Goudsche Courant, donderdag 26 oktober 1899

DlrevM jSpuorweKVcrblDdlDKeii mei UUlJDA WInUtdienst 48 9 1900 Aansevaogeo i October TUd vao Greenwich l ODD ROTTIRDlllfl ini 1049 mi 11 11 li lS li bt l lt 111 M 1 41 l ll l ll 7 14 9 41 JE tO ll 0 It 10 11 1 40 M SI illan 1 Diii ai l 4 ll m t h kllM ttm kl Mil f Of 4 W li j tnUf MmnU m DmiJn aMg ilni r lourblli tt ii nat it U kl nrkrtjlkar Ifa nkiba meklpc i S Bdlulnka Spogr l Eilra tu wlunl bngi BOTTIRDiM OOVDA ri nnt 1 40 t U 9 00 l ll le n 10 17 I rw ltati i p iiB l op ku M gtg k 4 wai4iitt It 11 84 If OI 11 84 l n8 l tl 8 68 iO Holl a8Mhi ipow L Eitn appltmtotbmgi tu 8 GMl iiia dtr Wagsu lili o tl I D 1 l I H A A e lag 1 01 1 01 1 14 8 41 4 11 4 t l ll f 8 1 M 8 l l 8 liO 1 41 Ml 1 18 4 4 8 I U Ml M7 11 10 Jlll 9 19 M lo ll 10 lin 48 1l 11 41 7 89 MO l ll J 1S 8 11 Sll f Ml E 1 41 1 41 8 8 40 O i 7 88 8 88 9 4il0 ll 9 4 I 10 01 n 4l Ml 8 l 8 8 10 11 V I8 10 11 10 4 nu 11 08 11 17 l ll 8 14 117 t 7 t ei 17 8 00 4 80 8 10 l ll Ml iMU0 4l D lalaif n b ig Bmünis AaiUrlui m m tja Otn t i 4 Ml Mi Mi 9 01 0 41 Hl ll 11 17 ll li ll ei l SO 1 41 8 00 4 00 l ti 4 41 8 10 8 117 41 10 17 T 111 4 81 iJF lO lS 1 80 8 01 JftO e O II II 4 4 M H T R D 4 U m fm I 9 8 09 8 18 IS 10 10 10 7 lir08 I 0 1 18 1 18 O I 5 08 88 8 18 W ir S6 0 8S AnuLW 8 01 8 83 9 09 10 10 I0JI4 11 48 11 87 l ü MS 4 18 4 81 6 60 8 889 01 10 0 0 1010 O 1 46 AmiUC I I 01 9 88 10 18 11 09 1 011 10 I OV 1 41 4 10 ill 8 06 1 1110 8 10 11 10 1 li OO 3 17 4 SI 1 47 8 08 C S 7 10 S Sl fj 7 18 l n 8 04 Ml 40 7 89 7 MO 10 19 VtiiC It 7 4 8 11 8 8II 110 48 I ll M 1M I SO 16 Ml 4 41 1 10 7 6 8 101 46 km W 6 ti 10 I 16 8 10 8 U I l l 10 00 11 10 It 111 40 l ll I IO 8 41 i O 0 18 7 80 116 1 00 I K I 7 17 7 18 8 11 9 09 9 S4 l 13 10 4111 61 l bl 1 141 91 4 17 4 111 47 7 611 14 9 11 1 10 8 10 14 10 81 TT r 1 f J 1 49 9 10 10 18 10 11 ll 1l 11 01 1 17 8 08 l tO 8 89 1 41 i ll H 8 11 7 81 10 88 11 8 1M7 1 88 7 18 111 41 II IS 7 1 11 9 11 lA I n lr 18 11 11 11 I 9 I AO Ml 4 48 S IO 8 10 7 11 711 Ml Schaper die Wr begroet I middel tot beüindiging van het onroctit en de iniH ti ndi n onder hot toonemcndi aantal laclito torn der kupltallstl8clii prodnctic waarti ifcnoypr di particnliere ▼ etii kerinif nii t baat Wügennte Ki rin i nilkeering Waar dos het particulier initiatie te kort schiet ia taatstnitschenkomitt noodig Maar hj betoogt dat de regeling pitrooiii en werklieden ongcljjk behandelt en dringt aan op aitkeering van het volle lüun aan den Invaliden werkman vooral met het oog op do niorerln xchade voor den verminkten werkman pr w j t verder op het verbandtusmheu den langdurigen werktijd en het aantal ongevallen en accepteert de wi t al Bcbuldaluetaling der l e itteud klaine tegenover de arbeidenklaHsr De beer Haatcrt stemt in met het hoofdbeglniiol dor wettelijke regeling dor verplichte verzekering maar ontwikkelt be wa ren tegen de uitwerking van het beginsel dat hot ontwerp te veel uitbreidt waardoor do verzekering to bezwarend i voor de nijverheid Ook in hij togen do monopolie viui de r jkiiTerzekeringabank en geeft de voorkenr aan de verzekering onder wetteljjko waarborgen bij verzekering In dien geënt van hel amendoment Knyper dat de werking van het partienlier iniliatiel ook door Bpr gewenschi bevordert Ook met het oog op de kosten acht hy voldoende algomecne verzekeringsplicht mot uitbreiding der burgeri ochteiyke aamiprakelgkheid der werkgevern Do heer Van Kol komt tot dezelfde conelniiie als Sehnper ook hy h ni t voldaan maar ziet in hot ontwerp oon bewjiti van aoeiale politiek in het belang der arbeidende klaxne al had bU geweuKcht dat het ontwerp zich had nltgostrekt tot verzekering tegen ziekte en invaliditeit en wcrkeloohheid Dat ware ei ii afdoende Bociale verzekering voor de arbeider te bekostigen uil eone aociale progi ssieve belasting op de bezitters der ariieidsmiddelen Ook hy vraagt waarborgen tegen het verhaal der vorzokeringskoHton door patroons op werkloonen Do heer Van den llerch van Hoerastcdo aeht uitsluiting van landbouwers en dienstboden van verzekering ook willen regelen tn verband met ziekte en onderdomsverzc kering op grondslag van steun der particuliere krachten De heer De Visser is m beginsel voor hel ontwerp maar acht het voorgestelde ontwerp niet biliyk m verheugt zich dat de Ongevallenverzekering op zichzelf is voorgesteld en niet saanigekoppeld met zieltenverzekening ity acht htnntsinmenging gewensrlit maar taatsuKJiiopulie bedenkclgk Hy acht zeer gcwensi hl de vrgheid voor de werkgevers om zelf als verzekeraars op te treden ol gebruik te rtakcn v n particuliere maatsrhappyen Do hoor Havornin Lotman juicht hot doelTan hot ontwerp toe maar arht het begin ollooB en onbiliyk tegenover de werkgever HU zal stemmen tegen alle amendementen maar ook tegen het ontwerp A 7 10 7 M 1 19 door 7 17 7 14 7 41 a 10 7 iO 1 4 l ll 9 DS II 9 01 41 I il M f I OI l ll Ooadt Moordraobt MieuvarVwrk 0 p U BoHanlun M BollerdHllD F Rottardtm D Do heer Druekor verdedigt iè wet oA talheden zyne rode voortzetten Kotterdftm lleura RotterdMn D P Botttinlaln M Oapollt KUuwurkerk Hoortlreekl Saudi 4 41 4 8 1 04 l ll 8 II 8 41 14 11 10 1M 8 11 7 41 M AIlM l Uua atn biulni Ooud 7 18 1 09 1 41 l nDliuli i Mogrk iMlle l s 7 1 81 BMtgranr ZagwMrd 7 41 Voorburn 8 01 9 14 I I t Hm 8 41 MS I OI 7 10 7 11 M Voorburg 8 4 iMUitmktn Oi ywBoli kH 8 18 l Uili M4 7 11 7 4 1 01 9 11 9 07 4 IlHBnlItrinli iUmi kim uM 8 10 114 7 1 1 11 8 l Ml 8 08 7 4 S I8 Ml f r 8 17 8 18 S8 8 11 1 18 8 SS 8 14 iiO 7 01 8 18 MO 7 17 7 17 18 Ml 1 00 18 Ovdtw W d Utneh Ulrutki Woor len thidaw I laadt H it de Koningin heeft 2000 doen toekomen aan het bentnar der Nederlandscbe Znid Alrikaansche Vcrcediging en f 1 00 aan het Sederlandsche Roodc Kmia Xaar de Rej Bode vemecait i een plan aanhangig tot reor anisatie van de PoljrtecUnische school te DellI dat ab het is zyn geheel de goedkeuring van den minister van Binnenl Zaken verwerft anderhall millioen galden zal kosten Jp verzoek van het Algemeen Ned Verbond wenicht de Veroeniging tot verbetering van den volkszang die verleden jaar een bnndeltje uitgaf met de bedoeling eenheid te brengen in de by inhuldigingsfeestcn te zingen liederen thans een poging te doen eenheid in den volkszang te verkrygen In een brief gerieht tot alle onderwyzers en onderwyzeressen in Nederland door het Sehoolblad gepubliceerd deelt het bestuur mede dal bet zich voorstelt eon zestal liederen aan te wflzen die op alle scholen to on vaderland kunnen geleerd worden en die later tot een eenvimdig bnndeltje vereenigd kunnen worden dat gemakkeiyk onder ieders bereik te brengen is Zoo kan eerst de schooljeugd en daarna het volk in het bezit komen van een beperkten voorraad schoonc liederen die door allen gekend worden en daardoor moer biyvende waarde bezitten Zal de Vcreeiiiging daarin slagen dan heelt zjj don steun van velen noodig Zy wendt zich dus in de eerste plaats tot alle onderwyzers on onderwyzeressen in Nederland mot de vraag of zy daartoe willen medewerken Kan de Vereeniging op voldoende medewerking rekenen dan zal z zoo spoedig inogeiyk al het hare doen om aan de gemaakte plannen nitvoering te geven Bewyzen van instemming in den vorm van kaartje ojl briefkaart en wenken die bg de nitvoering der plannen ter harte kunnen worden genomen worden b den secretaris der Veroeniging den heer I Blokker Nz Marniiknde 47 Amsterdam vlidr 10 November ingewacht I lp het belangryko ontwerp waarvan gister in de Tweede Kamer do behandeling ia begonnen zyn een groot getal amende inenten voorgedragen Behalve de ingrypende wy lgingen van dr Kuyper die eigeniyk een geheel nieuw voorstel omtrent een overwegend omlerdeel der regeling behelzen zyn de voornaamste amendementen ontworpen door de heeren Drucker Fokker Kerdyk en Vecgens en wol ten getale vun 24 wier aanneming nog de wyziging vap vele anderen artikelen tengevolge zal hebben De hoofdzaken in deze amendementen gelyk zy thans zyn gewyzigd zyn lo Uitbreiding dor verplichte verzekeringtegen ongevallen tot elk werkman die indienst an den werkgever in diens onderneming tegen loon werkzaam is dus ook vanhen wier loon meer dan f 4 por dag bedraagt Kn wol omdat het loon vaak afwisselend isru dos de werkman nu eens wel dan wederlüet verzekerd zon zyn Hy aanneming vandeze wyziging wordt echter de grondslag voorpremie en uitkeeringen tot f 4 dagloon beperkt i 9 iS f ii 11 11 u i 11 41 ll tl IMl 11 11 u ia I M Ml 11 10 11 47 11 18 ll 9 U 10 11 10 11 lO M 10 41 UI D i i a t tl 1 10 87 18 00 II O i lS 11 11 l llll H T 11 41 l ill l ll 3 t jr y 2o Opneming in den verzekeringsplicht o a ook voor laboratoria voor wetenschappe lyk en technisch onderzoek ook die voor het onderwy en van de bnitenlandsche schippers voor de werklieden die hier Ie lande lolden 3o Vestiging van de Ryksveraekeringbank te Amsterdam en niet te s öravenhage 4o In afwachting van een wet op de ziekteverzekering den ob ervatietyd na een ongeluk tot één weck te verkorten en in de 2iti en 3de woek den verzekerde op geiyken voet al tgdens zyn verdere geheele of gedeellelgke ongejichiktheid te doen schadeloosstellen 5o Zoolang do verzekerde in dienst van den werkgever bg wien hem het ongeval overkwam ten minste 90 pCt van zyn loon behoudt wordt de rente aan den werkgever uitbetaald 6ü Terugwerkende kracht toe te kennen aan een tariefherziening waarby een bedrgf in een lagere klasse wordt ingedeeld 7o Den uitersten tsrrayn van een jaar voor het verlies op nitkeenng niet toe te passen op hem die aantof nt dat de gevolgen van liet ongeval zich eerst later hebben geopenbaard ol als zoodanig zgn herkend wat bgv bg ziekte van het geheein zenuwstelsel traumatische neurose het geval kan zgn 8o Uevoegdbeid tot instelling van plaatseIgke eommissii n voor één of meer gemeenten uit een geiyk getal werkgever en werklieden met een niet tot deze beiden behoorenden voorzitter allen benoemd door den leineenteruad of door Oedep Staten tot het houden van toezicht omtrent workeiyk verdiend loon enz en verdere aangelegenheden bg koninkigk besluit aan te wyzon Oo Beperking van het reservefund tot 10 pCt van het kapitaal daarna komen do intrest van het fonds en de niet opgevraagde renten in vermindering van de administratiekosten lOo Do diensten door de postergen aan de Bgksvorzekeringsbank te bewgzen worden door don Htaat bekostigd De heer Van Doinso heeft een paar amendementen ingediend en nader gewgzigd waarvan de strekking in den verzekeringsplicht ook uit te strekken tot hen die in eigen ündernoming geregeld handenarbeid verrichten hetzy zonder behulp van bg hen in dienst zynde werklieden of met behulp van inwonende kinderen iemoiio dp Beriphten Over den moord te Erp schryft men nader aan de Xdbr Toen Zondagavond Mart Smits op het Ijooieind zich naar huis begaf werd hy een eindweeg vergezeld door zekere J v W en J L Zonder de minste aanleiding trok V W eensklaps zyn mes en bracht Mmits een zeer diepe wonde aan de rechterbovenarm toe een in de borst en een in den rug De getroffene op slechts korten afstand van zgn liuis verwgderd sleepte zich nog inet moeite voort doch zonk bg het huis van zyn bnurinan Gevers Ineen waar hy door den knecht en een toevallig aanwezig familielid werd opgenomen maar binnen eonige oogenblikken reeds den laatsten adem uitblies a 17 4 11 4 41 4 lt I OI 5 09 18 1 1 0 1 14 l ll 4 08 4 11 1 14 09 4 04 411 4 S7 tM I t lS 11 18 l 8 1 81 8 40 I OS i n 8 81 I M t w 1 09 Mi 1I 1IJ4 4 40 4 10 4 IT l 4 8 10 4 09 4 14 81 8 18 r 49 8 18 7 17 07 II f il 17 8 88 1 18 8 41 7 4S 8 81 10 11 10 11 10 41 8 41 10 I 8 I U n si 9 11 10 00 10 14 9 1 10 84 9 41 10 01 10 11 11 10 De burgemeester met de ryks en gemeentepolitie was spoedig ter plaatse stelde een onderzoek in loco in en begaf zich daarna naar de twee verdachten die nit hun bed gehaald en geboeid naar het raadhuis werden gebracht alwaar in het nachtelgk uur ofschoon wel niet met het gewen chte go olg een streng verhoor werd afgenomen Een tweede op den dag gehouden verhoor door de inmiddels mede ontboden marechaussee uit Veghel had een beter resnitaat Aauvankeiyk werd ook toen geloochend maar gebracht bg het Igk van den verslagene erkende v W eindeiyk den aanslag teheb ben gepleegd De verslagene was een oppassend algemeen geacht huisvader die nooit iemand eenig leed deed en een diopbedroefde vrouw met jeugdige kinderen achterlaat lüt Amsterdam meldt men Het olieverfportret van Paul Kruger in de winkelkast van den sigarenwinkel op het Kembrandtplcin onder beheer van den heer Oüddefroy den reisgenoot van den in Afrika overleden zoon van prof Veth hebben gisteren eenige stadgenooten versierd met een grooten krans van laurierbladen herfstlool en bloemen Te Hamburg verdwenen in Mei de restauranthouder Luhentz en isyn vrouw heel wat schulden achterlatende Kort daarop werd in de Hamburger bladen gemeld dat zg zich in Holland gedood hadden Ren reiziger in wyuert herkende dezer dagen de dood ewaanden in een echtpaar dat te Amsterdam in de Warmoesstraat een bierhnis met vronwelgke bediening heeft Daar zg met de justitie nog iets te vereffenen hadden werdeu ze gevangen genomen De weduwe vnn den laatsten koning van Napels een Beiersche prinses zuster van keizerin Klisabeth van Oostenrgk had zich voor ccnigen tyd tot de Italiaansche regeering gewend oni nitkeering te vragen vandoweduwtoelage haar in het huwclgkscontract toegekend Zy beriep zich er op dat het koninkryk Italië bg de inlgving van Napels de schulden op zich heelt genomen De uitkeering is nu echter geweigerd op grond van het advies van den Raad van State die van oordeel is dat hier louter een bn geriyk recht betreft geen verplichting van den Staat Zaterdag avond had te Delftz I een botsing plaats tnsschen den ryksveldwachter Poraper en een 20 tal Sliedrechtsehe werklieden die te e i by Emden aan het baggerwerk deelnemen en lederen Woensdag en Zaterdag te Delfzyi komen om hun inkoopen te doen Kerst werd Pomper zgn sabel on daarna de revolver waarmede hg dreigde te zullen schieten afhangig gemaakt Pomper bekwam hierby eenige wonden Uit een brief den Ion October te lobannegburg geschreven 1 17 8 11 r l tO 10 10 lM7 10 17 10 14 in 8l 10 40 10 18 U I 7 11 I OS 1 10 8 17 i ll 11 48 11 14 8 10 l 8 1 rr lO O P 10 11 lO li M 10 18 0 11 10 10 7 48 8 17 1 17 1 14 Ml 47 10 11 8 11 t lO S4 10 01 10 40 I I 10 11 10 17 10 11 1 1 00 10 44 II o ir ii 1 Woensdag werden over het geheele land Mausergeweren aan de burgers en de zich vrywillig aanmeldende uitlanders gegeven waarop Donderdag een algemeen commandeeren volgde Kr heerschte in de stad een ontzettende paniek om den anderen man met een geweer op schouder te zien is dan ook niet direct geruststellend Alle groote winkels werden daarop gesloten en met gzer en houtwerk toegespykerd De paarden ezels en muilen K erden op straat van de wagens gespannen om gebruilt te worden voor het commando enz Vrydag daarop zgn alleen van hier een zestal commando treinen naar Volksrnet vertrokken Ik geloof niet dat er een land op de wereld is waar zoo iets mogelgk is In 24 uur tyds de burgers gewapend aangezegd en vervoerd Myn huisbaas I heeft alles in zyn huis precies laten staan als het stond mg gevraagd een beetje achter den rommel te kgkeu en is ook weg Aan t station was het een intressant gezicht en ik heb de Afrikaansche vrouwen en meisjes bewonderd zoo kranig zg zich wisten te houden Heen gehuil of gejammer niets daarvan Mannen doe julle plieh dan een zoen een handdruk daar stoomde de trein weg met mannen broers vaders mogeiyk om niet terug te keeren Keg lang wuilde de groote menigte op het station achtergebleven den wegstoomenden trein na waarboven de vierkleur uitwaaide Treffende scènes hadden er plaats De oude Ferreira met zgn vgf zoons b v hgzclf een Boer van het oude voortrokkerstype eu zyn zoons allemaal zes voet zooveel Een oodo floer snapt zgn jongen van een jaar of vyftieii die zgn pa ontloojicn is bg den veldkornet een geweer had gehaald en ook mee wilde De onbaas eindigt mot den rekel toestemming te geven Oedra jon als n man is het afscheidswoord Ond en jong rjk en arm zonder morren zonder neerslachtigheid te zien toegesneld op de eerste oproeping alles aehterlatende waar t vaderland hen noodig heeft Neen t was een overweldigend gezicht Oeen geschitter van epauletten èn knoopen geen muziek geen bombast of grootpraten kalmte en ernst slechts vastberaden gebruinde koppen Kngeland wint het nooit Ik had een oude Duilsehe dame bg me wie het Doitsclie hart zoo vatbaar voor vaderlandsliefde te vol werd Zy kon t niet laten om lederen roupé langs te gaan on de ruwe vuisten te drukken Mannen zal je almaar terug kom t Misses is het antwoord ons kan jou dit nie vast belö nie mar ons zal daarom probeer Posterileo en Telegraphle Benoemd 1 Nov Tot adsislent te Haarlem 1 H Vosshard en K Fransen beiden brievenbestellers aldaar tot brievengaarder te Meliskerke K Sturm Verplaatst 9 Oct De klerk der postergen en telegraphie 2de klasse H Faber van Amsterdam telegraafkantoor naar Zandvoort 1 Nov De commiezen der postergen 1ste klasse 8 van Delden van Amsterdam naar Dordrecht G J Balfour van Hurleigh van bet spoorwegpostkantoor No 4 te Nymegen naar Arasterdam en A W Boon van Rotterdam naar het sjioorwegpostkantoor No 4 te Ngmegen de commies der postergen 2de klasse P Unns van het spoorwegpostkantoor No 4 te Arnhem naar Rotterdam de commies der postergen 3de klasse 1 Smit van Zwolle naar Amsterdam de commiezen der posteryen en telegrajihie 4ke klasse A Veenhoven van Rotterdam telegraafkantoor naar het spoorwegpostkantoor No 4 te Arnhem en P Mrhmidt van Leeuwarden telegraafkantoor naar Bolsward de telegrafist mej W J C Albers van Zutphen naar Amsterdam de klerk der postergen en telegraphie Istc klasse 1 J Ligtvoet van Leiden postkantoor naar Amsterdam telegraafkantoor de klerken der postergen en telegraphie 2de klasse J H van Winsheym naar Lelden postkantoor W Mulder naar Zutphen telegraafkantoor beiden van Amsterdam telegraafkantoor en E M Bemsen van Rotterdam telegraafkantoor naar Weert 16 Nov De commies der telegraphie 2de klasse A Meilink van Zutphen tydeiyk naar Amsterdam de commies der telegraphie 3de klasse J F Hardcweg van Amsterdam tgdelgk naar Zutphen Verlof verlengd 16 April Van den commies der posteryen 1900 2e klasse T de root voor den tyd van 3 maanden buiten bezwaar van s Rgks schatkist doch met behoud van an ciennil it STADSNIEUWS ÖOÜDA 25 Octo r 1899 VERGAD INOvandenGEMEENTERA VD op Vrijdag den 27sten Qctober 1899 des namiddags ten 1 ure zoo noodig voort te zetten des avonds ten 8 nre Aan de orde 1 Het voorstel tot aanklop vaii een terrein tW de te boawen vierde school voor ge woon lager onderwjs Ing at No 89 2 De ontweri begrooting van inkomsten en uitgaven der gemeente voor 19 0 met daarmede verband houdende voorstellen Ing St No m in Antwoord van B en W op het algemeen verslag van het onderzoek in de afdeelingen De Rotterd Orkestvereeniging Mozart zal blgkens achterstaande advertentie Donderdag 26 October in do Zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen een concert geven Reedi in ons vorig nummer werd onder Stadsnieuws het programma opgenomen de vele muziekliefhebbers hier Ier stede zullen zich ongetsvgfeld na kennisneming van dit programma Donderdag naar de Sociëteit Ons Genoegen begeven om het concert bg te wonen In eene vergadering van bet hoofdbestuur en de subcommissie der vereeniging l entraal Israel Oude Mannen en vrouwenhuis voor Nederland en de koloniën gevestigd alhier en bggewoond door do heeren E S fats voorz M E Monasch A Trybits S S Polak en M van Aalst allen alhier W Visser lof B Citroen en lai Met v in Ambtcidara mr M de Pinto van Den Maag en H van Duntzig en 1 v Cleeff Izn van Rotterdam werd besloten Ie Dat vanwege de vereeniging voor het Israël OndeMannen en Vronwenhuis alhier een Igkenhuisje zal worden gebouwd en genoemd gesticht van brdndtrapiieii zal wordeg voorzien 2e Dat in lanuari 1900 eene verloting ten overstaan van den notaris G 1 Kortugn Droogleever zal plaats hebben tot gratis opname van een persoon in het geStiebt Bg de herdenking van het lOjarig bestaan der vereeniging op Zondag jl bleek uit de raededeelingen van voorzitter en penningm dat het gesticht en de vereeniging in bloeienden toestand toestand verkeeren Tot leden van het hoofdbestuur werden herkozen de heeren W Visser ên lac van Cleeff Izn en tot leden der snli commissie de lieeren mr M Polak Diuiiels en H van Hasselt van Den Haag 1 Hamburger van De eolleete voor de l nie een ehiiel inel den Bybel beeft opgebrarbt te Mleiswgk f 112 Oiid Beierland f 143 M i i kei k I i K Nieuwveen 1 73 591 Pornis f 192 75 Haastbkciit Een tiental schoolleorlingen alhier zyn abonné s dor ochtendtram Samen hadden zy oen lot gekorht in de Uoudsehe veeverloting die Zaterdagmorgen getrokken heeft Die vroolgke jongelieden waren zeer gelukkig want op hun nummer werd een ftink kuiskalf getrokken dat zg voor f 31 verkocht hebben Door den Edel Achtbaren Heer Mr J T C Viruly is de afdeeling van het Uoodo Kruis alhier weder levend geworden Uuira 40 personen hebben zich als leden aangegeven en zullen er wol meer volgen Het voorloopig bestuur heeft reeds f 50 gezonden aan het Hoofd Comité NiisüWERKKRK a d I lsKi Do heer A van Leerdam geboren te Oudshoorn en overleden alhier heeft bg testamentaire beschikking vermaakt Aan de hervormde gemeente alhier f 1000 aan de diaconie armen alhier f KKX aan het weeshuis te Ondshoorn f 1000 ai n de diaconie der hervormde gemeente te Oudshoorn f lOlK en aan de Marthastichting te Alfen f 1000 alles vry van successierecht Bebo Amiiacht Even als het yorig jaar zyn do heeren 1 P Mahlstede Tr en 1 Hoogenboezom gekozen als afgevaardigden om de ysclub Voofwaarts alhier te vertegenwoordigen op de aanstaande vergadering van den ysbond Krimpeuerwaard Zbveshcizes Tot voorzitter van de commissie van toezicht op den landbouwwinter cnrsus is benoemd IJij Sandberg tot Essenberg burgemeester dezer gemeente on zulks tej vervulling van de vacature ontstaan door het vertrek van den vorigen titularisi OouDiBAK Zaterdag 21 0ct U i alhier een aanvang gemaakt met jet voorbereidend militair onderricht onder leiding van den 2den luitenant der infanterie M E örefe te Gouda Het onderricht zal voortaan plaats hebben op Woensdag en Zaterdag het wordt gegeven in de openbare lagere school Rechtszaken Voor de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam stonden gisteren o a tereeht De 19 jarige garenspinner J v d S alhier die den 6 September in de fabriek van den heer K Korlenoever alhier werkzaam zgnde juist toen zgn patroon binnenknam lieiig was oen dansbeweging uit te voeren terwgl zgn machine voortmorde De heer Korlenoever had daarop aanmerkuig gemaakt waarop bekl driftig geworden zirh brutaal tegen zgn patroon had gedragen Toen de heer K hem kort eu fuei zgn ontslag had gegeven had v d S hem bg de keel gegrepen en op het hoofd geslagen Eisrh 1 weik gevangenisstraf Bekl vond het treurig dat hy nu nog met de gevangenis zon kennis moeien maken waar hg al door ontslag uit zgn erk was gestraft Na altoop van de godsdienstoefening te Zevenhuizen den 3 Sept II badden de 47 jarige arbeider D H te MoereaiH lle en zekere P Broere woorden gekregen over een fooi door Broere aan een zoontje van H gegeven voor het dragen van een kip Broere had den jongen naraelgk 5 cent gegeven waarop H dreigend hem gevraagd had of hg een dubbeltje soms te veel vond Weldra had H hem een slag in het aangezicht gegeven tiekl beweerde evenwel eerst dour Broere met een bgbel op zgn hoolil Ie zgn geslagen Eisrh f II boete auba 5 dagen lierhtenis DE ONTDEKTE VUAND Het blued dat krachtig door de aderen stroomt dal rood en overvloedig is is het Kenteeken van een stevig lirhaamsgesicl en van eene onwankelbare gezondheid Degene die deze kostbare gave bezit kad zich gelukkig achten want zonder de onvoorziene ongevallen kan hy op een lang leven en volmaakte gnzondheid rekenen Maar nevens die door de natuur begunstigden zgn er waarvan het bloed niot die zelfde verschgnsolen vertoont De roode lichaamjijes zyn min of meer overvloedig en geven het een mindere of meerdere levenskniclit i gi i n hem in slaat stelt een flinke legi nsluiul ti bieden Diegenen waarvan het liloed uilgiput is zyn aan alle ongevallen en ziekten blootgesteld A lere zyn niet ziek maar kwjnen weg en verliezen hunne opgeruimdheid hnnne krachten en eetlust verdwgnen de slajielooshoid doet zieh veelvuldig voer en het is eene nigemeene neerslachtigheid Op dat oogenblik is oen flinke versterker en blocdhervormor noodig Er beslaan er vele doch het is een talent om d beste kenze te doen Voor t oogenblik v ll deze kooze met recht op de Pink Pillen van Dr Williams als de beste hermen i i vnn het bloed bekend Volf eni ingeiondaii portrut Zoo schrgft ons de heer B 1 Korteling Gzn te Aalton dat ZEds schoonmoeder Mej de Wed B Berger don vgand ook ontdekt had die haar steeds beloerde Myn sehiionraoedor zoo schrgft hy ons had voor t gebruik der Pink Pillen van Dr Williams veel last van duizeligheid en pyn ip t hoofd t eerste is door Ow heiizaam geneesmiddel geheel geweken t tweede komt teijenwoordig zelden voor maar dit moet toegesehreten worden aan haren gevorderden ouderdom daar zg bgna 70 jaar oud is Ziehier haar portret en nit dankbaarheid niacli if en wg U van dit alles naar goedvinden gebruik te maken daar wg er erg mede ingenomen zyn dat zy ons heeje huishouden waarneemt om reden mgne vrouw reeds sedert 3 jaren sokkelende is Zoo men uit het bovenstaande ziet zyn de Pink Pillen werkdadig zelfs op gevorderden leeftgd en zy zgn het ook bg alle ziekten voortkomende door de uitputting van het bloed zooals bloedarmoede neai tt sthenie rheumotiek bleekzucbt St Vitnsdan i ataxie locomotrice beenziekte bg de kinderen enz Az Ook zeer werkdadig by de vorming der jonge meisjes Verkrygbaar k 1 75 Gld de doos en 9 Gld de 6 doozen by J H I ShabiuÉ 27 Steiger Rotterdam hootddepothouder voor Nederland Franco toezending tegen postwissel INQEZONbBN Jiser de Redacteur i In het nummer van Jisteren vind ik vermeld dat het 8 Nov a s een feestdag zou zyn voor Uej A H v d Bom het Hoo d v d R K School aan de Westhaven alhier Gaarne lou ik de vele lezers van Uw blad er opmerkiaam op willen maken dat bet Mej A Adegeest de 2e Hootdondorwyzerea is die 8 Nov den dag herdenkt waarop zy 25 jaren geleden hare plechtige geloften als religieuso aflegde Gedurende ruim 23 jaar wgdde zy zich met liefde en loewgding aan t imderwj van de Gondsche kleinen Met jeugdigen yver bezield kan zy ook no neg een der beste werkkrachten van de R K Meisjesschool genoemd worden Do l lryke aanvragen om plfiatsing getuigen wèl dat het onderwys van Zr Patricia wordt gewaardeerd lammer maar dat het personeel hoewel nu voltallig op den dnnr niet toereikend znl zyn om onderriebt te geven aan de steeds aangroeiende schare van Gouda s Kath jeugd Dat er getracht wordt naar uitbreiding van werkkrachten zal zeker aan Zaaier Patriria hoogst aangenaam zyn L M ROS Gouda 2510 99 Glacé llaiKisolioeiieii llosledereii GoiiiNicdcreii IHIIIlnlrc Wollen ♦ Tricol A van OS Az Md Tailleur M iw K 7 1 7il i lOIIl A IrleitkouM UI lil hteniiiiii Vikra Mvtkri 11 IV 93 1 917 ris van ♦ 8 tHrmBBK f iiHLASli U rl N l W B 81 itilo liVi illl 1 ilito dilo ililo 3 lloHixa Ihl Ooull 1881 98 4 ItALll Inialir finit 888 81 8 OaiT t Olil in lapiai 1888 dito ia il erl8e8 8 PoEToaAl 01 1 mi t couiau 8 dito tinkel 8 87 l Ü I autLAHD Obl Hinnonl 1894 4 duo üiwon 1880 4 il labi lti tlii 1889 4 il to bij lloii 1889 90 4 d b ia Koud Iran 1898 dito itlUi illto I8 4 S J AK Parpi l whul I 1891 4 roRRBij Gapr Otiuv lafla 18UQ 4 0 Lwiingaariu D ihic laanin tare O auiBAr B p oblg 1191 i Manco Ubl Huil 8ali 1890 a V iiiiiill A OUI 4 cmIkiji 188 1 AHaritDAII Obligaliaa 1898 8 ItoniaOAll 81 1 1 Imu 1894 8 N D N Afr II nilg i uod Arend b T b Mu CatliS ilao t ab Ma inhaT g dita Ata Hypolheakb paodbr 4i i Cult Uij darVorttanl and Of llypmh ekb pandbr 41 Kadarlaiidai ha batik aaad Nad Handalmaalaek tlUo N W II Paa H p b pandbr 1 Ratt Hv Kilh nib paaillr 4 Ulr ItytwibHlb diu 4 Omtik o t Hoog bank aan I KliaL lljriialhaokbank paudb 8 AmtiZA Kqii hjrpolh naa Ib 4 Mai h O Pr bil a art 8 MiD Iloii IJ 8paori My aiind Mij 1 1 Rlpl 81 8p aaad Ned Ii d 8 HH r egai aai d Neit Kaid Afr 8 im aaad 8 dito dito ilito 1891 duo 6 ItAUlSpoor l 1887 89 A Kol 1 1 98 looft 100 11 Va 88 Zaid Iuil 8ji ai j A ll nbl 8 PoLPN WaiBAhau Wnenra aaad Buai Gr Kuaa gpv My olil 4 HAitiaaha dito and Pvtowa dtUi aaad 8 Iw ng Diiml r ihto aaad 6 Kank Gh Aaow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AiiniKA iin I ae Bp Mg oil 8 übe fcNorih W pr O r 8aa dill dito Wia 8t Patar obl 7 DeiiVHr II Rio Gr Spni cart va Iltinou Antral obl iii iroud 4 Louiar k Va hdlliljprt iMad Uexi o N Spv M te hTp o 8 Hia K inia r 4pCt pre aaad 4 York OniM o k Woat aaad dto Ponn Oliia obbg 8 Oregon jaltf t hjrp ut goud k SI Paul Minn k tlaait ob Uil Paa Hoof inn abig a dito dito Li ie Col Ie hjrp O S Gakaoa Can Soutli Cllert f a8Q 1 Vim o Ballir k Na Ie ii d o O Aaiiterd Omitibue My aand Rolterd Tramwe Maaia i and Nkd Stad Anutordam aand I Klad Bo terilam aanit I Biwri Stad Ant erpan 1187 1 Bad Bruaaal 1888 llOKO Ttiaiia Beinllr O leleeb 4 Oiarin Staalaleeoig 1880 6 K K Ooft B Cr 18101 SPANK BtadMailrid 3 1881 SiD Ver B i Avb BpoaL eert