Goudsche Courant, vrijdag 3 november 1899

ff Il B KOTTIBDAX SODDA Tiaa Taraa a 1 BottenUm 6 ura v v 7 89 9 81 11 80 19 88 1 66 8S ft a a a I C a 10 18 RotlerdMn D P I U 9 40 11 87 19 84 1M 8 40 7 46 a a 10 80 ttoltenlam H 4 B 6 48 10 1 IM 8 40 V IS K 88 10 19 11 8S li K 1 39 69 4 06 4 40 6 86 S S 11 1 9 68 a a p ll 4 66 6 6 0 J I 10 89 t 10 88 1 49 4 60 97 a a 10 08 a HIeuwoikiirk 6 04 ra ff a 1 18 a 4 67 a 34 a 10 18 a Hoorilroobt 6 11 14 ff J 10 48 8 03 a 6 t4 8 41 10 91 a Soadt 6 17 10 8 89 7 44 0 8 U 9 00 9 88 in O 10 11 1 i 4V 11 64 19 011 18 84 l l 6 8 09 8 31 11 4 09 4 84 6 10 6 46 5 S 4 8 18 8 80 9 81 10 88 10 4 4 Alleen I en 8a klaaaa eilia b en e aa de Compagnie der Wagona Lite OOUDA UBN H A ASltiaa maa Qoadi 7 981 09 8 41 9 U 8 18 9 87 10 1911 16 11 18 li l 1 08 1 01 8 14 8 46 4 18 4 66 6 96 K 49 n6 1 11 7 69 S 8 S9 9 18 9 34 lO Ot 10 40 1 10 Zarenliuixin MMirkapiile 7 81 tilS t ë 11 80 1 18 6 07 a 8 11 10 18 11 41 l St 6 18 a a 899 u 10 91 F 10 88 Voorhurg 8 08 1 a 07 8 86 B U ff ll H 1 3 6 38 a a a 8 88 KL9 8S 0 6 10 88 10 48 11 46 It 18 46 1 80 1 48 8 48 4 16 4 4S 6 87 6 66 1 16 8 43 1 41 8 41 3 48 8 H 0 1 00 10 44 a 07 11 41 Directe Spoorwet verblndlnKen met GOUDA Winterdleost 1899 1900 AangevaDgeD 1 October TUd van Greeowicb eocDl BOTTIBDlHiin jtn 9 84 10 49 11 11 U tl 18 18 11 88 1 86 9 11 S 88 8 48 6 98 8 18 7 14 1 1 01 1 14 1 88 9 19 9 48 f n 0 10 11 8 18 6 40 8 80 7 88 AUmh it DiiudH 0 AÜMD 1b en Se kleiie Eitn byWUleB i Op den Iniiiea nja Zondag MMndng en üinidjig Mndaageeke rebrarbiljetten roor de 8e Itl Terkr gbur tegm enkelen vnektpr a JT HelUndjeke Spoor X Ritre inpplenent bcwge iHan 6 41 8 06 7 08 7 80 7 48 8 8 86 9 08 9 46 10 11 11 81 11 88 18 M 1 8ft9 4E 8 00 4 00 4 t6 4 8 6 30 19 7 487 66 66 9 4810 11 Voorburg S4 j 10 11 M 4 11 18 9 49 ZMlario BK e 09 J 10 81 1 60 6 08 SO 10 08 MiA Mo 18 10 48 9 01 5 18 89 10 11 uilr I4 8 7 11 141 I u O t 9 11 9 85 10 13 10 4 lib 11 08 11 818 18 8 14 3 814 11 6 01 87 8 00 4 60 8 lOr 18 9 18 lO lJ 10 4 d Harnoaikatreia alleen le en le klaaae etton betalen V Keiaigora roor da l jn Brenkalen Amatardaa nogen Tie UtraOgi raiaea 0 0 U 1 A A M H T K 8 0 A H riaa ama iowla 8 9 8 09 8 18 9 33 10 10 10 67 11 08 1 08 1 8 S iB 0 6 03 36 8 18 1 81 9 13 9 88 10 83 Amat W 8 01 8 63 9 09 10 10 10 14 11 48 11 61 1 63 9 13 4 16 4 61 6 80 8 519 0010 01 0 1010 0 1 46 AduLC 8 1 9 0s 9 13 10 96 11 09 1 03 1 10 1 09 3 41 4 80 8 11 8 06 0 111 8 10 8 10 84 11 00 d a t o I D A l 1 R tU H I alaareraa JT 84 1 60 1 18 9 01 1 40 10 19 10 81 18 00 ll lO 1 16 S il 4 3 1 47 8 06 66 11 11 1 38 10 11 11 1 40 S S4 8 13 J 18 11 48 11 81 1 11 8 8 ViO 6 04 8 88 36 1 8 16 I 38 9 13 9 48 1 18 1 0 11 1 1 30 Mb 8 81 4 4 10 7 6 I 10 9 46 1 48 8 60 1 38 8 10 8 tO 9 30 10 00 11 30 II 8 11 40 t 8 30 3 46 6 0 36 7 30 8 86 l OO 7 11 7 84 P 18 9 00 9 34 1M8 10 48 11 61 l l 841 18 4 114 18 6 471 618 14 9 11 11 10 7 4 S S8 8 68 S 10 14 10 61 J a Ï i 8 66 7 63 8 31 8 4 9 10 10 16 10J8 II S8 18 01 1 87 1 08 8 20 8 60 4 48 6 88 8 I 1 7 88 9 19 lO OO 10 84 8 16 68 8 14 10 38 11 6a 19 81 4 88 7 3 9 4 10 64 5 30 7 0i 8 11 10 4 1 36 48 7 3 4t 6 60 7 11 1 11 1 86 U Ol 9 83 9 6 10 69 11 10 11 11 19 61 9 1 40 3 63 4 41 4 M 10 1 11 1 1 S l l 0 10 11 11 10 gisteren te Baden Baden aangekomen waar Ejj een bezoek brachten aan de groothertogeiyke lamilie In den namiddag aanvaardden ztl de terngrei naar Darmstadt EXOELIKO Aan bet aanstaande congres van tradeDnions en co9peratieve en socialiBtiache vereenigingen waarop zal worden beraadslaagd over het aantal werklieden afgevaardigden in het Lagerhais zal ook de HocialDemü cratic Federation deelnemen Zy zal op het congres voorstellen de stichting van een onaihaiikeiyke sociaaldemocratische partg in het Lagerbniü iTAl lg Te Rome is het plan gevormd in 1910 een Wereldtentoonstelling te organiseeren Het benoodigde geld hoopt men bjjecn te zullen kragen door openbare inschr ving en een speciale loterq OOSTENBUK HOKUAEIJI Gisteren hebben te Pest 50Ü studenten gemanilesteerd tegen het besluit van den minister van oorlog dat voortaan by inspecties de reservisten zich in bet Dnitsch present hebben te melden De politie joeg den troep uiteen BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL TtrKKSUK K MIHBU Zitting van Woensdag 1 November Dr Kuyper vervolgt zijne rode tot verdediging vap do door hem voorgestelde tacultatievo hedrjjfsvereenigingen Na de opmerking dat de toegang tot de ondernemingen niet nbsolnnt wordt voorgeschreven betoogt Dr K uitvoerig dut de ongevallenverzekering decentrialisch moet z in in den zin van ontwikkeling der bnrgeriyke vr je organisatie waarmede strijdt do overheidsvoogdjl over werkgevers en werklieden Het doel van bet amendement is een deel der uitvoering dezer wet te ontwringen aan do ambtenaren en dit te leggen in handen der maatschappij Kn nn infin ziJn stelsel gezorgd voor de werklieden maar voor een ongevallenregeling moet hare privaatrechterlpe oorsprong gehandhaafd werden Waarom zon niet evenals naast de overheidscbool de bijzondere school bestaan naast overheidsverzekeriug particuliere ongevallenverzekering kunnen bestaan ï Het grondwettig bezwaar acht hy ondervangen door bet facultatieve karakter en den contractueelen grondslag zjner regeling die ook vervult de voorwaarden door de regeering gesteld omtrent controle Medebetaling van waarborg on rentedekking derhalve biedt het amendement naar do eigen voorwaarden der regeering een middel om hot doel te bereiken Hy eindigt met de verklaring dat hy reeds dankbaar zal zyn als het beguisel in de wet komt Do eet Pynappel is voor de wet met of zonder het amendement maar zat voor het amendement stemmen om gelegenheid te geven de nitvoering in beginsel te bespreken il W 9 01 41 8 81 9 C8 i M W 7 80 1 88 8 19 door 7 1 I 1 4 1 41 80 1 10 4S 8 1 9 08 Ooudft Uoordreoht Mieuwerkwk Oapglle B tt in1tlii M RotterdamD F Rottanlani 6 6 10 6 88 8 48 03 tfonda UuiUw Wfwid Woer loB Ulid v Na repliek van don heer Voegens die krachtig aandrong op totstandkoming der ongevallenwet wilde de heer Bonman ter tegemoetkoming aan z i gegronde bezwaren tegen centralisatie een regeling die de byzondere fondsen bandhaafd een verzekeringsinstelling in den geest der Nederlandsche bank sdiept en een Ryksverzekeringsbank naast deze instelt Daarna werd besloten Vrydag afdeelingsonderzoek te honden en op voorstel van den heer Van der Borch van Verwolde met 42 tegen H2 stemmen om Dinsdag en Woensdag a s niet te vergaderen wegens de samenkomsten der Provinciale staten By het voortgezet debat over de ongevallenwet opperde de heer Bastert het denkbeeld in een amendement voor te behouden de regeling der onderdeelen van de bedryfsvereeniging by de wet De heer Mees drong bj de regeering aan op toenadering De heer Verhoy bestreed het amendement maar hg zou als overgangsbepaling het voortbestaan van bestaande particuliere verzekering willen waarborgen Door mr Troelstra werd aan het einde zyner rede de regeering krachtig aangespoord in naam van het beste en grootste decider arbeiders om pal te staan tegen elke poging om haar goed ineengezet stelsel door schoonschgnende argumenten af te breken De regecring behoort bet amendement onaannemeiyk te verklaren De minister van waterstaat verklaarde dat de regeering het amendeuicut Knyper zooals het daar ligt onaannemelgk acht maar alsnog bereid is een amendement te overwegen waarby met behond nitslnitend van een ryksverzekeringsbank een andere regeling wordt voorgesteld betrekkeiyk de wijze van storting der premieu Dit zou moeten geschieden door een bepaling achter hoofdstuk 7 Dr Kuyper wil echter een stemming der Kamer uitlokken over bet beginsel van particulier initiatief Het amendement Kuyper is verworpen met 62 tegen 112 stemmen Met het oog op de vele dienstgesprekken welke langs de intercommunale lynen worden gevoerd en in verband mot de omstandigheid dat de beschikbare geleidingen nauwelyks of niet toereikend zyn voor het publiek verkeer hoeft de directenrgeneraal der posteryen en telegrafie ter kennis van de ambtenaren gebracht Ie dat voor dienstzaken geen gebruik van de intercommunale telephoon mag worden gemaakt indien met de snelheid van telegraaf of post kan worden volstaan en 2e dat 4e telegraaf mede niet in beslag mag worden genomen indien met do bnelhoid dor post genoegen kan worden genomen Men deelt aan het Haarl Dbld mede By koninkiyk besluit is aan den bekenden milicien Wendt gratie verleend van den nog onvervulden straftyd hem wegens dienstweigeren opgelegd i 9 88 9 SI 11 91 11 88 11 48 11 81 18 89 11 80 11 18 11 88 De veroordeeling van mr Troelstra tot een maand gevangenisstraf wegens smaad tegen een rechtoriyk ambtenaar heeft velen pyniyk getroffen Te meer nadat de rechtbank in Den Haag hem had vrygosproken daar zg de overtuiging had gekregen dat hj de beleedigende woorden wel gesproken had maar tevens klaarbiykeiyk gehandeld in het algemeen belang t geen de strafbaarheid opheft Het Haagsche Gerechtshof is tot een andere overtuiging gekomen en de gronden daarvoor zyn eergister in een afdruk van zjn overwegingen medegedeeld Men leert daaruit dat volgens het Hof mr T wel heeft gemeend te handelen in het openbaar belang maar de Strafwet niet elk daartoe gebezigd middel als onschnldig erkent De straffeloosheid is volgens het Hof alleen door den jHlever bedoeld indien de beklaagde te gael Hinw waf nl overtuigd van de waarhei raPJietgeen hy iemand ten laste heeft gelegd en de beleedigende woorden enkel heeft gebezigd tot waarschuwing van anderen In dit geval echter had de heer T den officier van justitie van opzetteljke onwaarheid beticht enkel om een vervolging uit te lokken waaruit de onschuld der Hoogerhnizen kon biyken maar niet omdat hy overtuigd was dat de ofScier opzetteiyk onwaarheid had gesproken Het volgens de wet geoorloofde oogmerk ontbrak dus was althans niet aanwezig in den zin door de wet bedoeld By het onderzoek ter terechtzitting is dan ook volstrekt niet gebleken of aangetoond dat de aantyging op aannemeiyke gronden steunde De leer van het Hof komt das hierop neder als gy met nog zulke goede bedoelingen iemand zonder voldoenden grond van iets leeiyks beticht enkel om daardoor een proces uit te lokken waarby iets verkeerds aan den dag moet komen dan kunt ge u niet beroepen op de straffeloosheid wegens algemeen belang Het is zeker zeer gewenscht dat de zaak voor den Hoogen Raad worde gebracht opdat deze uitmake of de uitlegging van het Hof dan wel die van de rechtbank de juiste is In alle gevallen is de opgelegde straf zeer zwaar te i4eer daar het Hof ijelf erkent dat het toch zeker nobele oogmerk van mr T als element kan dienen by de toemeting def op te leggen straf Een geldboete zou velen met bet oog op al de omstandigheden dezer zaak geen onjuiste strafmaat zyn voorgekomen nu aangenomen is dat de beklaagde zich enkel in het gebruikte middel heeft vergist üeinengde Berichten Men meldt uit den Haag a 81 4 19 4 48 4 88 6 09 4 08 4 18 4 04 4 11 1 84 J O 4 87 tM 5 13 8 16 10 81 10 61 10 48 11 48 10 6 4O 7 89 6 I1 I8 11 8 Vaiu U kmt W Iniiita Het voorbeeld door een millioenenjnffrouw gegeven heeft navolging gevonden by een millioenenheer een jongmenscb uit Maastricht bediende op een kantoor hier ter stede Nu eens deed hy zich voor als zoon van een generaal of ander hooggeplaatst persoon daarby aannemende mooie namen met nog mooier titels dan weder trachtte hy op een andere bedriegeiyke wyze goedgeloovigen te bewegen hem geld te leenen op een millioenen erfenis welke hem volgens zyn zeggen ten deel was gevallen Niets dan lengen en bedrog natunriyk Met de millioenenerfenis geschiedenis nam de bedrieger ook zgn aanstaanden schoonpapa te pakken die hoewel zelf niet best by kas iu de biyde verwachting dat zgue dochter met zoon Nabob zou trouwen hem leende en leende zonder ooit een cent terug te zien En bg de grootmoeder van zifn meisje die er nogal warm inzat haalde het jongmenscb met evenveel succes dezelfde kunst uit By alle familieleden en kennissen van zyn meisje trachtte hy geld los te kragen Eindeiyk liep hy in den val en toen kwam t uit dat alles slechts schyn was geweest Het jongmenscb zit nn in het huis van bewaring Uit Amsterdam meldt men Eergisteren hoorde een inspectenr het maga yn Nieuw Engeland passeerende de fiuit van een stoomketel aldaar hetwelk een teeken was dat er onder dien ketel vuur brandde en de ketel weinig water moest inhouden Hff waarschuwde onmiddelljk den chef die dadeiyk de denr der machinekamer stuk trapte en het vuur onder den ketel weghaalde juist tydig genoeg om te beletten dat dë ketel sprong Het voorval was te wyten aan den machinist die verzuimd had te zorgen voor een voldoende boaveelheid water in den ketel De chef die zich aan de rechterhand had verwond is in bet binnengasthuis verbonden Te s Hertogenboscb vinden Transvaalsch e Boeren door een banketbakker verkrggbaar gesteld veel aftrek By een boekbakkar aldaar vindt men voor de ramen twee groote poppen van taai taai De eene in gebogeö houding stelt Engeland de andere flerrechtop staande met een stry dbyi gewapend verbeeldt Transvaal die namen toch staan er boven Onder de eene pop Engeland leest men k Was op uw goud belust Och wil het my vergeven Onder de andere Transvaal Neen vriendje geen pardon Die rooflnst kost u t leven 11 18 8 17 8 81 7 61 8 08 8 10 8 17 8 88 10 10 10 87 10 17 10 84 10 81 10 40 10 86 P 8 8 11 41 11 64 Het is een afschnweiyk verhaal dat Jules Huret doet in de Figaro van de boksparty tusschen een Engelscbman en een Franschman Zaterdag te Parys gehouden waarvan wg den uitslag in de rubriek sport mededeelden Zeven reprises lang heeft de Engelscbman geprobeerd zgn tegenstander met zgn vuisten met bokshandschoenen zóó op hoofd en Igf te ranselen dat deze tien seconden bniten gevecht zon biyven al dien tyd trachtte de Franschman den En gelschman tegen de borst de maag of de beenen te schoppen als het kon hem de knieschyf of het scheenbeen kapot te trappen en hem zoo bniten gevecht te stellen De twee kampioenen zyn flink gehavend het bloed stroomde Eihdelgk raakt de Franschman den onderbuik van zgn tegenstander en kon deze ten gevolge van de pyn niet voortgaan de Franschman had gewonnen De superioriteit van het Fransche boksen was bewezen De Franschen die voor 100 of 200 francs een entree tot het strydperk hadden bemachtigd brulden van pleizier Tweehonderd wilden noemt Huret hen en zichzelf Ik doe myzelf nu harde verwyten Maar ik moet erkennen dat ik een of twee uur lang in het leven onzer voorouders geleefd heb dronken door het gezicht van het bloed gedrukt gebannen door het schouwspel van de kracht die ik voor mg zag ontwikkelen De rede had my begeven het bloed ruischte in mgn ooren ik was blgkbaar in een toestand om een misdaad te begaan Alleen de steenen bgl ontbrak my Zoo schrgft een man die gegaan was om kalm een verslag te maken zoo verderleiyk is de invloed van zulke beestachtige tooneelen waarnaar sommige toeschouwers niet meer konden zien zonder onwel te worden In de Ned Speet schrgft W G van Nauhuys over Multatuli vereering naar aanleiding van een Dnitsche vertaling van zgn werken door WUhelm Spohr Er is iets heerlgks in enthousiasme zoo begint hy We zien om ons zooveel onverschilligheid en berekenend overleg dat het workelgk goed doet nog eens iemand in heilige geestdrift te zien Dan verhaalt hy van het tydperk in zgn leven toen hy met Mnltatnli dweepte en boe die vereering verminderde verzwakte niet door invloed infinistering van anderen maar door herlezen en vergelgken van zyn werken Hg beschrgft den pgniyken indrnk dien Mnltatnli s brieven over Het ontstaan van den Havelaar op ben maakten toen hg daaruit zag dat het boek geschreven was alléén om er boven op te komen om brood en roem te verdienen en dat het een leugen was waarmee Mnltatnli zyn Max Havelaar eindigde Het boek is bont er is geen geleideiykheid in jagt op eflekt de stgl is slecht de schryver is onbedreven geen talent geene methode Goed goed 1 alles goed maar de lavaan wordt mishandeld Van die mishandeling van den Javaan geen woord in de brieven Een Engelscbman die niet wist dat de oorlog reeds was uitgebroken kwam uit Swaziland te Pretoria aan Men stond hem toe het land weer te verlaten via Jobannesbnrg en Bloemfontein eg Maandag bereikte hy Aliwal North aan de noordgrens van de Kaapkolonie Door Reuter gemterviewd deelde de Engelscbman het een en ander mede over hetgeen hy op zgn doorreis in Johannesburg en Pretoria had gezien Te Pretoria jvaren alle winkels open en werd de handel evenals in gewone dagen voortgezet President Kruger bevond er zich nog Te lohannesburg echter waren alleen die winkels open welke in de noodigste levensbehoeften handel dreven In deze stad bemerkte hy niets van gewonden Heath s hotel was ingericht als hoofdbureau der specialepolitie De twee voornaamste bladen te Johannesburg de Randpost en Standard and Diggers News kwamen nog geregeld uit en het eorste blad zooals onze lezers uit onzo Zuidafrikaanscbe mailoverzichten weten een sterk Transvaalsch gekleurd goed geredigeerd blad bevatte opgewonden verslagen van bet succes der wapenfeiten door de beide Boerenlegers bedreven In de verslagen werd gezegd dat Kimberley en Mafeking geheel omsingeld waren en elk oogenblik in handen der Boeren konden vallen tcrwyi Vrgburg reeds ingenomen en Becbuanaland overwonnen on geannexeerd was In Natal waren de Hepublikeinsche wapenseveneens gelukkig geweest en de Boeren vervolgden hun zegevierenden tocht naar hetzuiden By Glencoe was een groote slaggewonnen en bet kamp hg Dundee was in handen der Boeren gevallen met een aantal Engelsche gewonden vele gevangenen en oorlogsmaterieel Bg Elandslaagte zoo berichtte de Standard and Diggers Newê hadden de Boeren een nederlaag geleden eq 30 mandoodenen vele gewonden gekregen Ladysmitb evenwel was geheel ingesloten en zon naar men verwachtte weldra worden ingenomen Dagelgks liep een trem tusschen Johannesburg en Bloemfontein en geen pas was voor de reis noodig Bg Beestekraal schatte hg het getal Boeren op 1200 Zyn geld was niet aangenomen De Boeren waren vol vertrouwen in den gelukkigen afloop èh beweerden dat Natal feitelgk geheel in hun macht was Door de Kaapsche politie werd de man by Frere Bridge aangehouden doch zg stond hem later toe door te reizen Deze lezing van een blgkbaar niet opsnydenden Engelscbman komt ons als een zeer welkom bericht voor Er biykt tenminste uit dat de verslagen der Boeren juister en mmder snurkend zgn dan die der Engelsche journalisten en dat waar zg voor een nederlaag als die bg Elandslaagte durven uitkomen hun ovenge berichten van overwinningen eveneens wel juist zullen zgn Trouwens wie twgfelde daar in de laatstedagen nog aanf Hbl Aangaande de werkstaking der sigarenmakers te Groningen schrgft men aan de Tel De nitgeslotenen een 200 werklieden hielden Maandag avond een niet voor de pers toegankelgke vergadering waarin naar men mg vertelde besloten is morgen d i Dinsdag nog eens in onderhandelmg te treden met de patroons om hen te bewegen de eiscben in te willigen De patroons echter hebben Maandag óók vergaderd en besloten niet toe te geven Onderhandelingen zullen zeer zeker niet baten allermmbt met de vertegenwoordigers van het hoofdbestuur van den Ned Sigarenmakersbond dien de fabrikanten niet willen erkennen en dus zal de werkstaking wel een voldongen feit zgn In t geheel zgn ongeveer 25 sigarenmakers niet by den bond aangesloten Zg zullen biyven doorwerken In de eerste dagen zullen zg naar de fabriek worden gebracht en vandaar teruggehaald door de politie Welk verloop deze beweging zal hebben aan welke zgde de sympathie van het publiek zal zyn waag ik niet te voorspellen De fabrikanten beweren dat zy geen hooger loonen knnnen geven omdat zy niet kunnen eoncurreeren tegen de Eindhovensche fabrikanten die veel lager loonen geven Ook is het een feit dat er onder de oudere sigarenmakers zy die betere soorten maken zgn die van 12 tot 16 gulden en meer in de week verdienen Maar het is evenmin te ontkennen dat er ook velen zg die de slechtere soort maken zyn die beslist veel te lang moeten werken om een klein loon te halen Op Oranje Nassau Oord by Benkum zyn de voorloopige werkzaamheden voor hot Sanatorium begonnen Achter het paleis zgn reeds eenigo boomen en struikgewas geveld en opgeruimd Binnenkort vermoedeiyk reeds de volgende week zal met de ophooging van het oostelgk aan het paleis gelegen terrein een aanvang gemaakt worden Thans is men druk bezig met het leggen van rails waarlangs de benoodigde grond ongeveer 16 000 stères zal worden aangevoerd Het na de voltooiing opgehoogde terrein zal met jonge denneboomen beplant worden Deze aanplanting hoeft ten doel aan de gebouwen ook van de oostzgde voldoende beschutting te geven vooral in verband met scherpe oostenwinden Van de oprichting van de gebouwen hoort men nog zeer weinig Vermoedelgk zal daarmede wel eenige tgd heengaan STADSNIEUWS GOUDA 2 November 1899 De inzameling door de dames van de Afdeeling Gouda van t Eoode Kruis voor hulp aan de TranöValers heeft f 1287 opgebracht Wanneer hierby nog komt de inschryvingen uitgelokt door de Z Atiik Vereeniging en de opbrengst van ie aanstaande soiree dan zal Goud geen slecht figuur maken in dezen edelen wedstryd voo onze bedreigde broeders De uitslag van het nationaal kegelconoours te Rotterdam op de kogelbanen op het terrein der schietbaan van het korps Kon Scherpschutters gehouden en nitgescbreven door de kegelclub Oud Delftshaven is als volgt Korpswedstrgd 4e prys Houd Plank I Gouda 156 p 5e pr Alle Negen II Gouda 146 p Voorts verwierven nog bg de porsoneele wedstrijd de 5e pr J V met 38 p eir de 8e pr P V d Waals met d6 p beiden te Gottda Hoogste serie J V Gouda 106 p Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand October het volgende resultaat 14 Oct 8 5 permang kalicus per 1000 r c 21 13 2 28 6 De heer J O Matze te Zoetermeer en Zegwaard is benoemd tot eersten onderwyzer aan de E K school te Zaandam Zrowaaet Gisteren is te s Gravenliage geslaagd voor het examen wiskunde 1 0 de heer J O Matze alhier Boskoop Ook hier heeft zich een comiM gevormd om gelden in te zamelen voor bet Roede Kruis en de Zuid Afrikaansche Vereeniging HIJLPVR COMITÉ ITederl Hoocte Kruis te GOODA Het bestuur brengt gaarne langs dezen weg aan alle weldadige stadgenooten haren harteiyksten dank voor de zóó welwillende gaven geschonken in de gehouden collecte ten behoeve van het Comité Nederl Eoode Kruis Toor de ongelnkkigen in Transvaal waardoor het bedrag is kunnen komen tot het belangrgk cgfer van f 1287 35 Opgave van ingekomen en nog te verwachten giften volgt later Aan heeren geesteiyken van elke gezindto alsmede aan heeren uitgevers der Gondsehe Couranten onzen weigemeenden dank voor de zóó welwillende aanbeveling die blgkbaar goeden indruk heeft gemaakt waardoor de taak meer aangenaam dan moeieiyk was Wg geven ü de verzekering dat het HoofdComité met ons Uw aller weldadige sympathie voor Transvaal zeer waardeert Dankzeggend Het Bestuur Mevr M J ten BOSCH Schoi tess Presidente Mej G W DE JONG Pcnningmeesteresse C SALTZER Secretaresse N J SCHELLING Bestuurslid J M SALTZF R E TEMMINCK E DE HACKER a ge III I Il i i y I iieiiii a De uitgebreidste collectieg in Nouveautés en g 66 PARAPLUIES i g vind men bij A s A 7an OS a Md Tailleur ë Kleiweg E 73 73 i GOUDA 0 Q Telepkoon Xo 31 Itfurs vaii iinslerdaiii Slotkrs 817 98V 93 I 30 OCTOBER I Vrkh NunuilD Uart Necl W S 8 Vi 8IV dito dito illlc 3 93 ilito dito dito 8 98 donaat OU Ooudl 1881 98 4 tOOV ITALII InaabrvlugUei Sl 5 98 t 8 l OoiTniLObl in pipierl8 8 8 83 dito ia ailrer l S 8 8 8SU PoSTDOAL Old mot ooupou 8 Vi dito lioktl 8 84 BuaLAHD Obl Bioneol 1894 4 81 dito OeooDS 1880 4 dito bij Rolha 188 4 96 dito by Hop 18B9 90 4 l dito in goud leoo 1888 8 dito dilo dito 1814 6 101 67 Bpahii Farpct atibuld 1831 4 67V ToaiBU Oepr Con loen 1 8 0 4 91 dar ii ning aorio D l i Ooo IfloDin aer aO l i ZuidAf Bap T oblg 1891 6 Mliioo übl Buit üob 1890 100 VlUFznilA Obl 4 oiiliep 1881 84 A¥aT DAK Obligation 1 96 3 90 BoTTIUAll Stoil leou 1894 3 91 N D N Ktr H inile a aand 98 Anind b Tab Mg Cortiiii aton 81 Bali Maataobapfiy dito 436 Am tlypotbaokb pandbr 4 CuU My der Voratoiil aaod 85 a Qr llypolfacekb pandbr 4V 109 Nederlaodaiiho baok aand 1047 Ned HandelmaatHh dito 1641 N W II Pao llyp b pandbr 8 90 Bott Hy iothookh panill r 4 Utr Hjpotheolb dito 4 OoniNt Ojat Hoog bank aand 118 KuaL Hypotheokbank paiidb 6 110 Ahiuia Kqut bypotb pamtb 4 90 Max L G Pt Lion rorl 991 ViD Holi IJ 8poürw M j nd 114n u Uy tot Eip 8t 8pw aand 10 1 Ked lud Spoorwegm aatid 194 Ned Zuid Afr apm aand 83Si dito dito ilito 1891 dito 6 100 iTALllSpoorwl 1887 89 A iCobl 3 86 Zuid Ital Sp nig A H obl S 66 POLKN Waraohan Waenenaand l l BUBI Or Buaa Spw Mg obl 4 97 Baltlacbe dito aand f = FaatowA dito aand 6 Ivang Dombr dito aaud 6 Kurat Ch Aloir 8p kap opl 4 lOOri dito dito oblig I 100 Ancriea Oi ni Pao 8p Mij oM 6 1141 Ohio k North W pr 1 1 aand dito dito Win Bt Peter obl 7 UI Daarer k Bio Qr Spm eert a a 61 Uliooia Central obl iu goud 4 106 7 LouUr k Na hf illi Cert r aand 74 Ueiiro N Spir H le hyp o 104V aand 87 N York Dulaa o k Weal aand 1 16 Feon dto Okio obhg Oregon Calif tobyp ingoud 6 9 81 Paul Minn k Uauit obl Un Pao Hoof Ign ob ig 8 49 dito dito Uno Col le kyp 0 6 CAKAtiA Cao South Chort r aaDd i 81 Tl C Bail k Na lo h d e O Amaterd Omnibne Mg aand I O Botterd TrBmire i MaatB iiand 110 Nin 8tad Amatordam aand 8 108 8tad Boterdam aand 8 101 Biuili 8tad Antwerpen 1887 1 99 Stad Brusael 1888 1 100 HoHa TheiuBegulliOeaelaoh 4 117 Ooann Staatalaenig I860 6 117 K K Ooat B Cr 1880 8 101 36V BrAXn Stad Madrid 8 1888 S4I NwD Ver Bea Arb Spool oert lUNTELs mmii Zoowel voor Dames als Kinderen Ulouseii Japoiisloffeii IVIIitIJru in groote verscheid billgke pryzen ü SAM80M Belangrijk Bericht aan de Asthmalyderg Van onzen correspondent Een groot gedeelte der menscbheid is lydende aan asthma en thans met den winter hebben deze asthmolgders het zwaar te verduren zg haken naar de lente en tellen de dagen ja bgna de uren dat er eenige verlichting voor hunne benauwdheid zal aanbreken Gewooniyk wordt er over die ziekte heel licht gedacht en krggen de lyders tot antwoord ge kunt er oud mede worden of krakende wagens duren het langst doch zulks neemt niet weg dat de door het asthma aangetaste personen bet Igden toch eindeiyk moede zgn geworden Onze verslaggever heeft een treffend geval van genezing vernomen n 1 dat van den heer G J Keuper wonende bg de Bicrbrouwery to P iischedo De man was nog jeugdig in de volle kracht van t leven en zou zeker een der gelukkigste huisvaders geweest zyn zoo niet hot asthma hem des winters erg teisterde Onze verslaggever httd een onderhoud met hem en de hoer Keuper verklaarde hem dat hy ofschoon nog jeugdig vreeselgk aan het astlima te lyden had by den geringston arbeid was ik als uitgeput en moest telkens tnyne werkzaamheden staken Nadat ik reeds veel over dl l ink Pillen gelezen had werden deze my ook aangeraden on ten einde raad besloot ik ze lo gebruiken hoewel ik eerst er wel Volgens iiigozondeii portret aan twgfelde doch spoedig kwam ik tot andere gedachten want na gebruik van zes iloüsjes heb ik geen last meer van aslhnia gelind Ik slaap gerust en do hoestbuien doen zich niet meer voor Evenwel zoo verklaarde hj ik heb zoodanig geleden dat Ik toch nog met angst den winter te genioet ga en daarom zet ik de behandeling nog eenigen tgd voort om de wortel van het kwaad uit te roeio want ik weet by ondorviiiding dat hy eene niet genoegzame verzorging eenor ziekte oon instoiting zich kun voordoen Maakt ragne genezing bekend opdat de tairyke asthmalgdors verlichting bekomen De Pink Pillen bg de aangogevene dosis voor volwassene personen en kinderen gebruikt knnnen beschouwd worden als do beste hornienwer van het bloed Zg geven liet bloed de gewenschte kracht terng en geven de zelfdo resultaten legen hloeduimoede bleekzucht neurasthenie St Vitusdans beenziekte by het kind en in de gevallen van verzwakking on uitputting der vrouw zy zyn werkdadig on oiiovertreffelyk ten gevolge van overdryving van wolken aard ook by de mannen Verkrygbaar k 1 75 GId de doos en Gld de O doezen by J H I HdABir i iÉ 27 Steiger Rotterdam hoofddepothonder voor Nederland on alle apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrggbaar voor Gouda on on streken bg Woi ff Co ATaTKH Uit de V Kotas bericht men aan do Sumatra Ct dat daar alles rustig is en hooiden en bevolking gewillig de gegeven bevelen opvolgen Controleur Timmermans is thans te Bangkmang om den overgang tot ons geregeld bestuur to doen plaats hebben men verneemt dat de wd gouverneur in de kenzo van dezen ambtenaar gelukkig geweest is Te Bangkinang ligt een dotachoment van 15Ü bajonetten onder bevel van kapitein Hoeksteiii le loitenant Mulder 2e luitenantB de Greef en Jautze de officier van goz 2e kl van Doeren is aan dit detachement toegevoegd Een tweede militaire bezetting is gelegerd te Poelan üednng dil detachement bestaat uit 75 infanteristen onder kommando van Ic lnitenant van der Vliet en onderluitenant Vcrdooren benevens den officier van gez de Jong Er wordt druk gewerkt om de gemeenschap tusschen de V Kotas en PajaKoem boe zoo gemakkeiyk mogeiyk te maken Naar men aan do Javabode raededoelt zou uit het rapport der commissie voor het baveuplan te Soerab ja dat is opgezonden