Goudsche Courant, maandag 30 oktober 1899

No 8031 Dinsdag 31 October 1899 38ste Jaargang DlieuwS en Aihertentiehlad voor Gouda en Omstreken releriion iKii S9 üe rJitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De rijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomraers VT IF CENTliN Telefooii Kii M ADVERTÉNTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg els a 50 Centtn iedere regel meer to Centen Croote letters worden berekend naar plaatsruimte flirïending van Advertentiën tot 1 uin des midd Het fortuin aanbrengend Aanbod Een groote fraaie partij Zilverwerken Cadeau Voor asoOOaangekooht iuit de Kon fabr der firma v KEMPEN b Zn te Voorsohoten In 1900 gratis reizon en verbtyven nair de ParUsohe Wereldtentoonstelling jV Ziehier onse groote Najaars Explottatie Een groote kolossale prachtige partij beste boeken van de gevierdste Auteurs werken op allerlei gebied voor sLeohtB Een fi uldeU per nummer Bij elk Nr ontvangt men gratis 1 lot in deuitloting van een Serie Zilverwerken bestaande uit Zilveren Theeservies étui met 12 Zilveren Lepels en vorken étui met fl Zilveren Lepels en Vorken étui met li Zilveren Theelepels étui Aprèa Diner van elk dezer voorwerpen zijn door ons voor 2850 waarde aangekocht vijf stuks om gratis uit te loten onder de koopers van dit aanbod in Serién elk van SOOO nummers terwijl wij bovendienvoor de koopers beschikbaar stellen reizen naar Parijs ter waarde elk van 100 ftlzoo COO ilverw ken Cadeau In t geheel alzoo Cadeau voor 1 2850 IHI Gratis Reizen Parijs f Voorwaarden Elk Nr uit dit prachtige aanbod kost slechts Een Gulden Bij elk Nr ontvangt men gratis een lot in de uitlotii van een Serie Zilverwerk en een gratis lot in de toewijzing van S gratis reizen naar Parijs Desverlangd wordt voor iedere reis 100 in contanten gegeven De uitlotmgen Zilverwerk hebben plaats telkens zoodra een Serie van 3000 Nrs vol ia Die van de gratis reisen naar Parijs in den loop van het eerste halfjaar iBO Bij 10 Nrs ontvangt men 22 gratis loten De zendingen geschieden franco na ontvangst van postwissel fi r Voor slechts Een gulden per nummer § g Bij elk nummer i loten 1M Bij 10 Nummers 28 gratis lolen 277 TI kmfnfTTlT II A irnATk zette men op den te zenden postwissel benevens de verlangde nummers en men ontvangt boeken en loten tranco thuis lfUllTUlll AAll0U1I Het is een ééuig prachtig aanbod Slechts 1 per Nr en bij elk Nr gratis loten Bij Gehr E M COHEN te Arnhem en Nijmegen s Oatvangen de Nouveauté s in GÖLPCAPES Drap de Paris eo Velveteens D SAMSOM Voor de Zilverkast cadeau Fraaie kostbare Zilveren adeaui en GratisBeizen naar Parus in 1900 Leest met aandacht ons eenig mooi Tgrbazingwelilcend Fortnin Aanbod in deze coifiant voor slechts f 1 per nummer de beste nieuwste werlcen der beste auteurs boeken die f 3 J 4 I 5 en meer gekost hebben thans slechts 1 1 per nummer en bü elk nr 2 Oratis Loten Leest met aandacht Nooit voorgekomen aanbod De Fortuin Aubreoger VERSCHEIDENHEID Dat de in Transvaal verblijf houdende Hollanders niet uit blinden hartstocht niet met geestdrift voor de Boeren en haat jegens de Ëngelschen tegen de laatsten de wapens opvatten doch streden omdat zg de zaak der Boeren die der gerechtigheid noemen bewijst het Hbl uit het volgend fragment van een schreven door een Hollander uit Johannesburg Men zegt vaak de Boeren zijn ons toch ook niet zoo heel sympathiek ik kan dat toegeven De Boeren zijn mij niet sympathiek en de Ëngelschen zijn mij wel sympathiek en toch grijp ik uit volle overtuigmg de wapenen op om tegen de Ëngelschen te vechten want hun zaak is door en door gemeen en die der Boeren rechtvaardigt 7 8 G SAMAROW De geheimen van Parijs en Berlijn Uiterst interessante geschiedenissen Elegante roman 3 deelen Vroeger i 5 90 9 10 STRAU8S Het leven van Jezus voor het volk bewerkt 2 groote zware deelen Vroeger f 7 90 II ANCOURT Elementair Teeken Onderwijs voor huisen zelfonderricht 21 groot folio platen met tekat Vroeger f 2 50 13 LYELL De Geologische bewijzen voor de oudheid van het raenschelijk geslacht door T C Winkler niet grav Vroeger f 7 80 WALTER SCOTT S werken Fraaie geïllustreerde uitgave bewerkt door Gerard Keller 23 Ivanhoe geul Ed 34 De bruid van Lammermoor geill Ed 15 Waverley geill Ed 36 De Oudheidkenner geill Ëd 37 Robbert Roodhaar geill Ed aS O Het hart van Mid I thian geill Ed 39 Guy Mannering geill Ed $ 2 yji £ 36 37 De verloofde geill Ed P De Talisman geill Ed De oude pelgrim geill Ed Auna van Geierstem geill ËdHet Kasteel Kenilworth geill EdHet schoone meisje van Perth geill Ed De 2 eeroover geill Ed Quentin Durwart geiU Ed 38 C E v KOETSVELD De Oudejaarsavond 39 40 41 C V SCHMID Kinderboeken als De Paascheieren Lodewijk de Kerstavond het Huzarenkind Eichenfels i deelen der meest aangename boeiende leerzame edelste Kinderboeken vol gekleurde platen alle 13 dln te zamen slechts i 3 44 HOCKING Haar Benny Geïllustreerde uitgave Fraai Kinderboek 45 SU l TNER Diep Innerlijk Roman vr f a 40 46 47 DAHN Ebroin Roman 2 deelen 53 SAMAROW Een bruid op keur Humoristische roman vroeger f 1 90 91 J HABBERTON Florences viertal Novellen 94 95 AMVNTOR Van letter tot geest Roman uit onze dagen 3 A n Vroeger 1 5 90 98 LEON DE TINSEAU Op den drempol van het klooster 09 ZOLA DREYFUS Het geheele belangrijke proces zeer uitVijerig 14 afleveringen met 5 keurige portretten op carton waarde t 6 40 100 loi loa DUMAS De Graaf de Monte Christo Volledige uitgave geheel compleet en BargerlUke Stand GEBOHEN 27 October Dirk ouders W J Dercksen en M H van Wijk Margaretha Petronella ouders B J Neerscholten en C de Korte 28 Caaparns Fredericas ouders K Krijgsman en S C Flui OVERLEDEN 25 October A van Nestelrode 9 d 26 S de Jong 64 j 27 L Broekhuizen 6 w ONDERTROUWD 27 October A Schoonderwoerd en N Temeuse P C van Velzen te Weesp en P M A Tholens C van Velzen en M C van Lieshout J V d Burg en A M van Leeuwen te s Gravenhage W Gravesteijn en W P C van Willigen M J de Jong en E W Lnijnenbnrg J Botterop en J Rijweg J de Waal en P den Blanken J J Scheer en C Duyvelaar te Steenbergen J Hoeksel te Marrum en H Spoelstrate Marrum ADVERTENTIEN A SLEGT beretiltzich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood M9 cent de K G NIEUWE HAVEN 28 WÊfÊ Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkerg Maalderg en Kook knnst te t Qravenhage met een diploma Vergald Zilveren Medaille Zenuw en Maag lijders wordt nit orertoiging als een werkel ke hulp in dea nood het boek aanbevolen Nb ontvangat van adres per briefkaart ordt dit boekje franco per poat toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel versierd met 150 groote prachtige platen 4 gr flinke imperiaal deelen duidel letter vr f 17 50 104 ZSCHOKKE Stichtelijke uren Met groote letter gedruSt 105 106 107 108 BlLDERDlJK s Dichtwerken Editie v Vloten 4 flinke deplen Geheel nieuwe uitgave Deze editie is op eenige stukken na de volledige Bilderdijk 110 8WARTH Een erlooro roman Vr f3 35 HABLITT s werken 113 114 116 117 118 119 130 Fraaie geïllustreerde uitgave Bewerküig van Gerard Keller en Kits van Heyningen Goud Elsje ïn prachtband De tweede vrouw in prachtband Het Uilenhuis in hrachtb De vrouw met de karbonkelsteenen in prachtband In den Schillingshotf in prachtb In het huis van den handelsraad ïn prachtband Rijksgravin Gisela in prachtb Heideprinse e in prfichtb Geheim der oude juffrouw in prachtb ia 3 Oe meid van den schout en lliUrin ger vertellingen in prachtb 133 134 DE WAPENS NEERGELEGD van Bertha van Suttner 2 deelen Vr f 5 i35 ia6 RINALDÜ RINALDINI De overste der roovers Eomant historische geschiedenis uit de 18e eeuw 2 deelen Vroeger f 7 90 V IiKNNEP s werken De pleegzoon in prachtband S Ferd Huyck in prachtb £ De Roos van Dokama in prachtb Elisabeth Musch in prachtb Novellen in prachtb Ï38 Vertellingen in prachtb 139 140141 Onze voorouders in 3 prachtb 142 143 144 Klaa e Zevenster in 3 prachtb CREMER s werken H5 147 148 Dokter Helmond in prachtb Betuwsche Novellen in prachtb W Overbetuwsche Novellen in prachtb g Daniël Sils in prachtb pq Hanne de Freule in prachtb Lelie van s Hage in prachtb Tooneelapelers in prachtb Emma Bcrthold enz in prachtb 153 154 Anna ooze in 2 prachtb 155 156 Novellen en Vertellingen in 2 prachtb 166 GOEVERNEUR s OUDE HUISVRIEND Gemengde lectuur voor iedereen hoofdredactie H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lange Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Behangselpapiereu Choxd ïöaa stoffexi ZEILEN LINOLEUMS Ken ware Schat voor de ongelukkige slacbtoffers der ZeUberlekkiog Onanie en gehe jne ait pattiugen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEW4RI G HoUandsche nitgave met 27 aib Prps 2 gulden Ieder die aan de rergcfarikkelgke gevo en van deze ondeagd Igdt moet het lezen de opreohte leenng die het geeft redt jasrlgka duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magazin te Jjeipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedr ook in postzegels en iu eiken boekhandel in Holland AAU ALLE ZIEKEIT geef ik gaarne zonder eenige kosten gratis inlichtingen uit erkentelijkheia voor eene geneeswijze die mij en duizenden met mij mijne gezondheid heeft teruggegeven L V LEEUWEN Bijswijk bij Geeslliiug Fiore della Neve Romans vertellingen novellen gedichten enz vroeger 5 169 DICKENS In Londen an Parijs a deelen 175 DE NEGEHHUT Volledige uitgave met 70 platen bewerking van C M Mensing 183 ADEL LIJSTEN van iamilién en personen wier titels of adeldom op de registers van den hoogen raad van adel zijn ingeschreven met bijlagen 185 MOEDER DE GANS Vertellingen van Moeder de Gans met 48 pbten naar G Doré 9 dln 199 A PÏERSON Intimis 6e druk au 2ia DICKENS Kleine Dora 3 deelen 216 217 218 319 8ALVERDA LEROY Kennis der Natuur groot handboek a flinke deelen met 800 platen vroeger f 12 50 STINDE B werken 328 De familie Buhhholz 219 td I r familie Buchhok Vervolg en slot 230 P Mevrouw Wilhelmina Buchhoiz 331 S De familie Buchhoiz in Italië 33a Mevr Wilhelmina Buchhoiz gedenk schriften 233 è Katjes Humoristische novellen 234 fJ De liederdichter Roman 335 Pietjes verloving 236 Woudnovellen 238 DE KLEINE LORD naar het Engelsch van Bumet vol platen 255 FINDEJj Groot Leerboek der Vrijmetselarij geest en vor u 362 AGATHA Novellen en vertellingen voor meines fraaie bundel met platen ïn prachtband 265 VAN REES Letjes eenige vriend met platen in prachtband REUTKR s Werken Geïllustreerde fraaie Uitgave 266 267 268 Myne leerjaren op het land Gedroogde kruiden met 70 platen 3 fl deelen 269 Mecklenburg s Montecchi en Capu letti ol de reis naar Konstantinopel pj met platen 270 271 373 r Rommelzoo geillustreerde editie Hanne Nüte en de kleine Poedel Twee vroolijke geschiedenissen Uit den Franschen tijd en hbe ik aan een W vrouw kwam 73 274 275 376 p Zijn doorluehtigheidje geill editie De reis naar ïbelgié geilt edite Herinneringen uit mijne gevangenissen BROUGHTON Doctor Cupido a flinke groote deeleh Vroeger f 5 90 Werkelijk weduwnaar Een zeer TANDA UTS E CASSl TO Tr rfmarkt V71 Gouda SPREEKUUR van 8 tot 6 uur VRIJDAGS van 1 tot nnr ZONDAGS geen spreekuur Nlenw onorertroften rof Dr Liebers wetbekeiid IBVVW KBACBT ltlZIB AUmu edit in t Pkbriekimwk tot voortdurende radicale en Mkere genezing van alle lelfa de meest hardnekkige xenuwutekten vooral ontstaan door afdvralingea op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleek zacht Benaawdheid Hoofdpyu Migraine Hartklopping Maagpgu slechte spgsvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige proapectnssen rrijspcr Soscli fl 1 fl 1 S dubbel Besoh 11 t Oentnnl Dep6t Mstth v d Vegte Zallbomraal DepSla M Cl bsn k Oo Amaterilsm r Happel s Oravenhage 1 l almniADs de Jong J Ctn Botterilam ï Iff Co fiouila rn bil alle drogisten HAM 2S Cent per pond R0LïïAI30ct p poiid Gewicht 4 è 5 pond Aanbevelend L DE HEIJ Dubbele Buurt mooie roman Vroeger f 2 50 278 ANDRIESSEN Columbus ontdekker vanAmerika Met 4 fraaie gekleurde platen 279 VAN BUREN SCHEELE Keurgedenkwaardigiïeden uit gesch Ned Oost en WestIndie Met 4 fraai gekleurde platen aSo D r a p e r Geschiedenis der worsteling tusschen godsdienst en wetenschap bew door Mr Aubrecht Vroeger f 3 90 283 Thackeray Het ploertenboek 284 385 De New Comes 2 deelen 286 287 De Virginiérs 2 deelen 288 389 De lotgevallen van Filips i dln 390 391 Arthur Pendennis 2 deelen 397 L o o s j e s Maurits Lijnslager Vplfej dige uitgave 3 dln 298 299 300 Hamer ling Abasia 3 dlq vioeger f 8 75 interessante roman 302 Liederen Albums met 96 geestige vroolijke en zeer geliefkoosde voordrachten coupletten comique scènes duetten gezetschapsliederen onz alle met muziek 2 dln 315 316 317 318 BOUWKUNDIGE PLAATATLAS Ontwerpen van allerlei wonin n huizen kerken scholen enz groot folio platen in portefeuille 334 335 336 OLTMANS De Schaapherder Groote volledige fraaie geïllustreerde uitgave met groote artistieke platen Vroeger f 16 80 337 338 339 OLTMANS Het slot Loevestijn Het huis van het Zeewijf Gertrude en nog acht andere Novellen 11 Werken met origineele groote platen Vroeger f 27 80 363 364 365 EUG 8UE De wandelende Jood volledige uitgave in 5 dln Vroeg t 17 90 366 367 368 EUG SUE Martyn de Vondeling VoU eiditie tn 5 dln Vroeger f 19 75 369 370 371 VICTOR HUGO De ellendigen Beroemde sociale roman in 5 dln Vr f 28 7 373 Dr Schaepman Napoleon Gedicht in fraaien prachtband 374 375 376 Oosterzee Het jaar des lieils 379 P i e r a o n Schoonheden Levenswijsheid en Kunstgeschiedenis 3 voorlezingen 403 mr V Houten De leer van Boeddha bewerkt met aanteekeningen door Subhadra Bhikschoe en mr v Houten ae druk 4 3 4i4 4i5 416 417 JACOB CATS Volledige Werken met aanteekeningen Met circa 200 zeer fraaie platen 2 folio dln De vorige editie van de Erven Tijl kostte circa t 60 lluKeiilanilscb Overzictal Het Diütsclie korps in Transvaal is gereorganiseerd met kapitein von Albedyl als Cünnnandant Het is tot do oorspronkelyke sterkte vau zeshonderd man teruggebracht De Uuitsche consul heelt de regcering en het centraal comité verwittigd van bet aanbod van bet Duitsclic Koodo Kruis om een ambulance te zenden Het aanbod is aangenomen Generaal Joubert is van tïlencoe naar het front vertrokken P r is te Pretoria een bericht ontvangen dat Mafeking in brand staat Olficieel wordt uit Durban medegedeeld dat majopr Donegan eerstaanwezend olficicr van gezondheid te Ulencoc aan den staatssecretaris te Pretofria heeft geseind om de erkentelükhcid over te brengen dor Eugelsche officieren in het hospitaal te Glencoo voor de buitengewone welwillendheid der Boeren offlcieren en manschappen Dit telegram medcdcelend aan de r goering van Natal heelt Keitz er bjj gevoegd dat allo gekwetsten het goed maken en geen officier in levensgevaar verkeert Een telegram van deelnoming over Symons dood zendende aan AVhite beeft Joubert daarbij Ö vertrouwen uitgesproken dat de groote God spoedig een einde zal maken aan den ongelukkigen toestand waarin deze landen zich bevinden teweeggebracht door gewetenlooze kapitalisten die naar de Transvaal zijn gekomen om rijkdommen te verwerven en in hun eigenbelang anderen misleidden on dezen schandelvjken oorlog gebracht hebben over geheel Zuid Afrika De Boeren sluiten Ladysmith boe langer hoe meer in Z j hebben twoo groote kanonnen opgesteld De aanval wordt verwacht Alle burgers zjjn opgeroepen De Temps verneemt nit Londen Het gerucht loopt dat de artillerie krijgsvoorraad leeftocht en troepen die van Durban en Pietermaritzburg naar Ladysmith vertrokken zfln door de Boeren zijn onderschept Het departement van oorlog gevraagd het bericht te loochenen dat de Boeren zich van de spoorweglijn Ladysmith Colenso hebbon meester gemaakt heeft ontkennend geantwoord In marine kringen vreest men dat de stoombooten Zibenghla en Zayathla welke geschut van Kaapstad naar Natal vervoeren hun bestemming niet zullen kunnen bereiken Terwijl er te dezen aanzien alarmeerende geruchten loopen bewaart de admiraliteit bet stilzwijgen Volgens een telegram nit Kaapstad aan de OutWek tracht Hofmeyr de FEVILLETOX HET TESTAMENT Vrij naar het Engelsch DOOR w nCftters plotseling echter ontwaarde ik twee personen een kleinen man die haastig voortliep en een meisje van acht tot tien jaren die zoo snel zij kon een dwarsstraat insloeg Welnu mijnheer deze twee liepen hier bij dezen hoek tegen elkander in en toen gebeurde er iets verschrikkelijks want de man trapte op het lichaam van het kind dat door den schok gevallen was en ging verder zonder zich in het minst om haar geschrei te bekommeren Het was ellendig om aan te zien Hij had zich niet als een mensch maar als een ondier gedragen Ik riep hem toe vloog op hem af greep hem bij den kraag en bracht hem terug naar de plaats waar zich reeds een troep raenachen om het luid gillende kind verzameld hadden Hij bleef volkomen kalm en bood niet den minsten tegenstand maar keek mij zóo verschrikkelijk aan dat mij plotseling het zweet uitbrak De lieden die uit hunne woningen gekomen waren behoorden tot de familie van het kind en spoedig verscheen de geneeslieer waarom q inmiddels gezonden hadden Het kind was onaf hankeiyklioid der btïidc Bocreiirepubliekcnna atluop van don oorlog te verzcTteron maardtï RngclscUc partij verlangt inleving l eStandard herhaalt hot geracht dat er sprakevan zou zyn president Steyu door Frasortcvorvjiiigen De Temps zegt dat dit geruchtzonder grond is De militaire medewerkers van de Westminster Gazette bösprcekt do positie van generaal White to Ladysmith en beoordeelt dio niet onverdeeld gunstig Hij berekent dat de Britsche opperbevelhebber de gezonden verstorkingon inbegrepen op z jn hoogst 12 000 man onder zijn bevelen Ueoft met 54 kanonnen Tegenover hem staat een macht van t ïn minste 20 000 Hooron met een onbekend getal moderne kanonnen van groot kaliber Als verdedigende stelling is Ladysmith bylang niet de gunstigste plaats H t kamp ligt te midden van een vlak laag gelegen terrein omringd door lage heuvels Wil de verdediger de heuvels bezetten dan wordt zyn stelling vcol te verspreid voor het aantal manschappen waarover hy heeft te beschikken en bezet hy eenige heuvels niet dan zullen ze don vyand als stellingen voor zyn batterüon kunnen dienen In het voordeel van generaal White is dat hy artillerie en infanterie onder zgn bevelen heeft die het terrein uitstekend kennen hetgeen hem met vertrouwen de uitslag vün een gevecht met de Éocren doet tegomoot zton De schryver weet nog niets van het gerucht dat de spoorweg naar Durban in handen der Boccen zou zyn maar wyst or reeds op hoe zwaar do taak is om dezen aftochtson toevoerweg open te houden Hij tvijst twee zeer zwakke punten aan een by lolenso waar een ijzeren brug over de Fugcla is gelegdenby P stoourt 23 m len dichter by Pietermaritzburg Ten slotte wijst de medewerker nog op een mocilykheid waarmede de Ëngelschen kampen hebben W i worden ruimschotm bespied door HoUandsche kolonisten die met de Boeren sympathiseefcn terwyl men ons alle denkbare moeilijkheden in den weg legt wanneer wy trachten inlichtingen te krygen Met een gevoel van verlichting zal men in België ongctwüfeld vernemen dat het eerste artikel der nieuwe kieswet waarby de kiesarrondissementen worden aangewezen oindolyk in veilige haven is Want tot het laatst liepen er minder gunstige geruchten over de stemming in de kamer waaruit natuurlyk de vrees werd gewekt voor een ernstige crisis Maar die vrees is nu geweken Het eerste niet zoo zeer gedeerd als wel door den schrik bevangen zoo verklaarde Sawbones de dokter en daarmede zoudt gij zeker denken dat do zaak afgeloopen was Er deed zich echter een vreemd verschijnsel voor Reeds bij den eersten aanblik van den wreedaard had dezo mij met walging vervuld Dat dit ook bij de familie van het kind het geval was scheen mij zeer natuurlijk toe Maar het gedrag van den dokter was het dat mij ten zeerste verbaasde Hij was een aliedaagsch uitziend geneesheer van middelbaren leeftijd en even stijf als plechtstatig in zijne bewegingen En toch ging het hem als ons telkenmale als hij mijn gevangene aankeek zag ik dat Sawbones geheel buiten zichzelvi geraakte doodsbleek wenl terwijl ik uit zijn geheele houding kon opmaken dat hij hem wemchte te dooden Ik weerhield hem echter en ik beduidde den gevangene dat wij van het voorgevallene 7ulk een schandaal zouden maken dat hij m geheel Londen rust noch duur meer zoude hebben Terwijl wij hem dit op zijn gemoed drukten hadden wy de grootste moeite om de vrouwen van hem af te weren want dezen werden hoe langer zoo razender Ik heb in mijn leven niet zulk een kring van verwoede wezens gezien en in het midden daarvan stond de man met verschrikkelijk tergende kalmte juist zooals men zich een Satan voorstelt ilndien gij geld uit dit ongeval wilt slaan zeule hij fldan zal ik natuurlijk moeten toegeven Geen gentleman zal aan zoo iets ruchtbaarhei l willen geven zeg dus hoeveel gij verlangt Wij eischten honderd pond sterling voor de familie van het kind en na veel tegenstwbbelen gaf hij artikel is aangenomen zonder dg voorgestelde amendementen Met 42 tegen 98 stommen werd verworpen een voorstelVan der Velde bepalende dat de verkiezingen voor Senaat on Kamor provinciesgewyze plaats hebhen Een tweede amen dement om liet district Brussel te splitsen V werd verworpen met 100 tegen 34 stemmen Eindelijk is onder groote spanning het artikel zelf in stemming geweest en aangenomott met 75 tegen 55 stemmen een ongedacht groote meerderheid Tegen de socialisten en een groep der rechterzyde Dinsdag zal do behandeling worden voortgOMt Waarschijiilyk zal het werk nu wat vlugger gaan dan tot heden Be Norddeutsche Allgemeine bevat een artikel over de vlootquaestie waarin het volgende beeld wordt opgehangen van de algemeene versterking der Duitsehc marine Kr wordt een dorde smaldeel nieuw gebouwd oen vierde voor do vervanging van de kleine pantserscheyien dor Siogfried klasse en bovendien zes groote kruisers voor den dienst huitonslands Het program van do bestaande vlootwct wordt voor do eerste drie jaren behouden Jaarlyks worden rie groote schepen linieschepen of groote tfruisors drie kleine schepen kleine kruisers kanonnoorbooten of schepen voor hyzondcre doeleinden en een torpedoboot divisio op stapel gezet KeiV ïoöffftilfg pi gram van ftanbonw schflnt zonder nieuwe belastingen uitvoerbaar Het jaarlyksch tot aanbouw van nieuwe schepen uitgetrokken bedrag zou van gemiddeld GO tot gemiddeld 85 tuilUoen mark stygen de overige uitgaven ineens van 9 tot 12 millioen De geruchten dio loopcu over de houding van Rusland worden voortdnrend sterker Het Bchynt alsof Rusland zich gereed maakt om biimenkort een oorlog tegen Engeland te beginnen Aan de Engolsche beurs hecht men aan deze geruchten blykbaar eenige waarde volgens een telegram aan de Etoile Beige zou ü Lloyds een zeer hooge verzekeringspremie betaald worden op schepen on lading op ervaar voor oorlog tusschen Rusland eii Engeland in de eerstvolgende 12 maanden Het Italiaanscho blad Iju Nazionc van 24 October bevat een telegram uit Petersburg meldende Het aantal Russische vrywilligers dat tot nog toe naar de l ransvaal ia vertrokken om er tegen de Ëngelschen te strpen hedraagt reeds 400 Het bedrag tot nog tüo door de Russische aristocratie byeengebracht voor do Transvaa ten laat te toe Nu kwam het er op aan het geld te halen eii waarheen denkt gij wel dat hij ons medenam Naar deze deur Uier haalde hij eeii sleutel uit zyn zak ging naar bmnen en kwam spoedig daarop terug met tien pond in goud en een wissel op de liank betaalbaar aan toonder en geteekend met een naam dien ik u niet mag noemen hoewel die juist een der hoofdpunten van mijn geschiedenis is maar het was eon naam die zeer goed bekend is Het cijfer was wel hoog maar de handteekening w is meer dan goed ten minste als zij echt was Ik nam de vrijheid om hem te verklaren dat de zaak mij eenigszins verdacht toeschoen en dat een man in den regel niet om vier uur des morgens de deur van zulk een bouwval binnengaat en terstond weder daarkit komt mot een wissel van omstreeks honderd pond die door een ander onderteekend ib Hij bleef echter kalm en tergend Stel u gerust zeide hij Ik zal bij u blijven tot de bank geopend wordt en zelfden wissel inkasseeren Daarop begaven wij ons allen de dokter de vader van het kind hij en ik naar mijn kamer en brachten daar liet ovenge vanden nacht door en nadat wij des morgens ontbeten hadden gingen Wij gezamenlijk naar de Bank Ik pre enteerde zelve den wissel en zeide daarbij dat ik alle roden had te denken dat hij valsch was Dit was hij echter in geen geval De handteekening was goed en de wissel in orde Tut tut zei Mr Utterson Ik zie dat gij hetzelfde gevoelen zijt toegedaan als ik zeide Mr Enfield ja het is een ellen bedraagt reedh meer dan oen millioen roebel Met aanwerven van vrywilligers wordt vooijgegaan wat roods aanleiding gt geven heeft t tt klachten van de Engolsche regeering Onder de vrywilligers die vertrokken zyn bevinden zich ook vele artillorie officieren De Pol Korresp ontvangt uit Petersburg berichten waarin op goede gronden al deze geruchten van Russische plannen worden tegengesproken Het blad zegt Uit vortrouwbare bron wordt ons modegedoeld dat aile meeningen die het doen voorkomen alsof Rusland b j de gebeurtenissen in ZnidAfrika de hand in het spel heeft of er aan deukt de verwikkelingen van En geland te baat te nomen om in Azië handelend op te treden volkomen ait de lucht gegrepen zyn Wy kunnen verzekeren dat het Petershurgsche kabinet in den EngelschTransvaalschen stryd een onpartijdige toeschouwer is en de strengste neutraliteit daarby in acht neemt Hieruit blykt reeds voldoejide dat het amiwerven of organiseeren van vrijwillige afdeelingen voor Transvaal op Russisch gebied niet wordt geduld Maar het is duidelijk dat de Russische rogeering niet over middelen kan beschikken om Russische ondcr4anen dio der Z A republiek hunne diensten willen aanbioden van dit voornemen af te brengen Do oïficieuse mededeeÜng van do Pol Korresp verliest door de laatste zinsnede wel wat van haar kracht Verspreide Berichten FUANKKIJK In het dorp Poueze naby Angers zjju by oen hovigen brand in een lyatenraakery 4 werklieden gestikt en 5 gewond IJrbain Gohier redacteur van de Auroro die op last van don minister van oorlog vervolgd wordt wegens beleediging van het leger is gisteren voor den rechter van instructie geweest Hy weigerde op de hem goBtoide vragen te antwoorden en verklaarde te zullen sproken voor de gezworenen die liem reeds eenmaal hebbon vrygospruken Du ITS out A ND De Wurtembergsche pastoor Blumhardt is openlijk tot het socialisme overgegaan De christelijko democratische party breidt zich eveneens met den dag nit POBTUOAI i Gisteren zijn te Oporto 5 nieuwe govallt u van post geconstateerd dige geschiedenis Want die man was een kerel met wien niemantl gaarne te doen zou willen hebben een in alle opzichten vloekwaardig wezen terwijl de peraoon die den wissel onderteekend had een toontteeld van wellevendheid ja zelfs beroemd en wat het geval nog erger maakt iemand is die als weldadig bekend staat Pekelzonden naar ik veronrlerstel eon braaf man die door een der kaper uit zijn jongelingsjaren bij den neus genomen wordt Miar hoe dit ij wordt alles daar niet door opgehelderd voegde hij er bij en verviel in peinzend stilzwijgen Hieruit werd hij door Mr Utlerson opgewekt die hem plotselmg Vroeg En gij weet met nl de ondertcekenaar van dien wissel cKiar woont Uit huis doet zulks niet vermoeden is l wel itntwoOrdde Mr Knfield maar het gelukte mij zijn adres te ontdekken liij woont in een der andere wijken lEn hebt gij nooit naar het huis met de deur geïnformeerd P vroeg Mr Utterson ffNeen mijnheer de kieschheid hield mij daarvan terug Was het antwoord ik gevoel mij niet geschikt om vragen te doen het beeft voor mij iets rechterlijks Ala men een vraag doet is liet alsof men een steen wegwerpt Men zit rustig op een heuvel terwijl de steen wegvliegt doch in verkeerde richting en een of andere onschuldige vogtl dien gij liet allerminst bedoeld hadt wordt in zijn schuilplaats aan het hoofd getroffen Neen mijnheer mijn vaste stelregel is lioe meer verdacht of onbegrijpelijker mij een zaak is des te mïnd T vraag ik tfordt vervolgd