Goudsche Courant, woensdag 1 november 1899

om Engeland te bezoeken heeft opgegeven en dat de Huhenzollem te Kiel in gereedheid wordt gebracht met het oog op een bezoek van den keizer aan Petersburg Knoki anu Het gerucht dat een verbod zou zgn uitgevaardigd tot uitvoer van kolen wordt beslist tegengesproken I IAl lt Heden begint voor het Hof van Assises te Uome het proces tegen de vier socialistische Kamerafgevaardigden die in Juni in een zitting der Kamer de stembussen hadden omgeworpen BINNENLAND Met 1 November zal het bestellerspersoneol ten postkantore te Amsterdam met ifi raan worden vergroot en het korps hoofdbestellers met 3 versterkt Met ingang van dienzelfden datum zal ook een geregelde nachtdienst worden ingesteld voor de sorteerders die de laatst aankomende posten zullen verwerken voor de eerste bestelling De bisschop van Haarlem heeft van eenige katholieken te Amsterdam een brief ontvangen met verzoek in al de kerken in zyn bisdom de mis te doen opdragen en gebeden te doen houden om Jods zegen af te sraeeken voor de overwinning der Boeren Geinenu de Berichten Dit Zwolle meldt men r De n Jarige klerk die met medeneming van f 26 X van zün patroon Zaterdagochtend van hier per eersten trein in de richtingnaar Arnhem vertrok met het voornemennaar Transvaal te vertrekken om tegen deEngelschen te vechten is om niet ontdektte worden te Deventer uitgestapt on vandaar per Hollandache spoor naar Amersfoortgegaan Na aldaar een koffer een paarlaarzen en een nieuw kostuum te hebbengekocht vertrok hjj met achterlating deroude klceding naar Utrecht en kocht aldaareen plaatsbcwys via Arnhem naar Hamburg Onderweg kwam hy echter tot inkeer stapte to Arnhem uit keerde Zondagavond perlaatsten trein naar Zwolle terug on brachthet overige geld bü zyn patroon f 125 hadhy aan do reis kleeding en een revolvermot 50 patronen besteed V Zaterdag heeft te Leiden een jeugdige hnringvisscher zyn vader met een revolver gedreigd en zelfs een paar schoten gelost zonder hem echter te raken Hy werd door de politie gearresteerd Volgens hem had hy do daad bedreven omdat hg party voor zyne moeder had genomen die sedert een paar dagen de echteiyke woning had verlaten omdat zy een minder gelukkig leven by haren man zoude hebben De revolver welke hy zeide in het water te hebben geworpen is later door een der familieleden aan het commissariaat gebracht door hem een bed gevonden ten huiz waar de Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdlenst 18Ö9 1900 Aanaevangen 1 October TUd van tireenwlcb W Ij l o o U D 4 o T T I R n i M tIm ina H i Oond 7 80 7 38 8 19 8 88 9 01 9 14 9 18 9 38 9 54 10 4 1113 U IS U 18 58 1 85 8 11 8 35 8 48 87 4 19 4 48 8 18 8 11 7 14 7 88 8 17 S8 10 10 10 87 11 S 9 54 l 1 14 1 88 11 85 11 41 11 51 18 38 10 18 11 30 5 40 8 80 7 33 11 18 11 88 10 11 Allwn da Dlnidlga ii AllMa I0 en t kluw Kxtn bübetiliui ij Op deH tnineu iDn Zondig MiandiK n Olnad g ndugaelie ntoaTbiliotten voor de Se kl Terkrügbanr tegen enkelen Tnektprüe i HolUndJche Spoor l Ritra npplenaeet faelwfji H0TTISRDA1I 90UDA Tiee Tem 11 80 11 87 9 88 9 40 l 40 A 10 19 10 9 10 36 10 43 8 11 5 m 74t 08 8 11 9 00 9 38 10 0 10 17 I v 11 54 l 0 U S4 l 5 45 5 65 i Alleen In en Se klloM extra betalen e Faoultatief op den loop lean niet gerekend worden fi Rollandaehe ipoor L GxItb lapplementfaearljB tan de Compegaie der Wagont Lite OUUDA UKN HaA 10 19 11 15 11 18 11 80 11 41 11 65 10 4 11 45 18 8 14 8 45 4 18 1 03 1 01 1 18 1 89 l S 1 30 1 48 7 59 8 10 8 19 9 18 8 11 8 88 é 8 88 E 8 41 8 48 8 6 40 9 88 9 67 8 48 4 15 4 4 18 45 9 56 10 88 P m 8 6 9 08 9 48 10 11 11 17 11 36 18 19 1 80 8 4E 3 00 4 00 4 S5 4 6 5 30 6 18 7 48 7 S6 8 9 43 10 1 j 10 17 188 4 51 8 18 9 4 10 31 1 50 6 Q 6 80 10 08 10 4S 9 01 5 6 6 39 10 1 1 119 85 10 13 10 4 11 57 11 08 12 371 11 S H 8 87 t 7 5 08 1 87 6 00 1 50 8 lOf SSO ll 0 1 i 10 46 O O U n A MSTBIOIH rise eena oilla 6 9 8 0 8 18 9 38 10 10 10 5 18 08 1 00 8 86 3 98 I O 5 03 85 8 16 SI 9 83 9 36 0 63 miLW 8 01 8 53 9 09 10 10 10 54 18 48 11 671 68 3 13 4 16 4 5 5 50 6 519 00 10 01 0 1010 O 1 41 AmeLC 8 1 9 08 9 18 10 85 11 09 1 08 1 10 8 0 8 41 4 10 6 11 8 06 9 18 10 8 10 18 10 84 18 00 rf Harmonikatreia lUeen Ie en 2o klaaie extra betalen V Keixigora foor de lyn flrenkolen AmaUrdam mogen Tii ütreCqt relaen U I U a I K B l H I10 67 11 00 ll O 1 1511 14 8 81 U U 8 40 11 46 U 38 1 18 8 8 viee vel 3 17 B 40 3 31 l iO lietC 6 81 T 8 16 I 86 9 18 9 45 l K 1 01 1 1 I IO 15 8 81 4 4 8 10 7 8 8 10 9 4 Ams W 5 8 6 50 1 35 8 10 8 50 9 31 10 OO 11 80 11 8 11 40 l tl 8 80 3 45 6 0 6 36 7 30 8 15 10 00 Inii la 7 17 7 31 8 18 9 09 9 34 1 18 10 48 11 61 1 08 84 I M 4 17 4 18 6 47 7 51 8 14 18 11 10 6 04 8 88 7 4 8 18 8 6 9 89 10 14 10 51 6 17 6 55 7 53 8 81 8 4 9 80 10 16 10 81 11 38 11 08 1 37 3 08 8 0 8 5 4 48 6 88 6 41 e SI 7 63 9 19 10 00 10 84 6 15 6 53 8 14 10 38 11 55 18 17 4 11 7 IJ 9 1 10 64 5 SO 7 0J 8 8J 10 46 1 6 t S 7 87 9 49 6 50 7 17 7 87 1 35 01 9 98 9 58 10 59 11 10 18 11 18 11 8 9 3 40 8 58 4 43 V 80 6 10 7 18 7 61 8 16 10 08 10 88 11 10 De Petite Eépnbliqae veraeemt nit Ijrensot dat de ondor prefect vau Aatnn het antwoord der regeeriiig op liet beroep dat de werkliedenvereeiiiging op WaldeckRons Beau godaan bad omdat Schneider de pas gegeven arbitrale uitspraak zon hebben geschonden aan de werklieden heeft medegedeeld en dat dit antwoord de heerschende opwinding heeit verergerd en untevredenheid tegen den premier heeft gewekt Deze toch beeft gezegd dat hj niet tusacUcnbeide wilde komen daar de wegzending van werklieden welke den toorn der vereeniging heeft opgewekt gemotiveerd wordt door feiten voorgevallen na de hervatting van den arbeid Schneider heeft een dcrgelp antwoord aan den onder prefect gegeven en erbö gevoegd dat er thans geen wegzendingen meer zonden geschieden wegens dezelfde voorvallen De Spaansche ministerraad heeft zjju goedkeuring gebracht aan een gezamenlijke bezuiniging van 39 698 940 peseta s op de oorspronkciyke begrooting die V l raülioen bedroeg Do bezuinigingen zijn als volgt verdeeld bnitonlandschc zaken oen half mill justitie 2 mill oorlog 14 raülioen marine 3 millioen binnenlandsche zaken 2 millioen publieke werken 9 millioen financiën on schuld 9 millioen De ministerraad zal vorder voorstellen 21 millioen uit te zuinigen op de pensioenen zoodat dan iO millioen van de begrooting zou vallen Door den minister van oorlog is reeds een aanvang gemaakt door het getal maarschalken op 2 to brengen do luitenants gencraal op 25 de divisiegeneraals op ïO de brigadegeneraals op 100 Bovendien is hy een ontwerp voor algemeenen dienstplicht aan het voorbereiden Verspreide Berichten Frankrijk Van de nalatenschap van barones Hirsch is 12 millioen francs aan Kncceseierechten aan den staat betaald moeten worden Tusschen Saint Piorro dcs Corps en Tour is Zaterdag een spoortrein gederailleerd De machinist werd onmiddeljjk gedood eenige reizigers bekwamen lichte verwondingen De advocaat van Mevrouw Henry heeft verzocht de behandeling van het proces Joseph Reinach wed Henry op 10 Nov a s te bepalen Beluie In alle kerken te Aalst is glstof en van den kansel afgelezen let besluit van den bisschop van Gent waarby abbé Daens het dragen van den priostorrok wordt verboden In do kerk werd geprotesteerd en een groot aantal personen verlieten de kerk onder het geroep vau Leve Daens 1 DUITSCHLAND De gemeenteraad van Darmstadt heelt een voorstel aangenomen tot oprichten van een crematorium op hot kerkhof aldaar Do stad neemt de exploitatie in eigen beheer it W 9 0111 458 81 9 C8 9 S9 Oooda Moordreokt Kieuwerkak h Ug EoHenluii M BotlsrdamD P Botterdam B 7 80 7 38 8 1 door 7 87 v 7 84 g g 7 41 6 30 7 50 H H u 8 49 8 18 9 03 Rotterdam Beurs Rotterdam D P Rotterdam M Oapidle HieHWtrkerk Uo irilroclit Bouda 7 15 4 45 4 55 1 04 5 11 6 17 5 48 5 51 6 r6 8 14 6 0 8 89 7 85 8 09 8 41 9 11 7 37 8 58 7 48 8 08 9 14 8 0T 88 9 19 9 89 Qouda Z veahuiten Moerkap lle SÖetermeer Kegwaard Voorburg rïago aHage 5 416 05 7 05 7 80 7 46 8 81 Voorburg 5 48 Zoelerm U I M eveali Mo 6 18 Onuda 1 146 87 S1 7 4 I O d 9 07 Kooda 5 10 Uudew 6 85 Woerd 5 48 Utra h 6 03 6 84 7 60 8 18 Ulrefkl Woitr lan Ouilo Gouila Men beweert dat keizer Willem zyn plan moeder tfldeiyk verblijf houdt Na opgemaakt procesverbaal is de jeugdige visscher ter beschikking van den officier van justitie te süravenliage gesteld Uit de Haagsche Kron der Zw Courant Men zou een vry lyvig boekje kunnen maken van wat in het mondaine Den Haag fatsoeniyk en wat onfatsoenlijk geoordeeld wordt een lektuur die men echter op dagen dat men aanleg heeft tot onpasseiykheid niet ter hand moet nemen Het was onfatsoeniyk om den rocordrit van Cordang maar heel fatsoeniyk chic zelfs de wedrennen te lingendaal te gaan bywonen Een schuin stuk als La femme de chez Maxim werd hier opgevoerd voor een publiek uit de beste standen en dames erkenden zonder blos er geweest te zjn maar het heette onfatsoeniyk een volksstuk als üreifus Zola en Picquart te gaan aanschouwen Niemand zal zich schamen na een fietstocht te erkennen vies te zyn van modder en stof maar onfatsoenlflk is het in gezelschap te praten van een bad nemen enz enz Zaterdagavond heeft een hevige myngasontplofflng plaats gehad aan boord van het Dostenryksche s s Dorothea dat met een lading steenkolen de haven van Marseille verliet De luiken waren hermetisch gesloten en alles was tot vertrekken gereed toen een der matrozen zich met een brandende lantaarn in het ruim waagde om het een of ander te verrichten Op hetzelfde oogenblik volgde een ontzettende knal en sloegen rettsachtige vlammen uit de luiken op De ongelukkige matroos werd tien meter ver weggeslingerd met ernstige brandwonden aan handen en gelaat Stukken van de brug en luiken vlogen naar alle zydon terwyi een vyftal opvarenden eveneens in de hoogte worden geslingerd Twee hunner kwamen in zee de anderen op het dek terecht Het raag een wonder heeten dat geen hunner oogenblikkeiyk is gedood hoewel degenen die in zee terecht zyn gekomen in zorgwekkenden toestand verkeer n Onder de gekwetsten bevindt zich de opperstuurman Het stoomschip heeft natuuriyk belangryke avery bekomen Hoewel de instructie in zake Neerboschsteeds voortduurt kan met vrg groote zekerheid worden gemeld d t deze zal leidentot vervolging wegens mishandeling zoowelvan een manneiyke als vrouweiyke beambteder stichting De openbare behandeling voor de rechtbank kan in den loop van December worden tegemoet gezien en men verzekertons dat daarby eigenaardige byzonderhedenomtrent de wyzo van beheer van Neerboschaan het licht zullen komen Vad Aan boord van de Konig waarmee de Nedorlandsche ambulance Zaterdag uit Amsterdam vertrok zei een passagier tegen den verslaggever van het Hbl 4 48 4 55 08 5 09 5 18 4 08 4 15 8 30 4 04 4 11 1 54 0 4 87 4 8 5 18 18 88 18 81 1 55 9 05 1 30 i 1 49 i e 8 03 8 09 8 8 1 33 8 40 4 40 4 80 4 67 5 04 6 10 11 4 09 4 14 4 65 5 15 5 07 518 5 81 5 87 5 56 y 49 6 1S 7 11 6 15 8 48 7 41 H 47 6 55 7 10 7 18 7 89 r 10 88 10 48 10 6 tl 16 6 05 10 66 6 18 40 8 43 59 11 38 Ik ben Groninger van geboorte maar heb 16 jaren in Transvaal gewoond Het vorige jaar ben ik hier teruggekomen met myn vrouw een Transvaalsche en mgn tweo kinderen Maar ik kon t niet ydeiyk aanzien dat de Boeren daar zoo genegerd worden en tot mgn vronw zei ik Ik heb het daarginds zestien jaren lang goed gehad laat ik het er nu ook een slecht hebben En m n vrouw was het met me eens en zoo zyn we nu op weg naar het vaderland van mijn vrouw waar ik voor de Boeren zal eaan vechten Te Borger werd in de vorige week des avonds een vreemd geluid in den toren vernomen dat den vreesachtigen schrik aanjoeg Door den veldwachter en eenige ingezetenen werd een onderzoek ingesteld maar zonder resultaat want toen er licht kwam was d spokery verdwenen Door een timmermai knecht werd daarna overdag een onderzoek gedaan en deze ontdekte toen eenuilenneat waarift twee jongen waren waarvan hy er een wist te vangen De uilenfamilie vertoeft echter nog in den toren en hun nachteiyk gehuil is nog niet maar de vrees daarvoor wel verdwenen Zaterdag had te Hoogeveen een droevig ongeluk plaats Een kind van den heer B kwam de keuken binnenloopen toen de moeder juist een pan met kokende melk van het vuur op den vloer had gezet Het kind viel over de pan en bekwam door de heete melk die het lichaampje bedekte znlke hevige brandwonden dat geneeskundige hulp niet mocht baten en het 3 jarig wichtje reeds Zondagmorgen overleed ATiVKH Den 27en September bevond zich generaal van Heutsz met zjn adjudant den Ie luitenant P J Sprayt te Buitenzorg om met de beide gouverneurs generaal te beraadslagen over de verder in Atjeji te volgen ge dragsiyn Spoorwegaanlog en bevordering van particuliere nyverheid staan nu bovenaan op het programma schrytt de J B in verband daarmede worden geleideiyk alle havens ter Oostkust opengesteld voor den handel Komen enkele der radja s van dei knststaatjes dan tot een zelfden graad van welvaart als de sultan van Deli dan zal de 1 trouw van de heele bende wel geen grenzen meer kennen voor ryksdaalders hebben alle menschen een groot zwak maar Atjehsche koningen in bet bözonder Ook dr Snonck Hurgronje was nitgenoodigd om mede naar Java te komen maar de adviseur heeft verzocht dit nog een drietal maanden te mogen uitstellen Voor de conferentie was zjuc tegenwoordigheid trouwens niet dringend noodzakeiyk aangezien hy volkomen homogeen is met den generaal Deze dacht in de eerste helft van October weder naar Atjeh terug te keeren Z E de gouverneur generaal Booseboom moot volgens de J B aan generaal van Heutsz zgn voornemen hebben te kennen gegeven om in den loop v in het volgend jaar persooniyk een bezoek te brengen aan Atjeh om daar den stand van zaken eens op te nemen Uit Buitenzorg schreef men dd 22 October aan de J B 7 88 8 03 8 10 8 17 8 86 10 10 10 87 10 17 f 10 84 10 81 10 40 10 88 3 50 11 41 1144 8 60 10 11 10 10 8 0 8 17 6 87 4 34 41 0 47 r 68 10 08 10 16 10 81 9 38 10 18 10 4 8 18 8 10 10 08 10 40 ll lt 10 18 10 87 10 89 10 44 11 07 11 4t E r oo t Was niet voor de eerste maal dat ik Viyi Buitenzorg een gouverneur generaal zag vertrekken doch nimmer zag ik zoo n menigte menschen van heinde OK verre saam gestroomd om een laatsten groet te brengen om hun sympathie te betuigen aan een landvoogd die voor Indië moer deed dan een zflner voorgangers Tien jaren woonde jhr Van der Wyck te Buitenzorg vier jaren als assistent resident zes jaren als hoogste burger in deze kolonie In die zes jaren zyn stormen over zyn hoofd getrokken de Lombok cata strophe en de desertie van Toekoe Oemar vergden van hem bovenmenscheljke inspanning doch steeds kalm ook m oogenblikken van de grootste spanning heeft jhr Van der Wyck d i ollandsche vlag hoog weten te honden t Was dan ook geen wonder dat ieder stationswaarts toog waar weldra het perron geen plaats meer bood en ook op de rails naast den trein die Z E naar Batavia zou brengen het zwart wit en grjs van menBcben zag Te ruim half acht vertrok4e gouvernenr generaal m een open rgtnig uit het paleis van de poort van het park vlak naast het hospitaal tot aan de Djahan fianten stond het 18de bataljon met het vaandel langs den weg geschaard Van af de sociëteit tot het station inlanders met vlaggetjes aan beide zyden van den weg Voor het weeshuis der Vincentius a Panlo vereeniging stonden de weesjongens voor zyn vertrek had de gou yemeurgeneraal aan deze stichting nog f 200 cadeau gegeven In de wachtkamer van den gouverneurgmoraal was eene deputatie van Buiten zorgsche notabelen om afscheid te nemen Gisterenavond was daartoe ook gelegenheid gegeven en waren tal van officieren ambtenaren en planters ten paleize aanwezig Aan het station blies de bataljonsmuziek by de aankomst van den landvoogd het WHIielmns oude toonzetting Pfecies op tyd vertrok te trein de gou èrMor generaal en mevrouw Van der Wyck staande op het balkon van den wagen wuifden den Buitenzorgschen ingezetenen een laatst vaarwel toe Dat het hun in het moederland steeds gi d moge gaan is zeker de wensch van elk Nederlandsch Indiér STADSNIEUWS GOUDA 31 October 1899 Het Comité gevormd met het dool om wyien den heer J J Bertelman in de herinnering zgner stadgenooten te doen voortlevoB door t stichten van een Bertelmanionds m met succes werkzaam geweest en meent dat zflne taak door t böeenbrengen van dat fonds geëindigd is Het heeft nu de verdere werkzaamheden overgedragen aan eene omraissio bestaande uit een lid van t Burgerlflk Armbestuur een lid van de Commissie van Toezicht op t Lager Ünderwys en de Directeur van do Avondschool voor Ambachtslieden Do heeren Dr H J de Voogt J H van der Voort en B E Spyker hebben zich welwillend hunne benoeming als zoodanig laten waigevallen en zju steeds bereid bijdragen voor bovengenoemd fonds in ontvangst te aemen Volgem het jaarverslag van de Maatschappfl van Weldadigheid over 1898 waren alhier 62 leden Deze BBttige instelling die in bloei toeneemt j rdt hier ter stede vertegenwoordigd door den heer G Prince die zeker gaarne belangstellenden alif leden zal inBchryven eontribntie f 2 60 Zondagavond kreeg tusschen Den Haag en Gouda de machine van trein 10 S S zulk een defect dat de reis moest gestaakt worden Na e n uur wachtens en toen een andere machine inmiddels uit s Hage ontboden gearriveerd was kon de reis worden voortgezet De Stct no 268 bevat het Kon Besl waarby voor de gemeenten Ammerstol en Bergambacht eene kamer van arbeid wordt opgericht waarin vertegenwoordigd zullen zyn de navolgende bedryven het visschersbedryf het bewerken en verwerken van riet of teen het dyk en het aardewerkersbedryf Stolwuk Bedankt voor het beroep by de Ned Herv Kerk alhier door ds B Boers te Kedichem Kbiwes a d IJsEi Tot onderwyzer aan de school met den Bgbel alhier is benoemd de heer J Kooyk te Westmaas VSaGADERlNGVUNDENGEHKENTmiD VRIJDAG 27 OCTOBER Vervolg Volgn 96 Onderhond van havens vaarten kaaiioaren sluizen en andere waterweiken 1 26196 De heer Herman hoopte dat rfog niet met het werk by de Wilhclminastraat zou begonnen worden alvorens door B en W opgave zou kunnen worden gedaan van het dempen van het water tot aan de kazerne De heer Vingerling had bezwaar tegen de verbreeding van de Wilhclminastraat hy geloofde dat de riolen die in dat water uitlezen veel spoediger verstopt zooden zgn De Voorzitter deelde mede dat dat bezwaar was kenbaar gemaakt aan den ge meentebouwmeester die daar volstrekt geen bezwaar in zag De heer Dessing maakte bezwaar tegen het vernieuwen van den muur aan het Oude Veerstal die som van f 17900 komt hem te hoog voor die muur kan best gemaakt worden voor f 4000 b v door die muur te verankeren en het aanbrengen van damwand De Voorzitter bestreed dit voorstel omdat die muur niet gefundeerd is want bezuinigd men dit jaar iets een ander jaar komt men nog in grooter kosten Een speciaal waterbouwkundige was het geheel eens met den gemeente bouwmeester dat dit de eenige afdoende herstelling was daar de muur te eeniger tyd in het water zakt en de gevolgen dan niet te voorzien zouden zyn Do heer Straater kan wol met den heer Dessing medegaan zyn w atervrees voor die muur is zoo groot niet Do heer Herman durfde de verantwoordeiykheid van uitstel of andere verrichtingen aan die mnur niet op zich nemen hy vroeg of de heer Dessing zich persooniyk de zaak had onderzocht De heer Dessing deelde mede dat hy met nog een deskundig raadslid de mnur had onderzocht De heer Noothoven vp i Goor deelde mede dat de ingenieur van Rynland de heer van Dissel daarover was gehoord die ook verklaarde dat de mnur de voorgestelde vernieuwing moest ondergaan Het voorstel Dessing wordt niet voldoende ondersteund zoodat het niet in behandeling kan komen De post wordt daarop ongcwyzigd goedgekeurd Volgn 97 101 worden goedgekeurd Volgn 102 Onderhond van huizen torens poorten en dergeiyken f 1O30O Do hoer Straater wenschte deze post met f 1700 te verlagen omdat hy alleen de instrumentale klasse 4er muziekschool boven de Waag wil vestigen hy acht een som van f 800 daarvoor voldoende De heer van Galen wenschte nog verder te gaan en het bedrag van 1 2 J I0 voor inrichting der bovenverdieping van de Waag te doen vorvallon Dit werd evenwel niet ondersteund De heer Herman geloofde niet dat het te doen was voor de som door den heer Straater De heor de Lang vroeg den Voorzitter of er aan deskundigen wel inlichtingen zyn gevraagd om daar die twee klassen der Muziekschool te vestigen hy geloofde dat het bezwaariyiT zon gaan daar de een den ander zou hinderen De Voorzitter deelde mede dat B en W de Commissie van toezicht over de Muziekschool hadden geraadpleegd en die daartegen geen bezwaar had De heer Straater geloofde dat zoolang er houten bindten tusschen die lokalen zyn het geluid toch zou doordringen Het voorstel Straater wordt in stemming gebracht en aangenomen met 9 togen 8 st Voor stemmen de hh Vingerling Donker van de Velde Straater Jaspers Lager Krook Dessing en van Galen Tegen stemmen de hh Bellaart de Raadt Jager Herman van Goor de Lang Prince en van Iterson Volgn 102 104 worden daarop goedgekeurd Volgn 105 Dag en weekgelden der werklieden en bedienden in dienst der Gemeente mitsgaders verdere kosten der fabricage De heer vau Galen wenschte deze post met I 900 te verminderen daar hy het nog niet noodig oordeelde een plantsoenopzichter te benoemen De voorzitter deelde mede dat het afvoeren van dit bedrag slechts eeu tydelyke maatregel is De heer Straater wil inplaats van een plantsoenopzichter nog een plantsoenwerker aasschaffen Het voorstel van Galen wordt aangenomen met 14 tegen 3 stemmen die der hh Bellaart van Goor en de Raadt De post wordt daarop goedgekeurd Volgn 106 114 worden goedgekeurd Volgn 115 Belooning van de inspecteurs dienaars en verdere beambten van politie mitsgaders van de veldwachters f 11725 De heer Donker stelt voor nog twee agenten van politie 3e kl te benoemen daar de surveillance in de buitenwyken te wenschen overlaat De heer Herman ondersteunt het voorstelDonker hg hoopt dat die twee agenten nitslnitend voor de buitenwyken zullen zyn De Beer van Galen vroeg of de agenten hun vryen dag ook op Zondag kregen De Voorzitter drukte zyn spyt uit dat de heer van Galen die vraag niet voor den aanvang der vergadering had godaan dan had hy daarover eerst kunnen spreken De heer Vingerling hoopte dat de politieagenten zooveel mogelyk op Zondag vry zouden zyn De Voorzitter zeide dat als het kon hy ze allen op Zondag vry zou willen geven De heer van de Velde hoopte niet dat die twee agenten alleen voor de buitenwyken zonden worden aangesteld maar ook voor de overige straten De heer Herman vroeg geen privilegie voor zyn buitenwyk Volgn 11 i wordt zouder hoofdelyke stemming goedgekeurd met verhooging van f 1100 Volgn 116 119 worden goedgekeurd Volgn 120 Onderhoud der lantaarns en verdere kosten der verlichting f 32 50 De heer van Iterson klaagde dat het licht tegenwoordig zoo slecht is men is verplicht gloeikonsjes to nemen en die worden ook hoe langer hoc slechter De Voorzitter deelde mede dat het naar hem voorkwam het licht niet zoo slecht was De heer van Iterson zie dan het licht in de raadszaal wy zyn hier met twintig dos de twee man 1 licht en nu kan men niet zien De heer van Galon Ik wensch den heer van Iterson niet alleen te laten staan de laatste weken is het licht bepaald slecht De heer Straater deelde mede dat hein was medegedeeld dat by de gasfabricage tegenwoordig kolen gebruikt worden die wel goed voor kookgas zyn en veel hitte afgeven maar niet goed voor lichtgas De hoer Bellaart deelde mede dat hy wat verder op do Varkenmarkt woonde dan de heer van Jalen maar dat hot licht by hem goed was De heer Vingerling vroeg den voorzitter of er onderhandeld werd over de verlichting van de Kleikade De Voorzitter zeide daarop dat hy den heer Vingerling den weg had aangewezen om tot dat doel te geraken Volgn 120 1 23 worden goedgekeurd Volgn 124 Kosten der Weerbaarheid f 50 De heer Donker stelde voor dien post te doen vervallen dit werd niet ondersteund Volgn 124 126 werden ongewyzigd goedgekeurd De Voorzitter schorstte daarop de vergadering tot des avonds 8 uur Wordt vervolgd sa Oe uitgebreidste collectie in Nouveautés en PARAPLUIES f g vind men bij 2 1 m A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA W l elejfAooM S 3i Ueurs van Imslerdain Slotkrs 81 7 93 80 OCTOBER I Vikrs IDnLAlID Ueit Neet W 8 IVa t U dito dito ditc 8 93i dito dito dito 3 93 lioliaaa Ulil Gouill 1881 98 4 lOOV iTALlLlnaehr fiog 1861 81 5 96 L OosTIHl Obl in papier 1868 6 83 V dito in xilverl8e8 6 8U PoBTUQAL Obl mut coupon 8 8 dilo ticket 8 84 ii ailBl Allo Obl Binneal 1894 4 65 dito Oeoona 1880 4 96 adilo bij Rotha 1889 4 96 V tdito bg Hop 1889 90 4 961 dito ia goud leen 1883 6 57 dito dito dito 1884 6 101 BPASja Per et aohuld 1881 4 57V Tuallil Qepr OouY Iceo 1890 4 99 Goc teeoing aeria D 28 ia Oeo leanin aerle C 88 ZoiD Apa Hep r oblg 1898 6 Kliloo Obl BuiLSob 18B0 6 100 VWEZniLA Obl 4 oiilwp 1881 k4l aAWTiaDAll Obligatieu 18t6 8 90 BoniaDAM Stoil leeu 1894 3 91 NlD N Afr U inde ai aanj 9 aArend b Tnb Hg Certile leo 641 DeliHaaUuihappy dito 436 188 110 90 99 114 10 884 886I Arn HyMtheekb paodbr 47 Cult MoCderVoratenl aaod 66 a Or lUpolbf ekb paodbr 4 i 108 KederlJódarbe baak aand 1 804 Ned H delraaatiob tlilo 154 N W fc ae llyp b pandbr 8 16 Rott üy otheekb paodl r 4 Utr Hypoiheelb dito 4 OoniNR OjatHoog bank aand Bdbl Hypotheekbank pandb 6 Amuika Squt bypoth paO lb 4 Mai L ft Pr Lion rerl NiD Holl U 8poür Hij aand Hy tot Kipi 1 9t Spw aaad Kei Ibd Spoorvegm aand Ntd Zuid Afr Bpm aaad 6 100 66 l l a 97V I 98 looS z 100 t IK 1417 58 105 74 78V 104 ST 251 16 99 63 160 810 108 lOf 99 1 100 117 117V 101 34 Bi dito dito dito 1S dilo 6 ITAUI Spoorirl 1887 89 AEobl 8Zuid lul Spwmü A H obl 3 POLKN Waraobau Weeneo aand auai Gr Kasa Spw Uy obl 4 Baltisebe dito aan l Faatowa dito aand 5 Ivaog Dotabr Hito aaad 6 ICurak Cb Afov Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AHaaiKA U Qt l ae 8p Mi old 6 Cbict North W pr C T aaol ilit i dito Wia 81 Hater obl 7 I Denver k Rio Gr Spu eert r a Uliooia Central obl in goud 4 Louiar fc Ka hrilU CorI v aand Uexi ü N Spv M lebvp o 6 Miae Kanra T 4pCt preKaantl M York Oulaa o It Weal aand Pona dto Ohio oblig 6Oregon Calif Ie hyp in goud 5 8t Paul Minn k Hanit ob On Pan Hoofigo eb ig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 Canada Oan South Chert v aant Vin o Rail fc Na Ie h d e O Am lerd Omnibn Hij aand Rottord Tramwu Hania and Nlu Stad Amatorilam aand I Hlad Bo turdam aan l 3 BlLOlE Slad Anticerpen 1887 8 Sad Bruaaal 1886 8 Hom TheisaBi gu IrO elKh 4 OjBTim Staataleenig 1860 5 K K Onsl B Cr 1880 8 SpANjr SUd Madrid 8 1168 NlD Vi r B j A yb Spool oort UANTELS COSTUMES Zoowel voor Barnes als Kinderen Blouscn JaponsltiiTeii PelterUeo in groote verscheid billyke pryzen 0 SAMSOM Rechtszaken Mr TroelKtra heeft caHSHtie aaiigeteekend logen het arroKt van liet gerecbtshof dat liem veroordeelde tot ecu maand gevangenisstraf wegens smaad Veemarkt te Rotterdam Üins laj 31 Uctüber 1899 I Vette Os jen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kw iliteit 33 ae kwaliteit 28 je kwaliteit 25 cent iier huif Rilo Nlagere Ossen Melkvee en Vaarkoeïcn veel i angevoerü Vette Kalveren redelijke aanvoer ie kwaliteit aS ae kw 26 3e kw 2a cent per half Kilo Stieren en Graskaiveren redelijk aangevoerd De handel was in ie kwal vet Vet en Melkvee duur mindere Hoorttin mager Vee tniaï minder m prijs vette Kalveren inindnr m priji Stieren en Iraskalveren prijshoudend Afloop der Openbare Vepkooping van Oaroerend 003deren AKIiOOP VEILING yi OOT Notaris V Kortiiu Orooglet ver Perc 1 Huis en erf ht de Irabetbstraat te Üouda Q 2t 9 1 C Jonker VMor I 4200 Perc 2 10 Dubbel Woonhuis en Jrond in de Boelekadc te U Si ia wyk H no 52 k A Brakel voor 26 Perc 1 1 Huis en erf in de BooingaardHtraat R U no 31 k B W v d Pavoordt v f 7 M Perc 12 Huis en erf aan de Bogen te iouda O no Ui k A de Weger voor f 1600 VKHSCHEIDKNHKII Toen prinsf H Heinrich vun Pruisen gedurende baar verblijf in China aan de keizerinweduwe zou worden voorgesteld werd bekend gemaakt dat de keizerin eenltostbaar parelsnoer zou geven aan de prinses Maar deze beeft dit niet ontvangen en wel naar men verhaalt om de volgende reden In China wordt de ouderdom hoog geëerd en men achtte bet ongepast dat de keizerin de veel jongere prinses anders dan zittende ontvangen zou Maar de Dtiitschers wilden zich niet voegen naar dat gebruik Er werd hang over onderhandeld tot eindelgk de keizerin den Duitscben gezant liet roepen en hem ongeveer zei Als de prinses erin berust dat Ik blijf zitten dan krggt zg de parelen maar als ik moet opstaan dan krQgt zÜ ze niet De keizerin moest opstaan en de prinaes ontving in plaats van het kostbare parelsnoer een zeer gewonen houten wanier ten geschenke ADVERTBNTIEW TE HUUE TERSTOND OF LATEE een BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL 622