Goudsche Courant, zaterdag 4 november 1899

IVo 8035 2 atet dag 4 November 1899 388te Jaargang fiOüDSCHE dOlRAOT I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken releraoii It u Af Do litg ave dezer Courantgescfiiedt dagelijks met uitzondering van Zon on Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jMst 1 70 Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN Telefoon Xii t A D V E U T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 rc g els a 50 entrrt k re rcg ol meerHl t enten ïroote letters worden berekendnaar plaatsruimte lp Inzending van Advertentiën tot 1 uur des micyi Imlieii gü niel wilt ho s ej gebruikt te aïïerwtge bekroonde ea wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract Mé M uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H VAiH SCHAIR Co I en Haag ll fcranciers VAN 80HAIK E Oo s ISeUaDttl i liet besto middel der mreld VAN SCHAIK Co S Mehanthe geneest Kinkhoeit VAN SOHAIK ft Co S Meli nttl gouooat koohbI oud aU jonj VAN SOHAIK OO S Mellanthe mag ui goon hllijgo iu ontbrekon VAN SCHAIK Co S Heliantbe sUnl toorUurend onder Solioikuiidi louzioht VAN SCHAIK ft Co S lUeliantha helpt onhorroepolijt VAN SCHAIK Co 8 Mellantüa n bekroond m t Eerediploma s VAN SCHAIK Oo S Heliauthe ia brkroond met Goud VAN SOHAIK ft Co s MeDaDtb ia bekroond met Zilver VAN SCHAIK ft Co 8 Helianthe m verkrijiibaar in naooni fltu HM imm ooMludalykMi w fa aw dul rta t oMlaMMrwllMrM en TOOT darnM m ICto4 rKlw nwirlc li bAppretliUTtaC II tlflO fclSa Bwlto llldl Slr l4 MtaWt tii I i w op naam n filfeHaknuck iriiryUair HwH WM Um MaM lrt nW Hn Gouda Druk van A BRINKMAN Z aan den juinister van Eolonito niet bijleen dat de nitvoering van het plan ran den lieer de Jongh door haar nrgent wordt geacht De commissie vindt volgens genoemd blad de veiligheid van de haven van Hoerabaja voldoende terwijl de nadeelige gevolgen van den slechten toestand waarin de uitmoiidiiig der Kalimas verkeert voor een goed deel znllen worden verholpen dosr den aanleg van het spoorweglijntje Goebeng Kalinias Met dezelfde boot schrjjft de Java bode waarmede de Gonvernenr Oeneraal van der Wjjck i OctJober de terugreis naar het vaderland gaat ondernemen vertrekt ookj zjjn advies om de reorganisatie van het binnenlandsch bestuur ondanks allen tegenstand in de StatenGeneraal ondervonden toch in te voeren en wel met den meosten spoed wat betreft de verbetering van inkomsten der Enropeesche ambtenaren doch gelfjdelgk wat betreft de inkrimping van de betrekkingen van hnn inlandschc coilegas De minister van Kolonièn zal echter ditkostbare en onstaatkundige advies wel nietdurven ppvolgen buiten de Kamers om terwjl dan toch ook de kduinklijke machtigingnooig is om den maatregel in te voeren Xl I MAR T BBUICHT£ti QOUCia 2 November 1899 Granen verkeerden heden in lustelooze stemming en waren niet dan lager te verkoopen Tarwe ZeeuwBche 6 80 k f 7 15 Mindere dito 6 50 4 6 75 Afwijkende 6 4 6 25 Polder 6 25 ï 6 50 Rogge Zeeuwsche ƒ 6 25 Il 6 60 Polder 5 75 4 6 Gerst Winter 5 60 i 6 ÏUjnier 5 50 4 5 80 Chevallier 5 75 ö so Haver per heet 3 35 4 ƒ 3 80 per ïoo kilo 7 10 k ƒ 7 60 Hennep aad Inlandsche 11 50 i 12 üuitenïandsche 7 75 4 8 50 Kananexaad 7 50 4 9 KooUaad 8 50 a 9 Krwten Kookerwten 8 50 9 Niet kookende 7 25 4 7 50 Buitenlantlsche voererwten per 80 Kilo o 4 o Boonen Bruineboonen ƒ 10 k f 10 50 Witte boenen 10 75 iiiSo Paaideboonen 6 i 6 20 Duiveboonen 6 80 k 7 10 Mais per 100 Kilo Bonte Aiiierikaanscbe 5 k 5 10 Cinquantine 6 25 k 6 50 Ode sa k f Karweizaacf per 50 KUo k VekM hkt Melkvee tedd aanvoer handelen prijzea vrij wel Vette varkens redel aanvoer handel vrn wel 17 4 19 Gt per halfKGj Biggenvoor Engeland redel aanvoer handel vrijwel 15 k 16 et per halfK G Magere Biggen goede aanvoer handel stug 0 60 k f 0 80 per week Vette Schapen goede aanvoer handel onveranderd 12 4 20 Lammeren aanvoer handel f k f Nuchtere K alveren eenige aanvoer handel vlug T k f 10 Graskalveren redel aanvoer handel stug 30 k 55 Fokkalveren 8 4 18 Kaas aangevoerd 7 1 partijen handel niet vlug ia kwal 27 4 39 2de kwal 24 i 26 zwaardere 30 k NoordHollandsche 24 4 30 Boter weinig aanvoer handel vlug ilJoeboter 1 45 4 1 55 Weiboter 1 25 4 1 35 per Kilo Burgerltlke Stand ÖEBOEEN 30 Oct Theodoras ouders T Boot en G 1 Kabout Nioolaas Michael ouders M 1 Engelbrccht en D J 4e Jong 31 Uerardns Anthonias ouders M M Heerkens en H T Koelman Hagdalena lohanna Elisabeth Maria ouders M J den Edel en K W Brehm Bastiana onder B M Spek en 1 0 de Beun 1 Nov Nioolaas ouders N van Hertum en C Agten OVEHLEEKN 30 Oct J Bomer 20 d 1 Nov C Bron 19 j OEHÜWD 1 Nov J van Lint en J C Boegheim D van den Broek en h van den Houten ADVERTENTIEN JONÖMENSCH zoekt hy Ura gelogenheid te DINEER£9I liefst in veroeniging met andoren Brievenmet pr jsopg mtt on zoncUr gebruik vanÖEM KAMEB met SLAAPK onder letterP 1B96 aan de LANÖE S Centraal Adv Bnr Deventer TE HUUR TEESÏOND OF LATIÏB een BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL Ö22 AAN ALLE ZIEKEN ijeef ik gaariM zonder eenige kosten gratis inlichtingen uit erkentelijkheid voor eene eeneeiiwijze die mij en duuenden met mij mijne gezonifheid heeft teruggegeven I WWKN IliFijkliijfieeslIii ug De S O I M K K ten bate van onze Transvaalsche Stamgenooten zal gegeven worden in de Sociëteit ONS GENOEGEN op ZATERDAG den 4en NOVEMBER 1899 des avonds te fV uur Kntrée t 1 Namens het Uitvoerend Comité G C ore President J TERSTEE6 Secretaris N B Bijdragen zullen gaarne ingewacht worden bjj den Penningmeester den Heer J ïu L WITHOF KEÜ S Vraagt Uwen Botttlaar PRIMA SMITS STOUT uit Ie BlcrbroüwerU Ie 3 lloefljzers BIIEDA Het mee t imakelUM Het meest voedzame Het meest versterkende Bestellingen worden aangenomen bj onzen Vertegenwoordiger den Heer HB NRI DUIJNSTÉE Markt Anliseplfsclie Tandpoeder en Aiill8epll§eli Moiidtiiicluiir van E VASSÜTO landarts te Gouda OVERAL VERERIJOBAAR Agent voor Nederland G LISSELSTIJX Blauwstraat Gouda o Bi Si PM z o a o S Kort overzicht onzer FrUsoonrant SHERRIES Pale en Gold Dij van af f 16 50 per 12 fless HOODE en WITTE PORTWIJMfiN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 IA U s u o o VERMOUTH la Turin 1 50 tlcsch o e BODEGA GHAMPAGNE 1 75 COGNAC 4 t 1 75 1 2 25 1 2 75 t 3 26 t B 76 en l b l SCOTCH WHISKY 2 25 o Per Fl Por Ank 45 PI Tp S LISTRAC f 0 65 Nto f 27 75 S iHATEAU VALR08E 0 75 81 ggSt ESTEPHE o 85 Sö 1 St EMILION 189i 1 42 t g PAÜILLAC 1893 1 53 1 2 8 GRAVES Witte Bordeaux o 80 34 8 S i SAUÏERNE 1 42 1 a 5 ZELTINGER Moezel o 90 3750 ff 3 BOURGOGNE 1 10 t Sg De llessche zjjn in den prijzen begrepen en worden 4 3 ets por stnk teruggenomen Bti elke hoefeelheid verkrijgbaar biJ van 4tO Ct $ TO Cti en fl De Orma T € REBill § Gouda Firma WOlfr Jt Co Westhaven 198 nouih D MIJSmm KleiwBg E 100 Gouda E H ViN MIlÜ Veor t l B 126 te Gouda A BOUMAN Moonirtth i Th TORKBN Bo hiKp B V WIJK Oudewni r M KOLKMAN Waddinxveei H EOLLMAN Bodegmivm P1NK6B NauaeIrkerI a d Uut W 1 vin DAM Haattreeht A N vinZKSSBN SdutonhoHti Qoedkoopsteen sotiedsl adres voor Yervoer van Inboedel owel binnen als buiten de stad met getloUn iragtna A tRAVES I EIJN Oude Gouwe A ltii uwrtft tegen Trautjmrt Mhaile v nieker p FRANSCIE STOOMVER VilIIJ IN cbeiuiNc bf Was rbcrij 11 OiH El ttEllll£lt II liintlMk td Kottertlmn Uebr vot vJ d or Z M l ii Kiinin der Belgen oold le i t oür UOUÜA de fhwr VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en TerTea v n alle Ueeren en üameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale iorichting voor het itoom n nu plaohe mantela ve ren bont ni Gordpnen tafelkleeden em wordn naar da nienwate en laatste methode gvrerfd Alle goederen hetzg geatoomd of nverld worden onachadalök voor de getiondceid Tolgnu ataal beirerüt KRR TF NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BURGERS DEVENTER Model A zonder rem en schermen l 87 60 Model A met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 115 LUXE RIJWIEL 160GEWONE ACATENES 155 LUXE ACATjüNE I80 P S DAMES KETTINGRIJWIELI op alle prijzen I 5 hooger Verlegenwoenlijcr J C DEBUITE8 Jmida liooWpryg Ho prijaen zijn door lon abuit gegaramloonl ien bide iiet geluk de band Ditaoodlging tot deelneming In de Kanseo Vftii lie door den Staat Hamburfï gewaarborgde KToote Qoidloterij waarin zeker U Uillioea 349 325 Uark jewonnen moeten worden De pryzpn van doze veel voordeel biodeodo GoUlloterij die volgens het plan stocht 118 000 luteu bevat zijn de volgemlo De hoogste pr s is OTentueel 600 000 Mark flpr a 10 000 Mark Mpr a 6 000 Mark lOflpr a 3 00Mark 8 000 Marie 1 800 Mark 400 Mark 300 Mark ïOO Mark fi Mark l remto v 300 000 Mk 1 pr u SOO OOO Uark pr a 100 000 Mark prijt a 75 00 V ark 1 prys a 70 000 Mark 1 prijs a R6 000 Mark 1 priJB a fiO OOO Mark prijs a 65 000 ark prijz a liO O O Mark 1 priji a 4 000 Markl priJB a 80 000 Mark 8 prijz a 80 0 O Mark S06 pr 813 pr a 1518 pr a 0 pr a 140 pr 8 88952 pr f Ö J öpr a 184 104 100 8 lpr a78 4R 21Mtotaal 5tf lhü prijxenon worden deso in eenigo niaaodon in 7 klaneti uitgeloot De Hoofdprijs iii de Ie klaiao bedraagt Mark 60 0f stijgt in de o kl tot 65 000 M iu de e tot 80 000 M in de e tot 05 000 M in de fo tot 7 000 M in de fie tot 75 00 Mark in do 76 tot 200 000 Mark en ntót de premo van 800 000 M event tot 600 000 M Tüor de eerste pri trtkkiiifr die officieel ia vastgesteld kost een k I origineel A sloebta Guld S 50 een half ori neel lot slechts Guld 1 76 een kwart orii noel lot chtA Guld O fO Dfl iideggetden voor de volgende klassen zioowM nis de jaista lijst der prijzen worden n ins exevea ia het officieele trekldo plan voor zien van hot Wapen van den Staat welk dan ik op aanvrage gratis veiieiHl Iedere deelnemer in de iotsrij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad holi ende trekking de ofitiüoelo trekkingslijst pe uitbeitaliogea ver eiuUnp vftn dé prljAen geschiedt door mg fin Jireït en prompt aan de winners on onder de strengste gebeiit houding m Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwiBsol opgeven ook tegen r mboitrs m Men wende zich dns m t de aanvraag om toezending van loten voor le spoedig plaata hebbende trekking zoo spo ig mogemk oi uiterlijk tot 9 November e k inet vortroawen tot Sanwel Herhseher Scnr llankior en WiBselkantoor iu Hnnihurf Duitschtaad Kuitenlandsch Ovcrzlclit Het ontbreken van eenig iiienws uit Dnrban over Aden maakt het waarBcliijnlijk dat de telegraaf tnsschon Ladysmitli en Durban door de Boeren is afgesneden Hierop schijnt ook te wijzen een bericht van Dr Leyds den gezant dat hettelegrapUisch verkeer met Pretoria alleen nog raogeljjk is over Kaapstad In dat geval zullen wj vooreerst niet voel hooren van de krijgsverrichtingen De laatste berichten die uit Parijs kwamen waren zeer gunstig voor de Boeren Colenso bezet Ladysmith geheel ingesloten het getal doode en gewonden bj de Engelschen 3500 bedragende generaal White zelf gewond Deze berichten vonden te Amsterdam algemeen geloof en wekten veel geestdrift Maar men zal wel doen evenals de N R Ct deze tijdingen onder voorbehoud aan te nemen Als Londen geen berichten heeft komen zö zeker niet te Parijs Do telegraafkabels zijn in Engelsche handen 4 Hier en daar beginnen in Engeland lelf zoowel als in Natal ontevreden stemmen te worden gehoord over de slechte voorbereiding van dezen oorlog Uit Londen wordt geseiud dat Lord Rosebery de verzekering heeft gegeven dat na den oorlog zou worden onderzocht waarom de regeering haar militaire toebereidselen niet tijdiger heeft gemaakt En de Westminster iazette vraagt zich af welk een storm er zou zijn opgestoken wanneer eens een liberale in plaats van een conservatieve regcering op zulk een klare wijze blijk had gegeven van onvoorbereidheid voor oen oorlog dien zij zelve onvermpolijk noemde Want wanneer de regeering er vlug genoeg bij was geweest dan zon White niet in de hachelijke positie zijn gekomen waarin hy zich titans te Ladysmith bevindt en zon hebben bevonden ook zonder zijn eigen onhandigheid en die van zjjn muilezels Dat zijn positie thans inderdaad hoogst zorgwekkend is geven alle Engelsche bladen too ziJ het dan ook met hopen en vreezen Wat kan White doen f Tweeërlei althans wanneer zijn terngtochtslinio nog niet is afgesneden Hij kan dan terugtrekken of in Ladysmith blijven Den derden weg aanvallen zal hij nu wel niet meer kiezen setert het hem daarop zoo slecht is vergaan Tiaclit White terug te trekken dan zal hij m allen geval de groote voorraden aan mnnitie en proviand benevens zijn zwaar FEiJILLET01 HET TESTAMENT Vrij Daar het Engelsoh DOOR W NUTTERS 6 Op den hoek der steeg stond een rij oude fraaie hui en die voor het grootste deel aan hun vroegere besteraming onttrokken schenen te zijn en waarin thans allerlei slag van lieden hun intrek hadden genomen zooals graveurs architekten zaakwaarnemers en agenten van verdachte ondernemingen Eén huis echter het tweede van den hoek was nog vol bedrijvigheid en dit zag er zeer net en behagelijk uit hoewel het nu behalve het branden der ganglarap geheel in duister gehuld was hier bleef Mr Utterson stilstaan en klopte aan de deur Een net gekleed oudachtig bediende doed open Is Dr Jekyll thuis Poole vroeg de advocaat Ik zal eens zien Mr Utterson zeide Poole den bcEoeker in een groot gemeubeld vertrek brengende waar een flink haardvuur brandde Wilt u hier even wachten sir of zal ik licht opsteken in de eetzaal Ik zal hier wachten dank je zei de advocaat en ging bij bet vuur zitten Dit vertrek was de geschut in Ladysmith moeten laten Want hij zal dan zóó snel terug moeten trekken dat hij zelfs al is de spoorlijn niet door do Boeren vernield niet van den spoorweg gebruik zal kunnen maken Het zal een zoo overhaaste terugtocht moeten worden als die van Yule uit Glenooe on Durtdee Blijft hij daarentegen in Ladysmith dan is het twijfelachtig of hij het zal kunnen uithouden totdat hiJ wordt ontzet Weliswaar is BuUer zelf volgens sommige berichten reeds op weg naar Durban maar dat zal White niet voel holpen zoolang Bailor s leger nog niet iu Afrika is Zelfs do eerste divisie onder Lord Methuen kan eerst over oen wbek in Kaapstad aankomen en is dan nog lang niet in Natal Het plan schijnt trouwens te zijn om niet van Natal maar van de Kaapkolonie uit tegen de Eopublieken te ageeren De val van Ladysmith zou hoe ook door capitulatie of door verlating een zeer diepon indrak maken in Natal waar de bevolking grootendeels uit Boeren bestaat Ladysmith dat een bevolking heeft van 2 X 0 blanken eu 3000 Kaffers ligt 3284 voet boven de zee en vier jaar geleden door do Engclschnn als een strategisch punt van gewicht uitgekozen Er is een versterkt militair kamp gemaakt 3i K M ten zniden van de stad en hot wordt dan ook wel eens het Aldcrschot van ZuidAfrika genoemd In de laatste twee jaren was het kamp ingericht voor 31 00 man 3 batterijen en 1500 paarden White heeft echter niet in dat kamp maar op de heuvels in de omgeving stelling genomen Het is zonder twijfel dat de val van Ladysmith ernstige gevolgen zou hebbon Wy kunnen dan ook in weerwil van de ernstige geruchten die uit Londen hierheen werden overgeseind niet aan een capitulatie nu reeds gelooven Als het waar is dat White zalk zwaar geschut heeft stnkken van IB cM althans dat hy daarmede het belegeringsgeschut van do Boeren kan beantwoorden dan heeft hy het hoofdmiddel om met succes het eouigon tyd te kunnen uithouden By febrek aan ander nieuws nemen wy uit de laatste mailberichten het volgende artikel over vnn de Randpost dat bewöst hoe do geest was der ïransvalers by het uitbreken van den oorlog Toen het conigen töd geleden noodig was zegt het blad dat de regeering troepen uit zond tegen Benu on lator tegen M Pefu kon men by het vertrek der treinen tal van gelietkoosde kamer van zijn vriend de dokter en LJtterson zelf was gewoon het de gexelhgste kamer van geheel Londen te noemen Thans echter was hij te zeer ontsteld om daaraan te denlcen het gelaat van Hyde stond hem voor den geest hij gevoelde zich iets wat itelden het geval met hem was als het ware zeeziek en levensmoede en zijn ontstelde verbeelding tooverde hem uit de flikkeringen van het haardvuur allerlei schrikbeelden Voordeoogen Hij schaamde zich over de blijdschap die hij gevoelde toen Poole terugkwam en hem berichtte dat Dr Jekyll was uitgegaan Ik zag Mr Hyde de deur van de oude ontleedkamer binnengaan Poole zeide hij mag dat wel ala Dr Jekyll niet t huia is fZeer zeker Mr Utterson antwoordde de bediende ffMr Hyde heeft een sleutel ffUw meester schijnt zeer veel vertrouwen in dien man te stellen Poole merkte de ander ontstemd op Ja sir dat doet hij inderdaad zeide Poole ons allen is bevolen om hem te gehoorzamen irik geloof niet dat ik Mr Hyde ooit ontmoet heb vroeg Utterson kO neen mynheer Hij dineert nooit hier antwoordde de huisknecht wij zien hem hoogst zelden aan deze zijde van het huis hy gaat en komt meestal door het laboratorium Welnu goeden nacht Poole Goeden nacht Mr Utterson En de advocaat begaf zich met een bezwaard hart naar zijne woning Arme Harry jekyll dacht hij imijn gemoed zegt mij dat hij zich ia moeders dochters vrwowen on znstors zien dio de zonen vaders ochtgenooten en broeders met leedwezen zagen gaan en vele tranen lieten toen de locomotief het dierbaarste op aarde naar do verraderlyko barbaren trpk Hoewel byna ieder kon vermoeden dat de opstand der kaffers weinig beteekende scheurden de vrouwen zich toch slechts met moeite los van de strijders Om zyn leven bloot te stellen aan kafferkogels en assegaaien wordt in Transvaal niet goed genoeg geacht de Transvaler stelt zyn loven te hoog en don kaffer te laag Do Transvaalsche vrouw denkt er evenzoo over Geheel anders wordt do toestand echter wanneer de Engelsche troepen op de grenzen liggen wanneer het land verdedigd moet worden tegen don aartsvijand den orfvöand wanneer er gocdo kans is dat men dien brutalen indringer een slag toebrengt die z u gezag over de geheele wereld kan aantasten Dan is de Transvaler on de goed Lgezindo Uitlandcr niet alleen bereid om aijn even te verdedigen om allerlei ontberingen tegompot te gaan hij snelt zelfs naar de bcdr jigde grens hy is ontevreden als de overheid hem niet gauw genoeg laat gaan eri dfenkt niet om het gevaar dat is voorgespiegeld aan de beschaafde dum dsms en dergelyke Britsche oorlogswerktnigen Evenals in het vorige geval is ook hiei de vrouw weder als de man Vrouwen die woonden toen de naaste betrekkingen in het roW l g n om on dronken Zwazi kapitein een lesJ te geven staan nu weliswaar ontroerd duoh overigens vastbesloten en biJna zonder tranen in de oogcn toe te zien verblijd dat de gelegonlieid waarlyk komen zal voor bevrijding van het knellende juk Deze karaktertrek der vrouwen van Transvaal is verbiydeud in do hoogste mate on wel geschikt om den vijand van lautf en volk stof tot nadenkentó geven De geschiedenis van Zuid Afrika heeft getoond wat de vrouwen kunnen doen De kolossale horden Kaffers die do eerste emigrautou Boeron in den Vrijstaat aanvielen en toen met behulp dor heldhaftige vrouwen werden afgeslagen do wceke mannen die destijds maar al to gauw bereid waren Natal op to geven de Éngelschon die van Majuha gejaagd zyn op aansporing van mevrouw loubert zü en meer andoren hebhen ondervonden wat de Afrikaansche vrouw in het verleden deed Gelukkig dat die geest op dehedendaagsehe Moodcr der Natie vrouw is overgaan Gelukkig ook dat vrouwen die hoewel niet in do Transvaal gehoren hier gekomen ziJn om een nieuw vaderland te vinden zijn hezield door hetzelfde gevoelen dat leeft in hare Afrikaansehe Zusters troebel water bevindt Toen hij jong was was hij wild maar dat is lang zeer lang geleden Alles heeft ïiijne grenzen Jn zoo iets moet het zijn dü geest van een of andere oude zonde de naweeën van een verborgen onrechtvaardigheid de straf die pedu claudo komt aanzetten nad t de herinnermg geweken was en eigenliefde de fout reeds had uitgewischt Kn de advocaat door deze gedarhte aangegrepen peinsde een poos over zijn eigen verleden doorsnuffelde in zijn geest al deszelfs boekem of hij ook bij zich zelve een of aniJere oude pekeUoiide kon ontdekken Zijn verleden was vlekkeloos weinig menschen konden met minder zelfverwijt de bladen van hun levensregister raadplegen en toch werd hij spijtig gestemd bij de herinnerinj aan begane misslagen en danklwiar bij de gedachte aan het kwaad dat hij vermeden had En daarna tot zijn eerste onderwerp terugkeerende gevoelde hij ecmge hoop Indien dezo Mr Hyde kon worden l estndecrd dacht hij zou hij zeker zijn eigen geheimen hebben duistere geheimen dat verraadt zijn hlik geheimen waarbij de ergste van den armen Jekyll zonneschijn souden wezen Dit mag zoo niei voortduren Ik word koud ala ik aan dat flchepsel ilenk dat daar als een dief na ir Harry s bed sloop arme Harry welk een ont waken En dan het gevaar want indien deze Hyde het bestaan van het testament bevroedt dan zou het kunnen gebeuren dat hij ongeduldig mocht worden wegens de ertenis Ja ik moet trachten een spaak in dat wiel te steken als fekyll mij m iar wil laten begaan voegde hij er bij dezen laataten volzin herhalende Weo den onverlaat die een land waarin zulke vrouwen zijn bedreigd Hü kan een voorïoopig succes behalen op het eind moet hy ondergaan Do Kand Post waarschuwt de Engolsehen dat zü niet goiyk uit hun bladen in Zuid Afrika biykt hun vyand zoo gering moeten schatten Die bladen stellen het voor dat het Engelsche leger maar eon militaire promenade naar Pretoria zal bohoeveu te maken Het is govaarlyk zyn vyand te onderschatten Üo Boer is zoo niet HÖ is vol vertrouwen meer nog op Gods leiding iu deze rechtvaardige zaak dan op zyn Mauser Hy zal tot t laatst voor de Republiflken strijden maar hy erkent de kracht van den vyand en plaatst er de zyne tegenover Verspreide Berichten ITftAMKBUK Vyf werklieden zyn in de grot van Gourro nahy 8aint01aude opgesloten door het water Er worden pogingen aangewend urn hen te redden DVITSCULAKD De ozaar vati Rusland wordt a s Zaterdag te Potsdam verwacht doch niet officieel worden ontvangen fHyn bezoek aan keizer Wilhelm zal slechts een nur duren waarna hy zgn reis voortzet naar Skirnewitz Enuelani In oen zagery te Hhoffleld is een stoomketel gesprongen tengevolge waarvan 4 personon gedood en 20 gewond zyn Tn do Noordzoo wordeenige dagen geleden ecu Kngelsch visschersvaartuig aangevaren door hot Italiaansche zeilschip BersagUeri Het eerste vaartuig zonk Toen de Bersaglieri daarop te l ovor hinnonliop begaven de donaneuambtenaar en de havenmeester zich op een sleepboot naar haar toe om haar in beslag lo nemen doch de Italiaan traehito te ontsnappen Do sleepboot zette het zeilschip na haalde het by Folkestone in en sleepte het naar Dover Fn Wales liebbcn 25 M mijnwerkers den arbeid nedorgelegd It A LI K Eergisteren zouden de leden der Italiaan sehe Kamer die door het omverwerpen der stembuysen indertyd de zitting stoorden te Rome deswege terechtstaan Er is echter En wederom zag hij in zijn verbeelding duidelijk en klaar de raadselachtige woorden van het testament HOOFDSTUK III Dk Jekyi i was volkomen gerust Vftertien dagen later gaf de dokter een zijner genoegelljke dintS aan vijJ of zes van zijn oude kennissen allen bekwame en beroemde mannen maar allen niet minder bevoegde beoordeelaars van een goed glas wijn en Mr Utterson wist het zóó aan te U ggen dat hij na het vertrek der overige gasten alleen overbleef Dit was echter geen vreemd verschijnsel want waar Utterson bekend was wenl zijn lanwezigheid altijd ten zeerst gewaardeurd Do gastheeren hielden den ornitigen rechtsgeleerde gaarne nog wat bij zich nadat de andere meer hichthartise en luidruchfige gastwn reeds waren heengegaan dan plachten zij nog een poos in zijn stil n ingetogen gezelschap door te brengen om eenigszms van de vroolijkheid van den avond op hun verhaal te komen En hierop maakte Dr Jekyll geen uitzoiulunng en toen hij daar nu aan de andere zijde van den haard zat als een groot welgemnakt en gezonil uitziend man van vijftigjarigcn leeltijd met een wel eenigszms slimmcn trek maar overigens het toontjecld van bekwaamheid en vncndehjlTheid kon men aan zijn blik bemerken dat hij voor Mr Utterson een ongekunstehle en warme vriendschap koesterde ffforiif vervaigéij