Goudsche Courant, dinsdag 31 oktober 1899

ff Duudi 7 80 7 88 8 19 8 88 9 01 l oolJDA OTTlïDAM io ern B w 9 14 9 85 9 88 9 64 10 4 11 19 11 91 18 18 18 68 1 85 8 11 3 85 3 48 il 4 89 4 48 6 88 18 7 14 7 6 8 17 8 88 10 10 10 87 U I8 Moordrwjht door 7 97 46 U 8S 1 4 66 8 03 r lO lI HiauwerV rll 7 84 8 5 U 88 1 07 4 08 5 08 8 10 Ï 10 84 P 10 31 Oipolle 7 41 8 59 RottarduDi M 8 80 7 10 9 C8 tl 11 48 1 1 14 4 16 6 09 8 1 9 8 9 46 P 10 19 11 80 11 61 19 38 1 88 9 80 4 f 6 18 6 40 8 80 7 38 8 9 8 50 10 40 10 65 Rotterd mD F 8 48 9 88 11 18 1 64 4 04 4 87 4 i8 11 41 Rsll rdam B 8 18 9 08 10 11 11 88 0B 4 11 6 18 8 60 r 11 54 illM dn Dimdig i Allwii li en 2i Uuu Eito bijbeUlen Op d tniiHi ilj Zondig M uia K ra Diudig ndugid tutoarbiljettm wat de Se kl verkrüglutt tegen eoblen mehtpüi fl HolUndidie Spoor L Eiln inpi leinent ein d a S0TTEKDAI1 90UD1 flee em B L Botterdam Beurs rr 7 88 MS 11 80 19 98 1 66 t 83 It 9 10 18 Rotterdam D F 7 16 9 40 i 11 37 19 38 9 05 3 40 r 7 45 Kotterikm M 4 46 6 46 8 10 t n 8 40 9 18 58 10 19 11 86 18 18 1 39 i 68 4 06 4 40 5 96 5 86 8 17 r J piill 4 6B 1 68 Niauwnrknk 6 04 8 C 2 10 38 2 10 43 1 49 4 60 8 87 R 10 08 4 67 34 1 10 15 jr Uoorilreoht 6 11 14 8 08 6 114 8 41 lo Oonda 6 17 0 8 89 7 41 8 08 8 11 9 00 9 88 lO O 10 17 1 I 11 54 l 0 19 34 l n6 8 09 9 8 11 4 09 4 84 6 10 6 46 5 66 8 47 8 18 8 80 9 38 10 88 M Alleen 1 en Se kluae eilr beUlen If van de Ctempegnie dcr Wegon Lit OOODA HEN haaq iee verei Honda 1 6 1 09 8 41 9 11 9 88 87 10 1811 15 11 18 18 18 1 08 1 01 8 14 8 46 4 18 4 66 6 86 4 6 15 7 17 7 69 8 80 8 99 9 18 9 94 10 08 10 40 1 10 ZeranhutMn Moerkapello 7 87 8 58 r 11 80 1 18 5 07 i 8 11 10 18 Sootormoer ZogwairH 7 4 Voorburg 08 9 14 HUK iM 10 86 11 41 1 89 11 55 1 8 10 46 11 46 l 18 46 1 80 1 48 8 48 4 16 4 45 518 6 88 6 87 6 56 16 8 7 45 8 88 B E 8 41 8 48 8 8 140 10 89 I OO 10 44 U 07 11 41 ti Directe SpoorwegverblnüInRen met tJOlDA Wloterdleöst 18Ö9 1900 Aangcvaogeo 1 October TUd van Grcenwlcli C 8 65 9 08 9 46 10 11 11 97 11 85 18 09 1 30 9 4E 3 00 4 00 4 6 4 5 5 80 8 18 7 48 j 10 17 188 4 61 8 18 ï lll 3i 1 60 6 06 6 30 111 43 8 01 5 18 8 8 01p 8 9 85 10 18 10 4 11 51 19 08 U 87 8 18 S U 8 87 4 97 5 08 5 87 6 00 8 60 8 10 0 0 U D A A U8TERDAH iea ana uU 9 8 09 8 18 9 88 10 10 10 57 18 08 I 0 8 8 8 98 t 0 6 03 86 8 18 1 98 9 83 9 88 0 88 4lBat W 8 01 8 63 9 09 10 10 10 64 19 48 18 67 1 63 3 83 4 16 4 57 6 60 5 9 0010 0 I 0 1010 0 1 46 AmaLC 8 1 9 08 9 93 10 96 11 0 1 08 1 10 8 09 8 41 4 80 5 1 6 05 9 18 10 8 10 85 10 84 18 00 i 4ti a HI 7 41 1 oir n aaw oo lu ioiu ii i iioi af i o i4oa iiv Tr i u Hermowkatrtin tlleen le en 9e klaaie eit betalen F Beiligor Toor de lyn Brenkelen Amitardam mogan na Utorwipt raiaen I 0 1 11 A I 1 R t e II 1 lee teria B 10 57 18 00 18 0 J IB S 17 4 88 5 47 6 05 55 11 11 j sa 7 10 11 81 tO 3 SI 8 J8 7 18 11 45 l i9 1 1 S S 1 60 6 04 88 40 7 89 B 9 40 Im lCl 85 7 1 8 16 8 88 9 18 9 46 1 18 8 0 18 8 80 K lt 8 814 4 80 7 15 8 10 9 45 Ama W 6 43 60 7 86 8 80 8 0 t 80 10 00 11 80 19 5 11 40 8 tt 8 80 8 46 6 0 8 85 7 30 8 85 IK OO loii la 7 17 7 84 8 18 9 09 9 84 IMS 10 48 18 51 l i8 84 8 88 4 17 4 18 5 47 7 5 8 14 t l 11 10 7 4 s as 8 68 9 8 10 14 10 51 i n ïT t a t T 87 66 58 8 81 8 49 9 80 10 16 10 88 II S 18 09 1 87 3 08 3 0 S a t 48 5 88 1 6 s 7 63 9 19 6 1 53 8 14 10 38 ll 5i 19 87 4 8 7 8J 9 t 6 30 7 0 8 8 10 45 1 36 ts 7 8 9 49 5 50 t in 87 1 36 9 01 9 98 9 68 10 69 11 10 19 11 18 61 9 1 40 3 53 4 48 1 0 8 10 7 11 7 5 8 8 10 08 10 85 11 10 Spasjb In de provincie Barcelona is de staat van beleg olflcieel afgekondigd waarbij de censaar op de dagbladpers wordt ingevoerd en de Bond voor de handel en de nijvorheidsbescherming en het bestuur van de Vereeniging van neringdoenden die de anti belasting beweging op touw hebben gezet worden ontbonden OOSTESKIJK HONÜARIJE Op verschillende plaatsen in Bohemen en Movarie duren de antisemitische troebelen voort Meestal moeten de ruiten van door Joden bewoonde huizen het ontgelden De gendarmerie is overal versterkt BINNENLAND PROVINCIALE ST4TEN ZÜID HOLLANl Aan hunne toezegging voldoende hebben öed Staten van Zuidhollaud aan de staten van dat gewest voorstellen gedaan tot herziening van het provinciaal reglement ter bevordering dor paardentokkery Daarin wordt vooreerst tegemoet gekomen aan do klacht van belanghebbenden dat waar het houden van hengsten tegenwoordig gepaard gaat met groote geldeiyke opofferingen het niet bill jk ia te achten dat het reglement hooger beroep uitsluit zoodat de hengstenhouder geheel afhankelijk is van het oordeel van een commissie Daarom achten öed Staten het gewenscht dat van de beslissingen der commissie waarbij groote financieele belangen betrokken kunnen zijn bero ep open staat zooals in bijna alle andere provinciën reeds het geval is Aangezien het thans werkelijk voorkomt dat leden der keuringscommissie als zoodanig hengsten te beoordeelen hebben die zij zelve voor de houders bobben aangekocht stellen öed Ht voor om zulks voor het vervolg to voorkomen Het voorstel beperkt er zich toe om leden van de keuringscommissie uit te slnlten van de geheele keuring op die kenringsplaatsen waar hengsten worden aangeboden waarvan zfl eigenaar of medeoigenaar zgn of bij wier aankoop zjj van advies gediend hebben Een derde bezwaar waaraan Ged St mede wenschen tegemoet te komen betreft het tijdstip der keuringen zy stollen overeenkomstig het advies der regelingscommissie voor de keuringen voortaan in October in plaats van zooals thans tegen het einde van Februari te doen plaats hebbon voor nieuw higevoerde hengsten 0 a ter vervanging der afgekeurde en voor die welke in October niet konden gekeurd worden moet dan echter by bet begin van bat dekseizoen een na kcuring plaats hebben Verder worden nog oen tweetal aanvullingen voorgesteld waarvan de wonscheiykheld gebleken is ifl Ham 6 48 05 7 05 7 80 7 16 8 35 Voorliurg 5 45 oaUrm n 8 0 j e 6nh Mo IS IJduil 8 84 8 9 7 HI 7 47 M J d 9 07 ifonita Uudo Woard UtnK h Ulrcuht Wdonlim Uuilua lanila 6 80 6 86 6 48 8 8 84 7 60 De eerste strekt om tegemoet te komen aan den wenscb der regelingscommissie dat het college van öed Staten door zich by de keuringen te doen vwtegenwoordigen zich een juister oordeel over de yze waarop het reglement wordt toegepast zon kunnen vormen dan door schrifteiyke vertogen te verkrygen is Het college acht het tevens noodzakelijk dat het tot bywoning der keuringen aangewezen lid bevoegd is de andere vergaderingen der regelingscommissie by te wonen De tweede aanvulling geschiedt met het oog op de hengsten associaties en naar aanleiding van een klacht dat een associatie weigerde by een bekroonden hengst merries van nietIeden toe te laten Na aanneming der aanvulling zal zoodanige weigering niet meer kuiinen plaats hebben Op verzoek van de regelingscommissie voor de provinciale stierenkenringen stellen öed Staten van Zuid Holland den Staten voor het provinciaal reglement tot bevordering der veefokkery zoo te wyzigen dat voor jonge stieren in plaats van 42 premieën van f 100 d i 1 per district 28 premieën van f 100 en 2S premieën van f 50 beschikbaar worden gesteld Tevens wordt voorgesteld in dit reglement dezelfde bepalingen op ie nemen als in dat voor de paardenfokker zyn ontworpen ton aanzien van de voeling tusschen öed Staten en de regelingscommissie en van deelneming van leden dor keuringscommissies aan de keuringen Ged Staten hebben voorgesteld aan de vereeniging de Proeftuin te Boskoop met 1 lanuari een jaariyksch subsidie van f iftO te verleenen mits door het rflk een subsidie van f l iOO wordt toegekend en aan do vereeniging Hoeksche Waard s Belang ten behoeve van een tninbouw proeftuin in de Hoeksche Waard een jaariyksch subsidie van f 200 toe te kennen mits door het rflk minstens een geiyk bedrag voor dat doel beschikbaar wordt gesteld De rommissie tot regeling der verplichte hengstenkeuring in Zuid Holland heettjndit jaar gekeurd totaal 98 hengeten waarvan il goedon 1 7 afgekeurd werden Het noodzakeiyk achtende dat thans ook zoowe l in het reglement op het gemeen waterstadtsbelang van het eiland VOorne en Putten als in de 189 5 herziene dyktafel voor dit eiland de door de nieuw tot stand gekomen waterkeering noodig gevonden wjzigingen worden aangebracht hebben öed Staten daartoe strekkende ontwerp besluiten aan de vergadering der Prov Staten aangeboden Gcmeng de Berichten De consul generaal der Zuid Afrikaansche Republiek te Amsterdam verzoekt bekond te willen maken dat dr Loyds telegraflsct aan de rogeering der Republiek te Pretoria hot verzoek heeft gericht om opgaat van de Igst der gesneuvelden en gewonden Ook is het Engélsche departement van oorlog uitgenoodigd zgne medewerking tot het doorlaten der hierop betrekkeiyke telegrammen te willen verleenen Het Handelsblad schryft De talrflkc landgenooten die familieleden in Transvaal en Vrystaat hebben vcrkeeren uitteraard in groote spanning omtrent het lot dier verwanten Hun ongerustheid wordt niet weinig verergerd door de bemoeiiyking welke het telegrafisch verkeer ondervindt Zoo kreeg een onzer stadgenooten dienaar een familielid te Pretoria had geseind van den directeur het schrifteiyk bericht dat het telegram volgens kennisgeving van het kantoor te Kaapstad door de censuur is aangehouden en dus onbestelbaar Toch stond in dat telegram slechts de onschuldige vraag om te seinen hoe de adressant het maakte Hy vernam aan het telegraafkantoor alhier dat tal van dergeljke teleurstellingen dagelyks voorkomen Is zulk een stremming van het telegrafisch verkeer niet in strjd met de internationale verdragen Kan de minister van buitenlandsche zaken niet hierover by de Engélsche regeering vertoogen doen indienen V Honderde landgenooten beamen zeker dezen wensoh Naar men verneemt heeft de ministervan justitie wien door zyn ambtgenoot van binnenlandsche zaken was medegedeeld dat in de geneeskundige raden meermalen geklaagd wordt over gebrekkige handhaving van de artikelen 1 der geneeskundige wet en der wet regelende de uttoefening der arstenybereidkunst beide in verband met art 430 van het Wetboek van stralrecht onbevoegde uitoefening van een beroep waartoe de wet eene toelating vordert eene aanschryving dienaangaande gericht tot de procureursgeneraal by de gerechtshoven De minister deelt mede dat in vele gevallen overtredingen dezer bepalingen onvervolgd gelaten zonden worden wat natuurlyk allengs ten gevolge heeft dat ook het constateeren achterwege blyft De uitoefening der geneeskunde en der artsenybereidkunde door daartoe onbevoegde personen neemt zoodoende meer en meer toe schryft de minister tot groot nadeel dikwyls voor de gezondheid van degenen die zich aan de praktyken der onbevoegden toevertrouwen Het geldt hier een groot volksbelang en op dien grond noodigt de minister den pro cureurgeneraal dan ook dringend uit zooveel mogelyk te willen bevorderen dat overtredingen van de vovenvcrmeldo bepalingen in den vervolge behoorlyk geconstateerd en door de ambtenaren van het openbaar ministerie by de kantongerechten vervolgd zullen worden Een vreeselyk zeedrama wordt vanTeneriffe bericht Toen daar onlangs de brik Juliana Schlosser op reis naar Brazilië aankwam vroeg de Braziliaansche consul aan de overheid om hulp tot aanhouding van dat schip omdat hy reden had te vermoeden dat de stuurman den kapitein diens vronw en den opperstuurman had vermoord Mariniers van den Spaanschen kruiser Infanta Isabella voeren toen met den consul in een sloep naar de luliana Schlosser om den stuurman gevangen te nemen Maar het bleek dat de geheele bematming gemeene zaak had gemaakt met den stuurman De Spaansehe mariniers werden met geweerschoten ontvangen en eerst na een hevig gevecht konden zy zich meester maken van het schip Elf matrozen sprongen overboord maar werden uit het water gehaald en in verzekerde bewaring gebracht I 7 55 8 66 9 43 10 1 9 49 10 03 1 88 I0 8J 10 46 lO M 10 48 l l l l 1 43 S6 10 00 10 84 10 6 De moordenaar pleegde zelfmoord toen de Spaansehe mariniers kwamen Men vond aan boord nog een vierde slachtoffer een matroos die niet medeplichtig was aan de misdaad en die men vreesde dat den driedubbelen moord zou aangeven I Het O M by de rechtbank te Dordrecht heeft 18 maanden gevangenis gevraagd voor den gewezen brievengaarder te ZnidBeyer land J H Z beklaagd van gelden die hy in zyn hoedanigheid onder zich had en die door het publiek waren gestort om per postwissel overgemaakt of op de postspaarbank geplaatst te worden zich had toegeëigend Toen Vrydagmiddag trein 5 der S S teBreda stopte deed het treinpersoneel mededeeling dat de machinist vermist werd By schouwing van den weg bleek dat de machinist tusschen Zwaluwe en wachtpost 1 van de machine was gevallen Hy was lichtgekwetst aan wang en handen Na door den geneesheer van het Z en O fonds te zynbehandeld werd hy met trein 9 naar Rozendaal zyn standplaats vervoerd Te Roermond is Vrydag gevankelyk binnengebracht P H Schumann die zooals reeds gemeld is te Luik is gearresteerd als de moordenaar van den huzaar Koster in garnizoen te Roermond zyn uitlevering was aan de Belgische regeering gevraagd De hui ïindastrie is in alle oorden van Rusland zeer hoog ontwikkeld Er leven in dat rcuzenryk 130 millioen menschen 100 millioen daarvan kunnen noch lezen noch schryven en verreweg de meesten leven op liet land waar in den winter niets te doen valt dan wat wolven te verjagen of op de berenjacht te gaan Die moejiks die menseben die in hun ingesneeuwde woningen zeven tot acht maanden opgesloten zitten beoefenen de huisviyt En in deze huisindustrie komt het karakter van den waren Rus tot zyn recht Technisch zit alles met een bewonderenswaardige zuiverheid ineen zyn werk mag gezien worden De versieringen zyn verwant aan die Keltische lynencomposities die men op de steenen of op die soort van hunebedden in Oroot Brittanniê vindt zy doen denken aan de versieringen van do Vikinger schepen der Noormannen men de ikt aan de bloemenontleding als versieringsmetief zoo vaak door de Perzen gebruikt maar in deze Russische huiskunst door kalmte van hoofd en kalmte van arbeid tot een meer Noorsche harmonie geworden dat het verstand meer begrypt Op den Maliesingel te utrecht kwam oergisteren tegen 5 uur een tilbury waarin twee koetsiers van den stalhouder T aanryden By de Knnppelbrng schrikte het paard en reed het water in Hoewel de twee mannen terstond uit het voertuig trachten te springen werden beiden mede te water getrokken Dadeiyk sprongen verscheiden voorbygangers te water en wisten den koetsier H V H op het droge te brengen De ander B D blykbaar in de teugels verward geraakt werd daarna door de moedige redders uit het water gehaald maar hoewel oogenblikkeiyk geneeskundige hulp word verleend overleed hy Men meldt uit den Haag Naar men verneemt hebben belanghebbenden zich verplicht gezien de verbouwing van Seinpost te Scheveningen tot een volgend jaar uit te stellen omdat de beslissing van het gemeentebestuur zich nog laat wachten en geen absolute zekerheid meer bestaat het gebouw bij het begin van het badseizoen gereed te kunnen hebben Zaterdagochtend verscheen te Zwolle de17jarige L W klerk by den heer K niiftop het kantoor t Bleek dat uit de kasvermist werden 25 stnks bankbiljetten vanf 60 en 26 stuks van f 40 Nadat daarvanaangifte by de politie was gedaan bleek datde jonge man Zaterdagmorgen per eerstentrein naar Arnhem was vertrokken Eenonderzoek is ingesteld Zw Ct stadsnieuws GOUDA 30 October 1899 Zaterdagavond j l had de uitgeschreven lezing plaats vanwege de Aldecling Gouda van den Nationalen Bond van Handels en Kantoorbedienden in de bovenzaal van Café Dam Nadat do Voorzitter de heer A 0 den Hertog de vergadering had geopend noodigde bij den spreker de heer P Leenbonts Landbouwkundige uit zyn onderwerp te behandelen n l scheikunde met betrekking tot ons vak De heer Leenhouts zette uiteen lioe ook voor ons vak de cfiemie als een noodzakeiyk deel lier wetenschap moet worden beschouwd byna geen feiten zyn te verklaren zonder daaiby eenige kennis te bezitten van de scheikundige werkingen die als het ware den grondslag der feiten vormen Daarom gaf spreker aan t verschil tusschen de scheikunde en de natuurkunde goed gekozen voorbeelden deden dit verschil voor een ieder duidelyk uitkomen Iedere stof is opgebouwd uit uiterst fijne deeltjes die zelfs met den sterkston microscoop niet te zien zyn maar die we ons voorstellen als zouden ze niet meer deelbaar zyn en daarom genoemd worden atomen = niet deelbaar Tot practische beschouwingen overgaande gaf spreker een korte scliets van de verbranding en wel van die soort waardoor wy onze verlichting krygen De oude flogiston theorie oven aangevende werd uitgelegd hoe men door proeven tot een ander inzicht in do verbranding is gekomen kaarslicht en daarna laraplicht besprekend gaf de heer L een overzicht van de zuivering der ruwe petroleum tot naphtha petroleum enz hierop volgde een uiteenzetting der gasfabricatie om ten slotte aan te toonen hoe ook de electriciteit foitelyk uit chemische omzettingen haar oorsprong vindt Een uiteenlegging hoe de telegrafie onmogeiyk zon zyn zonder schcikunolge werking in do elementen die den stroom leveren werd gevolgd door een bespreken van den invloed der scheikundige werkingen op alle organische leven Planten n dierenryk beide voor elkaar niet te ontberen blyven in stand door scheikundige werkingen leven is beweging en die beweging vindt haar oorsprong inscheikiindige omzettingen Met zeer veel voldoening werd deze lezing gevolgd jammer was het evenwel dat v n de vele genoodigden slechts een gering aantal aanwezig was maar blyven wij hopen dat de heer D zich bierdoor niet ontmoedigd zal vinden en hy nog menig keer in t belang van onze Afdeeling zal mogen optreden De korporaals Gymnastiek en Sehermvereeniging Excelsior gaf Zaterdagavond in de Zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen een uitvoering met bal De zaal was te klein om al de aanwezigen een zitplaats te geven velen moesten met een staanplaats tevreden zyn Deze uitvoering werd bygewoond door den batailjonscommandant en hh Officieren De verschillende standen werden onberispelijk uitgevoerd de gymnastiek aan rek en ringen voldeed even als Mnurdegen uitmuntend Het biyspel in een bedryf Een uur dokter werd nitmnntend vertolkt Johan bedlende van den dokter dje een uur de praktijk waarnam kweet zich uitstekend van zyn lang niet gemakkelyke taak hy werd waardig ter zijde gestaan door de overige dilettanten Het geheele stukje werd goed vertolkt De lachlust werd verscheidene malen opgewekt wanneer de een of andere patient by den dokter verscheen Na de pauze werden nog gegeven verschillende partyen schermen en colonne geweer die naar het ons voorkwam eveneens goed voldeden wat mode het geval was met de beide voordrachten Tot slot kregen wy een stand voorstellende do Engelschen verslagen door de Transvalers Een luid applaus na ieder uitgevoerd nnmmer was wel een bewys dat het publiek zich uitstekend amuseerde En velen zullen volgaarne hopen dat Excelsior nog lang op den Ingeslagen weg zal voortgaan Door de Rechtbank te Rotterdam werd het faillissement opgeheven van B Nieveld zeilmaker en winkelier in kruidenierswaren alhier Failliet verklaard 4 October Boskoop Benoemd tot verloskundige alhier Mej Vyverberg te Oosterland Lekkerkebk Vrydag vergaderden alhier de besturen der 12 verschillende ysclubs in de Krimpenerwaard te zamen vormende den IJsbond Krimpenerwaard De voorzitter de heer Geelhoed van Schoonhoven bracht hulde aan den heer J de Jong Jr te Lekkerkerk die de eerste stappen tot de oprichting deed O m werd besloten Koninklyko goedkeuring op de statuten te vragen en om de terreinkaarten voor ysbanen by te werken en tegen denzelfden prys beschikbaar to stellen Als een byzonderheid wordt gemeld dat hier door den heer R v d BasteBerkenwoude geleverd werd aan den heer k van Straten te Dordrecht Ie de vorige week een kalf oud 22 weken wegende 408 pond 204 K Ö en 2e een week vroeger een van 20 weken wegende 390 pond 1 K Ö VËRGADmGVIiyF UKHRmiiR44D VRIJDAO 27 OtlTOBER Vervolg Allereerst waren de uitgaven aan de orde Volga 57 iO werden goedgekeurd Volgn 01 laarwedden van de bouwkundigen en van de opzichters der gebouwen der wegen en dergelyke f 2054 By dezen post maakte de heer van Galen de opmerking dat de gemeente bouwmeester toch werk had verricht niettegon staande dit verboden was 1 0 heer Prince deelde mede dat de heer Burgersdyk hem een dienst had bewezen en daarvoor geen belooning had ontvangen hy vond het van den heer van Galen unfair dit hier weder ter sprake te brengen Over deze zaak had nog eenige discussie plaats waaraan nOg deelnamen de hb Herman Noothoven van Öoor Straatcr en Donker De post word daarop goedgekeurd Volgn 62 Jaarwedden van de ambtenaren en bedienden der gemeente secretarie f 5900 De heer Prince merkte bierby op dat een der ambtenaren hem tweemaal onhoffclijk had behandeld hy hoopte dat de Voorzitter de ambtenaren zou doen begrypeu dat zy voor het publiek zyn en bet publiek niet voor ben De heer Donker stelde voor dien ambtonaor geen verhooging te geven Dit voorstel werd niet ondersteund zoodat liet niet in behandeling kon komen Do post werd daarop goedgekeurd Volgn 63 76 werden goedgekeurd Volgn 77 Kosten van het onderhouden en schoonhouden v in het gebouw of vertrek bestemd voor de vergaderingen van den Raad en van Burgemeester en Wethouders mitsgaders voor de Secretarie der Gemeente f 550 By dezen post vroeg de heer van do Velde waar of de cadeaux van wylcn Mr A A van Bergen IJzendoorn geborgen waren hy had wel gelezen in het rapport dat die in de leeskamer voor de Raadsleden waren geplaatst hy wist niet waar die leeskamer was De beer van Iterson wilde deze post met f 100 verhoogen opdat die cadeaux opnieuw verguld zouden worden Na eenige discussie waaraan de hh vande Velde van Galen Noothoven van Gooren de Voorzitter deelnemen trekt de heervan Iterson zyn voorstel in De post wordt daarop goedgekeurd Volgn 78 83 worden goedgekeurd Volgn 84 Kosten van het aanplakken en omroepen f 195 De heer Vingerling stelde voor op drie plaatsen waar niet meer aangeplakt wordt borden te plaatsen Na eenige modedeelingen dat dit by B en W in onderzoek is wordt de post goedgekeurd Volgn 85 88 worden goedgekeurd Volgn 89 Toelage ter tegemoetkoming in de kosten der uitgave van het verslag der handelingen van den gemeenteraad f 675 De heer Vingerling stelde voor het verslag publiek aan te besteden De post werd goedgekeurd Volgn 90 Onderhond van straten en pleinen f 17650 De heer van Galen verzocht by dezen post dat de sproeiwagen niet meer op Zondag wanneer de kerken aangaan op die plaatsen zal werkzaam zjjn dit kon wel vroeger De heer Straater stelde voor de post met f 7800 te verlagen en de Oosthaven nog niet te bestralen Hierover wordt een uitvoerige discussie gevoerd waar aan deelnamen de hh Dossing de Baadt Hermui van Galen Vinger ling van Iterson van de Velde en den Voorzitter Het vooratel Straater wordt daarna in stemming gebracht en aangenomen met 10 tegen 7 stemmen Voor stemmen de hoeren Vingerling Donker van de Velde Straater Jaspers Lugcr Krook Dessing van Galen en de Lang Tegen stemmen de hoeren Bellaart do Raadt van Iterson Jager Herman Noothoven van Goor en Prince Volgn 91 en 92 worden goedgekeurd Volgn 93 Aanleg van een wandelpark 1 10000 De heer Donker stelde voor dezen post voor memorie uit te trekken omdat de Raad geen antwoord kreeg van H M do Koningin op het ingezonden adres Hierover werd discussie gevoerd waaraandeelnamen de hh Noothoven van loer Herman van Galen Straater Dessing Jager van Iterson Vingerling en den Voorzitter De heer Donker trok daarop zyn voorstelin en stelde voor om dan maar f 1000 uit te trekken Dit werd alsiiu in stemming gebracht en met 13 tegen 4 stemmen verworpen j Voor stemden de hh Vingerling Donker Luger en van Galen Tegen slemden de Iih van de Velde Straater Bellaart de Raadt van Iterson Jaspers Jager Herman van Goor Krook Dessing de Lang en Prince De post werd daarop behouden op f lOlKK Volgn 94 Onderhoud van bruggen en overzetveren f 2000 De heer Dessing wenschte de Kwnkelbrng op de Karnemelksloot te doen vervallen Deze post wordt goedgekeurd Volgn 95 wordt goedgekeurd Wordt vervolgd ei De uitgebreidste collectie 2 in Nouveautés en van OS Az PARAPLUIES vind men m A Md ïaillenr g Kleiweg E 73 73a GOUDA Op 2 TelephooH Mo tl Beurs van Ainslerdain ülotkn 81 93 I Vrkn 81 93 3 lOOV 88 sa Vi l 65 9 en B6V 101 57Vj 99 S 100 84 O 91 SI i 485 61 10 80t i 4 98 I OOTOBK 8 Vbbmünd Oürl Neil W S 9y dito dito llic 8 dito dito dito 8 HoHoaa OM Gou 11 1881 93 4 iTALiB lnaohr viDg 1888 81 6 OoaTBNR Obl in papier 1868 5 dito in BiliOTlBf 8 6 PoKTUOAL 01 1 iBet coupon 8 j 24 dito tirkrl 3 57 H11SI AKD Obl Bianenl 1894 4l dito Geoone 1880 4 dito bij Rolha 1889 4 dito b j Hop 1889 90 4 dito ia KOnd leen 1883 8 dito dilo dito 1884 6 tipASJB Porp€t acbuld 18S1 4 Ti bbiu Qepr OoDr loen 1890 4 Oe loeaingaerie D Ouo leenin aerie G ZdidApb Bep V oblg 1899 5 Mbiioo Obl Buit Sob 1890 8 Vbnfzdbla Obl 4 onbep 1881 A 8TBEDAH Obligation 1896 3 BoTTBBDAH Steil lesu 1894 3 Nbd N Afr H inilela aand AreQdsb Tab Mij Cortifiraten Deli Maatgchappij dito Arn Hypotheelih pundbr 4Vl Oult My dor Voratenl aaod 1 a Gr Uypollii okb pandbr 4Vi Nederlandarbe bank aaod Ned Haade maataah dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Solt Hy iotlioekb pandbr 4i l 8 IIOV 90 9 1H A 10 j 824 35l lOO 65 56 I HIV I Z 98 I lOOfl 100 114V j 141V i 6 I 106 I 74 7 V 104 37 86 Utr Hypotbeetb dilo 4 l OoaTBNB O lat Hong bank aand UtJBL Hypotbeekbank paudb 6 Ambbika Eqnl hypoth paodb 4 Mainr L G Pr Lifcn rorl ÏBD Holl IJ Spoorw Mij aand Hij tot BipL V 8t Spir aand Ked Iiid Spoorwegm aand Ned Zoid Afr Sptn aand 8 dito dito ilito 1891 dito 6 iTAUBSpoor 1887 89 A Eobl 8 Zuid Ital Spomij A H obl 8 Polen Waraohan Weenen aand VBL Gr Rasa Spw Hij obl 4 Baltiaohe dito aand FaatowB dito aand 5 Iwaog Hotn r dito aund 5 ICarak Ch Aaov Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ambbika Cent Pao Bp Mjj obl 5 Chic fc North W pr O aand dito dito Wu St Peter obl 7 Denver h Kio Gr Spa eert a Ulinoia Central obl in Koud 4 Louiar k Na biilli 3ert r aao 1 Mexico N Spw M le hyp o 6 Miaa Kangas 4pCt pret aand N Tork Onlaaio k Weat aand dto Fena Ohio obhg Oregon Calif lo hyp in goud a V St Paul Mian k Manit obl Oil Pao Hoof lijn obig 48 A dito dito Lino Col le hyp 0 1 Oakada Can South Ctort y a nd 681 Vb C Kallw kNa loh d 0 0 Amaterd Otnnibu Mij aand 1 0 10 Nan Stad Amsterdam aand 108 tad Roltordam aand 1 101 BiLolB Stad Antirorpen 1887 8 99111 Siad Brusael 1886 i 100 Hoiio Th6i aRognllrG aelioh 4 117 Ojstbob Staatileenig 1880 117 K K Oosl B Cr 1880 11 101 Spahjb Stad Madrid 3 MM WBD Ver B z Aah Spool cert 841 85 imm mmii Zoowel voor Dames als Kinderen Ulousen Japonstolf cii Pelterijen lin gruntf vorKoheid biliyko prijzen O SAMSOM Veomarkt te Rotterdam Mdnndag 30 October 1899 Vette Oiien en Koeien güoile aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 32 2e kwaliteit ay 3e kwaliteit 25 cent per half Kilo Vette Kalveren redelijke a mvoer ie kwaliteit 38 ae kw 25 3e Uw 22 cent jier half Kilo Vette varken goede aanvoer te kwaliteit 19 ae kwut 18 3e kwal 6 cent per half K di Schapen en Lammeren f oed aangovoerd De handel was in ie kwal vet Vee en Varkens vlug mindere soorten traag vette Kalveren lager m prijs stug Schapen en lammeren biecht wegens de ongunstige berichten uit London Afloop fier Openbare Verkooping van Onroerende Goeder ïi AKLOOP VKIMNO M OCT GehoDdtiii door Noteris J Koouian t Hivastrèclit in het Koltlelmis Hahmonie aan du Markt alhior van Ken hnis en erf niet Inintje Iti de Hoelfkade alhier w jk R No 87 voor i 98U k 1 van Velzen Ken perceel bouwgrond of tuin inde Tweede Kade aan do Karnemelksloot alhier voor f 4 20 k T van ialen En een gunstig Kregen van vele gemakken Vüorzien woonhuis geteekend O No 42 met annexe in volle werking zynde hoelHoherp Hoherpen rijtnigsmodtTÖ evven on gtond te yjolwporHluis gemeente Haasfreeht naby Gouda voor f U70Ü k l Hornes ADVERTB NTIEN PHO DEO Do ArroiidiHSomonts Rcchtbank te Rotlenj dam hoeft bij beschikking van 28 October 1899 opgeheven liet faillissement van Ö NltJVl jLU zeilmaker en winkidier in kruidonierswaron te Guda De Ourator Mr M M HOHIM van dkr LOEFF AdvocaatProcureur Goiinx IsraÏTOËsms op het Atolier van II S MM M tegen flink salariH TE HUU TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres PLUWEELEN SINGEL 622 I n ware Schal roor de onKstukki e slachtoffers Aer ZellbeTlekkiiig Onanie en gehe me uitapattingen ia iet beroomde werk Z Dr Retau a ELFBEWARIKG Hollandsche uitgave met 27 alb Prga 2 gulduu Ieder die aan de vurschrikkeiyke gerolgeu vau deze ondeugd Ijjdi moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks dnizond van een zekeren dood Te verkregen bjj het Ver lagBMftgar in te ljeip7 ig Neiiinarkt lii traneo ti eo inzending van hnt bedi ag ook in tifltzeg lis t ii in clki n h wVhandel in ll illaod