Goudsche Courant, zaterdag 28 oktober 1899

Maandag 30 October 1890 i o 8030 88ste ëaurgAng jmm mmm Uk ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rtlefiMiii No De Ji TeleMen No M ADVERTENTIEN worden gefdaatst van 1 5 regels k BC Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des niidd e dezer Courant geschiedt dagelijks mgt it ndering van Zon en Feestdag en vf prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN t Gouda Druk van A BRINKMAN JZh FEANSCHE STOOMVEEVEEU j BN chemischr Wassclierij VA H OPrE HEIMEU 10 Kriiishiiile Itotle rihim OebreTet r tl r r Z M den Konm 2 der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heet VAN iS 3 Specialiteit voor het stoomeu en verven van alle Heerenen Dameagarderoben ftlaoolf alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzjj gestoomd of geverfd worden onschsdel k voor de gezondDeid volgens staal bewerkt Nieuw onovertroffen rof Dr Jjiobors wolbükeiul Alleen echt met Kabrïelismcrk tot vourtdarfude radicale en zekere genezing vati alle zelfs de meest hardnekkige senuwxieh ten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigi n leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleek Kucht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spysvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen Irijipcr ilosoh fl 1 11 fl 3 i dubbelo fleacb fi cv Oentrail Depót Mattli v d Vojïto Mtbomrael Ücpöüj M Clélia Co Amatordam l Happ öl s inivenUago ï llalmmaDa do JongJ Oïn Rotterdam Iff Oo rouda cü bii alle drogisten H J VAN SCHALEN Behangtir en Stoffeerdev Lange Groenendaal I 108 Voorhanden een grootiï hortem iiig Behangsel pa pieren 3 ord iöx3 stoffen ZKILKN IjINOLEUMH f afslRhsèen cMattsn enz enz EERSTE NëDERLANDSCBë RIJWIELFABRIEK Directeur H HÖBGKKS DEVENTER Model A zonder rem en schermen t 37 50 Model A met 0 Model A 110 Model AA 12 5 Model AAA Ub LUXE EI nVIEL 160 GEWONE AGATENES 155 LÜXE ACATaNE 180 P S DAMES KETTINGEIJWIELEN op alle prpen f 5 hooger ïerlegenwoordijer J C IIEIIlllTER ioiiila lien ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en gehe me uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEW RI i Hollandeohe uitgave nuet 37 afb Pri 8 2 gulden Ieder die aan de verachrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrjjgen bjj hetVerlaga Magazin te Uipzig Neuinarkt 34 anoo tegen inzending van het bedrag ook in poBtzegüls en in oikeu boekhandel in Holland Het beste onscliadelykale en Wfc mtkkelylcete poetsmtddel voor Heerea en vooral dames en Kinderschoenwerki de Appretuur van C M MUirtr fc Co M i Berlin Beuth Str r4 Men lette toed ijLtv op naam en fabrielcsmerk Verkrylbear by Heare Wlnli llart t ichositwarii palenKrlee eregerysn eni BtnaraBl D pDI by W Iveamana Arnbaai Indiei gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract MémH uit Ie Koninklijke Stoomfabriek De Honingbioem van II H VA il §€ IIAIIi €o I enllaa f il lb iers VAN VA l f VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK CO S Melianthe is liet beate middel der wereld CO S Meliantlie geneest Kinkhoest CO S M6liè atb6 geneest oowel oud als jong Co S M6li nth6 mag in geen huisgezin ontbreken Co B JttoliaiXthe staat voortdmend onder Scheikundig toeKicht Co S n elianthe helpt onherroepelijk Co S MoliantbO is bekroond met Eorediploma s Co S Meliautbe is bekroond mot Goud Co S Melianthe is bekroond met Zilver 8c Co S MeiiaQthe is verkrijgbaar in flacons i van 40 Ct § tOCtt en ft J Th TORKEN Boikoop B T WIJK Oudewairr M KOLKMAN Waddin vveen H ROLLMAN Bodegraven PINK8E Nieuwerkerk a d JJtel W r TAN DAM Haastrecht A N vanZ ESSEN Sdmonhoven Firma WOLFF É Co Westhaven 198 Gouda D MIFBIBS Kleiweg E 100 Gouda E H TAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BüöMAN Moordrecht GebrS StoU werck a Chocolade en Cacao D®iraati e door do nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbcterde fliliricatie en uitsluitend gebruijj vai fijne en fijnste grondstoffen garandeerci ien verbriükor van Stollworck s Chocolade en Cacao oön aanbeve tenswaardig f ii rikaat nauwfeeurig beantwoordende aiic den inhoud der resp Btdietten De irma bt iiaalde 27 Brevet als HoneTcrftacler 44 Ecro Üiploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrika tt Ueods 1874 sdiieef do Accademie national de Paris Nous TouB déeemouB une ll 4laille d OP première cIaNb4e en txinsldöratiou Le votr xoellente febrioation de Chocolat bonbons varies eto eto StoVWBrok t fabrikaat ia Terkrijgbaar bij 11 H Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julins Hattomlodt JitUïdteekeninff met rood0 lattexVi MeuttBchapptj tot XkeplMtaHe van de PMorta Bron Kantnw tow Nederlanii Boompje éO Rotterdam teSïmXüL c n o o u s O S9 Si Vi n I Amsterdam Kalverstraat 103 v i j 2 ia isriDEL i E3sr 9 Kort OTerzicbt onzer FrQsoourant s o e en SHKRBIES Pale en Gold Dry van ai 1 16 60 per 12 fless 12 12 flesch 15 18 1 50 1 75 5 2 25 a ROODE en WITTE POKTWIJNEN MADEKA S droog en zoet CB VËEMOUTH la Tnrin I S BODEGA CHAMPAÖNE = COÖNAC 4 f 1 75 1 2 25 2 75 1 3 25 f 3 75 en J scotch WfflSKY BOI IDE TJ2S 45 Fl I a o Per PI Per Ank f 27 75 31 36 42 53 84 42 47 is LISTEAC I 0 65 Nto J CHATEAU VALROSE 0 75 5 St ESTEPHE 0 85 i5 o St EMILION 1894 1 PAÜILLAC 1893 1 26 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 SADTERNE 1 O ZELTINGEE Moezel 0 90 BODEÖOGNE 1 10 De flessche z jn in den prjjzcn begrepen en worden 4 3 ets per stnk teruggenomen Bji elke hoeveelheid verkrijgbaar biJ De flrma T CREBAfi Gouda CiEEIV BETER adres Voor alle soorten SCHOENWERK als bet IVoorêniliant scli Moen en Laarzenmagazijg Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen alle soorten Hfvren Domen en Ktnaer WiyTERPASTOMFBIM Aanbevelend C SMÏFS Alle reparatiên en aangemeten werk tÊ©PA PD IKE ODDE SCHIEDAMMER GEUEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar h i M PEETER8 Jz DAM r N D A la bowiJB van eohtheid oaokot on kurk steeds roor e od ran den naam der Firma P HOPPE CHIE Pain Expeller Dertig jaar wordt dit middel met TerraSBend sacoes aU pijnstiUeDde inwryviog aangewend tegen Rheamatiek Jich t Tertoudh eid pyn in den r mlnig enz I t beItfAlil proefde Hoismid I 4 I del verdientdaa I t n l I ook ieders vertrouwen Men lette op het fabrieksmerk Ankert Ad l 26 75c en60c defl in de meeste apotheken ïo Amstetdam bu Uloth CIoban van Tayll en Sanders f Vi llUlUi ft Co SottEEtiain Van af heden versch van t Vat ECHCT Münchener Bier a 10 Ct per hïrfve LÜerglas Aanbevelend J ïï EOODÜ Bierhalle Zeugestraat 85 Geoombineer e NATUUR GENEESINRIGHTM6 door planten krulden ozon water Uclit lucht enz Bizondere behandeling van zeniiwziekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en ruglijden bleekzucht luaairlyden slechte bloedsmenginir ziekten der stofwisseling borstlUdeii rheumattsmus Isschias vlechten en huidziekten BUlijk pension Externe beliandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage g rat g en franco Sanatorium Arentsburgli VOORBUKG bij Den Haag aan de Geestbrug TANDAHTS E CASSIIO Turfmarkt 171 0ouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VRIJDAGS van I tot unr ZONDAGS geen spreekuur EEMBEFOTTANTEia Hen wordt verzocht op t HGRK te letten BIT HBT MlOlZIJN TAK ftAVKNSWAAYZONEM QOBINCHEH Deze THEEËN worden fgeleverd in rerzegelde pahjoB Tan wj Itoee en een half en een Ned one met Termelding ran Nommer en Prgs Toorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepO neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbeTelende 1 BREEBAART Lf Dit No bestaat uit Twee Bladen EEKST E BLAD Buitenlandscb Overzichl De Temps heeft uit Londen een telegram ontvangen meldende dat de toestand der Engelsche troepen te liadysmith ernstige ongerustheid wekt De berichten van de Kaap en uit Durban geven volstrekt niets naders over de zoogenaamde voordeden door de Engelsche troepen te Mafeking behaald De Evenig News verneemt dat Lord E Cecil een zoon van Lord Salisbury te Mafeking een postduivendienst inricht Op het ministerie van oorlog loopt het gerucht dat de spoorweg tusschen Ladysmith en Colenso in de macht van de Boeren geraakt is indien dat waar is zjjn de Engelsche troepen geheel ingesloten en is hun gevangeneming nog slechts een kwestie van tjjd In de troonrede b j de verdaging van het parlement wenscht de Koningin het parlement geluk met de schitterende hoedanigheden tentoongespreid door de dappere regimenten waarop de taak rustte den aanval op onze Zuid Afrikaansche koloniën af te slaan De Koningin spreekt haar diep leedwezen uit over den dood van zoovoic dappere officieren en manschappen gevallen bjj de uitoefening van hun plicht uit haar dankbaarheid voor de ruime credieten die toegestaan zjjn en vertrouwt dat Gods zegen zal rusten op de pogingen van het parlement en het leger om den vrede en een goed bestuur in ZuidAfrika te herstellen en Engeland s eer te beschermen Het is thans een voldongen feit dat het escadron huzaren dat de Boeren na de nederlaag op Elandslaagto achtervolgde is gevangen genomen en zooveel meer monden moeten thans in hot belegerde land worden opengehouden Toch is het een niet te versmaden succes voor de Boeren dat in Engeland ook wel zjjn uitwerking zal hebben Een equivalent voor de gevangenen in Natal bevindt zich thans in ieder geval in Pretoria De gevangenen waaronder luitenant kolonel Moller majoor Greville kapitein PoUok kapitein Lonsdale en de luitenants Ie Mesurier Jarvie Griinshaw Majendie en Shors werden Vrjjdag van Dannhauser per trein naiir Pretoria overgebracht Zjj vulden tien overdekte goederenwagons de officieren werden in eerste klasse rjjtnigeu ondergebracht FEVILLETOX HET TESTAMm Vrij naar het Engeisoh DOOR V NUTTERS HOOFDSTUK L DE DEUR Mr Utterson practiseerend advocaat was een norsch man wien men zelden had zien glimla fchen hij was koeï kort en terughoudend in gesprek op het oog terugstootend sober phlegmatifek en somber maar toch in geen geval een menschenhater Als hij zich in den gezelligen kring zijner vrienden bevond en de wijn naar zijn smaak was dan kon men aan den blik zijner oogen deu man van opvoeding herkennen iets dat wel niet uit zijne gesprekken was op te merken maar dat zich niet slechts uit zijn woldaan gelaat na een flink diné maar vaker en duid lgker in zijn dagelijksch leven openbaarde Htj volgde een strengen leelregel dronk als hij alleen was jetiever om zijn begeerte naar wijn te beperken en hoewel hij veel gevbel had voor de tooneelspeelkunst had hij sedert twintig jaren geen schouwburg bezocht Voor anderen echter was hij zeer toegevend terwijl hij met bevreemding twee van hen die gewond waren vonden een goede plaats in een voor hen gereserveerde waggon Een groote menigte was aan het station te Pretoria om de aankomst bjj te wonen maar er werd geen demonstratie gehouden De gevangenen werden toen zjj uit den trein stapten ontvangen met een stilte die aan een begrafenis deed denken en de grootste orde heerschte gedurende hun overbrenging naar de renbaan Geen geluid werd vernomen toen zjj geëscorteerd door gewapende burgers door de straten trokken De gewonden werden onmiddelljjk naar het hospitaal overgebracht De anderen zjjn gekampeerd waar vier jaar geleden de manschappen van Jameson werden ondergebracht De offlicieren hebben hun eerewoord gegeven niet te ontvluchten en daarop toestemming gekregiJn zich tusschen het ingesloten gedeelte vrijeljjk te bewegen De mannen toonen zich zeer onverschillig en brengen den dag hoofdzakel k met rooken door Zjj overnachten op de groote tribune De Engelsche pers herademt nu zjj het naar ons nu bljjkt offlcieele bericht heeft gekregen dat generaal Yule zich met generaal White heeft kunnen vereenigen Op een paar dagen van triomf over de overwinningen bj Glencoe en Elandslaagte of wat zjj als zoodanig beschouwde volgden dagen van angst dat het leger van generaal Yule voorgoed van de hoofdmacht onder White afgesneden en door een overmachtigen vjjand vernietigd zou worden Dat generaal Yule na zjjn overwinning van Glencoe op Vrjjdag 11 zgn stelling daar toch niet houden kon was reeds een veeg teeken en allerlei geruchten zoo dat zjjn munitie opraakte verergerde de onrust Ook voor White vreesde men schoonminder Zjjn leger was niet zoo heel grooten door de gevechten bjj Elandslaagte enRietfontein nog verzwakt Konden de tweezich vereenigen dan was het groote gevaarvan atzonderljjk overvleugeld te wordengeweken En nu t door een telegram vangeneraal White aan het Engelsche legerbestnur eergistertjnmiddag afgezonden vaststaat dat de twee legers zich vereenigdhebben vertrouwt men in Engeland dat hetleger onder White de Boeren wel het hoofdzal kunnen bieden mits het maar verdedigend te werk gaat Erkend wordt dat de Boeren schoon hun dan naar Engelsche voorstelling en tot zekere hoogte is dat ook juist eenige nederlagen zjjn toegebracht strategisch een overwinning hebben behaald doordat zjj de en atkeer hunne ovortredmgen aan de grootere vurigheid van hunnen geest toeschreef en daar waar de grenzen somwijlen werden overschreden eerdec geneigd was om te helpen dan om verwijten te doen Ik Ijehoor tot Kaïn s ras placht hij op rustigen toon te zeggen ik laat mijn broeder op zijn eigen wijze naar den drommel gaan Daardoor had hij het geluk dat hij voor personen die naar dè kelder gingen de minst gezochte kennis was En zoo lang lieden van dat genre zich in zijn huis vertoonden was er voor hem geen gelegenheid hem van een andere zijde te leeren kennen Ongetwijfeld leverde dit voo Mr Utterson niet de mmste rooeielijkheid op want hij was op en top een zwijger en zijne vriendschap bcheen alleen haar oorsprong in zijn goedliartigheid te vinden Het is oen karaktertrek van een ingetogen man dat hij zich tevreden stelt met den vriendenkring die het toeval hem verschaft en dit was met dezen rechtsgeleerde juist het geval Zijne vrienden waren van dezelfde geaardheid als hij of bestonden uit die mannen die hij het langst gekend had terwijl zijn genegenheid op klimop geleek en alleen door den voortgang des tijdg aangroeide zonder daarom van den aard van het voorwerp alhankelijk te zijn Zoodantg was dan ook zeker de vriendschap die hem met Mr Richard Enfield verbond een man die door de geheele stad bekend was Velen vroegen zich af wat deze personen aantrekkelijks in elkander konden vinden of welk belang zij bij hun vriendschappelijken omgang konden hebben Zij die hen vaak op hunne Zondagswandelingen ontmoet Engelschen gedwongen hebben hun stelling Ladysmith Glencoe Dnndee prjjs te geven i maar de Engelsche pers prjjst nu generaal Yule dat hjj zich met zjjn leger toch nog met generaal White s macht heeft kunnen vereenigen wat de Boeren ook gedaan hebben om het hem te beletten Zjjn nachteljjke marsch waarbjj hjj den vjjand heeft weten te ontwjken wordt hem als een knap stnk aangerekend Daarbjj bljjft echter de opmerking niet achterwege dat het Engelsche leger in Natal na veel vechtens en aanmerkelijke verliezen geleden te hebben ten slotte wel een sterke defensieve stelling heeft kunnen innemen maar dat het dat al dadelp bjj het begin van den oorlog had kunnen doen als het zich niet gesplitst had In de volgende week verwacht men nu reeds Sir Hedvers Bullor den opperbevelhebber in Natal en tot zoolang vertrouwt men zal generaal White de Boeren wel weerstaan ♦ Omtrent de reisplannen van den Duitschen Keizer loopen nog steeds de meest tegenstrijdige geruchten De meeste Dnitsche bladen honden n g vol dat de Keizer inderdaad naar Engeland gaat maar terwjjl de Engelsche bladen daarin een bewjjs zien dat de Keizer in de Zuid Afrikaansche quaestie aan de zjjdevan Ëhgeland staat wordt er in Duitschland een zeer nuchtere en zeer aanneinel ke verklaring fan gegeven De reis was al lang aangekoiiélgd en tiet zou dus al heel moeiljjk gewecftt zjjn om haar nn weer af te zoggen Daarentegen wordt door sommige bladen verzekerd dat de reis nog niet vaststaat het Berliner Tageblatt verneemt nit de beste bron dat weliswaar aan het Dnitsche Hof geen bezwaar zou bestaan tegen het afleggen van een familaar bezoek waar zelfs de broeder des Czaren er geen bezwaar in heeft gezien om bjj het vertrok van ï ngelscho troepen naar Zuid Afrika aanwezig te zjjn maar dat er niettemin nog geen beslissing is genomen Nog verder gaat de Germania die wol toegeeft dat te Kiel de HohenzüUern in gereedheid wordt gebracht maar daarbij de verzekering geeft dat de reis naar Rusland zon gaan en niet naar Engeland Dit Ijjkt niet heel waarschjjnlp Verspreide Berichten Fkankeuk Onder de werklieden te Le Creuzot gist het weer Er zjjn n l eenige werklieden ontslagen in strjjd met de hij de scheidsrechterlijke uitspraak gestelde voorwaarden De gembederen zjjn daardoor zeer opgewonden Men vreest oen nieuwe staking ten verhaalden dat zij zwijgend en in zichzelf gekeerd naast elkander voortliepen terwijl zij met zichtbare verlichting de verschijning van een of anderen vriend begroetten Hoe dit zij deden deze mannen op hunne uitstapjes een groeten voorraad van ae laatste nieuwtjes der week op waarbij zij niet alleen elke denkbare gelegenheid tot ontspanning vermeden maar zelfs elke beroepsbezigheid als men somwijlen onverwacht hunne tusachenkomst inriep van de hand wezen wTer gelegenheid van een dezer wandeltochten kwamen zij in een achterbuurt van een der drukste wijken van Londen Het was een kleine en thans stille straat hoewel men zien kon dat er op de werkdagen veel handels verkeer was Naar het scheen waren de bewoners allen welvarend iets wat zij door hun uiterlijk vertoon in elk opzicht aan den dag legden zoowel door hunne kleeding als door het uitwendige van hunne winkelkasten Zelfs thans op Zondag nu de inwendige aanlokkelijkheden aan het oog onttrokken waren en de straat ledig was muntte zij desniettemin boven de gansche omgeving uit en maakte door haar trïsch geschilderde luiken blank geschuurde koperen deurknoppen en in het oo loopende zindelijkheid een hoogst aangenamen mdruk Op twee deuren afstands van een hoek aan de linkerhand werd de rij huizen afgebroken door den ingang lot een z g hafje en juist op dat punt vertoonde zich de gevel an een donker gobouw Het was twee verdiepingen hoog en er wns geen venster te zien niets dan een deur in de benedenverdieping en een blinde verkburde muur daarboven terwijl het geheele huis de spo DuiTSCHI AND De czaar en de czarina van Rusland hebben Woensdag op het kasteel te Bnmpenheira een bezoek gebracht aan keizerin Frederik Een redacteur van de socialistische Volkswacht is te Breslan veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf wegens beleediging van het gerechtshof te Dresden en een artikel over het vonnis en het proces der Löbtauer metselaars Spanje De hnurkoetsiers te Barcelona hebben Itet werk gestaakt In verband met het verbod van overheidswege om een vergadering te honden hebben de kooplieden te Barcelona besloten in volle zee buiten de jurisdictie van Spanje die vergadering te doen plaats hebben Een groot stoomschip is voor dat doel gehuurd ItaliE Te Genua hebben 800 kolenverladers het werk neergelegd Het bericht dat te Rome een aantal belangrijke documenten gestolen zonden zjjn uit de bureelen van den generalen staf wordt formeel tegengesproken OOSTENRUK HOSOABIJE Bjj de antisemitische troebelen te Weitin zjjn zes personen door de gendarmes doodgeschoten en 20 gewond In de synagoge werden de ruiten verhrjjzeld BINNENLAND 8T ATEN G ENER AAL VirmBiiB UAimBH Zitting van Vrjidag 27 October De behandeling der artikelen is begonnen en wel van de artikelen 1 en 2 Hierbjj zjjn amendementen voorgesteld en toegelicht le door Dr Kiiyper om die twee artikelen te vereenigen en daarin te bepalen dat de werklieden verzekerd zjjn tegen geldelpe gevolgen van ongevallen hun in verband met t bedrjjf overkomen en dus niet in de uitoefening van t bedrjjf zooals t ontwerp voorstelt Dit amendement wil schrappen de omschrijving der gevallen waarin den werkman geacht wordt een bedrijfsongeval te overkomen 2e door de heeren Van Kol Schaper en Troelstra om als bedrijfsongeval niet te beschouwen dat hetwelk een gevolg is van ban ren droeg van langdurige slordigheid en verwaarloozing Ue deur die noch schel noch klopper vertoonde was gelapt en onzindelijk en men kon aan alles zien dat zich niemand omtrent het gebruik dat er zoowel door mannen als kinderen van werd gemaakt sedert een menschen leeftijd had bekommerd Mr Enfield en de advocaat bevonden zich aan de overzijde van de steeg doch toen zij dezen mgang genaderd waren hief de eerstgenoemde zijn stok op en vroeg terwijl hij het gebouw aanwees ffHebt gij ooit deze deur opgemerkt en toen zijn metgezel deze vraag toestemmend beantwoordde voegde hij er aan toe ze staat met een zeer zeldzaam voorval dat ik nimmer vergeten zal in verband iWaarlijk zeide Utterson blijkbaar ten zeerst verwonderd en wat was dat i Dat zal ik u zeggen hernam Mr Enfield op zekeren wintermorgen omstreeks drie uur keerde ik van een zeer afgelegen punt der stad huiswaarts en mijn weg voerde mij door een wijk waar ik in den letterlijken zin des woords niets te zien kreeg dan brandende lampen Straat in straat uit was alles hoewel alle bewoners in slaap waren hel verlicht terwijl ik mij zoo eenzaam gevoelde dat ik er waarlijk naar begon te verlangen een politie agent te mogen ontmoeten tf ordt vervolgdJ