Goudsche Courant, dinsdag 31 oktober 1899

38ste Jaargang Woensdag 1 November 1899 Het fortuin aaiibreng eiid Aanbod V Ëea groote fraaie partij Zilverwerken Cadeau Voor 25 000 aangekocht t In 1900 gratis reizen en verbiUven na ir de Parij sohe Wereidtenult de Kon fabr der firma v KEMPEN Zo te Voorsohoten toonstelling Ziehier onze sroote Majaars Exploitatle Een groote kolosbale prachtige partij beite boeken van de gevierdstc Auteur werken op allerlei gebied voor sleohtS Een gulden per nummer Bij elk Nr ontvangt men gratis l lot in de uitloting van een Serie Zilverwerken bestaande ut Zilveren ïheeservieu lïtui met U Zilveren LepeU en vorken tJtui met fi Zilveren Lepels en Vorken étui met 14 Zilveren Theelepels étui Après Diner van elk dezer voorwerpen zijn door ons voor 2360 waarde aangekocht vijf stuks ora gratis uit te loten onder de koopers van dit aanbod in 6 Serién elk van hOOO nummers iCTwijlwij bovendien voor de koopert beschikbaar stellen 5 reizen naar Parijs ter waarde elk van 100 al oo i 00 Mf Zilverwerken Cadeau ftT ï g t heel alzoo Cadeau voor t 2850 I Gratis Reizen Parijs m Voorwa rden Elk Nr uit dit prachtige aanbod kost slechts Een iulden BIJ elk Nr ontvangt men gratis een lot in de uitlating van een Serie Zilverwerk en een gratis lot in de toewijzing van 5 gratis reizen naar Parijs Desverlangd wordt voor iedere reis 100 in contanten gegeven De uitlotingen Zilverwerk hebbon plaats telkens zoodra een Serie van 3000 Nrs vol is Die van de gratis reizen naar Parijs in den loop van het eerste halfjaar laO Bij lo Nrs ontvangt men 22 gratis loten De zendingen geschieden franco na ontvangst van postwissel Ü r Voor slechts Een gulden per nummer Bij elk nummer 2 loten W9 Bij 10 Nummers 22 gratis loten Nc 8032 mmm meuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken rekfoiin S Do Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uiizoiidering van Zon en Feestdagen De rijs per irio maanden is 1 35 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers Vl TF CKJSTEN versierd met 150 groote prachtige platen 4 gr flinke imperiaal deelen duidel letter vr f 17 50 104 ZSCHOKKE Stichtelijke uren Met groote letter gedrukt 105 106 107 108 BILDERDlJK s Dichtwerken Editie V Vloten 4 flinke deelen Geheel nieuwe uitgave Deze editie is op eenige stukken na de volledige Bilderdijk iio 8WARTH Een ertoom roman Vr f3 25 MARLITT 8 werken Fraaie geïllustreerde uitgave Bewerking van Gerard Keller en Kits van Heyningen kadlbn van hot IHe regt huzaren door de Boeïon D correspondent van Daily News te KaïtÉstad maakt melding van do ongerusthoi K die daar heerscht over het lot van MaMcing en van Kiraberley en over do ontrulAig van Dundee Men vreest té Kaapsta dat de Hollanders in de Kaapkolonie in istand zullen komen 1 parlementsleden Stanhope en liryn Eobirts schrijven aan do Times om hun stenu in het Lagerhuis tegen do kredieten vooi den oorlog te motiveeren iS is geen nieuws van de Wostergrens 1 1 Echo de Paris bevat een intervieuw metjdr Leyds don gezant der Z A Kepubliow die verklaarde dat naar 2ijn meening de Ifslissende slag zal geleverd worden bij Ladttmilh Hoewel Europa sympathie gevoelde voor do Doeren zal het toch niet tussdhenbeiden komen als ziJ overwonnen worden ten minste niet op dit oogenblik Er É geen sprake van de bemiddeling van DuièchLind D Z Afr Uepubliek had onderhandelingen aanijiknoopt niet Frankrijk en Duitschland over hot leggen van een telcgrautkabel naar Eurapa maar de oorlog maakte er een eindd aan juist toen zij op het punt van I slagffli waren Goud Elsje in prachtband De tweede vrouw in prachtband Het Uilenhuis in hrachtb De vrouw met de karbonkelfiteenen in prachtband In den Schillingshoff in prachtb In het huis van den handelsraad m prachtband Rijksgravin Gisela in prachtb Heideprinsesje in prachtb Geheim der oude juffrouw in prachtb Öe meid van den schout en Thuringer vertellingen in prachtb DE WAPENS NEERGELEGD van Berlha van Öuttner 2 deelen Vr f 5 125 126 itlNALÜO RiNALDINL De overste der roovers Homant historische geschiedenis uit de 18e eeuw 2 deelen Vroeger f 7 90 V LENNEP 8 werken De pleegzoon in prachtband M Ferd Huyck in prachtb 15e lloos van De ma in prachtb Elisabeth Muschfln prachtb Novellen in prachtb Vertellingen in prachtb 139 140 141 Onze voorouders in 3 prachtb 142143 144 Klaasje Zevenster in 3 prachtb Mecklenburg s Montecchi en Capuletti ol de reis naar Konstantinopel P met platen y Rommelzoo geïllustreerde editie Hanne Nute en de kleine Poedel Twee vroolijke geschiedenissen Uit den Franschen tijd en hoe ik aan een Ö vrouw kwam p Zijn doorkiehtigheii e geill editie De reib naar België geill edite Herinneringon uit mijne gevangenissen BROUGHTON Doctor Cupido 2 flinke groote deelen Vroeger f 5 90 277 Werkelijk weduwnaar Een zeer zette men op den te zenden postwiisel benevens de verlangde nummers en men ontvangt boeken en loten tranco thuis Het is een t nig prachtig aanbod Slechts L per Nr en bij elk Nr 2 gratis loten Bij Gebr E M COHEN te Arnhem en Nijmegen 155 156 Novellen en Vertellingen in 2 prachtb i66 GOEVEItNEUR s OUDE HUISVRIEND Gemengde lectuur voor iedereen hoofdredactie 7 8 G SAMAROW Dè geheimen van Parijs en Berhjn Uiterst interessante geschiedenissen Elegante roman 3 deelen Vroeger 1 5 90 9 10 STRAII9S Het leven van Jezus voor het volk bewerkt 2 groote zware deelen Vroeger f 7 90 ïi ANCOURT Elementair Ïeeken Onderwijs voor huisen relfondorricht 21 groot folio platen met tekst Vroeger f 3 50 12 LYELL De Geologische bewijzen voor de oudheid van het menschelijk geslacht door T C Winkler met grav Vroeger f 7 80 WALTER SCOTT S werken Fraaie teillU8treerde uitgave bewerkt door Gerard Keller 33 34 27 39 i 3 33 3334 3435 3536 II Ivanhoe geilU dc De brttid van Lamrüermoor geill Ed Waverley geill Ed De Oudheidkenner geill Ed Robliert Roodhaar geill Kd Het hart van Mid Lothian geill Ed Guy Mannering geill Ed De verloofde geill IJld De Talisman geill Ed De oude pelgrim geill Ed Auna van Geieratein geill I M Het Kasteel Kenilworth geill EdHet schoone meisje van Perth geill Eil De Zeeroover geill EdQuentin Durwart geiU Ed CE V KOETSVELD De Oudejaarsavond 39 40 41 Cv SCHMiD Kinderboeken als I e Paascheieren Lodewijk de Kerstavond hetHuzarenkind Eichenfels 12 deelen der meest aangename boeiende leerzame edelste Kinder boeken vol gekleurde platgn alle ia dln te zamen slechts t 3 44 HOCKING Haar Benny Geïllustreerde uitgive Fraai Kinderboek 45 SUTTNKR Diep Innerlijk Roman vr f 2 40 46 47 DAHN Ebroin Roman 2 deelen 53 SAI IAROW Een bruid op keur Humoristische roman vroeger f 1 90 91 J HABBERTüN Florences viertal Novellen 94 95 AMYNTOR Van letter tot geest Roman uit onze dagen 2 dln Vroeger t 5 90 98 LEON DE TINSEAU Op den drempel van het klooster Q9 ZOLA DREYFUS Het gcheelc belangrijke proces zeer uitvoerig 14 afleveringen met 5 keurige jjortretten op carton waarde t 6 40 100 ioi io2 DUMAS De Graaf de Monte Christo Volledige uitgave geheel compleet en FÖRTÜIN AANBOD EERSTE NEDERLANDSCHE RUWIELMBRIEK Directeur H BÜK0EB8 DEVENTER Model A zonder rem en schermen t 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 126 Model AAA U5 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENE8 1B5 LUXE ACATtNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen 1 5 hooger VerlegenwoorègerJ CDEKUlTËK Gouda ftie PDIKE ODUlt IfcWP 8CHIEDAMMEH GEUEVEE Vorkrygbaar hij i M P E ETERS Jz N B A U hewys van eoiitheid ii oaohet en kurk stsuds roorsien Tm den naam der Firma P HOPPE Uerki TANDAHTS K CASSITO Tt rfmarkt IT Gouda SPREEKUl R van 8 tot 5 uur VKIJDAUS van i tot t uur ZONDAGS geen spreeknnr Fiore della Neve Romans vertellingen novellen gedichten em vroeger t 5 169 DICKEN8 In Londen an Parijs 2 deelen 175 DE NEGEHHUT Volledige uitgave met 70 platen bewerking van C M Mensing 183 ADEL LIJSTEN van iamilien en perso nen wier titels of adeldom op de registers van den hoogen raad van adel zijn ingeschreven met bijlagen 185 MOEDER DE GANS Vertellingen van Moeder de Gans met 48 pbten naar G Doré 9 dln 199 A PIER90N Intimi 6e druk 211 212 DICKENS Kleine Dora 3 deelen ÏI3 114 ï 5116 117 216 217 218 219 8ALVERDA LEROY Kennis der Natuur groot handboek 2 flinke deelen met 800 platen vroeger f 12 50 STINDE 8 werken 228 229 230 231 332 233 234 235 236 238 119 120 121 122 De familie Buhhholz a Dr familie lïuchholz Vervolg en slot Q Mevrouw Wilhelmina Buchholz 5 De familie BuchhoU in Italië Mevr Wilhelmina Huchholz gedenk05 schriften 123 124 D De Katjes Humoristische novellen jj De hederdichter Roman p Pietjes verloving Woudno vellen Dl KLEINE LORD naar het Engekch van Burnet vol platen 255 FINDEL Groot Leerboek der Vrijmetselarij geest en vor n 262 AGATHA Novellen en vertellingen voor meisjeb fiaaie bundel met platen in prachtband 265 VAN REES Letjes eenige vriend met platen in prachtband REUTER s Werken Geïllustreerde fraaie Uitgave 269 CRËIdER s werken Dokter Helmond in pi achlb Betuwsche Novellen in prachtb Overbetuwsche Novellen in prachtb IS Daniel bils in prachtb ro Hannc de Freule in prachtb 151 53 270 271 272 Lelie van s Hage in prachtb Tooneelspelers in prachtb Emma Berthold enx in prachtb 1541 Anna Pooze in 2 prachtb 273 274 275276 266 267 268 Mijne leerjaren op het land Gedroogde kruiden met 70 platen 3 fl deelen ZUIDER HYPOTHEERBANK geeeêtlga te BIIKUA Maalsohapplijk Kapltial Ken iVlllltOCII GulÜeil waarop 10 pGt gestort Geheel gei laut t Directeuren Mr H S VAN MAA8DHK en E J li DE BHOIJN De Bank verstrekt voor vaste termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente xonder vooruitbetaling en sonder bijberekeiiiny van iidminiatrntiekotteti en geeft 3l en 4 pCt i atiAbrleven nit in stukken van 1000 600 on 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gouda bij de Firma MONÏIJN PORTLAND ë WIJ 3Sri3 A IsriDEL Ï E3Isr d Kort overzicbt onzer Prljsoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af I 16 50 per 12 fless a BOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 B MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 60 flesch J BODEGA CHAMPAGNE 1 75 O = COGNAC A f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 1 SCOTCH WHISKY 2 25 J 2 g Per Fl Per Ank 45 Fl I ffl ö 2 LISTRAC f 0 65 Nto f 27 75 jf 5 a CHATEAU VALROSE 0 75 31 53 K 5 St ESTEPHE 0 85 36 i St EMILION 1894 1 42 g PAUILLAC 1898 1 25 53 J O 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S lr O g SAÜTERNE 1 42 S ë ZBLTINGER Moezel 0 90 37 50 ZZ m U BOURGOGNE 1 10 47 g De flessclie zgn in den prijzen begrepeii en worden 4 3 ets per stuk teruggenomen gBij elke hoeveelheid verkrijgbaar bjj Ue flrma T CREBAS Gouda mcx ie roman Vroeger f 3 50 ANDRIESSEN Columbus ontdekker vanAmerika Met 4 fraaie gekleurde platen VAN BUREN SCHEELE Keurgedenkwaardigheden niit gesch Ned Oost en 280 D r a p e r Geschiedenis der worsteling tusschen godsdienst en wetenschap bew door Mr Aubrecht Vroeger f 3 90 283 Thackeray Het ploertenboek 284 285 De New Comes 2 deelen 2S6 z T De Virginiers 2 deelen 288 289 I s lo tgevallen van Filips i dln 290 391 Arthur Pendeonis 2 deelen 297 Loosjes Maurits Lijnslager Volledige uitgave 3 dln 298 299 300 Hamerling Aspasia 3 dln vioeger f8 75 Interessante roman 302 Liederen Albums met 96 geestige vroolijke en zeer geliefkoosde voordrachten coupletten comique scènes duetten gezelschaps liederen enz alle met muziek 2 dln 315 316 317 318 BOUWKUNDIGE PLAATATLAS Ontwerpen van allerlei woningen huizen kerken scholen enz groot folio platen in portefeuille 334 335 336 OLTMANS De Schaapherder Groote volledige traaie geïllustreerde uitgave met groote artistieke platen Vroeger f 16 80 337 338 339 ÜLÏMAN8 Het slot Ixievestijn Het huis van het Zeewijf Gertrude en nog acht andere Novellen 11 Werken met origineele groote platen Vroeger f 37 80 363 364 365 EU i SUE De wandelende Jood volledige uitgave in 5 dln Vroeg t 17 90 366 367 368 EUG SUE Martyn de Vondeling Voil editie tn 5 dln Vroeger f 19 75 369 370 371 VICTOR HUGO lie ellendigen Beroemde sociale roman in 5 dln Vr f 2875 373 Dr Schaepman Napoleon Gedicht in fraaien prachtband 374 375 376 Oosterzee Het jaar de heils 379 P i e r s o n Schoonheden Levenswijsheid en Kunstgeschiedenis voorlezingen 403 mr V Houten De leer van Boeddha bewerkt met aan teeken ingen door Subhadra Bhikschoe en mr v Houten 2e druk 413 414 415 416 417 JACOB CATS Volledige Werken inet aanteekeningen Met circa 200 zeer fraaie platen 2 folio dln De vorige editie v in de Erven Tijl kostte circa t 60 FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemisch Wasscherij VAH II OPPEI IIEIlUEIt 19 Kruislwie Bolterdam Qebrevetdcnl dorr ï M den Koning der Belgen lloülddepöt Toor GOUDA de Heer A VAN 08 y z specialiteit Toor het stnomen eo Terren van alte Beerenen Dameagarderuben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plnohe mantela veeren hout ena GordQnen tafelkleednn enx worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen betzji gestoomd ot geverfd worden onaohadel k voor de gezondceid volgens ataal bewerkt GEEN BETER adres voor alle soorten SCHOENWERK als hetNoerdbrabaiitsch Sclioefl en Laammnagaü n Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen alle soorten Hwrcn Damea en Einder WlllTMKPASTOX FELS Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Zenuw en Maajflijders wordt Bit OTettuiging als een werkeiyke hnlp in de nood het boek aanbevolen N ontvangst van dreip r briefkaart wordt dit boekje franco per po t toegeionden door BLOEPOBL S Boekh Zaltbommel Gouda Druk vaa A BRINKMAN Z INUICHTINKLN WELKE OEVAAK SC DE OF HINDER KUNNBN VËRÜORZAKEN BUkGEMEKSTER en WETHOUDERS van GOUDA Celet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algenieene kennis dat op Ie Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van A Altena om vergunning tot het oprichten eener bakkerij in het perceel gelegen aan de Korte Groenendaal Wijk I No 9 Kadastraal bekend Sectie B No 817 Dat op Dinsdag den 14 November 1899 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid is om be waren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op do SecreLirie der Gemeente van de r 7ake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 31 October 1899 Burgemeester en Wethouderb voornoemd R U MARTENS De Secretaris BROUWER ItuilmilandlGh Overzicht 1 De Temps verneemt telegrafisch uit Londen dat de Times in een tweede oplaag een telegrap heeft gepubliceerd uit Ladysmith van don volgenden inhoud Hel gerucht loopt opnieuw on houdt aan dat alle convooien en versterkingen uit Port Natal en Pietcrmaritzburg naar Ladysmith gezonden in handen van de Boeren zijn gevallen Zölfs aegt men dat Pietermaritzburg op het oogen Mm genomen of dat thans het verkeer met Port Natal afgesneden is De achterhoudendheid van het ministerie van Oorlog doet te ijonden do meest zwaarmoedige geruchten otitstuan Men is nog altoos zonder tiding van de fitüombooten Zibengula en Zayathla ma met materiaal voor de artillerie op weg i aiJn naar de Kaap Naarmate de toestand om Ladysmith hachelyker wordt verneemt men de bezwarendste berichten Zoo wordt er zelfs te Londen beweerd dat de kruisers Niobe en Diadem naar Las Palmas zyn gezonden om jacht te maken op schepen onderweg door Franschen gewapend en voorzien van identitcitsbrieven geteekend door Krugcr en Leyds Het is belachelijk Het volgende is de inhoud van een telegr m van generaal White gisteren om half VÜf in den namiddag uit Ladysmith gezonden Alle troepen zyn hier vandaag gebruikt behalve het verplichte garnizoen De berg FE VtLLETOX ËÉT TESTAMENT Vrij naar het Engelsch ÖOOR W NUTTERS 3 En dat is een eer goede stelregel zet de advocaat lk heb echter de plaats zelve bestudeert vervolgde Mr Enfield het mag ter nauwernood den naam van huis dragen Er U geen andere deur en niemaHd aat er ooit in of uit dan van tijd tot tijd doch dit ook hoogst zelden de man raet wien ik dit avoijtuur had Op de eerste verdieping zijn drie ramen die op den binnenplaats uitzien beneden geen enkel de ramen zijn altijd gesloten doch zeer zindelijk Vervolgens is er een schoorsteen die altijd rookt bijgevolg is het huis bewoond En tóch is dit laatste 800 zeker niet want dtf gebouwen staan op die plaats zóo op elkander gepakt dat het bezwaarlijk is te zeggen waar het eene begint en het andere eindigt Wederom wandelden de beide beeren zwijgend voort en toen zeide Mr Utterson jrHoor eens Enfield ik herhaal dut je stelregel zeer goed is Ja daar ben ik van overtuigd antwoordde Enfield batterij nummer 10 is met de lersclio fuse liers en hot regiment van Gloucestershire I uitgezonden om stelling te nemen op do I heuvels om den linkervleugel te ontlasten 1 van de strödmacht gisterenavond om elf uor 1 uitgetrokken Gedurende den nacht heeft het I vuren van een batterij muilezels doen schrik 1 ken met enkele stukken geschut did we hope terug te krijgen Twee bataljons zgn nog I niet teruggekeerd maar worden van avond I verwacht Twee brigade divisies veld artil 1 lerie en vyf bataljons infanterie geboipe i I door cavalerie onder generaal French zön 1 uitgezonden om dö stelling aan te tasfth 1 waarop de vfland gisteren gesehut had ge 1 plaatst Deze stelling werd ontruimd be 1 vonden maar onze strödmacht werd met I aanzienlyke kracht aangevallen door wat ik geloof Jonbert s troep te zjjn Zij hadden I vele stukken geschut en toonden zich zee I talrijk Onze troepen waren alle in actie I en dreven den vyand verschoidene myle i 1 terug maar slaagden er niet in de lagers I van den vyand te bereiken Onze verlieze i 1 worden geschat tusschon do tachtig en hon I derd man De verliezen van den vyand moeten veel g poter zyn geweest daar het I vuur van ons lÉehut zeer doeltreffend vooikwam Na W8cheidene uren in het vuur j geweest te 2 6 trok ik de troepen terug die ongehinderd tot de cantonnementen terugkeerden De vyand is in grooten getale en zijn geschat draagt rder dan on veMgestfftnt j Ik heb nn enkele stukken zcegescliut die tjjdelijk den vyand tot zwijgen brachten e i naar ik hoop hü voortduring de beste stukke i van den vyand zullen beheerschen mot welke de stad gebombardeerd is op een afstand I van meer 4an zesduizend yards V I De Daily Telegraph ontvangt van zgn I corvcaiiundent te Ladysmith hot bericht dat I do Vrijstaters en generaal Jonbert s troepenI raaoht in de nal yheid van Ladysmith zyn I De vrouw van generaal Koek kwam te I Ladysmith aan om haren gewonden echtI genoot te verplegen wat door generaal I White werd toegestaan I De Standard correspondent te Ladysmith I seint dat 18 000 Boeren Ladysmith in een I halven cirkel insluiten De stad is ontruimd I door de menschen die er niet metterwoon I gevestigd zgn Er worden putten gegraven I daar de Boeren de waterleiding hebben doorgesneden Andere correspondenten zenden dezelfde berichten Alle bladen hebbon nu een volledige beschrijving van hot gevecht biJDnndee en van de gevangenneming van het es Kn toch vervolgde le advocaat er is éen 1 vraag die ik wel zou willen doen oudt ge mij den naam willen noemen van den man die op I dat kind trapte Wel zei Mr Enfield ik zie niet in waarom ik u dien niet zöu mogen noemen zijn naam was Hyde Hm zei Mr Utterson hoe ziet hij er uit Hij is niet makkelijk te beschrijven A n geheele verschijning is terugstootend ja zelis weer zinwokkend Hoewel ik niet weet waarom zag ik nooit een man die mij zoozeer mishaagde Hij moet op een ot andere wijze misvormd ijn ofschoon ik niet weet waar ot hoe l e man iet er vreemdsoortig uit en evenwel kan ik die vreeradsoortigheid met onder woorden brengen Neen mijnheer ik kan hem onmogelijk beschrijven En dat ligt met aan mijn geheugen want het is mij alsof ik hem op t oogenbÜk nog voor mij zie Mr Utterson liep weder zwijgend en klaarblijkelijk in diep gepeins verzonken voort Zijt gij er zeker van dat hij een sleutel gebruikte r vroeg hij ten laatste Maar raijn waarde heer begon Enfield verraat Ja ik weet viel Utterson hem in de rede ik weet dat het vreemd moet schijnen Maar het feit is dat ik u niet naar den naam van de I andere partij vraag omdat mij die reeds bekend is Gij ziet Richard dat gij het geval aan den rechten man verhaald hebt Indien gij in een of ander opzicht niet geheel nauwkeurig mocht geI weeat zijn zoudt gij er goed aan doen dit te lelffoiiii 5 i A D V E H T E N T I E N worden gei lnatst van 1 5 i eg els tl 50 Centtn iedere reg el meer I tJenten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Iiiiiending van Advertentiën tot 1 uur des ntidd meenschap met de operatie basis Durban afsnyden als dit niet reeds geschied is en dan moot de stelling van zelf worden ontruimd Tlit Parys wordt aan de Duitsche bladen gemold dat de voornaamste vastelandsmo gendhedon aan de Kngelsehe Hegeering kennis hebben gegeven van hun voornemen om als de oorlog in Zuid Afrika een gunstig verloop voor Engeland heeft by het sluiten van den vrede een woordje mede te spreken Want zy hebben groote flnancieele en handelsbelar en in de Zuidafrikaansche Republiek en in den Vrystaat en zyn niet voorneinons die zoo maar op te offeren Op dit punt zyn de mogendheden Duitschland inbegrepen volkomen eenstemmig hun doel is van Kngeland schadeloosstelling te oischen zoo het zyn heerschappy in Zuid Afrika uitbreidt Als gevolg van do lionforentie tusschen minister Delcassé en graaf Moerawicf mot de vertegenwoordigers van Spanje en de Vereenigdo Staten wordt gemeld dat Frankryk Rusland on Spanje aan president Mc Kinley verzocht hebben zyn goede diensten als bemiddelaar tusschen Engeland en Transvaal aan te bieden Luitenant kolonel C de Wit schrijft o n hrddjN at l e sterkte aan conihattanten die by Ladysmith onder de bevelen van generaal White staan schatten wy op grond van de Kngolsche cijfers op hoogstens ti WO infanteristen 14ÜÜ cavaleristen en 42 vuurmonden benevens misschien nog enkele vrijwillige korpsen en maximkanonnen Hoevele Transvalers en Oranje Vrijstaters staan nu hier tegenover P WiJ hebben geeno gegevens om hieromtrent iets met zekerheid te zeggen maar het lydt geen twyfel dat de vereenigdo Boeren hier oen groote overmacht bijeen kunnen hebben Volgens de laatste berichten hebben de Engelschen een stelling bezet by Ladysmith waarschijniyk ten zuiden van deze plaats die in een kom ligt aan allekzyden behalve naar hot zuiden door een heuvelry ingesloten De berichtgever zegt verder dat wie die heuvelry bezit meester is van de stad en dat het dus ondenkbaar is dat do Engelschen die hoogten onbezet zullen laten Wanneer het er om te doen was Ladysmith met alle geweld te behouden dan zou ik het met den goaehten schryver geheel eens zyn maar ik denk niet dat de Boeren de stelling zullen aanvallen Zy zullen de ge Do Daily ihrouicle verneemt uit Washington dat de Hegeering der V S officieel 1 verklaard heeft aan geen bemiddeling in de 1 Zuidafrikaanseho luaestie te zullen deelnemen I en n hondir fS zullen Sfttmeraen Bf I vyandig tegenover Engeland zou kunnen ynT I En het New York lonrnal voegt er zelfs I by dat de V S een tussehenbeiden komen I der Europoesehe mogendheden znllen beschouI wen als in stryd met hot welzyn der natiën I dus zich bereid verklaren ingeval van nood aan de zyde van Engeland den stryd te zullen aanbinden voor wat besehouwd 1 wordt als een krenking van Engolands I rechten I En lord Beresford die pas uit do V 8 in I Engeland teruggekeerd is hield te Olasgow j een redevoering over de crisis in Zuid Afrika I waarin hy zeide Engeland kan en mag geen 1 interventie in dn Zuidafrikaanseho quaestie I dulden al zou het zjjn geheele mannelyke I bevolking in bot veld moeten brengen I Dat kan nog lang duren ant het meeren I dool der Engelschen zyn bet eens met de beide tramps die in Simplicissirans tot elkaar zeggen I De oorlog in Znid Afrlkn daar bemoeit geen gentleman zich mede zoolang wy voor een paar shillings per dag menschen kunnen vinden om voor ons te gaan vechten Het testament was door den erflater eigenhandig geschreven omdat Mr Utterson hoewel hij zich nadat het gemaakt was met de uitvoering ervan belast had zijne medewerking bij het opmaken ervan geweigerd had het Iwviitte immers niet alleen de bepaling dat bij liet overlijden van Henry Jekyll Med Dokter en lid van verschillende geleerde Genootschap jen al zijne bezittingen moesten overgaan op zijn vriend en weldoener Edward Hyde miiat tevens dat in geval van Dr JekyH s iverdwijning of onopgeheUlerde afwe zigheid gedurende den tijd van drie maanden genoemde Edward Hyde in elk opzicht in zijn plaats OU treden zonder cenig voorinhoud ol nuitstel en vrij van alle lasten of verplicluingen nbehatve de uitkeering v ui eenige kleine legaten aan de leden ran des dokter s huishouding Dit document had reeds lang den atlvocaat verontrust Het stuitte hem als rechtsgeleerde en als een man van zuivere en eerlijke levensopvatting tegen de borst Bovendien had zijne totale onbekendheid met dien Mr Hyde zijn gevoel van atkeer nog doen toenemen terwijl dit door de heden oo toevallig verkregen inlichtingen slechts versterkt werd Het scheen hem reedb erg genoeg dat hij omtrent dien naam niets meer had mogen I nu de drager er van hem nis een weerzinwekkend wezen was afgeschilderd werd de aak nog bedenkelijker en uit den onbestemdcn n vel waarin het tot nu toe voor hem g hulit wjs geweest verrees plotseling een bepaald vw rgevoel van een of andere laagheid I e II ordt vervolgd herstellen j Ik geloof dat gij mij in dit geval wel hadt 1 mogen waarschuwen antwoordde de ander oplicht geraakten toon maar ik ben volkomen nauwkeurig geweest De kerel had een sleutel en wat meer zegt hij heett dien nog want hetis nog geen week geleden dat ik hem dien zag Jgebruiken 1 Mt Utterson zuchtte diep doch sprak geenwoord waarop Enfield ten slotte opmerkte Dat is al weder een goede les voor mij om in het vervolg te zwijgen Ik schanm mij wef ens mijn lange tong Laat ons elkander beloven hier nooit weder op terug te komen Volgaarne antwoordde de advocaat Jiier hebt gij mijn hand daarop Richard HOOFDSTUK II ONDERZOEK NAAR Mr HVDK Dien avond keerde Mr Utterson soniber gestemd naar zijn kosthuis terug en zette zich hts teloos aan den maaltijd Hij was gewoon des Zondags na zijn dinö bij het vuur plaats te nemen met een godsdienstig boekwerk op zijn leestafel tot dat de naburige kerkklok het uur van middernacht aankondigde waarop hij zich dan voldaan ter ruste begaf Dien a ond echter nam I hij zoodra de tafel afgeruimd was een kandelaar en begaf zich naar zijn studeer vertrek Daar opende hij een kast nam uit een bizondere lade een docunïent waar biiitenop de woorden Dr Jekyli s Testament te le en stonden en zette I zich neder om den inhoud ervan te bestudeeren