Goudsche Courant, vrijdag 3 november 1899

No 8034 Vi gdag 3 November 1809 38st © Jaial ftiig niiiifi iir I fiiifii I i i iii i iTi r T mimm mum lyieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken raief N na De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie naaanden is 1 25 li aneo per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN Telefoon H AÖVERTlENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer l i Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vari Advertentiën tot 1 uur des tiiiidd iliU u onjcluuldjrkMi nukktfylute poetmlddel voof HccTfa ea vooral danua ea Klnderaeliotnwtrk lideAppretuuvanC M milw fc C P j Barlla BmMhSIt 14 Men latte oe ftlLi op naam en fabrlekemeric Verkryibeif ky HMree Wbikellen Ie Meeeewerfc lelaehilee eierirMi ai eu 8eMrBal 0 eet br W eretnejie Aretaw Gouda Druk van A BEINKUAN Zs ADVERTENTIEN EE WOEDEN METSELAARS CKVIlAACtll bil de in aanbouw zijnde Zuivelfabriek aan e Turlsingelgracht Een JONGEN GEVRAAGD Adres BLAUW8TRAAÏ 6 iïüiÊmsTËss GEVRAAGD op het Atelier van n SAMSOM tegen flink salaris TE KOOP De A F B II A A H der voormalige Looéwitfabriek bestaande in OUDE IJSSEL VECHTSCHEen 8TEAATSTEENEN PANNEN BINTEN RAMEN en DEUEKOZIJNEN benevens in goeden staat zijnde Jlloleiisteeiieu Te bevragen bij H J NEDERHORST of aan de fabriek Kattènsingel te Gouda TE HÜÜE TEE8T0ND OF LATER een BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL 622 Oo prijzoii Kyn door den staat geguramleerd Hoofilprija Hen kk bet jjeluk ie band 600 000 Mk Ultaoodlglns tot deelnemiDg in de KauBOD ran de door doii Staat Hnmbur gewaarl or do grooto Gelillotory wiiarin zeker U Millioea 349 325 Mark gowouiieu moeten worden De priJBfin vuu dezo veel voordeel biedende Geldloterjj die rofgens het plan elechts 1 18 000 luteu bevat i jn de volgende Uü lioogate pr s is eveiiti £el 600 000 MnrV Premie v 300 000 Mk 1 pr n BOO OOn Mark l pr a 100 000 Mark 8 priJB a 7B 00 Mark prys a 70 000 Mark 1 pr s a BB Oi 0 Mark 1 prya a 60 000 Mark 1 pr s n 55 000 V nrk 8 prijz a SO OdO Mark l priji a in 000 Mark 1 prijs A 30 000 Mark S prija a 80 0 O Mark Ï6pr a 10 000 Mark 66pr a 5 000 Mftrk 106 pr a 3 00 Mark E06pr a 2 000 Mark BlSpr R 1 000 Mark 1518 pr ft 400 Mark 40 pr a 800 Mark Ullpr a XOi Mark 36952 pr a 1 f Mark 9 pr fl 134 101 100 9851 pr tt73 46 21 M totaal 5 U0 prijzen en worden dozo iii eonigo maandeu in 7 klassen uUieloot Do Uoofdprys in de Ie klasse bedraagt Mark SO iOft atygt in do o kl tot B 00 M in de e tot 80 000 M in de o tot 65 000 M in de 5e tot 7 000 M in de 6e tot 7 6 00 Mark in de 7ü tot 200 000 Mark en met de pmiie van 30üt 00 M evout tot SOO OÜO M Voor de eerste ptijitrekkinir die officieel is vastgeateld kost een golieel originoel lot sloolit Guld 8 50 een half oriióuotl lot sloohta üuld 1 76 eeii kwart origineel lot alocUt üuld O wO D inleggelden voor de volgende ktaaeen zoowel als de juiflte lyat der prijzen worden aan e ieven in liet oflioieele trekkingsplau voorzien rail bet Wapen van den StMit welk plan ik o aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de lotery ontvauttt onge de prijzen geschii dt door mij e dirokt eii prompt aim de winners on onder de strengste geheimhouding Bl Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwiflsel opgeven ook t ïen r mbours Mi f it wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig pliiiits hebbende trekking zoo spo lig mogelijk of uiterlyk tot i November e k met vertrouwen tot SaiiiiKi llerksclier Snnr llankier en Wisselkantoor in Hjmiburg DuiUoh and ta 4irs¥44iL De SOIREE ten bate van on e Transvaalsche Stamgenooten zal gegevenworden in de Sociëteit ONS GENOEGElj op ZATEEDAG den ien NOVEMBER 1899 des ovonds te f i uur Rntrée t 1 Njimens het Uitvoerend Comité G C GEBFE President J TER STEEG Secretaris N B Bijdragen zullen gaarne tagewachj worden bj den Penningmeester den Heer 7 Th L WITHOF KEÜS i iiti§eptlsclie Taipdpoeder en Aiill§e tpscli Moiidtliicliiiir van B CA8SOTO Tandarts te Gouda OVERAL VEIRERIJQBAAR Agent voor Nederland G USSELSTUN Blanwstraat Gouda Vraag t U yen Bottelaar PRIMA SMITS STOUT Uit Ie Bierbrouwerij k 3 lloeOJzers BURDA Het meest smakslljkej Het meest voedzame Het meest versterkende Bestellingen worden aangenomen bü onzen Vertegenwoordiger den Heer HENRI DUIJNSTÉE Markt Jndiei gij n H wilt hoeslOüi gebruikt de ailerwege bakrooade ea wereldberoemde Superior Druiveü Borstlioiiig Extract m uit de Koninklijke Stoomlabriek De Honing blocni van II lH VA H SCHAIH Co I enllaa r vw VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VA N VAN VAN SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK Co 8 Meliantlie ia hot beato middo dei worold CO S Melianthe geuoeat Kiukboeat CO s MoliilQtlie jj one98t züoipol oud nla jong Co S Melianthe ma r m goen Uuisgozin ontbruken Co S Melianthe atimt voortdurond omlcr Sfbuikiiridig toezicht Co S lUellantbe holpt onherroopolijk Co S Melianttie ia bokroond in t Korocliploniii a Co 8 Ueliauthe ia bekroond mot Goud Co S Mei anthe ia bekroond tnet Zilver Co S Meüantbó is vorkr Vbanr in flaooiiB an 40 Ctt TO Ctt en ft Firma WOLFF Jb Co Weathaven 198 Ooiida D JU1FBIB8 Kleiweg E 100 Gouda B H viN MILD Veeratal B 126 te Gouda A BÜUMAN MoordTêchl J Tu TORKBN Bo p B y WIJK Oudmai r M KOLKMAN Waddin mei II EOLLMAN Bodegraven PINKSK Nieumrkerk a d l Jtel W 1 fill DAM Haaitrecht A N t nZE8SEN Schoonhonen öebrS StoU werck a Chocolade en Cacao DiBimattge door do oiüuu ste iiitvindinf on op machinaal gebied rerbdterde fabricatie CU uitsluitend gt bruik van lïjm eo fijnste grnndatoffeii fjarandüerot len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao ctni Hunbev ienswaarilig f ibükaiir miuwkeung bcantwoordufde aiin den inhoud der reap Ktikfiüon IJt iriiia iH iiaalde 87 Brevets nis HofleFeravïclerj 44 Eoro Diploma 8 gouden enz Medailles ren bewijs J an uitÉDUutend fyu Nous VOU8 désemouB uae IDedHiHe d or première cittKHe en cwnaldèratloit Oe votra excellente fbbrloation da Ohooolat bonbons varies eto etc StaCFwerok t Ikbrikaat is verkrijgbaur bij H H Confiseurs fianketbakkerH enz enz Oeneraal vralegeiiwoordigör Toor Nederland Julias Hattemlodt Amsterdam Kalverslraat 103 I ZÜIDER HYPOTHEEKBANK geceitlga te BiiEliA Maalscliaiipelijk Küpilinl KcH MIIIIOCII illlÜeil waarop 10 pCI eslort Geheel geidaatst Directeuren Mr H B VAN MAASDIJK en E J M DE BROUN De Bank verstrekt voor vaste termijnen gelden ondier Eerste Hypothecair verband op Huizen eu Landerijen tegen matige rente zonder vooruitbettiling en tonder bUliereketUntl van administratiekosten en geeft 3 en i pCt l ailMrIeeeil uit in stukken van 1000 ƒ 500 en 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlicbtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede to Gouda bjj de Kirraa MONTIJN DOKTLAND Kachels Haarden WINTERARTIKELEN in zeer ruime keuze bij JAÏT EOND I Korte Oroenendaal I 203 204 HDISHOID ARTIKBLEDI Figaurmg en KerrsiiijbeooodigdyeD BREDKBANOEN TANÜAUÏS E CASSITO Tarfmarkt ITl Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VEIJDAGS van t tot B uur ZONDAGS geen spreekuur A SLEGT I evetiltzich aan tot het lereren vaa Zuiver Zeeuwsoli Tarwebrood M cent de T G NIEUWE HAVEN 28 1 Bekrooud op de Internationale Tentoonstelling van Üakkerg Maalderij en Kook knust te i Gravenfiage met een diploma Vergald Zilveren Medaille Nieuw ouovertroffeu rof Pr Liebera wolbekend SIXirW IEBACHT lLIXSa Alleen ooht met Fabmlumerk i riidUSr vourtduronde radicale en pnHÉ zekere genezing vati alle zelfs HÉoH de raeeBt hardnekkige xenuwmBSÊ le cten vooral ontstaan door IJjflliJ B afdwalingeo op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleafc acht Benauwdheid HoofdpQn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spgavertenng Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectcsBen rryipcr flesch fl 1 fl fl 3 dubbelo fle b ll CVv Oenl railDepot Matth v d Voste Zaltboramal D puiT M Clébftii Co Ahisterdam F Happol a Grtlvmiliage HAlmmani do Joug J Czn BotterdRm V Iff Co Oouda en bii alio drogisten P ü tKE OUD ï GEUEVEE Merkt NIQHTCAF Verkrygbaar bm M PEETERS Jz N B AIb bowija van eohthoid Ïb oaohet en kurk steedi voor sien van den naam der Firma P HOPPE J 8CHIEDAMMEK Geoombineerde NATDUR GENESSniRICHTItifi door planten krnldeJ ozou water licht lucht enz Bizondere behandeling van zenuwzlekteo verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en ruglijden bleekzucht muflyilen slechte bloedsnienclnr ziekten der stofwis eliiit borsllljileii rlieumalisnms Isichias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis en franco Sanatorium Arentsburgfli B VUUKUUKG bij Den Haag aan de Geestbrug Bultenlandscb Overzicbl De nadere offlciëele berichten nopens de noodlottige capitulatie b j Ladyamith verduidelijken de oorzaken van de ramp Wliite besclirüft uitvoerig den nachteljjken tocht van de verslagenen die orders kadden om Nicliolsonsnek ol een naburige stelling te bezetten Die nachtelijke tocht werd ongehinderd uitgevoerd tot de Engelschen op twee mijlen van Nicholsonsnek gekomen waren Maandagochtend Toen raakten de muileaels die den schietvoorraad vun de infantarie vervoerden op hol waarop de muilezels met de batterijen eveneens wegholden Behalve de kanonnen viel de geheele voorraad schietvoorraad die de Engelschen biJ zich hadden den Boeren in handen De Engelschen hadden toen behooren terug te trekken omdat blijkbaar gebrek aan patronen voor de deur stond maar in plaats daarvan bezetten zü een heuvel in de nabijheid van den straatweg en verschansten zich daar De Boeren omsingelden spoedig den heuvel maar hun aanval bleef zwak tot s ochtends half tien toen zij aanmerkelijke versterkingen ontvfin gen Dit stelde de Boeren in staat de Engelschen meer en meer in t nauw te brengbn s Middags om drie uur was de schietvoorraad van de Engelschen uitgeput Hun verdediging met de bajonet werd nutteloos iDe Boeren overmanden de Engelschen en namen degenen die in t leven waren gebleven gevangen De niet gewonden werden ten spoedigst naar Pretoria gezonden White erkent dat de Boeren de Engelsohe gewonden menschlievend bejegenden lonbBrt stuurde terstojj een brief aan White en b od vrflgeleide aan voor dokters en ambulances om de Engelsche gewonden weg tehalenien te verzorgen White maakte daarvan gebnik White s verslag eindigt met de verzekeringdat Ladysmith veilig is natuurlijk echterdompelde de tijding van de ramp het Engelache kaap in verslagenheid De ochtendbladen erkennen meêrendeels den eniBt van het nieuws uit Ladjsmitli ofschoon enkele kranten de nederlaag eenvoudig een tegenspoed noemen De Times stemt toe dat de zedelijke uitwerking van de overwinning waarschynlijk grooter zal zijn dan de stoffelijke nadeelen Do militaire deskundige van het blad acht den terugtocht van White achter de Toegela rivier niet moer doenlijk White moe het in Ladysmith zoo goed mogelijk uitzingen totdat er hulp opdaagt Dit schijnt vrijwel algemeen het ge FEVILLETOIM HET TESTAMENT Vrij naar het Engelach Dook W NUTTERS 5 En ten laatste werd zijn geduld beloond Het was een droge koude nacht het vroor sterk en de straten waren droc en hdkJer De lampen door geen windje beroerd verspreidden een regelmatig licht Omstreeks tien uur toen de winkels gesloten waren was de steeg zeer verlaten en niettegenstaande het verwijderd geruisch van de Londensche bedrijvigheid was het er zeer stil Mr Utterson was pas eenige minuten op xijn post geweest toen hij ongelijkmatige lichte voetstappen vernam Ten gevolge zijner nachtelijke onderzoekingstochten was hij in staat zelfs op zeer verwijderden afstand de voetstappen van een aHeenloopend persoon te onderscheiden Maar nog nooit was zijn aandacht zoo scherp ea bepaald geweest als nu en met de stellige overtuiging dat hij eindelijk zoude slagen trad hg de biimenpUutts op De voetstappen kwamen haastig naderbij en klonken plotseling luider toen zij het einde der straat bereikt hadden De advocaat kon reeds spoedig van uit den Ingang zien met wat soort voelen van de bladen te zijn en er ziJn er slechts weinige die twijfelen of White daartoe in staat zal wezen De Daily Chronicle erkent in haar hoofdartikel volledig den ernst van de nederlaag vati de Engelschen waarbij Majoeba verbleekt Het blad acht haar enkel te vergelijken mot Burgoyne s capitulatie bij Saratoga in 1777 Deze nederlaag van de Britsche wapenen wettigt onze eerste sombere profetieën zegt het blad De tjjd zal komen waarop het Engelsche volk zal vragen gelijk Augustus aan Varus Geef ons onze legioenen weer en van de verantwoordelijke ministers rokenschap aiil eischen voor han tastbare misrekening en de onvoldoendheid van de Engelsche strödmacht in het begin van den oorlog met de Boeren Vooralsnog echter sluit de Chronicle zich aan bjj degenen die golijk Chaplin in Manchester inzien dat de ramp van Ladysmith slechts een spoorslag is om den veldtocht in Zuid Afrika onverdroten voort te zetten tot de stellige overwinning van do Engelschen is verzekerd Dit is het moet erkend worden schering en inslag in de oordeelvellingen hier onverschillig van welke partij Wat zal het gevolg zijn van de nederlaag der Engelschen want zelfs de ingobladen moeten thans erkennen dat dit een nederlaag was voor Ladysmith voor generaal White voor de positie der Engelschen P vragen de bladen zich af En hoezeer zij pogen zich een hart onder den riem te steken en hun lezers te overtuigen dat het verlies hoewel zeer ernstig toch niet ontmoedigend is toch moeten zij erkennen dat op dit oogenblik de toestand van de Engelschen in Natal zeer hachelijk is üe Westm Gazette zegt Zal White genoodzaakt zijn terug te trekken op de Tugela en de bruggen over de Kliprivier vernielen of de vernieling van de spoorwegbrug bij Colenso voorbereiden 5f zal hij te Ladysmith blijven 1 Er is geen twijfel of het bericht van zijn nederlaag zal spoedig algemeen bekend zijn eu dat zal het onmiddellijk gevolg hebben dat daardoor de moreele macht van den vijand niet en dat een menigte nieuwe volgelingen zich zullen scharen onder ziJn vaandel Indien de berichten die nog uit de omstreken van Ladysmith ontvangen zjjn eenige waarheid bevatten zal generaal White moeilijk meer de Kliprivier of Colenso kunnen bereiken De Boeren toch hebben den spoorweg tnsschen Colenso en Ladysmith bezet en de brug over de Tugela man hij te doen had Hij was klein van gestalte en zeer eenvoudig gekleed en zijn blik had zelfs op dien afbtand een onbehagelijke uitwerking op den wachter Hij liep ecliter regelrecht op de deur toe en haalde onder het voortgaan reeds den sleutel uit zijn zak Mr Utterson deed een stap voorwaarts en tikte hem toen hij voorbijging op den schouder terwijl hij zeide Mr Hyde naar ik meen Mr H rde deed verrast een schrede achteruit Maar zijn schrik duurde stechts even en ho wel hij den advocaat niet in het gelaat keek antwoordde hij op koelen toon Dat is mijn naam Wat verlangt gij Ik zie dat gij naar binnen gaat antwoorddeUttorson ik ben een oud vriend van Dr Jekyll Mr Utterson uit Gaunt street u moet mijnnaam wel van hem vernomen hebben en daarik u hier zoo toevallig ontmoet dacht ik dat umij wel zoudt toestaan u te volgen teneinde hemeens te bezoeken Gij zult Dr Jekyll ni aantreffen hij is niet tehuis antwoordde Mr Hyde Herwijl hij den sleutel in het slot stak Daarop vroeg hij plot seling doch zonder op te zien vHoe kendet gij mij Wilt gij mij van uwen kant óok een genoegen doen zeide Mr Utterson Met pleizier hernam de ander waarmede kan ik u van dienst zijn V Wilt gij mij uw gelaat laten zien vroeg de advocaat Mr Hyde scheen te aarzelen maar terstond daarop plaatste hij zich als door een plotseling ia de lucht doen vliegen zoodat White s aftochtsweg naar Colenso is afgesneden In regeeringskringon vreest men hans dat White zal genoodzaakt worden de handelwijze van Yulo te volgen en Ladysmith zal verlaten met achterlating van oen grooto l eveelheid levensmiddelen en krijgsvoorrtad benevens van de zware artillerie dio hjj op een overhaasten terpgtocht niet kan niedenemen Het meest waarschijnlijke echter als de Boeren Ladysmith geheel hebben ingesloten zal wezen dat Witho genoodzaakt wordt zifch met zijn geheele macht aan hen over te geven 1 fHet algemeen nieuws wordt hoe langer hoe schaarschor In Erankrp zal het drukke leven eUrst o er een week beginnen wijl de Senaat 8 dezer een aanvang maakt mot de behandeling van de zaak van het complot De week daarop Maandag 14 November komt dan de Kamer bijeen De befg interpellaties is de laatste dagen hoe langer zoo grboter worden Drie punten staan daarbjj op den voorgrond Ie alles wat samenhangt mot do Dreyfus zaak 2o het schandaal met het syndicaat voor landbonwcrediot en 3e de gebeurtenissen in Afrika Btit er in de xm weken die tussclien de bijeenkomst der kamers on nieuwjaar verloop veel van do begroeting zal worden afgedaan gelooft wel niemand Het zal dus ouder gewoonte wel een jaar met voorloopigo twaalfden worden Een hoofdpunt der begrootingsdebatten zal de verhouding tot Rome worden Delcassé heeft aan de bogrootingsoommissie gevraagd het crediet voor het gezantsdiap bij den Paus to herstelion maar de commissie hield vol Ook dreigen er moeilijkheden mot betrekking tot do jaarwedden der bisschoppen Do commissie vreest dat men ver buiten de grenzen van het concordaat is gegaan en wil daarom bezuinigen door het schrappen van 85 bisdommen en van 700Ü vicarissen Waldecfc Hottssau verlangde herstel vaneen en ander op grond dat do bedoelde posten op vroegere begrootingen steeds waren goedgekeurd en alle werkelijk met het concordaat strijdige uitgaven reeds lang waren geschrapt Ofschoon de minister president nog deed uitkomen dat men te stiptor zich aan t concordaat diende te honden omdat de regeering op t punt was eene nii nwe regeling in te dienen van t recht van vereeniging met name tegen de niet erkende geestelijke orden opkomende gedachte bezield met een uitdrukking van wantrouwen voor hem en de twee mannen staarden elkander eenige sptondcn strak in het gelaat Nu kan ik u tater herkennen zei Mr Utterson het zou zijn nut kunnen hebben i Ja antwoordde Mr Hyde het U zeer goed dat wij elkander ontmoet hebben en bij voorkomende gelegenheid zou u mijn adres te pas komen Kn hij noemde hem een nommer in een straat in de wijk Sohio Gerechte Hemel dacht Mr Utterson zou hij bij geval ook op het testament doelen i Hij het echter deze gedachte niet merken en prentte het adres in zijn geheugen En nu zei de ander hoe kondet gij mtj ffDoor beschrijving was het antwoord flWiens beschrijving ifWij hebben gemeenschappelijke vrienden zeide Mr Utterson Gemeenschappelijke vrienden herhaalde Mr Hyde met hecbche stem wie zijn die i An de eerste plaats Jekyll antwoordde de advocaat Dat heeft hij u nimmer gezegd riep Mr Hyde driftig ik dacht niet dat gij zoudt gelogen hebben Komaan hernam Mr Utterson dat is geen degelijke taal Hierop barstte de ander in een wilden schaterlach uit en in het volgenblik oogenblik had hij met buitengewone vlusheid de deur ontsloten en verdween hij in hot huis De advocaat stond nadat Mr Hyde hem verlaten had een poos eüs aan den grond genageld is do commissie bij hare besluiten gebleven De Belgische Kamer nam eergisteren zonder voel praten artikel 2 3 en 4 van het kieswetontwerp aan Dio artikelen hebben betrekking op do plaats van het hoofdbureau en op hot stellen van candidaton Wat dit laatste betreft tot het voorstellen van een kamerlid worden do handteekeningen van ten minste honderd voorstellers vereischt voor een senator is in sommige bepaalde gevallen vijftig genoeg Men was nu genaderd tot artikel vjjf het langste en belangrijkste artikel van het wetsontwerp dat do toepassing van de evenredige vertegenwoordiging bevat Het debat was desniettemin niet belangwekkend en het gevolg was dat ten slotte niemand meer naar de sprekers luisterde De eenige die er nog een beetje leven in bracht was Woeste HiJ trok te volde tegen de evenredige vertegenwoordiging tegen het wegnemen van de mogelijkheid om op cundidaten van verschillende lijsten te stemmen of op één of meer candidaton van een lijst zonder daarmee noodzakelijk ook te stemmen voor de overigen op dezelfde lijst hü voorspelde de katholieke partij een nederlaag bü de volgende verkiezingen Een van z n opmerkingen gaf Vandorveldo aanleiding om de taktiok van de socialisten aldus te kenschetsen Wö pogen bot beste van het wetsontwerp te behouden eu uitmuntend parlementair werk te verricliten illil UlM lii Mti Aémtéa iMèmii Mim Verspreide IJprieliteti Frankrijk Nu weer heet het dat de Behagle die gezegd werd door sultan Rabak te zijn gevangengenomen van honger gestorvew ia Aan het departement van koloniën is bericht ontvangen dat luitenant Bretonnct aan het hoofd van 30 litenegaleezen in Bagirmi gedood is door een bende van 7 A 8 0O0 man onder bevel van sultan Rabak Hlechts een 8enegalees ontkwam Behalve Bretonnet werd ook luitenant Brann gedood BËLalii De staking in het steenkolenbekken van Seraing breidt zich uit en heeft zich reeds tot do mijnen van de lirma ockerilf uitgestrekt Alles is volmaakt kalm geen enkele vergadering is aangekondigd DuiTSOHLAKB De czaar en de czarina van Rusland zjn Daarop liep luj lang aam de straat op gedurig na eenige stappen gedaan te liebljen wefder blijvende stiUtaan en zijn hand aan zgn voorhoold brengende als iemand die plotseling geheel verbijsterd is Het vraagstuk dat hij aldus voortgaande overdacht wal dan ook wel van de zeldzaamste soort Mr Myde was bleek en dwergachtig hij maakte den indruk alsof hij misvormd was zonder dat dit echter waarlijk het geval was hij had een hatelijken lach hij had zu h tegenover den advocaat met een mengeling van gcd tteheid en moordlustige stoutmoedigheid gedragen en sprak met een huichelachtige fluisterende en eenigszins gebroken stem Dit alles getuigde tegen hem maar dit alles kon toch den onfï kendcn afschuw weerzin en angst niet verklaren die Mr Utterson bevangen hadden zoodra hij hem in het gelaat had gezien tPaar moet wat anders achter schuilen zei de ontstelde man idaar is iets in vraar ik geen naam voor kan vinden God beware mij die man schijnt geen menscUelijk we en te zijn Iets onderaardsch of onnatuurlij ksch Of is het het atschijnset van een laaghartige ziel dat aldus het vleeschelijk omhulsel misvonnt Ik geloof het katite Want o mijn arme oude Harry Jekyll zoo ik ooit het teekeh van Satan op een gelaat gelezen heb dan is het op uwen nieuwen vriend 1 Hordt mrvQlgiï