Goudsche Courant, maandag 6 november 1899

bazaar te ZUrich Een van de bedienden had een brandende lamp te dicht onder een groote etalage papieren lampekappen gehouden die langs de geheels zoldering waren opgehangen In enkele seconden stond het magazgn In brand weldra werd ook de bovenverdieping aangetast Hot ging z6ó snel dat de talrgke winkelbedienden en do vele koopers zich alleen door een vrjj boogen sprong uit een raam op straat konden redden Een vrouw brak een been een andere die langs een lantaarn wilde klimmen viel met het hoofd op do steenen en verwondde zich levensgevaarlijk zoo kwamen nog drie vrouwen heel ongelukkig neer En nadat eindelÜk alle menschen uit het magazijn op straat stonden kwam de brandweer met reddingladders en springzeilen Het gebouw brandde uit Voor de eerste maal heolt in Zwitserland een vrouwelijke advokaat juliroaw Mackenroth gepleit Het gebenrdo voor de hnndehirechtbank te ZUrich Dknkuauken Een Engelscb stoomschip vischte dezer dagen aan de I Tslandsche kust met verboden tuig Toen de distriotsrechter zich in een met vijf personen bemande boot naar het vaartuig begaf om te protesteereu voer de Engelschman met opzet tegen de boot waardoor dezo omsloeg on drio der opvarenden verdronken Het Engelsche schip vluchtte daarna zonder zich om de drenkelingen te bokommejen De rechter en twee zeelieden worden door de kustbewoners in bewosteloozen toestand uit het water gehaald Itamë Uisteren liep te Rome hot gerucht dat een aanslag was gepleegd op den prins van Napels Het volgende gaf daartoe aanleiding Op het oogenblik d4t de trein waarin de prins zich bevond het station Tuscolaan naderde zag oen baanwachter een zoor groeten steen op de rails liggen Do trein kon nog intijds tot staan worden gebracht waardoor een doraiUoment werd voorkomen BINNENLAND ST ATEN GENE RA AL VITBEUB HMimttH Zitting van Vrijdag 2 November De beraadslaging over art 11 werd voortgezet De heet Fokker wilde de dienstboden de heeron Kol c s do landbouwers in de wet brengen Beide donkbeeldon worden door den min van waterstaat in strijd geacht met de economie der wet Ook do commissie van rapporteurs verklaarde zich er tegen Daarna komen do amendementen in stemming Hot amend Fokker Drucker c s No 2 ondernemingen waarin gewoonlijk stoom of gassen worden gebezigd wordt verworpen met 41 tegen 34 stommen Hot amend van dezelfde heeron op No 3 wordt goacht daardoor vervallen te zjjn Het amend Pyttorsen bedrijf van exploitatie van sluizen en beweegbare bruggen wordt aangenomen met OG tegen 8 stemmen Het amondoment van Kol c s aangevuld door den heer Fokker landbouwbcdryi wordt verworpen mot 3H tegen Hfi stemmen Voor de heeron Hartogb Heldt Kokker Krap Rink van don lierch Vorhey Brnm raelkamp Groen van Waarder PiJnockiT Hordijk de Waal Malelijt van der Veldo Knypcr Donner Staalman de Eas van der Zwaag Tydous Soret Nolting Kerdijk viin Kempen Schaper de Klerk Troelstra van Kol t Hooft Pytterson Hchaafsma Bouraan Lieitinck Zijlma Ketelaar van Deinso en Rotbaan Macaré Het amendement Fokkei tot splitsing van het nommer betrokkolijk hot apothekersbedrijf wordt aangenomen mot 52 tegen 22 stemmen Het amendement Schaper c s tot opneming van hot kruiorsbcdrijf wordt verworpen met 52 togen 22 stommen Hot amendement van Kol c s botrokkolijk de publieke vermakelijkheden wordt verworpen met h togen O stemmon Art 11 in zijn geheel wordt goedgekeurd Hel araondement l ytterson door mr Troelstra overgenomen om de landbouwbodr ven waar kraohtwerktuigon gobraikt worden niot van verzekering uit te sluiten komt bü oen later artikel in behandeling Het repertoire der Ned Opera Dir 0 van der Linden is vastgesteld als volgt voor de volgende week Stadsschouwburg Amsterdam aanvang 8 uur Zondag h November met modewerking van den Heer Désiré Pauwels als gast Do Jodin Schouwburg Utrecht aanvang 7 i uur Maandag U November De Koningin van Saba Paleis voor Volksvip Amsterdam aanvang 8 uur Dinsdag 7 November De Hugenoten Kon Hull Schouwburg sHage aanvang 8 uur Woensdag 8 November Lohengri r Soc Oefening en Uitspanning s Bosch aanvang 7 i uur iastvoorstelling van den Heer Désiré Pauwels Donderdag 9 November De Jodin Sociëteit Vereeniging Ngmegen aanvang 7 uur Gastvoorstelling van den Heer Désiré Pauwels Vrijdag 10 November üe Jodin Paleis voor Volksvlijt Amsterdam aanvang 8 uur Zaterdag 11 Nov Carmen Gemeiiffde Berichten Een treurig ongeluk is den werkman J Visser te Haarlemmermjor overkomen Het paard voor zjjn wagen schrikte van eene voorbijrijdende hondenkar Paard en wagen maakten eene zijwaartscho beweging met het gevolg dat de vo6rman v orover op den dissel viel Inwendig geknjMfid werd de man naar zijne woning vervoerd waar hij spoedig overleed Hij laat eene vrouw met 6 kinderen ftchter Uit Wamel meldt men Donderdagnacht werden biJ des veldwachter te Men schrijft uit Haarlem Een persoon alhier nam van een ander een huis met vergunning over liet dit verbouwen en deed de localiteit waarin de vergunning gevestigd was vergrooten Toen vroeg hü aan B en W om bestendiging der vergunning die aan den vorigen eigenaar was verleend B en W weigerden dit echter wegens de vergrooting der localiteit en antwoordden dat de vergunning alleen zon worden verleend als de gelagkamer tot de vorige afmotingen was teruggebracht Men verwacht deze maand een zeer schitterenden sterrenregen van de zoogenaamde Leoniden zoo geheeten omdat zij van de strook van het sterrebeeld den Leeuw schijnen uit te gaan Om do 33 jaren zos heelt men waargenomen is de regen het sterkst In verschillende landen heeft men zich gereed gemaakt tot omvangrijke waarnemingen De directeur van de sterrenwacht in Weenen dr Weiss is met vijf assistenten naar Delhi in Hindostan vertrokken om daar waarneluingon te doen In Frankrijk zal men o a trachten lichtbeelden te verkrijgen en zullen in den nacht van 15 en 16 dezer luchtballons opstijgen in oen van welke mej dr Klumpke de bekende adsistente aan de sterrewacht bij Parijs en een specialiteit in vallende sterren een plaats zal krijgen Ook in Straatsburg en wellicht in andere plaatsen zal men boog in de lucht waarnemingen trachten te doen Onder de giften bö het bureau der Haagscho Crt ontvangen was f 1 met het bi schrift Voor Chamberlain z n ouden dag Wij moeten ons verontschuldigen van die opdracht zegt het blad WiJ gunnen aan Joe van harte een groot aantal jaren levens evenveel maanden als er menschen door zijn schuld worden vermoord opdat hij do volle maat der wroeging over zijn misdaad zal mogen genieten En daar we zoo lang dien galden niet kunnen administreeton hebben wij hem maar bjj het fonds dor Zuid Afrikaansche Vereeniging gevoegd STADSNIEUWS GOUDA 4 November 1899 De Afdeeling van do Spelling Veroeniging hier ter stede houdt blijkens advertentie in dit nnmmer Dinsdag a s haar eerste openbare vergadering Dat men niet voor de leus maar Vereeniging wenscht te lijn maar doordrongen is van het belang der zaak biykt uit het aangekondigde onderwerp Ook vernemen wiJ dat alle schoolantoritoiten tot de vergadering worden uitgonoodigd Maar hot is wenscheiyk dat vele burgers ouders van schoolgaande kinderen ook vooral eens gaan luisteren Ds gewone praktische man wordt in don regel buiten schoolzakeu gehouden Dat zal eenmaal veranderen laat hij nn vast toonon er belang in te stellen De Afdoeling telt in Mei opgericht reeds vijftig leden Bestuur is iJe hoeren Dr H IJssel de Schepper W J L van Dissel en J H van den Bosch de dames £ Julias en M P P Wijuroi Een Leeskring is aan de Afdeeling verbonden In de Zondagavond gehouden vergadering van de afdeeling Gouda van do Nationale Christen Gebeel Onthonders Vereeniging is SI met bijna algeiBeene stemmen herkozen totf voorzitter de heer T J Konsbroak en tot vice secretaris de heer P Laby Gisterenavond had in de zaal XniUtmin der Sociëteit Ons Genoegen een groote protest meeting plaats voor Transvaal Als sprekers zonden optreden de hh N Oosterbaan uit Naarden en Ds G Wisse Zooals te begrijpen was was de zaal vol zoodat nog enkele personen gebruik maakten van de gelegenheid om op het Tooneel plaats te nemen De heer Wisse opende te 8 uur de vergadering met gebed en bracht in herinnering dat wanneer er verkiezingen plaats hadden in Gouda de verschillende partijen sterk tegenover elkander stonden maar in zake de Transvaal waren zoowel de anti revolutionair de sociaal democraat de conservatief de vooruitstrevende en de anarchist allen een Men vroeg nu niet naar ieders overtuiging de Transvaal de Hollandsche nazaten was het onderwerp van alle gesprekken de Engelschen werden overal en door ieder als een rooverbende uitgekreten De beer Oosterbaan hoofd eener christelijke school te Naarden trad als tweede spreker opj genoemde heer besprak de geschiedenis van de Transvaal van af het jaar der vestiging 1486 de opkomst der Transvaal Op zeer onderhou fênde wijze doorliep spreker de geheele geschiedenis die de Boeren hadden ondergaan en wat zij hadden verricht de nietwetenden werd op zeer gemakkelijke wijze de geschiedenis der Hollandsche boeren van af bet begin tot heden op zeer uitstekende soms zeer humoristische wijze verteld Zoo wist spreker zijn gehoor te boeion Het applaus dat bij nn en dan en vooral na zijn rede verwierf was wel een bewijs dat ieder ten volle dankbaar was voor het genotene Op duidelijke wijze verhaalde genoemde heer verschillende stoute daden van de Transvalers vooral het voorgevallene met Dinga werd op eene uitstekende wijze medegedeeld Na afloop der rede van den heer Oosterbaan nam de heer Wisse weder het woord die de oorlog met de Transvaal uit een godsdienstig en een socialistisch oogpunt besprak en die aan het slot zijner rede een motie voorstelde die met luid applaus werd begroet Deze motie luidde Ie Het volk van Gouda gehoord hebbende de goddelooze politiek der Engelsche regeering in zake Transvaal spreekt daarover schande uit 2e Het volk van Gouda spreekt waar het hier geldt een volk zoo na verwant in afkomst taal en levensbeschouwing ziJn volle sympathie uit bereid vrijwillig te doen wat het kan 3e Hoopt dat God onze broeders beziele met die moed en kracht waardoor de nieuwe eeuw kan beginnen met de vereenigde ZnidAfrikaansche republiek Na dankzegging werd door allo aanwezigen hot Wilhelmus aangeheven Na afloop werd een collecte gehouden die f 48 001 opbracht en aan het Roode Kruis zal worden overgemaakt Waar in onze gemeente reeds zoovele vereenigingen en verzekeringen zijn opgericht maken wij nog melding van een hier ter stede opgerichte glasverzekering onder de flrma C van Dillen en Zoon Deze flrnia die in Gouda goed bekend is assureert spiegel en andere rniten tegen een billijke vergoeding Boven andere maatschappöcu heeft zij het voordeel dat alles veel vlugger en gemakkelijker gaat Men goat eenvoudig naai do firma en dezo zorgt voor alles Op het gebied van sigaren magazijnen gaat Gouda evenzeer vooruit als menige groote plaats ja wiJ zouden zeggen Gouda doet het op dit gebied grootscheeps Tegen heden avond wordt het welbekende sigarenmagazijn van den heer S van Wijngaarden van de Zeugstraat overgebracht naar den Korten Tiendeweg D 2 nabij de Markt Bj aan bezoek aan dit magazijn trof ons in de eerste plaats de zeer nette etalage Daar zgn tentoongesteld een partij sigaren die den liefhebber doen watertanden een sorteering St Nicoiaas artikelen is er eveneens te vinden en zal velen aanmoedigen een bezoek aan genoemd magazijn te brengen De inrichting vanden winkel en de bediening zal zeker niets te wenschen overlaten Waar in het magazijn de Toekomst van de firma G H Korte en Co daarnaast de toonbank beschilderd iS door den jongenheer Bertels is dit hier gedaan door den Heer H C v Staveren Beiden hebben laten zien dat dé schilderkunst ook in Gouda goed beoefend wordt NiErwERKïBï a d UsBt 3 November Tot leden van den gemeenteraad zijn gekozen de heeron E Hoogendjk Az en H de Bruin Naar aanleiding van den Maandagnacht bQ den pettenkoopman Basteng te Nienwer kerk a d IJsel plaats gehad hebbenden brand zgn na gerechtelijk onderzoek eenige met petroleum gedrenkte voorwerpen in beslag genomen De man had zgn inboedel hoog geassureerd Gereleveerd moet nog worden dat ofschoon de brand op verschillende plaatsen tegelijk uitbrak de spuit zoo ving bediend werd dat men het vuur binnen een hall nar meester was Krimpen a d Lek De inzameling van de gelden in deze gemeente bjeengebracht ten behoeve van het Hoode Kruis ten dienste van de slachtoffers in Transvaal heeft ongebracht f 442 MooBDEECHT Hot bostuur der tooDoelvereeniging O G S alhier is weder voltallg daar de lieer G K Nngteren jn de laatste bijeenkomst als bestuurslid is gekozen in plaats van den heer J Engelbregt die als zoodanig bedankt had De verdeeling van bet bestuur is nu de heer Chr Verhuist voorzitter mej M N Dirkzwager secretaresse en de heer G K Nngteren penningmeester Deze vereeniging is weder met yver begonnen met hare repetitiSn van een 3 tal uitgezochte big en tooneelspelen voor hare gewone winteruitvoering WADDinasvEES Dlusdagavond had even voorbij de spoorbrug een aanvaring plaats van de Volharding II die te 7i uur uit Gouda vertrekt met een schip Nadat de naam van den schipper en het schipbekend waren zette de Volharding die nog al belangrijke averij had bekomen na eenige vertraging de reis voort Aheidk Onze gemeente had fristeren een feestelijk aanzien j van de openbare en zeer vele particuliere gebonwen waaide de driekleur ter eere van den heer P J van den Berg die gisteren den dag herdacht waarop hy zich voor 25 jaren alhier als geneesheer vestigde Alhoewel de jubilaris dezen dag liefst zonder niterlgk feestvertoon zag voorbggaan ontving hy talrgke bewgzen van achting en waardeering van wege het gemeentebestuur met den gemeente ontvanger o a werd hem in zgn kwaliteit van gemeente geneesheer belast met de armenpractgk een stoffelgk blgk van hoogachting aangeboden zoo ook Tan de zangvereeniging Kunstliefde en Vriendschap wier beschermheer ZEd is en die gisterenavond in vereeniging met het Fanfarekorps Unie een serenade brachten Uit een en ander hoewel slechts een minimum van do vroegere feestplannen zal den heer van den Berg toch genoegzaam gebleken zgn hoe men hem hier én als arts èn als burger op prys stelt voorzeker is t dan ook den wensch aller ingezetenen dat we ons nog een lange reeks van jaren in zgne aanwezigheid hier ter plaatse moge verheugen Van wege den jubilaris werd een feestgave uitgereikt aan pi m 160 gezinnen hier en te Tienhoven in welke laatstgemelde gemeente hg mede gemeente geneeskundigEi is en wier ingezetenen ongetwyfeld ook de hiervoor geuite wensch tot de hunne maken INGEZONDEN Zeer veel wordt in den laatsten tp door menschen die nieuwe huizen bewonen geklaagd over de natheid van het hont waaruit die huizen gedeeltelijk samengesteld zgn Dit feit vindt hierin zgn oorzaak dat de beste tot nu toe bekende wgze om groen hout te droegen is het in de open lucht onder een afdak op te stapelen welke methode evenwel zeer primitief is daar alle vochtdeelen hierdoor niet verwSderd worden Het hout ondervond ook door de veranderiyke weersgesteldheid te veel nadeel het verloor ziJn veerkracht en was aan blauwworden en meer nadeelen onderhevig Met genoegen zullen daarom velen en vooral hm firma s de nitvinding van Ingenieur H C Zappert uit Duitschland begroeten welke een methode uitgedacht heeft om hout zonder schade van de daarin aanwezige vochtdeelen te ontdoen en aldus geheel te droegen Terwijl hg vroegere methodes hooge warmtegraden toegepast werden wordt on het hout volgens systeem Zappert in daartoe ingerichte droogkamers aan een gewone zomerwarmte van 32 38 C onderworpen welke behandeling in tegenstelling met het natuurIgk droegen gedurende het geheele proces gelijk blgft Aan deze wgze van droegen zgn zeer veel voordeelen verbonden Het hout wordt beschut voor verweren scheeftrekken blauwworden enz terwgl de veerkracht behouden blgft Nog een zeer groot voordeel is de uiterst korte tgd waarin hout op deze wSie wordtgedroogd Waar natuurlgk droegen soms jaren vordert eischt dit volgeni systeem Zappert slechts 2 16 dagen naar gelang de hoeveelheid is Wy raden daarom alle houthandelaars bouwers en meabelaakers aan zich nadere bekendheid met dez methode te Verschaffen welke gaarne zal worden verstrekt door den Heer A F J Pierow Rozengracht No 10 te Amsterdam welke Heer door de Maatschij tot exploitatie der nieuwe gepatenteerde drooginrichting als Generaal Agent vooi Nederland is aangesteld Ai nhar de Redacteur I Met Iwt oog op hetgeen gisteren is opgebracht op de Transvaal meeting voor het Roode Kruis zon ik wel willen vragen of hetgeen overschoot van de entree s wanneer de kosten daar zgn afgetrokken ook is voor het Roode Kruis of daar alleen maar de collecte aan wordt gegeven Onder dank Uw dienaar M S De uitg ebreidste collectie = 9 in Nouveautés en PARAPLUIES w vind men bij sa w e A TU OS Az Md Tailleur Kleiweg E 7373a GOUDA ü TeleitliooH il Burgerlijke Stand GEBOREN 31 Oct Alberdina Jacoba Pieternella ouders N W van Holten en C den Adel 1 Nov Ohristiaan Johannes Theodoras Conrad ouders C Roos en J A W van Kluijve Johaiiiia Alida ouders A Toen en P Ondenes 3 Petrus Anthoiiie ouders H P van Loon en L van Wgngaarden Gerardus ouders N de Jong en M Jansen OVERLEDEN 1 Nov J Laurier 7 ra B Spek 1 d P Stolk 2 j 2 G 3 Bik 75 j N van Hertnm 1 d J C Gillissen wed J Schaap 06 j 3 J Behing wed J van Leeuwen 79 j ONDERTROUWD 3 Oct H J Lamers en J M Bosland J Hoonhout en P J Bruikman W Haitsma en J Broer B J Reimering en E C van Rhgn Uaaitreoht GEBOREN Tennis Jacobus ouders TSpek en A Verveer Nicoiaas Pieter ouders W H Hoogenboom en A Smit GEHUWD H Baars en C Vnorslnis ONDERTROUWD A Steenbergen en G Iv d Qwast P van Beenwen en C Scheer OVERLEDEN J Versteegt 53 j W iLans 58 j Zoowel voor Dames als Kindoren Blonsen Japonsloffen PelterUen in groote verscheidenheid billgke prgzen D SAMSOM ADVERTENTIEN De 8 NOVEMBER a s hopen onze geliefde Ouders Behuwd en Grootouders WILLEM DE VEN EN ELISABETH vak OJEN HUS 50 Jarige Echtvereeniging te berdenken Hun dankbare Kinderen Sehuwden Kleinkinderen GooDA 4 Nov 1899 Receptie van 2 5 uur Na eene korte ongesteldheid overleed te Leiden onze geliefde Schoonzoon Broeder en Behuwdbroeder IRISTIAAH ANTOON BIEIS WïD C v SCHYNDEL V Eeuwen M G EMEIS Jr D KKEIS Krout A JONKHEID Az J JONKHEID Starrsnbüeo GoDDi 4 Nov 1899 De familie Kromhout betuigt haren oprechten dank voor de vele blgken van deelneming bg het overiyden van haren Vader Behuwd en Grootvader den Hoer WILLEM KROMHOUT Sb ontvangen GouoA 4 Nov 1899 Het is my eene behoefte om PIETJE VAN DAM die 30 jaren geleden bjj mg in betrekking kwam openlgk hulde to brengen voor alles wat zg voor mg deed Dankbaar herdenk ik hare groote toewgding en plichtsbetrachting en het vele goede in die jaren door haar verricht In zonnige en donkere dagen was zg mg eene trouwe hulpe en stenn Ik betuig haar daarvoor by dezen myne diepgevoelde erkenteiykheid Movr de Wed J J LE FÈVRE de MONTIGNYBisDOM van Vuet Haastrecht 4 Nov 1899 Spelling Vereniging Afdeeling GOl DA fii Omstreken 0FENEABË7MADE11INS 01 DIN8IMÜ 7 NOVEMBKI s avonds om S uur in de Zaul van de RÉÜNIK Oostljuven Spreker I Il MilLDKII v in Utbbcht Onderwerp llrt IMnnfi van ilrSprlfiHg Vereeni otiitlfitnQ voor dtt Layere SehQol Gelegenheid tot gedachtenwisselingen debat y B Toegang voor ieder vrg De Sekretaris J H VAN DE BOSCH COMMISSARISSEN voor de bereiding en uMeeling v n SOEP te Gouda lokaal PROVENIERSHiriS hebben de eer hunne Stadgenooten kennis te geven dat Zg voornemens zgn eerstdaags rond te gaan met de LIJSTEN ter inleekening van Soepkaarten voor den aanstaanden winters Zy nemen do vrgheid do deelname daartoe byzonder aan te bevelen ten einde bg te dragen tot de instandhouding van een der nuttigste instellingen alhier Commissarissen voornoemd J M NOOTHOVEN van GOOR Voorzitter C V VEEN vice Voorzitter H GROENENDAAL Penningmeester Mr D N BROUWER G PRINCE A W ROES J A P MONTLIN Mr M M SCHIM v d LOEFF F HERMAN Fz A van VEEN H KNUTTEL H J DE VOOGT Secretaris REGENTEN van hot BESTEDELINGENHÜIS alhier zullen op DINSDAG 7 NOVEMBER a 8 des avonds f uur in het Lokaal van het gesticht aanbesteden De levering der benoodigde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN voor het jaar 1900 De Voorwaarden van aanbesteding liggen van 30 OCTOBER af voor gegadigden ter lezing in het Gesticht Namens Regenten L S KAMPO Secretaris e DR RL MDSCIIE OPERA ROTTERDAM 2k3ndag 12 Nov Loheogrin Plaatsbespreking DONDERDAG 9 NOV s avonds van S uur Caff SCHAAKBORD WIE hedenavond het SIGARENMAGAH TN van S VAN WIJNGAARDEN bezoekt gaat de Toekomst tegemoet Korte Tieudeweg O 2 Heerlijke Siroop DCitroen Puncli per Flench en blJ de Maat Aanbevelend Firma C LOÏÏRENS WEDER ONTVANGEN pulk it ldersctic WORl§lT Voorts alle rtikelen teg en concurreerende prijzen Ezira sorteering in Zilveren Het Atelier Studio is het beêié jidrPH voor VvrRrMMidiiifen ni Ue iro lia tt nrrk Mbevelm d KI Singel 5K2 P d W LS Eemontoir Horloges van af ƒ 6 Half om Half LOCAS HOLS j Aanbevolond SLOTRVIAKEH dl Co A UITTENBOGAARD HORLOGER OOSTHAVEN 16 Iloiilcii lloiqrcn KMGElf COLLIERS TE HUUR TER8T0ND OK LATER en Kinderlontjes in groote verscUeidcnlicid üiitvangcn in BOVENHUIS Adres ELUWEËLEN SINGEL 622 A SLEGT beveultzich aan tut het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood cent tie H O NIKUWK IIAVKN 28 WÊK Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van liakkery Maaldery en Kook knnat te ê draven iafff met een diploma Verguld Zilveren Medaille DE NIEUWE WIKKEL MAHK r A 70 MT Exlra lag l rljzeii m Aanbovolond G A B BANTZINGER rooHÊi tMUKnis Enkhuizer en Bolleril Almanakken voor IM van 15 20 25 35 en 50 cent per stuk Aanbevelend Alb JONQENEEL Boekhandel Oosthaven 1 78 Goi da t r Wederverkoopers flink rabat l u ware Schal voor de ongutukkige sliiclitofferfl der Zellbevlekkitig Onanie en Lïelie mo MiiipHttiugen IS M t iHtroemdo werk ZUr llotau s elfbewarim Hollaiidsrhe iitgavo riiet 27 a b Pr B 2 gnldcn Ieder die aui dt vurschnkkelj ke gevolgen vait deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering din het geeft redt jaarl jkH duizend vhu tien sekeren dood Tt verkregen by üet Ver lagBMugazin te Lf ipzig iNfinnarkt 4 franoo t en in ending van het bediag ook in post egoii en in nlken Itookhandel in Hnllanfl EEUIBEEFOTTMIBEE Meii wordt verzocht p t NKKK te letten UIT HBT MAfMKUN TAN M RAVËNSWAAY ZONEN aORINCHEM Deze THKËËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van vij twee en een half en een Ned ons if £jL rro l iB Nommer en i illPr 8 Toorzien van nevenataand ï Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoeriDK van geeerde orders aanbevelende BREëBAART lz C pll§ehe Taiidpoeder en Aiiligepll§eli JMpiidltiiicluur van K VASSÜTO Tandartê te Gouda 07BAAL VËRKRIJOBAAR Nederland G IJSSEL8TÏJN Blaawstraat Qonda