Goudsche Courant, donderdag 2 november 1899

beschadigde standbeelden in de Siegesallee niet Beluic In het stoenkolenbekken van Seraing is gistermorgen onder de mijnwerkers een staking uitgebroken zjj eiachen loonsverhooging in verband met de stjjging der külenprjjzen Ill het geheel staken ongeveer OU arbeiders men verwacht dat de staking zich beden zal uitbreiden EaOELlKD Het hnwelijk tnsschen prinses Isabella eu prins Joan Van Orleans is gisteren in de ICatholieke kapel te Kingslon voltrokken IJc prinses van Wales haar dochter prinses Victoria leden van hot corps diplomatinnc on vele Franschen woonden de plechtigheid bjj Spasjb Een troep studenten die Zondag te öranada voor de Protestantsche kerk manifesteerden werd door de politie uiteengejaagd BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL TU BKÊttl HMMEH Zitting van Dinsdag 31 October De beraadslaging werd voortgezet over het voorstel Kuypcr tot vaststelling naast de Kpsverzokering bank van Jledrjjlsvereenigingen De Minister van Justitie zich voegende bj de bestrijding van den Ministor van Waterstaat betoogde dat by den dwangmaatregel dezer wet de positie van den werkgever anders is en hy zich aan de controle moet onderwerpen Z i heelt de voorsteller niet aangetoond dat de geiykheid voor de wet vryhoid van beweging toelaat Daarenboven is de arbitragecommissie strgdig met do Grondwet zoodat daarvoor reeds omwerking Doodig is Maar s Ministers voornaamste bezwaar is dat het amendement de rechten der arbeiders wüzigt door de willekeur van den Werkgever O m het huldigt een verschil in recht nit materieel en formeel oogpnnt De Minister concludeert dat het amendement geen oplossing brengt wel onrecht do bnrgoriyke procedure weer binnenhaalt en het doel niet bereikt De heer Vermeulen vraagt oj de mede1 werking van de regooring is te verwachten dan wel of zy het amendement onaannomeiyk acht Indien de Kamer het beginsel aanneemt zal de Regcering dan medewerken tot uitvoering van het denkbeeld of oordeelt zy de belangen volstrekt onvereenigbaar P Dit wil spr wel zeggen dat oenzydige behartiging der belangen van ééne klasse nimmer eene overwiiming van het socialisme kan zgn Wat het regoeringstelsel betreft herinnert hy dat de R K Gildenbond dit als schadelyk en onnoodig bezwarend voor de kleine nijverheid vooral ofkenrt Hy zal er voor stommen mits aan ernstige bezwaren wordt tegemoet gekomen Directe Spoorwegverbindingen met üULUA WInterdlenst 1899 1900 AangevaogeD 1 October TUd van Greenwich 7 10 7 88 8 19 door 7 87 7 34 7 41 6 80 7 10 I 8 48 8 18 u 08 OOllDA ROTTIBDAUWee leru 11 li 11 31 11 18 11 8 1 16 9 11 8 81 9 88 8 01 8 45 8 5J 8 60 9 C8 8 88 18 6 11 7 14 Oouda Moordreoht Kieu verkerk Oapelle RottontMU M RottordamD P Rotterdam B 1 1 07 1 14 1 18 9 88 9 45 5 40 8 30 7 38 AUaen doe Dinedegt i Alleen Ie en 8e kluae Ext fjbetalen f Op deie treinen lijn Zondig Hundig en Dinldig MndugMha retonrblljetten voor de 8e kl rerkrügbur tegen enkelen mektprüi ff HoUindiebe Spoor £ Bitn inpiilement kew i GOUDA Tioe 11 80 11 18 1 6 8 88 ll a7 18 38 1 05 3 40 11 18 1 89 2 1 4 0 1 49 1 6 1 t K M 8 08 r 1 09 1 3 11 4 09 4 94 Botterdam Beun Rotterdam D P Aotterdam M Capt lle Nieuwurkerk Uoordreoht Souda 7 1 8 40 3J j 8 08 8 14 930 9 38 Vkenltitief op dtn loop km niet gerekend worden ff HollindidM ipoor 6 16 S SS 4 45 4 04 s n 6 17 4 f 8 14 0 11 64 U OS 11 S4 l n6 L Extri lappltmi tbentji fin de Compegnu der Wigoni Liti 8 19 7 41 5 45 S 5 Alleen Ie en 9e klme extm betalen e r o U 1 A 1 E N H A A G viee 1 1 14 8 46 4 18 7 16 i 09 8 41 9 11 9 18 9 57 7 37 8 68 7 48 8 01 9 14 8 07 8 9 19 9 89 9 6 lo l 7 69 8 10 8 89 18 8 11 8 11 8 88 7 4 i 8 41 Oouda Sarenkuiun Moorkapello SoetertneorZegwaard Voorburg g HaKe 8 41 4 16 4 4 w aHage 416 03 7 05 7 10 7 U 8 S3 Voorburg 5 41 Zoelerm tf OJ ï eir6nh Mo 6 13 Boud 84 6 9 7 11 7 4 1 0 lO Hirmonikatrein illeen Ie en Se kim f 8 5 9 08 9 46 10 11 11 17 ll S 11 09 1 80 I 4E 3 00 4 00 4 E 4 5 80 6 11 7 41 7 8 9 48 10 19 j 10 17 186 4 61 6 18 9 49 lo ss 1 0 5 05 S 30 10 08 10 48 1 01 16 6 33 lO ll ny E 8 9 S5 10 18 10 4 11 U 19 08 U 87 1 1 8 14 8 97 t 7 6 01 i 17 6 00 6 0 8 10 fi 8 9 11 0 1il0 46f B eitn betalen ü Keiiigon Toor de lijn Brenkelen Amiterdim mocea ril Utna reilen O O U II A A MSTEKDAM rile eena 6 9 8 09 8 18 9 13 10 10 10 7 11 08 1 06 1 86 8 98 O 6 03 85 8 16 1 9 18 9 86 0 68 8 01 8 58 9 09 10 10 10 64 11 48 li 57 1 53 8 83 4 16 4 67 6 60 6 519 00 10 0 0 1010 0 1 46 Amit 0 8 1 V Oi 9 18 10 15 11 09 1 08 1 10 1 09 8 41 4 80 5 11 6 I5 9 18 10 8 10 95 10 84 11 00 B 9 40 U1 t 47 10 6 34 7 60 8 18 5 8 I 6 8 6 08 7 4 8 93 8 66 9 39 10 14 10 51 itoada Üudew Woard Utneki Utrefhl Woor lon Ouduv louda IvnilC 85 7 8 16 86 9 18 45 1 1 1 0 U 1 80 11 M 8 81 4 4 10 7 6 8 10 9 46 Uma W 6 43 6 50 7 36 8 10 8 O 9 81 10 00 11 80 19 6 IMO 9 19 10 00 10 84 I 9 tl 8 80 8 45 5 0 6 85 7 80 8 16 f OO 9 i 10 51 hoiicla 7 17 7 84 8 18 9 09 9 84 11 18 10 48 18 511 1 14 8 8 9 49 4 17 4 S8 6 47 7 6 8 14 9 1 11 10 j g J 8 49 9 90 10 16 10 88 I 1 3S 19 01 1 37 OS 3 0 3 9 4 48 6 38 6 1 6 5 7 53 10 88 11 51 11 87 1 91 7 1 1 1 46 185 48 7 8 9 98 9 1 10 9 11 10 18 11 11 51 1 9 3 40 8 68 4 48 10 6 10 7 11 7 51 8 16 10 0 lO H 11 10 6 11 8 55 7 3 8 81 6 1 6 S 1 8 14 8 30 7 0i 8 98 I IO 7 17 7 7 8 85 9 01 De heer Tydeman vindt dat naast de regoeringsstelsels plaats is voor een ander en juicht de strekking in hot voorstelKuyper top dat voor liera groote aantrekkelykheid bezit Hy had gehoopt op een meer verzoenende houding der Eegeering tegenover het voorstel Kuypcr waarin hg verschillende voordeelcn aanwyst verder niteenzettendo dat naaat de publiekrechteriykc instelling eene privaatrechteriyke mag worden gesteld Zyn stem voor het amendement beteekent eene uitnoodiging aan de Regeering om het beginsel daarvan in een afzonderlijke wet uit te werken De heer De Beaufort verklaart zich voor het amendement omdat het het centraliseerend karakter van het ontwerp beperkt en het groote voordeel heeft dat hot veiligheidsmaatregelen door do bedryfsondernemers bevordert Hy wyst er op dat vele deskundigen geen aansluiting by bedryfsvereenigingen als een belang beschouwen Do heer Nolens ducht van de bedryisvereenigingon geen gevaar voor do Ryksbank mits omringd door waarborgen In beginsel dus voor het amendement vraagt ook hy of de regeering de bezwaren tegen bedryfsvereenigingen uit technisch en juridisch oogpunt onoverkomeiyk acht zoo ja dan zal hy zyn stem nader overwegen gelach De heer van Kempen betuigt instemming met het beginsel dat de bewegingsvryheid der industrie eerbiedigt Do heer Van der Zwaag bestreed het amendement dat de werkgevers bevoordeelt ook inancieel maar de heer De Waal Malefljt beschouwde het daarentegen als een dam togen het socialistisch stelsel der wet De heer De Klerk begreep niet hoe men kan zün tegeiyk voor een ryksbank en voor bedryfsvereenigingen De ontvangst van gunstige telegrammen voor de Hoeren veroorzaakte groot rnmoor Do heer De Klerk wilde onder den indruk van die tydingen een woord wyden aan de overwinning der ïransvalers maar de voorzitter belette hem dit als zgnde dit buiten do orde Uelach Zelfs zou de president zich verplicht achten de vergadering te schorsen als het geraas aanhield De heer Schaper ontkende dat alleen de sociaal democraten tegen het amendement zyn en betoogde dat de bedryfsvereenigingen de zelfstandigheid van den werkman onderdrukken e hem geheel afhankelgk maken van den pitroon De heer Kuyper verdedigt zgn voorstollon on zal heden zyn rede voortzetten L 9 88 9 16 11 11 11 85 11 41 11 51 19 39 H I W Éf 11 18 11 18 BOTTERDAli 9 31 9 40 11 86 9 18 7 K 10 19 10 99 10 86 10 48 10 17 1 4Si 11 68 10 0 1 08 1 01 1 18 l ll l S 1 80 1 48 10 1911 15 11 18 11 80 11 66 lO U 11 46 IJ 11 46 I I K £ 0 IM ll iO 8 16 8 81 1 40 1 1 3 i vlee rei 3 17 I I 11 A 12 00 1 I 19 10 67 11 11 11 11 11 46 4 81 3 S1 l hO U 8 6 04 In de afdeelingen der Tweede Kaowr is by liet onderzoek van hoofdstuk IX der Staatsbegrooting weder te recht geklaagd over allerlei gebreken by het vervoer van reizigers O a over het gebrek aan retirades iu een aantal treinen zelfs sneltreinen die slechts zeer korten tyd aan de stations ophouden Het verslag spreekt vooral van waggons 3de klasse die allengs meer in het sneltreinverkeer worden opgenomen Maar dezelfde griet geldt van de andere klassen geiyk velen tot hun ergernis ondervinden die vaak uren achtereen opgesloten zitten In dit opzicht staan Onze spoorwegen zeer ten achter by de DuitSche Zwitsersche en Oostenryksche waar schier in geen enkelen trein de gelegenheid ontbreekt Een andere klacht betreft do verlichting die althans in wagens der 2de en 3de klasse onvoldoende wordt geacht Men wenschte dat deze evenals in die der eerste metdrie pitten verlicht zouden worden In de afdeelingen der Tweede Kamer is ook ter sprake gebracht het bekende bezwaarschrift door verschillende kassiers ingediend tegen het naar hunne meening te lage invorderingsrecht dat de postery heft voor inning van wissels assignation en quitantien Een der leden achtte deze bezwaren gegrond omdat hy eene zoo bezwarende concurrentie van den Staat tegenover de kassiers niet oorbaar rekende Anderen meenden dat het algemeen belang door het lage recht gediend wordt zooals biykt uit het toenemend gebruik dat van deze gelegenheid tot inning van schulden gemaakt wordt Zü zouden zich daarom met verhooging van het recht niet kunnen vereenigen üeineng de Bericlifen Zondag is te Louteren by gelegenheid van het afscheidsprediken van den predikant voor sommige kerkgangers gewoonlgk eene aanleiding om in ruime mate aan Bacchus te offeren een 15 jarige jongen met een mes iu den mg gestoken In de duinen achter de begraafplaats Westcrveld te Velzen is door den jager Jacob 0 de Vries een Zee areud geschoten Het fraaie exemplaar is door den heer P Th van Hoorn aan het Museum van Nederlandsche Dieren van het Koninklyk Zoologisch Oenootschap Natura Artis Magistra ten geschenke gegeven De gevangenis in een stadje van Zweden Eskilstnna is overvol wegens een ongehoord bedrog dat met polissen van leveusver iekering is gepleegd De hoofdschuldige is een geneesheer die er zyn werk van maakte op valschc verklaringen omtrent de gezondheid van zwakke personen verzekeringen te doen sluiten die dan voor een kleiniglioid werden overgedragen Een ander bedrog bestond hierin dat aan gezonde personen door allerlei kunstgrepen een ziekoiyk aanzien werd gegeven zoodat anderen bereid werden gevonden groote sommen to geven voor het koopen der polissen Honderden van zulke gevallen zöh ontdekt en een groot aantal personen zgn er hy betrokken die nu achter slot zitten Engelscho Duitsche en Deonsche raaatschappyen zyn mede de slachtoffers van het bedrog 67 4 19 4 48 4 55 01 09 18 4 08 4 15 4 04 4 11 1 4 09 4 87 4 i8 13 4 40 4 60 4 67 6 4 5 10 4 55 5 15 6 07 6 18 5 81 6 87 5 65 f 49 6 H 7 17 15 6 48 8 i6 7 10 7 18 7 89 10 66 6 01 10 88 10 48 10 6 l l 6 J8 18 40 8 48 Er zgn reeds vele plannen gemiakt voor den aanleg van een spoorweg op den Moutblanc men heeft er ook enkele van medegedeeld die dan later bleken op technische bezwaren af te stuiten Maar nu schgnt het ernst te worden Deskundigen van naam zyn aan den gang om de projecten voor dit bnitengowoue werk samen te stellen Onder anderen J Ballot de directeur van het meteoiologisch observatorium op den Montblanc de ingenieur Henri Ballot de natuurkundige Dévérct te Parys de mineraloog Offret oii de geneeskundige Lepiue te Lyon Deze geleerdeu hebben zich vereenigd om de talryke geologische physiologische en technische moeiiykheden op te lossen De heeren zyn het nu eens over de mogelj kheid van den aanleg Fabre heeft de richting van den spoorweg vastgesteld on aan de overheid van het departement Hoog Savoye overgelegd De spoorweg zal beginnen in het dorp Ouches een van de drie Fransche gemeenten die eigendomsrecht hebben op den hoogsten berg van Europa en dan eerst door een tunnel in de harde rotssteen geboord naar boven gaan Dit gedeelte zal een tandradspoorweg zijn de electrische drytkracht wordt geleverd door de Arve die met groote snelheid stroomt aan den voet van den Montblanc In het geheel zal de spoorweg elf kilometer lang zyn er komen twaalf stations Uit den trein zullen de reizigers het heeriyke panorama kunnen gemeten Een der stations komt o a op den top van den Gauter op de Rochers des Bosses vanwaar uit tochten kunnen gemaakt worden over de belangrykste deelen van den Montblanc Het eindstation komt te liggen op de Petits Rochers Ronges het zal zoo ingericht worden dat de reizigers gevrgwaard zullen zyn voor de onaangename invloeden van den genngen luchtdruk en de lage temperatuur fiilG DËRI 6V4niDË GEUKmKK44D VRIJDAG 27 OCTOBER Vervolg In de avondzitting ten 8 uur geopend waren afwezig de hh Straater en Jaspers Volgn 127 131 werden goedgekeurd Volgn 132 Kosten van ontsmetting van besmette voorwerpen f 3 X De heer Donker vroeg hoe of het ging met hot ontsmetten der urinoirs De Voorzitter merkte op dat dit by Volg 134 behoorde De post werd evenals Volgn 133 goedgekeurd Volgn 134 Desinfectiemiddelen en besproeiing van urinoirs enz f 300 By dezen post vroeg de heer Donker of de urinoirs wel op tyd werden ontsmet De heer Jager bracht een woord van dank aan de Waterleiding Maatschappy die zoo welwillend was geweest een proef to laten nemen daar het ontsmetten met water te veel kostte deelde hj mede dat er oen ander middel bestond nameiyk met olie hy verzocht B on W daar een onderzoek na te doen De Voorzitter deelde mede dat dit by B en W nog onbekend was in Amsterdam was men bezig hiermede een proef te nemen De heer van Galen de goode bedoelingen erkennende om op eenige urinoirs de waterleiding toe te passen zon liever eeii radicaal middel willen toepassen nameiyk die urinoirs op te heffen deze zyn gewooniyk geplaatst bfj cafe s en die moetgn er zelf maar voor zorgen Do Voorzitter Uw laatste denkbeeld zal ik by B en W ter sprake brengen 8 17 8 81 7 58 8 08 8 10 8 17 8 18 10 10 10 S7 11 810 17 10 94 10 81 10 40 10 56 11 4 11 54 X 8 r8 ï 68 r 10 08 10 15 10 91 9 81 10 98 10 11 lO lS 7 46 17 8 17 6 34 6 41 8 47 1 13 8 10 01 10 40 11 10 18 17 89 44 11 07 11 41 E i 4 8 8 0 De heer Bellaart de goede bedoeling erkennende van de bewuste urinoir in de t Nieuwsteeg gelooft dat die daar niet gemakkeiyk gemist kan worden daar de militairen voordat zg naar de kazerne gaan daar nog al gebruik van maken De heer van Galen vroeg of ook de urinoirs op de scholen uit dezen post moeten worden schoongemaakt en welke Commissie daarop toezicht moet honden de schoolcommissie of de gezondheidscommissie De Voorzitter deelde daarop mede dat dit geschiedt onder toezicht van de fabricage De heer van Galen wenschte dat daar atreng toezicht op werd gehouden De Voorzitter gelooft dat de heer van Galen twee zaken met elkander nooit zgn klachten over de urinoirs op de scholen gehoord De heer van Iterson is het roet den heer van Galen eens dat daar streng toezicht op wordt gebonden by den aanleg van riolen is men niet altyi streng opgetreden De heer van de Velde maakt enkele opmerkingen hierop de schoolcommissie let wel degeiyk daarop hadden wy een eigen waterleiding dan kon dat nog veel gemakkelgker De hoer van Iterson deelt daarop mede dat met waterspoelen de kwaal niet verholpen wordt dit is niet alzoo wanneer de priVaten maar van goede stankschermen zyn voorzien dan is er geen gevaar met de aansluitingen heeft men niet gezorgd dat de aanvoer luchtdicht is en dat is de oorzaak Na nog eenige discussie wordt de post goedgekeurd Volgn 135 138 worden goedgekeurd Volgn 139 Kosten van het lager onderwgs a Jaarwedden der onderwgzers f 67840 De heer van de Velde wensoht de aandacht van B en W te vestigen op het feit dal de Tweede Burgerschool een aantal leerlingen heeft van 95 en dat wanneer met Jannari er nog 94 zyn dat dan art 2 der onderwgswet zal borden toegepast hy wenschte daarom dezen post met f 600 te verhoogen De Voorzitter Ik geloof dat do heer van de Velde zich vergist het Ryk keert voor dezen onderwyzer geen f 350 uit ulaar de vaste som is nigetrokken op 15486 40J De heer Jager merkte op dat wanneer dit in de verordening staat het Van zelf spreekt dat wanneer het aantal leerlingen 94 bedraagt op 15 Januari B en W met een dergeiyk voorstel zullen komen Do heer van Galen wenschte daar de 2e Burgerschool voor Meisjes in geen bloeiende toestand verkeert die school te doen vereenigen met de 2e Burgerschool voor Jongens Wanneer ik zie dat de kostende prys van bet onderwgs is f 130 72 dan moeten wy voor iedere leerling f 100 betalen De VoQjzitter merkte op dat waar vroeger slechts 6 leerlingen werden ingeschreven By de laatste inschrgving er 21 werden ingeschreven De heer van Galen M de Voorzitter U zegt wel dat die school is toegenomen maar ik heb hier de offlcieele cgfers nit het vei slag De Voorzitter Er bestaat volstrekt geen tegenspraak by de cgfers ik heb gezegd by de laatste inschrgving De heer van de Velde deelde mede dat verleden jaar ook een groote toelating heeft plaats gehad en daar deze school aansluit aan de Ie Burgerschool voor Meisjes durf ik gerust te zeggen dat wy op een mooi standpunt staan De heer Jager drukt zyn biydschap uit dat die schocil zoo tot bloei komt De heer Vingerling betwist volstrekt niet dat die school vooruitgaat maar mogen wy die som voor ieder kind door of laten bybetalen waar die school gesticht ia voor de meergegoeden is het dan recht het surplus door de belastingbetalende ingezetenen te doen betalen De heer van de Velde deelde mede dat de heer Vingerling een verkeerd denkbeeld heeft van die ouders wier kinderen daar school gaan wanneer hg de Igst zag dan zon hg dat niet meer zeggen De Voorzitter Ik geloof dat wy wel wat afdwalen De heer Jdger vindt de manier van beBtröding over de 2e Burgerschool voor Meisjes niet zooals dat behoort de een zegt dit den ander dat maar dat is het eieren eten niet dat men zoo praat is dat men geen liefde voor het openbaar onderwgs heeft De heer Dessmg vroeg naar aanleidingder nienw te bonwen school eenige inlichtingen er was gerekend dat dit per kind I 70 moest kosten dit vindt hg zeerroyaal en zou dit dan komen op f 35 èf 36000 De Voorzitter gelooft niet dat het te hoog is te Dordreoht is een school voor 600 kinderen aanbesteed voor f 55000 De heer Dessing Ik zeg dat alleen maar omdat men geen monumenten van de scholen moeten maken De Voorzitter Ik zon u dankbaar zyn wanneer u mg een school kan noemen dat een monument is Na nog eenige beraadslaging wordt volgn 139 goedgekeurd Volgn 110 wordt goedgekeurd Volgn 141 Kosten der bewaarscholen f 4560 De heer van de Velde wenacht 2 kweekelingen tot onderwyzeressen te bevorderen daar zg het radicaal van onderwyzeres bezitten en den post met f 100 te verhoogen Na eenige discussie wordt het voorstel van de Velde in stemming gebracht en verworpen met 11 tegen 4 st die der hh van de Velde Jager Herman en Prince De post wordt goedgekeurd Volgn 142 150 worden goedgekeurd Volgn 151 Kosten der stichtingen bedoeld in den uitersten wil van wyien Mej H H Hoffman f 9738 De heer van Galen stelt voor dezen post te brengen tot het bedrag wat de gemeente trekt uit de rente van die kapitalen en wel op f 9258 Na eenige discussie waaraan de hh van Iterson van Galen Vingerling Noothoven van Goor en de Voorzitter deelnamen wordt het voorstelvan Galen in stemming gebracht on verworpen met 11 tegen 3 stemmen die der hh van de Velde van Iterson en van Galen Do heer Vingerling bleef buiten stemming Volgn 152 176 worden goedgekeurd Volgn 177 Kosten van hot ophalen derasoh en vuilnis f 5810 De heer Dessing wenscht het ophaien van de haardasch aan te besteden De post wordt goedgekeurd Volgn 178 182 worden goedgekeurd Volgn 183 wordt aangehouden tot na de behandeling van de inkomsten Alsuu was de begrooting van de inkomsten aan de orde Volgn 1 4 worden goedgekeurd Volgn 5 wordt aangehouden tot na de vaststelling der overige ontvangsten Volgn 6 18 worden goedgekeurd Volgn 19 Opbrengst van het vergunningsrecht f 4900 De heer van Galen geeft B en W in overweging geen buitengewone vergunningen meer te verleenen De Voorzitter merkte op dat B en W geen vergunning hebben verleend wel Gedep Staten De post wordt goedgekeurd Volgn 20 28 worden goedgekeurd Volgn 29 Ontvangst van de gasfabriek ter voldoening van rente en aïossing van geldleeningen f 19280 De heer van do Velde stelde voor een uniform gasprgs te bepalen voor kook en lichtgas en vroeg hoe of het kwam dat de prgs der cokes zoo hoog was De Voorzitter deelde mede dat de duurte der cokes een verschgnsol is van de wereldmarkt en dat de uiiiform gasprgs reeds bg de Commissie voor de gasfabriek ter sprake was gebracht De post wordt goedgekeurd Volgn 30 49 worden goedgekeurd Volgn 50 Geldleening ter voorziening in de kosten van openbare werken wordt gebracht op f 67150 Volgn 51 b6 worden goedgekeurd Volgn 5 wordt gebracht op t 60000 en de post voor onvoorziene uitgaven wordt mot f 200 verminderd Zonder hoofdelgke stemming wordt daarop de geheele begrooting vastgesteld Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering gesloten STADSNIEUWS GOUDA 1 November 1899 De heer J M Slnys Ie luit der infanterie is voor 3 jaar by de krygsschool gedetacheerd Aangenomen het beroep bg de Rcmonstrantsche Broederschap te Dokkum door den heer K F Sparnaay proponent alhier De afdeeling Gouda en Omstreken vanden Bond van postboden en bestellers inNederland de Post besloot in hare vergadering van Zondag 11 tot ophefSng der aldeeling Gebrek aan belangstelling vooral van de zyde der atadsbestellers wasoorzaak der ontbinding Sch Ct EsEuwijK 26 Oct By de plaats gehad hebbende periodieke aftreding van kerkvoogden en notabelen der Ned Herv Gem alhier zyn als zoodanig herkozen de aftredende kerkvoogden de heeren A van der Spiegel en A Oskam en de aftredende notabelen de heeren F H Bulaêus Brack H van Triet en D Krugt Bero Ambaoht 30 Oct Den 13 November a s zal het 25 jaar geleden zyn dat de heer J P Mahlstede alhier voor het eerst zitting nam als lid van onzen gemeenteraad Den 13 October 1874 werd hg als zoodanig ter opvolging van den toenmaligen ondburgemeester en notaris Jan Smits van der Goes gekozen en had sedert tot op heden onafgebroken zitting De heer Mahlstede thans tevens wethouder bekleedt laatatgenoemd ambt sedert K J 1878 op welk tydstip hy als zoodanig opvolgde den heer Jacob Voorsluys Moge het den heer Mahlstede die niettegenstaande zyn gevorderden leeftgd nog een jeugdig en sterk gestel bezit gegeven worden om nog vele jaeen zgn plaats by hot gemeentebestuur in te nemen en het op den 13 November niet aan belangstelling van hen die hem zoovele keeren naar de raadszaal afvaardigden ontbreken Stolwuk Bg het examen vryo en ordeoefeningen der gymnastiek te Dordrecht gehouden is 0 a geslaagd de heer A Znidervliet alhier Bleiswijk t AVas Zondag voor do Geref Gemeente alhier een hiyde dag Haar eigen eerste lecraar zon zyn dienstwerk oanvaarden Des morgens trad ds Van Veelo van Rotterdam op met de woorden van 2 Tim 4 3a ter bevestiging van ds Nieborg van Witmarsum Des namiddags hield ds Nieborg zgn entree naar aanleiding van Jos 2 5 Bg t eindigen van den dienst zong de zeer groote vergadering hem staande toe Ps 122 3 Kbimpkn a d IJsel Op de scheepswerf van de tlrma C van der Giesen en Zonen alhier had de werkman X Maasdam het ongeluk met het aanhangen van het roer met zgn hiel er tnsschen bekneld te raken Spoedig werd hy uit zyn benarden toestand gered De hiel hing er echter geheel by De inmiddels ontboden geneesheer hechtte dit liohaamsdeel op verschillende plaatsen Per roeiboot werd de gekwetste naar huis vervoerd WAnDiNosvEE 28 Oct In de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad is besloten de kermis af te schaften en daarvoor jaarlgks een vulksfeest op Koninginnedag te organiseeren Rechtszaken Voor de arrondisseraents rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a veroordeeld J v d S 19 jaar vroeger garenspinncr te Gouda wegens mishandeling van zyn patroon den heer E Kortenoever tot 3 weken gevangenisstraf D H 47 jaar arbeider te Moereupelle wegens mishandeling van P Broore te Zevenhuizen tot f 1 boete snbs 1 dag hechtenis J de B 22 jaar werkman te Bergschenhoek wegens mishandeling v B PNeeleman tot 14 dagen gevangenisstraf v KaDtoDu mchl te Gouda Zittifig van Woensdag 1 November De volgende personen werden veroordeeld wegens Straatrumoer J A H te Gouda tot f 3 of 3 dagen h Overtreding Strafwet A d K te Kanierik tot f 2 of 2 d h Visschery overtreding D N Hzn te Hekendorp tot 2 maal f 0 50 of 2 maal 1 d h mot verbeurd verklaring van de in beslag genomen stekken Overtreding arbeidswet J M te Gouda tot f 5 of 5 d h Overtreding Prov reglement J M te Gouda tot f 1 of 1 d li A d G te Reenwgk tot f 1 of 1 d h F V te Waddingsveen tot 2 maal f 1 of 2 maal 1 dag hechtenis Politie overtreding Gouda J de B te Gouda tot f 1 of 1 d h D S te Gouda 3 maal gepleegd tot f 3 of 3 d h F R te Gouda tot f 1 of 1 d h A K te Gouda tot f 2 of 2 d h Politie overtreding Moercapelle J B te Moercapelle tot f 3 of 3 d h D V d M te Moercapelle tot f 2 of 2 d h Politie overtreding Nieuwerkork a d IJssel J E te Nieuwerkerk a d IJssel tot f 5 of 3 d h Openbare dronkenschap J V d B te Zevenhuizen tot f 2 of 2 d h J B te Gouda tot f 5 of 3 d h A d B te Gouda tot f 1 of 2 d h J v D Zwervende tot f 2 of 2 d h M O H te Gouda tot f 1 of 2 d h P H te Gouda 7tle herhaling tot 3 weken h W H te Gouda tot f 1 of 2 d h J T J te Gouda tot f 1 of 2 d h J L te Gouda 2 maal tot 2 maal f 2 of 2 maal d h G M S te Gouda tot f 2 of 2 d h D S te Gouda 4de herhaling tot weken hechtenis 0 V te Gouda 2de herhaling tot 1 week hechtenis M W wM J B te Gouda tot f 1 of 2 d h J V d W te Gouda 1ste herhaling tot 3 dahen hechtenis VERSCHEIDENHEID De sedert half Augustus ontvluchtte gevangene D Driessen uit Didam is dezer dagen door de politie uit Wehl gepakt Maar er ontstond een verwoed gevecht waaraan de vrouw van D diens moeder en twee broers deelnamen en na een hevigen stryd moest de politie wyken Aan D staat 3 maanden aan diens vrouw en moeder 2 en 1 maand en den broeders eveneens 3 maanden gevangenisstral te wachten Hoewel by proclamatie door nen kapiteingeneraal van Catalonië daajtoe aangespoord blgveii velen te Barcelona in gebreke hun belasting te betalen De weigerachtigen zullen nu als oproerigen worden behandeld = Üc uitgebreidste collectieS in Nouveautés en g I PARAPLUIES i g vind men bij K I A van OS Az § Md Tailleur E g Kleiweg E 73 73a GOUDA P 3 Teleithoon 31 Beurs van Aiiislerdain itlttlkrs 81 88 93 l 30 OCTÜbKll I Vikr ViDMLiND Jon Noil W 8 li i 81V 98 93 100 88V SS Vi Vil 66 96 6 l 101 67 91 S 100 84 91 9k 6 1 435 I 68 88 ÏVii 67 dito 4lito lltc 3 dito duo dito 3 IIoNoia OU Oou 11 1881 93 4 talis losobrjriDj 1869 81 Ooanxt Obl ID papier 1868 5 dito ifl xdver 1888 5 PoKTUQAL O 1 met coupon 8 dito tiokol 8 lluiuND Obl Bionenl 1894 4 ilito Geonni 1880 4 dilo bii B lhg 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 d to ia goud leeo 1883 6 dito dito dito 1884 5 HPAHJB Porput icbuM 1881 4 CoaciH aepr üouv loea 1890 4 Oe It fluini aerie D Ixc leeniit serie O iOluAra Rup r oblg 18916 VIsiioo Obl Buit Sell 1890 6 VlNiïDBii Obl 4 onl up 1881 VdanaoAM Obligatlen 1896 3 UoTTtlDall 8tdd leeu 1894 8 MlD N Afr H n lo aand Arenrf b Tab My Oerli itenDeliMaatlchappg dito Am Uypotbeekb paodbr 4V Oult Mij dor Vorileiil aand a Or Hypolhookb pandbr 4V 101 Naderlaadatthe bank aand iOiTt 118 110 90 19 114 V 10 114 135 lOOV 55 65 161 97 98 looft 100 Ned Handalmaalwh dito I 1641 4 N WtPao Hjp b pandbr 3 96 ttott Hy iotlieokb pandl r 4 Utr llypiotheoa dito 4 l OosTBK O t HouK bank aand RuBL Hypotbeukbaiiic paudb 6 4 lil IlH RqiK hypotb pan Ib 4 Maiw L O Pr Liin lerl 6 ID Holl U Spoori Mg aand My t it Ei 8t 8pw aand Ned Iiid Spoorlregm aand Ned Zuid Afr Spin aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTAUi Spoor 1887 89 A Eolil S Zuid Iial Spwmg A H c bl 3 OLKN Wariohau Weenen aand ItuaL Or Ruu 9p Hg obl 4 Ualtiiohe iMto aand Fastowa dito aand 5 Ivang Dombr dito aand 5 Kurak Oh A oir 8p kap opl 4 141V 61 I 105 74 76 dito dito oblig 4 VmwKA Conl Pao Sp My o l 5 lUV Cb o k Nortb W pr C r aand ditn dito Win 8t Poter obl 7 Denrer b Rio Qr Spm eert v a Illinoia Central obl in goud 4 1 LouiiT k Na hritll Gert r aand Meii o N Spir M Ie bvp o 6 104 Mia Kin a r 4pCt preraand 87 N TorkOniKioiiWmt aand 15 ii Punn dto Ohio obhg 6 Oregon Calif I hjtp in goud 8 9 8t Paul Mini It Manit ob Uu Pao Hoof Ign ob ig 48 dito dito Line Col Ie hyp O 5j CaKana Can 8outh Oliert T aand 68 Vl C Kali fc Na lo h d o O 160 110 108 108 100 inv 117 101 84 Anislerd Omniboi Hij aand Itotterd Tramwe Maali nand Vbu Stad Araaterdam aand I Hlad Bo tenlam aand 8 lliuili 8ud Antoerpan 1887 Sad Brussel 18861 I oxo Theisa Regu lr O selaeh 4 Ojbtihk Stnatsleenig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spur Stad Madrid 3 1888 iiD Ver B I Afb Spoel eert 857 UNTELS COmUES Zoowel voor Dames als Kinderen Hlouscn Japonslnffeii Peiterijeo in groote verseheid biliyke prgzen ö SAMSOM ï