Goudsche Courant, woensdag 25 oktober 1899

0 w f r l s ll t OI 1 14 t ll l M 4 V l li I lt t 1 01 I IS t 4 F Ml a a Directe SiMtorwegverblDdlngen met GOUDA Wlnterdleost 1899 1000 AancevangeD I Ociober TUd vao Greeowleb nOUDt aOTTIsnAllTiai nrs 11 11 M 11 11 11 51 l li 1 11 Mt 1 1 07 1 14 l li 4 40 4 10 7 89 a Allan if Dlu4a i i llaaa la a la Uaaa EiM kljbalaUi 0 l aaa traliai j baii Maaslaii aa Olaaia aJaapalianUuliiliaUaa gar ia la kl nrkr kaar lagan aakalaa maktiriia J nollaadialia Bpoar L tatn npplaaaaBl bnija BOTTIIIDtH ODOi ataa nm 1 81 a 11 10 a 11 18 S 40 a a 11 17 11 84 n il 11 11 a 7 11 I U 4 40 4 0 4 57 5 f4 4 14 5 10 5 44 11 44 11 04 11 34 l nl 44 O 8 11 Pamllatial ap dta laop kaa atal garakaad ar4aa 11 18 ff llaadaka ifaar I lllra aa laai4ilka lii aaa da Co i a ula 4 Wa gs lilt nOODl UEN H 1 08 1 01 1 14 8 41 1 18 I Lit L l 1 90 1 41 9 49 4 1 t ll t ll 1 17 7 11 I 8 11 a III a 18 7 41 1 41 I t 81 1 18 10 11 l li t 8 t l 10 U 11 17 11 9111 81 1 80 I 4I 8 00 4 J T e 0 0 0 1 4 MSTIIDlll Tiaa ncu 8 11 Ot 1 18 t 99 10 10 10 57 19 01 I 08 9 9 8J9 0 5 03 85 8 18 SS t l3 86 O IS AduLW 8 01 8 53 t Ot 10 10 10 14 11 48 11 171 59 9 19 4 15 4 57 5 50 8 9 9 0010 01 O IOIO 0 1 45 UouLG 9 Ik y Ol t 99 10 98 ll Ot 1 09 1 10 9 0 9 41 4 90 119 8 t ll It 8 10 91 10 91 11 00 00 4 11 4 111 90 8 19 7 49 4 51 0 18 I OI 4 10 J l S 47 5 M 97 8 00 4 50 1 10 n aa aü Utna raiaaa ri B C I A 1 a S I H I laa vana S 5 10 8 84 7 10 Ml t OI 1 40 ln ll 10 57 ll OO ll iO 1 15 S I 4 91 1 47 OS 5 84 11 14 1 99 f 11 11 1 4 1 94 I OI 7 4 8 99 9 16 t 9 10 14 10 11 11 41 11 19 1 19 9 9 1 40 i 44 7 10 19 7 18 99 40i 7 9t if 3 Ml I ll l 8 11 7 19 31 7 91 7 97 1 90 9 10 7 19 VA Ml HU 891 7 I1I89 I 199 15 1 19 9 0 11 1 l 0 lk 9 11 4 41 4 90 7 11 10 9 45 ku W 5 49 8 50 7 91 110 I FO t 81 10 00 11 80 II 111 40 l li 9 80 9 41 1 0 8 9 7 90 1 96 P OO Inuila 7 17 7 St 8 18 t O t 94 11 18 10 48 19 111 09 1 94 9 99 4 17 4 18 9 47 7 119 14 9 11 11 10 I 8 l 4t t lO 10 15 10 88 II 11 01 1 97 3 08 9 10 I H lO JI 11 55 11 17 4 11 10 4 U ll t ll t t9 t ll 10 1 11 10 11 11 tl t Ct MO 9 19 4 41 hebben oDdench t Maar de Kngeliiclien znllen iBu tcn erkennen lat de Boeren geen gerini te tichatten tei eni taiiderK z jn zg ziiljen moeten toegeven dat de overwinningen bj leni oe en Klandülaagte beel wat bloed bebben gekost Zeil worden in de ofgcieelo KngelKcbc berichten lang niet zulke Joicbkretcn aungebeven al in de particuliere kraiiteaberichtcn doch wel wordt daarin geaproken van een langdurig gevecht ook nadat het gescbutvuur van do Boeren tot zwflgen wan gebracht en van het grootc verlies aan officieren dat daarby geleden werd Kr ia geen grond zooal de Vo Ztg uitecnïct voor de kreten van vertwij eling die reed worden geboord Zells al moeten de Boeren than Natal prijsgeven en zirji turngtrekken achter de hoogten bg Langanck bij Amajuba bg ipitskop dan nog is er geen reden voor de Kngelsche per om nu reed jnichkrcten aan te hellen en de nederlaag der zoo gevreesde tegenstanders te bcziiigeri Zoolang Pretoria niet in Kngebicbc haudon is rocpc men te Londen nog niet te Inid Victorie Veripreidc Bei iclitcii B nASKUI K De werkstaking in sommige kolenmijnen in Pasdc l alais i geëindigd met de inwilliging van de elschen dor arbeiders President I onbet is op bet oogenblik de gast van den si nator l hiris op dien kasteel van Oaiville nal y UnnibouilIct ora aan do Jacht deel te nemen Mevrouw I onbet heelt van den paus als souvenir ten geschenke gekregen een agaten rozenkrans op goud gemonteerd DllTSCIII Ken arbeider die in een openbare vergadering van het Leger de Heil te Leipzig een slok had genomen uit een flesrh gevuld met sterkon drank en zijn naast hem zittende kameraad ook even liet proeTon is wegens groben l nlug tot 4 mark boete veroordeeld Hki oik Van H tol l l December a s zal te Antwerpen door de Vcreeniging van Hotelhouders kolilohnisoigenaars enz wordengebonden een tentoonstelling van voedingsmiddelen tl Te Plymouth i oen Kngolsch stoomschip binnengeloopen aan boord waarvan zich na vertrek uit Marseille een geval van pest heelt voorgedaan Van Vrijdag al is Londen gehuld in een dichten mist De eloctrigche gloei en booglainpun l fken uitgaande kaarsen het rijtuig tramon oninihnsverkeer is bijna onmogelgk hot Bpoorwcgverkeer ondervindt enorme vertraging Degenen die zicli op straat wagon botsen voortdurend togen elkaar op men kan geen meter voor zich uitzien Ooada I 7 10 1M l tV VoofdfMkt door 7 17 Ni4awwk rk 7 14 a ll4 7 41 Rattiirdra H l tO 7 10 RottenlwnD I 41 RolUrdsm B 8 1 09 BotterduQ Beun Rottonlum D P itoltonUm M Oap ll KUuwerkerk Moordrwht Soada Allaaa I 7 11 i A 1 11 I Ot 4 14 S 0 4 41 4 11 1 04 1 11 1 17 S lt 7 aitta batalea 7 141 0 1 41 7 97 l li JA 01 14 I Ut l li I lt Z raaliulua Mogrk i l g SaattrmMrZegvurd Voorburg Hagh iHu V 0 7 0 7 41 8 41 Toorburg 5 41 U tara g 01 Imak Mo 19 Qmiaa 4 148 7 11 74T I 0 llanwalkatiaiB allaai la an la klMM lioeda Uidiw Wo d UtTMkl J jj 8 11 8 15 I 4S Ml l li tl f 1 14 5 30 7 01 I t ll 1 90 1 11 7 17 1 81 t OI Ulrwkl W wd4 Oudov IIMda Het heet dat een onbekend stoomschip op de rotsen van Houth Foreland is vergaan PoïTtOil In do algelüopen week zjjn U Porto M f evallen van pest waarvan 10 niet doodcIjken alloop voorgekomen eergisteren werd 1 nieuw geval geconstateerd personen overleden Terwijl Zaterdag by ecnige kooplieden te Barcelona die geweigerd hebben han belasting te betalen beslag werd t elegd werden de gendarmes door éen menigte bestaande uit M personen uitgefloten Bloerapotten en andere projectielen werden van de balcons op de gendarmes geworpen wien het echter gelukte de orde te h rstollen BINNENLAND PUOVINCIALE 8T4TEN riD HDLLA D Op de agi nda voor do aanstaande flSrlstvergadering der Provinciale Ktaten van ZuidHolland zal a ter talel gebracht worden Voorstel van öed Staten Ie tot bet toekennen aan de Maatschappg tot eiploitatie van tramwegen ten behoeve van de toomtronilgn jouda Schoonhoven van een renteloos voorschot van 1 li in de kosten van bet aanleggen en in exploitatie brengen tut een maximum van I 250 000 na aïtrek van een bedrag van 172 500 door de locjUitcIt by te dragen 2e tot bet nemen van een alwgzende be cliikking op de adressen van den hoer A Kaptgn tu Honda verzoekende provinciaal sul Sidie voor eene geigke verbinding Gcd Staten brongen in herinnering het door de Prov Staten in overeenstemming met de zienswijze van het college uitgesproken gevoelen dat aan geen tramwegverbinding van Boskoop met slation Goudu over de Uouwe mag worden gedacht dan rael gelgklgdige verbooging van de bestaande spoorwegbrug over de Uouwe die dan ten dienste van beide ondernemingen zal kunnen komen zy doelen tevens mede dat de rogeering bereid is het al onderlgk lot stand komen van de geprojecteerde toomtraniljjn van Schoonhoven naar ionda te bevorderen De richting der lyn is 17 45 kilometer en de totale lengte 19 5 K M De lyn noemt te Honda een aanvang op hot stationsvoorplein met aansluiting aan hot goederenterrein van den staatsspoorwog om buiten de kom van Honda den rechter I lsoldgk te bereiken Voor don overgang over den I 1 ol is eene beweegbare brug ontworpen Dt gomeenlekommen vanStolwyk en Bergambacht worden zoo dicht mogciyk genaderd Hoewel liet vaststaat dat de door deu heer Kafclgn oiitworpen lyn in aanleg veel gerinfer kosten zal vorderen missen Hed Stalen daarin het groole voordeel van snel vervoer dal het plan van den heer Vas Visser even gewenscht maakt als een locaalspoorweg zoude zijn Il l U ll 11 41 t 11 11 IMI 11 10 U ll 11 11 10 11 i f 11 u ll 10 11 a 10 88 10 41 10 17 1 1 jio 10 0 t 88 m 11 11 11 11 a 11 80 a a 11 41 a a U il 10 4111 4111 11 45 1 04 Uit de stukkon blgkt levens dal door den minisier van waterstaat nan den lieer Va Visser is medegedeeld dal legen den tramweg Honda Boskoop vooralsnog met het oog op de overbrugging van de Houwe bezwaren b tHtonden en dat hol derhalve mis sehien wenschelp zou kunnen zyn het planvoor eene lün Houda Schoonhoven los temaken van dat voor bovengenoeniden tramweg Onder de io te bi ÖMen stukken behoort nog een staat hoedckde opgave van do opbrengst over 1898 van d in deze provincie geheven wordende weg en j erlollen geen rgkstollen zijnde en een adres van het bestuur der vereeniging Kemeenteljelang t Allen houdende verzoek dat de brug over den Kgn aldaar worde verruimd Hen seint uit Amsterdam In den schouwburg der Hebrs van Lier heelt gisteravond mevr André Meeuwissen in het laatste bedrgl van de Nienwe Prikkel coupletten gezongen ter huldiging der Transvalers waarna een der hoeren Van Lier voor hel voetlicht trad om het telegram voor te lezen waaruit de onjuistheid van het bericht eener tweede overwinning der Britsche troepen kon bijken en waarin hetvoorlrnkkon der Boeren wordt gemeld Hd publiek zich als één man van de stoelen verheHend zwaaide de hoeden en hiel een langen jnichloon aan Aan hel slot der voorstelling werd door het orkest het Transvaalsclie volkslied gespeeld dal mot ontbloot boold staande werd aangehoord en door velen medegezongen Ten bureele van het hooldcomilé ontving de voorzitterpenningmeester van het Nederlaudsche Roode Krni f 1000 van H M de KoninginMoeder abi eon bgdrage in de kosten van de eerstdaags naad hot oorlogsterrein inZnid Alrika vertrekkondo ambulance Hel pantscrschip friesland behoorende tol hot auiiliair eskader in Ned Indiê heelt bevel gekregen zich onder commando van den kapitein luit t z Kdraer over de Seychellen te begeven naar Del oabaai ter bescherming van Noderlandsche onderdanen en belangen Gemeiig de Bericlilen In de Haagsche dourant van Zaterdag 14 Oct lazen wc de volgende advertentie Un rani ais marie so propose de donner de ioijon de conversation 4 lamilles dislinguéos k domicile on en promenade même k bicyclotte l onvcrsatielessen op de fiets zegt de Kampioen gemakkeïyker en aangenamer kan hel stellig wel nieti Ken barbier In de Chjvert Flinckstraal te Amsterdam weigerde Zaterdag twee Engolschen te scheren Ken van hen was door den bediende reeds ingezeept en moest zoo den winkel verlaten De Kngelschon hadden er heel wat legen in te brengen maar onder do aanwezigen verwekte de represaille groole liilariteit H 17 4 lt S 4I 4 41 4 44 i ei 4 01 1 18 4 08 4 14 4 04 411 1 14 Ot 4 S 7 4 i8 5 1S 1 15 LOT a I St l li 1 41 a a 1 0 a I OI a 1 09 l i 1 11 1 89 S 40 4 05 4 01 I t s 4 18 41 0 15 7 17 4 14 4 15 1 07 a 111 Ml 97 l li II 4t 7 54 I 41 t 49 u 10 09 10 11 t 99 10 91 10 48J 10 99 10 49 10 I 18 1 49 5 t l i r t 4 10 09 10 00 10 94 10 11 Ook vernemen wy dat er bg de directie van het l anoplicnm pogingen zgn aangewend die eclitcr vruchteloos znllon blgven om hetbeeld van koningin Victoria van do thansingenomen plaats te doen verhnizen naar degruwelkamer Tyd Zondagavond vond de politie nabg denOosterweg te Uro ningen achter een bank een man op den grond liggen met een bloedende hooldwond Bg onderzoek bleek dat doman die in onmin met zgn vrouw leeft ensedert vier dagen zyn woonplaats Heerbeekin Oelderiand had verlaten een eind aan yn leven had wülen maken Met een revolver had hy zich een scherpe patroon doorhel weeke gedeelte der keel geschoten dekogel was in den hals zitten gebleven ierevolver bevatte nog een scherpe patroonDe man die 53 jaar oud gep cavaleristvan hel leger in Ned Indie is en Harm Hidding heet is naar hel Academisch Ziekenhuis overgebracht Zgn toestand ia vl ü gunstig f Men schrgft uit Haarlem Niettegenstaande de ambtenaar bg bet O M van het kantongerecht alhier een drielal processenverbaal legen hel bestuur der sociëteit Vereeniging wegens het zonder vV gunning te vragen geven van besloten parIgen m de lokalen van do sociëteit niet vervolgbaar heeft verklaard is cergisternacht toch weder door den adjunct Verlaan procesverbaal opgemaakt omdat de leden van den Bond van oud onderofflcieren met inlroducé s een besloten gezellige byeenkomst hielden De administrateur der sociëteit verzocht den adjunct weg te gaan en deze voidesd daaraan Zaterdag vertrok de oMcier van justitie uit Middelburg naar het gehucht Ouden Bnrgschesluis aan de Belgische grens om een onderzoek in te stellen ter zake van een bornchl smokkelaar A B bygenaamd hassée een op Nederlandsch gebied wonenden Belg Zgn uitlevering was door den heer Procureur des Konings te Gent aangevraagd wegens poging lot moord Zaterdagmorgen was B door de marechaussee nil Sas van Hent gearresteerd Na het onderzoek is hg s avonds naar het huis van bewaring te Ter Neuzen vervoord en Maandag naar Middelburg Sedert jaren doet de verdachte aan smok kelen Zyn eene hand heelt hg in een gevecht met douane verspeeld Thans moet hg van Nederlandsch grondgebied hebben gescholen op Belgische douanen die zgn rgwiel in handen hadden doch aan wier handen hg zeil nog had welen te ontkomen Sommige mensifip weten niet wanneer ze jarig zyn Memg ambtenaar staal verbaasd en verlegen r als hg bg de loting voor de nalionale militie bg oen ondertrouw ol iets de geiyks op de officieele vraag Wannee zjjl gy geboren f ten antwoord onlvanhl Dat wgl ik ngt recht k geleul in t eerdappclbrabbcn ol op t Voendaminor mark 1 17 8 11 r 8 I1I 7 11 I OS 1 10 IJ 7 l li 10 10 10 87 11 I 10 17 10 14 10 81 10 40 10 41 a 11 41 a a 11 14 I IO 1 l tl S t ll n 10 08 10 16 10 11 t S4 10 11 0 11 10 90 7 45 I li 1 17 a 17 a 8 84 8 41 l li 8 47 8 18 1 90 10 41 10 8 11 9 U Z t z af 41 I I 40 08 10 40 9i 11 17 It 44 11 07 tl 44 1 00 Maar er er was t nog gesteld met de loleling dio te Veendam ten gemeentehuize verscheen Niot alleen was hem de dalnm van zyn geboorte totaal onbekend ook den naam zyner moeder kon hy niet opgeven Wat moeite men ook deed om zyn herinheringsvermogon te hnlp te komen het baatte niet Ik heb nog nooit near hour noam vroagt was hetlakonieke antwoord Aan een particulier schrgven d d 1 October alhier uit Johannesburg ontvangen ontleeneu wy bet volgende De vorige week heb ik u in haast geschreven nu wil ik dit keer nog wat vervolgen daajr dat vermoedelgk de laatste mail is die voorloopig verzonden zal worden Zooals bekend is gemaakt zal M geheel 61 gedeollelgk de buitenlandsche post gestaakt worden dal wil zeggen zoodra ak de krggswetlen uitgevaardigd worden en ik gelool dat wy daar niet ver van al zgn aangezien al zeer veel troepen van ons naar de grenzen vertrokken zgn Tgden de Jameson raid waart gg hier en toen hebt gy gezien hoe akelig hier alles er uitzag winkels gebaricadeerd enz maar zooals nu knnt ge t u niet voorstellen Al de winkels en magazynen gebarricadeerd de straten verlaten menschen gaan dageiyks by duizenden weg en hoe gepakt Ia goederen kolen en bevatenwagens Vrouwen en kinderen gaan zoo veel mogelgk in personenwagens maar de mannen die worden maar overal ingestopt Het is naar ie zien wil en zwart alles door elkaar Het meeste materiaal wordt nu door het ionvernement in beslag genomen voor vervoer van troepen enz Kergistermorgen bestond de Kataltrein uil niets anders dan kolen en vrachtwagens gevnld met dame zoowel als heeren By ons komt alles voorbg Heden Zondag is een gedeelte van het Duitsche korps vertrokken Kr zyn nu al duizenden aan de grenzen Ik meen zoo de toestond nu is kan het niet zonder vechten klaar komen Be ambtenaren van de Z A 8 M moeten op hunne diensten biyven en zullen niet gecommandeerd worden De meeste gouvernemenlskantoren zyn gesloten en de amlitenaren zgn ook naar het Iront vertrokken De hoognoodige kantoren met hel minst mogeiyke personeel biyven inwerking Zoodra wg Johannesburg na proclamatie der krggswel hebben ontruimd van allo Kngelsdien enz zullen wy ook vertrekken en zullen zooveel mogelgk particuliere goedgezinden politiedienst uitvoeren Ja die smeerlappen bebben het zoover gebracht Uod gevo dal wy de victorie behalen anders is het toch met ons gedaan Ik heb dan ook de kans door het zwaard ol vnur der Engelschen getroffen te worden doch ik heb er vrede meê wetende dal het mgn plicht ia Hef ergste is het voor de achterbiyvende lieve vrouw en drie lieve kindertjes waarvan een nog zuigeling Wod zal zich dan over ben erbarmen Indien men bet afscheid by de treinen ziet is het werkeiyk aandoenlgk Verbeeld je vader roet 2 of 3 zoons die vertrokken zyn en dan het afscheid van zoo een vrouw en moeder Voldoende om een yzeron hart te breken Enfin nn genoeg daar over Ik zal stoppen en hopen dat alles nog in orde komt Zoo niet hoop ik na afioop nog lot de leYenden te behooren en indien nog ver van elkaar weer met schrgven te hervallen en mocht het onverhoopt ander uilloopen dan ben ik overtuigd dal gg lol hen zult zgn die mg zullen betreuren en ook waar noodig ovor mgne vronw en kindoren ontfermen Deze letteren zyn waarscbyniyk voor u niet zoo aangenaam te lezen evenmin voor my deze te schryven maar u kent mg goed ik ben niet zoo gauw opgewonden en dein ook niet voor een kleinigheid terug maar de situatie is zoo dal men de gevolgen voor oogen heeft Hand 8a88 nheim was Zaterdag in feestdos ter gelegenheid van bet 124 jarig hnweiyksfeest van den burgemeester jhr mr van den Brandeler Allerwegen wapperde do driekleur tcrwyi namens de bnrgery aan de jubilarissen des avonds een serenade werd aangeboden door het Lisser harmonie corps Namens de leden van den gemeenteraad die tevens daarmede hel IS rJarig arabsleesl van hunnen voorzitter wilden herdenken werd aan het koperen bruidspaar door de bei de wethonderB ean fraaie eta iiipysljaangeboden Een Engelsche dame die naar Parys moest ontdekte onlangs te Nimes kort v6Ar hel vertrek van den trein dat zy haar plaatsblljet verloren had De stationschef een goedmoedige Provenijaal wien zy haar ongeluk mededeelde varxakerde haar dat zg geen nieuw biljet behoelde te nemen want dat hy thaar signalement naar alle stations zou telegrafeeren Doen nu ving er een tocht aan dien de dame zeker met spsedig meer zal vergeten Aan elk station hoe klein ook kwam een b eambte met onderzoekenden blik langs den trein loopen met de overal stereotype vraag 04 est la dame signaleéf Waar is de gesignaleerde dameP Natnnrlgk was het voor de reizigsler die bovendien zeer verlegen van aard was allesbehalve aangenaam door deze telkens overUiid nitgesproken vraag de algemeene opmerkzaamheid op zich gevestigd te zien maar zg trachtte zich zoo goed mogeiyk te honden en antwoordde den beambte op alle Tragen die hy goed vond haar te itel len on die zy tenslotte van buiten kende Dooh hüe groot de marteling overdag was des nachts was die nog grooter Byna elk kwartier werd ze uil haar droomen op geschrikt door iemand dio naar de gesignaleerde dame vroeg En dan kwamen de vragen Zgt gg de gesignaleerde dame Hoe oud zgt go f Hoe heet ge 1 Waar woont gg Y Waar hebt ge uw biljet gekocht Wie heelt het u gegeven y Wat moest ge er voor betalen f Waar hebt ge het verloren Waar moet ge heen Hebt ge een vader Ken moeder Een zuster Een broeder Er was zoo ongeveer niets in haar private loven waarover de Proveni aalsche beambten geen inlichtingen verlangden En dat herhaalde zich gedurende d reis van Simes naar Parys in 24 uren zeker bg 50 station on halten Ten slotte deelde de statiün chef te Lyou de gesignaleerde dame mede dat zg oudonks alle het biljet moest betalen daar op het station te Nimes hoe men ook gezocht had geen biljet was gevonden Kei si langen tgd na deze ongelukkige reis ontving de dame eon poKlwissel uil Mme ter grootte van het betaalde bedrag met de lakonieke mededeeling dat het biljet te Nimes onder een spoorrail was gevonden De instructie van de zaak van hel te Neerbobch mishandelde Jongentje wordt nog steeds voortgezet Vorige week werden 9 verplegers van de inrichting gehoord en heden Zaterdag verschynen weder 1 2 mannelgke en 2 vrouwelgke beambten der Wecsinrichting voor deu rechtercommissaris lo STADSNIEUWS OÜUDA 24 October 1H99 Heden slaagdon te Dordrecht voor de acte vrge en ordeoeleningeu de dames M U Schrick en A Brinkman alhier De bisschop van Haarlem heeft benoemd tot kapelaan alhier O L Vr Heinelvaart den heer P J Schravemade en lol kajielaan te Boskoop den heer J H H Saulenn De heer K K Sparnaay prop alhier heelt het beroep aangenomen der Kemonslranlsche Gemeente te Dokkum De le lnit H M J Sark van hel 4e reg inl keert 1 November van zgnfr drie jarige detacheering by de hoogere krygsachool naar zgn korps tern listeron avond werd er leest gevierd in de Sociëteit 0n Uenopgen en wel naar aanleiding van het jnbilenm van den waarnemend Commandant der dd Uchutterg alhier ZgnKdcl Oeslrengo herdacht namoiyk op Zondag 22 dezer den dag waarop hg vMr 2 jaar benoemd werd tot olflcicr bg de londsche Schutlerg alhier en ter oore daarvan badden de Kader Vereeniging en hnt Muziekkorps gesteund door heeren Olticieren eene Soiree georganiseerd waarvoor zich iedereen had ingespannen om deze naar wensch te doen slagen Dit is dan ook gelukt Het programma voor dien avond liep schitterend van stapel Om eene opsomming daarvan te geven komt ons minder gewenscht voor omdat het feest in besloten kring werd gevierd Alleen mogen wg niet onvermeld laten dal na afloop van de twee eerste nummers van hot programma de Voorzitter der Kegelingsl ommissie het woord nam om den Commandant in kernachtige bewoordingen met zyn jubilé gelnk Ie wenschen en ZEd eslr namens de Kader Vereeniging en hel Mnziekkorps een huldeblgk aan te bieden bestaande in het welgelgkend portret van den oramniidant zeil geschilderd hi olieverf Peintnre Bogaers gevat in breed vergulde Igsl Hierby was een album gevoegd met de namen der deelnemers gecalligraleord door een der leden van het Kader Dit hnldebiyk werd door den Commandant met groote ingenomenheid aanvaard De heer Quant vertegenwoordiger der firma Bogaers die de leverancier was van hel portret mag terecht trots zyn op dit stuk Hg heelt zich dan ook in deze alle moeite getroost om de geiykenis zoo treffend mogelgk te doen zgn Aan alle medewerkers van het programma moet nog een woord van lof worden gebracht voor de wyze waarop zy zich van hunnetaak hebben gekweten En zoo behoort dit feest dafi weder tot hel verledene doph bg allen ii hierby tegenwoordig zyn geweest zal dien avond ongelwyield nog lang in herimic ing biyven Zaterdag 21 October 11 had een ledenvergadering idaats der afd Gouda e o van den Bond van Nederl Onderwyzers Aangenomen werd mede te werken aan een agitatie van uit Gonda lot behond van de progressie in de gemeentebelasting waartoe de aideeling aangezocht wa door de afd Gonda van het Alg Xed Werkliedenverbond Ken uitnoodiging der S 1 A P om mede te doen aan een algemeene kiesrochlbeweging werd afgewezen Met algemeene stemmen op 1 na was men vWr het verleencn van steun nit de Weerslandskas aan collega Pruim te Arnhem By de stemming over het al of niet houden der Algemeene Vergadering verklaarden zich 9 stemmen voor en 8 togen Kn by de verkiezing voor een lid in het Hoofdbestuur verkreeg de heer ieuzendam 6 stemmen en de heer van der Veen 12 Na do bespreking der voorstellen voor de Igemeeno Vergadering sloot do voorzitter op do gebruikclgko wyze de vergadering 8 Nov herdenkt hel hoofd der Zusterschool aan de Wost llavon alhier mej A H V d Bom zuster Patricia den dag waarop zyals religiense liiire plechtige geloften dceè Het voornoincn beslaat nu bg oenige gegoede Katholieken dien dag tot een waren lee stdag voor de zustcis te maboii en wel door hetbestuur dor Katholieke scholen aldaar indegelegenlicid te stellen nan de Zusterschool meer personeel lo verbinden iels waaraan dringend bohoelte bestaat K N Gisteren deed de Hotterdamsche Recblbank uitspraak in de procedure tusschen do gemeente Gouda en de erven van een inwoner dezer gemeente over betaling van eenige jaren recognitie De reclitbank aclitto niet bewezen dat de femeentp gerechtigd was de recognitie van de bodoeldo erlgenainon te vorderen zoodal de gemeente in het ongelgk gesteld moest worden Voor de gcmeeuto Gonda had mr J Kiioltenbolt voor do erven mr M M Si iini van der Loelf te Gonda gepleit Hel programma van het Concert der Orkestvcreeniging Moziirt to Kutterdam op Donderdag 2 i October 1S99 in do zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen is als volgt ing Ulo Buil 1 S Svendseii K Gillet C Bohm H Bemberg W A Mozart A Rubinstein E Pauer A W öantor ling Jos Haydh C v Rennes Ph Loot Kerstc aldeel 1 a SSlerlcntuns Slindag 2 a h gearr b Douce Carcsse Valse Voor strgkorkest Steil wie die Nacht Chant llindon VViegenlied Zang 3 a Melodie b La Cascade Piano 4 Andante Vtoloncel Tweede a I d fi Syniphimie Nu 7 ö a Nacht b Zonnelied c Wal ze Zeggen K Giileg J L Nicodé W A Mozart Zang T a Hoekzeitsdag nul l roidhagcn Lyrische Slücke b Tarandeile Piano H Overture La llnla Gardiniera ScHooanovE In de nfgeloojien week werden by do instructie Compagnie alhier weder 20 volon tair in dienst gesteld 114 waren opgekomen maar i werden algekenrd 1 trok zich terug en 1 voldeed niet aan de eischen by het examen T IKH De correspondent der N R Ct seint onder dagteekeuing van gister De onzen hebben de mesdjid Kola Batoe in Merdoe genomen De vgand Het Vi doeden en 20 geweren achter Gewond werden luitenant Van Nue en 4 militairen beneden den rang van olflcier Onze troepenmacht vervolgde de bende van Bin Pekan Panglima P61im en de pretendent sultan bevinden zich nu in de heuvels van Samalanga VERSCHEIDENHEID Men Bchryit nit Qude Pekela Zaterdag kwam zekere J K met een meisje op het gemeentehuis om ingeschreven te worden voor den echteiyken staat Mede verscheen echter een ander meisje dat meer recht op den brnidcgom beweerde te hebben Zg speelde nog al op waardoor er verscheiden nieuwsgierigen kwamen toeloopen TToen de bruidegom met meisje no 1 naar huis ging werden zg voorafgegaan en gevolgd door ketelmnzikanten Den bruidegpm werd het te benauwd en hg nam de vlucht naar Winschoten Diesdag avond kwam hg terug op t gemeentehuis nu met meisje no 2 Hy was met goedvinden van no 1 maar jomgerezelveerd Veemarkt te Rotterdam I ttiulag 34 October 1899 Vrtte Os en en Koeien wtie aanvoer pruïcn waren voor ie kwaliteit 3a ae kwaUt tt 30 3e kwaliteit j6 cent per half Kilf Magere 0 sen Melkvee en Vaarkoeien verf aangevoeni vette Kalveren reileltjke aanvoer ic kwaliteit at ae kw 26 jc kw 34 cent er half Kilo htiercn en iraskalveren redel aangevoerd l e lunitel was m vet vee vette kalmeren ie kwaliteit melkvee en vaarkoeien met melk dimr mindere soorten incikvcc traag Stieren en graskalvercn vlug prij tidend fHaoé lUÏïïiisöhöêiieii Dosledereii Comslederen Mlllialre Wollen Asiraoaii van OS Aa Md Tailleur Kleiwsg K 73 730 ÜOUÜA Tetep huv Mm af Ileurs van AiiisleiUaiu 8S OCTOBEli vikrt itlelkri Tricol Kio i D l rl Ntd W S IV 1 81 A IMV 8V 8811 88 ♦ l tl 4 101 S7V 100 u ♦ dito dito dlh dito dilo dilo SHoNOia Ulil Qou ll 189 34 17V 1 11 48t loa oiv ♦ RuiLuu OI I Uiniuiil I8 dito Gtfooui 1880 4 d 10 bi Rothl 188 4 dito l ij Hop 188 DO 4 d lo ia nood iMn 1888 dito tlilo flilo 1894 8 Up iill Pariwl ohuia 1881 4 TliüIIIJ pr Cour Iiien 18 a 4 Ot I eiiiag Mrifl D Oi Imoib wrt ü Ioio Ar Rop T oblg IBtl 8 Uliioo Ulil iluil Sih 18110 VwriuiLA Obl 4oiil ip 1881 84 AniTiaiiAli OblinHlBn 18SS S 80 RaTTlaoi 8W 1 Imii U 4 8 Nio N Mr H n lB i uod Anwilh T li Mu Cermi iUo DaliUulHliKnpy diU Am HjrpoiliMkb pmidbr 4Vi luU Mjj lUr Vonuuil und Or llypoibmkli undbr Kodsrlandarh itnk uod i Nsd HiindelmMtMh dilo N W II Vm lljrp b pMdbr 8 118 1101 80 114 V 10 184 1851 100 II il UI 7 Bolt Hy olliaakb pinillir 4 Ulr lliriKitbMkb dao 4i OonsNl U lluDf bank uu I Bcil H po biiukl iik paudb AioalSA Kqiii hypolh pau Ih 4 Maïw I 1 Pr Liin en NlD Holl IJ Bpoor Mij a iia M j Inl Rip ai Hpw aaud Ffad li d S HHinragm and Nod Zuid Afr Spm aand lito dilo dito 1881 dllo I iTauiBpaor l 1887 8 A Kobl S looft 100 114 1417 7 V l V 18V 110 101 101 100 inv 117 101 8 Zuid lul 8p my A H obl t PoLrH WaiHhau Wootii n aaod RviL Or Ruu 8p Hy obl 4 BaltisDba dito aand FaaUfWa dito aand I WaoK Domljr ililo aand I Kink Oh Aiuw Sp kap op 4 dito dilo nblig 4 AllauiA a ui Pao Bp Uy obl i Ch 0 k Norlk W pr C r aand dim dilo Win gl I alar obl 7 Donrer k Rio Ur Spm o rt f a II lllinoia CoDlral obl iu goud 4 105 I ouii fcNBbfllliOen T aand Meii o N 8p M lahvp o I 104 Hin Kuua f 4pCl pror aand 87 N Tork Om o k Waal aand I II dio Funn Ühlo oblig 8 I Oregon Calif I o hyp In goud I 8 j I St Paul HInri k llaoil obi Uu Pao Hoof l n oblg a 4a i ito dito Lino Col la hyp 0 I Oahada Can South Ch n r aan I Vl 0 Hall kNa lob d 0 0 Amalard Omnibu Uy aaod Botterd Traniwo Haal and Kid Stad Amalordam aand I Htad Ro turdam aand 8 BlLaicStad Antaerpon ISil S ad Bru Hl 18881 HoHii Tliei RogulIrO ulMh 4 O BTISB StaaUlMnig 1800 I K K Qui B 0 18801 Spasjs Bud Madrid 8 1888 Wtn Vr B Ar 8pw I Mrt Ontvangen de Nonveauté s in GöLPCAPESj ürap de Paris en Velveleens a SAM80iYI