Goudsche Courant, donderdag 26 oktober 1899

No 8027 OonderdAg 30 October 1809 388le Jaargang G0UB8CHE COIMOT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelefooB M De ütg ave dezer Courant gesehieilt liagel kx met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VI IF LKlSTliN TelefM V M A DV E U T E N T I E N worden gc laatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel nuHT li enten Groofe ietteis worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur den niidd Te kiivel hoe kan daar brand komen f schreeuwde Potard dat moet aangestoken zijn dat kan niet andars ADVERTENTIBN Heden uvirli fd te I i kh iii Ibt diepe droeflieid van baar Kinderen Itelinwden Kleinkinderen in den ondardoni van 77 jaren Mevrouw de Wed U G MCOLU geb Kat OU aller tuutm H F BÜKÖEKSDIJK NlOOMÏ h BITBOKBSDUK Sou iJS October CONCEllT OrkesUereemging HOZARlT aOTTERDAH DIre tour lAC DOUHK SBOOM Op Donder dag 26 October 1890 in de ZanI KI NHTMINV der Sorieteil ÜNH HKNOECiKN Met medewerking van M r aOPtllB L nKlJUMANS VUASÏISL Zang den Hoer PtKTKK WOLI l iano en den mr JOS VAN LI Kil Violoneel Allen ait Hotterdani BNTBÊK voor leden dor Hocieteil O HO nlct lodon t Aanvang S nnr Iloofilpr V Bitii ooo Mi l it pnj flii tjii il i r it u Hliial m araiMiwcnl Ifin liiedr ltd iièk Ie kiid UttnoodlitliiK tot deolnemlng in do KanseD van it tllHir iltMi Laal tliiinljiirft guKaiirl Or ilt Hnmtw it lcilolunji waariii wikur 11 MilUoen 349 325 Mark K W mu u iiioüUm wonloii I prg t ii van dijw vmil voonloel himltiiKltt iiilillolurg iliii iil a ii llBt nlau ateoliüi 1 18 md Uu hiMigatti pr H iM6Yt Utiio l 500 000 Mark VBpr a 10 000 Mart lApr a S OOflMnrk 8 00 Mark 000 Mark 1 0 10 Mark 40U Mark 800 Mark HOI Mark 1 MnrU Pniniie v sno ono Mk I pr a 00 000 Mark ion pr a SOflpr B titpr a Ulltpr u II pr a lil pr a WUt pr a t s Upr 114 10 100 S51 pr a 73 41 81 M lülaal 5V 1 0 prijiu ii oeiitjia maaiiiWu in 7 Vlauuii du Iv klasiHl Mlraaf t Mark I pr s 100 000 Mark 9 prijj VS i On Mark 1 prU a 70 0110 Mark 1 pril a S 01iO Mark 1 prijd a 110 000 Mark 1 prijj a H nOO ark 8 priji a to ii o Mark 1 prUi a 4 unu Mark 1 pri a 30 000 Mark I prü 10 0 O Mark en wur l H dawj illidalolit Do ilivjfilprg 60 000 itgul ni ilo n kl lul S OOll M in o M 0 000 M 111 dii o l t 6 000 M hl lie t Uil 70 000 M In ilo e l it 76 00 Mark in l 7ii tut 100 000 Mark ini nii t dn pnnii lui SOI 000 M ovout lul 600 000 M ViKir dii orale prijtlrekkinx di tiffiaii ia vaatgiMletil koat oen Koheel iirininoBl Int aluuhu Gulil 8 80 e n half imitiliwl lot alwllits Unlil 1 6 Oil kwart originofl lot loeKt Onld O VO Da mlo ï fi iUm oor 4l v il emlB klaaaun Hjirtil aU da juiatu lyst ilwr pryswn wordoii atiiini Étavfii hl ml offit iaulf InikkinKsplan viair r tim Ual Wnpou vali dun Stiuil wolk plan ik up aanvni tii gratia venwuil luiïore lotttiu nuir in da Itilary oiitvanat onjï vraagd niinuddi llgk na di plaat Kuliail byh Iwtide trükkiiijt ilo ndlaiualu trokkiligal at De ultbetaliQgen veraending van do prijatn neacliiwlt dotir niy on liirokt i n prompt aan de wuiiiera ni oiidor dn atraimaUi geliuinihoudiiiK ijW lialcw iHiatullmil kanlIloS twniuudlgpt r jmatwiaaol opgHïa nok töfteii nnlimir I r Mfii wiaida aich daa niet da aanvraag nni tiMtZötidiiiji van loten fivirduspiKaiig plaata ti litHnuk livkktng whi spnwlig ihogelljK til uili rlijk lot 9 Noviüiibfi e k mat Terlm4lwi n lul vSamiKi llcckscher iSeiif t Hal bM onaehtiWfk t i makkclj tu po timHlil l root Unrea en vooral Jamtl en Klnderactioenwark 1 UileApprttunrvanC kl IIUUw C j Bwlla BaulliSlr 14 M n lalt gort U op naam en fabrlekamerk 1 hflww l tel flrila ckaeMwiek aluNH riirnhav v I llaiiki T iiu imJlaaliair lii llaiiilairK Uuimlilnda ZUIDEU HYPOTHEEKBANK 0et eêll0d Ie BHKB Na lMlia iprll k Knpllitl Kdl llllilICH ïulfl ll nurop 10 iKI feslort UeherI tt iil iiit t Directeuren Mr H H VAN MAA8DIJK en E J DE BRDIJN De Bank verstrekt vmrr Kiixte lermijneu gelden onder Eerste Hypothernir verband op Hnizin en Landerijen tegen matige rente toHder rooriiUbetnll iii en xoiuler bilberekeiiluij nin ndmlnMnitlekoêten en geeft 3 en 4 pf t Hanébrleveu nit in ntukken van HKK 500 en j K interest 1 Jannari en 1 Inii jtadere tnUcbtingen te bekomen ten kantore tfer Bank zoomede te Ookda bii deFirma MONTIJN PORTLAND Z4et voorai op de ECHT JiaadtaBlc0BJaff met roode lettera Oberlahnstein V OmUTCUHDm VICrOltlABItON OBIRLAHMSWM ffe OveraT tó££Bja verkriigbaar f sandom ia O Maataehapptj tot BxpMiaHe van de Fietoria Bron KatUoor voor Nederland Boompje éO Rotterdam y Kort OTerilcht onzer FrUaoourant HHEKRIKH Piile en old Dry vim at 1 Ki SÜ per 12 ess Si a KOODE WITTK l OHTWIJSEN 15 12 MADERA S di üüg en zoet 12 ie VEKMDUTH lo Turin 1 60 Hesch Z IIODKUA IHAMPAÖNE 1 75 O g IH NA A f 1 75 t 2 25 f 2 75 t 3 85 f 3 75 en 5 l Si W OÏOH WHISKY 2 26 I BOI 3DEA TJX i2 =§ e 5 Per Fl Pe Ank 45 Fl I a O a IilSTRAO I 0 H5 Nto i 27 75 jj 2 a CHATEAU VALROSE 0 75 31 § g 4 H ESTEI IfE O Hö 86 g M KMI14I N 18B4 1 42 2 3 PAl lI I Ar MIS 1 25 58 9 © 8 HKAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S i O g SAin EliNK 1 42 og r o ZKLTIMIER Moeiel 0 90 37 50 go s Z HOI HiioUNE 1 10 47 zg De fleuüehe zj in den prijzen begrepen en worden k 3 ets per stnk temggenomen gKö elke hoeveelheid verkrygbanr bg lie Orina T CREBAI Gouda Vraagt Uwen Bottelaar PRIMA SMITS STOUT Uit de BlcrbroiiwerlJ de 3 llocüjzers BHKDA Hot meest smakolljke Het meest voedzame Bet meest ver sterkonde llestelliiigen worden aangenouien bj onzen Vertegenwoordiger den Hem HKNRI nUIJNSTÉE Markt öebr StoU werck s Chocolade en Cacao Daimatis rt w i feuwslemt iiBiingonopmaehinaal gomod rerjièterdelUirlcatl a uitsluitend pdire k i i n e ijnsto f rindstoff i pttandneroi ien verbruiker vnn Stouw grck s Ohocoiade en Oacao etn ant eve ms H8rilift t i Ï7 11re t als JIoHcTe oiicler 44 i St plom t s sfoudftu nï Sledallle f lil i i a aa u 1 ftju toiika Keeis 18 t fclrcuf do Aorjuiomi n iliunal jo Piui Nou votia 4 wii i i nne Haidaill i air yrf tnlere t hm m ocn ildera tlos as vouvi BTOnltanto cbrto tlon d Obooolst bonbon varies eto eto SM wtrak Sibrilaat ia Terkr4 l r bij H A Ciinüaeara Baiiketbakksr oot ni Woiïwaalvwtegenwoordiger voor Naderlaud Julius Kattomlodt iUiaterdam Kalicrstmat lOS Wedrr voorhanden DK PHIMA Mpens in t Zuur en ROOKJSPIKREN bö J W BltAKl L I Tleenehhouwer Gouwe C 41 Van af horten versrh van t Vat BOUT Wönchener Bier a 10 Ct per halve Literglas Aanbevelend J E ROODE Bierhalle Zeugestraat 8 TE HUUR TERSTOND OF LATERJ een BOVENHUIS AdrcH FLUAVEELEX SIN E i 22 Iet Atelier Studio is liet bette adres voor Vergroollnten en tteproducttewerk ri 5 afw ft j ijft J j i AaubflTelend Fl Singel 582 H I WA 11 üeoom Dineerde NATODR CENEESINRICHTINe door planten krulden ozon water licht lucht en Bir onilere Ijehandehnf van zenuwziekteu verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporighe len hoofden niglijden Meehzueht inasglyden slechte bluedsiueuglng ziekten det stofwlaseliug borMIUdeu rheuniatisnins Iswhias vlechten co huul iekten Billijk pension Kxterne behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvi ge grtfls en franco Sanatorium Arentsburgh FAXtxjrm VdORBlIUe bij Den Haag aan de Geestbrug aRANIW MAOAamB do Früeips NOUVEAllïÉS Wjj verioeken de Dames die onn geïllostreerd modealbum voor het ir fer oen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan 11 JULES JALDZOTAC Paris Hetzelve wordt dan omgaand tjrntU en franco toegezonden Bestellingen van al 25 francs vriJ van alle klisten aan bnis met S verhdoging j eèxpedille ktatoor te Houiidial N U ioiiBA Druk van A BRINKMAN ill Kullenlandseh Overzicht Hoe het op het oogenblik in Natal get teld is wordt steeds duisterder na de fÉcicelo mededeelingcn der Engelscho rogeelring aan het Lagerhuis Deze munten uit door onvolledigheid en vaagheid ijj zeggen ongeveer niets maar geven des te meer te denken In do eerste plaats kan men opmerken dat de regeering er thans van afziet den tekst der ontvangen telegrammen mede te doelen gelyk zjj na de eerste llritsche overwinningen bjj Olencoe en lïllandslaugte hoeft gedaan Zjj geeft thans een samenvatting die door den c hef van den staf lord Wolseley wordt gemaakt itcschiedt dit soms omdat de telegrammen zelf van dien aard zjjn dat de regeering ze liever iiet mededeelt Men zou het vermoeden nit den inhoud dier samenvattingen in verband met het ontbreken vnn oorlogsberichten in de Engelsche bladen Eergistoren heeft do heer Wyndhn n aanhet Lagerhuis verteld dat generaal Ynle tengevolge van het oprukken van een aanzienlijke Boerenmacht uit het Noorden on het Westen de stelling bj Dundee voor de spouriyn OIcneoo Dundee heeft ontruimd en zijn troepen heeft gecontentreerd bjj l et punt waar de spooriyn naar Dundee de lyn Ij dysraith Newcastle verlaat ten Noordwesten van Glencoe Hill Het terugtrekken der Britsehe strüdmncht naar Glencoejunetion behoeft daarom noggeen nederlaag der Engolschcn te beleekonen maar in verband met de gisteren aan het Lagerhuis medegedeelde olfieieclu samenvatting komt ze ons toch geen gunstig teeken voor De Engelschen erkennen nu zelf wat men wel vermoedde datj noch het gevecht b j Glencoe noch dat lijj Elandslnagte beslissend geweest is en dat de hoofdaanval van de Boeren pas hegonhen is en tegen Dundee gericht wordt Dit i zekijr dat de berichten uit Engelscho bron buiten Engeland voor zeer overdreven worden gehouden Eeti verhaal door do Voss Ztg ontvangen van de Kab Korr Kabel Korrespondenz doet uitkomen dat er van een vlucht der Boeren geen sprake geweest is Do voorposten van Jouberts macht waren in gevecht geraakt met de flngelscho voorposten tegen don morgen van Vrfldag bleek het dat de Boeren verscbilloBde hoogten om Glencoe en Dundee bczi t hadden en zelfs de verbinding tnsschen deze plaatsen geheel konden bestreken Generaal Symons die het gevaar waarin zjjn FEVILLETOIM Uetlfflksehrilleq van een Gelukzoeker or AMIBAL DE VONDELING A aar het J ransch DOOR W NUTTER Tegen middernacht naderde Martial x n zoon nam Kem onder den qrm fn voerde hem in een hoek van hetArertrek Ik denk morgen de stukken van qvordracht te ontvangen RaphaeL zeide hij Overmorgen kan je innage nemen van die itukken Wo hebben een prachtig raakje gedaan op mijn woord er nog aï vroolijkhei hier Aardige lieden antwoordde Raphael Zc vwblyden zich allen over mijn geluk ofschoon er weinigen onder hen EuUen zijn die in staat zijn ten voUc te begrijpen hqp gelukkig iVbcn fflk ga nu maar heen zetde Mattial na eenig zwijgen Zcg je vrouwtje en je schoonvader goewn avond etC verder wel te nisten ik zal maar ongemerkt verdwijnen om opsckudditig te vermijden ik heb nog het een en ander te doen nu tot overmorgen dan Tot overmorgen vader Miaar wat ik wgj n wilde hebt gij nog niets van de prinses gehoord over mij Heeft zij zich nog niet uitgelaten over het een of ander Xd bet mtzut met Na düm avond waarvan kamp verkeerde inzag bracht zgn gcheele troepenmacht bijeen om den vjjand te verdrijven nit deze posities Zoodr de Boeronartilleric door overmachtige Engelsche artillerie word onder vuur genomen staakte z haar vuren en trok terug met achterlating van een gemonteerd stuk Toen nu bericht uit Dundee kwam dat 9000 man Boeren van Landmansdrilt oprukten besloot generaal Symons alle krarht in te spannen om de voorposten der Hoeren nit hunne gunstige positie te verdrijven liy wierp al zgn infanterie in het gevecht co poogde door zju cavalerie de terugtochtswegen der Boeren te doen afsnyden Een kranig uitgevoerde bestorming van de henvols op Dundee waarby de Engelschen heel wat nu sihappen verloren gelukte en de Boeren t okken ordclyk en kalm naar Dundee koiije terug De aanvul had echter den Engelschen ontzettende offers gekost Generaal iSymons en do meesten zijner officieren waren dood of zwaar gewond de troep had aiinzieniyko verliezen geleden En dat alles was zonder beteekenis Want terwyi hier acht uren lang met de grootst mogeiyke krachtsinspanning werd gestreden om een zwakke voorpostenstelling te doen o itrui uei schoof generaal loubert iangzauin naar onophoudeiyk zgn hoofdmurht vooruit en bemachtigde do oene gewichtige uositie ia de andere waardoor ijleneoe geheel werd ingesloten en van elke verbinding mot Ladysmith werd afgesneden Het biykt dan verder dat het plan der Koeren om Glencoe en Ladysmith alzondcriök aan te vallen doiir het optreden van generaal White in het gevecht by Eiandslaagte wel wat is gewyzigd doch niet is opgegeven De Oostenryksche Ryksroad is byeen en heeft een bureau gekozen Heel gemakkelijk ging dit iet want do uit vorsehillendo nationaliteiten san engestelde meerderheid heeft voortdurend gepoogd den Duitschers onaa igenaam te zyn Maar eindeiyk is dan een bureau opgetreden met dr Fuchs als voorzitter van den Ityksraad en uu komt het oogenblik van arbeiden aan De regeering doet waariyk haar best om de aandacht zooveel mogeiyk af ta leiden van de ongelukkige strijdvragen en heeft daarom oen zeer belangryke hervorming voorgesteld die zoowel in als buiten Oostenryk veel van zich zal doen spreken nl do afschaffing van het cournntenzegel Reeds jarenlang dringt de liberale party in Oostenryk er op aan dat deze belasting op de volksontwikkeling zal worden afgeschaft maar steeds was haar vragen vergeefsch ik je gesproken heb heeft ze niets meer over je gezegd je nBam zelfs niet genoemd Dat neemt niet weg dat ik je blijf aanraden om voorzichtig e zyn nogmaals tot overmorgen En Martial na nog een weinig rond gedrenteld te hebben gjng heen Up straat gekomen keek hij op naar het verlichte venster en glimlachte Ken uur later ztt hij in een postkoets dat deroute vah België nam En terwijl tie vader dpn postillon met alle middeUïn tol het maken van spoed aansjwonle waarin hij volkomen slaagde want hem stond het middel ten dienste geld terwijl Martial de Préaulx met het geld van zijn zoon vluchtto was daarginds in de meubelfabriek van Isidore Poland alles in vreeselijke verwarring Een vers chrikïcé ijke kreet had plotsehng aan alle feestvreugde een einde gemaakt Het was half éen in den niorgen Te midden Van een toespraak klonk er eensklaps een kreet Brand Brand Op dien kreek werd Raphael doodsbleek zijn hart Iwgon te bonzen als om te breken Allen snelden naar buiten Potard vooraan de aanwezige vrouwen begonnen te gillen en riepen om hare echtgenooten of vaders ot beminden Emiiie klemde zich aan Raphael Het wai Raphael of hij aan de plaats genageld was cwf die alarmkreet alle leven in m gobluscht had iie va stond in vlam De alarmkreet was nie val h De werkplaats Thans poogt het ininisterio t lary Aldringen a n dat zoo noodig gebleken verzoek te voldoen Het was niot alloen nit conservatieve begrippen dat vorige Regeeringen van wyziguig teruggehouden werden de opbrengst vo i de zagelbel u ting die 2j milliiien gulden in de schatkist brengt kon niet worden gemist naar de ministers van fiuanciCn zeiden Dezo fiscale uitvlucht maakte gewooniyk den indruk een doekje voor het bloeden te zjn en hot is zeker Toor het kaliinet Clary een groote eer dat hot den moed heeft een voorstel te doen dat voor Oostenryk groote gevolgen hebben kan Niet alleen omdat de dagbladen verlost worden van do iwaar drukkende belasting van 1 Kreuzer op elk exemplaar maar ook omdat de zoogenaamde oftcieelc pers ini daaronder behoorden niet alleeu de Slaittsbladen muur ook byv tol Prager Abendblalt ende Pras ky Dennik organen door amblenaron geredigeerd van de zegelbelasting zoowel ala van do nprtkosten wnroi vrggesteld on dus aan de werigü bladen oen zeer deloyale concurrentie aandeden In den Siina sche ninisterraad werd eergisteren i i ii VOO limpig wetsontwerp goedgekeni d nopens dcicntralisatie van hot binnenlandscl bestuur en dat der publieke werken De ministor van justitie wonscbte dat de lugeoring bü do dortes een ontwerp zou indienen tot herziening van de provinciale en de geineentewot alsook lot het aangaan van een aa izienliike lecning voor openbare werken Do premier on alle overige ini ii8ters a itwoordde i dat dit bet begrootiugswerk in de war zou sturen Do ministerraad hechtte daarna zijn goedkeuring aan do scliorsing dor constltutioneole waarborgen afkondiging van don staat van beleg te Barcelona en machtigde den ni iister van binnenlandscho zaken de door de Kamer van koophandel te Grenada belegde meeti ig te vcrbiedei Silvela begaf zich naor het koninklyk paleis om aan do Regentes hot ontwerp der schorsing van de eonstitutioneelo waarborgen ter onderteekening voor te leggen Verspi Mdc Berichten Fkankrijk De gemeenteraad van Parys heeft in zyn zitting van gisteren besloten een straat te noemen naar Seheurcr Kostner Een luitenant der infanterie in garnizoen te Jhaloussur HaOne die in een café ecu kellner had toegeroppen Un boek Loubet In eenige minuten was het gcheele kwartier SatiU Antoine op de been In de onniiddelhjke nabijheid was een Hist van het bramlsputtwcitcn ofschoon de gebrekkige ordening van den dienst oorzaak waA dat een kwartier verliep eer inet het blusschen een aanvanfj kon gomaakt worden Toen had het vuur zich reeds Koozt cr verspreid dat aan redden der fabriek met meer te denken viel en men zKh moejit l c palen Koi het bewaren van de huizen in de nabijheid De abriük was een vuurpoel Alles wat le werkplaats bevatte was voedsel vo r het ver hndend element De houtmaasa knetterde en siste een wolk van vonken steeg op en droef af met den w md en teekende zich aheen gloeiende strerp af tegen den donlteren hemel j gloefende spaanders dwarrelden omhoog en vielen neer te midden der menschemnassa likke rookwolken itoegen naar boven en verdwenen in ite duisternis een scherpe geur ver preidde ilrh in het rond de gloed van Inbrandende massa vertde den hemel rood dreigende vuurtongen braken zich een weg rekten zich uit als slangen r m c verschen buit toekende deinsden terug door n straal van den doodelijken vijand het water getroffen of doofdeh issend vonken en rook brakende uit doch niet dan om elders met nieuwe woede weer int te breken huilende en brullende Breede vlammen braken door het jak heen lekten de gebinten kronkelrlen zich om de balken tastten gillend rond grepen alles wat brandbaar was tusschen de gloeiende tanden blakerden de steenen muren versmolten het loofl en strekten zich begeerig uit naar de naaste huizen Het magazijn brandde evenzeer is deswugo op lust van generaal De Gallilet gestraft met 14 dagem militaire gnvangeuisstraf Het bericht dijt Do Behagle de aanvoerder van oen Suedan expoditio door den sultan vsn Rnbnb is gevangengenomen wordt bovesti d De Behiiglo is echter niot gedood znoült earst gemold word Dcnwiiuin Gisternacht heeft men in de Siogesnllec lo Heiiyn met moedwil di ncuzon handen enz beschadigd of vernield van eon zevental stai db elden Van de daders die wuarsehynlyk een hamer gebruikt hebben ontbreekt zelfs bet geringste spoor Het gemeentebestuur hoeft eon belooning van ÖIKI mark gesteld op de oanwyzing van de daders E IIB A 1 liistermorgon heeft oen hevige brand gewoed in de Free Library te West Hum Londen Kenlge duizenden booken van waarde zyn vernield ZWBllIl Do rogearing lieeft besloten Andron de Noordpoolreiziger als hootdinge niour te Stockholm te vervangen een daad die bewysl dat mi alle hoop np Andrée s tdrugkeer heelt opfiegcvon Heiitjii De e regeering heeft liosloten tol opheffing der grondwettige waarborgen voor Barcelona Ook de tegen Dondordug a s georganiseerde meeting ten gunste van de Oatalonische autonomie zal vorbodon worden OosTBüniJK HdlKUAKIJl Do Weenor juwelier Harlung heeft oen pretentie van 31 1 000 Horynen op prinses Louiso van Oohnrg voor gelevoi de sieraden die zy door listig middelen heeft weten in banden te krygen Nadat tivnc rcihtoidyko lichamen zich iinbeviie d hadden virkinai d lieelt Ilartung een aanklarhl wegens oplichling tegen de princes ingediend by do handels rechtbank BINNENLAND STATEN GENEUAAL TUKKOK HMMKH Zifting van Dinsdag 24 Oct De algemeene beraadslaging ovit de On gevallonwet wordt geopend door den liecj reeds Het magazijn met zijn voorraad was een heerlijken buit voor het gulzig onver adciijk on dier Vergeefs wcrtlen mas w s water mdcvHurfee gestort vrucht loos trachtte men het verslindend monster te verdrinken Door ont ettmg geslagen aanirhouwden lïe werklieden van Potard het werk der vcrni ling zagenze toe hoe het gelwuw d n hun bro l gaf opgingin vlammen en tot osch ineenviel Tol nog toe had men het vuur kimiien beletten zich m de neven taaitde hu wm te neiteleHf of s hoon de bewoners mderluast evlurht waren mecsle ende wat ze Ucfst behoulen wenschticn te zien Potard s Woning zooeven het tooneel eencr oiigewonden fceUvmugiïn was geheel verlaten 4 alleen Raphael en EmiH waren nog nifct gevlucht Een verstikkende rook drong evenwel door de gebarsten veputers naar bmnen en noo zaBkte hen om zich m veiligheid te brengen Raphael kwam eeiiy ermate tot l é inning Hg sIik k zijn firm om Emiiie en voerde ha ir mee ij betraden het portaal e i wilden den gJtnjï ilK an die hen naar buiten zou voeren Eensklaps versperdden twee mannen den we Dat zijn ze die wij zoeken zeidc een dermannen fluisterend tot zijn gezel Vooruit dan maar En de Ijeu e mannen wierpen zich op Raphael en Kmilie Er ktonk een verschrikkelijke gil de jonge vrouw zeeg neer tt erdt v rmtig4