Goudsche Courant, maandag 30 oktober 1899

Maandag 30 October 1809 No 8030 j I ff I 1 1 I l i r KLEEDDIG HAGiZUN D HATAOOR I JgOUDA Markl S4 Markt 5 GOl DA M k iyieu0S en Admrtentieblad voor Gouda en Omstreken I Eeoren I3femi $aiS0ns Nieuwe Kledrea f 5 50 t 7 f aso f 12 enz Heerenl Demi saisons Nouveauté s t 14 7 f 16 50 f 19 f 23 ei mum m iu ccIlbkrt Ratine Floconne en Eskimo f 3 25 1 4 50 1 6 75 f 9 enz HEEIIEN PAN ÏALÓIXS Uitgebreide sortéering f 1 26 f2 75 f 4 1 15 75 enz relefnon Ha A De uitgave dezer ConitaBt geschiedt dagelijks met uitzondering van IBnn en Feestdagen De prijs peif drie msMidéa is 1 25 franco per post f 1 70 Afeottderlijke NommerS VIJF CENTEN i Wititeif PaletU f 4 76 f 7 ff f 10 50 i 14 Ö0 ettis I Heer Uroflite keuz Hr JONGEHEERl PALETP rS D EpI AISI $S fill JEKKER NlfiUWSn HOOÏLLEV t ittóèrMlé eSing ii kHa fitVleeliii aederèfi naar J I ï I e geurig iTibu model peine Knakjes LEESBIBLIOTBEEI Weder ontvangen een groote voorraad ivieiiwe Romaus van de beste en voornaamste schrijvers Lersgeld 5 cent per neek per deel Aanbevelend A JONGËNEEL OosthAvea B 78 Boekhandel I p Statiegeld wordt niet geheven Openbare Yerkioopiiig té GOUDA op MAANDAG 30 OCTOBlfR 1899 des voormiddags te e 11 uren in het Kofftebnis Harhonee aan de Markt aldaar teni overstaan van den te Ilaaatreeht gevestigden Notaris Jl HOEIMAN VAN No 1 Een HUIS en EBF in de Boelekade te Gouda Wp R No 87 Te aanvaarden 1 Januari 1900 No 2 Een MOESTUIN met VEUCHTBOOMEN en KLEINOARENBAAN met LOODSEN enz in de Tweede Kade aan do Karnemelksloot te Gouda Kadaster Sectie A No 2510 groot 709 Centiaren Te aanvaarden 1 Januari 1900 No 3 tot en met 13 Elf onlangs nieuw gebouwè HUIZEN met SCHUURTJES ERVEN en TUINTJES in de Heerenkade Korte Akkeren te Gouda WJk P Nos 591 tot en met 595 en 616 tot en met 621 Elk huis met inbegrip der waterleiding verhunrd per week voor 1 80 En No U Een WOONHUIS geteekend C 42 met annexe in volle werking zijnde HOEF SCHERPen RIJTUIGSMEDEHIJ te Stolwpersluis gemeente Haastrecht Te aanvaarden 1 December 1899 De perceelon zijn te bezichtigen de laatste drie werkdagen v66r den dag der veiling van 10 tot 4 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Breeder bij biljetten welke evenals nadere inlichtingen te bekomen ziJn bij Notaris KOEMAN voornoemd Zuivere Medicinale LEVERTRAAN A 0 30 por Vj il bij AflEBIEfil Kleiweg E 100 Geurige Borstplaat in vèscMUeiide smaken i Onovertrefbaar in broosheid en êmail k is t ië eo de goedgevulde en Ijjn gekrulde St MGOlIaS Aanbevelend T ZAAL mi Bi M CONFISEUR TURFMARKT H 73 O Si s s ft n ST ® a a et C0 o I VT ij isriï isriDErj i Eiisr M Kort overzielit onzer Prijaoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless 12 12 ilesch 15 18 1 50 1 75 2 25 ROODE en wit PORTWIJN EN MADERA S droog en zoet VERMOUTH la Turin O 1 SB I it I Eh BODEGA CHAMPAGNE 9 BOI IDE TJX a COGNAC S t 1 75 i 2 25 t 2 75 f 3 25 t 3 76 en SCOTCH WHISKY Per PI Per Ank 45 Fl t 0 65 Nto 1 27 75 S 9 LISTRAC 0 75 0 85 1 1 25 0 80 1 0 90 1 10 31 36 42 53 34 42 37 50 47 k IS a CHATEAU VALROSE a 5 a St ESTEPHE St EMILION 1894 2 2 PADILLAC 1893 O I GRAVES Witte Bordeaux © a SAUTERNE t S ZELT1NÖER Moezel V BOURGOGNE De flessche zyn in den prijzen begrepen en worden k 3 ets per stuk teruggenomen Bfl elke boeveelheid verkrijgbaar bij De Anna T CRBBAfil Gouda TE KOOP De A r B n A A K der voormalige LoodwUfabrlek bestaande iii OUDE IJSSEL VECHTSCHEen 8TRAATSTEBNEN PANNEN BINTEN RAMEN en DEURKOZIJNEN benevens in goeden staat zgnde lloleiisteenen Te bevragen bil II 1 NKDKRHORST oJ aan de fabriek Kattensingel te Gouda iG ht IGAAR L BISSCHOP Paiii Exp ller o Dertig jaw wordt dit middel mat T8in BBWid iucoes U pynBtiUendo inwrÜTiBg ungnrend tcgflii Meamatiek Jloh tTargoadl wid p n in den dera Tertrouwen op het fftbrieksmerk Aniei Ad l 25 75oen50c d8fl in de meeBte apotheken Te Amsterdam bu Uloth deban van XnyU n Banders J g 6 tld tafcto jtDttft Hciii t Fijiie Witte Port Aanbevelend SLOTEVIAKER Co Rijwielen LOTEN in de Nijmeegsche Rijwielverloiing per stnk bij J C DE lïÜITfiR Bondsrywielhersteller Korte Tiendeweg GOUDA Xaiet IDep6t DFit Société Gèoérftle des Eaux de viedeCagiU gevestigd ZEÜGSTKAAT G 85 levert hejt bekenden ne merk 4 f J 80 per Plesch per Demyohn i 2 en 5 L A f 1 40 per L In origineele verpakking Aanbevelend H ROODE GoBDA Druk van A BÊlNgMAN Z 4 é TWEEDE BLAÜ STADSN EUWS GOUDA 28 October 1899 Heden morgen en ongeveer 9 uur stakeen 12jarige jongen een tienjarige knaapnftt een mes in het achtergedcelte vto hotd ëen Gelukkig was de wond n ot gevaarlyk Tegen deh jong n is procesVerbaalopgemaakt Gisterenavond erd bü gelagenheid i van eëd onderlitage wedstrijd van dii keg i lnb Anti dedel een bedrag van f 5 70 jngezamolciWen afgedragew aan bet Boode Krnis De leerlingen der 4e en 5o k asse der KSks H B S alhier hebben bun leeraar in do Wiskunde W Pb Lindner die naar Amsterdam Vertrekt een sierlijke salonlamp op voetstuk als souvenir aangeboden De heer A B Van der Klein altier is benoemd tot onderwijzer te Hoogland by Amersfoort Bedankt voor het beroep bij de Ned Herv Kerk te Kockanje door ds B Boers te Kedichem t b heer K 6 Nngteren geb te Moordrecht en in den vorigen cursus tijdelykleeraar aan de Rijks h b s beeft te Utrechtmet lof bet doctoraal examen afgelegd inde wiskunde Boskoop B8 dB gisteren te Delft gobour dèn openbare aanbesteding der levering van boomen en heesters ten behoeve der gemeente was o a ingeschreven door K Vcrknden Kzn alhier voor f 340 65 WiDDisasvEEN In aanslnitUig met de Znid Hollandscbe landbonwmaatscbappij is alhier d or een 30 tal landbouwers een coöperatieve vereeniging opgericht Voorloopig stelt zij zieh ten doel door inschrijving van groothandelaars zich tot concurreerende prijzen te voorzien van veevoeder en kunstmeststoffen Blijkt de vereeniging levensvatbaarheii te hebben dan hoopt zij haar werkkring in het volgende jaar tot aanverwante artikelen den landbouw betreffende uit te breiden firtrtmrtoatK De flsbond Kitopenerwa rd hield z ne jaarlijkscbe vergadering ditmaal alhier Al de 12 aangesloten vereenigingen in de waard gelegen waren vertegenwoordigd De rekening en verantwoording sloot met een bate van f 109 25 Nadat de verWnaingïwegen nogmaals bijzonder werden espfoken en enkele httishoudeltjke zaken werden afgedaan werd besloten de kbninkHke bewilliging op de statuten van den bond tè vr gen Deze statuten konden alleen de goedkeuring erlangen wanneer al de aangesloten vereenigingen de Koninklijke bewilliging op hunne eigen statuten hadden verworven wat thans liet geval is Het uitvoerend bestuur van den Bond is opgedragen aan de afdeelingen Schoonhoven voorzitter Stolwp 2de voorzitter Haastrecht Secretaris Lekkerkérk Sde secretaris en Krimpen a d Lek penningmeester Met een opwekkend woord voor het gotronw nakomen der verplichtingen die iedere vereeniging in het belang der Terkeerawegen op zieh heeft genomen werd deze tteëda zeer gezellige bijeenkomet door den voorzitter gesloten De Bond is ger ed als er nu slechts ïs komt dan kunnen de aehaattenifders weder gerust zijn VËRaDKRiniGVU DËNGKMIOTKRWII VRIJDAG 27 OCTOBER Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig zijn alle leden De Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter doelde mede dat door Gedep i Staten was goedgekeurd hot raadsbesluit tot afstand van grond aan J van Velde en dat in de volgende vergadering zou worden aan de orde gesteld do benoeming van een gaar der aan de Haastrecbtsche brug Aangenomen voor kennigeving Ingekomen Een rapport van B en W op do adressenvan H Blom en E Sanders betreffendeverlenging van de pacht der pontjes Hetrapport van B en W adviseert tot goed keuring Ter visie Een rapport van B eo W tot afwijzingadviseerende op het verzoek van F T Jorink tot afstand van grond Ter visie Een brief van A Spec houdende sollicitatie naai de betrekking van brngwa iji raandeHaastreehljchebrag Tcrvkiot Aan de orde 1 Het voorstel tot aankoop van een terrein voor de te bouwen vierde school voor gewoon lager onderwijs Ing St No 89 De heer Herman had daarop een amendementf ingediend luidende De ondergeteekenke heeft de oer als amendement op het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 September jl voor te stellen te besluiten Ie De te stichten vierde openbare school voor gewoon lager onderwfls zal worden gevestigd aan de Korte Akkeren nabij dB brng over ds Vaart naar Moordrecht 2e Burgemeester en Wethouders worden gemachtigd daartoe voor do Gemeente van do Heeron J H Muller en H van Zanen Mnller en Mejuffrouw J H Muller te Haastrecht aan te koopen een gedeelte groot ongeveer 2200 c A van de perceelen Sectie E Nos 416 en 420 en wel dat gedeelte dat daarvan aan de wegzijde wordt afgesneden door een IJn op een afstand van 45 M uit het noordoostolijkste punt loodrecht getrokken op de grenslijn tusschen Ihet perceel No 418 en het perceel No 1190 en door eene Ifln op een afstand van 40 M evenwijdig aan deze grenslijn getrokken en wel voor eene koopsom van f 2 00 per M der nader op te meten oppervlakte vermeerderd met een vast bedrag van f 350 00 en met de kosten van meting overdracht en levering van het verkochte alzoo voor eene som van ongeveer f 4900 00 F HERMAN Fz Lid van den Gemeenteraad Ondersteund door J VAN GALEN A JASPERS Lz Leden van den Gemeenteraad Gouda 23 October 1899 De heer Herman lichte nader zijn amendement toe en kon zeer kort ziJn hü geloofde dat dit de aangewezen plaats was voor dan bouw der vierde school de kinderen van de Korte Akkeren de Wachtelstraat tot aan de molen van de Jong het Jaagpad de Vest enz konden op deze school een plaats erlangen De heer van de Velde In de toelichting van den heer Herman heb ik niet gehoosd dat het terrein wat B en W op het oog hadden waarom dat niet goed werd gevonden in de eerste plaats omdat de arheiderfbuUrt zich daar niet kan uitbreiden en dit is Juist het noodzakeykste De heer Herman deelde mede dat de heer van de Velde volkomen geljk hadjimaar daar genoemde heer in de tweede besloten vergadering niet tegenwoordig was dacht hü dat die niet op de hoogte daarvan was Het Iste gedeelte van het amendement van den heer Herman wordt in stemming gebracht Voor stemmen de bh Vingerlhig Donker VM de Velde Straater Bellaart van Iterson Telefoon Sn IDVEHTENTIE worden g€ laat t van 1 5 regels k 50 Centen ie iere regel meer Hl Centen Groote letters wordep h erq f n4i naar plaatsiuimjtf Inzending van Advertentie tot 1 u r des midd licht ziJn gekou eu ware de baboe niêïAóor cholera aangetast geworden stervend heeft zö bekend het kind uit wraak vergeven te hebben g De i itgebreidste collectie SS in Nouveautés en g vind men bij S S Ai va 0 Al Md Tailleur II Kleiweg E 73 73o GOUDA Bfeuru va luisieiUjiitt Jaspers Luger Iagar Herman Krook Dessing van Galen de Lang en Prince Tegen stemmen de bh de R a dt e iNoot i hoven van Goor Het 1ste gedeelte is dus aangenomen met 15 togen 2 stommen Over bet 2de gedeelte werd geen stemming gebonden dit werd algemeeli goed gekeurd Aan de orde 2 De ontworp begrooting van inkomsten en nitgaven der gemeente voor 1900 met daarmede verband houdende voorstellen Ing St No 85 in Antwoord van B en W op het algemeen verslag van hot onderzeek in de afdeelingen Algemeene beschouwingen 93 OOTOllUL Vikrt NinMLAKD üm Ned W 8 dito dito dllc 3 S dito dito dito 8 HoHOj Ül l GouiU 1881 98 4 iTAlilB IiL3abr TiDg 1888 81 K Oaané W iu p pier 1888 6 dito i Bilrer 1868 1 PofcTUOAL Obl met coupon 8 dito tiolcet 8 OllaLuiD Obl Binoenl 1894 41 dito QeooM 1880 dUoUISütba lSSg 4 dito liij Hop 18 9 90 4 dito in goud leen ISSS dito dii dito 1884 S Spah Perpet lobulil 1881 4 TDiKiij Gepr Oonr leen 1890 4 GflQ leeDing serie D G jfl l enin serie C ZuidAfi Hep T oblg li9l 8 Blliico Obl Buit Sob 1890 8 VlNinniA Obl 4 oobop 1881 AXBI DUl Obligstien 1891 8 BoTTliDiK Stod leeu 1894 8 NlD N Afr Hindelsir ssad Arendsb Tab M OortüoBten DeliMaatacliappü dito Arn Hfpollteekb pandbr 4 i CuU Uij dar VoraMnl sand a Gr Hypolhoekij pandbr 4 Nederlandsnhe bank aand Ned HandelmaaUeb dito N WfcPao Uyp b pandbr 8 Rott Hy ollieekb pandbr 4 J Ulr Uypothookb dito 4Vj OoOTSNft Ojat HoOR bank Band RusL Hypotheekbank paodb 5 Ahevka Ëqut bypoth pandb 4 Muir L a Pr Ubn rert 6 Xbd Holl IJ Spootw Hii aand Mij tot Eipl V St Spr BHuLil Ned lud Sfkoorvegm aand Ned Zuid A r Sptn aud dito dito dito 1891 dito IliJJiSpoorwl 1881 89 A Sobl Sl Zuid Hal SpwmiJ A H o l PoLSN Warschau WeenettMnd RusL Gr Rnsa Spw Mqjibl 4 Baltiaebe dito aand Fsston dito tand 8 IwBQK Oonibr dito aand 8 Knralr Oh Atow ap kap opl 4 dito dito oblig 4 Al KA enl Pao 8p Mii obl I Obio t North W pr C r aand dik dito Win St Peter obl 7 Denrer k Rio ür Spo eert T B IllinoU Central obl in good 4 I Louisr k Naihtilll Oert r Band Melico N SpwJd lehïp o 104 Mias Kama r 4pCt pret aand 81 N Y01I1 Ontal o k Weat aasd dto Penn Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp bi gond 5 St Paul Minn kHuiit obl Dn Fbc Hoof lijn obig dito dito Line Col Ie hyp ü B OuiADA Onn South Chert T MDd V M 0 Bnihr t Nn lo h d 0 OJ Amaterd Omnibus Uij uad BMkrs 11 8 loov 88 88 l 4V 8t 981 4 r lOl a 671 m lOOVs 841 90V 91 99 881 486 108 1641 98 De heer van Galen besprak bet algemeen verslag daarin komt vooi dat eenige leden de verUooging der bijdrage van het rijk den flnnntieelen toestand der gemeente zoo gunstig doet zijn Genoemde heer verschilt in deze met B en W in 1896 ontvuig de gemeente een som van f 37000 en nu f 6900Ü en wanneer wij nu Jiien dat d opbrengst der belastingen verhinderd zijn geeft dit een vermindering van f 2SO0O De heer Noothoven van Goor bespreekt de opmerking van een der loden die in de afdeelingen de vacatures in de verschillende commissies aan B en W wil opdragen Hy zou wel eens willen vragen welko bezwaren die leden hebben tegen de nu govplgde wijze vaa voürdi adit De hoer Vingerling Reeds in een vorige vergadering heb ik gezegd dat die commissies eenzijdig zijn dat is geen geheim maar een publieke zaak daar wcnschen wij verschillende richtingen in te zien vertegenwoordigd dan zouden die commissies wat minder eenzijdig z jn De heer van Iterson Ik begrjp niet goed wat de heer Vingerling wil de cpmmissies in de stad zyn velen en die comm ssses weten toch wel wie zij voordragen en juist dat is niet iets wat strekt tot aanbeve ing van hot verzoek van den heer Vingerling Hoeft hj iets op het oog heeft er frande plaats gohad is dat omdat hij er enkele personen in wil hebben anders begrijp k bk niet 188 my 90 U4 Vu 10 1 194 Vs lOov t lOl a 97 De heer Bellaart deelde mede flat in d e commissie voor het Weeshuis Bestidelingenhnis Hoffmansstichtingen en meer commissies personen zitting hebben van verschillende richtingen in de coipmisfeies voor hooger en middelbaar onderwijs is dat een ander geval de heereu die de heqr Vingerling op het oog heeft kunnen die zich zelf een brevet van bekwaamheid uitreiken e n daarom stel ik een motie voor om over te gaan tot de orde van den dag Da Voorzitter U zal er wel niet togep hebben dat die motie in een vo gtjnde vergadering wordt behandeld daar ibij hedein niet aan de orde kan komen ft J Z 100 100 U4Vs 1411 s 1 S 74 De heer van Galpn gesprak ook nog d t de hoor Gerritsen iu den Amsterjlamschon gemeenteraad juist in den geest i van d heer Vingerling had gesproken het kan toci voorkomen dat een persoon een beetje me r sympathie heeft dan den ander en Zoodoende worden die commissies eenzijdig kunnen die heereu die nu in die commissies zitten daarvan bewijs leveren lat zjj berekend zijn voor die zaa c 9jy 481 681 IM 110 108 108 100 uiV U7V 41 M De heer Bellaart M de Voorzitter ik zon gaarne nog verder over deze za k willen spreken maar zal wachtep tot de motie behandeld wordt De algemeene beschouwingen worden hierna gesloten en ging men over tot de artikelbgewjjze behandèltag Wordt vervolgd tfikscHïiiöfetoteto Een treurig geval van wraakzucht van een Javaansche baboe vermeldt de Loc De vrouw van een gestraften inlandscbeii militair die als baboe dienst doed bij het zoontje van majoor M beging de laaghartigheid het aan haar zorgen toevertrouwde kind van den majoor te vergiftigen Deze misdaad zou wellicht nooit aan het