Goudsche Courant, vrijdag 27 oktober 1899

i o 8089 Zaterdag 38 October 1899 38ste Jaarffan r mimm mum ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relefuan No ftt De Uitgave dezet Courant geschiedt dag el ijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nomraers VT TF CENTEN Telefoon o M9 ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer Ml Centen Groote letters wovdon berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Wegens opheffing jder Zaak TE KOOP een grootJ partij KIken l laii1ilio it van verscliillende breedten dikte efi lengte tot 48 voet alsmede diverse Scheepmakersgereeduchappen als PONS en KNIPMACHINE HELLINGREEPEN KETTINGEN enz Adres GEBEs UITENBROEK AHen a d Bjjn Hoofilprys ev BOO OOO Mk i o pnj eii ijn door den atant gegaraiifloerd Hen bicde het geluk de hand UitaoodiginK tot deelneming in de Kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zekor 11 UilUoen 349 325 Mark gewonnen moeten wordun Do prijzen van deze veel voordeel bieilondo v Geldloterij die volgeïft het plan slechts 118 000 loten bevat sijn do volgeudo hoogste prijs is eventueel 500 000 Mart 56 pr ft 10 000 Mark Bflpr ft 5 000 Mark lOBpr a 3 00 Mark KOBpr a 2 000 Mnrk 812 pr a 1 000 Mark Premie v SOO flOO Mk 1 pr a VOO OOO Mark 151S pr a 4 pr a Uii pr a 400 Mark 300 Mark 20 I Mark pr a 100 000 Mark prijz a7B 00 Mark 1 prys a 70 000 Mark 1 prijs ft 6 000 Mark 1 pnjs a fiO OOO Mark 36052 pr a 1 5 MarV 99 öpr ft 18 + lOi 100 HS61pr a73 46 21 M totaal 551 1 O prijzen prijs a 55 000 ark pryz ft BO OdO Mark 1 prijs a 40 000 Mark 1 prijs a 30 000 Mark prijü a 20 0 O Mark n worden deze in eonip o maandau in 7 klassen nitioloot De Hoofdprijs in de te klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt Hl de o k tot F ü OOO M in de o tot BO O0ii M in de o tot 65 000 M in de e tot 70 000 M in de 6o tót 7fi 00 Mark iu do 7o tot 200 000 Mark on met de prom e van 300 000 M event tot üOO OdO M Voor do oersto prijstrakking die offioieel is vnatgestold ko t een geheel erigineel lot sluoht Guld 3 50 een half origineel lot Btechtfl Guld l ï5 een kwart origineel lot slechts Guld O ÖO Do inleggoldeu voor do volgende klassen zor wel ftïs do juiste lijst dor prijzen worden ftaiifl e ieven in hot officieele trokkingsplan voorzien ïaii hot Wapen van den Staat welk plan ik op annvraf e gratis ver end Iedere deohiomor in de loterij ontvangt ongeiraftgd onmiddellijk na de plaaia gehad holihende trekking de offieieole trekkingslijst De uitbetaling en verzending van de prijzen geschiedt door mij en direkt on prompt ann do wiimera ou onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan menHoenvoudig per postwissel opgeven ook tegen r nibours i r Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo Bpoe lig mogelijk of uiterlijk tot 9 November e k met vortronwon tot Saiiiiiel llBfkscher Sciir liftiikior on Wiasolkuntoor in Hamburg DuiterhUind H J VAN SCHALEN Behanger Stoffeerder Lang e Qroenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Beliaiig§clpaplereii a or ijr i stoffe2a ZEILEN LINOLEUMS é afalRk ém cMafisn P ü IKE OU Dé i HOf A SCHIEDAMMEB GEETEVEE Merk CHIEDAM l NIOHTCAP iM Vorkrijalinur Mj PEKTKRS Iz 1 H A ls bowys VRH eolitli nl caohot en kurk atoKla voor ron van don nnnm dnr Kirmn V HOVTR ZÜIDER HYPOTHEEKBANK gecettlga fe BllKn Maalschappelijk Kapitial Ecil XilllOCII iul l il wanrnp 10 pCI gestort OeherI f eidiiiitut Directeuren Mr H H VAN MAASDIJK en B J M DE BROUN De Bank verstrekt voor vnn1e termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente zonder voorn ilbetoling en xoniler biijberekentnij van ndmIniKtrnttekoiiten en geeft 3 en 4 pCt HmtAbrlecen nit in stukken van 1000 600 en 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Goüda bjj de Firma MONTLJN DORTLAND Gebrü Sfcollwerck s Chocolade en Cacao DflBimatipe do ir do niouwate mtvindingo ii op machinaal gebied rorboterde fabricatie on uitaluitond gfffbruik n fijne eu iijnste grondstoftbii garandfcrei ien verbrniter van jStoUwarck s Chocolade e eon flanbcvf enii v fH Jif t i rikiiiil r iLwKPuntr beantwoordo liitikotten Dt i iiu li iaalde Cacao Ai n den inhoud der resp ridf 37 inevilö dis ïyoflcFcraïicfe j 44 Eert IHploma s i ouden onz Medailles oen bewijs v aa u t Mr LciiJ Éju ïiibiüünt Keeds XHli sd ieii ie Accademle national 0 ï ai is Nou8 7CUH déonruoiis uae Bfe AillA d or première t ïa iHe en consideration ae vofcro eitoellori1o pbrlcatlon do Chocolat bonbons varies etc eto tetfWferck 9 fabrikant is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Oaneraalvertegenwoordiger oor Nederlaiid Julias Matteimlodt Si Ameter m Kalverstraat 103 Indien gij niel wilt hoesleui gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borsthonig Extract Meimniie uit Ic Koninklijke Stoomfabriek De Honing bloem van H 1 VAl CIIAlli Co Denllaatv lldbncim VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VA I SCHAIE SCHAIK 8CHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK Co s Meliantlie ia het bosto middel dor wevold Co S Melianthe gouoort Kinkhoest Co S M 0llÖ ntt e gonoeat xoowel oud ala jong OO S Melianthe mag in geen hui8ge in onthrolccn Co S Melianthe atuat voortdurend onder Sehoiknndig toezicht Co a lYlelianthe helpt oulierroopelyk Co s Melianthe is bekroond nii t EereiMploma s Co S Melianthe is bekroond met Goud Co s Mei anthe is bekroond met Zilver Co 8 Melianthe is verkrijnbnar in flacons van 40 Ct tO € 1 en ft V Firma WOLFF 6 Co Westhaven 198 londa l Ml FBI ES Kleiweg E 100 Gouda E H VAK MILU Veeratal B 126 to Gouda A BOUMAN Moordrecht J Th TOUKEN Bnkoop B y WIJK OudM n r M KOLKIUAN Waddinxveei n ROLLMAN Bodegraven PIN KSE Nieuwerkerk a d IJsel W 1 AS DAM Haastrecht A N vauZESiSEN Schoonhoven Let vooral op de ECHT jtandteeJconiiiff met rood letterst jOberlahnstein OIKCCTEUK DCK VICTO tMB lO f OBCRLAHMSWN Overal Maatsehapp tot Exploitalie van de Fietoria Bron Kantnor voor Nederland Boompjes éO Botterttam Patent H StoUen ë fy x Der grouse Erfolg dên WiïPUUfi f ratent H Stolim trrungen hat Anla $$ lu r K x ladanvi tvm lhiosen üachahmnnyen geg b Uan kaufs f hei unur gtetê scltar en H Stollen oar ven unt Jlreol oOte In lolohên Bfsénhtndlanien ¥ ianm i mar Plakat fwta nabanttahsnaj uagahÉngt W S FrMaHtAen imtl Ze igniê e gratk umi fraiH FRAKSCHE STOOMVEEYEEIJ chemisriif Wassctierij t9 Krulahadfi TiofterfJnm f ebrevetft v l door Z M l ii Kmnny der Belj en üoüfddepöt voor ÜOUlJA de üct y OS specialiteit voor het stoomen eu vurvea vau alle Heerenen Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pi acheman teU veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden eoE worden uaar ds nieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of KOverfd worden onscbadeligk voor de gezondöeid volgens staal bewerkt EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BÜBGEB9 DEVEI ER Model A zonder rem en schermen 1 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA ♦ 146 LUXE EIJWIBL 160 GEWONE ACATENES 166 LUXE ACATüNE 180 i P S DAMES KETTINÖEIJWIELEN op alle prijzen 1 5 hooger Vertegenwoordiger J C DERIJITËR liauda Qeoombineerde NATUUR GENEESINR1CHT1N6 door planten kruiden ozon water licht Incht enz Bizondere behandeling van zeniiWKiekteii verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden l ofden ruglijden bleekzucht uiaafclyden slechte hloedanieiis lnjr Jekten der stofwisselintr borütlUdeu rheuiiiatisuius Ibschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus bp aanvrage r Us en franco Sanatorium Arentsburgh VOOIIKI IICi bij Den Haag aan de Geestbrug Nieuw onovertroften rof Dr Liuheru welhokeud Alleen echt met Fabrieksmerk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs M H de meest hardnekkige xenuwj Enfl ütiekten vooral ontstaan door l ffim afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleek zueht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte spijsvertering Onvermogen Inipotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectussen Trijapcr Aesch 11 1 fl il S j duhbele fiestrti CenLrail Depöt Matth v d Veqto Zidthommol DepOti t M Cléban flo Amsterdam F Happel e Gravenhage T IlalramnuB du Jong J Czn Bottordam Wc Iff Oo fiomia rn hiï alle drogisttin Kon ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zeïfbevlekking Onanie en gehe jne nit pattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi G HoUandsche uitgave met 27 afb Prys 2 gnlden Ieder die aan de verBcbrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Ig t moet bet lezen de oprechte teenng die het geeft redt jaarlfjks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bfl heiVerlaga Ms azin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedr ook in postzegels en iu eiken boekhandel in Holland VAN Blommestein s Inkt is pro foiulei indL iijk de BESTE lenuolkomen ONSCHADELIJK A ELDOORN HOLLANO Gouda Druk van A BRINKMAN Zn HuiieiiliiiKiscli OvcrKJciii De Engelsqhe bladen beginnen allengs en toontje lager te zingen over hun overwinning De Westminster Gazette somt b v de winsten en de verliezen bj de eerste gevechten op Blijkbaar heeft zegt het blad onze poging om den noordelgken driehoek van Natal tegen de Boeren te verdedigen getaald Maar door Dundee te willen behouden verdeelden wjj onze macht op een gevaarlijke wjjze en de kans bestond dat zü Ynle afsneden van zijn basis Dan zou de positie van Ladysmith bedreigd zijn geweest terwijl White thans naar men hoopt in staat zal zjn zich daar te handhaven totdat er versterking komt Het is zelfi mogel k denkt de Weatm Gaz dat de Boeren geen ernstige poging zullen doen om Ladysmith tot de overgave te dwingen maar dat ZB een flankbeweging zullen uitvoeren door Zoeloeland heen naar het zuidoostelSk deel van Natal Daarentegen hebben onze troepen in een zeer moeilflke en hachelijke positie prachtig gevochten Overal zegt de Westminster Gazette waar onze troepen de Boerencom mando s ontmoetten hebben zij zich schitterend gedragen tegen een sterke overmacht dat is onjuist geluk men weet Het blad erkent overigens dat men de overwinningsberichten niet al te mooi moet opvatten en wiist er op dat de victorie biJ Elands laagte niet gevolgd Is door een praohtigen zet van Engeland s zpe maar door het vernielen van de brug bij Waschbank De telegrammen werpen overigens tot dus ver geen nieuw licht op den toestand in het oorlogsterrein Sommigen schijnen tegelooven dat Ladysmith feitelijk reeds ingesloten is Wij weten nog altp niet onder welke omstandigheden Ynle s terugtocht uit Glencoe plaatsgegrepen heeft Dit is echter reeds zeker dat White s gevecht eergisteren te Biotfontein het moet op een mijl of zeven ten noordoosten van Ladysmith liggen alles behalve op een overwinning lijkt terwjjl de zoo hoog geroemde overwinning der Engelschen bij Glencoe Vrijdag geëindigd is met het gevangennemen van negen Engelsche officieren en van een escadron huzaren Vermoedelijk hebben de Engelschen bj die gelegenheid alleen melding gemaakt van het eerste voor hen gunstig afgeloopen gevecht van een heele reeks die met den terugtocht van Yule besloten is In deze drie gevechten bü Glencoe op 20 bij Elandslaagte op 21 en bü Eiettontein op 24 dezer hebben de Engelschen volgens hun FEVILLËIOM Grdenkschrillen vto een Gelukzoeker OF AMIBAL DE VONDELING Naar het Fransch DOOR W NUTTER Slot Hij had een vermoeden dat deze de hand in het spel had dat zij op deze wijze zich de vreeselijke wraak had bereid waarvoor zijn vader hem gewaarschuwd had Niet dat hij in t geheel niet aan den baron de Maubert dacht maar de kans om deze te vinden kwam hem veel geringer voor en hij wilde vernielen zich wreken al ware het dan op een onschuldige De prinses kon de schuldige zijn dat was hem genoeg Hij bereikte de woning Geen enkel venster aan da voorzijde was verlicht Hy klom in den tuin De beneden achterkamer gelijkvloers was verlicht hij sloop nader Daar binnen zag hij prinses Olympia efi de baron de Maubert Toen begreep hij alles Het volgende oogenblik waren twee doodvonnissen geveld Volkomen met de inrichting van het huis bc eigen opgaven tezamen de volgende verliezen geleden met inbegrip van de vermistendie bij de dooden geteld zijn maar ongerekend de krijgsgevangenen ü officieren gesneuveld 67 gewojid 85 minderen gesneuveld 414 gewonp tezamen 580 dooden engewonden m 1 V Geen betere bewijzen zouden wij zeggen dat het in de laatste dagen de Engelschen niet voor dpn w5nd gaat dan het uitblijven van volkomen betrouwbare berichten en het talrijker worden van zulke nieuwtjes als de Times en dergelijke bladen in de laatste dagen opdisscben de Boeren vechten bij Mafeking maar voor de grap do Vrijstaters worden hoe langer hoe ontevredener de terugtocht van Yule is een prachtige manoeuvre geweest de toestand in Natal is zoo gunstig mogelijk Het heeft er overigens allen schijn van of de enkele telegrammen uit Pretoria die de Engelsche cencuur doorlaat nog verminkt tot ons komen De toestand om en bü Ladysmith begint nu de aandacht vooral te trekken Het gevecht van Maandag heeft zich gelijk nu blükt uitgestrekt van een punt ten zuiden van den spoorweg naar Dundee op enkele mijlen ten oosten van Ladysmith tot aan Matawana s kop een bergje ten oosten van Kleinfontein gelegen White heeft daar alweer een van die overwinningen behaald die hem nopen terng te trekken naar de plaats waar hij van daan komt Of heeft hü een deel van zgn macht in het oosten achtergelaten om de gemeenschap met Yule open te houden De Engelschen moeten het maar hopen Intusschen meldt de correspondent van de Natalsche Argus dat de Boeren MaanaSS den spoorweg tusschen Elandslaagte en iijjf dysmith hadden opgebroken terwül fti een bericht is dat zü Elandslaagte opuMw hebben bezet Zon White dan werkeïk zonder de afdeeling van Ynle te Ladysmith door de Boeren ingesloten worden P In dat geval mag men er niet dadeljkte gunstige verwachtingen voor de Boerem aan vastknoopen Hoe zuidelijker zij kom n hoe ongunstiger het terrein voor hen wordt Maar hta leiders zullen natuurlijk daarmede rekening houden De vergadering van Hambnrgsche burgers zond het volgende telegram aan keizer Wilhelm Drieduizend Duitsohe mannen en vrouwen vergaderd te Hamburg tot het houden van een eensgezinde en indrukwekkende betoo kend kostte het hem weinig moeite om binnen te dringen en hij drong binnen en bracht de doodvonnissen ten uitvoer Burcgraaf Louis Raphael weigerde mee te deelen op welke wijze dat geschiedde Hij zelf werd ook levensgevaarlijk gewond doch hij genas Hij bekende het geheele geval na aijn herstelling en werd tot tien jaren galeistraf veroordeeld Deze straf was zeer licht in verhouding tot de gepleegde misdaad maar er werden vernachtende omstandigheden in aanmerking genomen en aan den anderen kant werd hij maar half toerekenbaar verklaard Gedurende zijn ziekte tengevolge de verwonding was Potard eenmaal hem komen bezoeken Maar hij lag toon buiten kennis en vernam dat eerst later Nooit had hij zijn schoonvader teruggezien Toen de straftijd voorbij was was Emilie s vader gestorven De fabriek was niet eder opgebouwd geworden Van zijn vader vernam hij later dat de speculatie mislukt was doch in beschonken toestandverried hij zichzelt en vertelde de gansche toedracht der zaak Martial de Préaulx eindigde zijnleven op dezelfde wijze als hij hftt had aangevangen door 3een pistoolschot In een aanval vanwaanzin gevolg van het veelvuldig misbruik maken van bedwelmende dranken pleegde hij zelfmoord en werd half vergaan op eep zolderkamer gevonden I Eens op een middag vroeg ik henijnpneldering over zijn levenswijze sedert zijn onl uit het bagno over zijn zielatoestand en zjjn middelen ging voor de hun vrüheid verdedigende Boeren brengen Uwe Majesteit bunnen eerbiedigen en oprechten groet Deze vergadering is overtuigd dat de sympathie die Uwe Majesteit in 1896 in het telegram aan president Krnger voor onze Nederdnitsche stamgenooten heeft getoond in nog meerdere mate dan toen de stemming van alle natio naalgezinde Dnitschers op dit oogenblik weergeeft In verband met hot feit dat het bezoek dat Uwe Majesteit volgens de couranten voornemens is aan Engeland te brengen een erkenning van de Engelsche politie zou zün maar door do Boeren beschouwd zou worden als een bewüs dat zü de sympathieën van Uwe Majesteit en het Duitsche volk niet meer bezitten spreekt den wensch uit dat bet Uwe Majesteit moge behagen haar reis naar Engeland uit te stellen tot een tüdatip dat dergelüke verkeerde uitleggingen uitsluit Ten slotte werd nog de volgende motie aangenomen De vergadering besluit de beleggers van deze bijeenkomst te verzoeken Ie te Hamburg inzamelingen te houden waarvan do opbrengst uitsluitend moet dienen tot ondersteuning van de strijdende Boeren met dokters geneesmiddelen enz in aansluiting met de oproeping van het Algemeen Nederlandscli Verbond van 9 October 2e de verdere ontwikkeling van den strijd in Zuid Alrika gade te siaan om van tijd tot tüd door de pers of op een andere geschikte manier het publiek in kennis te stollen van de stappen die gedaan zfln en bun gevolg De gezant der Zuid Afrlkaansche Republiek te Brussel dr W 1 Leyds maakt het volgende bekend Het wordt mü bericht dat de Engelschen gekleurde inboorlingen wapenen en zich van hen bedienen tegen de Boeren te vechten Ik heb redenen die aan dit bericht niet doen twüfelen De regeering der Republiek kan niet anders dan protesteeren tegen deze snoode en verdcrfelüke handeling waarvan zü zich harerzüds altüd heeft onthouden in hare oorlogen tegen blanken en die in hare consequenties een groot gevaar oplevert voor alle blanken in Zuid Afrika In den Oostenrükscben Rjjksraad gaat het precies zooals te verwachten was Nu de Dnitschers door het intrekken der taaiverordeningen bereid zyn de Regeering te helpen den wettigen toestand te herstellen hebben de Czcchen de obstructie tactiek overgenomen En zü maken zulk een helsch van bestaan Hij stond op keek op de pendule verklaardo dat het hem zeer speet op t oogenblik geen tijd meer te hebben en gmg fluitend heen Ik heb hem nimmer teruggezien Hij had zijn wonmg in rue de la grande Truanderie dienzelfden dag verlaten en al mijn nasporingen om hem weder op het spoor te komen waren vruchteloos leven dat men zou meenen teruggekeerd te zgn tot de dagen van de heftigste aanvallen tegen Badeni Maar die overeenkomst zegt de Voss Ztg is slechts scbgn Want waar by de Duitschers de obstructie voorkwam uit een heilige overtuiging dat hun onrecht was gedaan daar is het bg de zechen slechts een vooraf bestudeerde comedic vertooning Door het herstellen van den wettelgken toestand is niemand ooit benadeeld ook thans de Ozechen niet En hun woest optreden sch jnt dan ook reeds tot een splitsing in de vroegere meerderheid te zullen leiden Polen en Duitsch clericalon veroordeclen de houding van hunne vroegere bondgonoütcn ten zeerste en men verwacht dat zg de Czechen voor de kens zallen stellen de obstructie te laten varen of het verbond der minderheden die zich door aaneenslui ting tot een meerderheid hadden gemaakt te zien ontbinden Het Neues Wiener Tageblatt het orgaan der katholieke volksparty veroordeelt dit optreden der Jzechpn op scherpe w jze Hot ulad dringt aan op een byoenkomst van het Comité der rechterzijde om met beslistheid waarborgen te eischen van de Czechen dat zy de obstructie zullen laten varen zoo zy dit weigeren zal do katholieke volksparty den stoot geven tot het ontbinden van de overeenkomst d tot nog toe de rechterzijde byeen hield BINNENLAND STATEN GENE AAL Tië KKiME H êlfÊKR Zitting van Donderdag 25 October By de verdediging van het hoofdbeginsel stelde de Minister van Justitie voorop dat de arbeider tot dusver hulpeloos staat tegenover de ongelukken en dat het rechtsbewustzyn der natie aandringt op voorziening in die leemte getuige de erkenning der urgentie door alle politieke partijen De voorziening geschiedt niet krachtens de sociaal democratische beginselen al wordt den aanhangers daardoor een wapen tot kweeking van verbittering ontnomen De Minister betoogt uitvoerig de noodzakelykheid om de ongevallen verzekering te grondvesten op het publieke recht ten einde hutpverleenen aan de gebrekkige arbeiders niet afhankelyk te maken van een bnrgcrjyk proces dat de harmonie tusschen den patroon en den werkman verstoort en uitloopt op nadeel voor den arbeider De Min acht het een zedolyken plicht den arbeider to helpen volgens het regeeringstelsel dat niet socialiatischer is dan elke andere organisatie waarby de staat leidend optreedt Waar Dr Knypor het hoofdbeginsel wil waren zyne verwyten omtrent socialistische en centraliseerende strekking groote woorden en ook tart do Minister Dr Knyper te bewyzen dat do Regeering partydige benoemingen doet Zeker de zaak ware anders misschien boter te regelen maar niet regeling ware een échec niet voor de regeering of eenige party doch voor het geheele parlementaire stelsel De heer Schaper repliceerende vraagt waarom de bourgeoisie wel wil zorgen voor de nagelaten betrekkingen der Boeren die overigens zyn volle sympathie hebben in hun stryd tegen den dwingeland maar niet voor de slachtoffers van het nyverbeidstelsel in hun vaderland wyst Dr Knyper op de sympathie van Patrimonium voor deze wet en verbaast zich dat hy het belang der groote Inyden stelt boven dat der kleine Inyden die zelfs liever een slechte dan in het geheel geen wet verlangen Z I verschaffen de arbeiders brood met vleesch aan de industrie en niet omgekeerd De heer De Waal Malefijt handhaaft zyn vroegere meening dat ziekteverzekering be