Goudsche Courant, maandag 30 oktober 1899

6S 8 S 10 8 7 10 10 48 7 18 8 48 10 7 89 9 U I8 tusschenkomst van het hoofdcomlté van het Ned Roode Krnis £ 4000 Ier beschikking gesteld van dr Lingbeek thef der Nederlandsche Ambulance tot ttegtrijding der onkosten van de arabulaneff gedurende zjn verblijf In Zuid Afrika Men meldt uit Amsterdam Door het instorten van een steiger van een in aanbouw zjnd huls In de Jacob Cremerstraat alhier vielen gisterenmorgen twee metselaars naar beneden De eene brak eenige ribben de ander is zeer ernstig aan het hoofd gekwetst Men schrijft uit Friesland Dezer dagen werd in de bladen medegedeeld dat eene Engelsche firma geene Zeeuwsche oesters meer ontvangen wilde Sommigen in Friesland vreezen nu dat Engeland hetzelfde ook wel eens zou kunnen doen met de Friesche boter en kaas Volgens een der grootste boterhandelaars in Friesland die jarenlang groote zaken op Engeland doet is dat echter in den eersten tijd althans niet te vreezon Engeland zal het nog niet best buiten onze boter kunnen stellen de aanvoer der koloniale boter Is nog te gering En biJ eventueele boycot P Dan zon de zaak nog niet zoo erg zijn De boterprijs zou wel iets dalen maar aan koopers zon toch geen gebrek zijn ook al sloot Engeland zijn havens geheel voor onze boter België en Frankrijk zouden meer gaan invoeren en de hoeveelheid ongezouten boter die nu reeds uit ons land derwaarts wordt uitgevoerd is zeer belangrijk en wordt elk jaar grooter Ook Duitschland zou bj lagere prijs meer neigen Het grootste nadeel bfl boycot zou de margarine fabricatie ondervinden die het nu druk heeft door de vrij hooge boterprijzen Bij lageren prijs zou de margarine de concurrentie niet kunnen volhouden Te Hoeven heeft eergisteravond de sneltrein uit Breda een tot nog toe onbekend heer overreden Naar het gasthuis te Rosendaal overgebracht ia hij daar spoedig overleden Ruim 100 gld en een notitleboebje werden bij hem gevonden Hoe ver Britsche overmoed gaat In de öraphie van 21 dezer las men ij het portret van generaal Hedvers BuUer Volgens alle berichten vertrouwt sir Reivers Buller er op dat de veldtocht niet lang zal duren en dat deze geen groote moeilijkheden zal opleveren December Januari en Februari worden verwacht de beslissende maanden te zijn Na den goeden afloop van den veldtocht zullen troepen in ZuidAfrika moeten blijven tot alle maatregelen met het oog op den nienwen toestand genomen zgn Als dit program niet door onvoorziene omstandigheden gewijzigd wordt zal sir Redvers dan baron of viscourt Bnller van Pretoria einde Mei of begin Juni aan het hoofd zijner troepen zijn zegevierenden intocht te Londen houden Misschien men kan nooit weten is die baronie van Pretoria wat al te vroeg voor Sir Redvers bestemd en zonden er wel eens andere maatregelen met t oog op den nieuwen toestand knnnen noodig zyn Directe SpoorwegverblDdlngeo met GOUDA WloterdleDSl 18Ö9 1900 AauKevaogeo 1 October TUd vao Bre n lch eoSDA lOTTIBDAÜTiee lerei B 11 18 11 81 18 18 11 68 1 86 8 11 8 86 8 48 67 4 4 48 6 8 8 1 7 14 4 66 6 08 1 09 6 18 1 1 07 1 14 1 4 08 4 16 9 88 9 46 P 10 18 10 11 9 80 6 40 8 80 7 88 1 64 09 4 04 411 4 87 4 8 6 18 Alleen dee Dinedege J Alleen Ie en 8e kleeee Eitra bybetelen if Op deie treinen ijjn Zondag Iteandafc en Oinedeg ééadaagielie retnnrbiljetten nor de Se hl nrkr jgbaar tegen enkelen vnektpl a 5 HoUendeehe Spoor X Eltrt inppleoacnt bewije BOTTEaPAU GOnOA Tiee reraa 18 88 18 36 8 88 3 40 4 06 4 40 4 50 4 67 6 04 4 09 4 84 6 10 6 46 7 88 a 1 66 8 06 I S9 8 68 1 4 l 8 03 1 09 8 8J 1 11 10 19 11 86 10 99 10 88 10 48 10 17 1149 11 64 1 0 18 34 1 16 JO Hollendjehe apoor Z Eitra enpplemMbowiJB een de Compagnie der Wagona Lita 6 86 8 08 8 14 9 00 9 88 10 0 Aenltatief op den loop kan niet gerekend worden OOUUA DEN RAAG tiee terea 8 4t 18 4 88 5 86 6 07 6 18 6 88 6 87 6 66 8 14 7 69 8 a U 8 8 88 8 41 8 E 49 0 16 7 17 9 11 9 88 9 67 8 48 4 16 4 46 8 16 8 48 7 46 9 89 9 68 10 98 8 66 9 08 9 46 10 11 11 87 11 86 18 119 1 80 8 46 3 00 4 00 4 16 4 46 6 80 8 117 48 7 65 8 66 9 4810 19 10 17 1 86 4 61 8 18 9 49 3 10 81 l BO 6 06 8 80 10 08 10 48 ï fll 6 8 8 8 a O D D k L HSTIIDAH tiee eeiaa lou U 10 8 09 8 18 9 98 10 10 10 67 18 08 l V 3 88 I O 6 03 36 8 16 S St 9 83 9 88 10 8 AmiLW 8 01 8 3 9 09 10 10 10 S4 18 48 18 67 1 8 8 18 4il6 4 67 6 60 8 58 9 0010 01 0 1010 O 1 48 Am t C 8 19 9 08 9 83 10 8 11 09 1 08 1 10 8 0 8 41 4 80 11 08 9 18 10 18 10 8 10 84 18 00 I O I o l J a I o H l iee rerea B 10 67 18 00 18 10 8 16 3 17 4 8 6 47 8 06 11 14 8 8 11 88 8 40 8 34 8 11 46 li ai 1 18 8 nS i M 04 8 40 B 9 40 10 68 Vmal R 8 86 7 16 8 88 9 18 9 46 1 18 8 0 l 80 s lb 8 814 41 8 80 7 8 10 9 46 Jlmi W 48 6 0 7 88 8 80 8 60 9 30 10 00 11 80 18 6 18 40 tf 8 80 8 46 0 I 8 86 7 30 8 10 00 Iniiila 7 17 7 84 8 18 9 09 9 34 10 18 10 48 18 1 l i 84 8 88 4 17 4 88 6 47 7 61 8 14 9 18 11 10 11 8 9 39 10 14 10 61 g j J 8 49 9 80 10 16 10 88 11 38 18 08 1 87 3 08 8 0 3 50 4 48 88 8 41 8 7 68 9 19 10 00 10 84 10 88 11 65 18 87 4 88 7 89 9 41 10 4 10 40 1 86 4 3 7 8J 8 4 6 0 7 17 717 8 3 9 01 9 88 9 5 10 59 11 10 18 11 18 1 8 9 3 40 8 63 4 48 t 90 8 10 7 18 7 8 8 88 10 08 I0 8 11 10 delingen van den werkman die de werkgever verbood gedurende den schaftijd en buiten den werktp 3e door den heer Pyttersen een van gel ke strekking dat liü daarom wellicht aal intrekken De heer Loeö bestreed het amendementKnyper dat wegens de daamit vloeiende processen tegen het belang van den werkman is maar de heer Fokker ondersteunt het wegens de ruimere omschrijving der gevallen De Minister van Waterstaat bljjft niet staan op handhaving der omschrjjving van art 2 van hetgeen als ongeval is te beschouwen maar blgft hechten aan het criterium in art 1 dat het ongeval in de uitoefening van het bedrijf des noods in verband met die uitoefening den werkman is overkomen Zóó gewijzigd neemt hjj het amendement Kuyper over Nadat do Minister nog verklaard had dat huisarbeid in loondienst van den ondernemer en ook het werken op het karrewei onder uitoefening van het bedrgf begrepen is redigeerde Dr Kuyper art 1 in den geest van den Minister die nu zijn amendement overnam waarna het aldus gewijzigd artikel 1 is aangenomen Daarna komt in behandeling het amendement Kuyper tot het instellen van bedrijfsvereenigingen Het wordt uitvoerig bestreden door den heer Veegens die er in ziet een afzonderlijk recht voor de spoorwegmaatschappijen en de groote industrioelen dat ongunstig afsteekt bü het regeeringstelsel Hjj betwölelt of de groote industrieelen eene belangrijke kapitaalstorting zullen kiezen boven een jaarlijksche premiebetaling De heer Mees is in beginsel vóór het amendement terwijl de min van Waterstaat het uitvoerig bestreed en beslist afwees Oisterenavond sprak de schuttersraad te Delft een gelukkig zeldzaam vonnis uit De schutter S werd wegens aanhoudende insubordinatie uit de schutterij weggezonden Volgens art 62 der wet op de schutterijen zal biJ nu gedurende 1 jaren een boete aan de gemeentekas moeten betalen van ten minste f 60 of ten hoogste f 150 Het repertoire der Ned Opera Directie C V d Linden is voor de volgende week vastgesteld als volgt Zaterdag 28 Oct Sociëteit Concordia Breda Hans Helling 8 uur Zondag 29 Oct Paleis v Volksvlijt 8 uur Amst De Koningin van Saba Maandag 30 Oct Schouwburg Utrecht 7J nnr mevr Madier de Montzau Julia Borneo en Jnlia Dinsdag 31 Oct Stadsschouwbuag Amst laatste optreden van mevr Madier de Montzau Romeo en 7ulia 8 uur Woensdag 1 November Botterdam öroote Schouwburg Hans Helling 8 uur Donderdag 2 November Stadsschouwburg Amsterdam Troubadour 8 uur Vrijdag 3 November Stadsschouwburg Amsterdam De Jodin 8 uur Nederlandsche OpeiJa Directie V van der Linden f m 8 88 9 09 8 46 9 C8 9 8 W 8 7 80 7 88 8 19 door 7 87 7 84 7 41 8 80 7 60 8 48 8 18 9 08 Ooudt Moordrecht SieuworVork Oapeüt Rotlordnm M BottardtmD F Bottordom S Botterdam Beurs Rotterdam D F fiotterdam H Gapelle Kieuirorkerk Uonrdreoht 8oida 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 8 46 t 6S 0 8 14 8 80 88 tl Alleen Ie en Be kltaae eitie belalen t 8 09 8 41 8 687 48 8 08 9 14 S U7 8 86 9 19 Oouda SsreDbuiEen Bloerkapene 8 t rmeer Zeg ard Voorburg H lUagt S 48 8 0S 1 06 7 S0 7 6 8 9S Voorburg 6 48 Zoeterm g 0 Zevenh Ho 18 jAuda 8 84 8 8 7 11 7 41 P 01 t Harmonikatrein alleen Ie en Se klaaee i Ï 07 uooda 8 80 8 S4 7 0 8 18 Oudew 6 86 Woaid 5 8 UtFMkl 0 03 7 4 8 83 8 8 t Utruchl 8 87 8 66 7 68 8 81 ttfior Jen 6 11 8 58 8 14 Uuil 6 80 7 08 S ii Naar wij vernemen is de bezetting der hoofdpartijen van de oorspronkelijke opera Helga van de hoeren MOncb en van der Ven thans in studie bü de Nederlandsche Opera dir C van der Linden de volgende Helga mevr Tijssen Bremerkamp Ingeborg mej V Helder Sknlda mej Lozin Thora mej Pmning Qunlangé de heer Jac Urlns EaJn de heer Orelio Thorstein de heer Snijders Koning Hering de heer Leeuwin ürtwin de heer Hille De schrijver ontleende voor ziJn tekst de grondgedachte aan een Noorsche Sage en vindt de handeling dan ook in den Sagen tijd plaats deels spelende in IJsland deels in Noorwegen t Onderwerp van den tekst steunt zich op het biJ die oude Noorsche volken heerschende geloof aan het fatum dat het levenslot van de menschen bestiert Dit is de fllosoSsche ondergrond van den inhoud welke overigens zeer boeiend en hoogst dramatisch moet zijn bewerkt Wij hopen spoedig in de gelegenheid te komen den Inhoud volledig te kunnen vermelden xemeng de Berichten Door honderden studenten bij wie zich ook profensoren hadden aangesloten werden gisteren te Amsterdam hunne Transvaalsche studiemakkers Reitz Dutois en Pretorins bij hun vertrek nrar Dnrban uitgeleide gedaan Nadat het volkslied dat met ontbloote hoofde werd aangehoord gezongen was hief men een krachtlg Io vivat aan en zette de trein zich in beweging De hoofdcommissaris van politie te Amsterdam vestigt de aandacht op In den laatsten tp in enkele dagbladen voorkomende advertentiën onder verschillende opschriften als o a Meisje Ernstig gemeend enz waarvan de inhoud ongeveer luidt als volgt Gevraagd een flink burgermeisje van 16 20 jaar voor gezelligiieid Liefst wees of vrj meisje opleiding en verzorging aangeboden Franco brieven met opgaaf van leeftyd en familieomstandigheden onder Ltr enz Alvorens daarop te reflecteeren kannen belanghebbenden zich ter informatie wenden tot den hoofdcommissaris voornoemd Door de Britsche censuur op de telegrammen kan men thans in geen land ter wereld andere berichten omtrent denl oorlog In ZuidAfrlka ontvangen dan uit lingelsche bron terwijl het toch voor vele landen en menschen van groot belang is in rechlstreeksche gemeenschap met Zuid Afrika te blijven Dit zal er nu waarschijnlijk toe leiden dat do groote mogendheden eerlang stappenzullen doen om de telegrafkabels welkeEuropa en Afrika verbinden onzijdig te doenverklaren i Dit is Toor de groote kabels al meermalen voorgesteld maar altjd is het geweigerd door Engeland dat door ziJn particuliere maatschappijen en wereldtelegraaflynen geheel In zijn macht heeft en daardoor in den handel een groot voordeel heeft bovep jtndere landen omdat het eerder bekend is met de rijzittg of daling van producten en fondsen belangrijke gebeurtenissen enz i 9 88 9 86 11 88 11 86 11 4 I 11 61 18 88 11 18 11 88 11 80 11 87 9 88 9 40 7 66 8 18 8 40 1 08 l Oli 1 18 1 19 i a 1 30 1 48 10 1911 16 11 18 11 80 11 41 11 66 10 48 11 46 H 18 46 in l9 De Zuldatrikaansche Vereeniging heeft door Laten we althans hopen dat generaal Buller van Pretoria nog lang verwijderd zal bleven Rechts gaken De 59 jarige M D wednwe van J T te Deventer die te Amsterdam een kind te vondeling legde en zich vervolgens schuldig maakte aan afdreiging werd eergisteren door de rechtbank te Zutfen tot een gevangenisstraf van 2 jaar en 6 maanden veroordeeld Het kind een jongetje was door de ongehuwde moeder aan de zorg van vrouw T toevertrouwd in afwachting dat zü gehuwd zoude zijn met den vader van het knaapje die destijds in dienst was Ofschoon f 25 voor de verzorging van het kind was aangenomen werd het kort na aankomst in een der buurten bfl het IJ door vrouw T op een vuilnishoop neergelegd en er verder niet naar omgezien Het jongentje werd gelukkig gevonden door een braven man die het aannam en opvoedde later echter weder door den dood moest verliezen De van niets wetende moeder ging zoodra ziJ kon naar vrouw T om haar kind te bezoeken doch kwam tot de treurige ontdekking dat het verdwenen was in plaats van met verontschuldigingen werd ze ontvangen met bedreigingen als t ultkomf krog ik misschien 2 maanden maar in zeker 5 jaar Jaren verUepen de ongelukkige moeder werd steeds vervolgd door vrouw T die haar onder bedreigingen voortdurend geld afperste eindeljk trouwde zij niet echter met den vader van het kind en toen kwam dreigbrief ap dreigbrief ali er geen geld gegeven werd zou den echtgenoot woeden bekend gemaakt wat voor vronw hij had Ten einde raad vertelde de vrouw alles aan haar man die in Maart van dit jaar naar Deventer ging om vrouw T te spreken Alleen nieuwe eischen waren er echter het gevolg van en toen die niet werden ingewilligd kwamen nieuwe brieven eerst nog aan den man maar spoedig aan vrienden en kennissen om ook die het geheim te onthullen Het einde was een aanklacht by de justitie waarvan de vermelde veroordeelmg het gevolg was Hot was aan de beschuldigde niet gelukt een rechtsgeleerde voor hare verdediging te vinden I N Q E Z O N D B H Geachte Stadg f nopten 7 86 8 08 8 10 8 17 8 88 8 17 8 88 10 10 10 87 10 17 10 84 10 81 10 40 10 66 11 18 P 8 69 11 41 11 64 8 60 8 t8 S 9 68 K 10 08 P 10 16 10 8 9 88 10 88 10 18 10 80 6 36 8 17 8 87 6 84 6 41 6 16 8 47 8 13 I IO 10 49 9 84 10 10 10 10 1 1 00 10 08 10 40 11 10 18 87 89 44 11 07 11 44 E 48 8 6 0 De vereeniging Tot Heil des Volks afdeeling Gouda benoemde weder eene Commissie uit hare leden die evenals in vorige jaren zich beijveren zal In den aanstaanden winter arme kinderen wel te doen Met opgewektheid werd die taak aanvaard omdat wij weten hoe recht aangenaam het is eenige honderde kinderen gedurig van degelijk voedsel te voorzien en ook omdat wij reeds eenige jaren het gewaardeerde vertrouwen van onze geachte Stadgenooten mochten ondervinden Met biymoedigheid werden ons voor die belangryke zaak Uwe onmisbare gaven toevertrouwd en WB deelen V met bescheidenheid mede dat wj voornemens zjn in de aanstaande week ha vernieuwing voor dit goede doel by U te komen coUecteftren Vorbiydt ons met Üwe gewaardeerde gaven voor de arme kleinen Met dank aan de geachte Redactie voor de opname dezer regelen Namens de Commissie H A TOEN APVERTENTIEN REGENTEN van het BESTEDELINGENHülS alhier zullen op DINSDAG 7 NOVEMBER a s des avonds t uur in het Lokaal van het gesticht aanbesteden De levering der benoodigde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN voin t jaar 1900 De Voorwaarden van aanbesteding liggen van 30 OCTOBER af voor gegadigden ter lezing in het Gesticht Namens Regenten I 8 KAMPO Secretaris mum nmmi te GOIjDA op DINSDAG 31 OCTOBER 1899 des morgens te elf nren in het Koffiehdis Haehonib aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER VAN No 1 Een goed onderhouden van velerlei gemak voorzien WOONHUIS ERF en TUINTJE In de Crabethstraat te Gouda Wyk Q no 269 Terstond te aanvaarden Het Huls van Watert en Gasleiding voorzien bevat beneden 2 Kamers Keuken en Kelder en boven 4 Kamers Zolder en Dienstbodenkamer Het is tot 1 November 1899 verhuurd voor f 326 per jaar N08 2 tot 10 Een goed onderhouden DUBBEL WOONHUIS STALLING HOOIBERG en OPEN GROND in de Boelekade te Gonda Wijk R no 52 naast eigendom der Sociëteit Ons Genoegen te zamen groot 8 Aren 43 Centlaren Te aanvaarden de gebouwen 1 December 1899 de grond terstond Te veilen in 9 perceelen als 3 perceelen Bouwgrond iederbreed 4 Meters en lang minstens 17 Meters aan de Boelekade perceelen daarachter ieder breed 3 85 Meters en lang 12 Meters en eindeiyk de gebonwen met den grond daarvoor ter breedte van 5 Meters tot aan de Wetering alles zooals op het terrein Is aangewezen De perceelen nos 2 tot 10 worden eerst leder afzonderlek en daarna gecombineerd geveild en afgeslagen No 11 Een HUIS en ERF in de Boomgaardstraat te Gouda Wflk RR no 31 Verhuurd by de week voor f 1 40 En no 12 na bekomen rechteriyke machtiging Een gunstig gelegen HUIS en ERF op den hoek der Bogen en van de Hooikade te Gouda en uitkomende aan de Tnrfsingelgracht waarin thans met goed gevolg de SmeOery wordt uitgeoefend Wijk O nr 144 Verhuurd tot 15 November 1899 Toor i 3 60 per week De perceelen zjn te bezichtigen en weiNo 1 WOENSDAG 25 DONDERDAG 26 en VRIJDAG 27 OCTOBER van 2 tot 4 nren en de overige perceelen VRIJDAG 27 ZATERDAG 28 en MAANDAG 30 OCTOBER a 8 van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inrichtingen geelt voornoemde Notaris FORTDUN DROOGLEEVER te Gonda OPENBARE VERKOOPING te GOU 13 A op DINSDAG 31 OCTOBER 1899 vm 9 uur in het lokaal NIEUWSTEEG E No 18 ten overstaan van Notaris J J A MO VTIJN aldaar vAS Meubilaire en andere roereude goederen nis PIANINO CANAPÉ KASTEN STOELEN TAFELS LEDIKANTEN BEDDEN en BEDDEGOED KACHELS PORCELEIN GLASen AARDEWERK KL EEDEREN LAMPEN SPIEGELS en SCHILDERIJEN enz enz Voorts Bene graote partij Behangselpapier en Eanden In diverse patronen en pene groote partij Speelkaarten Te zien dos daags te voren van 9 12 en van 2 4 uur GEVRAAGD VRIJE KAMER met SLAAPKAMER Brieven met prijsopgave per maand met en zonder PENSION onder letter C 1393 aan de LANGE S Centraal Adv Bur Deventer TE HUTfR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres PLUWEELEN SINGEL 022 HMPGliKSl S Ondergetoekonde bericht aan do Dames dat de Nieuwe Cursus volgens de beste Wetenschappelijke Methode omvattende het MAATNEMEN PATHOONTEEKENEN KNIPPEN n MAKEN van COSTUMES zal aanvangen 13 NO F n s Inlichtingen wprden gaarne verstrekt door Mej M TIESKMA LANGE GROENENDAAL I 23 f F mm Tiendeweg 89 r etroleum Kachels INKOOPOFINHIIDR Vraag Verkrijgbaar bö WOLFF en Co Westhaven 198 P o IKE OD D fc f t SCHIËDAMMEH GBNEVEE Merkt Verkrijgbiuir bü i M PEETERS Jz N B AU bewya van eohthoid ia oaohet en kurk sUeda Toorzien van dan naam der Firma P HOPPE NIGPITOAP GGE BGTER adres voor alle soorten SCHOENWERK als helNoordbrabanlscli Sckoen eD Laamniiiagaiijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegjteeg Ontvangen alle soorten Hef ren Damesen KinderWIN TBItP A NTOJPFELS Aanbevelend 3 SMITS Alle reparation en aangemeten werk DAMES Wilt gg nette en sotteOe HA4KWElVKi i naar de laatste vinding vervaardigd besteld dat dan biJ M TIMMEEMAITS gOIFFEUR Dubbele Buurt Salon voor Haarknippen en Scheeren NOUVEAUTÉt Wij verzoeken de Dames die ons geïllustreerd mode album voor het WlntemeiKoeti nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan II JULES JALDZOTAC Paris 3 Hetzelve wordt Asm oingaaud jrntlx en ftaneo toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrij van alle kosten aan huis met Sfj verhooging Reexpeditie kaiitoor tl Kozend lal N li Het Atelier Studio Hoüfdpnjs ev 500 000 Mk is het beête adres voor Vergrootingen en Ueproductlework a U A nf SiM PM AnnbeveUod Uitnoodiginf tot de Kan vftii de door den Stunt li groiïto GüUlloteiij U MiUioen 34p 325 lark Fl Singel 582 F ï d WA LS gowoimen inootljui wordöii Do prijzen vaii dozo vjol voordoel IbiodetidoOoldlotenj die volgens liol plfin slecliti 118 000 loten boTiit zijn do voIgojLüö 1 Ue lioogsto prijH is ovontupol 500 0 0 Miirk Premie v 3 10 000 Mk 1 pr a SOO OOO Mark pr n 10n noo Murk EERSTE NEDBHLINÖSCHE RIJWlBLFABRIfif üirootenr H BURGERS DEVENTER 1 6 pr ft 10 000 Mftrk 6 1 pr a B tiOOMaik 3 pry a 76 00 Mark l pnj8 a 70 000 Mark 1 prija i 6 000 Mark 1 prya ft 80 000 Mark prija ft i5 000 ark prij a B0 0 0 Mark 1 pnjs ft 4 000 Mark 1 prijs ft 0 000 Mark pry tt 20 0 O Mark Model A zonder rem en schermen f Model J met Model 4 Model AJ Model AAA LUXE RIJWIEL GEWONE A0ATÈNE8 LUXE ACATftNE P S DAMES KETTINÖKLTWIEL alle prijzen f 5 hooger ïertegenwoordijjer J C DE IIIJITEIl 87 50 90 10 26 60 65 80 EN op Goiuia 106 pr a 3 1 00 Mark Ofi pr ft 2 00 Mark 12pr a l 0OMark ISpr a 100 Mark 4 pr ft I00 Mark l40pr a 200 Mark 9 952 pr a I l Mark 9 9pT a 184 104 100 51pr ft73 45 21 M totaal 5l lH0 pnj ien 011 ironTon deze in oenigojraaandon m 7 Jclaaaeii Ulti oloot Do Hoofdprijs in do I e klafisu bedraagt Mnrk BO OOn Btijgt m do o kl tot 5 5 000 M Ui lie e tot 00 000 M in fle o tot 851 000 M Sn de o tot 70 000 M in do 6e tot 75 tOO Mark m do 7o lot 200 000 Mark g met do prem o tan 300 000 M event U t 50 000 M Voor do eerste prijstrakkmg die omoieol is viistgeatold kost oen peheol ori iiioel lot aleoliti iuld 3 50 PRIMA KWALITEIT Rund en Kalfsvleesch Tegen slerk conrarrcerende prijzen l P van LEEUWEN Iielzer§iraai Ooeile en goedkoope VleeachhouwerlJ een half oriKinoil tot slechta Gul 1 1 7S een kwart origineel lot slochts Oul O flO De mlof ReldoH voor de volgendo klnasoii idowel ala do juiste lijst der pnjzeii worden aiuiiïojïoven in hot ofhcieole trokkmgsp ftu voor BÏen vaa het Wapen van den Stftat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ad hob Iedere deölnemer in de loterij oiitvaiijft ongevraagd onmiddellijk na de piaats gel bende trekking do offii ieelo trokkuigslijst De uitbetaling en veraendii g van irekt on strengste idig per nibotira de prijZöU gescbifdt door mij en prompt aan de winnera on onder de f ebeinihoudiiig gi ledcro bostelUng kanmon eomo postwtBsol opgovfin ook tegon r Bl Men wonde ztcli dus met do iianvraftg om toöKendmg van loten voor do spoedig ploata hebbende trekking 700 spoedig mogelijk of uiterlijk tot 9 November e k VAN Blommestein s Inkt met vertrouwen lot IS ro toMderVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Samuel Hecksclur Sehr Bankier en Wisaolkantooi 111 Hambjirg Dnitsobland Aiitlseptlsclie Taiidpoedei en Aiilliepilscli MoiKlliiicliiiir van E CASSVTO TnndarU te Gouda OVBRkl VERERIJQBAAR Agent voor Nederland ö j IJSSELSTIJN Blanwstraat üonda tOoedkoopste en soliedst adrea voor Vervoer vnii Inboedel oowelbioDen ats buiten de atad met gesloten wageuB bB A GRAVËSTEIJN OudeOouwe AUeê Dorde t en Tranoport aehade vemeker p