Goudsche Courant, zaterdag 4 november 1899

UI U A I 1 a It u u 1 laaierin K 10 67 18 00 1 I0 l lt 8 17 4 31 6 47 05 55 8 as 10 81 11 14 1 MO 10 48 11 1 40 3 31 8 7 18 H 4S 10 6 11 45 K Sl 1 11 1 a l iO 1 04 18 40 7 S9 All 18 Het amendement Van Deinse wordt verworpen met 48 tegen 27 stemmen By hoofdstuk Verzekeringsplichtige bedrijven hebben de hoeren Troelstra e s hun amendement om schippers en het visschersbedrijf in zijn vollen omgang dus ook het zeevisscherijbedrijf te verzekeren ingetrokken na verklaring der regeering dat men later ongeacht de kosten tot verzekering der zeelieden zal moeten overgaan Aan den heer Pjttersen bevestigde ziJ dat de exploitatie der overzetveren begrepen is in het veerschippersbedrijf en zj bereid is de sluizen en bmggenbedlening in de wet op te nemen De heep van Kol betoogde de billijkheid om den landbouwarbeid in de voordeelen te doen deelen Over deze voorstellen wordt heden na de pauze gestemd Het goedkeuringsmcrk voor den ijk gedurende het jaar 1900 te bezigen zal zjjn biJ den ijk en herijk van maten en gewichten de letter K in den gewonen schrijfvorm bij don ijk en herijk van gasmeters de koninklijke kroon De uitg ebreidste collectie n Wo veautés en PARAPLUIES vind men bij g = S A vas os Az £s s Md TaiUenr B Kleiweg E 73 73a GOUDA CW U TelejiAoMi m ai Beurs van 4mslerdani Slotkrs 81 93 93 l 881 67 Naar men verneemt is het plan een tweede Nederlandsche ambulance uit te rusten en haar naar Bloemfontein te zenden Daar zal zij ter beschikking van de Vrijstaatsclie regeering worden gesteld Zaterdag komt het hoofdbestuur van het Roode Kruis bijeen Bij die gelegenheid zal het beslnit wel genomen worden Ter bestnursvergadering van de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen werd besloten een schrijven te zenden aan don Minister van Binnenlandscbe Zaken aangaande de middelen die kunnen worden aangewend om in Nederland de productie van spek bacon geschikt voor de Engelsche markt te bevorderen zonder dat daaronder de invoer van versch varkensvleesch behoeft te lijden Ook zal bij daarvoor in aanmerking komende maatschappijen en Vereenigingen worden aangedrongen op het ter hand nemen on organisceren van den hanjel in eieren zoodat Nederland zal kunnen gaan deelnomen aan den uitvoerhandel van dat artikel en daarmede het voorbeeld volgen van Denemarken en Ierland Het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem werd gedurende de maand October bezocht door 1051 personen terwtjl uit de aan het Museum verbonden boekerij 138 hoeken plaatwerken verzonden worden Op bet einde der maand November zal van wege het Museum in Zntphen eone tentoonstelling betrekking hebbende op de versierende kunsten als ook op verschillende kunstambachten betrekking hebbende gehouden worden Wij vernemen dat mr 1 Dickosz di recteurgeneraal chef der afdoeling landbouw aan het departement van binnenlandscbe zaken als regeeringscommissaris den minister van binnenlandsche zaken zal bijstaan bij de verdediging in de Tweede Kamer van Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdlenst 1899 1900 Aangevangen 1 October TUd van Greenwlcli OOUDi aaTTIKDlHTlM nrn 9 54 10 49 11 11 U il U IS 11 58 1 15 111 8 85 9 15 5 11 8 11 7 14 11 1 11 85 11 41 11 51 H Sl 1 1 07 1 14 1 18 9 88 9 45 p 10 11 5 40 80 7 38 11 18 11 18 AUomi da Dlud l Alloon lo on Be klUH Estri bijliotalBii f Op de tninan lijn Zondag Mundafï n Dinadag Mudaagaeha retoorbiljatten voor da Se kl verkrqgbaar tegen enkelen TFaehtprija fi HollandMilie Spoor L Eitn Bupplement bewui BOTTERDAII OOUDi Tiee Teraa 11 10 11 87 9 31 9 40 Botterdiun Beurs a Rollordam D P AottenUm M 4 46 Oapetia 4 65 Hituwnkerk 5 04 HoorilTKlit 5 11 Boudi 5 17 U S5 Il 10 19 t l f9 t 10 8 t J l 7 44 S 08 8 U 9 00 9 88 10 0 10 17 1 8 40 3 11 54 U ni U S4 l 5 dj Alleen Ie en 9 klaiae extoa boUlen e FneultaUaf op dtn loop knn niet gerekend worden J7 HoUandaolie apoor L Eitrf anpplemeBtbaiiga aan da Compagnie der Wagona UU 0 UDA il£N U 1A0 1 08 1 01 1 18 1 19 l S 1 30 1 48 10 1911 15 11 18 11 10 11 41 U ti 10 18 11 45 tl 1 14 8 46 4 18 7 59 8 10 8 19 18 8 11 7 811 U s S E 8 41 8 48 8 i 40 11 45 1 41 4 15 4 4 9 5 10 11 If i iHtgo 5 418 05 7 06 7 10 7 46 8 115 8 65 9 08 9 46 10 11 11 11 11 86 ll dl 1 30 I 4E 1 00 4 00 4 H 4 6 5 10 II 7 41 7 56 1 55 9 4310 19 Voothurg 6 10 11 1 88 4 51 18 9 49 Ï0 lnrDi g e Ol lO SS 1 6H 5 08 80 10 08 y Bh Mo 13 10 43 1 01 5 18 89 10 11 dmiil M4II 9 7 S1 14 M O i F 9 11 9 85 10 18 10 4 11 51 11 03 U 31 8 11 1 14 8 17 1 J7 6 01 1 00 1 50 8 10 8 18 9 11 lO ll 10 4 rf llarmonikatrein alleen lo en 8o klaaae ertr betalen I Reiiigora roor de lyn fireukelen Anuterdun mogen Tia UtreOpt reiaen O O U 1 A t MSTEBDAM rtae ler ouU 8 09 8 18 9 SS 10 10 10 1 11 08 1 06 1 8 3 18 I O 6 03 35 8 1 it 9 83 9 3 OM AmiLW 8 01 8 53 9 09 10 10 10 64 11 48 11 51 1 63 1 88 4 15 4 57 6 50 519 0010 01 0 1010 O 1 45 AmskC 8 K 9 01 9 83 10 15 11 09 1 03 1 10 1 09 3 41 4 30 III 06 0 18 10 8 10 16 10 1 11 00 H 9 10 10 19 Vital C 8 31 1 1 8 15 8 38 9 18 9 45 1 16 1 0 ll i I IO S 15 8 31 4 4 8 10 1 6 8 10 46 Ami W 6 43 50 7 36 8 10 8 50 9 30 10 00 11 80 It 6 11 40 1 41 3 30 8 46 6 01 g s6 l so 8 86 10 00 Innil 1 111 31 8 18 9 09 9 34 1M8 10 48 11 611 01 141 83 4 11 4 18 6 41 7 61 8 14 9 11 11 10 1 3I j j j j lllrwhl 17 55 7 53 8 81 1 40 9 10 10 16 10 88 ll ie 11 01 1 87 108 3 10 3 59 t 43 5 S8 41 SI 7 58 9 19 ID IlO 10 84 Woor Ira 6 15 3 8 14 10 38 11 5i 11 17 4 11 7 1 9 4 10 54 Ouilov 5 30 7 0J S 81 10 48 1 35 IS 7 a 9 49 llnudt 6 60 1 11 7 17 1 36 9 01 0 18 9 51 10 59 11 10 11 11 11 51 1 9 S tO 3 53 4 43 ln 10 1 11 7 51 10 01 10 16 11 10 1 4 8 18 8 58 9 39 10 14 10 61 niets van gekomen Ten nanhoore ran een zeer talrgk pnbliek deelde de president van bet Hot mede dat naar de meenlng des procarenrs generaal de afkondiging van het beslnit waarbjj den dag te voren de Kamer tegen den 14en dezer waa bijeengeroepen beschouwd moest worden als het begin der nieuwe zitting zelve zoodat de beschnidigden geacht moesten worden onschendbaar te zijn Op grond daarvan verdaagde de president de behandeling van hnnne zaak en beval hen onverwöld in vrijheid te stellen De socialistische bladen zien hierin het bewijs dat de Regeering de zaak niet aan dorst en honden het er voor dat het geheele proces thans van de baan is Tengevolge der hevige regens is Marciana op het eiland Elba ondgMater gezet De schade is zeer groot VentflÜHene hnizen z n ingeitort Het personeel W d olectrische tramwegmaatschappij te Milaan heeft hot werk gestaakt omdat du directie weigerde een door allen gehaten inspecteur te ontslaan OOBTENKIJK HONOARIJK Do Btndentenmanitestaties tegen de melding der reservisten in het Dnitsch zjjn te Pest voortgezet Onder het geschreeuw i Weg met de regeering trok een troep bestaande nlt honderden studenten de stad door tot de politie hen ten slotte uiteen joeg Zeven personen werden gearresteerd Te Bnje Istrie werden eenige dagen geleden in den kelder van een geachte Italiaansche familie twee dynamii tbommen met brandende lonten gevonden De lonten werden tijdig uitgedoofd Do daders zijn niet bekend BINNENLAND ST ATEN GENE KAAL rWKEUB HAMKH Zitting van Donderdag 2 November Over het begrip van werkgever en werkman wordt beraadslaagd De heer Van Deinse wil ook in de verzekering doen declen do alleen thuis werkende kleine bazen zonder en mot werklieden in het laatste geval echter onder nakoming der aan werkgevers opgelegde verzekenngsplichten De heer Fokker en 3 leden stellen voor f 4 dagloon niet als grens te bepalen voor verzekering maar allen die op hot werk oen ongeluk krijgen te verzekeren tot oen maximim van f1200 sjaars De Minister van Waterstaat heeft tegen dat amendement dit bezwaar dat het onder werklieden brengt hoogbczoldigde personen b v ingenieurs die zelf oen verzekering kunnen sluiten H is tegen verzekering van eigen bazen met of zonder werklieden als liggende buiten het beginsel dezer wet ook al betalen zü volgens den heer Van Deinse zelf de premie De commissie van rapporteurs beaamt s Ministers bezwaren De heer Pijnappel ondersteunt uit gelijkheids oogpunt beide ameudenienten m 8 88 1 01 S 4i 8 51 8 51 C8 9 81 W 8 7 80 7 88 B U door 7 81 1 81 tl S SO 7 50 I 8 48 8 11 U OS Ooada Moord reebt ïfieuwerVark aopalle Rottnnlkm M RottordwnD P RottflrdAm 5 45 5 61 0 14 8 fO 8 19 7 15 8 09 8 41 9 11 7 S7 8 53 I 7 48 8 01 9 14 8 07 1 85 9 19 9 89 Rmda StfeDhu ten Mo rkap Ilo Bo0tennMr KeK urd Voorburg Hag i 9 01 5 10 5 35 6 48 03 UoBda o atw WMrd Ulnmk I S4 1 80 8 18 Het amendement Fokker wordt aangenomen met 40 tegen 32 stemmen bet Tetsontwep houdende bepalingen tot voorkoming van bedrog in den boterhandel De Uitgever F B van Ditmar Rotterdam heeft het voornemen in verband met de gebeurtenissen in Transvaal een Gedenkboek het licht te doen zien waaraan alle mannen van naam en gezag in Nederland zullen worden uitgenoodigd hun medewerking te verleenen om hun meening te zeggen over den EngelschTransvaalsehen Oorlog De bedoeling van den uitgever is dit boek te maken tot een Standaardwerk dat zelfs in latere jaren bet gevoelen zal weergeven van Neêrland s eerste mmnen over dezen rampzaligen krijg O a werden reeds bijdragen ontvangen van Mr 1 L Levy G J Dozy Joh H Been Elise Soer Taco H de Beer Ds Lion Cachet Dr E Laurillard H V Loffelt Prof L W C van den Berg Johanöram Dr J H de Bidder Johanna A Welters R A Koelewijn Dr Hesseling Soera Rana Generaal Heyffardt Dr Lndwig Keiler P Heering Dr A S Kok Dr L Knappert Dr D C Nijhotj Prof P 1 Blok M Leopold P D Chantepi de la Sanssaye J C Overvoorde Melatti van Java Dr 6 J Vos Azn J F van Bemmelen Salverda de Grave Dr J Aleida Nijland Virginie Leveling Panl Fredericq A de Cock De omslag van Nederland Transvaal is fraai gekleurd in pasteltinten symbolisch voorstellend het oorlogswee en het Roode Kruis Teneinde de waarde van het werk te verhoogen uilen de bijdragen behoudens enkelen die te groot van omvang mochten blijken te ziJn niet in druk worden weergegeven doch het origineel handschrift langs fotograSschen weg worden gereproduceerd Op elke pagina van het werk zuUen op zeer zwaar kunstdruk papier hoogstens drie k vier bijdragen worden opgenomen in een toepasselijke artistieke omlijsting Het Gedenkboek zal op het formaat Nederland Lombok worden uitgevoerd en voorzien zijn van een fraai geillustreerden omslag terwijl de helft van het netto provenu aan de Nederlandsch ZuidAfrikaansche Vereeniging zal worden uitgekeerd Gemengde Berichten Eenige weken geleden vervoegden zich bjj eene udo dame in de Parklaan te Haarlem twee ieeren die platen uit de gewijde geschiedenis te koop aanboden waarvan ziJ er twee voor f 2 60 kocht Een derheeren veinsde toen plotseling onwel te worden en werd op de kanapé gelegd waar hij spoedig herstelde De man bood aan uit erkentelijkheid de beide plateu voor den geringen pri s van twee gulden te encadroeren Het aanbod werd aangenomen en de prijs der lijsten voldaan doch bedoelde personen lieten sedert niet meer van zich hooren De politie werd thans met deze oplichterij in kennis gesteld 57 4 H 4 48 4 55 6 01 B 09 5 18 4 08 4 15 1 54 09 4 04 4 11 4 17 4 8 S IS 18 18 18 3 1 56 1 05 1 39 i 51 l 9 l r8 8 08 1 09 1 3 11 33 S 4U 4 40 4 50 4 57 5 14 5 10 4 0 4 94 4 61 5 15 6 07 5 1 5 81 5 8T 5 86 49 6 15 7 17 8 15 48 7 45 10 55 Een Belg zekere Host heeft eergisteren te Londen in Earl s Court Road een revolverschot gelost op de jeugdige Italiaansche harpiste Pia Carozzi ook hier te lande welbekend zü is 0 a te Rotterdam bij Psohorr opgetreden Ernstig gewond Vetd mej Carozzi naar het ziekenhuis gebracht De moordenaar die door onbeantwoorde liefde tot zgn noodlottige daad sch jnt gedreven nam vergif in en stierf b na onmiddellijk De commissaris van politie in de 4e afd te s6ravenhage verzoekt in het Alg Poul tieblad te worden bekend gemaakt met de verblijfplaats van Frederik Godard van Eeede ter Parkeier zich ook noemende baron van Reede van der Aa JIÜ moet als verdacht van valschhoid is geschrifte worden gehoord In het hotel Willemsbrug Boompjes no 6 te Rotterdam is een bloedig drama afgespeeld Op een tot dusverre onverklaaibate wijze was de gewezen kellner Heinrich Lorenz Lndwig Nolte oud 30 jaar en het laatst te Maassluis in betrekking geweest zijnde gistermorgen in het hotel gekomen Nolte was gehuwd met de dochter van dé hotelhoudster de wed M C Van Wiekera doch is thans van haar gescheiden waarvan hij de oorzaak toeschrjft aan zijn schoonmoeder met wie hj in onmin leefde Omstreeks 6 uur wist hiJ zich toegang te verschaffen tot de kamer der weduwe waarna hij haar met een scheermes eenige diepe sneden over het gelaat toebracht Om hulp roepend snelde ziJ naar het café beneden waar zü verbonden werd door dr A M Van der Willigen die naast het hotel woont en dadelp de eerste hulp verleende Haar toestand was evenwel van dien aard dat zij per rijtuig naar het Ziekenhuis moest vervoerd worden Om half acht kwam de commissaris Van politie der leafdeeling de heer J Don ter plaatste en stelde een onderzoek in De dader was spoorloos verdwenen en de aanwijzing van een pakhuisknecht die verklaarde dat hij hem had zien wegloopen bleek niet betrouwbaar te ziJn want na p6ringen in de aangewezen richting gedaan bleven zonder resultaat Het was omstreeks 10 uur toen het dienstmeisje doodelgk ver schrikt in het café kwam vertellen dat zjj den dader op een zolderkamertje van het hotel gevonden had waar hiJ op eenige kleedingstukken tusschei de koffers op den grond lag uitgestrekt Men vond den man badend in ziJn bloed den strot bijna doorgesneden en een scheermes in de hand Geneeskundige hulp was niet te krijgen daar alle dokters in den omtrek reeds uit waren De man werd daarop door do politie per bran card naar het Ziekenhuis vervoerd Zijn toestand is hopeloos De weduwe vef keert niet in direct levensgevaar Het beheer van de Maatschappij tot be vordering van Nijverheid te de Rijp een i plaatselijke instelling wol te onderscheiden van de Ned Mij t b v Nijv is na den i dood van den directeur gebleken in de war te zijn Een der coraraissarissen heeft nu daarover aan den gemeenteraad verslaguit gebracht Reeds tal van jaren zoo moesten de oudste commissarissen de beeren van der Vliet en Harreboraée erkennen beheerschte de directeur eigenmachtig de zaken 7 5 8 08 8 10 8 17 8 18 8 17 8 81 10 10 10 17 10 17 10 14 10 81 10 40 10 55 11 5 P 8 59 11 41 11 54 8 50 8 8 10 11 10 10 r 5 10 08 10 15 10 18 9 Si 10 88 10 49 17 87 8 34 41 t 47 8 18 8 10 10 01 10 40 11 1010 18 10 17 10 89 10 44 U 07 t 1 41 i E l OO Voorstellen van hun zijde vonden geen gehoor genomen besluiten werden op de lange baan geschoven samenwerking tnsschen directeur en commissarissen bestond niet De directeur wist altgd hun aandachtvan belangrijke aangelegenheden af te leiden en zag in alle bemoeiingen hunnerzijds met de zaken gemis aan vertrouwen jegens hemzelt ZiJ hebben zich daartegen niet krachtig verzet en betuigen nu hun spijt hierover Toen nn de jongere commissarissen opgetreden waren en zich op de hoogte van de zaken hadden gesteld eischten ziJ dat er verbetering zon worden gebracht in dit zorgeloos beheer Den directeur werd kennis gegeven dat commissarissen voortaan eens per maand wilden vergaderen met hem teneinde na te gaan of de boeken behoorlijk waren bijgehouden en of er ook overbodig kasgeld moest worden rentegevend gemaakt Toen de commissie zich ingevolge dit besluit op 1 Augustus naar het kantoor begaven werd ziJ blijkbaar niet verwacht en werd haar recht om te vergaderen zonder dat de directeur daartoe samenriep betwist Doch gewezen op een artikel van de statuten moest de direeteur toegeven en de vergadering ging door Terstond bleek al dat de boeken in groote wanorde verkeerden en er werd besloten dat een bekwaam boekhouder zou worden te hulp geroepen om deze in orde te brengen In de September vergadcring was dit inderdaad ook geschied en werd er besloten dat het volgens de boeken aanwezige overmatige kasgeld zou worden belegd De kasveriflcatie werd evenwel uitgesteld wegens storing der vergadering Dit zou in de October vergadering geschieden Een uur evenwel voor deze vergadering kregen commissarissen bericht dat zg niet konden worden afgewacht wegens plotselinge ongesteldheid van don directeur En biJ onderzoek van commissarissen op 8 October volgde de onthulling iedurende vele jaren had de directeur zich gelden toegeëigend tot een gezamenlijk bedrag van ongeveer f 20 000 Nadat dit versUg was voorgelezen in don raad nam het raadslid öeerke het woord om er op te wjjzen dat de commissaris sen schandelgk slecht toezicht gehouden hadden op een man van wien toch niet allen overtuigd waren geweest dat hü eerlijk was Zij badden kort en goed bun plicht vcrznimd Na een opmerking van den heer Admiraal dat dit verwijt toch niet alle commissarissen mocht worden voor de voeten geworpen verbeterde de heer Gperke zijne beschuldiging door te zeggen dat dit zeker et de twee jongste commissarissen de beeren Admiraal en van Raven gold die integendeel allo hulde verdienden maar do oudere waaronder de thans nog functionneerende de heeren van der Vliet en Harrobomée De heer van der Vliet waarnemend voorzitter van den raad had tegen deze beschuldigingen niets anders in te brengen dan dat hü nooit geloofd had dat de directeur een oneerlijk man was De raadsleden deden er verder het zwijgen toe het blijkbaar aan het eergevoel van de in gebreke gebleven commissarissen overlatende om hun ontslag als zoodanig te nemen t Nieuws geeft een ouden bekende in een nieuw kleed Bij een gesprek tusscben een Boer en een Engelschman gaf de laatste op bekende manier hoog op van Engeland s kracht en rijkdom om te eindigen met de verzekering dat de zon in het Britsche gebied nooit ondergaat De Boer had het gespog bluffen kalmpjes aangehoord hy deed een paar trekken aan zijn pijp en kwam toen tot de volgende slotsom Wol neef ek sal jon wat seg As die son in jul rijk nie ondergaat nie dan is dit klaar Ons Lieve Heer wil een oogie hou op die Bchnrke want Hom vertrou hul in die donker nie Posterijen en Telegraphie Vacante directie Post en telegraafkantoor Dokkum Jaarwedde f 2400 en vrije woning Pensioengrondslag f 2750 Borgtocht f 1203 rëeel 1 Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrijlieid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Kon beslnit van 21 Maart 1894 no 17 de telegraafambtenaren voor deze directie den voorrang SoUicitatiën in te zenden vóór 20 Nov a s Benoemd 1 Nov Tot telephoniste mej A H C Campagne te Baarn mej L E Zwart te Hilversum mej A H Hamelan Tacke te Utrecht mej A E Cornelisse te Amsterdam mej N A L Regenhardt te Nijmegen mej A H H Ykema te Zwolle mej L van Witsen te s Gravenhage mej M C P Hoekstra te Rotterdam mej M van A SI Borg te Groningen mej J E du Celliee Muller te Delft mej S M Post Tan der Burg te Schiedam mej J ö Tegelaar te Amsterdam mej A T Joosteu te s Hertogenbosch mej P Floquet te Amsterdam en mej H Poppens te Groningen tot brievengaarder te Slochteren B Waalkens 1 Dec Tot directeur van het p jst en telegraafkantoor te Harlingen J A Dorrenboom thans in gelijke betrekking te Dokkum Verplaatst 1 Nov De klerken der posterjen en telegraphie 2de klasse G P van der Waart van Gnlik van Haarlem telegraafkantoor naar Rotterdam telegraafkanfoor mej F J Kip naar Haarlem telegraafkantoor mej e Mol naar Weesp beiden vkn Amsterdam telegraafkantoor en mej M J Giljam van Weesp naar Amsterdam telegraafkantoor de telephonisten mej S E Parrée van Amsterdam mej E Kromme van Rotterdam beiden naar Groningen mej W M 0 Comelissen van Amsterdam naar Zaandam mej J M Kragt van Hilversum naar Amsterdam mej A M Wanting van Zaandam naar Utrecht en mej 8 T Renner van Utrecht naar Zaandam 1 Dec Do commiezen der telegraphie 3de klasse F J van Vloten van Rotterdam naar Leeuwarden mej F Gauw van Amsterdam tijdelijk naar Venloo en mej A 6 van der Veen van Venloo naar Amsterdam De telograflst B M Benmer van Leeuwarden naar Rotterdam de klerk der posterijen Isto klasse H vau den Heuvel van Boksmeer naar Valkenswaard de klerken dor posterijen Uto klasse F 7 M N van Dam van Bergen op Zoom naar Lobit en A J Valk van Gouda naar Bergen of Zoom de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse A 1 Klazinga van Kiikhuizen naar Amsterdam telegraafkantoor T Nieland naar Enkliuizpii V 1 Oly naar Alkmaar telegraafkantoor beiden van Amsterdam telegraafkantoor mej van Weijdom Claterbosvan Valkcnswaard naar Nijmegen postkantoor 1 Straatmans van Lobit naar Boksmeer en raoj M E van Meekeren van Hulst naar Gouda Eervol ontslagen 1 lan 1900 De brievengaarder te Oosterwolde A J Flokstra Overleden 24 Oct De commies der telegraphie 2de klrsse J Woimor to Nieuwediep S TADSNIEU WS GOUDA 3 November 1899 Gisteren is te Dordrecht o a geslaagd voor het examen vrije en ordeoefoningon Mej A O Hnber alhier In de Nnts Spaarbank alhier werd gedurende de maand October 1899 ingelegd f 13389 11 terugbetaald f 17023 24 Een kranig geschenk voor Zuid Afrika ontvingen we om er geld van te maken voor de Znidafr Voreeniging Do hoor Henri Brectvelt te Delft schonk daarvoor een voortreffelijk mooi tegeltableau in eikenhouten lijst onder glazuur gebraclit en gebakken in do platoclbakkerij ZuidHolland te Gouda Dit fraaie stuk drie tegels hoog en vjjf breed is naar een der mooiste schilderijen van Mauve thuiskomst van schapen en heeft een waarde van ruim f200 Het zal door ons worden verloot indien zich niemand aanmeldt het te koopen H Ct Ouderkerk a d IJsbi Toegelaten tot de evangeliebediening in de N H Kerk door het provinciaal kerkbestuur van Drenthe de heer M Jongebreur candidaat alhier OuDEWATEE De rolzigers in den eersten trein van Amsterdam naar Vlissingen werden gisterenochtend voorbij het station alhier plotseling opgeschrikt door een knal Even daarna stond de trein stil Bij onderzoek door het personeel bleek de Westinghouse rem gesprongen te zijn Langzaam Werd tot Gonda doorgereden waar alles hersteld werd Doch bij het station Moordrecht gekomen sprong wederom de vernieuwde stang waardoor wederom de trein eeügen tgd moest stilstaan om het defect zoo goed mogelijk te herstellen waarna te Rotterdam de stang nogmaals vernieuwd werd NiEiiwEiiKERK a d IJsEi Wocusdag begaven zich de officier van justitie en de rechtercommissaris in strafzaken te Rotterdam naar Nieuwerkerk a d Usel om daar een onderzoek in te stellen naar een alhier in den nacht van Zondag op Maandag plaats gehad hebbenden brand ten huize van den pettenkoopman P Basteng Keimpen A n Lek Benoemd tot onderwijzer alhier de heer T Stehouwer te Alblasserdam 1 NOVJMBRK Vrkre 93 lOOV S Vls 83 5 9 1 6 V 9 lOl s 67 917 l As 1001 84V 91 9 V U 435 5 103 1041 154V 95 NlDiaiiND Uurt Neil W 3 l i 31 dilo ilito dltc a 93U 1 dito dito dito 3 Honoa O l Gou 11 1881 93 4 Itaui InsrbrjviiiglSOl 81 5 OoiTlVB lU in papier 1888 6 dito iu silver 18f 8 6 PoitDSAL Old met coupon 3 dito ticiktt 3 188 1101 j 90 114 101 184 8351 lOO 65 I55 181 I 987 7 y i 7 Uo lmD OI I Binnonl 1894 4V dito Oeoons 1880 4 diloliiiRolha 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito in goud teen 1888 dito dito dito 1814 5 Sfasjj Porpcl achuld 18S1 4 Tuimij Gept Couv loon 1890 4 Os leening serie B Gec leonin aor eC Zmn Ara Hep r oblg 1891 6 Mliloo Obl Buit Soh 1890 8 VrarHijii Olil 4 onliop 1881 AvsTtaOAM Obligation 1895 3 BorriBDAU Stiel leeu 1894 3 NlD N Afr Hmiioll aand Arendeb Tab Mij Conifli Bten Deli Maataohappü dito Arn Hjrpotheekb pnndbr 41 Cult Mij der Voratenl aand Qr Hjpolhi ekb pandlir 4 i Koderlandst he banx ahnd Ned Kandelmaataeb dito N W h Pao Hyp b pandbr 3 B tt Hypothsekb pandbr 4i ütr Uypotheokb dito 4 OtHTINR O Bt Hong bank aand RoaL Hypotheekbank paiidb 5 AmuiA Kqni hypoth pan Ib 4 Maxw I G Pr Lifcn lort f NlB Holl IJ 8poor Mü aand Mij tol Ripl T 8t 8p aand Ned lud S oorwegm aand Ned Zuid Afr 8pm aand 8 dito dito dito 1891 dilo 6 IlALia 3poor l 188 89 A B obl 8 Zuid Ital Spomij A H obl 3 FoLEH Warschau Weonen aand BpBL Qr Ruis I Ponn dto Ohio oblig 0 Oregon Calif lubyp iD oud 5 9J St Paul Minn I Hanit obl ün Pao Hoof l n obig 487 dito dito Line Col Ie hyp 0 5 Oanaoa Cao South Ohert r aaod 5 8V VlH C Rail tl Na Ie h d 0 O Amsterd Omnibus Mj aand l 0 Rottord Tramtreif Maats nand 110 Nio Stad Amsterdam aand i 108 Stad Bolterdam aand 8 101 Biwii Stad Antirorpen 1887 1 9 Slad Brussel 1888 17 100 HOM Thoiss Regullr GLselsoh 4 1177 OiBTiK Staauleenig 1880 5 117 K K Oost B Cr 1880 8 101 3S7 SrABJa Stad Madrid 3 11 8 84 N D Ter B i Avb Spoel oert UMTELS COSTUMES Zoowel vooi D inies als Kinderen Ulousen Japoiislnffen PelterUeo in groote verscheid liillijki prijzen 11 SAM80iVI VERSCHEIDENHEID BVan het voornemen om in Rusland met het aanstaande jaar de onde Juliaanschc tijdrekening door de Oregoriaansche te vervangen komt vermoedelijk niets terecht Zooals men weet is 1900 volgens de laatstgenoemde tijdrekeniiig geen schrikkeljaar zoodat het verschil na 28 Februari 19 K al 13 dagen zal bedragen Een commissie welke een halfjaar geleden bijeenkwam om over de aanneming van de Westersche tijdrekening advies uit te brengen heeft niet tot aanbeveling daarvan kunuen besluiten ZJ is gestuit op do onmogelijkheid om voor de feestdagen tnsschen beide Kalenders overeenstemming te verkrggen en heeft daar om van de verdere behandeling der laak afgezien Eenige weken geleden iverd gemeld dat een echtpaar onder Meerkerk hun i jarig meisje verkocht had aan de eigenaresse van een paardenspel Als vervolg hierop kan thans dienen dat Dinsdag eenige heeren uit Leerbroek namens de diaconie der Ned Herv Gemeente aldaar naar Roermond zijii gereisd om het bewuste kind terug te halen Het meis e was blijkens een opgemaakte acte in tegenwoordigheid van drie personen verkocht voor f 10 en de koopster heeft het met anders willen afstaan dan tegen een winst van f 1 dit bedrag eischende zoo het heet voor kostgeld Dnitschland krijgt nieuwe postzegels met een borstbeeld van Germania Het aantal zegels beneden de Mark wordt met drie uitgebreid terwijl er vier zegels van hoogere waarde 1 2 i en f M komen Deze laatite krjjgen geen Gerinaniakop maar een voorstelling uit de hedciidnagscho geschiedenis van Dnitschland Voor de ovcrzecsche postkantoren komt een ander zegel met het zinnebeeld van Dnitschland ter zee Te Honlleur heeft Woensdagmiddag in de dynaraietfabriek van Alboii een hevige ontploffing plaats gehad waardoor een man en vier vrouwen gedood zijn Als oorzaak van de ramp neemt men aan dat een hard voorwerp in do btol is gemengd geweest waainiede do patronen worden gevuld ADVERT£iW IEW Weder voorhanden Eolpens in t Zuur LANGE TIENDEWEG Gecombineerde NATUUR 6ENEESINRIGRTING door planten kruiden nzoii water llelil luelK cm Hi ondere bch indeling van zeniiwzickten ver w ikkmgen aU gevolg van loskindige leefwijüe of jcugiiige liiiitemponghe len lioofd en ruglijden birekzucht lliaaglUdeii slechte bloedsineugliiir ziekten der HtiifwIiMelliit boratrtjdeu rheiiniallsniiis I ilii is vlcOiten en hiiid iekten Hillijk pension Kxtcrne behandeling in sjieciale gevallen l rospecrus op ilnnvr ige rnlls en franco Sanatorium Arentsburgh VOUBBUKti liij He n ll ug a in Ie leoilbnig € ee beter adres voor alle Miortcn HCHOKNWEKK als lielHonrilbniliaiil icb Sthnen cn Laiirzeiiiiiiij aïijii Kleiweg K 5o tegenover de Kleiwegsteej Ontvangen alle soorten llr irit Dnmeiien KlniUr WINTKHl A NTOI TBLS Aanbevelend S HTS Alle roparatii n en aangemeten werk A SLEGT beveelt zicli aan tot h t leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood ia eent ile K G NIEUWE HAVEN 28 H Bekroond op de Intnrnnlionale Tentoonatelling van Uakkery Maalderii en Kook kunst te s ilravenhagf met eoii diploma Vergald Zilveren M ïdaille TANÜAIITS E CASSl TO Tl rfmarkt ITLCJonda SPUKKMII R van 8 tot 5 uur VKl lDA iH van 1 tot S uur ZONDAGH geen spreekuur Zt iiuw ii la i lij rs wordt Qit overtuiging als een wcikelyke hulp in den nood het boek aanbevolen Na outvangnfc van adre per briefkaart ordt dit boekjo franco per pont tue e sUiideii door BLOKPOëL S Boekh Zallbomrueï