Goudsche Courant, dinsdag 24 oktober 1899

PRIIIMIWG van RIJWIELEli J J r o 8025 Dinsdag S4 October 1890 388te Jaargang m mm courmt ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relcfoon Nu St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 trance per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Telefoen iVo A9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels A 50 Centen iedere regel meer 0 Centen Groote letters wonlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midii Oeoombineerde NATDBR GENEESHflUCHTIiIfi door pUHien kruMrn ocon water llekt lucbt enz llizondere behamieling van Mnuwtlrkten venwakkragen aU gevolg van losbandige leefwijie of jeugdige buitensporighc len hüoM en rugbiden bleekiucllt maaglUdea üiechte il l meuginr ilekten der slofWItMllHC kormlUdea rheuniatlMius Isachlas vlechten en huidziekten Bdlyk penlion Kxterne behandeling in speciale gevallen ProajMCtai up aanvrage rttls en fnac S natnrium Arentsburgh VMOilBUKC bi MN Haag uu de Cieeatbcug Hoüandiclie aatsdiappg van Landbouw Afd Gouda en Omstreken jt = LIJST der GETROKKEN PEUZEIf in de Verloting bij gelegenheid der PAAR DENMARKT te GOUDA op VltlJI l i 20 OCTOItElt l 99 LOT mHMMl Pkijs Nl HUIR NUMMER HMum r 4ri H 88 13 Donkervïle vette Koe 4667 71 Paardedek 196 33 Buntble Kallschot 4672 60 Reisdeken 415 66 Porte mantean 4897 21 Witkop gnistp Vaars 488 57 2 Schilder jen 4729 82 Winkeftascnic 10 Kilo 509 41 Bont HtieriaH 4796 62 Kelderwind 678 45 Vaalbent Knlukalf 4906 52 Carillon 684 79 2 Rijtuiglantaanis 4986 6 Zwarte Rnin Wltvoet jaar Zwarte Witkop Kalfki 781 43 Bont UskaU 5155 17 892 75 Vonwstoel 5261 74 Hoofdstel llül 4U Bont Stierkalf 5330 36 Bont Kuiskalf 11 HO Bant Kalbchot 5463 HO Melkkan 1162 82 Vaal Witkop gniWe Vaars 5509 65 Reisdeken 1174 92 Melkkan 5514 22 Zwartbonte Kalfscbot 1362 5 Zwarte Bles Knin l i jaar 5746 16 Baggerbonte Kalfkoe 1878 77 Voetenzak 5853 89 Kolenbak 1502 99 Luxe Tafeltje Uoefjjzervorin 5940 47 Vaal Stierkalf 1543 35 Zwartbüiitc Kalfvaars 6047 18 Zwarte Kalfkoe 1602 42 Bent Kolskalf 6291 50 Vaal Witkop Kolskalf 18S7 26 Hlauwp Witkop Kalfkoe 6310 4 Bank 1875 54 Bellenlianger Witbont Kuiskall 324 3 Zwartp Merrie 2 jaar 1881 89 6390 28 Zwartbonte Witkop gniste Vaars 2004 84 2 Kjjtniglantaarns 6469 12 Zwartbonte Kalfkoe 2284 56 Potrolfiumstol uii tafel 6483 1 Watcrfomuls 2297 24 ZwartbleH KuUkue 6619 88 2 Bloempotten op Standaard Zwart blaar Kalfkoe 2582 72 Paardodek 6533 30 2554 48 Vaalbont Kniskalf 6570 19 Bontbles Kalfschot 2568 97 Berliner Zilveren Trekpot mot Comloor 6675 46 Vaalbont Kolskalf 2602 56 Régulateur 690 25 Wit Vaalbonte gaiste Koe 2680 70 Vogelkooi 6705 93 Melkkan 2823 23 BontWcs Kalfscliot 7394 87 2 Rvtniglantaarns 2878 37 Zwartboiit Kuiskalf 7607 90 Bak met FrnitmeKJes 21149 9 Blau o Hcliinmiül Hit 7676 76 Barometer 3008 85 tieldkistje 7684 81 Veebroodmes H07 44 Vaal Ktierkalf 7699 81 Zwartbont droge gulste Koe 3410 87 jraaf Riek en Schop 8208 86 Hooisnyder 3567 83 Oraai Kiek en 8chop 8334 73 Koffer 3573 38 Zwartbent Kuiskalf 8353 29 Zwartbonte gniste Koe 3675 78 Bloenitafel 8492 69 Bascule 100 Kilo 3689 96 1 Pot Boter 5 Kilo 8506 53 Waterfilter 3786 27 Zwartbontc Kalfkoe 8851 63 Hoofdstel 3890 1 X Blauwe Melkkan 8985 4 Zwarte Merrie A jaar 4037 91 2 Kminers 8196 1 Rytnig met 4 jarig paard en tuig 4082 51 Boerewagcntuig 9208 34 Bontbles Kalfvaars 4116 94 Hooigraaf 9243 7 Bruine Merrie l s jaar 4130 69 Wagenwip 9477 95 Stallantaarn 4326 98 Zweep met Zilver 9547 68 Leidsel 4343 11 Vaalbonte Kalfkoe 9600 2 Bruine Witvoot merrie 2Vi jaar 4356 14 Zwartbonte Kalfschot 9639 58 Bonilloir 4410 8 Zwarte Merrie 1 jaar 9962 10 Bruine Witvoet Hit 4472 49 Zilvervaal Kuiakall 9988 15 BInuwbunte gaiste Koe Namens bet Bestuur der Hollandscbe Maatschappij van Landbouw De Secretaris A VAN VfeEN Indien gij niet wilt hoesteüi gebruikt de allerwegelbrtroonde eo wereldberoemde Superior Druiven Borsthonig Extract mmh uit de Koninklükf Stooiiilabriek De Honing blocm van n 1 VAJi SiCIIAlli ie Co Ucn llaag Hoilcvnaftrs Nieuw oiovertraflea 1 rof Dr l iobers welhekend Oo b ttelianthe is liet st middel der irorald ft Oo 8 UeiUkDthe BOllwat KiakkoMt Co 8 ICffll QtbO genowt Eoowul oud aU jong Co 8 HelianthO lung in geon huisgoKin outbrflkt n ft Oo a ISeliAIlthe sUAt rqorblurewl ouder Soliotktimlig Luwciclit ft OO S n eÜantbe belpt oahorroepolijk ft Co 8 Heltanthe h Itskroum met ËerodiplontH s ft Go S Meliautbe i Iwkrvoucl mot Ouud ft Co 8 Heltanthe bekraond met ZUvor ft Co 8 Heilanthe vorkiggbiutr in flnetmi an 40 Cf r Cfa en fM 80HAJK SOHAIK SOBAlS SOHAIK BCBAIK 8CHAIK SOHAIK SOHAIK SOHAIK SOHAIK VAN VA S VKS VAN AN VAN VAN VAN VAN VAN uVtTW KBACBT BI IZia AIImii Mht mat FAbrleluiiierli tot TourtdnreDde radicale en zekere genoxing ran alle selfa de meest hardnekbigp xenutit£ iefctenf £ rooral ontataau door afdwalingeo op jeugdig n leeftgd Totale gepesiug van elke zwakte Bleek cuoht fieoauwdheid Hoofdpgo Migraine Hartkloppiog Maagpjja Bleohte BpÖBTortermg Oo vermogen Impokens PoUutione eaz Uit Toerige prospectDRaen llrijipcr ftfwli fl 1 1 1 S dubbeleflesob 1 CV I Opntra l Dspflt Matth r d Ve te Zaltbommsl I Depots I M Cléban i Vo AmBterdam V Jtïappel a Gmvunhi Ta TOBKBN Bottoop B V WIJK Oudatai r tt KOLKMAN Waddimnm H BOLLMAN Bodtmnm PINESG Aï MHF i r a d Uut W 1 Vi DAM HaattrKht A N v Z88SKN Sthoonkorm Cirma WOLFF éb Co Westhaven 198 l7oiula J miESlSS KUamn B 100 Gouda B H viK MILÜ Veerstal B 126 te Gouda A BOIIMAN Afoordr M I Ilalmnani do Jnng J Oxii RottMdam I Iff It V Oourla rn bti alle drofös ZÜIDEK HYPOTHEEKBANK meve tl § $ e BHKUA Nulselukppeli k Kxiiiliil F eD Millloen iuldeil wurap 10 pCI iieslorl Gehrel itriUuiiUt Diraetewrwt Mr H H VAN HAASDIJK en E J DB BRDIJN De Bank verstrekt tmor vitiite termUneu gaUon imder Eerste Hypothecair verband op Hulzen en Landerflen tegen matige rente onder voornUbetathtu mjouiltr bUhwekmttnit mm itdmIuMi aUrlHttttm en geeft 3 en 4 pt t fmiMUrleceii uit in stukken van 1000 600 en 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere iulichtingon te bekomeu ten kantore der Bank zoomede te UoBOi by de Firma MONTIJN t DORTLAND Iet Atelier Studio is het beiie adres voor Venrrootlnten ea Itrprodgctlewerk AanbcTeleiid Fl Singel 582 H ï d WAILS FEAKSCHE STOOMYEEVEEIJ IN clieiiiisclK Wissclierij H OPPEMIIEIMEU I lirol il ii If llotterilnm iJebrcvot i I r Z M den Koaime I r Belfieu Iloofddeptt voor ÜOUDA de Heer A VAN 08 Az S M ialtteit rnor bel stoomen en vurvea rau alle Ileerenen Damnngarderobeu alaoolr alle Kindcrgoedereu Speciale inncbtiug oor het ftUMini u van pliichemautele voeren bont euz Gordgnen taielkleeden enx worden n ar de uienwste en laatRte methode gnvorfd Alle goeduren betzfl ge toornd of irevcrld worden onschadelgk vwtr de ifezondteid volgenfl fltaa hnwerkt JWfii wordt verzoekt up t veilK te lettiui DIT HBT Maq ZUN TAN M RAVKNSWAAY ZONEN OOBINCHEHt Deze THEEËN worden afgele rerd in versegelde pakjes van vij Iwee en een kalf en een Ned one met vermelding van Nomtner en Prija voorzien van uevenstaand Merk volgena de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoeringvan geëerde orders a bhevetende J BREEBAART LZ PRIHA KWALITEIT Rund en Kalfsvleesch Tegen slerk oincurreereiiile prijzea J P van LEEÏÏWEE Kelzersiraal e HMf n goedkvope VieeiM ouwery Stollwerck sche Borstbonbons édnioeerd na voorsefarift van den ton UniveraitBits Prof Oehm Hothul Dr HartoM Bonn hebben sedeit fiO Juren ab Ttnaohtsnd oriddd tegen hoeatan heiaohheid en aandoaning dar ademingiorganm oiWaakaade dianatto bairezeu Bij apoedigo afraaeUng van wanne en koode lacht ia t byiondar aanhevelnuwardig een bonben te gebruiken Verpakking Geda pakjea k 26 oent AloB verkriji ur ki ki is evi vg BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Brengen ter algemeene kennis dat door den Raad dier Clemeente m zijne vergadering van den I Septentber 1899 is genomen het volgende besluit De Raad der gemeente Gouda Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van den 15 Augustus 1899 No 79 Overwegende dat de gebouwen gemerkt wijk K nummers 172 173 en 174 door de germge oppervlakte de wemige gelegenheid om daarin licïit en versche lucht te doen toetreden en d grooto vochtigheid der muren schadelijk voor de openbare gezondheid en ongeschikt voor de bewoning zijn te achten Overwegende dat de gebouwen gemerkt wyk O nummers 07 98 en 99 door hunne lage ligging en door het tengevolge van groote vochtig neid reedi aangevangen verval der muren evenzeer moeten worden geacht ongeschikt voor de bewoning en nadeehg voor de openbare geiondheid te zijn Overwegende dat de aangeduide gebreken der genoemde gebouwen niet voor verbetering vatbaar zijn Gelet op artikel 71 der Verordening regelende de bouwpolitie HEEFT BESLOTEN Te verklaren dat de gebouwen gemerkt wijk K nummers 17a 173 en 174 en wijk O nummers 97 98 en 99 als schadelijk voor de openbare gelondheid voor het bewonen ongchrhikt zijn en te bepalen dat zy door do bewoner binnen dertig dagen zullen moeten ontruimd zijn Geschiedende deze kennisgeving ter voldoening aan Artikel 74 der Verordening regelende de bouwpolitie in de gemeente Gouda Gouda ai October 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER ItuileniHiidscli Ovmichl De tgding van de nederlaag der Boeren by Glencoe is hier te lande algemeen met innig leedwezen ontvangen Deze nitBlagis daarom zoo te betrenren dat nn de medestanders der Tritevaalsche Boeren in do Kaapkolonie geen moed znllen hebben hun partji te kiezen Het geschut der Engelschen heeft hun de overwinning bezorgd dat schijnt zeker maar 1 de nederlaag zoo afdoendu is als Engelsche berichten beweren mag betwijfeld worden Het bericht dat de Daily Mail nit het kamp van Glencoe ontvangen heeft luidt als volgt FEVILLEIOX GedeBksehrillen van een Gelokueker ANIHEAL DE VOIJDELmQ aar het Franseh DOOR W NUTTER 319 Om die naargeestige gedachten en beelden te verdrijven stond Raphael op en be on zijn kamer op en neer te loopen en bladerde in een boek of monsterde zichzelf voor den spiegel en schikte nog iets aan rijn kleeding Maar hij kon een zekere gewaarwording van onrust van sombere droefgeestigheid niet van zich schudden AU een loodzware last drukte hem iets temeer hij wist niet wat Zijn diepe en onaitsprekelijke bhjdschap het Dbeschrijfelijkc gevoel van geluk maakte plaats voor vrees en verschrikking voor vage doch overweldigende voorgevoelens van naderend onheilHet werd Raphael bang om het hart het werd hem ondragelij k benauwd op zijn kamer Hij wist iichr ïf m het minst geen reden te geven van dezen moedstoestand Misschien vloeide het oort uift een slapeloos dooigebrac ten nacht misschien was het de terugwerking van 6c overspanning der laatste dagen de natuur die aldus kastijdend het verbroken evenwicht in zijn geschokt organisme herstelde misschien had x a xwaarmoedige Luim Ons geschntvnnr in het begin van het gevecht heeft den slag beslist Do bezetting van Dundee Hill door de Boeren was een verrassing hoewel de voorpuston don geheelen nacht door schoten gewisseld hadden Eerst toen een granaat over do stad heen in het kamp sprong werd hun tegenwoordigheid ontdekt Toen volgde de eene granaat op de andere Op don heuvel zwermden de Boeren Maar onze artillerie ging aan het werk met prachtigen ijver en juistheid Uit het kamp kou ik de granaten zien vallen tusschon de kanonnou van de Boeren met opmerkelijke nauwkeurigheid en de uitwerking was verschrikkelijk want de vijand was zeer talrjjk en bevond zich op een zeer blootgestelde plaats glntosschen hadden de Boeren den geheelen heuvel tusschen Smith s hoeve en Dundee Kopje bezet vlak ten zuiden van het kamp en in die richting vertrokken onze infanterie on cavalerie Het gevocht was bijzonder hevig en in de vallei buiten de stad Zoodra het kanonvnnr van de Boeren ophield gaf generaal Hymons de infanterie last de stelling te nemen Het stormloopen van de Britsche iiitiuiterie was prachtig De manier waarop de King s Royal Kifles en de Dublin Fusiliers de stelling der Boeren bestormden was een van de schitterendste tooneelen die ik ooit bijgewoond heb Alloen de onverbeterlflke en geniale wijze waarop generaal Syinons zijn mansobappun tot aulk vechten opgelfAd had belette dat de aanval werd afgeslagen Do geringste aarzoling en de slag was verloren geweest De kanonnen waren zooveel ik zien kon alle verlaten De Boeren hadden geen tjd om ze mee te nemen De stroom van vluchtelingen stortte den heuvel af in de vallei waar het gevecht onverminderd voortging vluchtende vyand werd achtervolgd door de cavalerie bereden infanterie en artillerie Denzelfden lof dien de correspondent van de Daily Mail don in dit gevecht doodeliik gewonden opperbevelhebber toezwaait leest men ook in het offlcieele rapport van genoraal White Tot mi n spijt seinde hij moot ik melden dat generaal Syraons doodeiyk gewond is Het bolangrökc succes is te danken aan zyn groeten moed zgn uitstekende hoedanigheden als aanvoerder zyn edel voorbeeld en het vertrouwen dat hg zjn manschappen Inboezemde öeneraal Syihons is geiyk de telegraaf ons meldt reeds overleden Do eerste opperbevelhebber die tegen de Boeren in het veld trekt betaalt t met zgn leven Het percentage der gedoode en gewonde officieren Is weer verbazend hoog Volgens de nieuwste opgaven zgn by ölencoe 31 man de meest eenvoudige en natuurlijke oorzaak was mogelijk een gevolg van een niet in orde zijn van de maag een voorbijgaande onpasselijkheid Raphael wist het niet Het eenige wat hij wist was dat hy de helft van ztjn leven aou willen afstaan dat dese dag maar voorbij was Een dag als de e had hem altijd onheil aangebracht onverwachte onherstelbare rampen waren op tijden als deze altijd over zijn hoofd losgebarsten en een inwendige stem zeide hem dat hij ook thans maar het best deed zich voorbereid te houden het was ot een booze geest tergende en vermaak scheppende in het scheppen van lijden hem influisterde dat het noodlot ditmaal geen uitzondering zou maken maar hem ook thans weer een slag zott weten te bereiden Het tien uur in den morgen Van voor de woning van Isidore Potard vertrokken zes rijtuigen Een uur later hielden de rijtuif en stil voor de kerk SainteMarguerite Er was veel volk in de kerk men verdrong zich aan den ingang Raphael en Emilie stegen uit een gemompel van verwondering liep door de massa Alle mannelijke toeschouwers benijdden den jonkman het mei dat aan zijn arm hing in haar blank costuum verlegen en als beschaamd de oogen ternederslaande en blozende nu zooveel blikken op haar gevestigd waren Sim gesneuveld en 151 gewond daarvan met inbegrip van de sedert overleden gewonden 11 ofllcieren gedood en 21 gewund Men zou er uit opmaken dat al loopon do Boorett weg zoudra zg oen Rooibaatjo zieiï volgen de Kapenaarsj zy de kunst nog niot verleerd hebbon de officieren uit to pikken In aanzieniyke militaire kringen is mei te Landen hier van uordeel dat de aanvat dor Boeren te Ulencoe on Dundee vourbarig was en dat eene gruotere llocrenmacht heia eerlang herbalen zal maar men vindt dat het verlies van hun geschut do Boeren ten zeerste moot belemmeren Daarom oordeelon andere deskundigen dat Joubert zyn aanvallende tactiek voor een zuiver delonsio beleid zal prgs geven Welko is na de beteokonis van het door de Engelschen behaalde voordcel f vraagt de Parijscho Matin Hct mislukken van een aanval is altyd ernstig vooral als men bedenkt dat het nemen van het kamp van Oraigside naby Dundee een aanzieniyk moreel effect zou gehad hebben Maar do Boeren zyn teruggetrokken en zyn niet vervolgd Zy hebben een positie verloren doch niet een legercorps Bovendien trekt een aanzienlgk corps dat 9IK Ü man sterk moot zgn ten Oosten van Ladysmith op en moet do gemeenschap tusschen Glencoe en Ladysmith verbroken zgn Van drie zyden rukken do Boeren tegen Latftmitb op Aan een zijde aan hot Noorden zgn zy geslagen Er blijven nu nog over de beide legers van de flanken Zal sir George White de verbinding dier beide legere kunnen belottoni Zullen de Boeren dio by Glenooe voor een oogenblik uit elkaar zju gedreven zich weer horstellen en weer offensief optreden togen de troepen van generaal Syraons f De affaire van Glencoe is nog slecbts een eerste periode in een ry van operation Dat die Afrikaandors nu roods allo plannen om met do ïransvalers en Vrüstaters goracene zaak te maken zouden hebben opgegeven gelgk een telegram uit Kaapstad ons wil wijs maken is natunrlgk ougcryrad De Afrikaander is van son ander makciy dan deze heeron correspondenten donken on de Engelschen zullen dat aan den tegonstand dien zy nog znllen vinden ook wel meOien Het gejuich in oen deel van de Kngelsche pers over de behaalde overwinningen is dan ook wat voorbarig Hot ziet er wel donker uit nn In Natal Op Glencoe is Elandslaagte mot een nieuwe nederlaag voor de Bonreu gevolgd Daar hebben zy alweer kanonnon verloren generaal Koek is gesneavcld Ilie valt tegen generaal Hymons weg Dan is kolonel Schiel do bevelhebber van het korps Dnitsche vry willigers krygsgevangen gemaakt En vele der toeschouwsters wcnwihtcn zich m haar plaats Wat zijn ze beide nog jong Welk een prachtig paar I Wie zqn het f Wat riet de bruid er allerliefst uit wEn toch eenvoudig f Als dat paartje niet gelukkig wordfr dan moeten ze het trouwen maar afschaffen De dienst nam een aanvang Terwijl de mis begon beeftle Raphael Hij was ongeduldig dat de zegen zou uitgesproken worden Eerst als door den priesterlijken zegen onze vereeniging gewijd is ml ik gerust kunnen zijn had Raphael in zijn hart gezegd Eerst dan zal ik kunnen gelooven dat alles heerlijke werkelijkheid ia en geen nieuwe intngue van het noodlot Onder den dienst keek hij rond en naar boven als zocht hij de plaats van waar de donderslag hem zou kunnen vall n Er geschiedde evenwel niets Het pchtig ja werd door de jonggehuwden uitgesprokei De priester breidde de armen uit en zegende hen Voor God en voor de mensrhcn behoorden Raphael en Frailie aan clkiind r M Êmdelyk mompelde de eerste n i ma ïW jj n op on Nu kan geen onheil ons mew V ffen NU kan niets ons meer schoideU M 9 wij elkanders I God heeft toeges n dat fc tt n van zijn dienaar over ons word uitgesproken Hij zal niet toelaten dat de machten der duisternis stoornis zullen aanbrengen en een groot aantal Boeren met hom Zoo vielen er ook Vrjdag by Oleneue vele Booren de Engelschen in handen Wat er te Elandslaagte verder voor de Boeren verloren gjiig verteld het telegram van generaal White En oen ander telegram zegt dat ook onzo landgonooten daar gevochten Itebbeii Wat is er geworden van die kloine dappere schaar f Hun moederland is trotsch op hen en wacht nu met angstige spanning bericht wat hun lot is geweest op dezen nieuwen dag van onheil Buitengewone Zondngsnnmmers der Engelsche bladen behelzen het volgende telegram uit Glencoe van Vrydagavond Onze cavalerie die do Boeren achtervolgde stiet hedenmiddag op cou andore aanzieniyke legiirmacbt van den vgand en opende het vuur Do stryd duurt nog voort Te twee uur in den middag werd zwaar vuren gehoord ton Noordweston van hnt kamp Jlencoo werd gisteren naar do noordelöko hoofdrolonno dor Boeren aangevallen De Engelsehon hebben een goed versterkte stelling die onder bevel van gonoraal Yule wordt verdedigd Een telegram uit Glencoe meldt dat genoraal Jonbert s leger de Engelschen in hun versterkingen aanvalt Verspreide Berichten I rahkbuk Arton die gratie verkregen heeft en zich reeds up vrge voeten bevindt moet zeer verouderd zyn Den laatstou lyd van zyn detentie lag hy in het Ziekenhuis omdat hyzeer leed aan de gevolgen van een brellk doch zich happig tegen do operatie verzotte Hki oie Te Brussel wordt verzekerd dat men aan het hof van koning Leojiold van een aanstaand huweiyk tusschen anrlshfirtogin HW phanic van Oostenrijk en den Hongaarscben graaf Lonyai niets weet 74 Mynwerkcrs te Herstal hebben den arbeid gestaakt en eischen loonsverhooging DlUTSCIII ANn Namens 400 bewoners van Munster is aan keizer Wilhelm oen telegram gezonden waarin zg in vei band mot de politieke beteokonis van den oorlog in Zuid Afrikn beloven allo partytwiston te zullen laten varen en verzekeren dat zy do lasten tot instandhouding van een sterke Duitsche vloot gaarne znllen dragen daar Dnitscbland voor zyn aan Na de inzegening nam de priester het woord en richtte enkele woorden eenvoudig en treffend tot de jongeheden die hij zooeven voor altijd aan elkaar had verbonden Hij maande hen het goede aan bepleitte de deugd als de eenige zekere weg tot geluk De prienter emdipde zyn rede De Kerk was weldra verlaten Aan den ingang stonden nog slechts twee personen ccn vrouw en een man De vrouw was gesluierd De man droeg een militair uniform en scheen iemand op loettijd Zij wiHselden op Huisterendon toon enkele woorden vervolgens groette de oude soldaat de gesluierde vrouw eerbiedig en verwijderde zich terwijl hij zijn lange knevel opdraaide De gesluierde vrouw verwijderde zich eveneens m een andere richting Deze vrouw was prinses Olympia De oude soldaat was Jacques Aubry of baron de Maubert HOOFDSTUK XXVIIDE BRUitorr Het huwelijk werd gevierd in de woning van Isidore Votard m de groote kamer van zijn huis Deze kamer was door de werlieden der falinek ver iord geworden er hingen veelkleurige guirlahded langs de muren de wanden waren onzichtbaar door de massa levende bloemen van alle kleuren vormen en geuren fFordt vermk J