Goudsche Courant, dinsdag 7 november 1899

Ij m aosdi 6 7 10 7 11 i lll t ii 01 t tjr l eoVDl OTTlKDaÜTla nm B 4 14 ll ll 14 10 41 11 11 U il li U li tl l lt l U l i I li 17 4 l 4 41 t il t lt 7 14 7 11 1 17 t li 10 10 10 17 n t KoonlrMlit door 7 17 41 ff ff ff U iS 1 ff ff ff ff ff 4 14 ff ff I OS ff r i i ff MUuwwknk 7 14 l il V ff M ff ff U ti ff l OI ff ff ff 4 08 ff l OI ff ff 1 10 ff 10 14 ff ff P 10 11 Oapellt 7 41 i l Rüitiinlua U iO 7 0 Cl ff ff 11 41 1 I I4 ff ff ff ff 4 11 ff t 0 ff 1 17 I II 41 P in li ff 11 N 11 11 IMI l il i to ff 4 ff ff l U 1 40 t SO 1 11 I II r t 10 40 lO U RöttardimD P 4a II t ff 11 11 I ff ff ff 1 14 4 04 ff 4 17 4 61 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 11 41 Rolterdtm B i li 1 ff 10 11 ff u il ff ff ff r 0 ff 411 ff ff t is ff ff ff 1 10 ff ff 11 14 i B R0TTEKD4l 9OUD4 ia Tnu B l 7 11 ff ff it ff ff iM i ff Ml ff ff ff ff ff ff I M 10 11 RolltiduB D F Mi 40 IV iJ ff ll i I OS ff S 40 ff ff ff ff ff 7 41 ff ff 10 10 BotUrdam U 4 41 1 41 1 10 IM 1 40 11 Il 10 11 U li ff I II 4 0t 4 40 I II i li 1 17 ff Il ff Ondla it i1 NUuworkerk i 04 d t 3J ff ff ff lO M ff ff ff l 4 ff ff ff 4 10 f 17 ff 10 08 ff ff lO SI 1 ff ff l l ff ff ff 4 17 1 14 ff U il lloordrMlit l U 1 14 t0 4l r n i l ff ff I e4 ff 0 41 ff ff Old i l7 a IO 7 44 04 l U 00 SI 10 10 17 14 ll t4U n ll 4 l ni 1 0 1 1 S 11 4 09 4 14 i lO 1 41 I II 41 Ml I0 SI 10 11 10 40 fl Allm 1 1 U utn bMI u da Conpii aia dn Wffgmu Liti OUD4 UEN HltOiiffinm Ooiidi i l n 17 lO ltll lt uu li U 1 01 l Of 1 14 l 4i 4 11 4 it t lt 1 41 t U 7 17 7 i l iO l tm ll t l4 lU OI 10 40 n l Ztra liaiHii Moark MUa 7 97 i iS ff ff ff 11 10 ff ff l U ff ff t 07 ff ff ff ff i n 1 10 11 8Ml6ni r Z rd 7 41 Voorhurg LOi ♦ Hm l 11 41 1 ff i ff U H ff t 1 ff ff 10 11 lO ii U 4i 11 11 41 1 10 1 41 l 4i 4 II 4 41 1 I li t ff IH ff a ll p 1 11 I4i 7 41 I 4I 1 41 1 K 0 S lO M 1 00 10 44 11 07 11 44 i B U r DA ll THUH Uoiid i to M4 7 10 l U 07 40 10 10 10 17 11 00 11 10 l lt Oadiw i ai 11 U I II Wond 1 41 M U il i UtlMllI 08 V 4 8 1 I II 8 10 14 10 11 11 41 U SI l U 8 t tt t B Ulrocte S K orw fi verblndlnji en met GOUDA WInterdlenst 1899 1900 AanKevaDgeo 1 October TUd vao Greenwich M 10 l I II 01 1 41 10 11 11 17 U SI1I I I lO I 4I 1 00 4 01 4 tt4 l I lO UI 7 4t7 tll ll 1 4110 11 10 17 l l 4 tl 1 11 4t a n 1 I uil l OI I lO 10 01 I O O D l 4 4 1TIID1W liffi ima loildt I Ot l U 11 10 10 10 S7 11 01 1 00 l lf I II I 8 0S II l U lit IS M 10 11 Amrt W 1 01 1 18 01 10 10 10 14 11 41 11 17 1 18 l tS 4 18 4 11 I to l tl a OO 10 01 0 1010 O 1 4i Alut C I 10 01 IS 10 II 11 01 1 OS 1 10 t ep 1 41 4 10 I II 1 a isu 110 11 lo st 11 00 Hu t 4t n 7 017 10 7 ai Voorburg t 41 T T a ZZZZ f S iö u Ml t i i n a i4 7 11 7 41 M 1 Ov K I II ji 10 1 10 14 I l tl 11 01 11 17 t U l U 11 4 7 1 01 s 17 00 4 10 I lO Ml lO ll 10 41 BacmraikUnla illffM It Uwa eltM Wlfflu V Iai i n im d IU Ilt d I ff rdm M ffi tU ntm nli 1 01 1 11 I II J IO II 7 11 1 41 t 40 7 11 a 3 8 11 7 11 1 41 lO l V U C SI7 eiUIS8 li 4 ll ll1 Otll fl l0 I to 1 04 t 40 7 81 1 U U SI H lt S Sl 4 41 110 7 i 1 10 t 4l f 1 liüu W 1 41 I to 7 81 110 Itü ISO 10 0011 80 11 111 40 8 81 III 118 til I4 10 10 11 10 11 11 81 lliol 1 87 8 08 8 M l t 4 41 l tl 4 41 I U 7 11 ll 10 00 10 84 I 1 4 8 10 1 41 1 0 tl 7 80 8 11 1 00 1 81 M 1 18 8 81 8 JHI 10 l 11 10 14 l d 7 17 7 84 l U 84 IMI 10 4811 11 l Lt M 1 88 gj i 10 48 l SI 48 7 1 4 i 4 17 4 18 1 47 7 111 14 l lt 11 10 UlNwikt Woöflei Uuda Ooada t U 8 48 l aO 7 01 l l 1 17 7 17 Ml 01 tt t lt lO t 11 10 U U It ll i H MO 8 18 4 48 I M 10 7 11 711 1 18 10 01 11 11 der eerste ambolance voor z yertrek naar het oorlogtterrein Dr Lingbeek Hilversum Hootilcijiiiité N ederlamlsclio Koode Krois m vergadering bgenn zendt a op het uogi nblik van nw vertrek uit het vaderland nog een bartelgken groet en roept n het vaarwel en tot weerzieuii toe Breng onie groeten wennchon ook over aan de leden ambhlance en rekent allen er op dat Vorstenhuis en Volk met innige deelneming het liet en leed zal bljjvon volgen van Neerlands ambulances op de slagvelden in Zuid Atrika Voorzitter hoiifdcoraité Ned Boode Kmis Van Hardenbroek van Bergambacht Op het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem zal gelegenheid bestaan de Heer Auld Hadsen die pogingen in het werk stelt de Noordsehe Weefkunst in ons land in te voeren aan het werk te zien De dagen en uren dat genoemde Heer werkzaam zal ziJn en zich beschikbaar stelt aan belangstellenden de gcwonscbte inlichtingen omtrent dezen tak van huisindnstrie te geven zgn thans vastgesteld op Zondag van 10 12 uur Maandag en Donderdag a s van 11 12 en 2 4 nnr De verzameling afgietsels der Hindoemonumenten die op het Museum is tentoongesteld werd dezer dagen weder met eonige belangryken stukken uitgebreid Mevrouw Beersmaus en de heer Dirk Haspels z n wederom zeer ernstig ongesteld Roiier Faassen die ndgin hot sanatorium te Scheveningen verbiyi houdt neemt zeer in beterschap toe Zooals werd medegedeeld heelt do minister van justitie gevolg gegeven aan den wensch om in hot wetsontwerp op de ouderlijke macht en de voogdy de grens der minderjarigheid te bepalen op 21 jaar in plaats van 23 jaar zooals thans hier te lande geldt In het verslag der lommissie van Voorbereiding do heeren Pijnappel Harlogh Veegens I ucasse en LoeK wordt medegedeeld dat zeer vele leden die verlaging van leeftijd door den Minister oorspronkelijk niet voorgedragen in het ontwerp wenschten te zien opgenomen op het voetspoor van t geen do Staatscommissie van IHHO heeft voorgesteld Ter toelichting van dezen wensch zegt ket verslag Dc verlaging van dien leeftijd tut 21 jaren zal de regeling van verschillende moeilijke vraagpunten de ouderl ko macht en de voogdij betreUende gemakkeiyker maken Met name geldt dit voor do regeling van de toestemming van ouders tot bet huwelijk van hunne kinderen Ook zon bij die verlaging aan ouders vruchtgenot van aan hunne kinderen behoorende eigendommen toegekend kunnen worden tot hot tydstiji der meerderjarigheid waardoor do moeilukheden thans aan eene goede regeling van e verhouding van ouders en eigen goederen bezittende minderjarige kinderen die den leeftijd van JO jaren hebben bereikt zouden vervallen Voorts word aangevoerd dat alle naburige landen don leeftijd der moerderjarighoid op 21 jaren hebben gesteld zoodat de aanbevolen verlaging ook met het oog op het inter nationale recht wenschelijk is Bezwaar kan die verlaging naar men meende niet opleveren aangezien jongelieden van 21 jaren al volwassen kunnen worden beschouwd In de kringen der miugegoeden wordt reeds op jongeren leeftijd zelfstandigheid verkregen Daarentegen levert het stellen van den leeftyd der meerderjarigheid op 2H jaren bezwaar op voor personen van 21 t 22 jaren die reeds een zelfstandige positie hebben in te nemen biJ voorbeeld voor officieren van dien leeftyd De Minister heeft zich bereid verklaard aan deze wensch te voldoen Ook hy gelooft dat deze wetswyziging thans weinig of geenbehtrgding zal te duchten hebben en dat onzo wetgever voor de aanneming van den leeftyd in alle naburige landen voor de meerderjarigheid bepaald niet behoeft terug te schrikken uit overwegingen ontleend aan den aard van ons volk Wel werd ruim 20 jaar geleden een geiyk voorstel door de Tweede Kamer niet met onverdeelden byval begroet Maar de Minister acht het niet te loochenen dat de laatste kwarteeuw belangrijke wijziging heeft gebracht in de opvatting der verhouding waarin de wetgevingen der verschillende Htaten tot elkander moeten staan Hy wgst er voorts op dat de in andere landen opgedane ervaring tegenstanders tot voorstanders hoeft gemaakt bgv de ervaring in Dhitschland waar in 1875 de leeftydsgrena op 21 jaren is gesteld Bovendien heeft het laatste 20jarig tydperk gewichtige veranderingen gebracht in de heerschende zienswyze omtrent den eisch van zelfstandigheid voor personen die den leeftyd van 23 jaren nog niet hebben bereikt Ter uitvoering van deze wyziging wordt in de overgangsbepalingen van het ontwerp bepaald dat minderjarigen die op het uogenblik van het in werking treden dezer wet den leeftyd van 21 jaren reeds hebben bereikt meerderjarig worden De nieuwe bepaling zal echter geen invloed hebben op de uitlegging van v66r dien tyd gemaakte overeenkomsten of uiterste willen waarby eenig recht afhankeiyk is gesteld van het tydstip waarop iemand de meerderjarigheid zal hebben bereikt üe Minister acht dit biliyk om voor derden het nadeel uit den vervroegden tcrmyn te voorkomen Omtrent het vruchtgenot wordt nog bepaald dat zou het y66r of hg het in werking treden der wet verloren is het niet wordt terugverkregen door de nieuwe bepaling volgens welke hot tegeiyk met de meerderjarigheid eindigt thans met 20 leeftyd De Kegeering zal nagaan in welke voorschriften van wetten en besluiten de 2B jarige leeftyd is genoemd als noodzakelgk gevolg van de tegenwoordige grens der meorderjarigheid en een wyziging dier voorschriften voorbereiden Een algemeene bepaling daarover stuit af op de waarschgniyifhetd althans de mogeiykheid dat de leeftyd van 2 i jaar kan zün bepaald afgescheiden van de meerderjarighfidsbepaling Do commissie van voorbereiding kun zich mot do vervroeging tot 21 jaar geheel vereenigen Gemengde Berichten l to 10 11 S 17 4 11 op het verzoek door een onzer stadgenooten tot het bestuur dor Nederl Zuidafrl kaansche Vereeniging gericht Bchnjft het Hbld om nog eens te doen uitkomen dat de bgeengebrachte gelden aan de lyders en strgdere niet alleen in de Zuidafrikaansche Republiek maar ook iA den Oranje Vröstaat ten goede komen geiyk tronwens in de oproeping dnideiyk van de beide Hollandache Boerenrepublieken wordt gesproken heeft dat bestuur een antwoord gezonden waarin deze opvatting ten volle wordt bevestigd In dat antwoord wordt verder gezegd Hoewel wy de eipeditie van dr Lingebeek slechts financieel gesteund hebben en het geven van instructies geheel in banden van het hoofdbestuur van het Koode Kruis Ls zal het bepalen van het eerste doel dezer ambulance door dr L by aankomst teLonren o Marqnes voorzeker geschieden inoverleg met de beide regeeringen zoodat eerst din zal kunnen biyken of de Vrgstaatsche dan wel de Transvaalsche Boeren het meeste hg deze ambulance proflteeren Het is my aangenaam u dit positief te kunnen verzekeren want het is ook ons bestuur evenals n gebleken dat by velen misverstand heerscht omtrent onze sympathie voor de Vrystaters Wy gelooven AU misverstand alleen te kunnen toescbrgven aan de mindere bekendheid met den OranjeVry staat hier te lande l lt Dordrecht seint men Zaterdagvoormiddag te half elf had in de lithographisehe metaalwarentabriek der Srma Ruitenberg van Zanten een geweldige ontploffing plaats waarvan de slag tot ver in de stad gehoord wer4 Nagenoeg alle ruiten in de fabriek werden verbryzeld en ook aan het dak werd zeer groote schade toegebracht De talrgke in de fabriek werkende personen kwamen er zeer goed af Hlechts een drietal kregen ernstige doch niet gevaariyke wonden aan het hoofd veroorzaakt door glasscherven waarmede de geheele fabriek als t ware bezaaid was Ook kregen eenige anderen onbeduidende schrammen doch overigens liep alles zonder ongelukken af De materieele schade is zeer aanzienlgk Hoe de ramgt is ontstaan ligt geheel en al in t duister tot nog toe Zooveel schgnt wel zeker dat de ontploffing het hevigst was in de nabyheid der moffel een toestel waarin het geverfde blik wordt gedroogd Aan de daarin liggende verwarmingsboizen is echter niets te zien evenmin als aan het vuur Door den schok werd de moffelwagen naar voren geschoven en bet deksel weggeslingerd Ook aan den gasmotor die aan de andere zyde der fabriek staat is niets büzouders te zien Deze machine bleef gewoon doorloupen en is na de ontploffing dadeiyk stil gezet Het ongeval veroorzaakte natnurlgk groote ontsteltenis onder de werklieden niet alleen maar ook onder de omwonenden In enkele naburige woningen zyn ruiten gesprongen 10 11 10 41 10 I 1 U 1 47 11 10 I In Vmerika is een automatisch werkende teiephoon uitgevonden dat wil zeggen een die zonder tusschenkomst van personen in het centraal bureau verbindingen tot stand brengt Ken Engelsche maatschappy heeft het octrooi gekocht en reeds te Berign proefnemingen gehouden die er toe geleid hebben dat de Regeering een contract heeft gesloten voor het inrichten van een centraal bureau voor 600 aansluitingen Te Kopenhagen is een gelgke proef genomen en wordt nagegaan hoelang de inrichting gaaf blgft Zy bestaat 0 a hierin dat aan het toestel een Bchgf verbonden met 10 openingen waarboven de cgfers O tot 9 staan Wil men bgv n 604 opschellen dan neemt men de hoombuis af steekt den vinger in gat N 6 en draait de schyf een weinig waarna die vanzelf terugdraait j dan doet men hetzelfde met n O en n 4 De verbinding is dan tot stand gekomen en men behoeft slechu te schellen Na afloop van het gesprek hangt men de hoorbuis weder aan den haak afschellen is overbodig Ais deze uitvinding welke nogal ingewikkeld schgnt te zyn en daarom wellicht veel raparatie noodig zal maken biykt te voldoen zal de telephoondienst veel vereenvoudigd worden en veel ergernis worden afgesneden behalve voor de juffrouwen wier diensten dan overbodig worden Naar het Hld verneemt heeft ook de heer N Ypes arts officier van gezondheid van het Ned Ind leger met verlof hier te lande zich beschikbaar gesteld om als leider op te treden eener eventueel door het Roede Krnis naar het ooriogsterrein in Zuid Afrika uit te zenden ambulance lienoemde arts zon mocht men van zgn diensten als zoodanig gebruik willen maken een verlenging van verlof buiten bezwaar van s rgks schatkist trachten te erlangen Men meldt uit Schiedam Gisteren zön ondanks den Zondag te Vlaardingen op het volgend adres inderhaast eenige handteekeningen verzameld waarna het per expresse is verzonden naar het kabinet der Koningin Aan Hare Majesteit de Koningin geven de ondergeteekenden inwoners van Vlaardingen en tolken van hnnne medeburgers eerbiedig te kennen dat morgen een lading dynamiet in de rgkskruithaven wordt verscheept op een Engelscben kotter dat wyders in die kruithaven eene tjalk ligt met buskruit bestemd om door het Engelsche stoomschip Liario overgebracht te worden naar Afrika dat Hollandscb werkvolk gedwongen zal zgn aan die overladingen te arbeiden en Hollandsche loodsen verplicht worden de Engelsche vaartuigen in zee te brengen dat adressanten in dezen uitvoer schending zien van de neutraliteit ten bate van Engeland en ten koste van de zooveel zwakkere Zuid Afrikaansche stamgenooten dat die onridderiyke en met bet nationaal gevoel spottende schending plaats grypend fn het gezicht van Vlaardingen eene diepe ontroering zal veroorzaken waarom zy zich eerbiedig wenden tot Uwe Majesteit met het eerbiedig verzoek nog tydig den uitvoer te verbieden der oorlogscontrabande naar Engeland t Welk doende enz Volgen de handteekeningen In het Tydschr v Soc Hyg maakt dr Ruysch op het volgende opmerkzaam Vuor Indië biyft een gevaariyk pestbrandpnnt dat in de laatste jaren vele plaatsen en laatsteiyk vermoedeiyk Portogal heeft besmet Uit dat foyer zgn thans met duizendtallen de soldaten ingescheept en over ZuidAfrika verspreid Bedenkt men daarby dat een der gunstigste factoren voor ontwikkeling is de opeenhooping van groote massa s en vooral de oorlogen dat deze troepen geroepen zgn tot samenwerking met de Engelsche en koloniale troepen in Zuid Afrika saamgebracht dat in vele gevallen deze epidemie de ver xhgnselen der ziekte weinig karakteristiek zgn en deze dus een des te meer verraderlgk karakter vertoont waardoor de eerste gevallen niet altyd worden herkend dat er een voortdurend scheepvaartverkeer tusschen de tairyke Engelsche havens uit alle werelddeelen met de ZuidAfrikaansche havens plaats heeft thans koortsachtiger dan ooit en dat de ondervinding sinds eeuwen leert dat in dergeIgke gevallen maar al te vaak de eischen der hygiëne worden achtergesteld by die van den oorlog dan is het duidelgk dat thans een nieuw en em stig gevaar dreigt Dat gevaar is des te ernstiger zegt dr Bnysch omdat het Europa bedreigt van een zijde die maar al te vaak blgk gaf van minachting van de rechten en belangen van anderen ook op sanitair gebied waar die in strgd zgn met haar eigen belang Nu komt daarbg de mogelgkheid dat ook de cholera die voortdurend Voor Indië heerscht daar inheemsch is door de Indische troepen ook naar Zuid Afrika en vandaar naar Europa wordt overgebracht door de terngkeerende troepen Hier dreigt dus een ernstig nieuw internationaal gevaar Daarop te wyzen komt mg onder de gegeven omstandigheden niet overbodig voor opdat de vraag ryze moet er niet naar gestreefd worden dat internationaal gevaar langs internationalen weg te bestrgden h Opliare Vergadering oier de Spelling van Diofidaji 7 November 8 uur Oosibven ISOBZONDEN Wie moet ik hopen dat men zien zal op deze Openbare Vergadering f In de eerste plaats tal van schoolmannen en schoolantoriteiten Maar die komen als ze kunnen van zelf daar dus geen woord over want het geldt de school het belang van de jengd het belang van de komende mensheid In de twede plaats veel ouders en schoolgaande kinderen Kunnen die het don niet overlaten aan de onderwgzers de leraren 4e schoolopzieners en toezieners Luister eens t ver wat gofd onderwgs is zyn wy onderwözers en evenzo de schoolantoritoiten het tegenwoordig totaal oneens Wat de oen heel goed vindt vindt de ander slecht Paar is stryd en de sfrgd zal niet gauw syn uitgestreden En aangezien nu de opleiding van het kind tot groot mens zoiets hoog belangryks is dji rom dunkt my behoren niet alleen de ouders maar behoort ieder volwassen staatsburger zich voor deze strgd te interesseren En dat niet alleen maar hg behoort zo hy in de gelegenheid gesteld wordt om zich een oordeel te vormen party te kiezen en te steunen wat hom het beste toeschynt Ook zal de tgd komen dat wfi ouders anders dan tot nu toe in schoolzaken iets te zeggen zullen hebben Interesseert n dan voor de vraag maf en hoe onderwyst men onze jeugd In de derde plaats de vrouwen Zgn die dan niet begrepen onder hen die k zo even noemde P Eigenlik wel Maar de vrouwen beelden zich noch altyd in dat hun de Publieke Zaak zo dierekt niet aangaat Dit denkbeeld moet er uit Ik weet wel de vrouwen zyn nu noch zo niet op de hoogte Maar dit zal anders worden Ik verwacht veel van de invloed van de vrouwen zowel de moeders als de andere Juist omdat ze niet zo in de zaken inzitten zullen ze lichter dan de grote massa van de mannen een nuchtere onbevooroordeelde kyk op veel dingen kunnen hebben Ook op zaken van onderwys Daarom hoop ik dat ook nu veel vrouwen zullen tonen dat ze niet langer als onmondigen wensen behandeld te worden In de vierde plaats alle mensen die zich rekenen tot de bg uitstek beschaafden Want ons iedee van beschaving verandert We aoeken het hoe langer hoe müider hoofdzakelik in de kledy en in de goeie manieren alleen in aan Muriek en aan Kunst doen en meer We zoeken het meer en meer in de echtheid en de helderheid van de begrippen in liefdevolle en veelomvattende belangstelling in ruimte van blik En daarin dat we inzien dat wy met öns wereldje waarin wij de toongevers zgn niet voor de eeuwigheid bestemd zyn maar de dingen altyd weer veranderen en uit Ons Heden een nieuwe Toekomst worden zal Omdat deze opvatting van beschaving algemener wordt verwacht ik veel van de toongevende mensen In de vglde plaats veel mensen die aan politiek doen Ik verwacht veel liberalen omdat de liberalen altgd gezegd hebben dat zg de mensen van het onderwgs waren Veel antirevolutionairen omdat ze gaarne worden gehouden voor de by uitstek nuchtere aensen van de werkelikheid na verwant aan i raws Hollanden en da TranaraahK Boe I ren ze moeten gesteld zgn op een reiel feitelik onderwgs Veel vooruitstrevende kleine burgers en zich hun posietsie wèl bewuste arbeiders vooral wat zich verwant voelt aan de sociaal demokraatsie want indien ze gelgk hebben dan is hoe het onderwgs zgn zal een kwestie van gewicht voor hun En eindelik die belang stelt in bet lot van de Zuid Afritaaudm onze taaigenoten laat die komen Want de Spelling die wy algemeen trachten te maken de Spelling dit de gezamelike Zm4 AfrHmndm ran ons geavagd hebben Het ig noch maar een paar jaar geleden d it ze op een Kongros het met elkaar eens werden om ons voor te stellen Tracht die Spelling in Europees Nederland door te voeren En zg betoogden het is voor ons geen kleinigheid de Spellingkwestie is hier in Znid Afrika noch minder dan bg ü een zuiver taalkundige kwestie het is er een van ekonomieê en politiek belang Zonder Vereenvoudiging zou de konknrrensie met het Engels ons op den duur te zwaar kunnen worden Zie hierover het stuk van Dr Engelenburg de redakteor van Volitetem in de Gids van 1897 En ze wilden hun Spelling noch mèèr vereenvoudigen Om eenheid met on te hebben hebbon ze zich toen by onze Vereenvoudiging aangesloten Die iets doen wil dat het heldcngeslacht in ZuidAfrika dat wy ons permitteren mzo broeders te noemen met een gevuel van broederlikheid en als een bewSs daarvan van ons aannemen zal straks als do vrede gekomen zal zgn die sluite zich kkn by ons die bewerke mèt ons de publieke upinio in dezen V D B STADSNIEUWS OOtlDA 6 November 1899 De soiree ten voordeele van de Transvaal mag goed geslaagd heeten Do netto opbrengst f 784 8 doel de romraissie met voldoening op haar werk terng zien leineer daar er reeds menig beroep op de weldadigheid onzer stadgenooten gedaan was Ten behoeve van de Nederiandsch ZuidAfrikaansche Vereeniging is op de rondgezonden Igsteii ingeteekend voor een bedragvan f 558 7 5 terwgl nog afzonderiyk ontvangen is van de leeriingen van do tweehoogste klasse van de school vnnden heer Leopold 4 55 en van do leerlingen der 4o enfte klasse der 2e Borgersehool teUouda 455 f 587 75 De vaandrig G H Fabius van het 4e reg int wurdt eerstdaags benoemd tot reserve 2e liiitenant bg dat korps BoDEOHiVES Zaterdag werd alhier eene open schaal coUecte gehouden ten voordeele van het Roode Kruis en de Zuid Afrikaansche Vereeniging De opbrengst was negen honderd zes en veertig gulden Donderdagavond werd een meting gehouden in de Geref Kerk Daar werd na afioop gecollecteerd 91 gulden terwgl vóór den aanvang 50 gulden was ingekomen In het geheel zal hier dus de opbrengst minsten f 1100 bedragen Voor deze gemeente natnurlgk flink SciiooNnovEN Zaterdag is te Dordrecht 0 a geslaagd voor het examen vrye en orde oefeningen Mej M van der Leun alhier De Soiree Zaterdagavond 1 1 gegeven voor het bekende goede doel is in alle opzichten uitmuntend geslaagd De Heer G opende ze met een kort woord waarin hg de toegevendheid van t publiek voor het werk der dilektanten inriep en waarby hy autoriteiten en anderen die deze zaak zoo hadden gesteund harteiyk dank zei Daarna ging het scherm op en stond de muziek der schuttery gereed om het Transvaalsche Volkslied te ipelen Dit werd door t publiek staande met attentie aangehoord en maakte biykbaar indruk Het is hier de plaats niet om een uitvoerige critiek over de verschillende nummers van het afwisselend programma uit te sprekendat zou in dit geval niet bescheiden zgn Gaarne constateeren wy dat alles goed van stapel liep en de aandacht van t talrijke publiek ten volle waard was De tooneelstukjes werden dat ia niet te veel gezegd uitmuntend gespeeld en hadden veel succes De korten tyd van voorbereiding in aanmerking genomen kunnen we niet anders dan hoogst dankbaar zyn voor t vele goede dat om werd geichaaken Het Transvaalsche volkslied werd door Mej V S met veel gevoel gezongen en verhoogde de stemming En als we nu nog melden dat de opbrengst dank zy de medewerking van velen waardoor do kosten kleiner werden wel f 784 zal bedragen dan kunnen we allen die zich zoo geinteresseerd hebben voor deze zaak gelukwenschen mot het doel dat zy hebben bereikt Oe uitg ebreidste collectie in Nouveautés en I PARAPLUIES 1 g vind men bij K I A van OS Az a Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA p O lelenkatm Mo 3i Itoiirs van Anisleniaiii ülotkrs 8 i NOVKMBKK Vrkn M l 1001 88 14 61 l 96 V 16 101 uv il l 100 84 O tl 6 11 438 61 10 IO 1 4 8 NiniauiNo Cien Nxl W 8 i ll dito riito lllc 8 Sl dito dito liilo 8 88 HoxajLUU Oou II iaii as4 lTu l Insishrj iDj 1881 81 i OotTlMk Obl ia pipinr 1888 t dito io iilver ISiïi 1 PowTOOki 01 1 mut coupon 8 dilo tioba S 57 118 110 0 101 184 sstv loov tl 5t 181V IlviUHD Obl Bianffll I8S4 4 dito Gecont 1880 4 dito bij Rolba 188 4 dito by Hop 188 0 4 dito ia gomt leon 188S dito dito ilito I8S4 i ÜPAllia fgrpiit irhuid 1881 4 Tnilij Qapr tJoDff leon 18110 4 Oai lueaing lorio D nc teonin larie 0 ZoiDAM Up r oblg I8 i t Mliloo ülil Buil Soil 1890 8 VucEzuii Olil 4 oiil p 1881 A tTl D ilI OUigalign IStt 8 BoTTUoiH Stail leoii 18 4 3 KiD N Afr H nileli nd AMni b Tab M j C rlilic iilan DeliUKalaehappy dito Am Kypotheekb paudbr 4Vi Cult Mij lier Vontenl aand Or Hjpotkiwkh pandbr 4Vi Nadortaodarhe bank aaod Nod Handelmaataoh dito N W k Pao llyp b pandbi 8 Rolt lly othaokb panilliT 4i Ütr Hypolhookb dito 4 OotfiNR Ojst llong bank aand Bba H potliMkbaiii paodb AmuKi Kqui hyjiotli panlb 4 Maxw Ij i Pr I ii n rort 8 f D Hou IJ 8poi r H j aiiiid Hy lot Kipl t Bt 8pw aand Kad lud Bpoorwegm aand Nod Kuid Afr 8pni aand dilo dito dito 1l l dito i Ituil Spoorwl l887 8 A üolil S 8 lOoB 100 114 78 Zuid tul gpomij A H obl 3 PoLSN Warachau Woonen aand Sval Or Ruaa 160 110 108 10 1 I 100 117 117 101 84 On Pao Hoof lyn ob ig 8 48 dito dito Uno Col Ie hyp O t OmaDa Cao 8oulh Cliert aand l t8 V O Ballw k Na Ie h d e O Amatard Omnibua Hy aand Rotlerd TramwQi Maata iiand NlD Blad Anutardam aand I 8tad Aoltardam aaod 8 Bluiu Stad Ant erp n 1887 l Slad Bmaaol 18881 Bona Thaiaa BaguUr O elaeh 4 Ootnm Staataleanig IIIO I K K Goal B Or 1880 8 8 urn 8tad Madrid 8 lt8S Nio Tar B i Arb Spoal ocit UANTELS OOSTÜUES ZoüWt J voor DiuiifH a H Kindoifii BIODSeD JaponslolTen PelterUeu in groote verscheidenheid billgke prgzen D SAM80i l Veemarkt te Rotterdam Dinsilag 6 November iSyt Vette Ossen en Koeien goode aanvoer prij zen waren voor ie kwaliteit 33 ic kwaliteit 30 3e kwaliteit 17 cent per half Kilo Velte Kalveren redelijke aanvoer ie kwaliteit iS ie kw j6 je kw 24 cent i er half Kilo Vette Varkens groote aanvoer ie kwal 19 ie kwaL 18 je kwal i6 cent per half Kiio Schapen en Lammeren goed aangevoerd De handel waa in vet Vee vlug hooger in prijs Schallen Lammeren en Vette Kalveren prijshoiidend Varkens traag minder in prijs VEItóCHEIDENHEID f Een burger schryft aan het Hbl Naar myne bescheiden meening is de rede waardoor de Boeren succes hebben het individueel besef nit vrge beweging van eer on plicht behalve het bewustzijn dat zy vechten ter verdediging hunner vrgheid van have en goed on van hunne betrekkingen Daarby komt hnnne buitengewone geoetendheid van joiigsaf in het schieten en last not least ninakt de bezieling verkregen door hun vast geloof in den steun van een hoogere macht en de overtuiging van hun goed recht de Boeren sterk tot voorbeeld voor elk strgdend volk De Engelsche soldaten zgn daarentegen aU huurlingen grootendeels onbekend met de ware reden waurora zy tot vechten worden gecommandeerd dus niet nit VI ge beweging en personnlgke overtniging optredend en zgn bovendien althiins godeelteiyk ten gevolge vim hun immoreel leven in de tropen verslapt on daardoor ongeschikt tegenover de groote inspanning van lichaam en geest die een waar soldaat zoo iioodiir heeft ADVERTEWTIEW Voor de vele bewyzen van deelneming ontvangen bg het overlgdnn vanluyiie innig geliefde Erhtgenoote MevrouwW P MONTl IN goh VAN Roi vkboï van NimwAAi betuig ik lugn harteiyken dank P M MüNTlJN GüuiiA 6 Novbr lRit9 Voor de vele bewyzen van deeliieniing ontvangen by het overiydeii van onzen innig geliefde Moedor Behuwd en ürootmuoder Mevrouw W P MÜNTl lN geb va Houvbrov VAN NiBuwAAi betuigen wy onzen hartelgkcn dank J A P MÜNTIJN Gouda 6 Nov 9 A J MÜNTl lN SÜU111 1 INO en Kinderen j M M vt WOLF mrecht 6 Nov iti JJ I A h DB WOLK Ien Kinderen J 1 A MONTIJN Gouda 6 Nov 99 j A H MÜNTIJN Den Haag i Nov 99 A M M MONTl IN Uhcel B Nov 99 M W 1 MONTIJN Voor de belangstelling op 2 2 October l l ondervonden betnig ik mgn hartolgken dank A VA HEEDT DOUTLAND Goi iiA Nov 1899 TE HIIUK TKKHTOND OE I ATEK een BOVENIIIIS Adres KIiUWEEl EN HINIIEL B i QïItANDS HA Aalira Du friiemps NOUVKAlJTfe wy verzoiken de Dames die ons gellluitrcerd modealbum voor het Wliitfmrinoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan IIJULBSJiLIIZQTAC Fari8 Hetzelve wordt dnn omgaand fimtl en franco toegezonden Beslellingeii van af SA riincH vry van alle kosten aan huis met li verhooging üeCxpeillUe ktitoor U Kuuiditl M W