Goudsche Courant, dinsdag 7 november 1899

PTQ rHnPTPQ S cn zeer geurige 2 Gent SIGAAR OiMMUnUlTUMld meuw model Ueiue Eualgss L BISSCHOP iNo sosrsi Dinsdag 7 November 1800 38sfe Jaargang Binnen en Buitenlandsclie Bierhandel Zeugstraat G 85 vestigt hiermede de aandaclit van t bierdrinkend publiek op zijne ISOliarOllietrISClie Tapllirlchtll J H ROODE Ing vefflch an Biersoorten gebotteld worden afgeleveid alsoi het BlËR Men neme proet enovertuigezich I ieuwS en Advertentieblad vo r Gouda en Omstreken releriinn Xo St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN Tislefaon o H9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 1 Centen Groote letters worden Iterekend naar plaatsruimte Inzendii van Advertentiën tot 1 uur des mhld Tiendeweg 59 Petroleum Kachels IHROOPOFINHDDR Zuivere Medicinale LEVERTRAAN 4 0 30 per i A MIEBIEfi Kleiweg E 100 D prij oii ijri tlour iluti xLitHt gdgartiiuloenL Houfilprije Hen biede hel qoluk de hand 600 000 M i Uitnoodlging tot deelneming in de Kansen van ilo door dea Stuat Uumlmrg gitv nnrhttr iïo grooto Öüldlülürij waarin eker U Millioen 349 325 Mark l W lrlrlHrl iiioettiii wunleu Du priJKeri van doau vüüI voorduul litüdundo Güidlotorij dlo volguns liot piim bIopHU Uö OOO Uitan liuvat 7 iju du volgtindo De lioogBtti prijs va avontnool 500 000 Mnrk fromio v 300 000 Mk l pr 11 800 000 Murk 1 pr n 100 000 Murk 3 prijz R 75 100 Mark l prya ii 70 000 Mark 1 pr a a H6 0U0 Mark 1 prijB a flO OOO Mark pry a 65 000 ark pryz H 60 01 O Mhrk 1 prii a 4 000 Mark l priJH a 30 000 Mark S pryz u 20 000 Mark Ï6pr IV 10 000 Mark Bflpr Il 6 000 Mark lORpr a S 00 Mark SOflpr a 8 000 Mark 818 pr a 1 000 Mark UlBpr li 400 Mark 40pr a 300 Mark 140 pr a 200 Mark UHi Ötf flpr a 184 104 100 861 pr a7S 46 21 M U taid Klf U0 prij Hn üti deze worilöii in ooni inaandeu in 7 kliiison uitgeloot Do lioofdpriJH in de lu klusHubudraagt Mark 0 0OO stijgt m dü ïu ki tot fi 5 000 M in de o tot 50 000 M in do 4e U t 66 000 M in de Be tot 70 000 M in de Ao tot 76 00 Mark in do 7ü tot 200 000 Mark m met do promiu an 900 000 M event tot OO 0Ü0 M Voor de eorsto prljutrekking die offioioel is TaHtgestold koet üun K l l ortgineel loï nliwhti Guld 3 60 een balt origineel lot sleuhta Guld 1 76 eoii kwart oHginoel lot loclits Ould O ïO Do nilefj Ketdiiii voor du vulgendu klaiiBün zoDWül ntiü do juiste lijst dor prij on wordiJn aangüftevon in liet officieelo tritkkiu 8plan voorzien van het Wapen van den Staat wulk plan ik op uftnvrnse gratie ver nd Iedere deolnomor in de lot rij ontvangt onge rriiagd onmiddollijk na do plaat gehad liulil nde trokking do oftimeolo trokkingalijst De uitbetaling en versending van de prijzen genthiedt door niij on tlirokt on prompt aan du winners on mdor du HtrongBto getieiul onding m ledufü busttAling kan niun eenvoudig pur poHtwissül upgoTeii ook togen ri mbourw Hl Man wendt zicti dus mot lo luuivnuig om toezeading van loten voor do spoodig plaats liebbonde trokktng zoo spoedig mogelijk of uitorlijk tot 9 Novembei e k met Tertroowon tot Samuel Heckscher Seiir Haukiur u WisHulkantoor in Hamburg Duil clibuul Bij wielen LOTBS in de N meegsche Rijwielverloting per atuli I b j c üK iiirrEa i Bondsrijwiollicrstcller Korle Tiendeweg GOUDA H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lange Groenendaal I 108 Voorhanden een groole sorteoring Behaiig§elpapler eii a oxca iön stoffen ZKILKN LINOLEUMS € a i il99éett Matten alle waardoor t vat was Heden avond OPENING VAN HET SI6ARENH16AZUN Rorle Tierideweg D 2 AANBEVELEND S VA WIJNGAARDEN nrm Slple elglas Verzekering © fiiMiiiièidiir ca o TJ ID Zeer voordeelige conditie a a o fa 9 Scherp conctuveerende premie j iUGmpay SS xsr 5 Kort overzicbt onzer FrUBOouract SHEKRIEH Pale en Uold Dry van af f 16 50 per 12 ftess te ROODE en WITTE POHTWI INEN 16 MADERA S droog en zoet 18 VEEMOUTH U Turin 1 50 BODEGA OHAMPAÖNE 1 75 COÖNAU 4 I 1 75 f 2 25 I 2 75 1 3 25 I 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 12 12 flesch k g V ami U O a a O 0 boi id b tjx e Cf Per Fl Per Ank 45 Fl I g 1 27 75 31 36 42 53 42 37 50 47 S § M LISTRAfi I 0 66 Nto 3 CHATEAU VALEOSE 0 75 St ESTEPHE 0 85 en 0 8 St EMILION 1894 1 PATJILLAC 1893 1 25 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 g SAUTERNE 1 § ZELÏINGER Moezel 0 90 Pa BOURGOGNE 1 10 De flesaclie zijn in den prezen begrepen en worden 4 3 ets per stuk teruggenomen By elke lioefeelhoid verkr gbaar bjj Ue Onna T CREBAIS Gouda tQoedkoopste en soliedst adreg voor Vervoer van Inboedel soowel bÏDuen als buiten de stad met gesloten wagens RAVES I E UN Oude Gouwe AUe wordt tegen Transport HChade ver eker p SIcmppoeder WOLFF en Co Westhaven 198 HAM 2S cent per pond R0LÏÏA130ct p poiid Gewicht 4 a 5 pond Aanbevelend L BE HEIJ Dubbele Buurt Paiii Expeller Dertig jaax wordt dit middal mtt TenMMDd Bttooes ali pjjnctilletide imn Ting Hogawoul twen Rbeanutiak Jich t Veriïondh eid in d t fTSSTul M D Dit b i iry l proefde HuJs jLNJj ldel Ter dut Tertrouwen Hen lette op het bltriskBUerk Ankeri eö r t Ad l 20 7öo ea60a deÖ Id de metite apothekea Te Ajnsterdam bu Uloth Clóbu Tfto TnyU en Sandeiu Jlr UI te ntitai i u EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BURGBUS DKVKNTEB Model A zonder rem en schermen I 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 126 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATÈNE8 155 LUXE ACATü NE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen f 6 hooger Verteqenwoordijier J C DE RUITER Wi Beo Ziekte voorkomt men als U de ECHTK ntlSSiSCHE WIHTEHFAHTIIFFELS draagt Heereii 85 DamfS 75 ceot f De Hoode Loare ES De Goedkoope Winkel Aanbevelend J VA ZONNEVELD Wordt gezocht te Gouda oen ruim geschikt voor l§illEDERIJ Br fr met opgaal van huurprijs waar gelegen grootte enz bur dezes letter T c AboiiDcauints VoorstelUnt Donderdag 9 November 1899 YEEEEfflDE EflTTERDABSCHE TOONEEUSÏEN LE GRAS HASPELS Optnileg m WILLEM VAN ZIIIJLEN f0r eRonr sccces DE HOFSLACHTEI Blijspel in drie bedreven AemtfBttg aekl uur 0f Gewone bepalingen en prijzen Gouda Druk van A BRINKMAN Zn ItuUenlandscli OvencIcht De Engelsche bladen maken het officieele bericht openbaar dat naar het ministerie van oorlog verneemt het ministerie van koloniën tijding heeft ontvangen dat de Engelsche troepen uit Colenso teruggetrokken zïn en dat zj verder zuidwaarts zijn samengetrokken maar men heeft geen enkel bericht aangaande een gevecht in de buurt van Colenso Het ministerie van oorlog erkent dus eindelflk de ontruiming van Colenso door de Engelschen Dit heet geschied te zijn ten behoeve van een achterwaartsche concentratie zuidwaarts Intusschen verzekerde men kort te voren nog dat de Natalsche commnnicatieIgn geheel onaangetast was gebleven doordat men de strategie had gevolgd verschilleude punten te bezetten en met gepantserde trSnen te patrouilleeren Beide middelen zoSuen de pogingen van de Boereu om de lyn te verstoren tot dusVer verijdeld hebben Uit Pretoria wordt van 31 October bericht Under de papieren die de Boeren te Dundee vonden was een telegram van gelukwensch van Lady Syraons aan haren man Nadat Symons overleden wa s zond Joubert een boodschap aan Lady Symons over Ladysmith waarin hij zeide dat haar man met de meeste eer was begraven en er bij voegde dat misschien velen aan beide zyden bestemd varen het lot van den Engelschen generaal te deelen Kolonel Moelier die de gevangen genomen aldeelhlg huzaren aanvoerde en die thans hier gevangene is weigert iets te zeggen omtrent hetgeen er tpens de vervolging is gebeurd ol hoe de afdeeluig in handen van den vijand is gevallen Hij wilde enkel zeggen dat hij en zjjn manschappen door de Boeren met ontzag waren behandeld De soldaten schikten zich zoo goed mogelijk en vermaken zich met voetbal Het eenige verlangen van de olflcieren is uitgewisseld te mogen worden Voorts allerlei geruchten die er zeer onwaarschüulijk uitzien Het belangrijkste nieuws is tot dusver dat volgens een olflcieel Engelsch bericht nn de inval der Boeren in de Kaapkolonie ten zuiden van de Oranjerivier begonnen is Men weet dat reeds een week geleden 4000 Vrijstaters bj Bethnlie saamgetrokken waren Zfl zijn nu de Oranjerivier overgetrokken en hebben Colesberg bezet wellicht hebbon zij ook de spoorbrug Narwalspont tnsschen Bethnlie en Oranje River Station bij Hopetown laten springen Allerwaarschynlijkst FEVILLETOX HET TESTAMENT Vrij naar het Engelsch DOOR W NUTTERS 8 Het scheen dat hetgeen hij sprak van geen groot gewicht was naar zijn handbeweging te oordeelcn vroeg hij enkel naar den weg zijn gelaat weni echter terwijl hy sprak door de maan beschenen en de vrouw beschouwde het met til genoegen want er sprak onschuldige oud vaderlüke vriendelijkheid en toch een hoog zcHbewustzijn uit al zijn trekken Als van zelve vestigde zich nu ook haar oog op den ander en het verraste haar in hem een zekeren Mr Hyde te herkennen die eens haren roeester beaocht had en van wien zij toen een zekeren atschuw had gekregen Hij had een zeer dikken stok in zijn hand waarmede hij in t rond zwaaide hij gaf echter geen antwoord en scheen met kw ijk bedwongen ongeduld te iuiateren En plotseUag verviel hij in razende woede terwijl hij met tijn voet stampte den stok boven zijn hoofd zwaaide en zich zooals de vrouw het beschreef als een krankzinnige aanstelde De oude heer week eenige schreden terug met het voorkomen van iemand die ten zeertfe verbaasd en bezetten zij dat laatste punt en ook de enkele plaatsen waar de gezwollen Oranjorivier nu nog te doorwaden zou zijn Van Burgersdorp aan de Dranjerivier loopt een tak van don spoorweg naar Aliwal Noord en daar zouden do Vrijstaters zich bevinden in het district waar de sympathici n met de Boeren ongetwijfeld zeer sterk zyn President Krnger is in het district Colesberg gaboren t Wat betreft de censuur op de telegrammen wordt uit vertrouwbare bron het volgende gemeld Een depêche uit Kaapstad verzonden gaat over St Paul de Loanda de Azoren Sierra Leone Si Vincent en Madeira en is alleen aan de Kaap onderworpen aan eene niet èX te strenge censuur De telegrafische gemocuscUftp tusschon Kimborley en de Kaap is echter door do Boeren afgesneden terwijl nit Mafeking sedert U dagen gQen enkel telegram ib ontvangen Berichten uit Kimberley worden geregeld door Kaffers naar Oranjerivier gebracht van waar acht lynen naar de Kaap loopen Eed depêche nit Natal kon tot kort geleden verzonden worden over de Kaap en de Westkust f over Mozainbiqno Zanzibar Aden Suez en Uibraltar Hedert 5 of G dagen m de kabel tusschen Durban en de Kaap door Pondoland echter gebroken zoodat alleen do oostelijke richting overbleef Daar wordt echter een buitengewoon strenge conyuur uitgeoefend eerst te Dnrban en vervolgens te Aden Voor de aanneming van een telegram in eerstgenoemde stad is bovendien nog een speciale machtiging van generaal White noodig Het gewoon tarief voor telegrammen tusschen Durban en Londen bedraagt 4 shillings por woord voor perstelegraramen slechts l sh 2 pence maar volgens de postconventie moeten telegrammen tegen verlaagd tarief wachten op die tegen gewoon tarief welke weer achterstaan by dringende en rogeeringfitelegvammen De dagblad correspondenten verzenden dan ook slechts tegen vol tarief maar zonder eenig succes De autoriteiten te Durban hebben thans bepaald dat geen dagblad telegram meer dan 200 woorden mag bevatten Tusschen Ladysmith en Durban zyn nu alle zes de telegraafkabels die daar voor een paar dagen nog werkten door de Boeren afgesneden de gouverneur van Natal heeft dit tenminste aan het ministerie van oorlog mede De nit Durban verzonden telegrammen gaan inet direct door maar worden aan elk der ontsteld is en daarop sprong Mr Hyde ah bezeten op hem toe eu sloeg hem ter aarde En in het volgend oogonblik trapte hij gelijk een razende aap zijn slachtoffer onder zijn voeten en Uoeg onophoudelijk met zijn stok zoodat de lïeenderen van den man verbrijzeld werden en hei lichaam eindelijk onbeweadijk op den weg bleef liggen Op dit afgrijselijk gezicht en de akelige geluiden viel de dienstbode in zwijm Het was reeds twee uur na middernacht toen zij tot zich zelve kwam en de politie ging halen De moordenaar was reeds lang verdwenen maar daar lag lyjn slachtoffor in het midden der laan op onbeschrijfelijke wijze verminkt De stok waarmede de moord gepleegd was hoewel van zeer zwaar hout en buitengewoon dik was tengevolge der onmenschelijke slagen door midden gebroken en een der gesplinterde helften was in de nabijzijnde sloot gerold terwijl de moordenaar de andere helft waarschijnlijk had medegenomen Er werd een beurs met geld en een gouden horlo op het slachtotfer gevonden maar geen naamkaart of papieren behalve een verzegelde en gestempelde enveloppe die hij zeker naar de post wilde brengen en waarop de naam van Mr Utterson stond Deze werd den volgenden morgen aan den advocaat gebracht toen hij nog te bed lag en nauwelijks had hij die gezien en waren hem de omstandigheden medegedeeld of zijn gelaat nam een hoogst ernstige uitdrukking aan Ik zal niets zeggen alvorens ik het lichaam gezien heb zeide hij dit komt mij hoogst zonderling voor Wees zoo goed te wachten tot ik gekleed ben En met zes tasschenstations opgehouden ontcyferd on overgeschreven De Samoa qiiaestie schynt nu een andore oplossing te krygen dan men vooral in den laateten tyd toen gernchten liepen dat Du tsch and van Engoland s moeilykheden in ZuBlAf rika gebruik zou maken om de eilanden in jbezit te nemen gedacht heeft Vx lgens de nieuwste uit Duitschland komende berichten staftfP Duitschland zyn rechten op Samoa gehoel aan Engeland af Daarvoor in de plaats krygt het dan de Gilbert eilanden en do Salomo eilanden voor zoover ze aan Engeland bohooren Wat de Vefeenigde Staten die als Dritte im Bnnde toezieiit op de Samoacilanden iiieldcn zullen krygen weet men nog niet In Duitschland is er tegen dezen afstand van grondgebied in een deel der pers groote oppositie Nu noemt dezen Duitschland onwaardig en profiteert ervan te yveren voor uitbreiding van de vloot onder voorgeven dat Duitschland nooit tot een afstand zou zÖn overgegaan als het maar oen oven sterke vloot had gehad als Engeland De Vosfiische Zoitung toont aan dat hiervan geen quaestie is Duitschland bezat nooit de Samoacilanden en kan ze dus ook niet afstaan Het had samen met de twee andero mogendheden een recht van opperheerschappy er over dat tot veel moeilykheden aanleiding gaf 60 Duitachlund o a in 1B89 een paar oorlogsschepen en vele manschappon heeft gekost Bovendien de imndel mot do eilanden beduidde niet veel en het belang dat Duitschland destyds er by had was toen ze het eenige Duitsche kolcnstation waren in de Htillo Zuidzee En Duitschland krygt andere eilanden er voor in de plaats die zich aansluiten aan andero Duitsche bezittingen do Bismarck en andere eilanden en die samen daarmede voel beter te exploiteeren zyn De Duitsche handel op Samoa is trouwens onder Engelsch beheer ook veilig Do oplossing schynt dus nog niet zoo siecht te zyn Als nu de Vcreenigde Htaten er maar mee tevreden zyn Verspreide Berichten Fhankrijk Jules Guérin lieeft geweigerd te vragen om zyn overbrenging naar oen sanatorium Hy wil geen gunst aannemen van z n politieke vyanden zegt hy Dabuc zit nog altyd en profond négligé gevangen en heeft in naam der wet zijn artilleristenuniform leruggeëischt dezeltde ernstige stilzwijgendheid gebruikte hij in aileral zij ontbijt en spoedde Zich naar het politie bureau waarheen het lijk vervoerd was geworden Zoodra hij het bureau binnentrad kmkta hij l evestigend en zeide Ja ik erken hem Het smart mij te moeten verklaren dat dit sir Danvers Carew is Gerechte hemel sjr riep de commissaris j is het mogelijk En in het volgende oogenblik liet hij er als echte man het vak op volgen dat zal me een sensatie verwekken En wellicht kunt u ons den rorhten man hel pen uitvmden Daarop verhaalde hij in t kort wat de dienstbode gezien had en toonde hem den gebroken stok Mr Utterson wa bij het vernei naam Hyde reeds hevig ontsteld y stok voor hem werd neergelegd k gcr twijfelen hoe gebroken en gesj was herkende hij hem voor denz voor verscheiden jaren geleden aan geschonken had Is die Mr Hyde een klein man vroeg hij Als bizonder klein en met een allerellendigst voorkomen werd hij door de dienstbode beschreven antwoordde de commissaris Mr Utterson dacht een poos na en toen hij daarna zijn hoofd ophief zeide hij windien u mij in mijn rijtuig volgen wilt gelool ik u naar zijn woning te kunnen brengen Het was nu omstreeks negen uur in den morgen en erg mistig maar de wind woei de donkerkleurige nevelen van tijd tot tijd uit elkander zoodat het rijtuig van Mr Utteraon au eens als Binnenkort zal kolonel Picquart ia bet httwelijk treden mot oen fnflrouw Whyte die geparenteerd is aan do familie 8adi Carnot Tengevolge van de hevige regens is hot departement Ardéche grootendeels overstroomd Persoonlijke ongelukken wordeu niet gemold Duitschland Hedenavond vertrekt een expeditie van het Roüde Kruia naar Transvaal na eerst te zijn ontvangen door de keiswrin OöSTENBlJK HONUARIJB Eenige rechtbanken te Praag weigeren de introkking der taalverordoningen te erkennen en gaan voort zicli te gedragen volgens de taal rescripten Te Jaromeerz belesferde gisteren een groote menigte de landwoerkazerne waarin eenige bü do inspectie gearresteerde reservisten die zich met zde liadden gemeld waren opgesloten De infanterie moest do tierende menigte met de bajonet uiteenjagen In de zitting van den gemeenteraad van Weenen is gisteren tot een hevig tumult gekomen doordat de christeliJk Rociale meerderheid een betooging hield ten gunste van burgemeester Lueger De linkerzijde schreeuwde er tegen in en byna was men handgemeen geraakt Van beide zijden vielen scheldwoorden en het duurde een kwartier voor Lueger de zaal kon verlaten Buiten Werd Lueger gehuldigd door een groot aantal christ sociale voreenigingt n BINNENLAND In 1H98 werden in de provincio ZoidHol iand geheven aan weg en watertollon geen RiJkötoUen zijnde f 95 051 175 aan wegtollen en aan watertoUen I 11900H 92 dus te zamen een bedrog van t 214 060 095 Het benoodigde geld voor de tweede ambulance van het Nederlandsche Hoode Kruis naar Znid Afrika is gevoteord Deze ambulance onder leiding van dr Koster zal uit 12 k 13 personen bestaan en lioogst waarschijnlijk den ifösten dezer vertrekken Zy is bestemd voor Oranje Vrijstaat Op voorstel van den voorzitter werd tydens de vergadering van het hoofdcomité van het Nederlandsche Roode Krols het volgende telegram gezonden aan dr Lingboek chel door een avondschemering en dan weder door een vreemdsoortige licht schakeering roed terwijl het elders volkomen helder licht was oo geleek ook de wijk Soho met hare modderige straten en slenterende voetgangers en hare lampen die deze nevelachtige duisternis niet konden wegnemen in liet oog van den advocaat als de verschijning van de wijk ii ijn benauwden droom Bovendien waren zijnejfcdarhten zeer bedrukt en toen hij zijn nevenimm beschouwde gevoelde hij iets van de onaangennme gewaarwording die de nadere omgang met de dienaren der politie zelfs bij de braafste en eerlijkste menst hen opwekt Toen het rijtuig voor het aangeduide adres stilstond trok Ie nevel wat op cm vertoonde zich een smalle straat nan zijn oog waarm zirh een tapperij een klein restaurant een winkeltje van eetwaren een menigte slordige kinderen op de stoepen bevonden en vrouwen van verschillende nationaliteit inen uitgaande met den bleutel in de hand om zffn jjlas te gaan nemen en in het volgend oo enbhk was dit gedeelte weder m den nevel gehuld en werd het door bniinarhtigen mist van de zwarte omge ing afgesneden l it was de woonplaats van den gunsteling van Henry Jekyll van een man die de erfgenaam was van drie millioeft gulden Een oude vrouw met een ivoorachtig gelaat en zilver wit haar opende de deur Zij had een terug stootend valsch gezicht DMMU jharo manieren waren uitmuntend fTortit PtrvtigilJ