Goudsche Courant, maandag 6 november 1899

INo 8036 4 Maandag 6 November 1890 38sÉe Jaargang fiOüMHE mum jyieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relersoo Nu 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks flimet uitzondeling van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TeMtoli II Kt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer Centen Groote letters wordon berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des ini EERSTE REDERUNOSCBE RUWIELFABRIEK Directeur B BÜBGEBS DKVENTER Model A zonder rem en schermen 1 87 50 Model A met 90 Model J 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 155 LUXE ACATh NE 180 P S DAMES KETTINÖRI JWIELEN op alle prijzen f 5 honger iqer J G DE l ü prij eii ijll iloor ilen stant gaf aralitlflnnt Hoofdprijs HüD biede het gdok de band iüS ÏOO OOO M ng in Dltnoodlglng tot deelnei de KanBeD fftii de ilijor dan Stimt lliimlmrg guwitarborgilf groote Gelfllutorij waarin Keker 11 Millioea 349 325 Mark hwoiiiiuii iiiou uii wuntuu De prijzPH va deze veol voorilool liieiletido fioldloterij die voIküub hut plan slBchtfl 118 000 loten bevnt ijn de volgoiido De hoogste prijfl Ls erontucol 600 000 Mark Hremio v 800 000 Mk l pr n fiOO ÜOO Mark 1 pr ft 100 000 Mark i prijz a 75 00 Mark l prys a 70 000 Mark 1 pE a H Rfi 0li0 Mark 1 prya a 0 000 Mark 1 prijs a 68 000 ark 2prijz H 60 OfO Murk 1 prij a 4 i 000 Mark I priJH a 30 000 Mark S prijï fv 80 0 O Mark ÏÖpr a 10 000 Murk SB pr a 5 000 Mark lOfi pr a 8 00 Mark SOflpr a 2 0 Mark 812 pr a 1 000 Mark 1518 pr u 400 Mark 40pr a 300 Mark UOpr a 2011 Mark 86952 pr ft I Mark 9B Wpr H 184 10 100 U85lpr ft 78 4S 21 M totftftl Sl lhO priJKOU on word n doze hi oenigu inHaudüii in 7 klossen nitifelooU I e Ilooftlprijs in de lo klaeae liedraatft Mark 50 000 tygt in do iu kl tot l S OOO M indo e tot 0 000 M in do tot 66 000 M in da e tot 70 000 M in de 6e tot 75 00Mftrk in do 7o tot 200 000 Mark on met doprom e Tan 800 000 M event tot 500 000 M Voor do oersto prijttrakkinft dio officieel ia faBtgekehl koat eon coheel origineel lot aleohti Gutd 3 60 eon half orijiinecl lot fdeohts Ciuld 1 75 eOD kwnrt oriffinoet lot alochts Quid O fO De inloggeldon voor do volgende klnBHOn i üwol ids de juiate lijst der pnjzen worden aftnuodovon in liet offinieele trekkingsplan voorzien vail hot Wapen van don Staat wolk plan ik op ftanvriige gratis verKend iedere deemünior in de lotery ontvnnKt ongoirangd uniniddollijk nu do plaats gehad liolihende trekking de officioolo trekkingslijat De ultbetating en versending van do prljsen goscMedt door my en direkt on prompt aan do winnerB on onder do strengste geheimhouding H lederu beatdling kan men eenvoudig per poatwissel opgeven ook tegen rt nihouni m Men wonde t ii dus met do luinvniag om toeionding van loten voor do spoodig plaftts holdwude trekking zoo apoeilig mogelijk o uiterlyk tot 9 November e k met TertroDWon tet Samuel llcckscher Seiir Hankior en WiöHelkantdcir in llambtirg DuitHi htainl Kienw onovertrolh I rof Dr Liobera weihokend tIXi W KBACBT II IZ ia Alleen eoht met 1 abrieluinerk tot voortdorende radicale en zekere genezing van alle zellide mceat hardnekkig xenuwniekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdig n leeftijdTotale genezing tan elke zwakte Bleekzucht Benauwdheid HooldpiJB Migraine Hartklopping Matgpijn slechte pjivertering Onyermogen Impotens Polhitiono enz Uitvoerige prospectusaen lliijipoi flewh a 1 11 fl lul liiil J Mh 11 8 Cenliaal Dop4l Matlli v d Vopte ïaUI onirael Dcpóla M Olélian Co Auulenlaro r llappol s Univonliano llaliuman ilo long J Cm RotterÜBiil V iif Co Gouda on bli alle drogiaten j li HM Hutt onadudrijTkat a f g makktlykaU poatamMdel lax Ktmm cnvoortldamaa en Klndertchocnwerk ladeAppretuurvanC M MUHar fc Ca $ Barlla Ba th 8tr 14 Men le goed Öli OB naam en fabrlekamcrk i 8 O n Ë K ten bate van onze Transvaalsche Stamgenontcn zal gegeven worden in de Sociëteit 0N8 GENOEHEN op ZATERDAG den 4en NOVEMBER 1099 des avonds te f nur Rn tree t 1 Namens het Uitvoerend omitè ö 0 OREFE President J TERSTEEG Secretaris N B Bijdragen zullen gaarne ingewacht worden bjj den Penningmeester den Heer 1 J Til L WITHOF KEUS ZUIDER HYPOTHEEKBANK geeeêtlgd te BIlEHA Maafscliappelijk Kiipitiai Ken i lilllocn Gullleil waarop 10 pCI gestort Oeheel geplantut Directeuren Mr H K VAN UAASDUE en E J M DE BSUIJN De Bank verstrekt vonr vaitte termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verhand op Huizen en Landerijen tegen matige rente onde vooniitbetaltng en xonder bijberekeiiini van ndmlnlHtrnUelioHten n geeft 3 en 4 pCt Ê anAhriecen uit in stukken van KKK 500 en 100 interest 1 Tannari en 1 luli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gouda bij de Firma MONTI JN DORTLAND Indien gij niet wilt hoestea gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract MénU uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honing bioenj van II 1 Vii l l§€HAIIi €o Denllaa l jraiicim VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SOHAIE SCHAIK SCHAIK SOHAIE SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SOHAIE Co 8 MOllanthe is liet beeto middel der wereld CO B Mellauthe geuoost Kinkhoest CO S Moli ntlie KOnoost zoowel oud als jong Co S Meltantbe mag in geeu buiBge iu oiitbrokon CO S JflellanthB staat voortiltireml onder Scheikundig toozioht Oo s mellantbe helpl onherroepelijk Co S Mellaathe is bekroond mi t Kerodiplomn a Co 8 Meliailthe is bekroond met Uoud Co B Melianthe is bekroond met Zilver Sc Co s Melianthe is verkrijgbaar in flacons van 40 CU f O VU en f t bj Firma WOLFF Co Weathaven 198 Gouda U MlBnlES Kleiweg E 100 Gouda K a VAN MILD Veeratal U 12S te liouda A UOUMAN Moordnclu 3 Th tokken Bi koop B V Wt IK Ou feui i r M KOLKMAN Waddinmeei H KOLLMAN Bodegraven PINK8E Nieuwerkerk a d l htl W T VAN DAM Haattrerht A N van ESSEN Sc iooiiAoiim GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao Dcslmatipe doot de nieuwste uitvindingon op machinaal gobit d TCrbeterde fcbrlcatie OU uitaTuitend g jbriiik van fijm ou fijnsto groinistoiTon gBnindoenH len verbruiker van Stollwerck s Ohocolade en Cacao otm Ranbeveienswaardif fabrikaat nauwlteuriji beantwoorder io aan vion inhoud der resp Ktikotten De irma bohajildo 37 Brerots als HofUvefaaclerj 44 Eore Ülploma s gouden erx Medailles oa bewijs ran uitmuuluod l ju ïabnka tt KeedB 1874 Kthieef de Accaüemie national de Paris N UBTOtie décamoQB uoe It dicllle iVor premlèi e rSuKHeen oonBiddration Oe vQtra exoellenta fftbrloattoa de Ohooolat bonbons voriös eto to Sttttwerok t fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiyoura JBaokotbakkers enz enz Qeoemalvwi nwoordiger loor Jied laiuJt J ins HfttteiKlodt Amsterdam Kalvcrstraat 103 Aullseptt§clie Tandpoeder en iliili§epil§ch iMoiidliiicliiiir wan K VASSUTO Tandarts te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland J tlSSELSTl lN Blanwstraat Gonda ïïïtN Patent H Stollen PltC suiinurt t SSf iniiurm ifflHBMd üitm Itr gum iii tj i v WI Eaii FlMlUU Wara Dtr f Tonr BrfOlg IlHO m m mtmt H Smlbm T rmtigm lat Anjm tv toliMititn wefthioam Ifachahmungen i i bm Itut k uft dther mitre sUtt tcharfen H £VoUei nup mt urn Jieact stitr At wMim ikintiuvllwititH k ötim uuur Pltttt e rti ml tl mH I auKatit l M ORANl tB UAOIASXNS DU FriDtenips NOUVEAUTÉS Wij verzoeken de Dames die ons gellliutreerd modealbum voor het Wlnternel oen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HHJDLESJALÜZOT£C Paris Hetzelve wordt dan omgaand gratia en franco toegezonden Bestellingen van al 2 5 francs vrij van alle kosten aan huis met 5 verhooging Iteëxpedllle kanloor te Kozend lal N I Het Atelier Studio is het beêie adres voor Verffrootinjceii eii Beproductlewerk A aubeTUlerid Fl Singel 582 I ï d WA tS HMHBHM TE HUUE TKRSTOND OF LATEK BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL C22 I ii waiT Schal voor de ongelukkige alachtofiÏBrs der Zeltbevlekking Onanie en gehe me litspattingen is ot beroemde werk Z Dr Retau ft i lfbewari g Bollandsehe nitgare met 27 atb Prns 2 golden leder die aan de vurschriükelgke gerolge van deze ondeof d Igdt moet hot leien de oprechte leermgi die het geeft redt jaangks duizend van een lekeren dood Te verkrjjgen bj hetVerlaga Magazin te Leipzig Neuinarkt 34 franco tegen inzending vau het bedrag ook in postzegels en in elkei boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ iN ctieiiiisctK Wa scht rrj H OPPËMIlKIMËIt 19 KrnifthfnJe Hotterflam ïebreTeteord dnor A M rJen Konuij der Belgen Hoofddepöt voor üOUDA de Heer A VAN OS Az 6peoialite t voor het aioomen en verven van alle Keereneu Dametgarderuben alsook alle Kiudergoederen Speciale inrichting voor het atoom u an pi acheman tela veeren bont ensi Gordgnen tatelkleeden enz worden naar da umuwBte en laatate methode geverfd Alle goederen hetzji gafltoorad of treverta worden onschadelijk voor de gezondceid volgenii fltaal bewerkt Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Bultcniandsch Overzicht De berichten van den oorlog zijn schaarsch en wat de Engelsche rogeering goedvindt te pnbliceeren is alles mot een Engelsch sausje overgoten terwijl andore berichten weinig betrouwbaar ztjn Wel krjjgt men den indruk dat men te Londen niet alles openbaar maakt wat Uien weet Opmerkeiyk is te dien aanzien de opgave van het aantal dood n en gewonden in de gevechten bj Ladysmith op Maandag hot aantal vermisten wordt niet opgegeven dat het ministerie van oorlog thans dus na het verbreken van de telegrafische verbinding met Ladysmith bekend maakt Het totaal ls meer dan driemaal grooter dan White opgaf zon men zoggen Maar het is veel waarschijnlijker dat niet White hier de schuldige is maar de regeering te Londen White zal wel zoo volledig mogelijk geseind hebben maar het ministerie van oorlog laat het slechte nieuws slechia druppelsgewijs door Men kan uit dit laatste telegram niet eens opmaken o ook de verliezen op den linkervleugel er bij geteld zijn Dit was nu intusschen officieel erkend dat de Engelseben in dezen oorlog ongerekend de 12 of 1300 man die door de Boeren krijgsgevangen zijn gemaakt nu reeds 982 man aan dooden en gewonden gekregen hebben waaronder 91 officieren Opmerking verdient het in verhouding tot vroegere gevechten uiterst geringe percentage van officieren die volgens het laatste telegram bij Ladysmith gedood ol gewond zouden zijn De Standard onderstelt dat sirEedvers BuUer enkel naar Durban is gegaan om zich op de hoogte te stellen van den toestand in Natal en daarnaar zoo noodig het oorspronkelijk veldtochtplan te wjzigen Het blad verwacht dienovereenkomstig dat de opperbevelhebber spoedig naar Kaapstad zal terugkeeren De Westm Gaz vraagt zich af ol sir Eedvers Bulier misschien de eerste divisie van liJn korps te Durban zal ontschepen ten einde met onze troepen generaal White te ontzetten De Londensche correspondent van de Temps seint van gistermiddag i uur Het departement van oorlog en de dagbladen erkennen dat er nieuwe gevechten hebben plaats gehad om Ladysmith maar de gegeven bgzonderheden zijn uiterst schaarsch en doen vermoeden dat de toestand van de FEÜILLETOH HET TESTAMENT Vrij naar het Engelsoh DOOR W NÜTTERS 7 vik had je reeds lan eens willen spreken Jekyll zoo begon laatstgenoemde irt e weet wel dat testament van je Een goed opmerker zou terstond bespeurd hebben dat het onderwerp niet lA zijn smaak viel maar de dokter nam het oogenschijnlijk vroolijk op iMijn beste Utterston zeide hij rje bent wel te beklagen met snulk een cliënt Ik lüb nog nooit iemand zoo in benauwdheid gezien als gij waart wegens mijn testament of het moest die opgeblazen verwaande Lanyon zijn over datgene wat hij mijn wetenschappelijke nalatenschap noemt O ik weet wel dat hij een goede jon n is je behoeft je wenkbrauwen niet op te trekken n uitstekende jongen en ïk zou hem altijd gaarne nog eens zien maar toch is hy een opgeblazen pedant een onwetende pedant Ik heb mij nimmer in een man me r bedrogen dan in Lanyon iGij weet dat ik het nooit kon goedkeuren vervolgde Utterson zyn eerste onderwerp weder Britsche troepen zorgwekkend maar niet hopeloos is Het schijnt dat de troepen van generaal Yule geen dienst hebben kunnen doen bjj do gevochten voor Ladysmith deze gedemoraliseerde colonne werd gebruikt voor de bewaking van het kamp Aan het departement van oorlog wordt officieel verklaard dat sir Eedvers Buller Kaapstad nog niet heeft verlaten hiJ moot het oorslironkelijke veldtochtplan in verband met den uitslag van White s pogingen voor Ladysmith herzien en misbchien geheel wijzigen Men zegt dat generaal White bevel heelt gekregen om terug te trekken op Port Natal om de te verwachte versterkingen op te nemen De Saint James s Gazette verneemt dat het departement van oorlog gisteren berichten heeft ontvangen over een nieuwe beschieting van Ladysmith waarvan do uitslag niet bekend was Volgons de Westminster Gaz heeft het dep van oorlog van den gouverneur van Natal ülficioel bericht ontvangen dat Ladysmith sinds Donderdagmiddag half drie volkomen geïsoleerd is Het departement laat verklaren dttt het dit bericht niet beschouwt als het bewijs van de volkomen insluiting van Ladysmith en van het nemen van Colenso De Pall Mali Gazette zegt in een vertraagd telegram uit Kymberley van 25 Oct dat de stad ingesloten is maar ongemoeid De insluiting van Mafeking is nog zekerder De indruk dien de berichten en meer nog de vermoedens omtrent het lot van Ladysmith in Engeland maken is die van groote neerslachtigheid John Buil begint critisch te worden zegt de Westm Gazette Het regent verwijten tegen de Eogeering die den oorlog onvermijdelijk achtte en toch niet zorgde dat er een voldoende troepenmacht in ZuidAlrika bijeen was om den oersten aanval der Boeren te kunnen weerstaan Chamberlain die volgens de Westm Gaz blufte voor hij ziJn kaarten in de hand had wordt heftig aangevallen Lord Eosebery zeide in een redevoering te Edinburg Engeland moet er op rekenen dat het in dezen oorlog nog meer bataljons zal verliezen dat de strp die is aangebonden zooveel officieren en zooveel millioenen zal kosten als niemand zich op dit oogenblik nog kan voorstellen Maar het staat vast dat Engeland thans niet moer terug kan dat het moet doorzetten wat het zich heelt voorgenomen Later zal de tijd komen om de verantwoordelijkheden vast te stellen tlinns opvattend Mijn testament Ja zeker dat weet ik zeide dokter eeniftszins scherp dat hebt ge mijreeds verklaard j Welnu dan doe ik dit thans op nieuw ging de advocaat voort fik heb iets omtrent dien jongen Hyde vernomen Het breede gelaat van Dr Jekyll werd doodsbleek terwijl er een onheilspellend vimr uit zijne oogen schoot ik wensch niets meer te hooren zeide hij ik dacht dat wij overeengekomen waren om dit onderwerp te laten rusten jWat ik vernomen heb was afschuwelijk Dat kan niets aan de zaak veranderen CA begrijpt mijn positie met hernam de dokter op geheimzinnigen toon ik bevind mij in een allerpijnlijkalen toestand Utterson mijn toestand is zeer vreemdsoortig hoogst zeldzaam Het is een van die zaken die niet in woorden kunnen worden uitgedrukt Jekyll reide Utterson gij kent mi ik ben oen man dien men vertrouwen kan Geef uw hart lucht tegen mij en ik twijfel niet of ik zal u kunnen helpen Mijn beste Utterson zeide de dokter dat is zeer braat van u gesproken en ik kan geen woorden genoeg vinden om u er voor te danken Ik stel het volste vertrouwen in u en zou u beter dan alle menschen ja zelfs beter dan mij zelve vertrouwen indien ik te kiezen had Maar geloof mij het is niet datgene wat gij u voorstelt het js niet zoo slecht als gij vermoedt en alleen om w goed hart gerust te stellen wil ik u één zaak gen ik kan mij elk oogenblik van Mr Hyde mèf am moet echter de geheole natie zich vol vertrouwen aansluiten by hen die met de leiding dor zaken belast zijn De Westm Gazette acht dezen raad heel mooi maar vindt het toch verkeerd thans aan do critiek hot zwijgen op te leggen Wi ineonen werkelijk dat het oogenblik gnomen is om een weinig te protesteeren ta en deze fatalistische beschouwingen Velen va i ons die voortdurend criliek uitoefenen op de diplomatie der rogeering hebben or van dag tot dag op aangedrongen dat meer troepen naar Zuid Afrika zoudeii worden geïonden toen oen breuk zooal niet onvcrmfdelijk dan toch waarschijnlijk bleek Eu daarom is het eentbeetje dwaas te vergen dat wij ons zelf zullen laken of kfsraet zoggen als nederlagen het resultaat ziJn van het verzuimen van voorzorgen dia naar wjj steeds hebben doen uitkomen een volstrekt noodzakelijk gevolg moesten zijn van do staatkunde der regcering Vó6r do Keizer en de Keizerin van Eusland van Darmstadt vertrokken kwamen do groothertog en do hertogin van Baden de groothertog van Haksen Wcimar en oenige andere vorstelijke personen afscheid van hen nemen Aan de afschoidslunch zat ook de minister van buitenlandsehe zaken graaf Moerawjöf aan die den Tsaar ook wel naar Bei n zal vergezellen Immers de officieuze Moré outacbe ib er togen alle gewoonten on gebruiken in nadruk op komen leggen dat do samenspreking tusschon keizer Wilhelm en den Tsaar een onmiskenbare politieke beteekonis heeft en men kan dus verwachten dat von Blilow en Moerawj6f ook bij deze conferentie worden betrokken Hoewol alle gissingen omtrent het doel van de ontmoeting ijdol zijn zou hot toch kunnen zijn dat er te Berlijn belangrijke beslissingen worden genomen in verband met de hoogo politiek Do Frunschc Senaat als hooggerechtshof is thans officieel bijeengeroepen tegen Donderdag 9 November Do leden hebben een waarschuwing ontvangen dat wie niet op het aflezen van de Ijst der namon antwoordt niet aan do beraadslagingen van het gerechtshol kan deelnemen Verspreide Berichton Frankkuk Mevrouw Gedard dio haar villa te Rennes tijdens het tweede Dreylusproces aan de ontdoen daar f eef ik je mijn hand op Intusschen dank ik je nogmaals en voeg er nog dit bij Utterson dat gij mij ik ben er zeker van ten goede zult houden dit ia een bizonderpersoonlijke aangelegenheid en ik smeek je haar te laten rusten Utterson bleef éen poos nadenkend in het vuurstaren Ik twijfel ef geen oogenblik uan dat gij volkomen gelijk hebt zeide hij ten laatste van ijn stoel opstaande fZeker maar nu wij toch naar ik hoop voor de laatbte maal dit onderwerp hebben aangeroerd vervolgde de dokter wenst hte ik u weteen aak duidelijk te maken Ik stel werkelijk zeei veel belang in dien armen Hyde Ik weet dat gij hem gezien hebt hij heeft het mij verteld en ik vroes dat hij wat ruw geweest is Maar ik stel innig en zeer groot belang in dal jongmensch en ali ik er niet meer zal zijn Utterson dan wensch ik dat ge mij belooft dat voor zijne belangen ult opkomen Ik weet zeker d it gij indien gij alles zoudt weten dit zoudt doen en bet zou mijn gemoed ten zeerste verlichten als gij het zoudt willen doen j Ik kan niet verzekeren dat ik hem ooit zal mogen lijden zeide do advocaat Dat vraag ik niet zei Jekyll op smeekenden jjjon zijn hand op UttersonS arm leggend ik aag alleen om gerechtigheid ik vraa u alleen jjj m als ik er niet meer zijn zal om mijnentwille i hulpzaam te zijn Utterson loosde een diepen zucht Welnu lidd familio van den beschuldigde had afgestaan verkocht dezer dagen aan een pO jarigeu man Baudain genaamd en voorgevende zaak waarnemer te zijn haar villa voor IBfl üOO francs Eergisteravoud vervoegde Baudain zich ten huize van mevr Gedard en verzocht haar 10 000 francs van don prijs te laten vallen ïoeu zij weigerde viel do man haar aan en trok haar de kleederen van het lichaam Hij had een revolver in de hand maar maakte er geen gebruik vun Op haar hulpgeroep snelde een dienstbode mevr Gedard to hnlp De aanrander nam de vlucht met medeneming van een portemonnaie met 90 francs s Nachts werd hji gearresteerd In het drukke strnatverkeer van de me Eichelien to Parijs zjjn Donderdagmiddag te uur twee omnibussen tegen elkander gereden met het ongelukkig gevolg dat hetlichtste der beide voortuigen is omgekanteld Er bevonden zich 25 personen in het rijtuigof op het imperiaal Volgeus de laatste opgave zijn 17 passagiers gekwetst onder wie ernstig De meesten zjjn in een naby zyndeapotheek verbonden maar do meer ernstiggekwetsten heeft men naar een ziekenhuismoeten vervoeren Het ongeluk wordt oprekening geschoven van de groote afmetingen en het buitengewone gewicht van heteerste voertuig Donderdagnacht te 2 uur ongeveer is een snoltrohi uit oen klein nnntarwagens bestaande bij een splitsing van don weg naby hot station Thenars departement l euxSé vres op een goederentrein naar Bressuire geloopen Do machinist en do stoker zyn gedood zos reizigers zgn ernstig gekwetst onder wie een algevaardigde de hoer Cuneo d Oniano terwyi een aantal andere passagiers knimzingen hebben bekomen De toestand van don beur d ürnuno moot van dien aard wezen dat men het ergste vreest De gekwetsten zyn naar het ziekenhuis ie Thouars vervoerd terwyi de lichter verbonden met den corstvolgenden trein naar Parys zyn vertrokken waar zy aan liet station Montparnasse door vüf wagens van de stedeiyke unibulanco zyn afgehaald De oorzaak van het ongeval is nog onbekend Beloib In het bekken van Seraiug zullen de stakende mynarboiders nu hun 5 percent loonsverhooging is beloofd heden het werk hervatten Zwitserland Woensdagmiddag ontstond er brand in een sprak hij ik beloof het HOOFDSTUK IV DK MOOKi 01 Cahew bplee i Ongeveer een jaar Uiter in de maand Octol er van het jaar 18 was ansch Konden in ontsteltenis wegens een misdaad van zeldzame wreedheid en die te meer deelneming verwekte wijl höt blachtoffer tot den hoogsten stand in de maatschai ij behoorde De bizonderheden waren weinig d Wh ijzingwekkend Een dienstbo le die alleen tehuis was in een woning in de nabijheid van de rivier gelegen was omstreeks elf uur des avonds naar boven gegaan om zich ter ruste te iK geven Hoewel er gedurende den namiddag oen mist over de stad gehangen had was de hemel in den vooravond wolkeloos en de laan waarop het venster der dienstbode uitzag werd helder door de volle maan verlicht Zij had zich zoo al zij later onder een vloed van tranen verhaalde nooit meer in vre le met alle menschen gevoeld en een meer liefderijke gedachte van de wereld gehad dan toen En toen ze daar voor haar venster zat ontwaardei ij een net oud heer die de laan inwandeWe waarin hem een ander zeer klein persoon wien zij in het eer t weinig aandacht had geschonken tegemoet kwam Toen zij elkander zoo ver genaderd waren dat zij met elkander konden spreken wat juist onder het venster der vrouw plaats had maakte de oudere heer een buiging en sprak den ander met in het oog loopende beleefdheid aan i ordt vtrvoigd