 Model A ti Model AA 4 5 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE AOATENES 155 LUXE ACATü NE 180 P S DAMES KETTINGRIJWTELEN op alle prgzen f6 hooger VcrlH WMfdi tf J C Dyi im GwHla GoüDA Druk van A BRINKMAN Zh 38sle Jaargang Maandag S3 October 1899 MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o ADVERTENTIEN worden geplaatJ t van 15 regels k 50 Centen iedere regel meer Hl Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vim Advert ntiën tot 1 uur des midd € lacéllaii lsrliociieii Dogledcren Cüeinsledcrcii Militaire Wollen § tracaii Tricot Hienia werd de vergadering door de voorzitter gesloten OiDEWATEK l7 hótol Kouings alhier had den Uiden dfzer do aanbostodiiig pla its van pi m 50 000 stuks lunkoeken ten behoeve van den Boerenbond voor Oudewater en omIngeschreven per 104 stuks of 100 K G o a doorMSlingerlandStolw ker8luisvoortll Capelle a ü IJsEi Gistermorgen omstreeks 8 uur ontstond brand m do kolenbergplaats van het stoomgemaal van de Uudo Plaats alhier Do oorzaak was het broeien der kolen Ofschoon de spuit spoedig tor plaatse was kon het vuni met ommers water gchlnscht worden H iiis van 4mslertlani TWEEDE BLAD Zuivere Medicinale STADSNIEUWS LEVERTRAAN il 0 i9 jHT i b j n MIKBIE t Kleiweg E 10 1 OMTVAHGEM DE MKUWK A van OS hi Md Tailleur Kleiweg K 7a 73 i COUDA I rteithimu 1 ïl Gcz MICHAEL KLEIWEG E 66 Rechtszaken Slotkri 81 98 i 81 OCTOBER I Vikrs Njuïiu ilil Curl Nod W S iV U U S 13 100 ililo ilitu ilUi 8 I duu ilito dito 8 Hiimia U l Ooull 1881 984 lTAl il Ii ohr Tmg 1868 81 5 OoiT fa Obl m papier 1868 6 dito ID BdverlSflS PoMüOAL Obl met coupon 8 1 dito ticket 8 0 I iBD Obl Binnenl 18 4 4 dito Oeooo 1880 4 dito bi Rothl 1889 4 dito bü Hop 1889 90 4 d lo m goud leen 1888 6 d lo dito dito 1 84 6 SPA ljs Piirpel ichuld 1881 4 To K u Gopr Conr loen 1890 4 Oec loemng Htie D 1 Ooc leoDin wne C Zoin ArB asp r oblg 1891 Mliioo Obl Buil Sok 1890 6 1 Venezuela Obi 4 onbep 1881 AnarilDAll Obligation 1895 8 BoTTUDAX Sted lami 1894 S NlD N Afr Hinda iï aand ArondBb Tab Mu OsrtilioaUn DeliUaaluhappy dito Kta Hypolbeekb pandbr 4 CuU Hi der Vontenl aaud Or Hypolbeekb pandbr 4 Nedertandvihe baak aand Ned Handelmaalnh dito N W k Pao Hyp b pandbr S 9 Bolt Hypotheekb pandlr 4i Ulr Hypotheekb dito 4 üoniN Ojtt HoDg bank aanl BosL Hypolbeekbank pandb 5 AniïlllA Equt hypolh pandb 4 Uaiw L O Pr Lien rerl 6 NlD Hoil lJ 8poor Mli a nd l 114 Vn Uil tot Kipl r 81 Spw aand l 10 Ned Iiid Spoorwegm aand l 884 j Ned Zuid Atr Spra Mind 6 dito dito dito 1891 dito 5 ITAUI Spoor 1887 89 A EobI 9 Zuidtul 8p mij A H obl S POLKH War ab H Weenen aand Bdii Gr Ru Spw Mij obl 4 Ballilebe dito aand Faalowa dito aand 5 Iwang Domlir dito aand 6 I Knrak Oh Aioir Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AviuKA Cent Pao Sp U obl t Chio k North W pr 0 r aand dito dilo Win 81 Feler obl 7 DenTer k Bio Gr Spm eert r a 1 Ilinoi Central obl In goud 4 j Louur k NailirilliCert TjMnd l Meai o N Bpir M Ie hyp o 61 Hias Kanaal T 4pCt prei aand N rorkOnlaaokWaat aand I 86U dto Ponn Ollio oblig 6 i Oregon Cabf lo hyn Iu goud 6 I 8t Paul MiD i kHaml obl ün Pao Hooflgn obig 48 dito dito Lino Col U liyp 0 5 Canaua Can South Cliert T a nd Vin C Sallw t Na lo h d e O Amaterd Om iibna My aaud 1 Sotterd Trainwe Maal iand NiD Btui Amaterdam aand I 8tad Bolterilam aand 8 Biu n 8tad Antwerpen 1887 8 J Blad BnuMi 1886 8 1 HoHa TkeiH BmuIIi Onelaoli O mm ataalalMllig IttO 5 I K K Ooav B Or 18801 I St xit Sud Madrid II la 1 NiD Tel Bn Avb Spotl oait len lilde liel ijduli lie hand l i iirij iHi ijii iloiir lit sUiiit i üKiirfttiil t nt lionfdprys S Bon Oon M 88 8S 8 Vl 8 24 l es 6ii ey 101 67 100 84 ov 91 SSl 86 SV 10 804 1 184 Het O M bg de reclitbank to Amsterdam eischtc gisteren opzending naar een ryksopvoedingsgpsticht voor twee jonge knapen van 12 en 14 jnai behoon nde tot eone kleine bende van jengdige misdadigers die zioli aan allerlei en ook ernstige dielstnllen schuldig maakten UltQootllKinff tot deelnemtag In de Kansen vuil i i iluor tloii StJinl lliiiulmru gtiWHarbtïrijdii Rnmt GoUllritonj wutinii MiVer U MUlioen 349 325 Hark flwnnnoi iiii etori wortloii f o prij70ii viui iloBO TMiil yixmlüol hnjdomlu GoMlnt mj Ho volRfjiw liHt plnn slechtfl 118 000 lotun buTftl Kyn do volgendo lUt lioogHto pnjM iHovontitoiil 600 000 Murk l Ontvangen de Noiiveauté s in 57V GOLFCAPES Upr a 10 000 Mark fiA pr a B 000 Mark lOfl pr H 8 00 Murk SOApr a 3 000 Mark SlSpr Ik 1 000 Mark 400 Mark 800 Mark 3iOti Miirk l rmiiu V H 10 000 Mk l 11 u ÏOO OOO Miirk pr a 100 000 Mark pnjK a 71 00 Murk1 pnjH a 70 000 Mark1 prijM n rt6 0 l0 Mnrk 1 pnjB a flÜ OOO Mark 1 pnji 11 h 6 000 V arkï pry tt 60 0 O Mwk 1 prys n 000 Mark 1 prijN 11 10 000 Mark a prijï H 20 O O Mark Itrap dn Paris en Velveteens U S VMSO il I I l MN lll l l ll itf I 8 l llli 1 II IP ADVERTJilI lEN 1518 pr a 4 pr ft 140 pr a GEVRAAGD wegens huwelijk v d tegenwoordige tegen Sov of 1 5 l ec o k ceno 381I6S pr a 1 B MarV n fpr H 184 IIU 00 851 pr 3 71 4 21 M totaal Slt l O pnjzüii flinke Werkmeid eii wtirdoii doM iii etniigü maniMf iii 7 kltiMoumtaoloot u ilourdprijR lil tij lo kliiiiH Iwlraiigt Mark 50 000 BUjgt III ilü I kl tot hH ÜOO M m tlo R tot 0 000 M in le tot 66 000 M Ill Ie u t it 7 000 M tn itu fte Uit 76 00 Mark in do 7 i Uit 200 000 Mark uu met du pruiii o fan 80t 000 M veiit U t 500 000 M Voor dl flofHto pnj tr kklu r die offloiool Tastgostold kimt Mi golieel mgiiioel lot nWoliti iuld 8 f 0 vil half i n tinui l lot eluolitii Jiild I 76 üon kwart ariginucl lot nlochti Juld O UO 1 iidtigguldtiti Tuor de volgoiido klauoii zoowel itU d jumU lyst der pnjKeii wtmlftli aaiigü eveii iii bet of¥io eul j trekking pi an vu ir lun ran Imt Wapen ran dun Staat welk plan ik op aaiivfagu gratiii veraend ledere deulneiner tii de lotvrij ontvangt onge iriiagd oniiiiddüllijk na de plaati gehad helilieiiile trekking du ofHmeale trekkiiigslijflt De uitbetaling en versendlng van de prijstin ge cliic lt door niij on dirnkt i n prompt iiaii de winner iiti onder du IrongÉttd Kuheimb U illng jflp I den buHtullmg kan niun eenvoudig per püiiiwisHel opgeven ook tegen r inlioum r Men wendo i c dm in t de aanvraiig om toewmding van loton Toor de spoedig plaats h ibl ende trekking w ipiwUg mogelijk ol uiterlijk tot l November e k met rurtroQweD lot Samuel ilerkscher Senr Biiiilitor en Witwolkniitoor m Hftinburg Duilfli bland van goode getuigen voorzien Adres Hutsineestores Oudemannenhnis Spicrmgstraat F 11 188 110 90 Van ai heden verscli van t Vat EOHT 185 lOOV 5i 85 UIV HPI Münchener Bier A 10 Ct per halve Literglas Aanbevelend 8 lOon 100 114 iTl 58 105 74 104 87 7i J H B OODE Bierhalle Zeugestaart 85 7 V H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder I ing e iroeneiidaal I 108 Voorhanden oen groote Horteering Beliaiigscipapiereii 58 160 tlO 108 10 9J 100 n7 117 101 84 TAFIJTII Choxdijrxstoffexx ZEILEN LINOLEUMS aukblyliMipaMamlddafnocHnrM IrSl ra vooral dftmMmKlntftfMlioMiwirk QtlF f ni Itatk Str W Mm lm otd öl op n atn tn hbrlolMmerk VatnntaV ilWri WMIiill rtl IiM wifli Ml M H W W n MM l Mru 0H t Ir W lwM aa nM 81 J a cl ileelien tMathn