Goudsche Courant, vrijdag 27 oktober 1899

No 8028 Vrgdag 27 October 1899 388te Jaargang l ieutvS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relefMii K M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijlg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nammers VT IF CEJNTEN Telefoaa X M ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels A 50 tJenten iedere regel nteer lil Centen Groote lettejs worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd VERSCHEIDENHEID De Ddldcbo kolonel Adolph Hcliicl die by de Boeren in dieniit wtm en in Britsche krjjifsgevangenncliap i geraakt wa een tjdlang Jonbertii adjndant generaal Hrhiel was 30 jaren geleden l misiscli hozareninlteniuit H j verliet den Duitiicben krjjgiidienat ging naar Znid Alrika en kwam in dat land aan zander een penning op üak Hy vond eerst werk by een ï uitsclicnkolonuit in Natal als vracbtrijder en in dat bedril bereidde lijj bet grootste gedeelte van Zaïd Afrika Vervolgend trouwde hy met de dochter van een DnitHrben zendeling en kwam daarna in Transvaalheben taal dien t D regcering vertrouwde beni een zending toe naar het Kallej jioold Dinizocloe wlen voornaamxte raadiinian by werd Ingevolge iujrtructifcn nit Pretoria wl t Sehiel den Kaffer over te balen hem als gezant naar Beriyn af te vaardigen Het wilde bem echter daar niet gelukken Bihmarck tut tttH henkumst te overreden in do aangelegenheden van Zoeloeland welke toeleg overigens roods door de Briteche regecring was ontdekt en hg keerde onverrichter zake naar Trannvaal te rng Nn werd by daar tot eomuiiHsaris van de naturellen in de noordoiyke provinciën benoemd Als zoodanig deed by veel om de Kaffers te bevredigen n Inmiddels werd hy ook eigenaar eener fraaie bocrdery Hebiers volgende post was die van hoofdInspecteur der gcvangeniBsen Ijater werd Ijy kapitein der artillerie en naar Beriyn gezonden om zirli daar In di bediening van het Fcbut te volmaken kanonnen aan te kooeti de plannen te maken voor de tbuns de Republiek verspreide forten Na den Btrooptoelit van JameHun kreeg Schriel de hamlen vol met het voltooien der verdediging van Transvaal Het fort te lohanne burg is onder zy n toezicht gebonw l en hj was er do eerste kommandant van Het veldtochtsplnn der Boeren moet grootendoelM d ior hem zyn opgeiniuikt Ontvangea de Nouveautó s in GOLFCAPES Drap de Pnris cu Velveteens ADVERTËNTIEN CONCERT Orkestvereeniging UOZART BOTTERDAH DIreetenr 1 C DOHUKNBOOM op üonderilaff 26 Octubcr 1899 in de Zaal Kl N sTMIN dor Sucieleil ONS UKNOKHKN Mot nicdcwerking van JtfeiJi HOPHIH L HKlJUlUAyB CUdSTISL Zang den Heer PIETHH WOLt l iano en den Heer 0 VAS LIKH Violoncel Allen uit llottordam ENTRKK voor leden dor Suoleteit J O ttO nict loaen Aanvang 8 nar TE HUIIH TERSTOND OK LATKH oen BOVENHUIS Adres l LUWKKLEN HINUKL 22 TANÜAUTs E CASSl IX Turfmarkt l71 Uoudn SPIIEEKIJUR van 8 tot S uur VRIJDAOS van tot ft aur Z0NDAÖ8 ge K spreeknur c ek iiktkk adres voor alle aooUen St flOEXWERKals hel MbiÜDlsdi Schoen en liiarzeanajjaziiii Kleiwefj i M tegenover de Kleiwe csteeg Ontvangen allo oorten Hftrvn iMutet eo Kttyier WlliTBUl AJITOt FBIM Aanbevelend C 8MITS AUo reparatieri ea aaiiKeniaten werk Vraai t Uwen Bottelaar l Hl MA SxMITS STOUT Uil Ie KlerbriMiwerl le t ll H DJzers HHKIIA Het meett iinalcelllke I Het meeal voedsame I Het meeat verftarkende Bestellingen worden aangenomen by onzen Vertegenwoordiger den Heer HKNRI DUI INSTÉE Markt liHÜeii gy niel wilt hocsle i ebraikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract m MM uit Ie Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van II 1 ¥ 1 l§€IIAII4 €o itenlIaag Ummni VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 8CHAIK SOHAIE 8CBA1K 8CUAIK SCHAIK SÜHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK aOHAlK Oo a Heliantbe lii t bwui middel der wereld Co B Meltanthe ginnnt Knikhomt Co s Welikntbe K f e t 7 o nr l oud itts jonj èL Co 8 MoliaDthe mag iij mwii huiigozm ontbreken Co B fttolianthe itiuit imM ttiaA ouder Sckeikimdig toeüiclil ft Co a Kleli ntfie htilpt otihurrovpuljjlc Co 8 Heliantba is Iwkrotfod ne t ÏCerediploma Co 8 Meliautbe tit Wkrunnd vavCüoüiX Hl Co 8 UeliaDthe is I olcn oad mat tlftir ft Co H Heltantbe i verkHjiiiaar ui flnooiu D 4ocif rqvi en fi j bq J Th TOUKEN n io p B WIJK Oudiiuy T M KOLKMAN Kirnja WOLFf a Co Weslharen 108 louda D JHJ KHim Klemeg B 100 fyoui aK 11 VAK MILU Voerstal B 126 t i uda A BOUMAN Moordt ht fabn Patent H Stollen mil itlirl IrMui ir uitgiut Dn duit rnt ilKli llr aini ntrmiti JU l r i romi Er vtg Jtf WOmUP O mun Palmt H moUm amingtn hêt Anim rêr labMotiw werilfl en Kaehahmunnfn ttttb Um tMufi Mif j u ra wlli Kharfrn moUr Mtf Mff iMi Jifeel tdar In uhhui CüwAi itf uAfM h AM Mlfr lil ImH MlMMÊmHll uttMntl m SS PrMalllim letifnl frta M frtm ZUIDEK HYPOTHEEKBANK ff0eeêtl0i te Bheiia Maalsrhapiidijk ka tili l Een MilllOCIl jllllleil waarop 10 pCt geslort Uehert ue iltwUt Directeuren Mr H H VAN MAASDIJK en E J M DE BH0IJN De Bank verstrekt voor iiaëte termijnen gelden onder Eerste Hjpotlieenir verband op Huizen en Landeryen tegen matige rente toitiler voornUbetiiilUf en zonder bUberekeiiiHil vim nilmtnUtrntteko$ten en geeft ii en 4 pCt l amdbrteeeH uil in slokken van UXX 5 K en WK interest 1 Januari en 1 Juli Nadele iiiliihtingen te bekomen ten kantore der Hank zoomede te Goooi by do Kirnm MONTI IN DOKTLAND Gd Kort oversicht omar PrUsooarant MHKHKIb N l ale en Oold Dry van al t 16 50 per 12 ess S S IIODIIK en WITTE TORTWUNMN 15 12 S MAUKHWS droog en zoet 18 12 VKRMOUÏH i Turin 1 60 flesch BODKOA HAMPAONE 175 C g lOUNAC A f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 26 t 8 75 en 6 1 ii SlOTOH WHISKY 2 25 as Per FI Pe PTftTM H LISTRAO f 1 66 Nto f 27 75 s iJ t HATKAlt VA1 R08E 0 75 31 S b a J S RSTKPIIK 0 38 t H St KMII ION 1884 1 42 ► i2 2 PAUILI AC 1893 1 25 53 O 8 IRAVKS Witte Bordeaiu J 0 0 84 S 5 © I Al TKIiNK 1 42 8 ri ï o HKI TI MIKU Moe el 0 90 37 W g S S J BOIKOOONE 1 10 I 47 I ü fieSKcbc z n in den prQZPn begrepen en worden B ets por stak teraggonomen g By elke hue oelheid vorkrygbanr by Pc flrma T CB BBA8 Goud I ImiVCSlelJD j l tOoedkoopste en soliedst adres voor Verwocr vaii Inboedel loowel binne als hoiten de stad met geil ijen wageui A t R A VKïS l EIJN Oude Gouwe AlU wordt legen TrauinArt Mhaae venuiker p TE KOOP De A F B A H der voormalige LootlwUInbrIrk bestaande in OUDE USISEI VECHTSCHEen 8TRAATSTEENEN PANNEN BINTEN RAMEN en DËI RKOZIJNËN beneven in goeden htaat zijnde MoleiHieeiieii Te bevragen bj H J NËI ERHOK ST of aan de fabriek Kattensingel te Gouda Van af heden verwih van t Vat Münchener Bier k 10 Ct per halve LUerglas Aaab6voleud J I EOODE Bierhalle Zeugestraat 85 A SLEGT iMveult ztcb aan tot het levereo ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood $ 9 r nt tie KM NIKPWK HAVKN 28 WÊÊT i lirooud op de Iniernatiounle T ntQuuRtcIlin van Uakkfry Maalderti e Kook kanst tfl t Graven fuitfe mei ven diploma Vetgatd ZilvftroD Medaille Kachels Haarden WINfERARTIKELEN in zeer ruime keuze by JAIT EOND I Korto Oroonandaal I 303 204 LlZJiWAR N ÖIIDSJMTÜJ IIUIKHUMI AUTIKELEÏ Figuurzaag en KerrsnijIwDoodigiiheileii BBEDKBANDEN Een ware Schat roor de oDgelnkkige slachtoffers der ÏCelfbeTlekking Onaiiie en gehe me nitspattingen is liet beroemde werk Z Dr Utftau s i lpbeW ri UoUandsche mt HTo luet 27 atb Pr H 2 gulden Ieder die aaii de Tunohhkkelgkn gevolgeu vau dexe ondeuf d Igdi moet het leEon de oprechte leenng die hoi geeft redt Jasriyks duizend van een zekerwu dood Te verkrijgen by hetVerlags Ma azio tf Leipeig Neumarkt 34 franco tegen luzending vau het bedrag ook in roatxeg Ii eu in eiken boekhandel 11 InllftDd StoUwerck sche Borstbonbona ceUnieeerd na ToorD jbrift van den kon Utüvarsilaita Prot Oehm H A d Dr HariM Bonn hebbea 8edert 60 Jaren Ia TOsiaeiitend i del tegen hoesten beeaekheid en aandoening der ademingsorgansn nilxlsetaide diensten nawezen By tpoedigo Aieseling van I vanue m konde lucbt is t bijzonder aanbevelen wardig een bonbon te gdmiiken Verpakking Geele pakjee k 25 cent Atom verkrijgbaar Iili Htt bof oucliaiM rkM n nuddnljfkMtpoMiiaMilelniidlMna ffaS tn vooral d mM en KlndenohMawiffc nSV udeAppntuarvanca aanfrèCe PTj Itrtll ltattl Str l4 M lMtcae i 0 op naam en fabrtckamcrk GouDAk Druk van A BRINKMAN Zn BuUenlandSGb Overzicht De zonderlinge handelwijze der Engeische regeering die in het Parlement niet meer de uit Zuid Afrika ontvangen telegrammen deed voorlezen maar een uittreksel en verklaring door Ijord Wolaeley opgemaakt heelt in verschillende kringen een zeer verontrustcnden indrnk gemaakt De Westm üazette vraagt ol er grond is voor het woord van den minister van financial dat er in de telegrammen iets wezen kan dat aanleiding geelt tot vrees f Het bleek uit de gisteren ontvangen niededeelingen reeds dat de bericl tcn over de groote en schitterende overwinning der Engelschen op de Alrikaanders zeer overdreven waren De berichten die Central Newsagentschap ever de slag by 41encoe publiceerde doen zien dat het aanvalsplan der Boeren met zorg was beraamd en slechts door bet te vroeg optreden van Lucas Meyer in do war werd gestuurd Het geheele succes der Engelscben bestond dan ook in het terugslaan van liet commando dat van Landmansdrilt in westelijke richting op Olencoe aanrukte De hootdnacht onder Erasmus die bij Dannhauser stond en de rechtervleugel hoof akeiyk uit Vrystaters onder Ben Viljoen die van Waschbank naar Jlencoe marcheerde werden door do Engelscben v hun niarsch goUuderd Lucaa Meyer werd lot den terugtocht gedwongen maar zjjn troepen werden opgenomen door die van Erasmus versterkt door Joubert die nit het Noorden aankwam Viljoen s strijdmacht werd den volgenden dag door generaal White aangevallen en van Elandslaagte naar Waschbank ternggedrevenj doch ook deze afdeeling was zoo weinig gedemoraliseerd dat zij zich aan den spoorweg kon staande houden en de verbinding met Erasmus weder kon herstellen Nauwelijks was generaal Yule weder in zyn kamp by Glencoe teruggekeerd ol de insluitende beweging der Boeren werd hervat En zoo ondoordringbaar werd de keten waarmede Yule werd omgeven dat hy het raadzaam achtte eerst het kamp te verlaten en meer achterwaarts een gedekte stelling in te nemen Doch ook daar achtte generaal Yule zich niet langer veilig en zoo vatte hy het plan op Ulencoe Dondee te verlaten en terug te trekken op Dadysmith en zich te vereenigen raet de macht van genoraal White Deze terugtocht van generaal Yule diè eerst in znidoiyko en daarna in westeiyke richting plaats had werd gesteund door een FEVILLEIOX Gedenksckrilteii m en Gelukioeker AHUIBAL DeVoNDELING Naar Htt J ransch DOOR W NUTTER Als verschrikt over hun daad snelden de twee mennen heen het huis in den trap op Cïillend en knarseundcnd volgde Ra ihaef hen boven was aires duisternis en dikke rook maar hij zaK de moordenaren hij zou ia gezien hebben al waren xe in de aarde verdwet of het lucht ruiip ingezweefd Hij bleef volgen van de eene kamer in de andere aan niets denkende dan aan wraak Eindelijk snelden de twee mannen de laatste kAker in Dezen zouden ze niet anders kunnen verlaten dan deor de deur waardoor ze btnnengevlucht waren MeX een sprong was NÜartial s zoon binnen met uitgebreide armen liep hij op een der rooordeoaars toe die zijn mef de dolk gewapende vuist uitstak om hem opj te vangen Toen keerde de wreker rich blikse o nel om en viel den ander om de lenden dct gr ot te en nüite den reus wiens krachten ni berekend waren om de raxernij te bekampen liaar het venster waarvan al de glasruiten door de hitte gesprongen warbn Van uit dat venster zag tïten neer in het brandende magazijn eety ven gelijk Raphael sVbg xyn tanden in den and W Ëmilie s vooruitrnkken van White in de richting van Waschbank waar de Vrgstaat cho Hoeron zich hadden opgesteld Uen raal White hield deze troepenmacht in een sleepend gevecht bezig en gai zoodoende aan zün krügskameraad de gelegenheid om over Helpmekaar en de Snndayrivicr naar Ijadysmitb op te rtikken De vereenigde troepenmacht dpr Krigelschen onder generaal White i thans iets noordeIgk van Ladyïimith in stelling gebracht Het bericht van Tranuvaalsche ZQ e ontvangen toont dat de EugelscUe opgave omtrent het aantal dooden en gewonden 4inn de zode der Boeren zeer overdreven is Kr zouden slechts tien dooden en 20 gewonden aan de z de der Hoeren z ix tof wyl aan de Kngelsche zgde volgen koime eigen berichten ongeveer driehonderd dooden en gewonden gevallen zya Het departement van oorlog vernoemt nit niet offtcieele brun tflh twee officieren van bft IRe huzaren en zes offtrieren van de Ottblin Fnsüiors krijgsgevangen zyn gemaakt Men vermoodt dat een geheel oscadron imzaren hetwelk vermist wordt na den slag by ilencoe krugsgevangen is gemaakt De Kvening News beeft echter een telegram nit Ladysmitb van Jl Maandag waarin gemeld wordt dat de huzaren die verdwaald raakten terwÜl zy de vlnchtende Boeron vervolgden Maandag teruggekeerd yn na zieh d M r den vijand beengeslag nn ie hebben Het departemonj van oorlog verklaart dat het iiiottegenKtaundo bet telegram van de Kvening News geen reden beeft om te twijfelen aan de echtheid van het officieus bericht omtrent het gevangenemen van een escadron hnzaren De Ieren hebben het Maandag in het iJagerbuis niet aan oen krachtige veroordeeling van don oorlog laten ontbreken Ziehier eenige nitdrakkingcn Dillon verlangde dat do goudmillionairs do kosten van dezen vrefslykcn en afhchnwelüken oorlog droegen Patrick O Brien noemde do Kngelscho politiek die tot den oorlog geleid had bnicbelachtig sprak van de slachtersrekoning dip met 1 April betaald moest worden achtte Chamberlain s handen zoo diep met bloed bevlekt als eenige misdadiger die ooit bet schavot heeft beklommen iciyk men weet werd O Brien toen hg dezo uitdrukking als weergevende zjjn vaste overtuiging niet wilde terugnemen uit het Huis gebannen Hy gifig heen zeggende dat de Speaker vooral geen regiment moest iitnren om hem er uit te zetten aangezien die troepen wel elders moordwiaar toea deze hem een vuistslag in het gezicht toebracht Steek hem neer Peau sla hem de hersenpan aan stukken steek toe De ter hulp geroepene snelde toe doch kwamte laat het verschikkelijk tooneel dat volgdeen dat hij niet had kunnen voorkomen deed hemalles om zich vergeten v Raphael had xijn vijand over de vensterbank gewrongen en stiet hem naar beneden I e halfverkoolde gebinten van het dak konden den achok niet weerstaan de moordenaar plofte neer in den vertcerenden gloed die vonkenspattend opleefde en loeiend de nieuwe prooi aantastte Ken donkere massa bewoog zich een oogenbUk heftig te midden van het vuur dat was alles wat de beide toeschouwers daarboven zagen want het volfttnde oogenbbk waren zij handgemeen rDa was Carillon zeide Raphael op schorren toon wie ben jij Zoo straks dei ene die jou heeft geworgd was bet antwoord De beide mannen hielden elkander hijgend omstrengeld Geen van twee durtde de tegenpartij los te laten en was evenmin bij raacUte oro den ander onder te werpefi Maar de tijd drong want de binnendringende rook dreigde beiden te verstikken Met een ruk bevrijdde zich eenskhpji dC onbekende en stiet met zijh dolk naar Rai rikl en trof bem in den arm Raphael was gehecf ongewapend doch stortte zich opnieuw op zijn vijand en iiste Ook in het vuur ook de vUmmen in I noodig zouden zyn William Kedmond zeide dat O Brien slechts do waarheid had geroken UQ zeido ook dat hy minder vast in de genade en neehtvaardigheid der Voorzienigheid zon geïbovon als zjj toeliet dat die arme Boeren voor hun vryheid vechtende werden overwonnen DUlon vroeg ook nog of het waar was dat de Hnaoeto s door de Kngelschen op de Boeren losgelaten zonden worden Wyndhan ondersecretaris van oorlog sprak dat met verontwaardiging tegen De minister voegde er echter de snorkende on in het licht der geschiedenis botacheiyke bewering bg dat Kngoland in Znid frika meester moest zijn omdat Engeland allot n de kaffers in bedwang kan honden In zyn antwoord op de redevoering van sir William Harcoart ontkende hamberlain dat ijn redevoering van 2tt Augustus uiltartend was geweest Het was een dnidt lyke rede een Imlf offlcieeie waarschuwing dat oon verdere taktiek van nitslellen niet gcdnld zon worden Van geen enkele natie W4iA n do belangen en de oer veilig als zy niet bereid was in hoogste ressort over te gaan tot oorlog De verdraaidheid van de Transvaalschf diplomatie was alleen te l egr iiMm als men onderstelde dat de ijorlog vau ln t begin af tnvormydeiyk was Hpr gelooU nu dat Kroger van het begin tot betwinde aooU hvtnmïonienH wan goJüke rechten ie gevon I aan de blanken of er nlgerlei erkenning van I Kngelands suprematie Daar Kngeland nooit I bereid was om zyn aanspraken op y geven j was eon conflict onvermydelyk Krnger zou ongetwyfnld het conflict gmag hebhen willen uitstellen totdat Kngeland betrokken was in andere mooilpe verwikkéldoqnaesties Transvaal werd langzamerhand eengewapend kamp Had de staat van zakenzooals in den Inatsten tyd voortgeduurd danzon Engeland verplicht zyn geweest zichzelf to verdedigen tegen een ultimatum to eeniger tyd door 25 HH man troepen inde Zuidafrikaansche koloniën te houden Kr werd gesproken vnn de onmogeiykbeiddat het eene Teutunischo Volk een anderTentonlsch volk in onderworpenheid hield maar verbeeldt iemand zich dan dat wy aan anderen zoudon weigeren wat wy voor onszelven eischten nl de gtilyke rechten voor Hollandern in Transvaal wolke de Hollanders in Transvaal ons woigeren V Luide toejuichingep De procureur genoraal Bernard te Parys I jg hosloten een vervolging in te stellon Rn hij deed Ijoveninenschelijke poj ingeu om j zijn vijand naar het venater te trekken doch dezestak Raphael in den h ls kt deze neerstortte waarop de bandiot de vlucht nam Een oogenblik later wai Raphael weer overeind De verdoovmg was geweken Bloedend snelde hij heen naar Emilie Zij was dood Ze lag daar nog op het portaal in een bloedplas dood I I Raphael knielde bij haar neer Hij legde j zijn mond aan het oor van de doode alsof htj haar iets wilde influisteren hij greep haar bij de hand en kuste die slap viel de hand terug j Toen sprong hij op verschrikkelijk vloekende en zirhzelven knarsetandend met de vuisten inhet gelaat slaande Eindelijk barstte hij nit in eenwaanzinnigen lach Nog meer vuur vamjAht nog meer huizen I in de asch en nog meer schurken in de vlammen i brulde hij Toen snelde hij heen Hij hield dè hand op zijn wond ora het bloedon te doen ophnurlen Met i geweld brak hij zich door de menigte Het was slechts een vermoeden dat hem voortdreef maar 1 hij hield het voor zekerheid Dieft nacht was er nogmaals brand tn Parijs ditmaal op boulevard Bourdon Hcze werd evenwel betrekkelijk spoedig ge bluscht Bij het onderzoek door de aanwezige Ë e ingesteld vond men in een der vertrekken vloers een kamer die op den tuin uitzaglijken en een stervende De kamer w et bedekt De iijk n waren dat van een beeWschoone vrouw wegens het beramen van een complot o aanslag tegen Hnifot fhevilly Déroolèdo Itt rin Dubnc on Brunet S ïn de Oostenrykseh Kamer van a vaardigden werd het debat over dé TeilBWI ring dt r regeering voortgezet Jaworski zeide uit naam der Polon dat zy niet het minste vertronwen in de regORring hebben Patfy verklaarde at do alHchafllng der taalverordoningi n onbillyk is tegenover de zpchen De zeech Strausky viol de regeering heftig aan Kathrein licloufde namens de katholieke werklieden do regeering te steunen De Italiaan Malfatti zeide dat hy eerst de daden dor regeering zal afwachten Vei spreult Herichten Frahkihjk De algemoene raad van het departement Bouches dQ Ubóno hooft eon motio anngmio men waarin de wenscb wordt uitgüS iroken do kryg raden in lyd van vrede op te heffen de door militairen gepleegde overliedin ïen te dot n beiei hten door jjM ivile jurltidichi lules UuMn do held van de Hnedol hfrbrol is zeker van het lange vanten verzwakt Op xyn verzoek is hy overgebracht naar oen col in het fjixombourg In militaire kringen te Londen gaat bet gerucht dat E terhaity der Kngi lscho regeering zyn degen aangeboden beeft om do IbKren te gaan bovecbtun Do Kngolsclio regeering zou de djen ten van den nh iui niet hebben aangenomen Iiy do viering van bet 5Ü iarig bestaan van een onderlinge holpvoreeniging te Dieppe heeft voor eenige dagen de bokendo senator Siegfried een overzicht gegtiven van doarboiderstoostanden een halve eeuw geledon en thans Hy toonde aan dat in Krankryk bnitea l arys de loonei by de nÜverbiïid zyn gestegen van gemiddeld 2 tot 4 francs daags voor de mannen en van 1 fr tot 2 20 voor do vrouwen De daglO nn n der boerenarbeiders zyn ichter slectits met r 0 pt t toegenomen wat de vorhulzing van zoovelen naar de steden verklaart De Wfirktyd is van 12 töLU en meer uren gedaald tot XO fanr JÊÊL een tied der levonsuijddolcn is gesteg maar ylechts mot 5 k Ui pet do brandstoffen Ityn gel k in prys geblovon de klecding js veel goedkoopt r go en dat van een tamelijk ftcjannlcn man De zieltogende was een jonkman Deze laatste werd nfar het hoapitaal vervoerd SLOTHOOFDSTUK Tot zoover gingen de gedenks hrdten die mij op zoo zonderlinge wijze in handen gekomen waren Toen ik de gedcnk w Hriften had aangekocht had degene die ze mtj aanixjod een kaart achtergelaten een Jipwrlkaart hartenaas op de keerzijde waarvan ik gfiKhrevcn vond Burggraaf Louis Raphael 17 rue de U Irandjp rniandcri van zelf dat ijt flboral met h lelmge inlichtinjfen hem meermali Het spreekt van zelf dat ijt Koral met het oog op mondelinge inlichtinjfen hem meermalen eefi bozoek bracht en vele toon elen hem nogmaals deed vertellen En altijd merkte ik op dat het vertelde overeeniteuide met het gesprokene hij was RaphaI Het spreekt evenuio van zeil dat ik aan het slot niet geheel vohlaan zijode hem nog allerlei ophelderingen vroeg Het duurde lang eer ik hem kon Jwjfegen te vertellen wai hij niet l ad willen sthrijven Kindebjk toch deed KiJ bet zij het dan ook uiterst beknopt en met merkbaren tegeqgn Hij was toen hij de woning van Potard verUiten had naar IkiuLvurd Itourdon gegaan Daar woonde prinses Olyinpia