Goudsche Courant, donderdag 2 november 1899

Donderdag 2 November 1809 No 8033 38s e Jaargang tiet fortuin aanbrengend Aanbod mr Een groote fraaie partü Zilverwerlien Cadeau Voor 36 000 aangekocht i In 1900 gratis reiaen en vorblUven nair de Pariische Were Idtonuit de Kon labr der flrma v KEMPEN Zi te Voorschoten toonatel ïing Ztehier onze i roote Najaars Exploitatia Een groote kolohsale prachtige partij l e te boeken v in ile gevienlstc Auteur werken on allerlei gebied voor sleohtS Een RUlden per nummer Bij elk Nr ontvangt men grati 1 lot in de uitloting van een Sene Zilverwerken Instaande uit Zilveren Theeservies t tui met U Zilveren Lepels en vorken tStui met 6 Zilveren Upels en Vorken étm met l Zaveren Theelepels cHiii Apret Diner van elk dezer voorwerpen zijn door ons VOOr ƒ 2350 waarde aangekocht Vilf btuks om gratis uit te loten onder de kooi ers van dit aanbod in B Seritin elk van 5OOO nummers terwijl wij bovcnrlien voor de koopers besicbikbaar stellen 6 reizen naar Parijs ter waarde elk van ƒ lllü al oo ƒ 00 MT Zilverwerken Jadeau M In t i eheel alzoo Cadeau voor t 2850 1H Gratis Reizen Parijs m Voorwaarden Elk Nr uit dit prachtige aanbod kost slechts Een Gulden Bij elk Nt ontvangt men gratis een lot in de uitloting van een Serie Zilverwerk en een gratis lot in de loewtj iing van S gratis reizen naar Parijs Desverlangd wordt voor iedere reis 100 m contanten gegeven De uitlotinj en Zilverwerk hebbon plaat s tolkens zoodra een Serie van 3000 Mrs vol is Die van de Rratis reizen naar Parijs in den loop van het eerste halfjaar 1 0 Bij 10 xNrs ontvangt men 28 gratis loten De zendingen ge hieden franco na ontvanK t van postwissel I r Viwr slechts Een gulden jier nummer M Bij elk nummer 8 loten Bij 10 Nummers 28 gratia loten mimm lyieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken € relefoon Ko 89 De Htgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VI IF CEJNTEN lelefoon n N9 A D V E U T E N T I E N worden ge laatst van 1 6 regpl 4 50 Centen iedere regel meer III Centen Cïroote letters worden berekend naar plaatsi imte Inzending vaiji Advertentiën tot 1 uur des luidd n nn f r te enden nostwissel benevens de iverlauRtle nummers en men ontvangt boeken en loten tranco thuis rORTÜIN AANBOD He Teen Sg practag aa sl echts ƒ 1 per Nr en bij elk Nr i grati loten B j Cehr E M COHEN te Arnh m en N esen GEVRAAG op het Atelier van U SAMSOIM tegen flink salaris 7 8 G SAMAROW De geheimen van Parijs en Berlijn Uiterst interessante geschiedenissen Elegante roman 3 deelen Vroeger t 5 t o 9 10 STRAUSS liet leven van Jezus voor het volk bew rkt 2 groote zware decien Vroeger f 7 90 ANCOURT Elementair Teeken Onder wijs voor huis en zelfondorricht 21 groot folio platon met tekst Vroeger f 2 50 LVELL De Geologische bewijzen voorde oudheid van het menschehjk geslacht doorT C Winkler niet grav Vroeger f 7 80 WALTER SCOTT S werken Ed Ed 9 30 3 3 3334 Fraaie geïllustreerde uitgave bewerkt door Gerard Keller 83 Ivanhoe gedl Ed 14 De bruid van Lammermoor geill 35 Waverïey geill Ed s6 De Oudhoidkenner geill Kd 7fcl Robbert Roodhaar geill Ed aS O Het hart van Mid I thian geill Guy Mannering geill Ed De verloofde geill Ed De Talisman geÜl Ed 0e oude pelgnni geill Ed J Auna van Geioratein geill tA Het Kasteel Kenilworth geill Ed Het schoone meisje van Perth geill Ed De Zeeroover geill Ed Quentin Durwart geill Ed C E v KOETSVELD De Oudejaarsavond 39 40 41 Cv SCHMID Kinderboeken als De Paascheicren Lodewijk de Kerstavond het Huzarenkind Eichenfels 12 deelen der meest aangename boeiende leerzame edelste Kinderboeken vol gekleurde jilaten alle 1 2 dln te zamen slechts t 3 HOCKING Haar Benny ieillustreerdeuitgave Fraai Kinderboek SU ITNER Diep Innerlijk Roman vr f 2 40 46 47 DAUN Ebroin Roman 2 deelen 53 SAMAROW Een bruid op keur Humoristische roman vroeger f 1 90 91 j HABBERTON Florences viertal Novellen 94 95 AMYNTOR Van letter löt geest Roman uit onze dagen 2 dln Vroeger t 5 90 98 I EON DE TINSEAU Op den drempel van ftet klooster 09 ZOLA DREYFUS Het geheele belangrijke proces zeer uitvoerig 14 afleveringen met 5 keuHge portretten op carton waarde t 6 40 00 101 102 DUMAS IJe Iraaf de Monte Christo Volledige uitgave geheel compleet en Het Atelier Studio is liet beêle adres voor VertcrootlnKeu eii neiirodiietlewerk Aaubeveleud Fl Kingel 582 P ï 1 WA LS Zenuw PR Maagflijders wordt il overtuiging als een werkelgke hulp in den nood het boek naubevolen N ontvangst van adroi per briefkaart wordt dit toekjo franco per poat toegesonden door BLOKPOBta BoekU ZaUV ommel Fiore della Neva Romans vertellingen novellen gedichten enz vroeger t 5 169 DICKENS In Londen an Parijs 2 deelen 175 DE NEGEUHUT Volledige uitgave met 70 platen bewerking van C M Mensing 183 ADEL LIJSTEN van lamihen en personen wier titels of adeldom op de registers van den hoogen raad van adel zijn ingeschreven met bijlagen 185 MOEDEH DE GANS Vertellingen van Moeder de Gans mét 48 pbten naar G Doré 9 dln 199 A FIER80N Intimis 6e druk 211 212 DICKENS Kleine Dora 3 deelen 216 217 218 219 9ALVERDA LEKOy Kennis der Natuur groot handboek 2 flinke deelen met 800 platen vroeger f 12 50 STINDE s werken De familie Buhhholz Ü4 Dr familie Buchholz Vervolg en slot 230 p Mbvrouw Wilhelmtna Buchholz 5 De familie Buchholz in Itahe Mevr VVdhelmina Buchholz gedenkr J schriften De Katjes Humoristische novellen rJ De liederdichter Roman Pietjes verloving Woudnovellen 238 DE KLEINE LORD naar het Engelsch van Burnet vol platen 255 FINDEli Groot Leerboek der Vrijmetselarij geest en vor 262 AGATHA Novellen en vertellingen voor meines fraaie bundel met platen in prachtband 265 VAN REES Letjes eenige vriend met platen in prachtband ftEUTER 8 Werken Geïllustreerde fraai Uitgave 366 267 268 Mijne leerjaren op het land Gedroogde kruiden met 70 platen 3 fl leelen versierd met 150 groote prachtige platen 4 gr tiiiike imperiaal deel m duidel letter vr f 17 50 104 XSCHOKKE Stichtelijke uren Met groote letter gedrukt 105 106 107 108 BILDERDlJK s Dichtwerken Editie v Vloten 4 flinke deHen Geheel nieuwe uitgave Deze editie is op eenige stukken na de volledige Bilderdijk iio 8WARTH Een erfoom roman Vr f3 25 nSARLITT B werken Fraaie ge illustreerde uitgave Bewerking van Gerard Keller en Kits van Heyningen 3114 I S116 117 Gouil Elsje in prachtband De tweede vrouw in prachtband Het Uilenhnis in hrachtb De vrouw met de karbonkelsteenen in prachtband In den Schilliiigshoff in prachtb In het huis van den handelsraad in 231 232 233 E t 236 prachtband Rijksgravin Gisela m prachtb Heideprinsesje in prachtb 121 Geheim Ier oude jufi rouw in prachtb 122 De meid van den schout en Thürin ger vertelhngen in prachtb 123 124 DE WAPENS NEERGELEGD van Bertha van Suttner 2 deelen Vr f 5 125 126 RINALDO RINAEDINI De overste der roovers Homant historische geschiedenis uit de i8e eeuw 2 deelen Vroeger f 7 90 V LENNEP s werken 133 134 35 36 137 138 139 140 142 143 Üe pleegzoon in prachtband Ferd Huyck in prachtb De Roos van Dekama in prachtb Elisabeth Musch in prachtb Novellen in prachtb Vertellingen m prachtb Mecklenburg s Montecchi en Capuletti oi de reis naar Kon tantinopel met platen Rommelzoo geïllustreerde editieHanne Nute en de kleine Poedel Twee vroolijke geschiedenissen Uitden Franschen tijd en hoe ik ann eenW vrouw kwam fïj Zijn doorluehtigheidje geill editie De reivnaar Belgid geill edite Herinneringen uit mijne gevangenissen BROUGHTON Doctor Cupido flinkegroote deelen Vroeger f 5 90 ayy Werkelijk weduwnaar Een zeer 269 141 Ox m voorouders in 3 prachtb 144 KUiasje Zevenster in 3 prachtb CRËMËR s werken 370 271 272 Dokter Helmond in prachtb Betuwsche Novellen in prachtb W Overbetuwsche Novellen in prachtb 5J Daniel Sils in prachtb j Hanne de Freule in prachtb J50 Lelie van s Hage jn prachtb 151 Tooneelspelers in prachtb 152 Emma lierthol4 en in prachtb 153 1541 Anna ooze in prachtb Kt 1 6 Novellen en Vertellingen m 2 pra ihtb 166 GOEVERNEUR s OUDE HUISVRIEND Gemengde lectuur voor iedereen hoofdredactie Iiulieii gij niet wilt hocston gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiveü BorstliQuig Extract i iia iii uit de Koninklijke Stoomlabriek De Honingbloeui van II 1 VA l SCHAIK Co üenllaafir llolbOTififfi SCHAIK 8CHAIK SCHAIK SCBAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCtlAlK ft Co 8 MeliaathO is hat beste middel der wereld VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN ft CO 8 MellanthO geueest Kinkhoest CO B Meliintlie geneest üoowol oud nli jong CO S nellanthe m g in geen Imisgezin oulbrotBn CO S Meliantha staat voortdurend onder Solioikuwlig toeziohl ft Co S M6llanth6 helpt onherroepelijk Co 8 Melianthe i bekroond nut Ëerediplomss Co 8 Meliautha is bekroond mot Goud Co 8 Mei antllO i bekroond met Zdver ft CO 8 MeUantha verkrij banr in nuoon van 40 CU TO CU eu ft bij J Th tokken Bofiroop B V WIJK Oudeumlir M KOLKMAN Waddifixneet i BOLLMAN Bodegraven PiN K8E Nieuxeerherk a d IJ te l W 1 VAK DAM Haattredit A N vanZBSSEN Sthoonhoien Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MlEBl ES Kleiweg E 100 Gouda K H ïiN MILÜ Veeratal B 126 te fauda A BOUMAN Moordfkt ZUIDER HYPOTHEEKBANK geeeiUgd te BlIEDA Haa sch pp5llik KapiU l EcD MllUocn Gulden waarop 10 pCI gestorl Geheel geplaaUt Directeuren Mr H H VAN MAA8DIJK en E J M DE BROUN Do Bank verstrekt oor as e Urmijuen gelde on er Eerste Hyp othj r ve rband op Huizen eu Lauderijen tegen matige rente nAer f SH i l I b ibereke Uni va dmlnMratiekoaten en geeft 1 en 4 p t P Ret nit in stnkken van 1000 500 en 100 interest 1 ƒ Jf Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank oomede te Gotoa b de Firina MONTIJN DORTLAND mooie roman Vroeger f 2 50 278 ANDRIESSEN Columbus ontdekker van Amerika Met 4 fraaie gekleurde platen VAN BUREN SCHEELE Keurgodenkwaardigheden uit geach Ned Oost en West Indie Met 4 fraai gekleurde platen D r a p e r Geschiedenis der worstelingtusschen godsdienst en wetenschap bew doorMr Aubrecht Vroeger f 3 90 283 Thackeray Het ploertenboek 284 285 De New Comes 2 deelen 286 87 üe Virginiers 2 deelen 288 289 De lotgevallen van FÜips r dln 290 29i Arthur Pendennis 2 deelen 297 Loosjes Maurits Lijnslager Volledige uitgave 3 dln 298 299 300 H a m e r 11 n g Aspasia 3 dln V Oeger f8 75 Interessante roman 302 Liederen Albums met 96 gecatige vroolijke en zeer geliefkoosde voordrachten coupletten comique scène s duetten gezelschaps liederen en alle met muziek 2 dln 3 5 3j6 3i7 3i8 BOUWKUNDl H PLAATATLAS Ontwerpen van allerlei wonmgen huizen kerken scholen enz groot folio platen in porteteuille 334 335 33 JI fMANS De Schaapherder Groote volledige Iraaie geïllustreerde uitgpve met groote artistieke platen Vroeger f ï6 80 337 338 339 OLTMANS Het slot Loevestijn Het huis van het Zeewijf Gertrude en nog acht anderf Novellen 11 Werken met origineelc groote platen Vroeger f 27 80 3 3 364 3Ö5 EU L SUE De wandelende food volledige uitgave in 5 dln Vroetf t 17 90 366 367 368 EUG SUE Martyn de Vondeling Voll editie tn 5 dln Vroeger f1975 369 370 371 VICTOR HUGO be ellendigen Beroemde soria e roman in 5 dln Vr f 28 75 373 Dr Sthaepman Napoleon Gedicht in fraaien prachtband 374 375 376 Oosterzee Het jaar des heils 379 Pier son Schoonheden Levenswijsheid en Kunstgeschiedenis 3 voorlei ingen 403 mr V Houten De leer van lïouddha bewerkt met aanteekeningen door Subhadra Hhikschoe en mr v Houten 2e druk PAJRXJra 413 414 415 416 417 JACOB CATS Volledige Werken met aanteekeningen Met circa 200 zeer fraaie platen 2 foHo dln De vorige editie van de Erven Tijl kotitte eire I 60 ORANDS MAOAJ8INS DU Frintemps NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons geïHustreerd modealbum voor het Whiierkeizoeii nög niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan IMJDLESJAIÜZOTAC Paris Hetzelve wordt dan omgaand griUls en franco toegezonden Bestellingen van al hancs vrij van alle kosten aan huis met 5 o verhooging Iteéxpeditie iianloor ie Itoïcndittl N 11 A SLEGT beveelt tioh aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood t9 cent de K O NIEUWE HAVEN 2 m f Bekroond op de Ihternationale Tentoonstelling van Bakkerjj Maalderij en Kook kunst te t Qravmhage met een diploma Vergald Zilveren Medaille öouDA Druk van A BRINKMAN Zs HuUenlaiidscl Overzicht Er is belangrijk nieuws nit den oorlog aan de Kaap Het Engeli che ministerie van oorlog heeft een telegram gekregen van generaal White gedagteekend Ladysmith 30 October Dat telegram houdt in De colonne door generaal White uitgezonden om stelling te nemen op een keuvel om den linkervleugel te beschermen is door een ramp getroUen Na aanzienlijke verliezen geleden te hebben moest ziJ zich overgeven De colonne bestond uit een bataljon lerscfae fnseliers een bataljon van het Gloucesterregiment en een batterij berggeschnt De gevangengenomen colonne bestond uit 42 olScieren en ongeveer 2000 man Generaal White voegt aan het bericht toe Ik alleen ben verantwoordelijk Destelling was onhoudbaar Generaal Bnller is Maandagavond aan de Kaap aangekomen ül hiJ daar aan wal zal gaan is de vraag Waarschijnlijk reist hij vooral na het ernstige nieuws uit Ladysmith door naar Natal Maar hiJ is nog zonder zijn leger dat in zijn geheel zeker niet in de eerste vier vijf weken te zijner beschikking zal wezen De oorlogsschepen te Durban kumien nog wel een landingsbrigade missen eu er zjju al troepen aangekomen maar daarmede zal de opperbevelhebber zich wel niet te diep het land in wagen nt De correspondent van de Times te Ladysmith geelt uitvoerige berichten over de zoogenaamde verkenning onder bevel van French ondernomen welke hij medemaakte evenals dr Jameson en Sir John Willoughby Er blpt vobmamel k uit dat de terugtocht der Engelschen s middags eeuigszins verwarder was en allicht met grooter verliezen gepaard ging dan de gecensureerde offlcicele berichten erkennen Wat tot dien terugtocht eigenlek aanleiding gaf bleef volgens den correspondent onopgehelderd ofschoon hiJ laat doorschemeren dat het op hol raken van de muilezels eeuer batterij op de Britsche linkerflank er toe bijdroeg De oorrespondent was toen hij seinde blijkbaar nog onkundig van de ramp die deze colonne van den linkervleugel getroffen heeft Wel bljkt dat die Engelsche troepen op zonderlinge wijze door het noodlot beproefd worden ze behoorden tot de lersche Fuseliers en het Gloucesterregiment die zich biJ Glencoe en Elandslaagte onderscheidden en nu uitgezondeiv waren om FEVILLEJOX HET TESTAMENT Vrij naar het Engelsch DOOR W NUTTERS 4 lik dacht dat het een waanzinnige streek was zeide hij terwijl hij het bewuste document weder in de lade borg imaar nu begin ik te vreezen dat er iets niiadadigs in schuilt Hierop blies hij de kaars uit trok een groote overjas aan en begaf zich in de richting van Cavendish Square waar zoovele doctoren wonon en waar ook zijn vriend de beroemde Dr Lanyon zijn woning had Zoo een er iets van weten kan dan is het Linyon had hij gedacht De bescheiden huisknecht herkende hem terstond en heette hem welkom hij behoefde niet te wachten doch werd onmiddellijk in de eetzaal gebracht waar Dr Lanyon een glas wijn zat te drinken Deze was een hartelijk gezond en krachtig uitziend heer met sneeuwwit haar en een beslist rondborstig voorkomen Toen hij Mr Utterson zag binnenkomen sprong hij overeind en verwelkomde hem met beide handen Want zij waren oude vrienden school en academie kameraden beiden geëerd door elkeen en die veel genoegen in elkanders bijsijn vonden de battery reeds door de Boeren vermeesterd te heroveren De ramp die White te Ladysmith getroffen heeft wekt te Londen enorme opschudding De Kafferraarkt daalt sterk De te Kaapstad aangekomen opperbevelhebber Huiler aanvaart geen prettige erfenis Sommige avondbladen beginnen met te erkennen dat deze catastrophe invloed moet oefenen op den geheelen veldtocht ofschoon zij White s ridderlijk prijzen die den omvang van de ramp erkennende do capituleerende troepen verschoont en de geheele verantwoordelijkheid alleen wenscht te dragen Onder de 2000 man die bij Ladysmith gecapituleerd hebben bevinden zich de majoor van den staf Adye luitenant kolonel Carleto i de majoors Kincaid Humphery Oapeleure Wallace do majoor der artillerie Dayant do regimentskapelaan van de lersche Fuseliers de correspondent van de Standard Hyde Sommige bladen beginnen de ontruiming van de onhoudbare stellingen van White te Ladysmith te bepleiten maar de Westminster Gazette bestrpt krachtig het advies om Bulier on do versterkingen naar Natal te zenden Het blad wil het veldtochtsplan aldus wijzigen dat Bnller zoo spoedig mogelijk een expeditie uit de Kaapkolonie naar Bloemfontein organiseert dat zou Jonbert dwingen de krachten der Boeren in Natal te verdeelen teneinde het zuiden van den OranjeVr staat te verdedigen De Duitsche Keizer heeft eens het gevleugelde woord gesproken dat Duitschlands toekomst op zee ligt Daarom zou hij niet rusten vóór hiJ Duitschland een vloot heeft bezorgd waarmede het die toekomst gerust tegemoet kan gaan Edoch men mag benieuwd zijn of de meerderheid van den Rijksdag het nieuwe plan dat nu weer is uitgebroed zal helpen verwezenlpen dan wel of zij hem in dit verlangen als zooveel andere zal dwarsboomen Wat er van het nieuwe plan reeds verluidde door de meSdeelingen in de Norddeutsche wijst er op dat de Keizer niets meer of minder wil dan de sterkte der Duitsche marine verdubbelen 1 De kern van de lange redeneering in het offlcieuse blad is deze Bij de vlootwet zj n bepaalde credieten toegestaan voor het bonwen van 18 groote schepen gedurende zes jaar Deze credieten bljjken te klein sta ons dus toe om elk jaar 3 groote schepen op stapel te kunnen zetten En laten wij ook nadat het sexennaat van de vlootwet verstreken is nog tot 1917 elk jaar 3 groote schepen bouwen om zoodoende de zeemacht Na over allerlei zaken te hebben gesproken bracht de advocaat het gesprek op het onderwerp dat hem zoo onaangenaam bezig hield Ik veronderstel Lanyon zeide hy dat gij en ik wel de twee oudste vrienden van Henry Jekyll zullen zyn f nik wenschte dat de vrienden jonger waren antwoordde Dr Lanyon hoofdschuddend en ik veronderstel ook dat het zoo is Maar wa bedoelt ge Ik zie hem zelden meer Inderdaad P hernam Utterson lik dacht dat gij zeer intiem met elkander waart tDat waren we was het antwoord maar het is reeds meer dan tien jaren geleden dat Henry Jekyll mij te geheimzinnig werd Zijn geest begon te verminderen en hoewel ik nog steeds wegens onze oude vriendschap belang m hem blijf stellen heb ik den man slechts zelden meer gezien Zulke onwetenschappelijke jrpraatjes voegde de dokter er plotseling zeer rood wordend bij zouden zelfs Damon en Pythias gescheiden hebben Deze opwelling van toorn trok oogenblikkelijk Utierson s aandacht Zij verschilden slechts in een punt van wetenschap dacht hy en daar hij op wetenschappelijk gebied slechts in overdrachtelijken zin hartstochtelijk was voegde hij er on middellijk bij als het niets ergers is Hij liet zijn vriend tot kalmte komen en opperde toen de vraag waarvoor hij eigenlijk gekomen was Hebt ge ooit een protégé van hem zekeren Hyde ontmoet F vroeg hij Hyde herhaalde Lanyon Neen Nooit van gehoord In mijn tijd niet verder uit te breiden en te versterken Eeker van belang is het oordeel der Germtnia het hoofdorgaan van de Centrumsparty die in den Rijksdag den doorslag geeft Dat nieuwe vlootplan bezorgt ons een onbeschrijflijke verrassing Hot beoogt nipts meer en niets minder dan een verdubbeling van onze oorlogs marine daarbij nog en vermeerdering der kruisers in liet buitenland en nog wel onder gelijktijdige aankondiging eener verhooging der bouwkosten van 60 op 86 millioen En dat na de besliste verklaring twee jaar geleden door de Regèerlng afgelegd dat zjj evenals de Rijksdag zjcli dopr de vlootwet gebonden rekende I Wy zyn aan onverwachte zwenkingen reeds gewoon geworden maar een dergeiyke manoeuvre gaat vooral ook na al hetgeen in de laatste dagen over vloot quaestie te berde is gebracht alle begrip te boven Wil de Regeering dan met allo geweld een ernstig conflict uitlokken En heeft de Bondsraad aan dit nieuwe plan zjn goedkeuring gehecht f De National Zeitung is van meoning Jat de Engelsche regeering wat luchtig heenstapt j ver de flnancieele kwestie en trekt haar belofte dat hot plan ten uitvoer gelegd kan worden zonder nieuwe belastingen sterk in twyfel De Vossische Zeitung schryft Het nieuwe plan strekt zich uit tot 1917 Wat zal de regoeriüg van 1901 of 1903 beletten ook weer nieuwe eischen te gaan stellen buiten dit plan om F Soms do olmstandigheid dat de regeering van thans zich gebonden hoeft P En dan herinneren Jvij ons noch dat het gerucht dat de heer ijirpitz een vlootplan had uitgewerkt den 12ijen September 1896 in do Reichs Anzeigor onwaar werd genoemd De ryksregeering dacht er niet aan aan de volksvertegenwoordiging een vèr strekkend plan of een bijzondere vlootwet voor te leggen die door de niet te voorziene verdere ontwikkeling der tyden binnen een korte tydsruimte waardeloos zou kunnen worden Aan de plechtige verklaringen van de regeering zóo bestoot de Reichs Anzeiger moest by net Duitsche volk en de vaderlandslievend gezinde pers een grooter waarde gehecht worden dan aan de ongegronde beweringen over plannen waarvan het eind niet te zien i en waaraan toonaangevende kringen vreemd zyn Weinige maanden later was de heer Tirpitz staatssecretaris Toen kwam de vlootwet voor zes jaren ofschoon de ryksregeering in de Reiohs Anzeiger verzekerd had niet van de gewoonte om de middelen voor de zeemacht by de begrooting te vragen te Dit was het resultaat van zijn onderzoek waarmede de advocaat zich op zijn bed legde w iarophij zich slapeloos omwentelde tot dat de dag reedslang was aangebroken Het was een nacht waarin hem zijn gedachten f een rust Ueten doch zich onophoudelijk metuistere vragen bezig hielden Het sloeg reeds zes uur op den nabijzijnden kerktoren en nog altyd lag hij over het geheimzmnig raadsel te tobben Vroeger had hem alléén de intellectueele zijde er van getroffen nu echter was zijn verbeelding kracht opgewekt en nis het ware er door geketend en terwijl hij thans inde donkere kamer zijn geest afmatte kwam het v erhaal van Mr Enfield hem levendig voor den geelt Hij zag de door vele lampen verlichte straat in een afgelegen gedeelte der stad een man die s nel voortliep een kind dat uit het huis van een dpkter kwam aanloopen dat kind viel en die mpnschelijke hyeana trapte op het kind en ging verder zonder zich om het gegil van het kleine mei e te bekommeren En dan weder zag hij een kamer in een rijk huis waar zijn vriend lag te slapen en lachte in zyn droom Plotseling werd de deur dier kamer geopend de bedgordijnen weg geschoven de slaper gewekt en daar stond een vreemdsoortig wezen met reuzenkracht begaafd aan zijn zijde en hij moest opstaan en zyn laatste gebed doen Ifet wezen dat in beide gevallen de hoofdrol vervulde vervolgde den advocaat dien ganschpn nacht en moclit hij somwijlen even insluimeren dan zag hij het nog meer steelsgewijze door hui zen sluipen waarvan alle bewoners in slaap wa zullen afwyken eu ook geen bijzondere vlootwet to zullen maken En thans kondigt de regeering do uitbreiding van dit plan aan En binnen anderhalf jaar zegt men weer Wordt vervolgd Daartegen wordt ingebracht dat het nieuwe vlootplan hetwelk voorloopig geen wetsontwerp maar alloen het program van het rjksniinisterie van marine is vóór de openbaarmaking door de Duitsche bondavorsten is goedgekeurd Kr zyn belangryke beslissingen genomen door de Franschc Senaatscommissie van instructie in de komplotzaak Op voorstel van president Bórenger heelt de commissie met algemoene stemmen besloten dat er gewysde chose jugée bestond ten aanzien van Déroulède s aanslag op de Republiek begaan op den dag van Fanre s begrafenis toen hy op de Place de la Nation hot paard van Rogot by den teugel greep Zooaïs men zich liorinnort hebben de gezworenen der Seine Déronlède deswege vrygesproken Hieruit volgt tevens dat Barlllier Ballière en Jules Gnérin niet wegens aanslag vervolgd kunnen worden on uit dien hoofde van rechtsvervolging zyn ontslagen Maar de commissie besloot met 7 togen 2 stemmen Dèroulède en de andere drie wegens komplot naar de terechtzitting van den Senaat als hooggerechtlAof te verwyien De commissie zet baar vergadering voort men denkt dat do vijftien verdachten tegen welke het O M de aanklacht in stand hoeft geliouden voor den Senaat zullen terechtstaan Veisiireide Beriolilen FUANKKIJK Een lid van den gemeenteraad van Purys heeft een van zyn medeleden beschuldigd van het in omloop brengen van een wissel van 70 00Ö francs waaronder hy oen valsche handteekening had geplaatst De beschuldigde heeft bekend Max Rógia de bernchte anti semiet is door de rechtbank te Algiers hy verstek ver oordeeld tot 1 maand gevangenisstraf wegens bedreiging tegen de politie DurrscHLAND In den toestand van den Saksischen troonopvolger prins Friedrich August die by een val van het paard op de jacht oen schedelbreuk bekwam is eenige verbetering merkbaar Keizer Wilhelm heeft besloten dat de meest ren of zich hoe langer zoo sneller voortbewegen tot duizelingwekkend toe door grootere doolhoven van verlichte wijken terwijl hij op eiken hoek van een straat een kind vertrapte En toch had dit wezen een gelaat waaraan hij het ooit zou kunnen herkennen zelfs in zijne droomen had het geen aangezicht of een dat voor zijn oogen versmolt en daardoor te meer werd de advocaat door een buitengewone en onwederstaanbare nieuwsgiengheid bevangen om de wezen trekkert van den werkelijken Mr Hyde te leeren kennen Indien hij hem slecht i éénmaal kon zien dacht hij dat het geheimzinnige in deze zaak zich wel zoude ophelderen en miaschien geheel zoude verdwijnen zooals dit gewoonlijk met raadselachtige zaken het geval is nadat men ze goed onderzocht l ftDan zou hij zeker de reden vinden voor dff vreemdsoortige genegenheid van zijn vriend en den verhazingvvekkende inhoud van diens testament En ten laatste zou het dan toch nog een gelaat blijken te zijn dat gezien mocht worden waar hijnlijk wel niet fraai doch dat zich slechts behoefde te vertoonen om in het gemoed van den onbegrijpehjken Kiifield een blijvend gevoel van atkeer te verwekken Van af dien tijd begon Mr Utterson de deur van het huis te bewaken Des morgens voor zijn kantooruren en des namiddags na volbrachte bezigheden evenals des nachts kon men den rechtsgeleerde op zijn post vinden Als hij Mr Ilyde is had hij gedacht zal ik zijn spion zijn tf ordt vervolj A