Goudsche Courant, dinsdag 24 oktober 1899

aSste Jaargang Woensdag 85 October 1899 Noa 802 priJMo aji door den staal geüaraudecrd OitDoodlging tot deelneming in de Kansen n de door don Staal Hambu ge irbor le gnxito Oeldlütorij woarin zeker U MiUioen 349 325 Hark Kewannao moeten wonleu De prijzen M deie teel roordoel biedende Geldlotenj die ol o hel plan lecHeï TMO loten be i rijn de rolgende Uo hoogjis prijs ia evenlueet B004 00 Mark Premie T SOO OOO Mk I pr a JOO Oon Mark 1 pr 100 000 Mark priji a 76 100 Mark 1 prjja a 70 000 Mark 1 prijs a S 000 Hark 1 prijs a 0 000 Mark 1 prijs u 55 000 1 ark Sprijz s JO OfO Mark 1 prijs a 4 000 Mark l prijs u SO Ono Mark prijz a JO O O Mark GOÜBSCHE COIRAMT ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rrirruiiu M Mv Litg ave dezer Courant geseliieilt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iraneo per jwst 1 70 Afzonderlijke Nomro rs VI IF CENTEN Teletaen Ho Ut ADVEUTENTIEN worden gejdaatst van 1 5 regels a 50 Jenten ietlere regel meer i Centen jroote letters worden l erckend naar plaatsruimte Iiiisending van Advertentiën tot 1 uur des inidd pr a 10 000 Mark 6 pr a 1 000 Mark 108 pr a 8 00 Mark JOdpr a 000Mark iUpr a 1 000 Mark 1618 pr a 400 Mark iO pr a 300 U rk UOpr a 100 Mark 3S96i pr s I i Mark pr a m 10 S61pr a73 Il H totaal Bt UO prijzen on worden deta in ocniga maanden In 7 klassen UltKClOOt De Hoofdpr B In de I e klasse bedraagt Mark lO tJOn stiigt m de o kl tol 1 11 000 M ig de e lol n 000 M in de e lot 66 000 H lu de e lot 70 000 M m do 6e lol 7f qo Mark in de 7o tol SOO OOO Mark en mat de proni o an 100 000 M event lol 500 000 M Voor de oeralo prij lrekkin die oBoieel ia vaalgeetold kost een BeLeel origineel lol sleehts Gnid 3 60 een half oriRinwl lol sleefala Quid 1 16 een kwart origineel lol slechts Ould O 80 Da inleggoldon voor de volgende klaa m zoowel als de jniata bjal dor prijzen wor len aau o ioven In het offlcieolo Irekkingsplan voor zien van hot Wapen van den Staal wolk plan ik op aanvrage gratis veiMnd lodore daelnemer in do loterij ontvanxt onge rnagd onmiddellijk na do plaat gehad hebliendo trokjciug de oSinoolo lrokking l jst De uitbetalingen versending van de prljsen geschiedt iloor bij en dir kt onprompt aan de winnen an onder do stronjele geheimhouding loilero boelelling kan mei eenioudig porpostwisaol opgeven ook togen r mbours Mon wende zich ijua I i November e k PriDteinps NOUVEAUTÉS Wg verzoeken de Dames die ons geïllnstreerd mode album voor het Winternei oen nog niet ontvangen hebken dit te willen aanvragen aan 11 JULES JALUZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand gratig en firaneo toegezonden Bestellingen van al 25 irancs vrg van alle kosten aan hnis met verhooging Heixpeditie kanloor Ie Koiendjai N ü ItOPi PD 1KB 9ÜDE f SCHIEDAMMEB GENEyüI Vflrkrjjgbau biji M PEETERS Jz N B A U beviji nn achtBaid ia eaohet en kurk ataeds Toore iea nu den uam der Firma P HOPPB Een ware Schal Toor de ongalukki a ilacbtoffara dar ZelfbaTlakking Onania n gehe in it p ttuigan ia bat baroamda werk Z Dr Retau g ELFBEWAKl Hollatidacbe aitgare met 27 atb Prgi 2 fpildan lador die aan da erachriïkelgke garolgen ran dnui ondangd Ijidt moat hat laun da oprechta laanng die het geeft redt Jaarlök daiiend van een ukereo dood T e verlirggeu bj het Ver laga Migatin te Lm jHüg Nenmarkt 3i franco tegen inzending ran liat badngj ook m poetüagoli en in eiken boakbandal in Holland A SLEGT baraelttiob aan tot het leveren Tan Zuiver Zeenwwh Tarwebrood i eenl de K O MEIIWK tIAVKN 28 Hf Bekroond op de Internationale Teng toonitalling ran Uakkerg Haalderi en Kook knnit ta t aravmiage met een diploma Vergald Zilreran Medaille FEANSCHE ST00MVEE7EEU cheiiilsrhr Wusrlieril TAX H 01 PE IIEI1I1EK 19 KrtiUknile Rottentatn OabNTataurd door l M den Koninp der Belgen BoofddepAt roor UOUDA de Heer A VAN OS z öpeoialitail roor het itooraeu en rerra Tah attt Hearen en r anieigBrderoben alaoob alle Sindergoederen Bpaeule innchting roor bet itoom n lan ploonamanteli Teereo bont ene Oordgnen talelkleaden ent worden naar da oianwita an laatate methode gererfd Alle goederen hettj geitoomd of geTertd woidan onaohsdelijk Toor de geiondneid rolgant ataal bewerkt faii ExDclitr DarUiJui wordt dil mid Tinwiaod utwMi luwryTiug aagawaad Uatm Klieumatiak loli t T r oudh eld p li la dan T SSSai Mf W f pr hSBï vv ünST p Ü 2 II di ntdaii i ook leden Tartrouwen Hwi letto op het bbrJftkHmerk iokerï id 1 25 7Do eliM o deg in de meoeta aiHtlhokoD To anutarduii bu Ulolh aiban Tu Ta au litiidorH t U Klltf linnNlll EEMIEFOTTANTm Hen wordt rertocht p t IIEItK te letten Ulf UBT MaDMMN tak RAVKNSWAAYZüIMKX OORINCHBH Ueae TIIBKËN worden afgele rerd in reriegelde pakjea ran x gt ttM tn een haf ea een Ned one met rermelding ran Nommer en IPröe Toonien Tan nerenstaand Merk rolgeni de Wet gadepo neerd Zich tot de uttroering Tan geeerde orden aanbe j lend J BREEBAART Lt EfiRSTS REDERLANDSCHfi RUWULFABRIEK Directeur H HIIBGKB S Model A onder rem en schermen t 87 50 90 Moijcl A met Model J 110 DEVENTER Mo4 l AA Model AAA LUXïf RIJWJKL GEWONE ACATENES LUXE ACATÏ KE 126 145 160 a 155 180 180 P 8 DAMKS KKTTINURMWIELEN op Jle prijiep I 5 hoogor ertefNfftw r J G DIRUITII GouiU Vraagt Uwen Buttelaar Hoofdprijs ov 600 000 Mi lei liicde ÏA gelaii de kud PRIMA SMITS STOUT uU de Bierbrouwerij de 3 Hoefljzers BHKDA Het meeit makeUJke Het meest Toedzame Hel meeit vernerkODde BcKtelJlngen worden aangenomen bjj onzen Vertegenwoordiger den Haer HENRI DUIJNSTÉE Markt cr U Kort orsnicbt onser PrUaooorant A a u F 2 f l Lf iJ I 7 van aH 16 50 per 12 fless H RO JUK erf WITTE POHTWI INEN 15 12 MAIJEKA S droog en zoet is 12 2 VERMOUTH laTnrin 160 Umi I BODEWA CHAMPAGNE 175 O 1 e Cl A g CÜUNAC k f 1 76 I 2 25 1 2 75 J 3 25 f 3 75 en 5 £ SCOTCH WHI SKY 2 25 a o Per Fl Per Ank 45 Fl T H 5 USTBAC I 0 65 Nto i 27 75 g g CHATKAU VALK08E 0 75 31 f ï J 8t ESÏEPHE 0 85 se 2 £ 2 PAl lLLAC 1893 125 63 o O 5 OKAVKH Witte Bordeaoi I 0 80 34 f P O I NAUTEENE l lo i S S o ZELTINOEB Moezel o 90 3750 1 BoijRGO NÉ r 1 10 ï s g Do flcische zijn in den prijzen begrepen en worden 4 3 ets perrtuk ternggenomen Bfl elke hoeircollieid verkrijgbaar bg GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao Oiaimaöge door lc nieuwila uitvindingen op raarhioaal gobiod rerbeterd fUirteatle en ultrtdtoud gebruik van Bint m lijnato grondetolfon garamiiwoi lm verbruiker van StoUwarck a Chocolade en Cacao om aanbevejanawaardip fuhrikaat naiiwkoang beantwoordomle aan den inhoud dar i o Btiiotten Dt irma haalde 17 Brevclti itl8 IfoneTornacler 44 Eoro Olploma s gouden enz Medailles oen bewijs an nltfliunu iid fijn abrika t VeetU 18J4 lirecf do Acoadcmie national de rarii Moiu wou d aamoiia nna Hadallle yremlèni rlmae an oon dAratloo daTotr axeaUanta fftbrloatlon da Ohooolat bonbons ïarlea eto sto SMIWtrgk t fcbrikaat ia Terkrijgbaar by U H Confiseani Banketbakker enz na nenaaalrertegenwoordiger foor NaderhuHl Miu Mattenledt Amaterdam Kalrorstraat lOS mot fortroowen tot Samuel Hecirgcher Seiir Bankier en Wisselkantoor ift Hamburg w Duitscbland De Orma Ta CREBAIS Goiiilaa alTW S l ir ij Ji Patent H Stollen muieurr ImiDfin uits ltn Du Huil mi UKunreiitti rmnuni 55 We Vrontt Er nttf att wornung f iw 4 wojj s tnwumt liü Mm te w tekMnm tfiTtht tt nt tiachahmuiii eH gegebti n kMuft ethtr aimre Melt tcharfen H SfoUoi Mr ml w Jlfeet ttet In itleJmi tluettemHuitii i turn meer fitttt lult iHimMmtl tuefhiitil at ag rrttMittie mi r tt t tK itt t trtUt aM frtmt kt dTane Indien eü niet wilt hoe ste gflbruil llerwega bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borsthonig Extract mma uit de Koninkiyke Stoomfabriek De Honingbloem van H Ka VAtH CHAIK COa Ueq Haag BoBevjfaiicien VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK SCHAIK 8CHA1K SCHAIK 80BAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK ft Co R Heliantbe j het be le middel dor wereld Co Heliantbe gSjiooei K inkiioo t Merki NIGHTCAP 9 t J Ta TpaKBN Bo to0p B WijK Oudnm r U KOLKMAN WaddüavttK H ROLLHAN Bodtfnnm PINKSB Nietuoerlierk a d IJtel W J raa DAM Haattrttkt A N t kZESüKN Schoonhxm ft B HellAntbe olboeet mowoI oud U jong ft C0 8 Heliantbe uiag in goe huiBgezin outbroken ft Co t Heliantbe etaal loarljlDrend onder Sehoikuudig toaiickL ft Co a Meliaotbe bolpt onherroepolyk ft Co S Uetiantbe is bakrooad mH Ëonidiplon Co S Heliantbe i bekroond met ioud ft Oo t Heliantbe beknund met ZHrer ft Co 8 Heliantbe i verkrüaluuir in flaoooe nn 4 JCU fO Cf em ft fin WOLfF A Co Waatharaa 198 Gouda PMIXBim Kleiweg E 100 QMdt K H TAR MILD Vaeratal B 126 U Oeitda A BOUMAN Uoordr lU 1 GotDA Drak van A BHTNKMAn Zs Uuiteiilandsch Overzicht De vertegenwoordiger vnn het Handelsblad heelt den gezant der Z Kepablitk dr Leyds gesproken Deze zeide dat het voor hem moeiljjk is een meening te geven over de gevechten voor Glencoe en Dniidee want bij kan zich geen meeiiing vormen op grond van de eenige berichten de telegrammen nit Engelsche bron Dr Leyds ontvangt geen enkel telegram meer Hy onderstelt dat de telegrammen die aan hein worden toegezonden worden ondcrscliept en achtergolionden door de censnnr Alle kabels zijn in Britsche handen Zonder daarom een zeer bepaalde moening te kannen hebben is dr Leyds nochtans van oordeel dut de toestand gelgk deze thans is niet al te slecht is voor de Boeren De blngelsche telegrammen worden voor het pobljf k en voor de Britsche markt gemaakt es ijn dus waarschijnlijk veel te optimistisch Het leit dat de Boeren zich teragtrckkcn na een gevecht te hebben aangegaan om zich verder opnienw te lormeeren beteekent nog niet dat zjj een nederlaag hebben geleden Deze handelwijze maakt doel nit van hnn tactiek en bewijst niet dat zij tot dnsver ernstige échecs hebben geleden Dr Leyds kan evenmin iets zoggen omtrent den vermoedeiyken dunr van den oorlog Op do vraag ol het mogelijk is gelijk in een f telegram werd bericht dat de uanVoerders der Boeren niet in telegraphischc gemeenschap konden blijven verklaarde dr Leyds dat de Hoercnafdeelingcn onderling gemeenschap kunnen onderhouden door iniddel van spiegels lieliographie Maar als het mist zijn deze middelen van gemeenschap niet langer mo iel k Do Temps heeft een telegram uit Londen volgens hetwelk iemand di e op de hoogte is van hetgeen aan het departement van oorlog omgaat zon hebben verklaard dat dit departement sinds Zaterdagavond berichten heeft outvaiigen omtrent een tweede aanvallend optreden van de Boeren togen lilepcoe Bü dit nieuwe treffen waaraan de Hoeren die den vorigen dag waren slaags geweest zonden hebben deelgenomen zouden do Engelschen de nederlaag hebben geleden en dusdanige verliezen hebben ondergaan dat het i nisteric van oorlog do tijding van cenig voor do Engelschen gunstiger treffen zon willen afwachten alvorens de verliefzen ter kojinis van het publiek te brengen Het geval van Klandslaagte bad enkel tot gevolg de troepen van White te trekken en bezig FEVËLLEJOIV Gedenkschi illen van een iülokioeker AMIBAl de VONDELING JVaar ket Fransch DOOR W NU lTER Men had een soort troon opgeslagen met oen hemel van levend groen waarttisbclien witte en roode rozen dit was de zitplaats van het jonge paar i r waren veel genoodigden iJe familie vap Potard w u niet talrijk de familie van Raphael bestond uit een eitkci persoon zgn vader Maar al de werklieden vergeBcld van hunne vrouwen of hupne mei yes waren uitgenoodi en geen enkele die daarvan geen gebruik wUde maken Van den aanvang at heerttchte er een uiterst vroolijke pleizicrige stemming Allen gevoelden zich volkomen op hun gemak Kr was niet de minste achterhoudendheid of gedwongenheid Wat de gevoerde gesprekken tekort schoten aan diplomatieke gepolijstheid werdnuiQiichoots vergoed door den prettigen vrijentoon Voor de eerste maal sedert langen lijd gaf Ri4 hael zich geheel over aan een geluk zohder dreigenden achtergrond zijn sombere voorgevoelens van dezcif tnorg waren bmguunerhand ver te honden terwijl de twee andere colonnes van generaal lonbert togen Glencoe opereerden De Temps voegt bieraan toe dat do St lames Uazette bevestigt dat de Boeren den aanval hebben uitgestrekt tot in d Engelsche verschansingen en het veld hunner operation uitbreiden De Boeren die den eersten keer by Ulcneoe waren teruggedreven namen aan den tweeden aanval op Gloncoo deel Do Kolonels Scott en Ijiishlon zjjn te Elandslaagte gesneuveld Kimberley Maleking en Rhodesia blijven geheel afgesneden van hun basis in de Kaap en Natal t e Transvalers hebben de lijnon van Ottosboop tot Boshof in hun macht Het Engelsche ministerie van oorlog geeft gccne bevestiging van het bericht van een tweede nederlaag der Boeren bü tileneoe De Boeren zjjn daar Zaterdag na het wisselen van enkele schoten ternggetrokkeu Daarentegen hebben de Engelschen Dundee ontruimd toen zü vernamen dat een groole Boeronmacht uit het noordoosten oprukt vermoedelijk is dit de meergemelde nitZoeloeland Ook de diHÏd van generaal Kork wordt door het ministerie van oorlog niet bevestigd niet de generaal zelf maar ijn zoon is gesneuveld Wyndhnm leest i n hot Lsgerbnis do laatate berichten voor van het oorlogsveld in iNatai heden in de vroegte ontvangen en door Wolseley aldus suamgevat Een sterke macht Boeren is nit het noorden en westen verschenen tog n de troepen van generaal Vale oprnkkende die zich mitsdien van Dundee terng en zijn troepen aan het spoorwegkrnispnnt bjj Glencoe samentrok Wy onderstellen dat toen deze operatie bewerkstelligd is de gekwetsten en geneesheeren te Dundee gelaten zün Generaal White behoudt zyn positie te Ladysmith en ontvangt versterking uit Maritzbnrg De strijdmacht der Boeren schynt in getalsterkte verreweg de meerderheid te hebben Uit deze verklaring schynt te blijken dat het gerucht van een tweede Engelsche overwinning te Glencoe onjuist is De oorlogsi orrospondent van de Daily Mail seint uit Ladysmith bijzonderheden over het gevecht van Zaterdag te Elimdslnngte Generaal White besloot Vrjdag de stelling der Boeren aan te ta steu waartoe Vrjdag ecii sterke afdeeling op verkenning uitging Daarby maakte de Engelschen vier kry gs zwakt en verdwenen hij had hoop voor de toekomst en bedwelmde zich aan de zoete blikken aijner jonge vrouw ïfij overzag de aanwezigen wier vrool ijkheid steeds toenam en zich steeds luidruchtiger uit te de wijn en de verschillende tcosten werktqp in geencn deele kalmeerend Die van nature levendig waren werden hoe langer hoe uitbundiger m hun vreugdebetoon de meer bedeesden gevoelden zich meegesleept en deden heldhaftige j ogmgen om hun schroom te overwinnen vreezende in staat van doodzonde te vallen met zich stil te toonen W l zetten de wanhopige pogingen om geen oogenUik stil te zijn nu en dan aan de vroohjkheid een zekere gemaaktheid bij maar er waron m aar enkelen die dat opmerkten en dat waren juibt de meest stillen die zich door deze ontdekking getroost en gesterkt gevoelden ledereen was cr op uit om te laten zien dat hij pleizier had Ue vrees om een oogenblik stil te zijn en zoodoende de vreeselijke verdenking op zich in latien tot de stillen te Iwrhooren deed alleraan tegelijk praten en Uchen en schreeuwen wetende dat een loutere verdenking van stilheid op zich te laden in de wereld meer afschuw en minachting medebrengt dan Ijetraptite worden op zakkenfoQen Men vertelde dezelfde aardigheid en dkt was van de meeste aardigheden de eepi e aardigheid liever zesmaal dan een oogenblik te zwijgen en te luisteren Één enkel onverstandig oogenblik van stilzwijgei beslist dikwijls over iemands reputatie van gezeUii heid in ongunstigen zin liet komt er weinig op aan dauw te zijn Dal merken allern degenen op die niet flauw zyn en dezen gerangenen Zaterdagoibtond begonnen de Engolschen op te rukken tegen de stelling der Boeren die twaalf honderd man telden met artillerie en maxima De Boeren hielden 68 sterke stelling op een lienvel bezuiden ElMdslaagle bezet Punlsertieiiien brachten de Kugelsrlieu wier huofdnogiiu ik natunrlyk wat de Natalsche lyn te lierovi ron teneinde de Ifemeenschap tosschen Ladysmith en Glepcoe te herstellen Dnnr geiyk te Jloncoe begon de artillerie den stryd waarbij lo hlngelsche infanterie do Boeren verdreef van de kopjes die de eigeniyke hoofdstelling omgaven Driemaal werd het Boerengeschnt tot zwygcn gebracht maar telkens keerden do Buercjikaiionniers terug zoodra het Engehchc geschut verplaatst werd Den geheeten Zaterdagmiddag danrde hot verwoede arttlleriodael voort Twee prachtig opgestelde Boirenkanonnen schoten rnlin twee unr met vorderfbrengonde uitwerking voort Tegen den avond bestormden do GordonHooglanders en de Devonshire en Manchesterregimenten gesteund deur rnlterg de stelling der Boeren ondanks het geweldige geweervuur dat necrhngelde op de bestormers Tweemaal aarzelden deze maar iioedig hervatten zy den sturmpax onderweg de Boeren overal hajonetteerend Toen weifelden ook de Boeren maar inziende dut zy overmand wiven heschen zy do witte vlag Twee ol drfehonderd Bperen echter liepen weg gevild luor ié Kngpischo lanciors e er ettelijke ncerstlelen Een duistere avond viel toen hetgeen de vervolging en het oprapen van de tairyke gewonden belemmerde Het heet dat de verscholen Boerenkorpsen daarby verraad ploegden door te schieten op de GordonHoog landers terwyi deze bezig wuren gewonden ap te nomen De Engelsche generaal French biykt do operatie geleid te hebben White was alleen s nii dags tegenwoordig De Hehotsehe lloogMnders verklaren dat de Boeren vochten met leenwenpoed De bestorming van Dnrgri in Britsch Indie noemden zy vergeleken bjj de best orming van den heuvel by ElandslaagtCj kinderwerk De doeden der Boeren alleen worden op vjerlioiiderd geraamd under hen genoraal Koek die spoedig aan zifno wouden bezweek alsook een neef van generaal Joubcrt De Engelseben vermeesterden het kamp der Boeren mot al wat er in was voorts geschat alsook drie Uoervaandels ook mankten zy vele krijgsgevangenen waaronder kolonel Hchiel Ken krygsgevangene zeide do afwezigheid vah de roocc Engelsche uniformen bracht ons in de war wy dachten dat de aanvallers geen Engelschen waren zijn in de eerste plaats niet zoo Hauw om dat te verwijten en lyn voort altijd Koalanig in de rainder td dat hun meening van geen waardt is Er werden vele toepasselijke voordrartiten ten beste gegeven allen hadden zich inderhaant voor bereid de winkel van bruUoflsbenoodigdheden atgctoopen en zich het een of ander aangescliaft eu zich aan het van buiten leeren gezet Ue meest stoutmocdigen traden het eerst op daarna Ie minder vnjpostigen Op do gelegenheidsversjes en voordrat titen volgden allerlei andere recitatic n kleine tooneelstukjes door twee drie ot vier personen opgevoerd Kn hoewel in het meeste wat ten Iwste werd gegeven het humoristische beter beoogd dan bereikt w 13 geworden vermaakten allen ich wonderwel en werden allen die iets ten gehoore brachten door allen uitbundig toegejuicht Er werden nu en dan ook Uederon in koor gezongen of liederen waarvan één der aanwezigen de coupletten zong terwijl na elk couplet door aljen hot refrein werd aangeheven Als voorbeeld diene o a het volgende waarbij het contrast van inhoud met melodie alleen reeds een kapitale aardigheid was Un beau navire i la riche qarène AUait quitter la plage de Madras Et sur la rive une jeune Indienne A sa compagne ainsi parlaït tout bas Si tu Ie vois dis lui que je l adore Rappelle lui qu il m a donné sa foi Demande lui s il me regrette encore S il se souvient d avoir vécu pour moi De correspondent vnn de Standard te Glencoe seint dat nu gebleken is dat de aanval der Boeren op Glencoe van drie kanten tegeiyk beraamd was maar hnn commando nit Dunnhanser onder Krasmns waarhy de Vrystaters slondeii kwam te laat Do Iioofdniacht der Vrysiaters is by lliggarsberg iicbleigebleven waar zy eon van nature uer sterke stelling bezet houdt Do uitslag der gevechten in Natal heeft lu de Engelsche jingo pcrs oen kreet van vreugde en naar het schynt ook van verrassing doen opgaan Mnjnha is gewroken I juichen ag De wegnaar Transvaal is vryl En reeds mi cnen zjl dat Sir Redvers Bulier als hy aankomt nog slechts de vrodesvoor waarden zal bobben te slcllen Nog verder gaan zy en zotten reeds uiteen op welke wyzc en boe Zuid Afrika zal worden bextuurd Het oude ilroombceld van Rhodes wordt te voorschyn gebaald en opgepoetst Ken Eugelseb Zuid Vfrika met oen schyn van vry beid met een eigen bestuur en een eigen Parlement maar onder toezicht van du Engelsche regeering en van de Engelsche troepen Hot plan voor het Dominion of HoothAfrica is gereed Kaapkolonie Natal Transvaal I tranjo en Rhodesia zullen te znnien dit gebied vormen onder een gouver nenrgeneraat door de koningin te Imnoemen elk der vgl staten zal gerecbligd zyn een eigen gonvernenr te kiezen en een eigen vertegenwoordiging te bezitten Het parlement voor het Domininm zal te Kna istnd gevestigd zyn Dit alles wordt uiteengezet op een wy e alsof werkeiyk n Transvaal n de rystaat reeds waren onderworpen en alsof 8ir Redvei s slechts oen zegetocht behoeft te maken naar Pretoria oln daar de vredesvoorwaurden bekend te maken die Engeland wel aan de beide republieken zal opleggen Doch men vergeet te Londen wol oen beetje dat men deze nederlaag als daarby werkeiyk de troepenranclit van lonbert is uiteengeslagen wat nog lang niet zeker is de tegenstand van de Heimblieken tegen Engeland nog niet vernietigd is De taaiheid der Roeren de spreekwonrdeiyk geworden volharding waarvan zy reeds vroeger zoo vjiak biyk gaven zal hen niet zoo spoedig het hoofd in d n schoot doen leggen zy hebben vroeger ook wel eens een nederl iag geleden doch zy wisten di altoos weer uit te wisschen Het is mogelijk dat do Transvaahicho 1 gorbovelhobbers wat al te veel zellvertropweii bezeten hebben n de geoefcidbeid den moed en de vuurdisclpline dei Kiigelschen Tu vas Zémire au l eau pays de France Pour des plaifltri changer ta Hlïerté Hn s b Zémire on dit pte rinctmstanceAime braver les pleurs de Ia WauttfSi tu Ie vois Tu sauras bien Ie d cotivrir sani jj ine Sa voix r it fiere et teudre V ur tour f Et son oed noir ju ombrflge un cil d ébène T embrasers de tous lesjfeux d ainour t Si tu Ie vois Tu m envcrra par Ie prochatn navire I s mots d amour qu il doit te confier Mais par pïtié ne m A ris pas mire Si KiUT unc autre d a pu m oublier Si tu Ie vois Kr werden ook verscheidene Itec s door sommigen uit het personeel van den meulwlfabrikant voor de geleijenheid gedicht en min of meer in de maat van bekende wijsjes gewronfien Iedereen had het zijne cr heersrhte vroohjlchcid op h t feest liet bruidsipaar werd in triomf rondgedragen en met bloemen overdekt alle denkbare gezelschafisspelen berekend pp het wegnemen van de laatste overbiijtielen van tenlghoudendhcid werden georgaifiseerd Kortom Raphaels bruilpft iivas als iedere andere bruiloft en hut paar haakte als ieder ander paar naar ïtet oogenblik dat het gedaan iiou zijn ftiprtft Vtrvclgd